Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Upadesasahasri | Sahasranama Lyrics in Tamil

Upadesasahasri Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil:

॥ உபதே³ஶஸாஹஸ்ரீ ॥

(Metrical Section)

US-P01.001ab சைதந்யம் ஸர்வக³ம் ஸர்வம் ஸர்வபூ⁴தகு³ஹாஶயம் ।
US-P01.001cd யத் ஸர்வவிஷயாதீதம் தஸ்மை ஸர்வவிதே³ நம: ॥

US-P01.002ab ஸமாபய்ய க்ரியா: ஸர்வா தா³ராக்³ந்யாதா⁴நபூர்விகா: ।
US-P01.002cd ப்³ரஹ்மவித்³யாமதே²தா³நீம் வக்தும் வேத:³ ப்ரசக்ரமே ॥

US-P01.003ab கர்மாணி தே³ஹயோகா³ர்த²ம் தே³ஹயோகே³ ப்ரியாப்ரியே ।
US-P01.003cd த்⁴ருவே ஸ்யாதாம் ததோ ராகோ³ த்³வேஷஶ்சைவ தத: க்ரியா: ॥

US-P01.004ab த⁴ர்மாதா⁴ர்மௌ ததோঽஜ்ஞாஸ்ய தே³ஹயோக³ஸ்ததா² புந: ।
US-P01.004cd ஏவம் நித்யப்ரவ்ருʼத்தோঽயம் ஸம்ஸாரஶ்சக்ரவத்³ ப்⁴ருʼஶம் ॥

US-P01.005ab அஜ்ஞாநம் தஸ்ய மூலம் ஸ்யாதி³தி தத்³தா⁴நமிஷ்யதே ।
US-P01.005cd ப்³ரஹ்மவித்³யாத ஆரப்³தா⁴ ததோ நி:ஶ்ரேயஸம் ப⁴வேத் ॥

US-P01.006ab வித்³யைவாஜ்ஞாநஹாநாய ந கர்மாப்ரதிகூலத: ।
US-P01.006cd நாஜ்ஞாநஸ்யாப்ரஹாணே ஹி ராக³த்³வேஷக்ஷயோ ப⁴வேத் ॥

US-P01.007ab ராக³த்³வேஷக்ஷயாபா⁴வே கர்ம தோ³ஷத்³ப⁴வம் த்⁴ருவம் ।
US-P01.007cd தஸ்மாந் நி:ஶ்ரேயஸார்தா²ய வித்³யைவாத்ர விதீ⁴யதே ॥

US-P01.008ab நநு கர்ம ததா² நித்யம் கர்தவ்யம் ஜீவநே ஸதி ।
US-P01.008cd வித்³யாயா: ஸஹகாரித்வம் மோக்ஷம் ப்ரதி ஹி தத்³ வ்ரஜேத் ॥

US-P01.009ab யதா² வித்³யா ததா² கர்ம சோதி³தத்வாவிஶேஷத: ।
US-P01.009cd ப்ரத்யவாயஸ்ம்ருʼதேஶ்சைவ கார்யம் கர்ம முமுக்ஷுபி:⁴ ॥

US-P01.010ab நநு த்⁴ருவப²லா வித்³யா நாந்யத் கிஞ்சித³பேக்ஷதே ।
US-P01.010cd நாக்³நிஷ்டோமோ யதை²வாந்யத்³ த்⁴ருவகார்யோঽப்யபேக்ஷதே ॥

US-P01.011ab ததா² த்⁴ருவப²லா வித்³யா கர்ம நித்யமபேக்ஷதே ।
US-P01.011cd இத்யேவம் கேசிதி³ச்ச²ந்தி ந கர்ம ப்ரதிகூலத: ॥

US-P01.012ab வித்³யாயா: ப்ரதிகூலம் ஹி கர்ம ஸ்யாத் ஸாபி⁴மாநத: ।
US-P01.012cd நிர்விகாராத்மபு³த்³தி⁴ஶ்ச வித்³யேதீஹ ப்ரகீதிதா ॥

US-P01.013ab அஹம் கர்தா மமேத³ம் ஸ்யாதி³தி கர்ம ப்ரவர்ததே ।
US-P01.013cd வஸ்த்வதீ⁴நா ப⁴வேத்³ வித்³யா கர்ததீ⁴நோ ப⁴வேத்³ விதி:⁴ ॥

US-P01.014ab காரகாண்யுபம்ருʼத்³நாதி வித்³யாঽப்³பு³த்³தி⁴மிவோஷரே ।
US-P01.014cd தத்ஸத்யமதிமாதா³ய கர்ம கர்தும் வ்யவஸ்யதி ॥

US-P01.015ab விருத்³த⁴த்வாத³த: ஶக்யம் கர்ம கர்தும் ந வித்³யயா ।
US-P01.015cd ஸஹைவம் விது³ஷா தஸ்மாத் கர்ம ஹேயம் முமுக்ஷுநா ॥

US-P01.016ab தே³ஹாத்³யைரவிஶேஷேண தே³ஹிநோ க்³ரஹணம் நிஜம் ।
US-P01.016cd ப்ராணிநாம் தத³வித்³யோத்த²ம் தாவத் கர்மவிதி⁴ர்ப⁴வேத் ॥

US-P01.017ab நேதி நேதீதி தே³ஹாதீ³நபோஹ்யாத்மாவஶேஷித: ।
US-P01.017cd அவிஶேஷாத்மபோ³தா⁴ர்த²ம் தேநாவித்³யா நிவர்திதா ॥

US-P01.018ab நிவ்ருʼத்தா ஸா கத²ம் பூ⁴ய: ப்ரஸூயேத ப்ரமாணத: ।
US-P01.018cd அஸத்யேவாவிஶேஷே ஹி ப்ரத்யகா³த்மநி கேவலே ॥

US-P01.019ab ந சேத்³ பூ⁴ய: ப்ரஸூயேத கர்தா போ⁴க்தேதி தீ:⁴ கத²ம் ।
US-P01.019cd ஸத³ஸ்மீதி ச விஜ்ஞாநே தஸ்மாத்³ வித்³யாஸஹாயிகா ॥

US-P01.020ab அத்யரேசயதி³த்யுக்தோ ந்யாஸ: ஶ்ருத்யாத ஏவ ஹி ।
US-P01.020cd கர்மப்⁴யோ மாநஸாந்தேப்⁴ய ஏதாவதி³தி வாஜிநாம் ॥

US-P01.021ab அம்ருʼதத்வம் ஶ்ருதம் தஸ்மாத் த்யாஜ்யம் கர்ம முமுக்ஷுபி:⁴ ।
US-P01.021cd அக்³நிஷ்டோமவதி³த்யுக்தம் தத்ரேத³மபி⁴தீ⁴யதே ॥

US-P01.022ab நைககாரகஸாத்⁴யத்வாத் ப²லாந்யத்வாச் ச கர்மண: ।
US-P01.022cd வித்³யா தத்³விபஈதாதோ த்³ருʼஷ்டாந்தோ விஷமோ ப⁴வேத் ॥

US-P01.023ab க்ருʼஷ்யாதி³வத் ப²லார்த²த்வாத³ந்யகர்மோபப்³ருʼம்ஹணம் ।
US-P01.023cd அக்³நிஷ்டோமஸ்த்வபேக்ஷேத வித்³யாந்யத் கிமபேக்ஷதே ॥

US-P01.024ab ப்ரத்யவாயஸ்து தஸ்யைவ யஸ்யாஹங்கார இஷ்யதே ।
US-P01.024cd அஹங்காரப²லார்தி²த்வே வித்³யேதே நாத்மவேதி³ந: ॥

US-P01.025ab தஸ்மாத³ஜ்ஞாநஹாநாய ஸம்ஸாரவிநிவ்ருʼத்தயே ।
US-P01.025cd ப்³ரஹ்மவித்³யாவிதா⁴நாய ப்ராரப்³தோ⁴பநிஷத் த்வியம் ॥

US-P01.026ab ஸதே³ருபநிபூர்வஸ்ய க்விபி சோபநிஷத்³ ப⁴வேத் ।
US-P01.026cd மந்தீ³கரணபா⁴வாச் ச க³ர்பா⁴தே:³ ஶாதநாத் ததா² ॥

US-P02.001ab ப்ரைஷேத்³து⁴மஶக்யத்வாந் நேதி நேதீதி ஶேஷிதம் ।
US-P02.001cd இத³ம் நாஹமித³ம் நாஹமித்யத்³தா⁴ ப்ரதிபத்³யதே ॥

US-P02.002ab இத³ந்தீ⁴ரித³மாத்மோத்தா² வாசாரம்ப⁴ஞகோ³சரா ।
US-P02.002cd நிஷித்³தா⁴த்மோத்³ப⁴வத்வாத் ஸா ந புநர்மாநதாம் வ்ரஜேத் ॥

US-P02.003ab பூர்வபு³த்³தி⁴மபா³தி⁴த்வா நோத்தரா ஜாயதே மதி: ।
US-P02.003cd த்³ருʼஷிரேக: ஸ்வயம்ஸித்³த:⁴ ப²லத்வாத் ஸ ந பா³த்⁴யதே ॥

US-P02.004ab இத³ம்வநமதிக்ரம்ய ஶோகமோஹாதி³தூ³ஷிதம் ।
US-P02.004cd வநாத்³ க³ந்தா⁴ரகோ யத்³வத் ஸ்வமாத்மாநம் ப்ரபத்³யதே ॥

US-P03.001ab ஈஶ்வரஶ்சேத³நாத்மா ஸ்யாந் நாஸாவஸ்மீதி தா⁴ரயேத் ।
US-P03.001cd ஆத்மா சேதீ³ஶ்வரோঽஸ்மீதி வித்³யா ஸாந்யநிவர்திகா ॥

US-P03.002ab ஆத்மநோঽந்யஸ்ய சேத்³ த⁴ர்மா அஸ்தூ²லத்வாத³யோ மதா: ।
US-P03.002cd அஜ்ஞேயத்வேঽஸ்ய கிம் தை: ஸ்யாதா³த்மத்வே த்வந்யதீ⁴ஹ்நுதி: ॥

US-P03.003ab மித்²யாத்⁴யாஸநிஷேதா⁴ர்த²ம் ததோঽஸ்தூ²லாதி³ க்³ருʼஹ்யதாம் ।
US-P03.003cd பரத்ர சேந் நிஷேதா⁴ர்த²ம் ஶூந்யதாவரணம் ஹி தத் ॥

US-P03.004ab பு³பு⁴த்ஸோர்யதி³ சாந்யத்ர ப்ரத்யகா³த்மந இஷ்யதே ।
US-P03.004cd அப்ராணோ ஹ்யமநா: ஶுப்⁴ர இதி சாநர்த²கம் வச: ॥

US-P04.001ab அஹம்ப்ரத்யயபீ³ஜம் யத³ஹம்ப்ரத்யயவத்ஸ்தி²தம் ।
US-P04.001cd நாஹம்ப்ரத்யயவஹ்ந்யுஷ்டம் கத²ம் கர்ம ப்ரரோஹதி ॥

US-P04.002ab த்³ருʼஷ்டவச் சேத் ப்ரரோஹ: ஸ்யாந் நாந்யகர்மா ஸ இஷ்யதே ।
US-P04.002cd தந்நிரோதே⁴ கத²ம் தத் ஸ்யாத் ப்ருʼச்சா²மோ வஸ்தது³ச்யதாம் ॥

US-P04.003ab தே³ஹாத்³யாரம்ப⁴ஸாமர்த்²யாஜ் ஜ்ஞாநம் ஸத்³விஷயம் த்வயி ।
US-P04.003cd அபி⁴பூ⁴ய ப²லம் குர்யாத் கர்மாந்தே ஜ்ஞாநமுத்³ப⁴வேத் ॥

US-P04.004ab ஆரப்³த⁴ஸ்ய ப²லே ஹ்யேதே போ⁴கோ³ ஜ்ஞாநம் ச கர்மண: ।
US-P04.004cd அவிரோத⁴ஸ்தயோர்யுக்தோ வைத⁴ர்ம்யம் சேதரஸ்ய து ॥

US-P04.005ab தே³ஹாத்மஜ்ஞாநவஜ் ஜ்ஞாநம் தே³ஹாத்மஜ்ஞாநபா³த⁴கம் ।
US-P04.005cd ஆத்மந்யேவ ப⁴வேத்³ யஸ்ய ஸ நேச்ச²ந்நபி முச்யதே ॥

US-P05.001ab மூத்ராஶங்கோ யதோ²த³ங்கோ நாக்³ரஹீத³ம்ருʼதம் முநி: ।
US-P05.001cd கர்மநாஶப⁴யாஜ் ஜந்தோராத்மஜ்ஞாநாக்³ரஹஸ்ததா² ॥

US-P05.002ab பு³த்³தி⁴ஸ்த²ஶ்சலதீவாத்மா த்⁴யாயதீவ ச த்³ருʼஶ்யதே ।
US-P05.002cd நௌக³தஸ்ய யதா² வ்ருʼக்ஷாஸ்தத்³வத் ஸம்ஸாரவிப்⁴ரம: ॥

US-P05.003ab நௌஸ்த²ஸ்ய ப்ராதிலோம்யேந நகா³நாம் க³மநம் யதா² ।
US-P05.003cd ஆத்மந: ஸம்ஸ்ருʼதிஸ்தத்³வத்³ த்⁴யாயதீவேதி ஹி ஶ்ருதி: ॥

US-P05.004ab சைதந்யப்ரதிபி³ம்பே³ந வ்யாப்தோ போ³தோ⁴ ஹி ஜாயதே ।
US-P05.004cd பு³த்³தே:⁴ ஶப்³தா³தி³நிர்பா⁴ஸஸ்தேந மோமுஹ்யதே ஜக³த் ॥

US-P05.005ab சைதந்யாபா⁴ஸதாஹமஸ்தாத³ர்த்²யம் ச தத³ஸ்ய யத் ।
US-P05.005cd இத³மம்ஶப்ரஹாணே ந பர: ஸோঽநுப⁴வோ ப⁴வேத் ॥

US-P06.001ab சி²த்த்வா த்யக்தேந ஹஸ்தேந ஸ்வயம் நாத்மா விஶேஷ்யதே ।
US-P06.001cd ததா² ஶிஷ்டேந ஸர்வேண யேந யேந விஶேஷ்யதே ॥

US-P06.002ab தஸ்மாத் த்யக்தேந ஹஸ்தேந துல்யம் ஸர்வம் விஶேஷணம் ।
US-P06.002cd அநாத்மத்வேந தஸ்மாஜ் ஜ்ஞோ முக்த: ஸர்வவிஶேஷணை: ॥

US-P06.003ab விஶேஷணமித³ம் ஸர்வம் ஜ்ஞாத ஆத்மந்யஸத்³ ப⁴வேத் ।
US-P06.003cd அவித்³யாஸ்தமத: ஸர்வம் ஜ்ஞாத ஆத்மந்யஸத்³ ப⁴வேத் ॥

US-P06.004ab ஜ்ஞாதைவாத்மா ஸதா³ க்³ராஹ்யோ ஜ்ஞேயமுத்ஸ்ருʼஜ்ய கேவல: ।
US-P06.004cd அஹமித்யபி யத்³ க்³ராஹ்யம் வ்யபேதாங்க³ஸமம் ஹி தத் ॥

US-P06.005ab யாவாந் ஸ்யாதி³த³மம்ஶோ ய: ஸ ஸ்வதோঽந்யோ விஶேஷணம் ।
US-P06.005cd விஶேஷப்ரக்ஷயோ யத்ர ஸித்³தோ⁴ ஜ்ஞஶ்சித்ரகு³ர்யதா² ॥

US-P06.006ab இத³மம்ஶோঽஹமித்யத்ர த்யாஜ்யோ நாத்மேதி பண்டி³தை: ।
US-P06.006cd அஹம் ப்³ரஹ்மேதி ஶிஷ்டோঽம்ஶோ பூ⁴தபூர்வக³தேர்ப⁴வேத் ॥

US-P07.001ab பு³த்³த்⁴யாரூட⁴ம் ஸதா³ ஸர்வம் த்³ருʼஶ்யதே யத்ர தத்ர வா ।
US-P07.001cd மயா தஸ்மாத் பரம் ப்³ரஹ்ம ஸர்வஜ்ஞஶ்சாஸ்மி ஸர்வக:³ ॥

US-P07.002ab யதா²மபு³த்³தி⁴சாராணாம் ஸாக்ஷீ தத்³வத் பரேஷ்வபி ।
US-P07.002cd நைவாபோடு⁴ம் ந வாதா³தும் ஶக்யஸ்தஸ்மாத் பரோ ஹ்யஹம் ॥

US-P07.003ab விகாரித்வமஶுத்³த⁴த்வம் பௌ⁴திகத்வம் ந சாத்மந: ।
US-P07.003cd அஶேஷபு³த்³தி⁴ஸாக்ஷித்வாத்³ பு³த்³தி⁴வச் சால்பவேத³நா ॥

US-P07.004ab மணௌ ப்ரகாஶ்யதே யத்³வத்³ ரக்தாத்³யாகாரதாதபே ।
US-P07.004cd மயி ஸந்த்³ருʼஶ்யதே ஸர்வமாதபேநேவ தந் மயா ॥

US-P07.005ab பு³த்³தௌ⁴ த்³ருʼஶ்யம் ப⁴வேத்³ பு³த்³தௌ⁴ ஸத்யாம் நாஸ்தி விபர்யயே ।
US-P07.005cd த்³ரஷ்டா யஸ்மாத் ஸதா³ த்³ரஷ்டா தஸ்மாத்³ த்³வைதம் ந வித்³யதே ॥

US-P07.006ab அவிவேகாத் பராபா⁴வம் யதா² பு³த்³தி⁴ரவேத் ததா² ।
US-P07.006cd விவேகாத் து பராத³ந்ய: ஸ்வயம் சாபி ந வித்³யதே ॥

US-P08.001ab சிதிஸ்வரூபம் ஸ்வத ஏவ மே மதே ரஸாதி³யோக³ஸ்தவ மோஹகாரித: ।
US-P08.001cd அதோ ந கிஞ்சித் தவ சேஷ்டிதேந மே ப²லம் ப⁴வேத் ஸர்வவிஶேஷஹாநத: ॥

US-P08.002ab விமுச்ய மாயாமயகார்யதாமிஹ ப்ரஶாந்திமாயாஹ்யஸதீ³ஹிதாத் ஸதா³ ।
US-P08.002cd அஹம் பரம் ப்³ரஹ்ம ஸதா³ விமுக்தவத் ததா²ஜமேகம் த்³வயவர்ஜிதம் யத: ॥

US-P08.003ab ஸதா³ ச பூ⁴தேஷு ஸமோঽஸ்மி கேவலோ யதா² ச க²ம் ஸர்வக³மக்ஷரம் ஶிவம் ।
US-P08.003cd நிரந்தரம் நிஷ்கலமக்ரியம் பரம் ததோ ந மேঽஸ்தீஹ ப²லம் தவேஹிதை: ॥

US-P08.004ab அஹம் மமைகோ ந தத³ந்யதி³ஷ்யதே ததா² ந கஸ்யாப்யஹமஸ்ம்யஸங்க³த: ।
US-P08.004cd அஸங்க³ரூபோঽஹமதோ ந மே த்வயா க்ருʼதேந கார்யம் தவ சாத்³வயத்வத: ॥

US-P08.005ab ப²லே ச ஹேதௌ ச ஜநோ விஷக்தவாநிதி ப்ரசிந்யாஹமதோ விமோக்ஷணே ।
US-P08.005cd ஜநஸ்ய ஸம்வாத³மிமம் ப்ரக்ள்ப்தவாந் ஸ்வரூபதத்த்வார்த²விபோ³த⁴காரணம் ॥

US-P08.006ab ஸம்வாத³மேதம் யதி³ சிந்தயேந் நரோ விமுச்யதேঽஜ்ஞாநமஹாப⁴யாக³மாத் ।
US-P08.006cd விமுக்தகாமஶ்ச ததா² ஜந: ஸதா³ சரத்யஶோக: ஸம ஆத்மவித் ஸுகீ² ॥

US-P09.001ab ஸூக்ஷ்மதாவ்யாபிதே ஜ்ஞேயே க³ந்தா⁴தே³ருத்தரோத்தரம் ।
US-P09.001cd ப்ரத்யகா³த்மாவஸாநேஷு பூர்வபூர்வப்ரஹாணத: ॥

US-P09.002ab ஶாரீரா ப்ருʼதி²வீ தாவத்³ யாவத்³ பா³ஹ்யா ப்ரமாணத: ।
US-P09.002cd அபா³தீ³நி ச தத்த்வாநி தாவஜ் ஜ்ஞேயாநி க்ருʼத்ஸ்நஶ: ॥

US-P09.003ab வாய்வாதீ³நாம் யதோ²த்பத்தே: பூர்வம் க²ம் ஸர்வக³ம் ததா² ।
US-P09.003cd அஹமேக: ஸதா³ ஸர்வஶ்சிந்மாத்ர: ஸர்வகோ³ঽத்³வய: ॥

US-P09.004ab ப்³ரஹ்மாத்³யா: ஸ்தா²வராந்தா யே ப்ராணிநோ மம பூ: ஸ்ம்ருʼதா: ।
US-P09.004cd காமக்ரோதா⁴த³யோ தோ³ஷா ஜாயேரந் மே குதோঽந்யத: ॥

US-P09.005ab பூ⁴ததோ³ஷை: ஸதா³ஸ்ப்ருʼஷ்டம் ஸர்வபூ⁴தஸ்த²மீஶ்வரம் ।
US-P09.005cd நீலம் வ்யோம யதா² பா³லோ தூ³ஷ்டம் மாம் வீக்ஷதே ஜந: ॥

US-P09.006ab மச்சைதந்யாவபா⁴ஸ்யத்வாத் ஸர்வப்ராணிதி⁴யாம் ஸதா³ ।
US-P09.006cd பூர்மம ப்ராணிந: ஸர்வே ஸர்வஜ்ஞஸ்ய விபாப்மந: ॥

US-P09.007ab ஜநிமஜ் ஜ்ஞாநவிஜ்ஞேயம் ஸ்வப்நஜ்ஞாநவதி³ஷ்யதே ।
US-P09.007cd நித்யம் நிர்விஷயம் ஜ்ஞாநம் தஸ்மாத்³ த்³வைதம் ந வித்³யதே ॥

US-P09.008ab ஜ்ஞாதுர்ஜ்ஞாதிர்ஹி நித்யோக்தா ஸுஷுப்தே த்வந்யஶூந்யத: ।
US-P09.008cd ஜாக்³ரஜ்ஜ்ஞாதிஸ்த்வவித்³யாதஸ்தத்³ க்³ராஹ்யம் சாஸதி³ஷ்யதாம் ॥

US-P09.009ab ரூபவத்த்வாத்³யஸத்த்வாந் ந த்³ருʼஷ்ட்யாதே:³ கர்மதா யதா² ।
US-P09.009cd ஏவம் விஜ்ஞாநகர்மத்வம் பூ⁴ம்நோ நாஸ்தீதி க³ம்யதே ॥

US-P10.001ab த்³ருʼஶிஸ்வரூபம் க³க³நோபமம் பரம் ஸக்ருʼத்³விபா⁴தம் த்வஜமேகமக்ஷரம் ।
US-P10.001cd அலேபகம் ஸர்வக³தம் யத³த்³வயம் ததே³வ சாஹம் ஸததம் விமுக்த ஓம் ॥

US-P10.002ab த்³ருʼஷிஸ்து ஶுத்³தோ⁴ঽஹமவிக்ரியாத்மகோ ந மேঽஸ்தி கஶ்சித்³ விஶய: ஸ்வபா⁴வத: ।
US-P10.002cd புரஸ்திரஶ்சோர்த்⁴வமத⁴ஶ்ச ஸர்வத: ஸுபூர்ணபூ⁴மா த்வஜ ஆத்மநி ஸ்தி²த: ॥

US-P10.003ab அஜோঽமரஶ்சைவ ததா²ஜரோঽம்ருʼத: ஸ்வயம்ப்ரப:⁴ ஸர்வக³தோঽஹமத்³வய: ।
US-P10.003cd ந காரணம் கார்யமதீவ நிர்மல: ஸதை³வ த்ருʼப்தஶ்ச ததோ விமுக்த ஓம் ॥

US-P10.004ab ஸுஷுப்தஜாரத்ஸ்வபதஶ்ச த³ர்ஶநம் ந மேঽஸ்தி கிஞ்சித் ஸ்வமிவேஹ மோஹநம் ।
US-P10.004cd ஸ்வதஶ்ச தேஷாம் பரதோঽப்யஸத்த்வதஸ்துரீய ஏவாஸ்மி ஸதா³ த்³ருʼக³த்³வய: ॥

US-P10.005ab ஶரீரபு³த்³தீ⁴ந்த்³ரியது:³க²ஸந்ததிர்ந மே ந சாஹம் மம நிர்விகாரத: ।
US-P10.005cd அஸத்த்வஹேதோஶ்ச ததை²வ ஸந்ததேரஸத்த்வமஸ்யா: ஸ்வபதோ ஹி த்³ருʼஶ்யவத் ॥

US-P10.006ab இத³ம் து ஸத்யம் மம நாஸ்தி விக்ரியா விகாரஹேதுர்ந ஹி மேঽத்³வயத்வத: ।
US-P10.006cd ந புண்யபாபே ந ச மோக்ஷப³ந்த⁴நே ந சாஸ்தி வர்ணஶ்ரமதாஶஈரத: ॥

US-P10.007ab அநாதி³தோ நிர்கு³ணதோ ந கர்ம மே ப²லம் ச தஸ்மாத் பரமோঽஹமத்³வய: ।
US-P10.007cd யதா² நப:⁴ ஸர்வக³தம் ந லிப்யதே ததா² ஹ்யஹம் தே³ஹக³தோঽபி ஸூக்ஷ்மத: ॥

US-P10.008ab ஸதா³ ச பூ⁴தேஷு ஸமோঽஹமீஶ்வர: க்ஷராக்ஷராப்⁴யாம் பரமோ ஹ்யதோ²த்தம: ।
US-P10.008cd பராத்மதத்த்வஶ்ச ததா²த்³வயோঽபி ஸந் விபர்யயேணாபி⁴வ்ருʼதஸ்த்வவித்³யயா ॥

US-P10.009ab அவித்³யயா பா⁴வநயா ச கர்மபி⁴ர்விவிக்த ஆத்மாவ்யவதி:⁴ ஸுநிர்மல: ।
US-P10.009cd த்³ருʼகா³தி³ஶக்திப்ரசிதோঽஹமத்³வய: ஸ்தி²த: ஸ்வரூபே க³க³நம் யதா²சலம் ॥

US-P10.010ab அஹம் பரம் ப்³ரஹ்ம விநிஶ்சயாத்மத்³ருʼஞ் ந ஜாயதே பூ⁴ய இதி ஶ்ருதேர்வச: ।
US-P10.010cd ந சைவ பீ³ஜே த்வஸதி ப்ரஜாயதே ப²லம் ந ஜந்மாஸ்தி ததோ ஹ்யமோஹதா ।
US-P10.011ab மமேத³மித்த²ம் ச தவாத³ ஈத்³ருʼஶம் ததா²ஹமேவம் ந பரோঽபி சாந்யதா² ।
US-P10.011cd விமூட⁴தைவஸ்ய ஜநஸ்ய கல்பநா ஸதா³ ஸமே ப்³ரஹ்மணி சாத்³வயே ஶிவே ॥

US-P10.012ab யத³த்³வயம் ஜ்ஞாநமதீவ நிர்மலம் மஹாத்மநாம் தத்ர ந ஶோகமோஹதா ।
US-P10.012cd தயோரபா⁴வே ந ஹி கர்ம ஜந்ம வா ப⁴வேத³யம் வேத³விதா³ம் விநிஶ்சய: ॥

US-P10.013ab ஸுஷுப்தவஜ் ஜாக்³ரதி யோ ந பஶ்யதி த்³வயம் து பஶ்யந்நபி சாத்³வயத: ।
US-P10.013cd ததா² ச குர்வந்நபி நிஷ்க்ரியஶ்ச ய: ஸ ஆத்மவிந் நாந்ய இதீஹ நிஶ்சய: ॥

US-P10.014ab இதீத³முக்தம் பரமார்த²த³ர்ஶநம் மயா ஹி வேதா³ந்தவிநிஶ்சிதம் பரம் ।
US-P10.014cd விமுச்யதேঽஸ்மிந் யதி³ நிஶ்சிதோ ப⁴வேந் ந லிப்யதே வ்யோமவதே³வ கர்மபி:⁴ ॥

US-P11.001ab ஈக்ஷித்ருʼத்வம் ஸ்வத:ஸித்³த⁴ம் ஜந்தூநாம் ச ததோঽந்யதா ।
US-P11.001cd அஜ்ஞாநாதி³த்யதோঽந்யத்வம் ஸத³ஸீதி நிவர்த்யதே ॥

US-P11.002ab ஏதாவத்³ த்⁴யம்ருʼதத்வம் ந கிஞ்சித³ந்யத் ஸஹாயகம் ।
US-P11.002cd ஜ்ஞாநஸ்யேதி ப்³ருவச்சா²ஸ்த்ரம் ஸலிங்க³ம் கர்ம பா³த⁴தே ॥

US-P11.003ab ஸர்வேஷாம் மநஸோ வ்ருʼத்தமவிஶேஷேண பஶ்யத: ।
US-P11.003cd தஸ்ய மே நிர்விகாரஸ்ய விஶேஷ: ஸ்யாத் கத²ஞ்சந ॥

US-P11.004ab மநோவ்ருʼத்தம் மநஶ்சைவ ஸ்வப்நவஜ் ஜாக்³ரதீக்ஷிது: ।
US-P11.004cd ஸம்ப்ரஸாதே³ த்³வயாஸத்த்வாச் சிந்மாத்ர: ஸர்வகோ³ঽத்³வய: ॥

US-P11.005ab ஸ்வப்ந: ஸத்யோ யதா² ঽঽபோ³தா⁴த்³ தே³ஹாத்மத்வம் ததை²வ ச ।
US-P11.005cd ப்ரத்யக்ஷாதே:³ ப்ரமாணத்வம் ஜாக்³ரத் ஸ்யாதா³ ঽঽத்மவேத³நாத் ॥

US-P11.006ab வ்யோமவத் ஸர்வபூ⁴தஸ்தோ² பூ⁴ததோ³ஷைர்விவர்ஜித: ।
US-P11.006cd ஸாக்ஷீ சேதாঽகு³ண: ஶுத்³தோ⁴ ப்³ரஹ்மைவாஸ்மீதி கேவல: ॥

US-P11.007ab நாமரூபக்ரியாப்⁴யோঽந்யோ நித்யமுக்தஸ்வரூபவாந் ।
US-P11.007cd அஹமாத்மா பரம் ப்³ரஹ்ம சிந்மாத்ரோঽஹம் ஸதா³த்³வய: ॥

US-P11.008ab அஹம் ப்³ரஹ்மாஸ்மி கர்தா ச போ⁴க்தா சாஸ்மீதி யே விது:³ ।
US-P11.008cd தே நஷ்டா ஜ்ஞாநகர்மப்⁴யாம் நாஸ்திகா: ஸ்யுர்ந ஸம்ஶய: ॥

US-P11.009ab த⁴ர்மாத⁴ர்மப²லைர்யோக³ இஷ்டோঽத்³ருʼஷ்டோ யதா²த்மந: ।
US-P11.009cd ஶாஸ்த்ராத்³ ப்³ரஹ்மத்வமப்யஸ்ய மோக்ஷோ ஜ்ஞாநாத் ததே²ஷ்யதாம் ॥

US-P11.010ab யா மாஹாராஜநாத்³யாஸ்தா வாஸநா: ஸ்வப்நத³ர்ஶிபி:⁴ ।
US-P11.010cd அநுபூ⁴யந்த ஏவேஹ ததோঽந்ய: கேவலோ த்³ருʼஷி: ॥

US-P11.011ab கோஶாதி³வ விநிஷ்க்ருʼஷ்ட: கார்யகாரணவர்ஜித: ।
US-P11.011cd யதா²ஸிர்த்³ருʼஶ்யதே ஸ்வப்நே தத்³வத்³ போ³த்³தா⁴ ஸ்வயம்ப்ரப:⁴ ॥

US-P11.012ab ஆபேஷாத் ப்ரதிபு³த்³த⁴ஸ்ய ஜ்ஞஸ்ய ஸ்வாபா⁴விகம் பத³ம் ।
US-P11.012cd உக்தம் நேத்யாதி³வாக்யேந கல்பிதஸ்யாபநேத்ருʼணா ॥

US-P11.013ab மஹாராஜாத³யோ லோகா மயி யத்³வத் ப்ரகல்பிதா: ।
US-P11.013cd ஸ்வப்நே தத்³வத்³ த்³வயம் வித்³யாத்³ ரூபம் வாஸநயா ஸஹ ॥

US-P11.014ab தே³ஹலிங்கா³த்மநா கார்யா வாஸநாரூபிணா க்ரியா ।
US-P11.014cd நேதிநேத்யாத்மரூபத்வாந் ந மே கார்யா க்ரியா க்வசித் ॥

US-P11.015ab ந ததோঽம்ருʼததாஶாஸ்தி கர்மணோঽஜ்ஞாநஹேதுத: ।
US-P11.015cd மோக்ஷஸ்ய ஜ்ஞாநஹேதுத்வாந் ந தத³ந்யத³பேக்ஷதே ॥

US-P11.016ab அம்ருʼதம் சாப⁴யம் நார்தம் நேதீத்யாத்மா ப்ரியோ மம ।
US-P11.016cd விபரீதமதோঽந்யத்³ யத் த்யஜேத் தத் ஸக்ரியம் தத: ॥

US-P12.001ab ப்ரகாஶஸ்த²ம் யதா² தே³ஹம் ஸாலோகமபி⁴மந்யதே ।
US-P12.001cd த்³ரஷ்ட்ராபா⁴ஸம் ததா² சித்தம் த்³ரஷ்டாஹமிதி மந்யதே ॥

US-P12.002ab யதே³வ த்³ருʼஷ்யதே லோகே தேநாபி⁴ந்நத்வமாத்மந: ।
US-P12.002cd ப்ரபத்³யதே ததோ மூட⁴ஸ்தேநாத்மாநம் ந விந்த³தி ॥

US-P12.003ab த³ஶமஸ்ய நவாத்மத்வப்ரதிபத்திவதா³த்மந: ।
US-P12.003cd த்³ருʼஶ்யேஷு தத்³வதே³வாயம் மூடோ⁴ லோகோ ந சாந்யதா² ॥

US-P12.004ab த்வம் குரு த்வம் ததே³வேதி ப்ரத்யயாவேககாலிகௌ ।
US-P12.004cd ஏகநீடௌ³ கத²ம் ஸ்யாதாம் விருத்³தௌ⁴ ந்யாயதோ வத³ ॥

US-P12.005ab தே³ஹாபி⁴மாநிந் து:³க²ம் நாதே³ஹஸ்யஸ்வபா⁴வத: ।
US-P12.005cd ஸ்வாபவத் தத்ப்ரஹாணாய தத் த்வமித்யுச்யதே த்³ருʼஶே: ॥

US-P12.006ab த்³ருʼஶேஶ்சா²யா யதா³ரூடா⁴ முக²ச்சா²யேவ த³ர்ஶநே ।
US-P12.006cd பஶ்யம்ஸ்தம் ப்ரத்யயம் யோகீ³ த்³ருʼஷ்ட ஆத்மேதி மந்யதே ॥

US-P12.007ab தம் ச மூட⁴ம் ச யத்³யந்யம் ப்ரத்யயம் வேத்தி நோ த்³ருʼஶே: ।
US-P12.007cd ஸ ஏவ யோகி³நாம் ஶ்ரேஷ்டோ² நேதர: ஸ்யாந் ந ஸம்ஶய: ॥

US-P12.008ab விஜ்ஞாதேர்யஸ்து விஜ்ஞாதா ஸ த்வமித்யுச்யதே யத: ।
US-P12.008cd ஸ ஸ்யாத³நுப⁴வஸ்தஸ்ய ததோঽந்யோঽநுப⁴வோ ம்ருʼஷா ॥

US-P12.009ab த்³ருʼஶிரூபே ஸதா³ நித்யே த³ர்ஶநாத³ர்ஶநே மயி ।
US-P12.009cd கத²ம் ஸ்யாதாம் ததோ நாந்ய இஷ்யதேঽநுப⁴வஸ்தத: ॥

US-P12.010ab யத்ஸ்த²ஸ்தாபோ ரவேர்தே³ஹே த்³ருʼஶே: ஸ விஷயோ யதா² ।
US-P12.010cd ஸத்த்வஸ்த²ஸ்தத்³வதே³வேஹ த்³ருʼஶே: ஸ விஷயஸ்ததா² ॥

US-P12.011ab ப்ரதிஷித்³தே⁴த³மம்ஶோ ஜ்ஞ: க²மிவைகரஸோঽத்³வய: ।
US-P12.011cd நித்யமுக்தஸ்ததா² ஶுத்³த:⁴ ஸோঽஹம் ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவல: ॥

US-P12.012ab விஜ்ஞாதுர்நைவ விஜ்ஞாதா பரோঽந்ய: ஸம்ப⁴வத்யத: ।
US-P12.012cd விஜ்ஞாதாஹம் பரோ முக்த: ஸர்வபூ⁴தேஷு ஸர்வதா³ ॥

US-P12.013ab யோ வேதா³லுப்தத்³ருʼஷ்டித்வமாத்மநோঽகர்த்ருʼதாம் ததா² ।
US-P12.013cd ப்³ரஹ்மவித்த்வம் ததா² முக்த்வா ஸ ஆத்மஜ்ஞோ ந சேதர: ॥

US-P12.014ab ஜ்ஞாதைவாஹமவிஜ்ஞேய: ஶுத்³தோ⁴ முக்த: ஸதே³த்யபி ।
US-P12.014cd விவேகீ ப்ரத்யயோ பு³த்³தே⁴ர்த்³ருʼஶ்யத்வாந் நாஶவத்த்வத: ॥

US-P12.015ab அலுப்தா த்வாத்மநோ த்³ருʼஷ்டிர்நோத்பாத்³யா காரகைர்யத: ।
US-P12.015cd த்³ருʼஶ்யயா சாந்யயா த்³ருʼஷ்ட்யா ஜந்யதாஸ்யா: ப்ரகல்பிதா ॥

US-P12.016ab தே³ஹாத்மபு³த்³த்⁴யபேக்ஷத்வாதா³த்மந: கர்த்ருʼதா ம்ருʼஷா ।
US-P12.016cd நைவ கிஞ்சித் கரோமீதி ஸத்யா பு³த்³தி:⁴ ப்ரமாணஜா ॥

US-P12.017ab கர்த்ருʼத்வம் காரகாபேக்ஷமகர்த்ருʼத்வம் ஸ்வபா⁴வத: ।
US-P12.017cd கர்தா போ⁴க்தேதி விஜ்ஞாநம் ம்ருʼஷைவேதி ஸுநிஶ்சிதம் ॥

US-P12.018ab ஏவம் ஶாஸ்த்ராநுமாநாப்⁴யாம் ஸ்வரூபேঽவக³தே ஸதி ।
US-P12.018cd நியோஜ்யோঽஹமிதி ஹ்யேஷா ஸத்யா பு³த்³தி:⁴ கத²ம் ப⁴வேத் ॥

US-P12.019ab யதா² ஸர்வாந்தரம் வ்யோம வ்யோம்நோঽப்யப்⁴யந்தரோ ஹ்யஹம் ।
US-P12.019cd நிர்விகாரோঽசல: ஶுத்³தோ⁴ঽஜரோ முக்த: ஸதா³த்³வய: ॥

US-P13.001ab அசக்ஷுஷ்ட்வாந் ந த்³ருʼஷ்டிர்மே ததா²ஶ்ரோதஸ்ய கா ஶ்ருதி: ।
US-P13.001cd அவாக்த்வாந் ந து வக்தி: ஸ்யாத³மநஸ்த்வாந் மதி: குத: ॥

US-P13.002ab அப்ராணஸ்ய ந கர்மாஸ்தி பு³த்³த்⁴யபா⁴வே ந வேதி³தா ।
US-P13.002cd வித்³யாவித்³யே ததோ ந ஸ்தஶ்சிந்மாத்ரஜ்யோதிஷோ மம ॥

US-P13.003ab நித்யமுக்தஸ்ய ஶுத்³த⁴ஸ்ய கூடஸ்த²ஸ்யாவிசாலிந: ।
US-P13.003cd அம்ருʼதஸ்யாக்ஷரஸ்யைவமஶரீரஸ்ய ஸர்வதா³ ॥

US-P13.004ab ஜிக⁴த்ஸா வா பிபாஸா வா ஶோகமோஹௌ ஜராம்ருʼதீ ।
US-P13.004cd ந வித்³யந்தேঽஶரீரத்வாத்³ வ்யோமவத்³ வ்யாபிநோ மம ॥

US-P13.005ab அஸ்பர்ஶத்வாந் ந மே ஸ்ப்ருʼஷ்டிர்நாஜிஹ்வத்வாத்³ ரஸஜ்ஞதா ।
US-P13.005cd நித்யவிஜ்ஞாநரூபஸ்ய ஜ்ஞாநாஜ்ஞாநே ந மே ஸதா³ ॥

US-P13.006ab யா து ஸ்யாந் மாநஸீ வ்ருʼத்திஶ்சாக்ஷுஷ்கா ரூபரஞ்ஜநா ।
US-P13.006cd நித்யமேவாத்மநோ த்³ருʼஷ்ட்யா நித்யயா த்³ருʼஶ்யதே ஹி ஸா ॥

US-P13.007ab ததா²ந்யேந்த்³ரியயுக்தா யா வ்ருʼத்தயோ விஷயாஞ்ஜநா: ।
US-P13.007cd ஸ்ம்ருʼதீ ராகா³தி³ரூபா ச கேவலாந்தர்மநஸ்யபி ॥

US-P13.008ab மாநஸ்யஸ்தத்³வத³ந்யஸ்ய த்³ருʼஶ்யந்தே ஸ்வப்நவ்ருʼத்தய: ।
US-P13.008cd த்³ரஷ்டுர்த்³ருʼஷ்டிஸ்ததோ நித்யா ஶுத்³தா⁴நந்தா ச கேவலா ॥

US-P13.009ab அநித்யா ஸாவிஶுத்³தே⁴தி க்³ருʼஹ்யதேঽத்ராவிவேகத: ।
US-P13.009cd ஸுகீ² து:³கீ² ததா² சாஹம் த்³ருʼஶ்யயோபாதி⁴பூ⁴தயா ॥

US-P13.010ab மூட⁴யா மூட⁴ இத்யேவம் ஶுத்³த⁴யா ஶுத்³த⁴ இத்யபி ।
US-P13.010cd மந்யதே ஸர்வலோகோঽயம் யேந ஸம்ஸாரம் ருʼச்ச²தி ॥

US-P13.011ab அசக்ஷுஷ்ட்வாதி³ஶாஸ்த்ரோக்தம் ஸபா³ஹ்யாப்⁴யந்தரம் ஹ்யஜம் ।
US-P13.011cd நித்யமுக்தமிஹாத்மாநம் முமுக்ஷுஶ்சேத் ஸதா³ ஸ்மரேத் ॥

US-P13.012ab அசக்ஷுஷ்ட்வாதி³ஶாஸ்த்ராச் ச நேந்த்³ரியாணி ஸதா³ மம ।
US-P13.012cd அப்ராணோ ஹ்யமநா: ஶுப்⁴ர இதி சாத²ர்வணே வச: ॥

US-P13.013ab ஶப்³தா³தீ³நாமபா⁴வஶ்ச ஶ்ரூயதே மம காட²கே ।
US-P13.013cd அப்ராணோ ஹ்யமநா யஸ்மாத³விகாரீ ஸதா³ ஹ்யஹம் ॥

US-P13.014ab விக்ஷேபோ நாஸ்தி தஸ்மாந் மே ந ஸமாதி⁴ஸ்ததோ மம ।
US-P13.014cd விக்ஷேபோ வா ஸமாதி⁴ர்வா மநஸ: ஸ்யாத்³ விகாரிண: ॥

US-P13.015ab அமநஸ்கஸ்ய ஶுத்³த⁴ஸ்ய கத²ம் தத் ஸ்யாத்³ த்³வயம் மம ।
US-P13.015cd அமநஸ்த்வாவிகாரித்வே விதே³ஹவ்யாபிநோ மம ॥

US-P13.016ab இத்யேதத்³ யாவத³ஜ்ஞாநம் தாவத் கார்யம் மமாப⁴வத் ।
US-P13.016cd நித்யமுக்தஸ்ய ஶுத்³த⁴ஸ்ய பு³த்³த⁴ஸ்ய ச ஸதா³ மம ॥

US-P13.017ab ஸமாதி⁴ர்வாஸமாதி⁴ர்வா கார்யம் வாந்யத் குதோ ப⁴வேத் ।
US-P13.017cd மாம் ஹி த்⁴யாத்வா ச பு³த்³த்⁴வா ச மந்யந்தே க்ருʼதக்ருʼத்யதாம் ॥

US-P13.018ab அஹம் ப்³ரஹ்மாஸ்மி ஸர்வோঽஸ்மி ஶுத்³தோ⁴ பு³த்³தோ⁴ঽஸித: ஸதா³ ।
US-P13.018cd அஜ: ஸர்வக³ ஏவாஹமஜரஶ்சாம்ருʼதோঽக்ஷய: ॥

US-P13.019ab மத³ந்ய: ஸர்வபூ⁴தேஷு போ³த்³தா⁴ கஶ்சிந் ந வித்³யதே ।
US-P13.019cd கர்மாத்⁴யக்ஷஶ்ச ஸாக்ஷீ ச சேதா நித்யோঽகு³ணோঽத்³வய: ॥

US-P13.020ab ந ஸச் சாஹம் ந சாஸச் ச நோப⁴யம் கேவல: ஶிவ: ।
US-P13.020cd ந மே ஸந்த்⁴யா ந ராத்ரிர்வா நாஹர்வா ஸர்வதா³ த்³ருʼஶே: ॥

US-P13.021ab ஸர்வமூர்திவியுக்தம் யத்³ யதா² க²ம் ஸூக்ஷ்மமத்³வயம் ।
US-P13.021cd தேநாப்யஸ்மி விநாபூ⁴தம் ப்³ரஹ்மைவாஹம் ததா²த்³வயம் ॥

US-P13.022ab மமாத்மாஸ்ய த ஆத்மேதி பே⁴தோ³ வ்யோம்நோ யதா² ப⁴வேத் ।
US-P13.022cd ஏகஸ்ய ஸுஷிபே⁴தே³ந ததா² மம விகல்பித: ॥

US-P13.023ab பே⁴தோ³ঽபே⁴த³ஸ்ததா² சைகோ நாநா சேதி விகல்பிதம் ।
US-P13.023cd ஜ்ஞேயம் ஜ்ஞாதா க³திர்க³ந்தா மய்யேகஸ்மிந் குதோ ப⁴வேத் ॥

US-P13.024ab ந மே ஹேயம் ந சாதே³யமவிகாரீ யதோ ஹ்யஹம் ।
US-P13.024cd ஸதா³ முக்தஸ்ததா² ஶுத்³த:⁴ ஸதா³ பு³த்³தோ⁴ঽகு³ணோঽத்³வய: ॥

US-P13.025ab இத்யேவம் ஸர்வதா³த்மாநாம் வித்³யாத் ஸர்வம் ஸமாஹித: ।
US-P13.025cd விதி³த்வா மாம் ஸ்வதே³ஹஸ்த²ம் ருʼஷிர்முக்தோ த்⁴ருவோ ப⁴வேத் ॥

US-P13.026ab க்ருʼதக்ருʼத்யஶ்ச ஸித்³த⁴ஶ்ச யோகீ³ ப்³ராஹ்மண ஏவ ச ।
US-P13.026cd யதை³வம் வேத³ தத்த்வார்த²மந்யதா² ஹ்யாத்மஹா ப⁴வேத் ॥

US-P13.027ab வேதா³ர்தோ² நிஶ்சிதோ ஹ்யேஷ ஸமாஸேந மயோதி³த: ।
US-P13.027cd ஸம்ந்யாஸிப்⁴ய: ப்ரவக்தவ்ய: ஶாந்தேப்⁴ய: ஶிஷ்டபு³த்³தி⁴நா ॥

US-P14.001ab ஸ்வப்நஸ்ம்ருʼத்யோர்க⁴டாதே³ர்ஹி ரூபாபா⁴ஸ: ப்ரத்³ருʼஶ்யதே ।
US-P14.001cd புரா நூநம் ததா³காரா தீ⁴ர்த்³ருʼஷ்டேத்யநுமீயதே ॥

US-P14.002ab பி⁴க்ஷாம3அந் யதா² ஸ்வப்நே த்³ருʼஷ்டோ தே³ஹோ ந ஸ ஸ்வயம் ।
US-P14.002cd ஜாக்³ரத்³த்³ருʼஶ்யாத் ததா² தே³ஹாத்³ த்³ரஷ்ட்ருʼத்வாத³ந்ய ஏவ ஸ: ॥

US-P14.003ab மூஷாஸிக்தம் யதா² தாம்ரம் தந்நிப⁴ம் ஜாயதே ததா² ।
US-P14.003cd ரூபாதீ³ந் வ்யாப்நுவச் சித்தம் தந்நிப⁴ம் த்³ருʼஶ்யதே த்⁴ருவம் ॥

US-P14.004ab வ்யஞ்ஜகோ வா யதா²லோகோ வ்யங்க்³யஸ்யாகாரதாமியாத் ।
US-P14.004cd ஸர்வார்த²வ்யஞ்ஜகத்வாத்³ தி⁴ரர்தா²காரா ப்ரத்³ருʼஶ்யதே ॥

US-P14.005ab தீ⁴ரேவார்த²ஸ்வரூபா ஹி பும்ஸா த்³ருʼஷ்டா புராபி ச ।
US-P14.005cd ந சேத் ஸ்வப்நே கத²ம் பஶ்யேத் ஸ்மரதோ வாக்ருʼதி: குத: ॥

US-P14.006ab வ்யஞ்ஜகத்வம் ததே³வாஸ்யா ரூபாத்³யாகாரத்³ருʼஶ்யதா ।
US-P14.006cd த்³ரஷ்ட்ருʼத்வம் ச த்³ருʼஶேஸ்தத்³வத்³ வ்யாப்தி: ஸ்யாத்³ தி⁴ய உத்³ப⁴வே ॥

US-P14.007ab சிந்மாத்ரஜ்யோதிஷா ஸர்வா: ஸர்வதே³ஹேஷு பு³த்³த⁴ய: ।
US-P14.007cd மயா யஸ்மாத் ப்ரகாஶ்யந்தே ஸர்வஸ்யாத்மா ததோ ஹ்யஹம் ॥

US-P14.008ab கரணம் கர்ம கர்தா ச க்ரியா ஸ்வப்நே ப²லம் ச தீ:⁴ ।
US-P14.008cd ஜாக்³ரத்யேவம் யதோ த்³ருʼஷ்டா த்³ரஷ்டா தஸ்மாத் ததோঽந்யதா² ॥

US-P14.009ab பு³த்³த்⁴யாதீ³நாமநாத்மத்வம் ஹேயோபாதே³யரூபத: ।
US-P14.009cd ஹாநோபாதா³நகர்தாத்மா ந த்யாஜ்யோ ந ச க்³ருʼஹ்யதே ॥

US-P14.010ab ஸபா³ஹ்யாப்⁴யந்தரே ஶுத்³தே⁴ ப்ரஜ்ஞாநைகரஸே க⁴நே ।
US-P14.010cd பா³ஹ்யமாப்⁴யந்தரம் சாந்யத் கத²ம் ஹேயம் ப்ரகல்ப்யதே ॥

US-P14.011ab ய ஆத்மா நேதி நேதீதி பராபோஹேந ஶேஷித: ।
US-P14.011cd ஸ சேத்³ ப்³ரஹ்மவிதா³த்மேஷ்டோ யதேதாத: பரம் கத²ம் ॥

US-P14.012ab அஶநாயாத்³யதிக்ராந்தம் ப்³ரஹ்மைவாஸ்மி நிரந்தரம் ।
US-P14.012cd கார்யவாந் ஸ்யாம் கத²ம் சாஹம் விம்ருʼஶேதே³வமஞ்ஜஸா ॥

US-P14.013ab பாரக³ஸ்து யதா² நத்³யாஸ்தத்ஸ்த:² பாரம் யியாஸதி ।
US-P14.013cd ஆத்மஜ்ஞஶ்சேத் ததா² கார்யம் கர்துமந்யதி³ஹேச்ச²தி ॥

US-P14.014ab ஆத்மஜ்ஞஸ்யாபி யஸ்ய ஸ்யாத்³ தா⁴நோபாதா³நதா யதி³ ।
US-P14.014cd அ மோக்ஷார்ஹ: ஸ விஜ்ஞேயோ வாந்தோঽஸௌ ப்³ரஹ்மணா த்⁴ருவம் ॥

US-P14.015ab ஸாதி³த்யம் ஹி ஜக³த் ப்ராணஸ்தஸ்மாந் நாஹர்நிஶைவ வா ।
US-P14.015cd ப்ராணஜ்ஞஸ்யாபி ந ஸ்யாதாம் குதோ ப்³ரஹ்மவிதோ³ঽத்³வயே ॥

US-P14.016ab ந ஸ்மரத்யாத்மநோ ஹ்யாத்மா விஸ்மரேத்³ வாப்யலுப்தசித் ।
US-P14.016cd மநோঽபி ஸ்மரதீத்யேதஜ் ஜ்ஞாநமஜ்ஞாநஹேதுஜம் ॥

US-P14.017ab ஜ்ஞாதுர்ஜ்ஞேய: பரோ ஹ்யாத்மா ஸோঽவித்³யாகல்பித: ஸ்ம்ருʼத: ।
US-P14.017cd அபோடே⁴ வித்³யயா தஸ்மிந் ரஜ்ஜ்வாம் ஸர்ப இவாத்³வய: ॥

US-P14.018ab கர்த்ருʼகர்மப²லாபா⁴வாத் ஸபா³ஹ்யாப்⁴யந்தரம் ஹ்யஜம் ।
US-P14.018cd மமாஹம் சேதி யோ பா⁴வஸ்தஸ்மிந் கஸ்ய குதோ ப⁴வேத் ॥

US-P14.019ab ஆத்மா ஹ்யாத்மீய இத்யேஷ பா⁴வோঽவித்³யாப்ரகல்பித: ।
US-P14.019cd ஆத்மைகத்வே ஹ்யஸௌ நாஸ்தி பீ³ஜாபா⁴வே குத: ப²லம் ॥

US-P14.020ab த்³ரஷ்ட்ருʼ ஶ்ரோத்ருʼ ததா² மந்த்ருʼ விஜ்ஞாத்ரேவ தத³க்ஷரம் ।
US-P14.020cd த்³ரஷ்ட்ராத்³யந்யந் ந தத்³ யஸ்மாத் தஸ்மாத்³ த்³ரஷ்டாஹமக்ஷரம் ॥

US-P14.021ab ஸ்தா²வரம் ஜங்க³மம் சைவ த்³ரஷ்ட்ருʼத்வாதி³க்ரியாயுதம் ।
US-P14.021cd ஸர்வமக்ஷரமேவாத: ஸர்வஸ்யாத்மாக்ஷரம் த்வஹம் ॥

US-P14.022ab அகார்யஶேஷமாத்மாநமக்ரியாத்மக்ரியாப²லம் ।
US-P14.022cd நிர்மமம் நிரஹங்காரம் ய: பஶ்யதி ஸ பஶ்யதி ॥

US-P14.023ab மமாஹங்காரயத்நேச்சா:² ஶூந்யா ஏவ ஸ்வபா⁴வத: ।
US-P14.023cd ஆத்மநீதி யதி³ ஜ்ஞாதமாத்⁴வம் ஸ்வஸ்தா:² கிமீஹிதை: ॥

US-P14.024ab யோঽஹங்கர்தாரமாத்மாநம் ததா² வேத்தாரமேவ ய: ।
US-P14.024cd வேத்த்யநாத்மஜ்ஞ ஏவாஸௌ யோঽந்யதா²ஜ்ஞ: ஸ ஆத்மவித் ॥

US-P14.025ab யதா²ந்யத்வேঽபி தாதா³த்ம்யம் தே³ஹாதி³ஷ்வாத்மநோ மதம் ।
US-P14.025cd ததா²கர்துரவிஜ்ஞாநாத் ப²லகர்மாத்மதாத்மந: ॥

US-P14.026ab த்³ருʼஷ்டி: ஶ்ருதிர்மதிர்ஜ்ஞாதி: ஸ்வப்நே த்³ருʼஷ்டா ஜநை: ஸதா³ ।
US-P14.026cd தாஸாமாத்மஸ்வரூபத்வாத³த: ப்ரத்யக்ஷதாத்மந: ॥

US-P14.027ab பரலோகப⁴யம் யஸ்ய நாஸ்தி ம்ருʼத்யுப⁴யம் ததா² ।
US-P14.027cd தஸ்யாத்மஜ்ஞஸ்ய ஶோச்யா: ஸ்யு: ஸப்³ரஹ்மேந்த்³ரா அபீஶ்வரா: ॥

US-P14.028ab ஈஶ்வரத்வேந கிம் தஸ்ய ப்³ரஹ்மேந்த்³ரத்வேந வா புந: ।
US-P14.028cd த்ருʼஷ்ணா சேத் ஸர்வதஶ்சி²ந்நா ஸர்வதை³ந்யோத்³ப⁴வாஶுபா⁴ ॥

US-P14.029ab அஹமித்யாத்மதீ⁴ர்யா ச மம்மேத்யாத்மீயதீ⁴ரபி ।
US-P14.029cd அர்த²ஶூந்யே யதா³ யஸ்ய ஸ ஆத்மஜ்ஞோ ப⁴வேத் ததா³ ॥

US-P14.030ab பு³த்³த்⁴யாதௌ³ ஸத்யுபாதௌ⁴ ச ததா²ஸத்யவிஶேஷதா ।
US-P14.030cd யஸ்ய சேதா³த்மநோ ஜ்ஞாதா தஸ்ய கார்யம் கத²ம் ப⁴வேத் ॥

US-P14.031ab ப்ரஸந்நே விமலே வ்யோம்நி ப்ரஜ்ஞாநைகரஸேঽத்³வயே ।
US-P14.031cd உத்பந்நாத்மதி⁴யோ ப்³ரூத கிமந்யத் கார்யமிஷ்யதே ॥

US-P14.032ab ஆத்மாநம் ஸர்வபூ⁴தஸ்த²மமித்ரம் சாத்மநோঽபி ய: ।
US-P14.032cd பஶ்யந்நிச்ச²த்யஸௌ நூநம் ஶீதீகர்தும் விபா⁴வஸும் ॥

US-P14.033ab ப்ரஜ்ஞாப்ராணாநுகார்யாத்மா சா²யேவாக்ஷாதி³கோ³சர: ।
US-P14.033cd த்⁴யாயதீவேதி சோக்தோ ஹி ஶுத்³தோ⁴ முக்த: ஸ்வதோ ஹி ஸ: ॥

US-P14.034ab அப்ராணஸ்யாமநஸ்கஸ்ய ததா²ஸம்ஸர்கி³ணோ த்³ருʼஶே: ।
US-P14.034cd வ்யோமவத்³ வ்யாபிநோ ஹ்யஸ்ய கத²ம் கார்யம் ப⁴வேந் மம ॥

US-P14.035ab அஸமாதீ⁴ம் ந பஶ்யாமி நிர்விகாரஸ்ய ஸர்வதா³ ।
US-P14.035cd ப்³ரஹ்மணோ மே விஶுத்³த⁴ஸ்ய ஶோத்⁴யம் சாந்யத்³ விபாப்மந: ॥

US-P14.036ab க³ந்தவ்யம் ச ததை²வாஹம் ஸர்வக³ஸ்யாசலஸ்ய ச ।
US-P14.036cd நோர்த்⁴வம் நாத⁴ஸ்திரோ வாபி நிஷ்கலஸ்யாகு³ணத்வத: ॥

US-P14.037ab சிந்மாத்ரஜ்யோதிஷோ நித்யம் தமஸ்தஸ்மிந் ந வித்³யதே ।
US-P14.037cd கத²ம் கார்யம் மமைவாத்³ய நித்யமுக்தஸ்ய ஶிஷ்யதே ॥

US-P14.038ab அமநஸ்கஸ்ய கா சிந்தா க்ரியா வாநிந்த்³ரியஸ்ய கா ।
US-P14.038cd அப்ராணோ ஹ்யமநா: ஶுப்⁴ர இதி ஸத்யம் ஶ்ருதேர்வச: ॥

US-P14.039ab அகாலத்வாத³தே³ஶத்வாத³தி³கத்வாத³நிமித்த: ।
US-P14.039cd ஆத்மநோ நைவ காலாதே³ரபேக்ஷா த்⁴யாயத: ஸதா³ ॥

US-P14.040ab யஸ்மிந் தே³வாஶ்ச வேத³ஶ்ச பவித்ரம் க்ருʼத்ஸ்நமேகதாம் ।
US-P14.040cd வ்ரஜேத் தந் மாநஸம் தீர்த²ம் யஸ்மிந் ஸ்நாத்வாம்ருʼதோ ப⁴வேத் ॥

US-P14.041ab ந சாஸ்தி ஶப்³தா³தி³ரநந்யவேத³ந: பரஸ்பரேணாபி ந சைவ த்³ருʼஶ்யதே ।
US-P14.041cd பரேண த்³ருʼஶ்யாஸ்து யதா² ரஸாத³யஸ்ததை²வ த்³ருʼஶ்யத்வத ஏவ தை³ஹிகா: ॥

US-P14.042ab அஹம் மமேத்யேஷணயத்நவிக்ரியா: ஸுகா²த³யஸ்தத்³வதி³ஹ ப்ரத்³ருʼஶ்யத: ।
US-P14.042cd த்³ருʼஶ்யத்வயோகா³ச் ச பரஸ்பரேண தே ந த்³ருʼஶ்யதாம் யாந்தி தத: பரோ ப⁴வேத் ॥

US-P14.043ab அஹங்க்ரியாத்³யா ஹி ஸமஸ்தவிக்ரியா ஸகர்த்ருʼகா கர்மப²லேந ஸம்ஹிதா ।
US-P14.043cd சிதிஸ்வரூபேண ஸமந்ததோঽர்கவத் ப்ரகாஶ்யமாநாஸிததாத்மநோ ஹ்யத: ॥

US-P14.044ab த்³ருʼஶிஸ்வரூபேண ஹி ஸர்வதே³ஹிநாம் வியத்³ யதா² வ்யாப்ய மநாம்ஸ்யவஸ்தி²த: ।
US-P14.044cd அதோ ந தஸ்மாத³பரோঽஸ்தி வேதி³தா பரோঽபி தஸ்மாத³த ஏக ஈஶ்வர: ॥

US-P14.045ab ஶரீரபு³த்³த்⁴யோர்யதி³ சாந்யத்³ருʼஶ்யதா நிராத்மவாதா:³ ஸுநிராக்ருʼதா மயா ।
US-P14.045cd பரஶ்ச ஸித்³தோ⁴ ஹ்யவிஶுத்³தி⁴கர்மத: ஸுநிர்மல: ஸர்வக³தோঽஸிதோঽத்³வய: ॥

US-P14.046ab க⁴டாதி³ரூபம் யதி³ தே ந க்³ருʼஹ்யதே மந: ப்ரவ்ருʼத்தம் ப³ஹுதா⁴ ஸ்வவ்ருʼத்திபி:⁴ ।
US-P14.046cd அஶுத்³த்⁴யசித்³ரூபவிகாரதோ³ஷதா மதேர்யதா² வாரயிதும் ந பார்யதே ॥

US-P14.047ab யதா² விஶுத்³த⁴ம் க³க³நம் நிரந்தரம் ந ஸஜ்ஜதே நாபி ச லிப்யதே ததா² ।
US-P14.047cd ஸமஸ்தபூ⁴தேஷு ஸதை³வ தேஷ்வயம் ஸம: ஸதா³த்மா ஹ்யஜரோঽமரோঽப⁴ய: ॥

US-P14.048ab அமூர்தமூர்தாநி ச கர்மவாஸநா த்³ருʼஶிஸ்வரூபஸ்ய ப³ஹி: ப்ரகல்பிதா: ।
US-P14.048cd அவித்³யயா ஹ்யாத்மநி மூட⁴த்³ருʼஷ்டிபி⁴ரபோஹ்ய நேதீதி அவஶேஷிதோ த்³ருʼஶி: ॥

US-P14.049ab ப்ரபோ³த⁴ரூபம் மநஸோঽர்த²யோக³ஜம் ஸ்ம்ருʼதௌ ச ஸுப்தஸ்ய ச த்³ருʼஶ்யதேঽர்த²வத் ।
US-P14.049cd ததை²வ தே³ஹப்ரதிமாநத: ப்ருʼத²க்³ த்³ருʼஶே: ஶரீரம் ச மநஶ்ச த்³ருʼஶ்யத: ॥

US-P14.050ab ஸ்வபா⁴வஶுத்³தே⁴ க³க³நே க⁴நாதி³கே மலேঽபாயதே ஸதி சாவிஶேஷதா ।
US-P14.050cd யதா² ச தத்³வச் ச்²ருதிவாரிதத்³வயே ஸதா³விஶேஷோ க³க³நோபமே த்³ருʼஶௌ ॥

US-P15.001ab நாந்யத³ந்யத்³ ப⁴வேத்³ யஸ்மாந் நாந்யத் கிஞ்சித்³ விசிந்தயேத் ।
US-P15.001cd அந்யஸ்யாந்யத்வபா⁴வே ஹி நாஶஸ்தஸ்ய த்⁴ருவோ ப⁴வேத் ॥

US-P15.002ab ஸ்மரதோ த்³ருʼஶ்யதே த்³ருʼஷ்டம் படே சித்ரமிவார்பிதம் ।
US-P15.002cd யத்ர யேந ச தௌ ஜ்ஞேயௌ ஸத்த்வக்ஷேத்ரஜ்ஞஸம்ஜ்ஞகௌ ॥

US-P15.003ab ப²லாந்தம் சாநுபூ⁴தம் யத்³ யுக்தம் கர்த்ராதி³காரகை: ।
US-P15.003cd ஸ்மர்யமாணம் ஹி கர்மஸ்த²ம் பூர்வம் கர்மைவ தத் தத: ॥

US-P15.004ab த்³ரஷ்டுஶ்சாந்யத்³ ப⁴வேத்³ த்³ருʼஶ்யம் த்³ருʼஶ்யத்வாத்³ க⁴டவத் ஸதா³ ।
US-P15.004cd த்³ருʼஶ்யாத்³ த்³ரஷ்டாஸஜாதீயோ ந தீ⁴வத் ஸாக்ஷிதாந்யதா² ॥

US-P15.005ab ஸ்வாத்மபு³த்³தி⁴மபேக்ஷ்யாஸௌ விதீ⁴நாம் ஸ்யாத் ப்ரயோஜக: ।
US-P15.005cd ஜாத்யாதி:³ ஶவவத் தேந தத்³வந் நாநாத்மதாந்யதா² ॥

US-P15.006ab ந ப்ரியாப்ரிய இத்யுக்தேர்நாதே³ஹத்வம் க்ரியாப²லம் ।
US-P15.006cd தே³ஹயோக:³ க்ரியாஹேதுஸ்தஸ்மாத்³ வித்³வாந் க்ரியாஸ்த்யஜேத் ॥

US-P15.007ab கர்மஸ்வாத்மா ஸ்வதந்த்ரஶ்சேந் நிவ்ருʼத்தௌ ச ததே²ஷ்யதாம் ।
US-P15.007cd அதே³ஹத்வே ப²லேঽகார்யே ஜ்ஞாதே குர்யாத் கத²ம் க்ரியா: ॥

US-P15.008ab ஜாத்யாதீ³ந் ஸம்பரித்யஜ்ய நிமித்தம் கர்மணாம் பு³த:⁴ ।
US-P15.008cd கர்மஹேதுவிருத்³த⁴ம் யத் ஸ்வரூபம் ஶாஸ்த்ரத: ஸ்மரேத் ॥

US-P15.009ab ஆத்மைக: ஸர்வபூ⁴தேஷு தாநி தஸ்மிம்ஶ்ச கே² யதா² ।
US-P15.009cd பர்யகா³த்³ வ்யோமவத் ஸர்வம் ஶுக்ரம் தீ³ப்திமதி³ஷ்யதே ॥

US-P15.010ab வ்ரணஸ்நாய்வோரபா⁴வேந ஸ்தூ²லம் தே³ஹம் நிவாரயேத் ।
US-P15.010cd ஶுத்³தா⁴பாபதயா லேபம் லிங்க³ம் சாகாயமித்யுத ॥

US-P15.011ab வாஸ்தே³வோ யதா²ஶ்வத்தே² ஸ்வதே³ஹே சாப்³ரவீத் ஸமம் ।
US-P15.011cd தத்³வத்³ வேத்தி ய ஆத்மாநம் ஸமம் ஸ ப்³ரஹ்மவித்தம: ॥

US-P15.012ab யதா² ஹ்யந்யஶரீரேஷு மமாஹந்தா ந சேஷ்யதே ।
US-P15.012cd அஸ்மிம்ஶ்சாபி ததா² தே³ஹே தீ⁴ஸாக்ஷித்வாவிஶேஷத: ॥

US-P15.013ab ரூபஸம்ஸ்காரதுல்யாதீ⁴ ராக³த்³வேஷௌ ப⁴யம் ச யத் ।
US-P15.013cd க்³ருʼஹ்யதே தீ⁴ஶ்ரயம் தஸ்மாஜ் ஜ்ஞாதா ஶுத்³தோ⁴ঽப⁴ய: ஸதா³ ॥

US-P15.014ab யந்மநாஸ்தந்மயோঽந்யத்வே நாத்மத்வாப்தௌ க்ரியாத்மநி ।
US-P15.014cd ஆத்மத்வே சாநபேக்ஷத்வாத் ஸாபேக்ஷம் ஹி ந தத் ஸ்வயம் ॥

US-P15.015ab க²மிவைகரஸா ஜ்ஞப்திரவிப⁴க்தாஜராமலா ।
US-P15.015cd சக்ஷுராத்³யுபதா⁴நாத் ஸா விபரீதா விபா⁴வ்யதே ॥

US-P15.016ab த்³ருʼஶ்யத்வாத³ஹமித்யேஷ நாத்மத⁴ர்மோ க⁴டாதி³வத் ।
US-P15.016cd ததா²ந்யே ப்ரத்யயா ஜ்ஞேயா தோ³ஷஶ்சாத்மமலோ ஹ்யத: ॥

US-P15.017ab ஸர்வப்ரத்யயஸாக்ஷித்வாத³விகாரீ ச ஸர்வக:³ ।
US-P15.017cd விக்ரியேத யதி³ த்³ரஷ்டா பு³த்³த்⁴யாதீ³வால்பவித்³ ப⁴வேத் ॥

US-P15.018ab ந த்³ருʼஷ்டிர்லுப்யதே த்³ரஷ்டுஶ்சக்ஷுராதே³ர்யதை²வ து ।
US-P15.018cd நஹி த்³ரஷ்டுரிதி ஹ்யுக்தம் தஸ்மாத்³ த்³ரஷ்டா ஸதை³வ பு⁴க் ॥

US-P15.019ab ஸங்கா⁴தோ வாஸ்மி பூ⁴தாநாம் கரணாநாம் ததை²வ ச ।
US-P15.019cd வ்யஸ்தம் வாந்யதமோ வாஸ்மி கோ வாஸ்மீதி விசாரயேத் ॥

US-P15.020ab வ்யஸ்தம் நாஹம் ஸமஸ்தம் வா பூ⁴தமிந்த்³ரியமேவ வா ।
US-P15.020cd ஜ்ஞேயத்வாத் கரணத்வாச் ச ஜ்ஞாதாந்யோঽஸ்மாத்³ க⁴டாதி³வத் ॥

US-P15.021ab ஆத்மாக்³நேரிந்த⁴நா பு³த்³தி⁴ரவித்³யாகாமகர்மபி:⁴ ।
US-P15.021cd தீ³பிதா ப்ரஜ்வலத்யேஷா த்³வாரை: ஶ்ரோத்ராதி³பி:⁴ ஸதா³ ॥

US-P15.022ab த³க்ஷிணாக்ஷிப்ரதா⁴நேஷு யதா³ பு³த்³தி⁴ர்விசேஷ்டதே ।
US-P15.022cd விஷயைர்ஹவிஷா தீ³ப்தா ஆத்மாக்³நி: ஸ்தூ²லபு⁴க் ததா³ ॥

US-P15.023ab ஹூயந்தே து ஹவிம்ஷீதி ரூபாதி³க்³ரஹணே ஸ்மரந் ।
US-P15.023cd அராக³த்³வேஷ ஆத்மாக்³நௌ ஜாக்³ரத்³தோ³ஷைர்ந லிப்யதே ॥

US-P15.024ab மாநஸே து க்³ருʼஹே வ்யக்தா அவித்³யாகர்மவாஸநா: ।
US-P15.024cd பஶ்யம்ஸ்தைஜஸ ஆத்மோக்த: ஸ்வயஞ்ஜ்யோதி:ப்ரகாஶிதா: ॥

US-P15.025ab விஷயா வாஸநா வாபி சோத்³யந்தே நைவ கர்மபி:⁴ ।
US-P15.025cd யதா³ பு³த்³தௌ⁴ ததா³ ஜ்ஞேய: ப்ராஜ்ஞ ஆத்மா ஹ்யநந்யத்³ருʼக் ॥

US-P15.026ab மநோபு³த்³தீ⁴ந்த்³ரியாணாம் யா அவஸ்தா:² கர்மசோதி³தா: ।
US-P15.026cd சைதந்யேநைவ பா⁴ஸ்யந்தே ரவிணேவ க⁴டாத³ய: ॥

US-P15.027ab தத்ரைவம் ஸதி பு³த்³தீ⁴ர்ஜ்ஞ ஆத்மபா⁴ஸாவபா⁴ஸயந் ।
US-P15.027cd கர்தா தாஸாம் யத³ர்தா²ஸ்தா மூடை⁴ரேவாபி⁴தீ⁴யதே ॥

US-P15.028ab ஸர்வஜ்ஞோঽப்யத ஏவ ஸ்யாத் ஸ்வேந பா⁴ஸாவபா⁴ஸயந் ।
US-P15.028cd ஸர்வம் ஸர்வக்ரியாஹேதோ: ஸர்வக்ருʼத்த்வம் ததா²த்மந: ॥

US-P15.029ab ஸோபாதி⁴ஶ்சைவமாத்மோக்தோ நிருபாக்²யோঽநுபாதி⁴க: ।
US-P15.029cd நிஷ்கலோ நிர்கு³ண: ஶுத்³த⁴ஸ்தம் மநோ வாக் ச நாப்நுத: ॥

US-P15.030ab சேதநோঽசேதநோ வாபி கர்தாகர்தா க³தோঽக³த: ।
US-P15.030cd ப³த்³தோ⁴ முக்தஸ்ததா² சைகோ நைக: ஶுத்³தோ⁴ঽந்யதே²தி வா ॥

US-P15.031ab அப்ராப்யைவ நிவர்தந்தே வாசோ தீ⁴பி:⁴ ஸஹைவ து ।
US-P15.031cd நிர்கு³ணத்வாத் க்ரியாபா⁴வாத்³ விஶேஷாணாம் ஹ்யபா⁴வத: ॥

US-P15.032ab வ்யாபகம் ஸர்வதோ வ்யோம மூர்தை: ஸர்வைர்வியோஜிதம் ।
US-P15.032cd யதா² தத்³வதி³ஹாத்மாநம் வித்³யாச்சு²த்³த⁴ம் பரம் பத³ம் ॥

US-P15.033ab த்³ருʼஷ்டம் ஹித்வா ஸ்ம்ருʼதிம் தஸ்மிந் ஸர்வக்³ரஶ்ச தமஸ்த்யஜேத் ।
US-P15.033cd ஸர்வத்³ருʼக்³ ஜ்யோதிஷா யுக்தோ தி³நக்ருʼச்சா²ர்வரம் யதா² ॥

US-P15.034ab ரூபஸ்ம்ருʼத்யந்த⁴காரார்த:² ப்ரத்யயா யஸ்ய கோ³சரா: ।
US-P15.034cd ஸ ஏவாத்மா ஸமோ த்³ரஷ்டா ஸர்வபூ⁴தேஷு ஸர்வக:³ ॥

US-P15.035ab ஆத்மபு³த்³தி⁴மநஶ்சக்ஷுர்விஷயாலோகஸங்க³மாத் ।
US-P15.035cd விசித்ரோ ஜாயதே பு³த்³தே:⁴ ப்ரத்யயோঽஜ்ஞாநலக்ஷண: ॥

US-P15.036ab விவிச்யாஸ்மாத் ஸ்வமாத்மாநம் வித்³யாச்சு²த்³த⁴ம் பரம் பத³ம் ।
US-P15.036cd த்³ரஷ்டாரம் ஸர்வபூ⁴தஸ்த²ம் ஸமம் ஸர்வப⁴யாதிக³ம் ॥

US-P15.037ab ஸமஸ்தம் ஸர்வக³ம் ஶாந்தம் விமலம் வ்யோமவத் ஸ்தி²தம் ।
US-P15.037cd நிஷ்கலம் நிஷ்க்ரியம் ஸர்வம் நித்யம் த்³வந்த்³வைர்விவர்ஜிதம் ॥

US-P15.038ab ஸர்வப்ரத்யயஸாக்ஷீ ஜ்ஞ: கத²ம் ஜ்ஞேயோ மயேத்யுத ।
US-P15.038cd விம்ருʼஶ்யைவம் விஜாநீயாஜ் ஜ்ஞாதம் ப்³ரஹ்ம ந வேதி வா ॥

US-P15.039ab அத்³ருʼஷ்டம் த்³ரஷ்ட்ரவிஜ்ஞாதம் த³ப்⁴ரமித்யாதி³ஶாஸநாத் ।
US-P15.039cd நைவ ஜ்ஞேயம் மயாந்யைர்வா பரம் ப்³ரஹ்ம கத²ஞ்சந ॥

US-P15.040ab ஸ்வரூபாவ்யவதா⁴நாப்⁴யாம் ஜ்ஞாநாலோகஸ்வபா⁴வத: ।
US-P15.040cd அந்யஜ்ஞாநாநபேக்ஷத்வாஜ் ஜ்ஞாதம் சைவ ஸதா³ மயா ॥

US-P15.041ab நாந்யேந ஜ்யோதிஷா கார்யம் ரவேராத்மப்ரகாஶநே ।
US-P15.041cd ஸ்வபோ³தா⁴ந் நாந்யபோ³தே⁴ச்சா² போ³த⁴ஸ்யாத்மப்ரகாஶநே ॥

US-P15.042ab ந தஸ்யைவாந்யதோঽபேக்ஷா ஸ்வரூபம் யஸ்ய யத்³ ப⁴வேத் ।
US-P15.042cd ப்ரகாஶாந்தரத்³ருʼஶ்யோ ந ப்ரகாஜ़ோ ஹ்யஸ்தி கஶ்சந ॥

US-P15.043ab வ்யக்தி: ஸ்யாத³ப்ரகாஶஸ்ய ப்ரகாஶாத்மஸமாக³மாத் ।
US-P15.043cd ப்ரகாஶஸ்த்வர்ககார்ய: ஸ்யாதி³தி மித்²யா வசோ ஹ்யத: ॥

US-P15.044ab யதோঽபூ⁴த்வா ப⁴வேத்³ யச்ச தஸ்ய தத் கார்யமிஷ்யதே ।
US-P15.044cd ஸ்வரூபத்வாத³பூ⁴த்வா ந ப்ரகாஶோ ஜாயதே ரவே: ॥

US-P15.045ab ஸத்தாமாத்ரே ப்ரகாஶஸ்ய கர்தாதி³த்யாதி³ரிஷ்யதே ।
US-P15.045cd க⁴டாதி³வ்யக்திதோ யத்³வத் தத்³வத்³ போ³தா⁴த்மநீஷ்யதாம் ॥

US-P15.046ab பி³லாத் ஸர்பஸ்ய நிர்யாணே ஸூர்யோ யத்³வத் ப்ரகாஶக: ।
US-P15.046cd ப்ரயத்நேந விநா தத்³வஜ் ஜ்ஞாதாத்மா போ³த⁴ரூபத: ॥

US-P15.047ab த³க்³தை⁴வமுஷ்ண: ஸத்தாயாம் தத்³வத்³ போ³தா⁴த்மநீஷ்யதாம் ।
US-P15.047cd ஸத்யேவ யது³பாதௌ⁴ து ஜ்ஞாதே ஸர்ப இவோத்தி²தே ॥

US-P15.048ab ஜ்ஞாதாயத்நோঽபி தத்³வஜ் ஜ்ஞ: கர்தா ப்⁴ராமகவத்³ ப⁴வேத் ।
US-P15.048cd ஸ்வரூபேண ஸ்வயம் நாத்மா ஜ்ஞேயோঽஜ்ஞேயோঽத²வா தத: ॥

US-P15.049ab விதி³தாவிதி³தாப்⁴யாம் தத³ந்யதே³வேதி ஶஸநாத் ।
US-P15.049cd ப³ந்த⁴மோக்ஷாத³யோ பா⁴வாஸ்தத்³வதா³த்மநி கல்பிதா: ॥

US-P15.050ab நாஹோராத்ரே யதா² ஸூர்யே ப்ரபா⁴ரூபாவிஶேஷத: ।
US-P15.050cd போ³த⁴ரூபாவிஶேஷாந் ந போ³தா⁴போ³தௌ⁴ ததா²த்மநி ॥

US-P15.051ab யதோ²க்தம் ப்³ரஹ்ம யோ வேத³ ஹாநோபாதா³நவர்ஜிதம் ।
US-P15.051cd யதோ²க்தேந விதா⁴நேந ஸ ஸத்யம் நைவ ஶக்நுயாத் ॥

US-P15.052ab ஜந்மம்ருʼத்யுப்ரவாஹேஷு பதிதோ நைவ ஶக்நுயாத் ।
US-P15.052cd இத உத்³த⁴ர்துமாத்மாநம் ஜ்ஞாநாத³ந்யேந கேநசித் ॥

US-P15.053ab oக़் பி⁴த்³யதே ஹ்ருʼத³யக்³ரந்தி²ஶ்சி²த்³யந்தே ஸர்வஸம்ஶயா: ।
US-P15.053cd க்ஷீயந்தே சாஸ்ய கர்மாணி தஸ்மிந் த்³ருʼஷ்டcக़் இதி ஶ்ருதே: ॥

US-P15.054ab மமாஹமித்யேதத³போஹ்ய ஸர்வதோ விமுக்ததே³ஹம் பத³மம்ப³ரோபமம் ।
US-P15.054cd ஸுத்³ருʼஷ்டஶாத்ராநுமிதிப்⁴ய ஈரிதம் விமுச்யதேঽஸ்மிந் யதி³ நிஶ்சிதோ நர: ॥

US-P16.001ab பார்தி²வ: கடி²நோ தா⁴துர்த்³ரவோ தே³ஹே ஸ்ம்ருʼதோঽம்மய: ।
US-P16.001cd பக்திசேஷ்டாவகாஶா: ஸ்யுர்வஹ்நிவாய்வம்ப³ரோத்³ப⁴வா: ॥

US-P16.002ab க்⁴ராணாதீ³நி தத³ர்தா²ஶ்ச ப்ருʼதி²வ்யாதி³கு³ணா: க்ரமாத் ।
US-P16.002cd ரூபாலோகவதி³ஷ்டம் ஹி ஸஜாதீயார்த²மிந்த்³ரியம் ॥

US-P16.003ab பு³த்³த்⁴யர்தா²ந்யாஹுரேதாநி வாக்பாண்யாதீ³நி கர்மணே ।
US-P16.003cd தத்³விகல்பார்த²மந்தஸ்த²ம் மந ஏகாத³ஶம் ப⁴வேத் ॥

US-P16.004ab நிஶ்சயார்தா² ப⁴வேத்³ பு³த்³தி⁴ஸ்தாம் ஸர்வார்தா²நுபா⁴விநீம் ।
US-P16.004cd ஜ்ஞாதாமோக்த: ஸ்வரூபேண ஜ்யோதிஷா வ்யஞ்ஜயந் ஸதா³ ॥

US-P16.005ab வ்யஞ்ஜகஸ்து யதா²லோகோ வ்யங்க்³யஸ்யாகாரதாம் க³த: ।
US-P16.005cd வ்யதிகீர்ணோঽப்யஸங்கீர்நஸ்தத்³வஜ் ஜ்ஞ: ப்ரத்யயை: ஸதா³ ॥

US-P16.006ab ஸ்தி²தோ தீ³போ யதா²யத்ந: ப்ராப்தம் ஸர்வம் ப்ரகாஶயேத் ।
US-P16.006cd ஶப்³தா³த்³யாகாரபு³த்³தீ⁴ர்ஜ்ஞ: ப்ராப்தாஸ்தத்³வத் ப்ரபஶ்யதி ॥

US-P16.007ab ஶரீரேந்த்³ரியஸங்கா⁴த ஆத்மத்வேந க³தாம் தி⁴யம் ।
US-P16.007cd நித்யாத்மஜ்யோதிஷா தீ³ப்தாம் விஶிம்ஶந்தி ஸுகா²த³ய: ॥

US-P16.008ab ஶிரோது:³கா²தி³நாத்மாநம் து:³க்²யஸ்மீதி ஹி பஶ்யதி ।
US-P16.008cd த்³ரஷ்டாந்யோ து:³கி²நோ த்³ருʼஶ்யாத்³ த்³ரஷ்ட்ருʼத்வாச் ச ந து:³க்²யஸௌ ॥

US-P16.009ab து:³கீ² ஸ்யாத்³ து:³க்²யஹம்மாநாத்³ து:³கி²நோ த³ர்ஶநாந் ந வா ।
US-P16.009cd ஸம்ஹதேঽங்கா³தி³பி⁴ர்த்³ரஷ்டா து:³கீ² து:³க²ஸ்ய நைவ ஸ: ॥

US-P16.010ab சக்ஷுர்வத் கர்மகர்த்ருʼத்வம் ஸ்யாச் சேந் நாநேகமேவ தத் ।
US-P16.010cd ஸம்ஹதம் ச ததோ நாத்மா த்³ரஷ்ட்ருʼத்வாத் கர்மதாம் வ்ரஜேத் ॥

US-P16.011ab ஜ்ஞாநயத்நாத்³யநேகத்வமாத்மநோঽபி மதம் யதி³ ।
US-P16.011cd நைகஜ்ஞாநகு³ணத்வாத் து ஜ்யோதிர்வத் தஸ்ய கர்மதா ॥

US-P16.012ab ஜ்யோதிஷோ த்³யோதகத்வேঽபி யத்³வந் நாத்மப்ரகாஶநம் ।
US-P16.012cd பே⁴தே³ঽப்யேவம் ஸமத்வாஜ் ஜ்ஞ ஆத்மாநம் நைவ பஶ்யதி ॥

US-P16.013ab யத்³த⁴ர்மா ய: பதா³ர்தோ² ந தஸ்யைவேயாத் ஸ கர்மதாம் ।
US-P16.013cd ந ஹ்யாத்மாநம் த³ஹத்யக்³நிஸ்ததா² நைவ ப்ரகாஶயேத் ॥

US-P16.014ab ஏதேநைவாத்மநாத்மநோ க்³ரஹோ பு³த்³தே⁴ர்நிராக்ருʼத: ।
US-P16.014cd அம்ஶோঽப்யேவம் ஸமத்வாத்³ தி⁴ நிர்பே⁴த³த்வாந் ந யுஜ்யதே ॥

US-P16.015ab ஶூந்யதாபி ந யுக்தைவம் பு³த்³தே⁴ரந்யேந த்³ருʼஶ்யதா ।
US-P16.015cd உக்தாதோ க⁴டவத் தஸ்யா: ப்ராக் ஸித்³தே⁴ஶ்ச விகல்பத: ॥

US-P16.016ab அவிகல்பம் தத³ஸ்த்யேவ யத் பூர்வம் ஸ்யாத்³ விகல்பத: ।
US-P16.016cd விகல்போத்பத்திஹேதுத்வாத்³ யத்³யஸ்யைவ ச காரணம் ॥

US-P16.017ab அஜ்ஞாநம் கல்பநாமூலம் ஸம்ஸாரஸ்ய நியாமகம் ।
US-P16.017cd ஹித்வாத்மாநம் பரம் ப்³ரஹ்ம வியாந் முக்தம் ஸதா³ப⁴யம் ॥

US-P16.018ab ஜாக்³ரத்ஸ்வப்நௌ தயோர்பீ³ஜம் ஸுஷுப்தாக்²யம் தமோமயம் ।
US-P16.018cd அந்யோந்யஸ்மிந்நஸத்த்வாச் ச நாஸ்தீத்யேதத் த்ரயம் த்யஜேத் ॥

US-P16.019ab ஆத்மபு³த்³தி⁴மநஶ்சக்ஷுராலோகார்தா²தி³ஸங்கராத் ।
US-P16.019cd ப்⁴ராந்தி: ஸ்யாதா³த்மகர்மேதி க்ரியாணாம் ஸம்நிபாதத: ॥

US-P16.020ab நிமீலோந்மீலநே ஸ்தா²நே வாயவ்யே தே ந சக்ஷுஷ: ।
US-P16.020cd ப்ரகாஶத்வாந் மநஸ்யேவம் பு³த்³தௌ⁴ ந ஸ்த: ப்ராகாஶத: ॥

US-P16.021ab ஸங்கல்பாத்⁴யவஸாயௌ து மநோபு³த்³த்⁴யோர்யதா²க்ரமாத் ।
US-P16.021cd நேதரேதரத⁴ர்மத்வம் ஸர்வம் சாத்மநி கல்பிதம் ॥

US-P16.022ab ஸ்தா²நாவச்சே²த³த்³ருʼஷ்டி: ஸ்யாதி³ந்த்³ரியாணாம் ததா³த்மதாம் ।
US-P16.022cd க³தா தீ⁴ஸ்தாம் ஹி பஶ்யஞ் ஜ்ஞோ தே³ஹமாத்ர இவேக்ஷ்யதே ॥

US-P16.023ab க்ஷணிகம் ஹி தத³த்யர்த²ம் த⁴ர்மமாத்ரம் நிரந்தரம் ।
US-P16.023cd ஸாத்³ருʼஶ்யாத்³ தீ³பவத் தத்³தீ⁴ஸ்தச்சா²ந்தி: புருஷார்த²தா ॥

US-P16.024ab ஸ்வாகாரந்யாவபா⁴ஸம் ச யேஷாம் ரூபாதி³ வித்³யதே ।
US-P16.024cd யேஷாம் நாஸ்தி ததஶ்சாந்யத் பூர்வாஸங்க³திருச்யதே ॥

US-P16.025ab பா³ஹ்யாகாரத்வதோ ஜ்ஞப்தே: ஸ்ம்ருʼத்யபா⁴வ: ஸதா³ க்ஷணாத் ।
US-P16.025cd க்ஷணிகத்வாச் ச ஸம்ஸ்காரம் நைவாத⁴த்தே க்வசித் து தீ:⁴ ॥

US-P16.026ab ஆதா⁴ரஸ்யாபி அஸத்த்வாச் ச துல்யதாநிர்நிமித்தத: ।
US-P16.026cd ஸ்தா²நே வா க்ஷணிகத்வஸ்ய ஹாநம் ஸ்யாந் ந ததி³ஷ்யதே ॥

US-P16.027ab ஶாந்தேஶ்சாயத்நஸித்³த⁴த்வாத் ஸாத⁴நோக்திரநர்தி²கா ।
US-P16.027cd ஏகைகஸ்மிந் ஸமாப்தத்வாச்சா²ந்தேரந்யாநபேக்ஷதா ॥

US-P16.028ab அபேக்ஷா யதி³ பி⁴ந்நேঽபி பரஸந்தாந இஷ்யதாம் ।
US-P16.028cd ஸர்வார்தே² க்ஷணிகே கஸ்மிம்ஸ்ததா²ப்யந்யாநபேக்ஷதா ॥

US-P16.029ab துல்யகாலஸமுத்³பூ⁴தாவிதரேதரயோகி³நௌ ।
US-P16.029cd யோகா³ச் ச ஸம்ஸ்க்ருʼதோ யஸ்து ஸோঽந்யம் ஹீக்ஷிதுமர்ஹதி ॥

US-P16.030ab ம்ருʼஷாத்⁴யாஸஸ்து யத்ர ஸ்யாத் தந்நாஶஸ்தத்ர நோ மத: ।
US-P16.030cd ஸர்வநாஶோ ப⁴வேத்³ யஸ்ய மோக்ஷ: கஸ்ய ப²லம் வத³ ॥

US-P16.031ab அஸ்தி தாவத் ஸ்வயம் நாம ஜ்ஞாநம் வாத்மந்யதே³வ வா ।
US-P16.031cd பா⁴வாபா⁴வஜ்ஞதஸ்தஸ்ய நாபா⁴வஸ்த்வதி⁴க³ம்யதே ॥

US-P16.032ab யேநாதி⁴க³ம்யதேঽபா⁴வஸ்தத் ஸத் ஸ்யாத் தந் ந சேத்³ ப⁴வேத் ।
US-P16.032cd பா⁴வாபா⁴வாநபி⁴ஜ்ஞத்வம் லோகஸ்ய ஸ்யாந் ந சேஷ்யதே ॥

US-P16.033ab ஸத³ஸத் ஸத³ஸச் சேதி விகல்பாத் ப்ராக்³ யதி³ஷ்யதே ।
US-P16.033cd தத³த்³வைதம் ஸமத்வாத் து நித்யம் சாந்யத்³ விகல்பிதாத் ॥

US-P16.034ab விகல்போத்³ப⁴வதோঽஸத்த்வம் ஸ்வப்நத்³ருʼஶ்யவதி³ஷ்யதாம் ।
US-P16.034cd த்³வைதஸ்ய ப்ராக³ஸத்த்வாச் ச ஸத³ஸத்த்வாதி³கல்பநாத் ॥

US-P16.035ab வாசாரம்ப⁴ணஶாஸ்த்ராச் ச விகாராணாம் ஹ்யபா⁴வதா ।
US-P16.035cd ம்ருʼத்யோ: ஸ ம்ருʼத்யுமித்யாதே³ர்மம மயேதி ச ஸ்ம்ருʼதே: ॥

US-P16.036ab விஶுத்³தி⁴ஶ்சாத ஏவாஸ்ய விகல்பாச் ச விலக்ஷணாத் ।
US-P16.036cd உபாதே³யோ ந ஹேயோঽத ஆத்மா நாந்யைரகல்பித: ॥

US-P16.037ab அப்ரகாஶோ யதா²தி³த்யே நாஸ்தி ஜ்யோதி:ஸ்வபா⁴வத: ।
US-P16.037cd நித்யபோ³த⁴ஸ்வரூபத்வாந் நாஜ்ஞாநம் தத்³வதா³த்மநி ॥

US-P16.038ab ததா²விக்ரியரூபத்வாந் நாவஸ்தா²ந்தரமாத்மந: ।
US-P16.038cd அவஸ்தா²ந்தரவத்த்வே ஹி நாஶோঽஸ்ய ஸ்யாந் ந ஸம்ஶய: ॥

US-P16.039ab மோக்ஷோঽவஸ்தா²ந்தரம் யஸ்ய க்ருʼதக: ஸ சலோ ஹ்யத: ।
US-P16.039cd ந ஸம்யோகோ³ வியோகோ³ வா மோக்ஷோ யுக்த: கத²ஞ்சந ॥

US-P16.040ab ஸம்யோக³ஸ்யாப்யநித்யத்வாத்³ வியோக³ஸ்ய ததை²வ ச ।
US-P16.040cd க³மநாக³மநே சைவ ஸ்வரூபம் து ந ஹீயதே ॥

US-P16.041ab ஸ்வரூபஸ்யாநிமித்தத்வாத் ஸநிமித்தா ஹி சாபரே ।
US-P16.041cd அநுபாத்தம் ஸ்வரூபம் ஹி ஸ்வேநாத்யக்தம் ததை²வ ச ॥

US-P16.042ab ஸ்வரூபத்வாந் ந ஸர்வஸ்ய த்யக்தும் ஶக்யோ ஹ்யநந்யத: ।
US-P16.042cd க்³ருʼஹீதும் வா ததோ நித்யோঽவிஷயத்வாப்ருʼத²க்த்வத: ॥

US-P16.043ab ஆத்மார்த²த்வாச் ச ஸர்வஸ்ய நித்ய ஆத்மைவ கேவல: ।
US-P16.043cd த்யஜேத் தஸ்மாத் க்ரியா: ஸர்வா: ஸாத⁴நை: ஸஹ மோக்ஷவித் ॥

US-P16.044ab ஆத்மலாப:⁴ பரோ லாப⁴ இதி ஶாஸ்த்ரோபத்தய: ।
US-P16.044cd அலாபோ⁴ঽந்யாத்மலாப⁴ஸ்து த்யஜேத் தஸ்மாத³நாத்மதாம் ॥

US-P16.045ab கு³ணாநாம் ஸமபா⁴வஸ்ய ப்⁴ரம்ஶோ ந ஹ்யுபபத்³யதே ।
US-P16.045cd அவித்³யாதே:³ ப்ரஸுப்தத்வாந் ந சாந்யோ ஹேதுரிஷ்யதே ॥

US-P16.046ab இதரேதரஹேதுத்வே ப்ரவ்ருʼத்தி: ஸ்யாத் ஸதா³ ந வா ।
US-P16.046cd நியமோ ந ப்ரவ்ருʼத்தீநாம் கு³ணேஷ்வாத்மநி வா ப⁴வேத் ॥

US-P16.047ab விஶேஷோ முக்தப³த்³தா⁴நாம் தாத³ர்த்²யே ச ந யுஜ்யதே ।
US-P16.047cd அர்தா²ர்தி²நோஶ்ச ஸம்ப³ந்தோ⁴ நார்தீ² ஜ்ஞோ நேதரோঽபி வா ॥

US-P16.048ab ப்ரதா⁴நஸ்ய ச பாரார்த்²யம் புருஷஸ்யாவிகாரத: ।
US-P16.048cd ந யுக்தம் ஸங்க்²யஶாஸ்த்ரேঽபி விகாரேঽபி ந யுஜ்யதே ॥

US-P16.049ab ஸம்ப³ந்தா⁴நுபபத்தேஶ்ச ப்ரக்ருʼதே: புருஷஸ்ய ச ।
US-P16.049cd மிதோ²ঽயுக்தம் தத³ர்த²த்வம் ப்ரதா⁴நஸ்யாசிதித்வத: ॥

US-P16.050ab க்ரியோத்பத்தௌ விநாஶித்வம் ஜ்ஞாநமாத்ரே ச பூர்வவத் ।
US-P16.050cd நிர்மித்தே த்வநிர்மோக்ஷ: ப்ரதா⁴நஸ்ய ப்ரஸஜ்யதே ॥

US-P16.051ab ந ப்ரகாஶ்யம் யதோ²ஷ்ணத்வம் ஜ்ஞாநேநைவம் ஸுகா²த³ய: ।
US-P16.051cd ஏகநீட³த்வதோঽக்³ராஹ்யா: ஸ்யு: கணாதா³தி³வர்தமநாம் ॥

US-P16.052ab யுக³பச் சாஸமேதத்வாத் ஸுக²விஜ்ஞாநயோரபி ।
US-P16.052cd மநோயோகை³கஹேதுத்வாத³க்³ராஹ்யத்வம் ஸுக²ஸ்ய ச ॥

US-P16.053ab ததா²ந்யேஷாம் ச பி⁴ந்நத்வாத்³ யுக³பஜ்ஜந்ம நேஷ்யதே ।
US-P16.053cd கு³ணாநாம் ஸமவேதத்வம் ஜ்ஞாநம் சேந் ந விஶேஷணாத் ॥

US-P16.054ab ஜ்ஞாநேநைவ விஶேஷ்யத்வாஜ் ஜ்ஞாநாப்யத்வம் ஸ்ம்ருʼதேஶ்ததா² ।
US-P16.054cd ஸுக²ம் ஜ்ஞாதம் மயேத்யேவம் தவாஜ்ஞாநாத்மகத்வத: ॥

US-P16.055ab ஸுகா²தே³ர்நாத்மத⁴ர்மத்வமாத்மநஸ்தேঽவிகாரத: ।
US-P16.055cd பே⁴தா³த³ந்யஸ்ய கஸ்மாந் ந மநஸோ வாঽவிஶேஷத: ॥

US-P16.056ab ஸ்யாந் மாலாபரிஹார்யா து ஜ்ஞாநம் சேஜ் ஜ்ஞேயதாம் வ்ரஜேத் ।
US-P16.056cd யுக³பத்³ வாபி சோத்பத்திரப்⁴யுபேதேঽந்த இஷ்யதே ॥

US-P16.057ab அநவஸ்தா²ந்தரத்வாச் ச ப³ந்தோ⁴ நாத்மநி வித்³யதே ।
US-P16.057cd நாஶுத்³தி⁴ஶ்சாப்யஸங்க³த்வாத³ஸங்கோ³ ஹீதி ச ஶ்ருதே: ॥

US-P16.058ab ஸூக்ஷ்மைகாகோ³சாரேப்⁴யஶ் ச ந லிப்யத இதி ஶ்ருதே: ।
US-P16.058cd ஏவம் தர்ஹி ந மோக்ஷோঽஸ்தி ப³ந்தா⁴பா⁴வாத் கத²ஞ்சந ॥

US-P16.059ab ஶாஸ்த்ராநர்த²க்யமேவம் ஸ்யாந் ந பு³த்³தே⁴ர்ப்⁴ராந்திரிஷ்யதே ।
US-P16.059cd ப³ந்தோ⁴ மோக்ஷஶ்ச தந்நாஶ: ஸ யதோ²க்தோ ந சாந்யதா² ॥

US-P16.060ab போ³தா⁴த்மஜ்யோதிஷா தீ³ப்தா போ³த⁴மாத்மநி மந்யதே ।
US-P16.060cd பு³த்³தி⁴ர்நாந்யோঽஸ்தி போ³த்³தே⁴தி ஸேயம் ப்⁴ராந்திர்ஹி தீ⁴க³தா ॥

US-P16.061ab போ³த⁴ஸ்யாத்மஸ்வரூபத்வாந் நித்யம் தத்ரோபசர்யதே ।
US-P16.061cd அவிவேகோঽப்யநாத்³யோঽயம் ஸம்ஸாரோ நாந்ய இஷ்யதே ॥

US-P16.062ab மோக்ஷஸ்தந்நாஶ ஏவ ஸ்யாந் நாந்யதா²நுபபத்தித: ।
US-P16.062cd யேஷாம் வஸ்த்வந்தராபத்திர்மோக்ஷோ நாஶஸ்து தைர்மத: ॥

US-P16.063ab அவஸ்தா²ந்தரமப்யேவமவிகாராந் ந யுஜ்யதே ।
US-P16.063cd விகாரேঽவயவித்வம் ஸ்யாத் ததோ நாஶோ க⁴டாதி³வத் ॥

US-P16.064ab தஸ்மாத்³ ப்⁴ராந்திரதோঽந்யா ஹி ப³ந்த⁴மோக்ஷாதி³கல்பநா: ।
US-P16.064cd ஸாங்க்²யகாணாத³பௌ³த்³தா⁴நாம் மீமாம்ஸாஹதகல்பநா: ॥

US-P16.065ab ஶாஸ்த்ரயுக்திவிரோதா⁴த் தா நாத³ர்தவ்யா: கதா³சந ।
US-P16.065cd ஶக்யந்தே ஶதஶோ வக்தும் தோ³ஷாஸ்தாஸாம் ஸஹஸ்ரஶ: ॥

US-P16.066ab அபி நிந்தோ³பபத்தேஶ்ச யாந்யதோঽந்யாநி சேத்யத: ।
US-P16.066cd த்யக்த்வாதோ ஹ்யந்யஶாத்ரோக்தீர்மதிம் குர்யாத்³ த்³ருʼடா⁴ம் பு³த:⁴ ॥

US-P16.067ab ஶ்ரத்³தா⁴ப⁴க்தீ புரஸ்க்ருʼத்ய ஹித்வா ஸர்வமநார்ஜவம் ।
US-P16.067cd வேதா³ந்தஸ்யைவ தத்த்வார்தே² வ்யாஸஸ்யாபி மதௌ ததா² ॥

US-P16.068ab இதி ப்ரணுந்நா த்³வயவாத³கல்பநா நிராத்மவாதா³ஶ்ச ததா² ஹி யுக்தித: ।
US-P16.068cd வ்யபேதஶங்கா: பரவாத³த: ஸ்தி²ரா முமுக்ஷவோ ஜ்ஞாநபதே² ஸ்யுரித்யுத ॥

US-P16.069ab ஸ்வஸாக்ஷிகம் ஜ்ஞாநமதீவ நிர்மலம் விகல்பநாப்⁴யோ விபரீதமத்³வயம் ।
US-P16.069cd அவாப்ய ஸம்யக்³ யதி³ நிஶ்சிதோ ப⁴வேந் நிரந்வயோ நிர்வ்ருʼதிமேதி ஶாஶ்வதீம் ॥

US-P16.070ab இத³ம் ரஹஸ்யம் பரமம் பராயணம் வ்யபேததோ³ஷைரபி⁴மாநவர்ஜிதை: ।
US-P16.070cd ஸமீக்ஷ்ய கார்யா மதிரார்ஜவே ஸதா³ ந தத்த்வத்³ருʼக் ஸ்வாந்யமதிர்ஹி கஶ்சந ॥

US-P16.071ab அநேகஜந்மாந்தரஸஞ்சிதைர்நரோ விமுச்யதேঽஜ்ஞாநநிமித்தபாதகை: ।
US-P16.071cd இத³ம் விதி³த்வா பரமம் ஹி பாவநம் ந லிப்யதே வ்யோம இவேஹ கர்மபி:⁴ ॥

US-P16.072ab ப்ரஶாந்தசித்தாய ஜிதேந்த்³ரியாய ச ப்ரஹீணதோ³ஷாய யதோ²க்தகாரிணே ।
US-P16.072cd கு³ணாந்விதாயாநுக³தாய ஸர்வதா³ ப்ரதே³யமேதத் ஸததம் முமுக்ஷவே ॥

US-P16.073ab பரஸ்ய தே³ஹே ந யதா²பி⁴மாநிதா பரஸ்ய தத்³வத் பரமார்த²மீக்ஷ்ய ச ।
US-P16.073cd இத³ம் ஹி விஜ்ஞாநமதீவ நிர்மலம் ஸம்ப்ராப்ய முக்தோঽத² ப⁴வேச் ச ஸர்வத: ॥

US-P16.074ab ந ஹீஹ லாபோ⁴ঽப்⁴யதி⁴கோঽஸ்தி கஶ்சந ஸ்வரூபலாபா⁴த் ஸ இதோ ஹி நாந்யத: ।
US-P16.074cd ந தே³யமைந்த்³ராத³பி ராஜதோঽதி⁴கம் ஸ்வரூபலாப⁴ம் த்வபரீக்ஷ்ய யத்நத: ॥

US-P17.001ab ஆத்மா ஜ்ஞேய: பரோ ஹ்யாத்மா யஸ்மாத³ந்யந் ந வித்³யதே ।
US-P17.001cd ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வத்³ருʼக் ஶுத்³த⁴ஸ்தஸ்மை ஜ்ஞேயாத்மநே மந: ॥

US-P17.002ab பத³வாக்யப்ரமாணஜ்ஞைர்தீ³பபூ⁴தை: ப்ரகாஶிதம் ।
US-P17.002cd ப்³ரஹ்ம வேத³ரஹஸ்யம் யைஸ்தாந் நித்யம் ப்ரணதோঽஸ்ம்யஹம் ॥

US-P17.003ab யத்³நாக்ஸூர்யாம்ஶுஸம்பாதப்ரணஷ்டத்⁴வாந்தகல்மஷ: ।
US-P17.003cd ப்ரணம்ய தாந் கு³ரூந் வக்ஷ்யே ப்³ரஹ்மவித்³யாவிநிஶ்சயம் ॥

US-P17.004ab ஆத்மலாபா⁴த் பரோ நாயோ லாப:⁴ கஶ்சந வித்³யதே ।
US-P17.004cd யத³ர்தா² வேத³வாதா³ஶ்ச ஸ்மார்தாஶ்சாபி து யா: கிர்யா: ॥

US-P17.005ab ஆத்மார்தோ²ঽபி ஹி யோ லாப:⁴ ஸுகா²யேஷ்டோ விபர்யய: ।
US-P17.005cd ஆத்மலாப:⁴ பர: ப்ரோக்தோ நித்யத்வாத்³ ப்³ரஹ்மவேதி³பி:⁴ ॥

US-P17.006ab ஸ்வயம் லப்³த⁴ஸ்வபா⁴வத்வா லாப⁴ஸ்தஸ்ய ந சாயத:² ।
US-P17.006cd அந்யாபேக்ஷஸ்து யோ லாப:⁴ ஸோঽந்யத்³ருʼஷ்டிஸமுத்³ப⁴வ: ॥

US-P17.007ab அந்யத்³ருʼஷ்டிஸ்த்வவித்³யா ஸ்யாத் தந்நாஶோ மோக்ஷ உச்யதே ।
US-P17.007cd ஜ்ஞாநேநைவ து ஸோঽபி ஸ்யாத்³ விரோதி⁴த்வாந் ந கர்மணா ॥

US-P17.008ab கர்மகார்யஸ்த்வநித்ய: ஸ்யாத³வித்³யாகாமகார்ண: ।
US-P17.008cd ப்ரமாணம் வேத³ ஏவாத்ர ஜ்ஞாநஸ்யாதி⁴க³மே ஸ்ம்ருʼத: ॥

US-P17.009ab ஜ்ஞாநைகார்த²பரத்வாத் தம் வாக்யமேகம் ததோ விது:³ ।
US-P17.009cd ஏகத்வம் ஹ்யாத்மநோ ஜ்ஞேயம் வாக்யார்த²ப்ரதிபத்தித: ॥

US-P17.010ab வாச்யபே⁴தா³த் து தத்³பே⁴த:³ கல்ப்யோ வாச்யோঽபி தச்ச்²ருதே: ।
US-P17.010cd த்ரயம் த்வேதத் தத: ப்ரோக்தம் ரூபம் நாம ச கர்ம ச ॥

US-P17.011ab அஸதே³தத் த்ரயம் தஸ்மாத³ந்யோந்யேந ஹி கல்பிதம் ।
US-P17.011cd க்ருʼதோ வர்ணோ த²தா ஶப்³தா³ச்ச்²ருதோঽந்யத்ர தி⁴யா ப³ஹி: ॥

US-P17.012ab த்³ருʼஷ்டம் சாபி யதா²ரூபம் பு³த்³தே:⁴ ஶப்³தா³ய கல்பதே ।
US-P17.012cd ஏவமேதஜ் ஜக³த் ஸர்வம் ப்⁴ராந்திபு³த்³தி⁴விகல்பிதம் ॥

US-P17.013ab அஸதே³தத் ததோ யுக்தம் ஸச்சிந்மாத்ரம் ந கல்பிதம் ।
US-P17.013cd வேத³ஶ்சாபி ஸ ஏவாத்³யோ வேத்³யஶ்சாந்யஸ்து கல்பித: ॥

US-P17.014ab யேந வேத்தி ஸ வேத:³ ஸ்யாத் ஸ்வப்நே ஸர்வம் து மாயயா ।
US-P17.014cd யேந பஶ்யதி தச் சக்ஷு: ஶ்ருʼணோதி ஶ்ரோத்ரமுச்யதே ॥

US-P17.015ab யேந ஸ்வப்நக³தோ வக்தி ஸா வாக்³ க்⁴ராணம் ததை²வ ச ।
US-P17.015cd ரஸநஸ்பர்ஶநே சைவ மநஶ்சாந்யத் ததே²ந்த்³ரியம் ॥

US-P17.016ab கல்ப்யோபாதி⁴பி⁴ரேவைதத்³ பி⁴நம் ஜ்ஞாநமநேகதா⁴ ।
US-P17.016cd ஆதி⁴பே⁴தா³த்³ யத² பே⁴தோ³ மணேரேகஸ்ய ஜாயதே ॥

US-P17.017ab ஜாக்³ரதஶ்ச ததா² பே⁴தோ³ ஜ்ஞாநஸ்யாஸ்ய விகல்பித: ।
US-P17.017cd பு³த்³தி⁴ஸ்த²ம் வ்யாகரோத்யர்த²ம் ப்⁴ராந்த்யா த்ருʼஷ்ணோத்³ப⁴வக்ரிய: ॥

US-P17.018ab ஸ்வப்நே யத்³வத் ப்ரபோ³தே⁴ ச ப³ஹிஶ்சாந்தஸ்ததை²வ ச ।
US-P17.018cd ஆலேக்²யாத்⁴யயநே யத்³வத் தத³ந்யோந்யதி⁴யோத்³ப⁴வம் ॥

US-P17.019ab யதா³யம் கல்பயேத்³ பே⁴த³ம் தத்காம: ஸந் யதா²க்ரது: ।
US-P17.019cd யத்காமஸ்தத்க்ரதுர்பூ⁴த்வா க்ருʼதம் யத் தத் ப்ரபத்³யதே ॥

US-P17.020ab அவித்³யாப்ரப⁴வம் ஸர்வமஸத் தஸ்மாதி³த³ம் ஜக³த் ।
US-P17.020cd தத்³வதா ஸ்ருʼஶ்யதே யஸ்மாத் ஸுஷுப்தே ந ச க்³ர்ஹ்யதே ॥

US-P17.021ab வித்³யாவித்³யே ஶ்ருதிப்ரோக்தே ஏகத்வாந்யதி⁴யௌ கி³ ந: ।
US-P17.021cd தஸ்மாத் ஸர்வப்ரயத்நேந ஶாஸ்த்ரே வித்³யா விதீ⁴யதே ॥

US-P17.022ab சித்தே ஹ்யாத³ர்ஶவத்³ யஸ்மாச்சு²த்³தே⁴ வித்³யா ப்ரகாஶதே ।
US-P17.022cd யமைர்நித்யைஶ்ச யஜ்ஞைஶ்ச தபோபி⁴ஸ்தஸ்ய ஶோத⁴நம் ॥

US-P17.023ab ஶாரீராதி³தப: குர்யாத் தத்³விஶுத்³த்⁴யர்த²முத்தமம் ।
US-P17.023cd மநஆதி³ஸமாதா⁴நம் தத்தத்³தே³ஹவிஶோஷணம் ॥

US-P17.024ab த்³ருʼஷ்டம் ஜாக³ரிதம் வித்³யாத் ஸ்ம்ருʼதம் ஸ்வப்நம் ததே³வ து ।
US-P17.024cd ஸுஷுப்தம் தத³பா⁴வம் ச ஸ்வமாத்மாநம் பரம் பத³ம் ॥

US-P17.025ab ஸுஷுப்தாக்²யம் தமோঽஜ்ஞாநம் பீ³ஜம் ஸ்வப்நப்ரபோ³த⁴யோ: ।
US-P17.025cd ஸ்வாத்மபோ³த⁴ப்ரத³க்³த⁴ம் ஸ்யாத்³ பீ³ஜம் த³க்³த⁴ம் யதா²ப⁴வம் ॥

US-P17.026ab ததே³வைகம் த்ரிதா⁴ ஜ்ஞேயம் மாயாபீ³ஜம் புந: க்ரமாத் ।
US-P17.026cd மாயாவ்யாத்மாவிகாரோঽபி ப³ஹுதை⁴லோ ஜலார்கவத் ॥

US-P17.027ab பீ³ஜம் சைகம் யதா² பி⁴ந்நம் ப்ராணஸ்வப்நாதி³பி⁴ஸ்த²தா ।
US-P17.027cd ஸ்வப்நஜாக்³ரச்ச²ரீஏஷு தத்³வச் சாத்மா ஜலேந்து³வத் ॥

US-P17.028ab மாயாஹஸ்திநமாருஹ்ய மாயாவ்யேகோ யதா² வ்ரஜேத் ।
US-P17.028cd ஆக³ச்ச²ம்ஸ்தத்³வதே³வாத்மா ப்ராணஸ்வப்நாதி³கோ³ঽசல: ॥

US-P17.029ab ந ஹஸ்தீ ந ததா³ரூடோ⁴ மாயாவ்யந்யோ யதா² ஸ்தி²த: ।
US-P17.029cd ந ப்ராணாதி³ ந தத்³த்³ரஷ்டா ததா² ஜ்ஞோঽந்ய: ஸதா³ த்³ருʼஶி: ।
US-P17.030ab அப³த்³த⁴சக்ஷுஷோ நாஸ்தி மாயா மாயாவிநோঽபி வா ।
US-P17.030cd ப³த்³தா⁴க்ஷஸ்யைவ ஸா மாயாமாயாவ்யேவ ததோ ப⁴வேத் ॥

US-P17.031ab ஸாக்ஷாதே³வ ஸ விஜ்ஞேய: ஸாக்ஷாதா³த்மேதி ச ஶ்ருதே: ।
US-P17.031cd பி⁴த்³யதே ஹ்ருʼத³யக்³ரந்தி²ர்ந சேதி³த்யாதி³த: ஶ்ருதே: ॥

US-P17.032ab அஶப்³தா³தி³த்வதோ நாஸ்ய க்³ரஹணம் சேந்த்³ரியைர்ப⁴வேத் ।
US-P17.032cd ஸுகா²தி³ப்⁴யஸ்ததா²ந்யத்வத்³ பு³த்³த்⁴யா வாபி கத²ம் ப⁴வேத் ॥

US-P17.033ab அத்³ருʼஶ்யோঽபி யதா² ராஹுஶ்சந்த்³ரே பி³ம்ப³ம் யதா²ம்ப⁴ஸி ।
US-P17.033cd ஸர்வகோ³ঽபி ததை²வாத்மா பு³த்³தா⁴வேவ ஸ க்³ருʼஹ்யதே ॥

US-P17.034ab பா⁴நோர்பி³ம்ப³ம் யதா² சௌஷ்ண்யம் ஜலே த்³ருʼஷ்டம் ந சாம்ப⁴ஸ: ।
US-P17.034cd பு³த்³தௌ⁴ போ³தோ⁴ ந தத்³த⁴ர்மஸ்ததை²வ ஸ்யாத்³ வித⁴ர்மத: ॥

US-P17.035ab சக்ஷுர்யுக்தா தி⁴யோ வ்ருʼத்திர்யா தாம் தஶ்யந்நலுப்தத்³ருʼக் ।
US-P17.035cd த்³ருʼஷ்டேர்த்³ரஷ்டா ப⁴வேதா³த்மா ஶ்ருதே: ஶ்ரோதா ததா² ஶ்ருதே: ॥

US-P17.036ab கேவலாம் மநஸோ வ்ருʼத்திம் பஶ்யந் மந்தா மதேரஜ: ।
US-P17.036cd விஜ்ஞாதாலுப்தஶக்தித்வாத் ததா² ஶாஸ்த்ரம் ந ஹீத்யத: ॥

US-P17.037ab த்⁴யாயதீத்யவிகாரித்வம் ததா² லேலாயதீத்யபி ।
US-P17.037cd அத்ர ஸ்தேநேதி ஶுத்³த⁴த்வம் ததா²நந்வாக³தம் ஶ்ருதே: ॥

US-P17.038ab ஶக்த்யலோபாத் ஸுஷுப்தே ஜ்ஞஸ்த²தா போ³தே⁴ঽவிகாரத: ।
US-P17.038cd ஜ்ஞேயஸ்யைவ விஶேஷஸ்து யத்ர வேதி ஶ்ருதேர்மத: ॥

US-P17.039ab வ்யவதா⁴நாத்³ தி⁴ பாரோக்ஷ்யம் லோகத்³ருʼஷ்டேரநாத்மந: ।
US-P17.039cd த்³ருʼஷ்டேராத்மஸ்வரூபத்வாத் ப்ரத்யக்ஷம் ப்³ரஹ்ம தத் ஸ்ம்ருʼதம் ॥

US-P17.040ab ந ஹி தீ³பாந்தராபேக்ஷா யத்³வத்³ தீ³பப்ரகாஶநே ।
US-P17.040cd போ³த⁴ஸ்யாத்மஸ்வரூபத்வாந் ந போ³தோ⁴ঽந்யஸ்ததே²ஷ்யதே ॥

US-P17.041ab விஷயத்வம் விகாரித்வம் நாநாத்வம் வா ந ஹீஷ்யதே ।
US-P17.041cd ந ஹேயோ நாப்யுபாதே³ய ஆத்மா நாந்யேந வா தத: ॥

US-P17.042ab ஸபா³ஹ்யாப்⁴யந்தரோঽஜீர்ணோ ஜந்மம்ருʼத்யுஜராதிக:³ ।
US-P17.042cd அஹமாத்மேதி யோ வேத்தி குதோ ந்வேவ பி³பே⁴தி ஸ: ॥

US-P17.043ab ப்ரகே³வைதத்³விதே:⁴ கர்ம வர்ணித்வாதே³ரபோஹநாத் ।
US-P17.043cd தத³ஸ்தூ²லாதி³ஶாஸ்த்ரேப்⁴யஸ்தத் த்வமேவேதி நிஶ்சயாத் ॥

US-P17.044ab பூர்வதே³ஹபரித்யாகே³ ஜாத்யாதீ³நாம் ப்ரஹாணத: ।
US-P17.044cd தே³ஹஸ்யைவ து ஜாத்யாதி³ஸ்தஸ்யாப்யேவம் ஹ்யநாத்மதா ॥

US-P17.045ab மமாஹம் சேத்யதோঽவித்³யா ஶரீராதி³ஷ்வநாத்மஸு ।
US-P17.045cd ஆத்மஜ்ஞாநேந ஹேயா ஸ்யாத³ஸுராணாமிதி ஶ்ருதே: ॥

US-P17.046ab த³ஶாஹாஶௌசகார்யாணாம் பாரிவ்ராஜ்யே நிவர்தநம் ।
US-P17.046cd யதா² ஜ்ஞாநஸ்ய ஸம்ப்ராப்தௌ தத்³வஜ் ஜாத்யாதி³கர்மணாம் ॥

US-P17.047ab யத்காமஸ்தத்க்ரதுர்பூ⁴த்வா க்ருʼதம் த்வஜ்ஞ: ப்ரபத்³யதே ।
US-P17.047cd யதா³ ஸ்வாத்மத்³ருʼஶ: காமா: ப்ரமுச்யந்தேঽம்ருʼதஸ்ததா³ ॥

US-P17.048ab ஆத்மரூபவிதே:⁴ கார்யம் க்ரியாதி³ப்⁴யோ நிவர்தநம் ।
US-P17.048cd ந ஸாத்⁴யம் ஸாத⁴நம் வாத்மா நித்யத்ருʼப்த: ஶ்ருதேர்மத: ॥

US-P17.049ab உத்பாத்³யாப்யவிகார்யாணி ஸம்ஸ்கார்யம் ச க்ரியாப²லம் ।
US-P17.049cd நாதோঽந்யத் கர்மண: கர்யம் த்யஜேத் தஸ்மாத் ஸஸாத⁴நம் ॥

US-P17.050ab தாபாந்தத்வாத³நித்யத்வாதா³த்மார்த²த்வாச் ச யா ப³ஹி: ।
US-P17.050cd ஸம்ஹ்ருʼத்யாத்மநி தாம் ப்ரீதிம் ஸத்யார்தீ² கு³ருமாஶ்ரயேத் ॥

US-P17.051ab ஶாந்தம் ப்ராஜ்ஞம் ததா² முக்தம் நிஷ்க்ர்யம் ப்³ரஹ்மணி ஸ்தி²தம் ।
US-P17.051cd ஶ்ருதேராசார்யவாந் வேத³ தத்³ வித்³தீ⁴தி ஸ்ம்ருʼதேஸ்ததா² ॥

US-P17.052ab ஸ கு³ருஸ்தாரயேத்³ யுக்தம் ஶிஷ்யம் ஶிஷ்யகு³ணாந்விதம் ।
US-P17.052cd ப்³ரஹ்மவித்³யாப்லவேநாஶு ஸ்வாந்தத்⁴வாந்தமஹோத³தி⁴ம் ॥

US-P17.053ab த்³ருʼஷ்டி: ஸ்ப்ருʼஷ்டி: ஶ்ருதிர்க்⁴ராதிர்மதிர்விஜ்ஞாதிரேவ ச ।
US-P17.053cd ஶக்தயோঽந்யாஶ்ச பி⁴த்³யந்தே சித்³ரூபத்வேঽப்யுபாதி⁴பி:⁴ ॥

US-P17.054ab அபாயோத்³பூ⁴திஹீநாபி⁴ர்நித்யம் தீ³ப்யந் ரவிர்யதா² ।
US-P17.054cd ஸர்வக:³ ஸர்வத்³ருʼக் ஶுத்³த:⁴ ஸர்வம் ஜாநாதி ஸர்வதா³ ॥

US-P17.055ab அந்யத்³ருʼஷ்டி: ஶரீரஸ்த²ஸ்தாவந்மாத்ரோ ஹ்யவித்³யயா ।
US-P17.055cd ஜலேந்த்³வாத்³யுபமபி⁴ஸ்து தத்³த⁴ர்மா ச விபா⁴வ்யதே ॥

US-P17.056ab த்³ருʼஷ்ட்வா பா³ஹ்யம் நிமீல்யாத² ஸ்ம்ருʼத்வா தத் ப்ரவிஹாய ச ।
US-P17.056cd அதோ²ந்மீல்யாத்மநோ த்³ருʼஷ்டிம் ப்³ரஹ்ம ப்ராப்நோத்யந்த்⁴வக:³ ॥

US-P17.057ab ப்ராணாத்³யேவம் த்ரிகம் ஹித்வ: தீர்ணோঽஜ்ஞாநமஹோத³தி⁴ம் ।
US-P17.057cd ஸ்வாத்மஸ்தோ² நிர்கு³ண: ஶுத்³தோ⁴ பு³த்³தோ⁴ முக்த: ஸ்வதோ ஹி ஸ: ॥

US-P17.058ab அஜோঽஹம் சாமரோঽம்ருʼத்யுரஜரோঽப⁴ய ஏவ ச ।
US-P17.058cd ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வத்³ருʼக் ஶுத்³த⁴ இதி பு³த்³தோ⁴ ந ஜாயதே ॥

US-P17.059ab பூர்வோக்தம் யத் தமோபீ³ஜம் தந் நாஸ்தீதி விநிஶ்சய: ।
US-P17.059cd தத்³பா⁴வே குதோ ஜந்ம ப்³ரஹ்மைகத்வம் விஜாநத: ॥

US-P17.060ab க்ஷீராத் ஸர்பிர்யதோ²த்³த்⁴ருʼத்ய க்ஷிப்தம் தஸ்மிந் ந பூர்வவத் ।
US-P17.060cd பு³த்³த்⁴யாதே³ர்ஜ்ஞஸ்ததா²ஸத்யாந் ந தே³ஹீ பூர்வவத்³ ப⁴வேத் ॥

US-P17.061ab ஸத்யம் ஜ்ஞாநமநந்தம் ச ரஸாதே:³ பஞ்சகாத் பரம் ।
US-P17.061cd ஸ்யாமத்³ருʼஶ்யாதி³ஶாஸ்த்ரோக்தமஹம் ப்³ரஹ்மேதி நிப⁴ய: ॥

US-P17.062ab யஸ்மாத்³ பீ⁴தா: ப்ரவர்தந்தே வாஞ்மந:பாவகாத³ய: ।
US-P17.062cd ததா³த்மாநந்த³தத்த்வஜ்ஞோ ந பி³பே⁴தி குதஶ்சந ॥

US-P17.063ab நாமாதி³ப்⁴ய: பரே பூ⁴ம்நி ஸ்வாராஜ்யே சேத் ஸ்தி²தோঽத்³வயே ।
US-P17.063cd ப்ரணமேத் கம் ததா³த்மஜ்ஞோ ந கார்யம் கர்மணா ததா³ ॥

US-P17.064ab விராட்³ வைஶ்வாநரோ பா³ஹ்ய: ஸ்மரந்நந்த: ப்ரஜாபதி: ।
US-P17.064cd ப்ரவிலீநே து ஸர்வஸ்மிந் ப்ராஜ்ஞோঽவ்யாக்ருʼதமுச்யதே ॥

US-P17.065ab வாசாரம்ப⁴ணமாத்ரத்வாத் ஸுஷுப்தாதி³த்ரிகம் த்வஸத் ।
US-P17.065cd ஸத்யோ ஜ்ஞஶ்சாஹமித்யேவம் ஸத்யஸந்தோ⁴ விமுச்யதே ॥

US-P17.066ab பா⁴ரூபத்வாத்³ யதா² பா⁴நோர்நாஹோராத்ரே ததை²வ து ।
US-P17.066cd ஜ்ஞாநாஜ்ஞாநே ந மே ஸ்யாதாம் சித்³ரூபத்வாவிஶேஷத: ॥

US-P17.067ab ஶாஸ்த்ரஸ்யாநதிஶங்க்யத்வாத்³ ப்³ரஹ்மைவ ஸ்யாமஹம் ஸதா³ ।
US-P17.067cd ப்³ரஹ்மணோ மே ந ஹேயம் ஸ்யாத்³ க்³ராஹ்யம் வேதி ச ஸம்ஸ்மரேத் ॥

US-P17.068ab அஹமேவ ச பூ⁴தேஷு ஸர்வேஷ்வேகோ நபோ⁴ யதா² ॥

US-P17.068cd மயி ஸர்வாணி பூ⁴தாநி பஶ்யந்நேவம் ந ஜாயதே ॥

US-P17.069ab ந பா³ஹ்யம் மத்⁴யதோ வாந்தர்வித்³யதேঽந்யத் ஸ்வத: க்வசித் ।
US-P17.069cd அபா³ஹ்யாந்த:ஶ்ருதே: கிஞ்சித் தஸ்மாச்சு²த்³த:⁴ ஸ்வயம்ப்ரப:⁴ ॥

US-P17.070ab நேதிநேத்யாதி³ஶாஸ்த்ரேப்⁴ய: ப்ரபஞ்சோபஶமோঽத்³வய: ।
US-P17.070cd அவிஜ்ஞாதாதி³ஶாஸ்த்ராச்ச நைவ ஜ்ஞேயோ ஹ்யதோঽந்யதா² ॥

US-P17.071ab ஸர்வஸ்யாத்மாஹமேவேதி ப்³ரஹ்ம சேத்³ விதி³தம் பரம் ।
US-P17.071cd ஸ ஆத்மா ஸர்வபூ⁴தாநாமாத்மா ஹ்யேஷாமிதி ஶ்ருதே: ॥

US-P17.072ab ஜிவஶ்சேத் பரமாத்மாநம் ஸ்வாத்மாநம் தே³வமஞ்ஜஸா ।
US-P17.072cd தே³வோபாஸ்ய: ஸ தே³வாநாம் பஶுத்வாச் ச நிவர்ததே ॥

US-P17.073ab அஹமேவ ஸதா³த்மஜ்ஞ: ஶூந்யஸ்த்வந்யைர்யதா²ம்ப³ரம் ।
US-P17.073cd இத்யேவம் ஸத்யஸந்த⁴த்வாத³ஸத்³தா⁴தா ந ப³த்⁴யதே ॥

US-P17.074ab க்ருʼபணாஸ்தேঽந்யதை²வாதோ விது³ர்ப்³ரஹ்ம பரம் ஹி யே ।
US-P17.074cd ஸ்வராட்³ யோঽநந்யத்³ருʼக் ஸ்வஸ்த²ஸ்தஸ்ய தே³வா அஸந் வஶே ॥

US-P17.075ab ஹித்வா ஜாத்யாதி³ஸம்ப³ந்த⁴ம் வாசோঽந்யா: ஸஹ கர்மபி:⁴ ।
US-P17.075cd ஓமித்யேவம் ஸ்வமாத்மாநம் ஸர்வம் ஶுத்³த⁴ம் ப்ரபத்³யத² ॥

US-P17.076ab ஸேதும் ஸர்வவ்யவஸ்தா²நாமஹோராத்ராதி³வர்ஜிதம் ।
US-P17.076cd திர்யகூ³ர்த்⁴வமத:⁴ ஸர்வம் ஸக்ருʼஜ்ஜ்யோதிரநாமயம் ॥

US-P17.077ab த⁴ர்மாத⁴ர்மவிநிர்முக்தம் பூ⁴தப⁴வ்யாத் க்ருʼதாக்ருʼதாத் ।
US-P17.077cd ஸ்வமாத்மாநம் பரம் வித்³யாத்³ விமுக்தம் ஸர்வப³ந்த⁴நை: ॥

US-P17.078ab அகுர்வந் ஸர்வக்ருʼச்சு²த்³த³ஸ்திஷ்ட²ந்நத்யேதி தா⁴வத: ।
US-P17.078cd மாயயா ஸர்வஶக்தித்வாத³ஜ: ஸந் ப³நுதா⁴ மத: ॥

US-P17.079ab ராஜவத் ஸாக்ஷிமாத்ரத்வாத் ஸாம்நித்⁴யாத்³ ப்⁴ராமகோ யதா² ।
US-P17.079cd ப்⁴ராமயஞ் ஜக³தா³த்மாஹம் நிஷ்க்ரியோ ঽகாரகோঽத்³வய: ॥

US-P17.080ab நிகு³ணம் ஸிஷ்கியம் நித்யம் நிர்த்³வந்த்³வம் யந் நிராமயம் ।
US-P17.080cd ஶுத்³த⁴ம் பு³த்³த⁴ம் ததா² முக்தம் தத்³ ப்³ரஹ்மாஸ்மீதி தா⁴ரயேத் ॥

US-P17.081ab ப³ந்த⁴ம் ஸோக்ஷம் ச ஸர்வம் யத இத³முப⁴யம் ஹேயமேகம் த்³வயம் ச ।
US-P17.081cd ஜ்ஞேயாஜ்ஞேயாப்⁴யதீதம் பரமமதி⁴க³தம் தத்த்வமேகம் விஶுத்³த⁴ம் ।
US-P17.081ef விஜ்ஞாயைதத்³ யதா²வச்ச்²ருதிமுநிக³தி³தம் ஶோகமோஹாவதீத: ।
US-P17.081gh ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வக்ருʼத் ஸ்யாத்³ ப⁴வப⁴யரஹிதோ ப்³ராஹ்மணோঽவாப்தக்ருʼத்ய: ॥

US-P17.082ab ந ஸ்வயம் ஸ்வஸ்ய நாந்யஶ்ச நாந்யஸ்யாத்மா ச ஹேயக:³ ।
US-P17.082cd உபாதே³யோ ந சாப்யேவமிதி ஸம்யஞ்மதி: ஸ்ம்ருʼதா ॥

US-P17.083ab ஆத்மப்ரத்யாயிகா ஹ்யேஷா ஸர்வவேதா³ந்தகோ³சரா ।
US-P17.083cd ஜ்ஞாத்வைதாம் ஹி விமுச்யந்தே ஸர்வஸம்ஸாரப³ந்த⁴நை: ॥

US-P17.084ab ரஹஸ்யம் ஸர்வவேதா³நாம் தே³வாநாம் சாபி யத் பரம் ।
US-P17.084cd பவித்ரம் பரமம் ஹ்யேதத் ததே³தத் ஸம்ப்ரகாஶிதம் ॥

US-P17.085ab நைதத்³ தே³யமஶாந்தாய ரஹஸ்யம் ஜ்ஞாநமுத்தமம் ।
US-P17.085cd விரக்தாய ப்ரதா³தவ்யம் ஶிஷ்யாயாநுக³தாய ச ॥

US-P17.086ab த³த³தஶ்சாத்மநோ ஜ்ஞாநம் நிஷ்க்ரியோঽந்யோ ந வித்³யதே ।
US-P17.086cd ஜ்ஞாநமிச்ச²ந் ப⁴வேத் தஸ்மாத்³ யுக்த: ஶிஷ்யகு³ணை: ஸதா³ ॥

US-P17.087ab ஜ்ஞாநம் ஜ்ஞேயம் ததா² ஜ்ஞாதா யஸ்மாத³ந்யந் ந வித்³யதே ।
US-P17.087cd ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வஶக்திர்யஸ்தஸ்மை ஜ்ஞாநாத்மநே நம: ॥

US-P17.088ab வித்³யயா தாரிதா: ஸ்மோ யைர்ஜந்மம்ருʼத்யுமஹோத³தி⁴ம் ।
US-P17.088cd ஸர்வஜ்ஞேப்⁴யோ நமஸ்தேப்⁴யோ கு³ருப்⁴யோঽஜ்ஞாநஸங்குலம் ॥

US-P18.001ab யேநாத்மநா விலீயந்த உத்³ப⁴வந்தி ச வ்ருʼத்தய: ।
US-P18.001cd நித்யாவக³தயே தஸ்மை நமோ தீ⁴ப்ரத்யயாத்மநே ॥

US-P18.002ab ப்ரமத்²ய வஜ்ரோபமயுக்திஸம்ப்⁴ருʼதை: ஶ்ருதேரராதீஞ் ஶதஶோ வசோঽஸிபி:⁴ ।
US-P18.002cd ரரக்ஷ வேதா³ர்தி²நிதி⁴ம் விஶாலதீ⁴ர்நமோ யதீந்த்³ரியாய கு³ரோர்க³ரீயஸே ॥

US-P18.003ab நித்யமுக்த: ஸதே³வாஸ்மீத்யேவம் சேந் ந ப⁴வேந் மதி: ।
US-P18.003cd கிமர்த²ம் ஶ்ராவயத்யேவம் மாத்ருʼவச்ச்²ருதிராத்³ருʼதா ॥

US-P18.004ab ஸித்³தா⁴தே³வாஹமித்யஸ்மாத்³ யுஷ்மத்³த⁴ர்மோ நிஷித்⁴யதே ।
US-P18.004cd ரஜ்ஜ்வாமிவாஹிதீ⁴ர்யுக்த்யா தத் த்வமித்யாதி³ஶாஸநை: ॥

US-P18.005ab ஶாஸ்த்ரப்ராமண்யதோ ஜ்ஞேயா த⁴ர்மாதே³ரஸ்திதா யதா² ।
US-P18.005cd விஷாபோஹோ யதா² த்⁴யாநாத்³ ஹ்நுதி: ஸ்யாத் பாப்மநஸ்ததா² ॥

US-P18.006ab ஸத்³ ப்³ரஹ்மாஹம் கரோமீதி ப்ரத்யயாவாத்மஸாக்ஷிகௌ ।
US-P18.006cd தயோரஜ்ஞாநஜஸ்யைவ த்யாகோ³ யுக்ததரோ மத: ॥

US-P18.007ab ஸத³ஸ்மீதி ப்ரமாணோத்தா² தீ⁴ரந்யா தந்நிபோ³த்³ப⁴வா ।
US-P18.007cd ப்ரத்யக்ஷாதி³நிபா⁴ வாபி பா³த்⁴யதே தி³க்³ப்⁴ரமாதி³வத் ॥

US-P18.008ab கர்தா போ⁴க்தேதி யச்சா²ஸ்த்ரம் லோகபு³த்³ட்³யநுவாதி³ தத் ।
US-P18.008cd ஸத³ஸ்மீதி ஶ்ருதேர்ஜாதா பா³த்⁴யதேঽநித்யைதயைவ தீ:⁴ ॥

US-P18.009ab ஸதே³வ த்வமஸீத்யுக்தே நாத்மநோ முக்ததாம் ஸ்தி²ராம் ।
US-P18.009cd ப்ரபத்³யதே ப்ரஸஞ்சக்ஷாமதோ யுக்த்யாநுசிந்தயேத் ॥

US-P18.010ab ஸக்ருʼது³க்தம் ந க்³ருʼஹ்ணாதி வாக்யார்த²ஜ்ஞோঽபி யோ ப⁴வேத் ।
US-P18.010cd அபேக்ஷதேঽத ஏவாந்யத³வோசா²ம த்³வயம் ஹி தத் ॥

US-P18.011ab நியோகோ³ঽப்ரதிபந்நத்வாத் கர்மணாம் ஸ யதா² ப⁴வேத் ।
US-P18.011cd அவிருத்³தோ⁴ ப⁴வேத் தாவத்³ யாவத் ஸம்வேத்³யதாத்³ருʼடா⁴ ॥

US-P18.012ab சேஷ்டிதம் ச ததா² மித்²யா ஸ்வச்ச²ந்த:³ ப்ரதிபத்³யதே ।
US-P18.012cd ப்ரஸங்க்²யாநமத: கார்யம் யாவதா³த்மாநுபூ⁴யதே ॥

US-P18.013ab ஸத³ஸ்மீதி ச விஜ்ஞாநமக்ஷஜோ பா³த⁴தே த்⁴ருவம் ।
US-P18.013cd ஶப்³தோ³த்த²ம் த்³ருʼட⁴ஸம்ஸ்காரோ தோ³ஷைஶ்சாக்ருʼஷ்யதே ப³ஹி: ॥

US-P18.014ab ஶ்ருதாநுமாநஜந்மாநௌ ஸாமாந்யவிஷயௌ யத: ।
US-P18.014cd ப்ரத்யயாவக்ஷஜோঽவஶ்யம் வீஶேஷார்தோ² நிவாரயேத் ॥

US-P18.015ab வாக்யார்த²ப்ரத்யயீ கஶ்சிந் நிர்து:³கோ² நோபலப்⁴யதே ।
US-P18.015cd யதி³ வா த்³ருʼஶ்யதே கஶ்சித்³ வாக்யார்த²ஶ்ருதிமாத்ரத: ॥

US-P18.016ab நிர்து:³கோ²ঽதீததே³ஹேஷு க்ருʼதபா⁴வோঽநுமீயதே ।
US-P18.016cd சர்யா நோঽஶாஸ்த்ரஸம்வேத்³யா ஸ்யாத³நிஷ்டம் ததா² ஸதி ॥

US-P18.017ab ஸத³ஸீதி ப²லம் சோக்த்வா விதே⁴யம் ஸாத⁴நம் யத: ।
US-P18.017cd ந தத³ந்யத் ப்ரஸங்க்²யாநாத் ப்ரஸித்³தா⁴ர்த²மிஹேஷ்யதே ॥

US-P18.018ab தஸ்மாத³நுப⁴வாயைவ ப்ரஸஞ்சக்ஷீத யத்நத: ।
US-P18.018cd த்யஜந் ஸாத⁴நதத்ஸாத்⁴யவிருத்³த⁴ம் ஶமநாதி³மாந் ॥

US-P18.019ab நைததே³வம் ரஹஸ்யாநாம் நேதிநேத்யவஸாநத: ।
US-P18.019cd க்ரியாஸாத்⁴யம் புரா ஶ்ராவ்யம் ந மோக்ஷோ நித்யஸித்³த⁴த: ॥

US-P18.020ab புத்ரது:³க²ம் யதா²த்⁴யஸ்தம் நித்யாது:³கே² ஸ்வ ஆத்மநி ।
US-P18.020cd அஹங்கர்த்ரா ததா²த்⁴யஸ்தம் பித்ராது:³கே² ஸ்வ ஆத்மநி ॥

US-P18.021ab ஸோঽத்⁴யாஸோ நேதி நேதீதி ப்ராப்தவத் ப்ரதிஷித்⁴யதே ।
US-P18.021cd பூ⁴யோঽத்⁴யாஸவிதி:⁴ கஶ்சித் குதஶ்சிந் நோபபத்³யதே ॥

US-P18.022ab ஆத்மநீஹ யதா²த்⁴யாஸ: ப்ரதிஷேத⁴ஸ்ததை²வ ச ।
US-P18.022cd மலாத்⁴யாஸநிஷேதௌ⁴ கே² க்ரியேதே ச யதா²பு³தை:⁴ ॥

US-P18.023ab ப்ராப்தஶ்சேத் ப்ரதிஷித்⁴யேத மோக்ஷோঽநித்யோ ப⁴வேத்³ த்⁴ருவம் ।
US-P18.023cd அதோঽப்ராப்தநிஷேதோ⁴ঽயம் தி³வ்யக்³நிசயநாதி³வத் ॥

US-P18.024ab ஸம்பா⁴வ்யோ கோ³சரே ஶப்³த:³ ப்ரத்யயோ வா ந சாந்யதா² ।
US-P18.024cd ந ஸம்பா⁴வ்யௌ ததா³த்மத்வாத³ஹங்கர்துஸ்ததை²வ ச ॥

US-P18.025ab அஹங்கர்த்ராத்மநி ந்யஸ்தம் சைதந்யே கர்த்ருʼதாதி³ யத் ।
US-P18.025cd நேதி நேதீதி தத் ஸர்வம் ஸாஹங்கர்த்ரா நிஷித்⁴யதே ॥

US-P18.026ab உபலபி:⁴ ஸ்வயஞ்ஜ்யோதிர்த்³ருʼஶி: ப்ரத்யக்ஷத³க்ரிய: ।
US-P18.026cd ஸாக்ஷாத் ஸர்வாநதர: ஸாக்ஷீ சேதா நித்யோঽகு³ணோঽத்³வய: ॥

US-P18.027ab ஸம்நிதௌ⁴ ஸர்வதா³ தஸ்ய ஸ்யாத் ததா³போ⁴ঽபி⁴மாநக்ருʼத் ।
US-P18.027cd ஆத்மாத்மீயம் த்³வயம் சாத: ஸ்யாத³ஹம்மமகோ³சர: ॥

US-P18.028ab ஜாதிகர்மாதி³மத்த்வாத்³ தி⁴ தஸ்மிஞ் ஶப்³த³ஸ்த்வஹங்க்ருʼதி ।
US-P18.028cd ந கஶ்சித்³ வர்ததே ஶப்³த³ஸ்தத³பா⁴வாத் ஸ்வ ஆத்மநி ॥

US-P18.029ab ஆபா⁴ஸோ யத்ர தத்ரைவ ஶப்³தா:³ ப்ரத்யக்³த்³ருʼஶிம் ஸ்தி²தா: ।
US-P18.029cd லக்ஷயேயுர்ந ஸாக்ஷாத் தமபி⁴த³த்⁴யு: கத²ஞ்சந ॥

US-P18.030ab நஹ்யஜாத்யாதி³மாந் கஶ்சித³ர்த:² ஶப்³தை³ர்நிரூப்யதே ।
US-P18.030cd ஆத்மாபா⁴ஸோ யதோঽஹங்க்ருʼதா³த்மஶப்³தை³ஸ்ததோ²ச்யதே ॥

US-P18.031ab உல்முகாதௌ³ யதா²க்³ந்யர்தா:² பரார்த²த்வாந் ந சாஞ்ஜஸா ।
US-P18.031cd முகா²த³ந்யோ முகா²பா⁴ஸோ யதா²த³ர்ஶாநுகாரத: ॥

US-P18.032ab ஆபா⁴ஸாந் முக²மப்யேவமாத³ர்ஶாநுவர்தநாத் ।
US-P18.032cd அஹங்க்ருʼத்யாத்மநிர்பா⁴ஸோ முகா²பா⁴ஸவதி³ஷ்யதே ॥

US-P18.033ab முக²வத் ஸ்தி²த ஆத்மாந்யோঽவிவிக்தௌ தௌ ததை²வ ச ।
US-P18.033cd ஸம்ஸாரீ ச ஸ இத்யேக ஆபா⁴ஸோ யஸ்த்வஹங்க்ருʼதி ॥

US-P18.034ab வஸ்து ச்சா²யா ஸ்ம்ருʼதேரந்யந் மாது⁴ர்யாதி³ ச காரணம் ।
US-P18.034cd ஜ்ஞைகதே³ஶோ விகாரோ வா ததா³பா⁴ஸாஶ்ரய: பரே ॥

US-P18.035ab அஹங்கர்தைவ ஸம்ஸாரீ ஸ்வதந்த்ர இதி கேசந ।
US-P18.035cd அஹங்காராதி³ஸந்தாந: ஸம்ஸாரீ நாந்வயீ ப்ருʼத²க் ॥

US-P18.036ab இத்யேவம் ஸௌக³தா ஆஹுஸ்தத்ர ந்யாயோ விசார்யதாம் ।
US-P18.036cd ஸம்ஸாரிணாம் கதா² த்வாஸ்தாம் ப்ரக்ருʼதம் த்வது⁴நோச்யதே ॥

US-P18.037ab முகா²பா⁴ஸோ ய ஆத³ர்ஶே த⁴ர்மோ நாந்யதரஸ்ய ஸ: ।
US-P18.037cd த்³வயோரேகஸ்ய சேத்³ த⁴ர்மோ வியுக்தேঽந்யதரே ப⁴வேத் ॥

US-P18.038ab முகே²ந வ்யபதே³ஶாத் ஸ முக²ஸ்யைவேதி சேந் மதம் ।
US-P18.038cd நாத³ர்ஶாநுவிதா⁴நாச் ச முகே² ஸத்யவிபா⁴வத: ॥

US-P18.039ab த்³வயோரேவேதி சேத் தந் ந த்³வயோரேவாப்யத³ர்ஶநாத் ।
US-P18.039cd அத்³ருʼஷ்டஸ்ய ஸதோ த்³ருʼஷ்டி: ஸ்யாத்³ ராஹோஶ்சந்த்³ரஸூர்யயோ: ॥

US-P18.040ab ராஹோ: ப்ராகே³வ வஸ்துத்வம் ஸித்³த⁴ம் ஶாஸ்த்ரப்ரமாணத: ।
US-P18.040cd சா²யாபக்ஷே த்வவஸ்துத்வம் தஸ்ய ஸ்யாத் பூர்வயுக்தித: ॥

US-P18.041ab சா²யாக்ராந்தேர்நிஷேதோ⁴ঽயம் ந து வஸ்துத்வஸாத⁴க: ।
US-P18.041cd ந ஹ்யர்தா²ந்தரநிஷ்டம் ஸத்³ வாக்யமர்தா²ந்தரம் வதே³த் ॥

US-P18.042ab மாது⁴ர்யாதி³ ச யத் கார்யமுஷ்ணத்³ரவ்யாத்³யஸேவநாத் ।
US-P18.042cd சா²யாயா ந த்வத்³ருʼஷ்டத்வாத³பாமேவ ச த³ர்ஶநாத் ॥

US-P18.043ab ஆத்மாபா⁴ஸாஶ்ரயாஶ்சைவம் முகா²பா⁴ஸாஶ்ரயா யதா² ।
US-P18.043cd க³ம்யதே ஶாஸ்த்ரயுக்திப்⁴யாமாபா⁴ஸாஸத்த்வமேவ ச ॥

US-P18.044ab ந த்³ருʼஶேரவிகாரித்வாதா³பா⁴ஸஸ்யாப்யவஸ்துத: ।
US-P18.044cd நாசிதித்வாத³ஹங்கர்து: கஸ்ய ஸம்ஸாரிதா ப⁴வேத் ॥

US-P18.045ab அவித்³யாமாத்ர ஏவாத: ஸம்ஸாரோঽஸ்த்வவிவேகத: ।
US-P18.045cd கூடஸ்தே²நாத்மநா நித்யமாத்மவாநாத்மநீவ ஸ: ॥

US-P18.046ab ரஜ்ஜுஸர்போ யதா² ரஜ்ஜ்வா ஸாத்மக: ப்ராக்³ விவேகத: ।
US-P18.046cd அவஸ்துஸந்நபி ஹ்யேஷ கூடஸ்தே²நாத்மநா ததா² ॥

US-P18.047ab ஆத்மாபா⁴ஸாஶ்ரயஶ்சாத்மா ப்ரத்யயை: ஸ்வைர்விகாரவாந் ।
US-P18.047cd ஸுகீ² து:³கீ² ச ஸம்ஸாரீ நித்ய ஏவேதி கேசந ॥

US-P18.048ab ஆத்மாபா⁴ஸாபரிஜ்ஞாநாத்³ யதா²த்ம்யேந விமோஹிதா: ।
US-P18.048cd அஹங்கர்தாரமாத்மேதி மந்யந்தே தே நிராக³மா: ॥

US-P18.049ab ஸம்ஸாரோ வஸ்துஸம்ஸ்தேஷாம் கர்த்ருʼபோ⁴க்த்ருʼத்வலக்ஷண: ।
US-P18.049cd ஆத்மாபா⁴ஸாஶ்ரயாஜ்ஞாநாத் ஸம்ஸரந்த்யவிவேகத: ॥

US-P18.050ab சைதந்யாபா⁴ஸதா பு³த்³தே⁴ராத்மநஸ்தத்ஸ்வரூபதா ।
US-P18.050cd ஸ்யாச் சேத் தம் ஜ்ஞாநஶப்³தை³ஶ்ச வேத:³ ஶாஸ்தீதி யுஜ்யதே ॥

US-P18.051ab ப்ரக்ருʼதிப்ரத்யயார்தௌ² யௌ பி⁴ந்நாவேகாஶ்ரயௌ யதா² ।
US-P18.051cd கரோதி க³ச்ச²தீத்யாதௌ³ த்³ருʼஷ்டௌ லோகப்ரஸித்³தி⁴த: ॥

US-P18.052ab நாநயோர்த்³வ்யாஶ்ரயத்வம் து லோகே த்³ருʼஷ்டம் ஸ்ம்ருʼதௌ ததா² ।
US-P18.052cd ஜாநாத்யர்தே²ஷு கோ ஹேதுர்த்³வ்யாஶ்ரயத்வே நிக³த்³யதாம் ॥

US-P18.053ab ஆத்மாபா⁴ஸஸ்து திண்வாச்யோ தா⁴த்வர்த²ஶ்ச தி⁴ய: க்ரியா ।
US-P18.053cd உப⁴யம் சாவிவேகேந ஜாநாதீத்யுச்யதே ம்ருʼஷா ॥

US-P18.054ab ந பு³த்³தே⁴ரவபோ³தோ⁴ঽஸ்தி நாத்மநோ வித்³யதே க்ரியா ।
US-P18.054cd அதோ நாந்யதரஸ்யாபி ஜாநாதீதி ச யுஜ்யதே ॥

US-P18.055ab நாப்யதோ பா⁴வஶப்³தே³ந ஜ்ஞப்திரித்யபி யுஜ்யதே ।
US-P18.055cd ந ஹ்யாத்மா விக்ரியாமாத்ரோ நித்ய ஆத்மேதிஶாஸநாத் ॥

US-P18.056ab ந பு³த்³தே⁴ர்பு³த்³தி⁴வாச்யத்வம் கரணம் ந ஹ்ய்கர்த்ருʼகம் ।
US-P18.056cd நாபி ஜ்ஞாயத இத்யேவம் கர்மஶப்³தை³ர்நிருச்யதே ॥

US-P18.057ab ந யேஷாமேக ஏவாத்மா நிர்து:³கோ²ঽவிக்ரிய: ஸதா³ ।
US-P18.057cd தேஷாம் ஸ்யாச்ச²ப்³த³வாச்யத்வம் ஜ்ஞேயத்வம் சாத்மந: ஸதா³ ॥

US-P18.058ab யதா³ஹங்கர்துராத்மத்வம் ததா³ ஶப்³தா³ர்த²முக்²யதா ।
US-P18.058cd நாஶநாயாதி³மத்த்வாத் து ஶ்ருதௌ தஸ்யாத்மதேஷ்யதே ॥

US-P18.059ab ஹந்த தர்ஹி ந முக்²யார்தோ² நாபி கௌ³ண: கத²ஞ்சந ।
US-P18.059cd ஜாநாதீத்யாதி³ஶப்³த³ஸ்ய க³திர்வாச்யா ததா²பி து ॥

US-P18.060ab ஶப்³தா³நாமயதா²ர்த²த்வே வேத³ஸ்யாப்யப்ரமாணதா ।
US-P18.060cd ஸா ச நேஷ்டா ததோ க்³ராஹ்யா க³திரஸ்ய ப்ரஸித்³தி⁴த: ॥

US-P18.061ab ப்ரஸித்³தி⁴ர்மூட⁴லோகஸ்ய யதி³ க்³ராஹ்யா நிராத்மதா ।
US-P18.061cd லோகாயதிகஸித்³தா⁴ந்த: ஸ சாநிஷ்ட: ப்ரஸஜ்யதே ॥

US-P18.062ab அபி⁴யுக்தப்ரஸித்³தி⁴ஶ்சேத் பூர்வவத்³ து³ர்விவேகதா ।
US-P18.062cd க³திஶூந்யம் ந வேதோ³ঽயம் ப்ரமாணம் ஸம்வத³த்யுத ॥

US-P18.063ab ஆத³ர்ஶமுக²ஸாமாந்யம் முக²ஸ்யேஷ்டம் ஹி மாநவை: ।
US-P18.063cd முக²ஸ்ய ப்ரதிபி³ம்போ³ ஹி முகா²காரேண த்³ருʼஶ்யதே ॥

US-P18.064ab யத்ர யஸ்யாவபா⁴ஸஸ்து தயோரேவாவிவேகத: ।
US-P18.064cd ஜாநாதீதி க்ரியாம் ஸர்வோ லோகோ வக்தி ஸ்வபா⁴வத: ॥

US-P18.065ab பு³த்³தே:⁴ கர்த்ருʼத்வமத்⁴யஸ்ய ஜாநாதீதி ஜ்ஞ உச்யதே ।
US-P18.065cd ததா² சைதந்யமத்⁴யஸ்ய ஜ்ஞத்வம் பு³த்³தே⁴ரிஹோச்யதே ॥

US-P18.066ab ஸ்வரூபம் சாத்மநோ ஜ்ஞாநம் நித்யம் ஜ்யோதி: ஶ்ருதேர்யத: ।
US-P18.066cd ந பு³த்³த்⁴யா க்ரியதே தஸ்மாந் நாத்மநாந்யேந வா ஸதா³ ॥

US-P18.067ab தே³ஹேঽஹம்ப்ரத்யயோ யத்³வஜ் ஜாநாதீதி ச லௌகிகா: ।
US-P18.067cd வத³ந்தி ஜ்ஞாநகர்த்ருʼத்வம் தத்³வத்³ பு³த்³தே⁴ஸ்ததா²த்மந: ॥

US-P18.068ab பௌ³த்³தை⁴ஸ்து ப்ரத்யயைரேவம் க்ரியமாணைஶ்ச சிந்நிபை:⁴ ।
US-P18.068cd மோஹிதா: க்ரிஅயே ஜ்ஞாநமித்யாஹுஸ்தார்கிகா ஜநா: ॥

US-P18.069ab தஸ்மாஜ் ஜ்ஞாபா⁴ஸபு³த்³தீ⁴நாமவிவேகாத் ப்ரவர்திதா: ।
US-P18.069cd ஜாநாதீத்யாதி³ஶப்³த³ஶ்ச ப்ரத்யயோ யா ச தத்ஸ்ம்ருʼதி: ॥

US-P18.070ab ஆத³ர்ஶாநுவிதா⁴யித்வம் சா²யாயா அஸ்யதே முகே² ।
US-P18.070cd பு³த்³தி⁴த⁴ர்மாநுகாரித்வம் ஜ்ஞாபா⁴ஸஸ்ய ததே²ஷ்யதே ॥

US-P18.071ab பு³த்³தே⁴ஸ்து ப்ரத்யயாஸ்தஸ்மாதா³த்மாபா⁴ஸேந தீ³பிதா: ।
US-P18.071cd க்³ராஹகா இவ பா⁴ஸந்தே த³ஹந்தீவோல்முகாத³ய: ॥

US-P18.072ab ஸ்வயமேவாவபா⁴ஸ்யந்தே க்³ராஹகா: ஸ்வயமேவ ச ।
US-P18.072cd இத்யேவம் க்³ராஹகாஸ்தீத்வம் ப்ரதிஷேத⁴ந்தி ஸௌக³தா: ॥

US-P18.073ab யத்³யேவம் நாந்யத்³ருʼஶ்யாஸ்தே கிம் தத்³வாரணமுச்யதாம் ।
US-P18.073cd பா⁴வாபா⁴வௌ ஹி தேஷாம் யௌ நாந்யக்³ராஹ்யௌ ஸதா³ யதி³ ॥

US-P18.074ab அந்வயி க்³ராஹகஸ்தேஷாமித்யேதத³பி தத்ஸமம் ।
US-P18.074cd அசிதித்வஸ்ய துல்யத்வாத³ந்யஸ்மிந் க்³ராஹகே ஸதி ॥

US-P18.075ab அத்⁴யக்ஷஸ்ய ஸமீபே து ஸித்³தி:⁴ ஸ்யாதி³தி சேந் மதம் ।
US-P18.075cd நாத்⁴யக்ஷேঽநுபகாரித்வாத³ந்யத்ராபி ப்ரஸங்க³த: ॥

US-P18.076ab அர்தீ² து:³கீ² ச ய: ஶ்ரோதா ஸ த்வத்⁴யக்ஷோঽத²வேதர: ।
US-P18.076cd அத்⁴யக்ஷஸ்ய ச து:³கி²த்வமர்தி²த்வம் ச ந தே மதம் ॥

US-P18.077ab கர்தாத்⁴யக்ஷ: ஸத³ஸ்மீதி நைவ ஸத்³க்³ரஹமர்ஹதி ।
US-P18.077cd ஸதே³வாஸீதி மித்²யோக்தி: ஶ்ருதேரபி ந யுஜ்யதே ॥

US-P18.078ab அவிவிச்யோப⁴யம் வக்தி ஶ்ருதிஶ்சேத் ஸ்யாத்³ க்³ரஹஸ்ததா² ।
US-P18.078cd அஸ்மத³ஸ்து விவிச்யைவ த்வமேவேதி வதே³த்³ யதி³ ॥

US-P18.079ab ப்ரத்யயாந்வயிநிஷ்ட²த்வமுக்தோ தோ³ஷ: ப்ரஸஜ்யதே ।
US-P18.079cd த்வமித்யத்⁴யக்ஷநிஷ்ட²ஶ்சேத³ஹமத்⁴யக்ஷயோ: கத²ம் ॥

US-P18.080ab ஸம்ப³ந்தோ⁴ வாச்ய ஏவாத்ர யேந த்வமிதி லக்ஷயேத் ।
US-P18.080cd த்³ரஷ்ட்ருʼத்³ருʼஶ்யத்வஸம்ப³ந்தோ⁴ யத்³யத்⁴யக்ஷேঽக்ரியே கத²ம் ॥

US-P18.081ab அக்ரியத்வேঽபி தாதா³த்ம்யமத்⁴யக்ஷஸ்ய ப⁴வேத்³ யதி³ ।
US-P18.081cd ஆத்மாத்⁴யக்ஷோ மமாஸ்தீதி ஸம்ப³ந்தா⁴க்³ரஹணே ந தீ:⁴ ॥

US-P18.082ab ஸம்ப³ந்த⁴க்³ரஹணம் ஶாஸ்த்ராதி³தி சேந் மந்யஸே ந ஹி ।
US-P18.082cd பூர்வோக்தா: ஸ்யுஸ்த்ரிதா⁴ தோ³ஷா க்³ரஹோ வா ஸ்யாந் மமேதி ச ॥

US-P18.083ab அத்³ருʼஶிர்த்³ருʼஶிரூபேண பா⁴தி பு³த்³தி⁴ர்யதா³ ஸதா³ ।
US-P18.083cd ப்ரத்யயா அபி தஸ்யா: ஸ்யுஸ்தப்தாயோவிஸ்பு²லிங்க³வத் ॥

US-P18.084ab ஆபா⁴ஸஸ்தத³பா⁴வஶ்ச த்³ருʼஶே: ஸீம்நோ ந சாந்யதா² ।
US-P18.084cd லோகஸ்ய யுக்தித: ஸ்யாதாம் தத்³க்³ரஹஶ்ச ததா² ஸதி ॥

US-P18.085ab நந்வேவம் த்³ருʼஶிஸங்க்ராந்திரய:பிண்டே³ঽக்³நிவத்³ ப⁴வேத் ।
US-P18.085cd முகா²பா⁴ஸவதி³த்யேததா³த³ர்ஶே தந் நிராக்ருʼதம் ॥

US-P18.086ab க்ருʼஷ்ணாயோ ரோஹிதாபா⁴ஸமித்யேதத்³ த்³ருʼஷ்டமுச்யதே ।
US-P18.086cd த்³ருʼஷ்டதா³ர்ஷ்டாந்துல்யத்வம் ந து ஸர்வாத்மநா க்வசித் ॥

US-P18.087ab ததை²வ சேதநாபா⁴ஸம் சித்தம் சைதந்யவத்³ ப⁴வேத் ।
US-P18.087cd முகா²பா⁴ஸோ யதா²த³ர்ஶ ஆபா⁴ஸஶ்சோதி³தோ ம்ருʼஷா ॥

US-P18.088ab சித்தம் சேதநமித்யேதச்சா²ஸ்த்ரயுக்திவிவர்ஜிதம் ।
US-P18.088cd தே³ஹஸ்யாபி ப்ரஸங்க:³ ஸ்யாச் சக்ஷுராதே³ஸ்ததை²வ ச ॥

US-P18.089ab தத³ப்யஸ்த்விதி சேத் தந் ந லோகாயதிகஸங்க³தே: ।
US-P18.089cd ந ச தீ⁴ர்த்³ருʼஶிரஸ்மீதி யத்³யாபா⁴ஸோ ந சேதஸி ॥

US-P18.090ab ஸத³ஸ்மீதி தி⁴யோঽபா⁴வே வ்யர்த²ம் ஸ்யாத் தத் த்வமஸ்யபி ।
US-P18.090cd யுஷ்மத³ஸ்மத்³விவேகஜ்ஞே ஸ்யாத³ர்த²வதி³த³ம் வச: ॥

US-P18.091ab மமேத³ம்ப்ரத்யயௌ ஜ்ஞேயௌ யுஷ்மத்³யேவ ந ஸம்ஶய: ।
US-P18.091cd அஹமித்யஸ்மதீ³ஷ்ட: ஸ்யாத³யமஸ்மீதி சோப⁴யோ: ॥

US-P18.092ab அந்யோந்யாபேக்ஷயா தேஷாம் ப்ரதா⁴நகு³ணதேஷ்யதே ।
US-P18.092cd விஶேஷநவிஶேஷ்யத்வம் ததா² க்³ராஹ்யம் ஹி யுக்தித: ॥

US-P18.093ab மமேத³ம் த்³வயமப்யேதந் மத்⁴யமஸ்ய விஶேஷணம் ।
US-P18.093cd த⁴நீ கோ³மாந் யதா² தத்³வத்³ தே³ஹோঽஹங்கர்துரேவ ச ॥

US-P18.094ab பு³த்³த்⁴யாரூட⁴ம் ஸதா³ ஸர்வம் ஸாஹங்கர்த்ரா ச ஸாக்ஷிண: ।
US-P18.094cd தஸ்மாத் ஸர்வாவபா⁴ஸோ ஜ்ஞ: கிஞ்சித³ப்யஸ்ப்ருʼஶந் ஸதா³ ॥

US-P18.095ab ப்ரதிலோமமித³ம் ஸர்வம் யதோ²க்தம் லோகபு³த்³தி⁴த: ।
US-P18.095cd அவிவேகதி⁴யாமஸ்தி நாஸ்தி ஸர்வம் விவேகிநாம் ॥

US-P18.096ab அந்வயவ்யதிரேகௌ ஹி பதா³ர்த²ஸ்ய பத³ஸ்ய ச ।
US-P18.096cd ஸ்யாதே³தத³ஹமித்யத்ர யுக்திரேவாவதா⁴ரணே ॥

US-P18.097ab நாத்³ராக்ஷமஹமிதி அஸ்மிந் ஸுஷுப்தேঽந்யந் மநாக³பி ।
US-P18.097cd ந வாரயதி த்³ருʼஷ்டிம் ஸ்வாம் ப்ரத்யயம் து நிஷேத⁴தி ॥

US-P18.098ab ஸ்வயஞ்ஜ்யோதிர்ந ஹி த்³ரஷ்டுரித்யேவம் ஸம்விதோ³ঽஸ்தி²தாம் ।
US-P18.098cd கௌடஸ்த்²யம் ச ததா² தஸ்யா: ப்ரத்யயஸ்ய ச லுப்ததாம் ।
US-P18.098ef ஸ்வயமேவாப்³ரவீச் சா²ஸ்த்ரம் ப்ரத்யயாவக³தீ ப்ருʼத²க் ॥

US-P18.099ab ஏவம் விஜ்ஞாதவாக்யார்தே² ஶ்ருதிலோகப்ரஸித்³தி⁴த: ।
US-P18.099cd ஶ்ருதிஸ்தத் த்வமஸீத்யாஹ ஶ்ரோதுர்மோஹாபநுத்தயே ॥

US-P18.100ab ப்³ரஹ்மா தா³ஶரதே²ர்யத்³வது³க்தைவாபாநுத³த் தம: ।
US-P18.100cd தஸ்ய விஷ்ணுத்வஸம்போ³தே⁴ ந யத்நாந்தரமூசிவாந் ॥

US-P18.101ab அஹம்ஶப்³த³ஸ்ய யா நிஷ்டா² ஜ்யோதிஷி ப்ரத்யகா³த்மநி ।
US-P18.101cd ஸைவோக்தா ஸத³ஸீத்யேவம் ப²லம் தத்ர விமுக்ததா ॥

US-P18.102ab ஶ்ருதமாத்ரே ந சேத் ஸ்யாத் கார்யம் தத்ர ப⁴வேத்³ த்⁴ருவம் ।
US-P18.102cd வ்யவஹாராத் புராபீஷ்ட: ஸத்³பா⁴வ: ஸ்வயமாத்மந: ॥

US-P18.103ab அஶநாயாதி³நிர்முக்த்யை தத்காலா ஜாயதே ப்ரமா ।
US-P18.103cd தத்த்வமஸ்யாதி³வாக்யார்தே² த்ரிஷு காலேஷ்வஸம்ஶய: ॥

US-P18.104ab ப்ரதிப³ந்த⁴விஹீநத்வாத் ஸ்வயம் சாநுப⁴வாத்மந: ।
US-P18.104cd ஜாயேதைவ ப்ரமா தத்ர ஸ்வாத்மந்யேவ ந ஸம்ஶய: ॥

US-P18.105ab கிம் ஸதே³வாஹமஸ்மீதி கிம் வாந்யத் ப்ரதிபத்³யதே ।
US-P18.105cd ஸதே³வ சேத³ஹம்ஶப்³த:³ ஸதா முக்²யார்த² இஷ்யதாம் ॥

US-P18.106ab அந்யச் சேத் ஸத³ஹங்க்³ராஹப்ரதிபத்திர்ம்ருʼஷைவ ஸா ।
US-P18.106cd தஸ்மாந் முக்²யக்³ரஹே நாஸ்தி வாரணாவக³தேரிஹ ॥

US-P18.107ab ப்ரத்யயீ ப்ரத்யயஶ்சைவ யதா³பா⁴ஸௌ தத³ர்த²தா ।
US-P18.107cd தயோரசிதிமத்த்வாச் ச சைதந்யே கல்ப்யதே ப²லம் ॥

US-P18.108ab கூடஸ்தே²ঽபி ப²லம் யோக்³யம் ராஜநீவ ஜயாதி³கம் ।
US-P18.108cd தத³நாத்மத்வஹேதுப்⁴யாம் க்ரியாயா: ப்ரத்யயஸ்ய ச ॥

US-P18.109ab ஆத³ர்ஶஸ்து யதா³பா⁴ஸோ முகா²கார: ஸ ஏவ ஸ: ।
US-P18.109cd யதை²வம் ப்ரத்யயாத³ர்ஶோ யதா³பா⁴ஸஸ்ததா³ ஹ்யஹம் ॥

US-P18.110ab இத்யேவம் ப்ரதிபத்தி: ஸ்யாத் ஸத³ஸ்மீதி ச நாந்யதா² ।
US-P18.110cd தத் த்வமித்யுபதே³ஶோঽபி த்³வாராபா⁴வாத³நர்த²க: ॥

US-P18.111ab ஶ்ரோது: ஸ்யாது³பதே³ஶஶ்சேத³ர்த²வத்த்வம் ததா² ப⁴வேத் ।
US-P18.111cd அத்⁴யக்ஷஸ்ய ந சேதி³ஷ்டம் ஶ்ரோத்ருʼத்வம் கஸ்ய தத்³ ப⁴வேத் ॥

US-P18.112ab அத்⁴யக்ஷஸ்ய ஸமீபே ஸ்யாத்³ பு³த்³தே⁴ரேவேதி சேந் மதம் ।
US-P18.112cd ந தத்க்ருʼதோபகாரோঽஸ்தி காஷ்டா²த்³ யத்³வந் ந கல்ப்யதே ॥

US-P18.113ab பு³த்³தௌ⁴ சேத் தத்க்ருʼத: கஶ்சிந் நந்வேவம் பரிணாமிதா ।
US-P18.113cd ஆபா⁴ஸேঽபி ச கோ தோ³ஷ: ஸதி ஶ்ருத்யாத்³யநுக்³ரஹே ॥

US-P18.114ab ஆபா⁴ஸே பரிணாமஶ்சேந் ந ரஜ்ஜ்வாதி³நிப⁴த்வவத் ।
US-P18.114cd ஸர்பாதே³ஶ்ச ததா²வோசமாத³ர்ஶே ச முக²த்வவத் ॥

US-P18.115ab நாத்மாபா⁴ஸத்வஸித்³தி⁴ஶ்சேதா³த்மநோ க்³ரஹணாத் ப்ருʼத²க் ।
US-P18.115cd முகா²தே³ஸ்து ப்ருʼத²க்ஸித்³தி⁴ரிஹ த்வந்யோந்யஸம்ஶ்ரய: ॥

US-P18.116ab அத்⁴யக்ஷஸ்ய ப்ருʼத²க்ஸித்³தா⁴வாபா⁴ஸஸ்ய ததீ³யதா ।
US-P18.116cd ஆபா⁴ஸஸ்ய ததீ³யத்வே ஹ்யத்⁴யக்ஷவ்யதிரிக்ததா ॥

US-P18.117ab நைவம் ஸ்வப்நே ப்ருʼத²க்ஸித்³தே:⁴ ப்ரத்யயஸ்ய த்³ருʼஶேஸ்ததா² ।
US-P18.117cd ரதா²தே³ஸ்தத்ர ஶூந்யத்வாத் ப்ரத்யயஸ்யாத்மநா க்³ரஹ: ॥

US-P18.118ab அவக³த்யா ஹி ஸம்வ்யாப்த: ப்ரத்யயோ விஷயாக்ருʼதி: ।
US-P18.118cd ஜாயதே ஸ யதா³கார: ஸ பா³ஹ்யோ விஷயோ மத: ॥

US-P18.119ab கர்மேப்ஸிததமத்வாத் ஸ தத்³வாந் கார்யே நியுஜ்யதே ।
US-P18.119cd ஆகாரோ யத்ர சார்ப்யேத கரணம் ததி³ஹோச்யதே ॥

US-P18.120ab யதா³பா⁴ஸேந ஸம்வ்யாப்த: ஸ ஜ்ஞாதேதி நிக³த்³யதே ।
US-P18.120cd த்ரயமேதத்³ விவிச்யாத்ர யோ ஜாநாதி ஸ ஆத்மவித் ॥

US-P18.121ab ஸம்யக்ஸம்ஶயமித்²யோக்தா: ப்ரத்யயா வ்யபி⁴சாரிண: ।
US-P18.121cd ஏகைவாவக³திஸ்தேஷு பே⁴த³ஸ்து ப்ரத்யயார்பித: ॥

US-P18.122ab ஆதி⁴பே⁴தா³த்³ யதா² பே⁴தோ³ மணேரவக³தேஸ்ததா² ।
US-P18.122cd அஶுத்³தி:⁴ பரிணாமஶ்ச ஸர்வம் ப்ரத்யயஸம்ஶ்ரயாத் ॥

US-P18.123ab ப்ரத²நம் க்³ரஹணம் ஸித்³தி:⁴ ப்ரத்யயாநாமிஹாந்யத: ।
US-P18.123cd ஆபரோக்ஷ்யாத் ததே³வோக்தமநுமாநம் ப்ரதீ³பவத் ॥

US-P18.124ab கிமஜ்ஞம் க்³ராஹயேத் கஶ்சித் ப்ரமாணேந து கேநசித் ।
US-P18.124cd விநைவ து ப்ரமாணேந நிவ்ருʼத்த்யாந்யஸ்ய ஶேஷத: ॥

US-P18.125ab ஶப்³தே³நைவ ப்ரமாணேந நிவ்ருʼத்திஶ்சேதி³ஹோச்யதே ।
US-P18.125cd அத்⁴யக்ஷஸ்யாப்ரஸித்³த⁴த்வாச்சூ²ந்யதைவ ப்ரஸஜ்யதே ॥

US-P18.126ab சேதநஸ்த்வம் கத²ம் தே³ஹ இதி சேந் நாப்ரஸித்³தி⁴த: ।
US-P18.126cd சேதநஸ்யாந்யதாஸித்³தா⁴வேவம் ஸ்யாத³ந்யஹாநத: ॥

US-P18.127ab அத்⁴யக்ஷ: ஸ்வயமஸ்த்யேவ சேதநஸ்யாபரோக்ஷத: ।
US-P18.127cd துல்ய ஏவம் ப்ரபோ³த:⁴ ஸ்யாத³ஜ்ஞஸ்யாஸத்த்வவாதி³நா ॥

US-P18.128ab அஹமஜ்ஞாஸிஷம் சேத³மிதி லோகஸ்ம்ருʼதேரிஹ ।
US-P18.128cd கரணம் கர்ம கர்தா ச ஸித்³தா⁴ஸ்த்வேகக்ஷணே கில ॥

US-P18.129ab ப்ராமாண்யேঽபி ஸ்ம்ருʼதே: ஶைக்⁴ர்யாத்³ யௌக³பத்³யம் விபா⁴வ்யதே ।
US-P18.129cd க்ரமேண க்³ரஹணம் பூர்வம் ஸ்ம்ருʼதே: பஶ்சாத் ததை²வ ச ॥

US-P18.130ab அஜ்ஞாஸிஷமித³ம் மாம் சேத்யபேக்ஷா ஜாயதே து⁴ர்வம் ।
US-P18.130cd விஶேஷோঽபேக்ஷ்யதே யத்ர தத்ர நைவைககாலதா ॥

US-P18.131ab ஆத்மநோ க்³ரஹணே சாபி த்ரயாணாமிஹ ஸம்ப⁴வாத் ।
US-P18.131cd ஆத்மந்யாஸக்தகர்த்ருʼத்வம் ந ஸ்யாத் கரணகர்மண: ॥

US-P18.132ab வ்யாப்துமிஷ்டம் ச யத் கரது: க்ரியயா கர்ம தத் ஸ்ம்ருʼதம் ।
US-P18.132cd அதோ ஹி கர்த்ருʼதந்த்ரத்வம் தஸ்யேஷ்டம் நாந்யதந்த்ரதா ।
US-P18.133ab ஶப்³தா³த்³ வாநுமிதேர்வாபி ப்ரமாணாத்³ வா ததோঽந்யத: ।
US-P18.133cd ஸித்³தி:³ ஸர்வபதா³ர்தா²நாம் ஸ்யாத³ஜ்ஞம் ப்ரதி நாந்யதா² ॥

US-P18.134ab அத்⁴யக்ஷஸ்யாபி ஸித்³தி:⁴ ஸ்யாத் ப்ரமாணேந விநைவ வா ।
US-P18.134cd விநா ஸ்வஸ்ய ப்ரஸித்³தி⁴ஸ்து நாஜ்ஞம் ப்ரத்யுபயுஜ்யதே ॥

US-P18.135ab தஸ்யைவாஜ்ஞத்வமிஷ்டம் சேஜ் ஜ்ஞாதத்வேঽந்யா மிதிர்ப⁴வேத் ।
US-P18.135cd அந்யஸ்யைவாஜ்ஞதாயாம் ச தத்³விஜ்ஞாநே த்⁴ருவா ப⁴வேத் ॥

US-P18.136ab ஜ்ஞாததா ஸ்வாமலாபோ⁴ வா ஸித்³தி:⁴ ஸ்யாத³ந்யதே³வ வா ।
US-P18.136cd ஜ்ஞாதத்வேঽநந்தரக்தௌ த்வம் பக்ஷௌ ஸம்ஸ்மர்துமர்ஹஸி ॥

US-P18.137ab ஸித்³தி:⁴ ஸ்யாத் ஸ்வாத்மலாப⁴ஶ்சேத்³ யத்நஸ்தத்ர நிரர்த²க: ।
US-P18.137cd ஸர்வலோகப்ரஸித்³த⁴த்வாத் ஸ்வஹேதுப்⁴யஸ்து வஸ்துந: ॥

US-P18.138ab ஜ்ஞாநஜ்ஞேயாதி³வாதே³ঽத: ஸித்³தி⁴ர்ஜ்ஞாதத்வமுச்யதே ।
US-P18.138cd அத்⁴யக்ஷாத்⁴யக்ஷ்யயோ: ஸித்³டி³ர்ஜ்ஞேயத்வம் நாத்மலாப⁴தா ॥

US-P18.139ab ஸ்பஷ்டத்வம் கர்மகர்த்ராதே:³ ஸித்³த⁴தா யதி³ கல்ப்யதே ।
US-P18.139cd ஸ்பஷ்டதாஸ்பஷ்டதே ஸ்யாதாமந்யஸ்யைவ ந சாத்மந: ॥

US-P18.140ab அத்³ரஷ்டுர்நைவ சாந்த⁴ஸ்ய ஸ்பஷ்டீபா⁴வோ க⁴டஸ்ய து ।
US-P18.140cd கர்த்ராதே:³ ஸ்பஷ்டதேஷ்டா சேத்³ த்³ரஷ்ட்ருʼதாத்⁴யக்ஷகர்த்ருʼகா ॥

US-P18.141ab அநுபூ⁴தே: கிமந்யஸ்மிந் ஸ்யாத் தவாபேக்ஷயா வத³ ।
US-P18.141cd அநுப⁴விதரீஷ்டா ஸ்யாத் ஸோঽப்யநுபூ⁴திரேவ ந: ॥

US-P18.142ab oக़் அபி⁴ந்நோঽபி ஹி பு³த்³த்⁴யாத்மா விபர்யாஸிதத³ர்ஶநை: ।
US-P18.142cd க்³ராஹ்யக்³ராஹகஸம்வித்திபே⁴த³வாநிவ லக்ஷ்யதேcக़் ॥

US-P18.143ab பூ⁴திர்யேஷாம் க்ரியா ஸைவ காரகம் ஸைவ சோச்யதே ।
US-P18.143cd ஸத்த்வம் நாஶித்வமஸ்யாஶ்சேத் ஸகர்த்ருʼத்வம் த²தேஷ்யதாம் ।
US-P18.143ef ந கஶ்சிச் சேஷ்யதே த⁴ர்ம இதி சேத் பக்ஷஹாநதா ॥

US-P18.144ab நந்வஸ்தித்வாத³யோ த⁴ர்மா நாஸ்தித்வாதி³நிவ்ருʼத்தய: ।
US-P18.144cd ந பூ⁴தேஸ்தர்ஹி நாஶித்வம் ஸ்வாலக்ஷண்யம் ஹி தே ॥

US-P18.145ab ஸ்வலக்ஷணாவதி⁴ர்நாஶோ நாஶோঽநாஶநிவ்ருʼத்திதா ।
US-P18.145cd அகோ³ரஸத்த்வம் கோ³த்வம் தே ந து தத்³ கோ:³ ஸ்வலக்ஷணம் ॥

US-P18.146ab க்ஷணவாச்யோঽபி யோঽர்த:² ஸ்யாத் ஸோঽப்யந்யாபா⁴வ ஏவ தே ।
US-P18.146cd பே⁴தா³பா⁴வேঽப்யபா⁴வஸ்ய பே⁴தோ³ நாமபி⁴ரிஷ்யதே ॥

US-P18.147ab நாமபே⁴தை³ரநேகத்வமேகஸ்ய ஸ்யாத் கத²ம் தவ ।
US-P18.147cd அபோஹோ யதி³ பி⁴ந்நாநாம் வ்ருʼத்திஸ்தஸ்ய கத²ம் க³வி ॥

US-P18.148ab நாபா⁴வா பே⁴த³கா: ஸர்வே விஶேஷா வா கதா³சந ।
US-P18.148cd நாமஜாத்யாத³யோ யத்³வத் ஸம்வித³ஸ்தேঽவிஶேஷத: ॥

US-P18.149ab ப்ரத்யக்ஷமநுமாநம் வா வ்யவஹாரே யதீ³ச்ச²ஸி ।
US-P18.149cd த்³ரியாதா³ரகபே⁴தை³ஸ்தத³ப்⁴யுபேயம் த்⁴ருவம் ப⁴வேத் ॥

US-P18.150ab தஸ்மாந் நீலம் ததா² பீதம் க⁴டாதி³ர்வா விஶேஷணம் ।
US-P18.150cd ஸம்வித³ஸ்தது³பேத்யம் ஸ்யாத்³ யேந சாப்யநுபூ⁴யதே ॥

US-P18.151ab ரூபாதீ³நாம் யதா²ந்ய: ஸ்யாத்³ க்³ராஹ்யத்வாத்³ க்³ராஹகஸ்ததா² ।
US-P18.151cd ப்ரத்யயஸய த²தாந்ய: ஸ்யாத்³ வ்யஞ்ஜகத்வாச் ச தீ³பவத் ॥

US-P18.152ab அத்⁴யக்ஷஸ்ய த்³ருʼஶே: கீத்³ருʼக் ஸம்ப³ந்த:⁴ ஸம்ப⁴விஷ்யதி ।
US-P18.152cd அத்⁴யக்ருʼயேண து த்³ருʼஶ்யேந முக்த்வாந்யோ த்³ரஷ்ட்ருʼத்³ருʼஶ்யதாம் ॥

US-P18.153ab அத்⁴யக்ஷேண க்ருʼதா த்³ருʼஷ்டிர்த்³ருʼஶ்யம் வ்யாப்நோத்யதாபி வா ।
US-P18.153cd நித்யாத்⁴யக்ஷக்ருʼத: த³ஶ்சிது³பகாரோ ப⁴வேத்³ தி⁴யாம் ॥

US-P18.154ab ஸ சோக்தஸ்தந்நிப⁴த்வம் ப்ராக் ஸம்வ்யாப்திஶ்ச க⁴டாதி³ஷு ।
US-P18.154cd யதா²லோகாதி³ஸம்வ்யாப்திர்வ்யஞ்ஜகத்வாத்³ த்⁴யஸ்த²தா ॥

US-P18.155ab ஆலோகஸ்தோ² க⁴டோ யத்³வத்³ பு³த்³த்⁴யாரூடோ⁴ ப⁴வேத் ததா² ।
US-P18.155cd தீ⁴வ்யாப்தி: ஸ்யாத்³ க⁴டாரோஹோ தி⁴யோ வ்யாப்தௌ கர்மோ ப⁴வேத் ॥

US-P18.156ab பூர்வம் ஸ்யாத் ப்ரத்யயவ்யாப்திஸ்ததோঽநுக்³ரஹ ஆத்மந: ।
US-P18.156cd க்ருʼத்ஸ்நாத்⁴யக்ஷஸ்ய ஸோঽயுக்த: காலாகாஶாதி³வத் க்ரம: ॥

US-P18.157ab விஷயக்³ரஹணம் யஸ்ய காரணாபேக்ஷயா ப⁴வேத் ।
US-P18.157cd ஸத்யேவ க்³ராஹ்யஶேஷே ச பரிணாமீ ஸ சித்தவத் ॥

US-P18.158ab அத்⁴யக்ஷோঽஹமிதி ஜ்ஞாநம் பு³த்³தே⁴ரேவ விநிஶ்சய: ।
US-P18.158cd நாத்⁴யக்ஷஸ்யாவிஶேஷத்வாந் ந தஸ்யாஸ்தி பரோ யத: ॥

US-P18.159ab கர்த்ரா சேத³ஹமித்யேவமநுபூ⁴யேத முக்ததா ।
US-P18.159cd ஸுக²து:³க²விநிர்மோகோ நாஹங்கர்தரி யுஜ்யதே ॥

US-P18.160ab தே³ஹாதா³வபி⁴மாநோத்தோ² து:³கீ²தி ப்ரத்யயோ த்⁴ருவம் ।
US-P18.160cd குண்ட³லிப்ரத்யயோ யத்³வத் ப்ரத்யகா³த்மாபி⁴மாநிநா ॥

US-P18.161ab பா³த்⁴யதே ப்ரத்யயேநேஹ விவேகேநாவிவேகவாந் ।
US-P18.161cd விபர்யயேঽஸத³ந்தம் ஸ்யாத் ப்ரமாணஸ்யாப்ரமாணத: ॥

US-P18.162ab தா³ஹச்சே²த³விநாஶேஷு து:³கி²த்வம் நாந்யதா²த்மந: ।
US-P18.162cd நைவ ஹ்யந்யஸ தா³ஹாதா³வந்யோ து:³கீ² ப⁴வேத் க்வசித் ॥

US-P18.163ab அஸ்பர்ஶத்வாத³தே³ஹத்வாந் நாஹம் தா³ஹ்யோ யத: ஸதா³ ।
US-P18.163cd தஸ்மாந் மித்²யாபி⁴மாநோத்த²ம் ம்ருʼதே புத்ரே ம்ருʼதிர்யதா² ॥

US-P18.164ab குண்ட³ல்யஹமிதி ஹ்யேதத்³ பா³த்⁴யேதைவ விவேகிநா ।
US-P18.164cd து:³கீ²தி ப்ரத்யயஸ்தத்³வத் கேவலாஹந்தி⁴யா ஸதா³ ॥

US-P18.165ab ஸித்³தே⁴ து:³கி²த்வ இஷ்டம் ஸ்யாத் தச்ச²கித்வம் ஸதா³த்மந: ।
US-P18.165cd மித்²யாபி⁴மாநதோ து:³கீ² தேநார்தா²பாத³நக்ஷய: ॥

US-P18.166ab அஸ்பர்ஶோঽபி யதா² ஸ்பர்ஶமசலஶ்சலநாதி³ ச ।
US-P18.166cd அவிவேகாத் ததா² து:³க²ம் மாநஸம் சாத்மநீக்ஷதே ॥

US-P18.167ab விவேகாத்மதி⁴யா து:³க²ம் நுத்³யதே சல்சஆதி³வத் ।
US-P18.167cd அவிவேகஸ்வபா⁴வேந நமோ க³ச்ச²த்யநிச்ச²த: ॥

US-P18.168ab ததா³நுத்³ருʼஶ்யதே து³;க²ம் நைஶ்சல்யே நைவ தஸ்ய தத் ।
US-P18.168cd ப்ரத்யகா³த்மநி தஸ்மாத் தத்³ து³;க²ம் நைவோபபத்³யதே ॥

US-P18.169ab த்வம்ஸதோர்துல்யநீட³தஆந் நீலாஶ்வவதி³த³ம் ப⁴வேத் ।
US-P18.169cd நிர்து:³க²வாசிநா யோகா³த் த்வம்ஶப்³த³ஸ்ய தத³ர்த²தா ॥

US-P18.170ab ப்ரத்யகா³த்மாபி⁴ஹாநேந தச்ச²ப்³த³ஸ்ய யுதேஸ்ததா² ।
US-P18.170cd த³ஶமஸ்த்வமஸீத்யேவம் வாக்யம் ஸ்யாத் ப்ரத்யப²़ாத்மநி ॥

US-P18.171ab ஸ்வார்த²ஸ்ய ஹ்யப்ரஹாணேந விஶிஷ்டார்த²ஸமர்பகௌ ।
US-P18.171cd ப்ரத்யகா³த்மாவக³த்யந்தௌ நாந்யோঽர்தோ²ঽர்தா²த்³ விரோத்⁴யத: ॥

US-P18.172ab நவபு³த்³த்⁴யபஹாராத்³ தி⁴ ஸ்வாத்மாநம் த³ஶபூர1அம் ।
US-P18.172cd அஸஶ்யஞ் ஜ்ஞாதுமேவேச்சே²த் ஸ்வமாத்மாநம் ஜநஸ்ததா² ॥

US-P18.173ab அவித்³யாப³த்³த⁴சக்ஷுஷ்ட்வாத் காமாபஹ்ருʼததீ:⁴ ஸதா³ ।
US-P18.173cd விவிக்தம் த்³ருʼஶிமாத்மாநம் நேக்ஷதே த³ஶமம் யதா² ॥

US-P18.174ab த³ஶமஸ்த்வமஸீத்யேவம் தத்த்வமஸ்யாதி³வாக்யத: ।
US-P18.174cd ஸ்வமாத்மாநம் விஜாநாதி க்ருʼத்ஸ்நாந்த:கரணேக்ஷணம் ॥

US-P18.175ab இத³ம் பூர்வமித³ம் பஶ்சாத் பத³ம் வாத்³யே ப⁴வேதி³தி ।
US-P18.175cd நியமோ நைவ வேதே³ঽஸ்தி பத³ஸாங்க³த்யமர்த²த: ॥

US-P18.176ab வாக்யே ஹி ஶ்ரூயமாணாநாம் பதா³நாமர்த²ஸம்ஸ்ம்ருʼதி: ।
US-P18.176cd அந்வயவ்யதிரேகாப்⁴யாம் ததோ வாக்யார்த²போ³த⁴நம் ॥

US-P18.177ab யதா³ நித்யேஷு வாக்யேஷு பதா³ர்த²ஸ்து விவிச்யதே ।
US-P18.177cd வாக்யார்த²ஜ்ஞாநஸங்க்ராந்த்யை ததா³ ப்ரஶ்நோ ந யுஜ்யதே ॥

US-P18.178ab அந்வயவ்யதிரேகோக்தி: பதா³ர்த²ஸ்மரணாய து ।
US-P18.178cd ஸ்ம்ருʼத்யபா⁴வே ந வாக்யார்தோ² ஜ்ஞாதும் ஶக்யோ ஹி கேநசித் ॥

US-P18.179ab தத்த்வமஸ்யாதி³வாக்யேஷு த்வம்பதா³ர்தா²விவேகத: ।
US-P18.179cd வ்யஜ்யதே நைவ வாக்யார்தோ² நித்யமுக்தோঽஹமித்யத: ॥

US-P18.180ab அந்வயவ்யதிரேகோக்திஸ்தத்³விவேகாய நாந்யதா² ।
US-P18.180cd த்வம்பதா³ர்த²விவேகே ஹி பாணாவர்பிதவில்வவத் ॥

US-P18.181ab வாக்யார்தோ² வ்யஜ்யதே சைவம் கேவலோঽஹம்பதா³ர்த²த: ।
US-P18.181cd து:³கீ²த்யேதத³போஹேந ப்ரத்யகா³த்மவிநிஶ்சயாத் ॥

US-P18.182ab தத்ரைவம் ஸம்ப⁴வத்யர்தே² ஶ்ருதஹாநாஶ்ருதார்த²தி:⁴ ।
US-P18.182cd நைவம் கல்பயிதும் யுக்தா பத³வாக்யார்த²கோவிதை:³ ॥

US-P18.183ab ப்ரத்யக்ஷாதீ³நி பா³தே⁴ரந் க்ருʼஷ்ணலாதி³ஷு பாகவத் ।
US-P18.183cd அக்ஷஜாதி³நிபை⁴ரேதை: கத²ம் ஸ்யாத்³ வாக்யபா³த⁴நம் ॥

US-P18.184ab து:³க்²யஸ்மீதி ஸதி ஜ்ஞாநே நிர்து:³கீ²தி ந ஜாயதே ।
US-P18.184cd ப்ரத்யக்ஷாதி³நிப⁴த்வேঽபி வாக்யாந் ந வ்யபி⁴சாரத: ॥

US-P18.185ab ஸ்வப்நே து:³க்²யஹமத்³யாஸம் தா³ஹச்சே²தா³தி³ஹேதுத: ।
US-P18.185cd தத்காலபா⁴விபி⁴ர்வாக்யைர்ந பா³த:⁴ க்ரியதே யதி³ ॥

US-P18.186ab ஸமாப்தேஸ்தர்ஹி து:³க²ஸ்ய ப்ராக் ச தத்³பா³த⁴ இஷ்யதாம் ।
US-P18.186cd ந ஹி து:³க²ஸ்ய ஸந்தாநோ ப்⁴ராந்தேர்வா த்³ருʼஶ்யதே க்வசித் ॥

US-P18.187ab ப்ரத்யகா³த்மந ஆத்மத்வம் து:³க்²யஸ்மீத்யஸ்ய பா³த⁴யா ।
US-P18.187cd த³ஶமம் நவமஸ்யேவ வேத³ சேத³விருத்³த⁴தா ॥

US-P18.188ab நித்யமுக்தத்வவிஜ்ஞாநம் வாக்யாத்³ ப⁴வதி நாந்யத: ।
US-P18.188cd வாக்யார்த²ஸ்யாபி விஜ்ஞாநம் பதா³ர்த²ஸ்ம்ருʼதிபூர்வகம் ॥

US-P18.189ab அந்வயவ்யதிரேகாப்⁴யாம் பதா³ர்த:² ஸ்மர்யதே த்⁴ருவம் ।
US-P18.189cd ஏவம் நிர்து:³க²மாத்மாநமக்ரியம் ப்ரதிபத்³யதே ॥

US-P18.190ab ஸதே³வேத்யாதி³வாக்யேப்⁴ய: ப்ரமா ஸ்பு²டதரா ப⁴வேத் ।
US-P18.190cd த³ஶமஸ்த்வமஸீத்யஸ்மாத்³ யதை²வம் ப்ரத்யகா³த்மநி ॥

US-P18.191ab ப்ரபோ³தே⁴ந யதா² ஸ்வாப்நம் ஸர்வம் து:³க²ம் நிவர்ததே ।
US-P18.191cd ப்ரத்யகா³த்மதி⁴யா தத்³வத்³ து:³கி²த்வம் ஸர்வதா³த்மந: ॥

US-P18.192ab க்ருʼஷ்ணலாதௌ³ ப்ரமாஜந்ம தத³ந்யார்தா²ம்ருʼது³த்வத: ।
US-P18.192cd தத்த்வமஸ்யாதி³வாக்யேஷு ந த்வேவமவிரோத⁴த: ॥

US-P18.193ab வாக்யே தத் த்வமஸீத்யஸ்மிஞ் ஜ்ஞாதார்த²ம் தத³ஸித்³வயம் ।
US-P18.193cd த்வமர்த²ஸ்ம்ருʼத்யஸாஹாய்யாத்³ வாக்யம் நோத்பாத³யேத் ப்ரமாம் ॥

US-P18.194ab தத்த்வமோஸ்துல்யநீடா³ர்த²மஸீத்யேதத் பத³ம் ப⁴வேத் ।
US-P18.194cd தச்ச²ப்³த:³ ப்ரத்யகா³த்மார்த²ஸ்தச்ச²ப்³தா³ர்த²ஸ்த்வமஸ்ததா² ॥

US-P18.195ab து:³கி²த்வாப்ரத்யகா³த்மத்வம் வாரயேதாமுபா⁴வபி ।
US-P18.195cd ஏவம் ச நேதிநேத்யர்த²ம் க³மயேதாம் பரஸ்பரம் ॥

US-P18.196ab ஏவம் தத் த்வமஸீத்யஸ்ய க³ம்யமாநே ப²லே கத²ம் ।
US-P18.196cd அப்ரமாணத்வமஸ்யோத்³த்வா க்ரியாபேக்ஷ்த்வமுச்யதே ॥

US-P18.197ab தஸ்மாதா³த்³யந்தமத்⁴யேஷு குர்வித்யேதத்³ விரோத்⁴யத: ।
US-P18.197cd ந கல்ப்யமஶ்ருதத்வாச் ச ஶ்ருதத்யாகோ³ঽப்யநர்த²க: ॥

US-P18.198ab யதா²நுபூ⁴யதே த்ருʼப்திர்பு⁴ஜேர்வாக்யாந் ந க³ம்யதே ।
US-P18.198cd வாத்³யஸ்ய வித்⁴ருʼதிஸ்தத்³வத்³ கோ³ஶக்ருʼத்பாயஸிக்ரிய ॥

US-P18.199ab ஸத்யமேவமநாத்மார்தே² வாக்யாத் பாரோக்ஷபோ³த⁴நம் ।
US-P18.199cd ப்ரத்யகா³த்மநி ந த்வேவம் ஸம்ஹ்யாப்ராப்திவத³த்⁴ருவம் ॥

US-P18.200ab ஸ்வஸம்வேத்³யத்வபர்யாய: ஸ்வப்ரமாணக இஷ்யதாம் ।
US-P18.200cd நிவ்ருʼத்தாவஹ்ம: ஸித்³த:⁴ ஸ்வாத்மநோঽநுப⁴வஶ்ச ந: ॥

US-P18.201ab பு³த்³தீ⁴நாம் விஷயோ து:³க²ம் தா யஸ்ய விஷயா மதா: ।
US-P18.201cd குதோঽஸ்ய து:³க²ஸம்ப³ந்தோ⁴ த்³ருʼஶே: ஸ்யாத் ப்ரத்யகா³த்மந: ॥

US-P18.202ab த்³ருʼஶிரேவாநுபூ⁴யேத ஸ்வேநைவாநுப⁴வாத்மநா ।
US-P18.202cd ததா³பா⁴ஸதயா ஜந்ம தி⁴யோঽஸ்யாந்ப⁴வ: ஸ்ம்ருʼத: ॥

US-P18.203ab அஶநாயாதி³நிர்முக்த: ஸித்³தோ⁴ மோக்ஷஸ்த்வமேவ ஸ: ।
US-P18.203cd ஶ்ரோதவ்யாதி³ தவேத்யேதத்³ விருத்³த⁴ம் கத²முச்யதே ॥

US-P18.204ab ஸேத்ஸ்யதீத்யேவ சேத் தத் ஸ்யாச்ச்²ரவணாதி³ ததா³ ப⁴வேத் ।
US-P18.204cd மோக்ஷஸ்யாநித்யதைவம் ஸ்யாத்³ விரோத்⁴யேவாந்யதா² வச: ॥

US-P18.205ab ஶ்ரோத்ருʼஶ்ரோதவ்யயோர்பே⁴தோ³ யதீ³ஷ்த: ஸ்யாத்³ ப⁴வேதி³த³ம் ।
US-P18.205cd இஷ்டார்த²கோப ஏவம் ஸ்யாந் ந யுக்தம் ஸர்வதா² வச: ॥

US-P18.206ab ஸித்³தோ⁴ மோக்ஷோঽஹமித்யேவம் ஜ்ஞாத்வாத்மாநம் ப⁴வேத்³ யதி³ ।
US-P18.206cd சிகீஷுர்ய: ஸ மூடா⁴த்மா ஶாஸ்த்ரம் சோத்³கா⁴டயத்யபி ॥

US-P18.207ab ந ஹி ஸித்³த⁴ஸ்ய கர்தவ்யம் ஸகார்யஸ்ய ந ஸித்³த⁴தா ।
US-P18.207cd உப⁴யாலம்ப³நம் குர்வந்நாத்மாநம் வஞ்சயத்யஸௌ ॥

US-P18.208ab ஸித்³தோ⁴ மோக்ஷஸ்த்வமித்யேதத்³ வஸ்துமாத்ரம் ப்ரத³ர்ஶ்யதே ।
US-P18.208cd ஶ்ரோதுஸ்ததா²த்வவிஜ்ஞாநே ப்ரவ்ருʼத்தி: ஸ்யாத் கத²ம் த்விதி ॥

US-P18.209ab கர்தா து:³க்²யஹமஸ்மீதி ப்ரத்யக்ஷேநாநுபூ⁴யதே ।
US-P18.209cd கர்தா து:³கீ² ச மா பூ⁴வமிதி யத்நோ ப⁴வேத் தத: ॥

US-P18.210ab தத்³விஜ்ஞாநாய யுக்த்யாதி³ கர்தவ்யம் ஶ்ருதிரப்³ரவீத் ।
US-P18.210cd கர்த்ருʼத்வாத்³யநுவாதே³ந ஸித்³த⁴த்வாநுப⁴யாய து ॥

US-P18.211ab நிர்து:³கோ² நிஷ்க்ரியோঽகாம: ஸித்³தோ⁴ மோக்ஷோঽஹமித்யபி ।
US-P18.211cd க்³ருʼஹீத்வைவவிருத்³தா⁴ர்த²மாத³த்⁴யாத் கத²மேவ ஸ: ॥

US-P18.212ab ஸகாம: ஸக்ரியோঽஸித்³த⁴ இதி மேঽநுப⁴வ: கத²ம் ।
US-P18.212cd அதோ மே விபரீதஸ்ய தத்³ ப⁴வாந் வக்துமர்ஹதி ॥

US-P18.213ab இஹைவ க⁴டதே ப்ரஶ்நோ ந முக்தத்வாநுபூ⁴தயே ।
US-P18.213cd ப்ரமாநேந விரோதீ⁴ ய: ஸோঽத்ரார்த:² ப்ரஶ்நமர்ஹதி ॥

US-P18.214ab அஹம் நிர்முக்த இத்யேஷ ஸத³ஸீத்யந்யமாநஜ: ।
US-P18.214cd ப்ரத்யக்ஷாபா⁴ஸஜந்யத்வாத்³ து:³கி²த்வம் ப்ரஶ்நமர்ஹதி ॥

US-P18.215ab ப்ருʼஷ்டமாகாண்க்ஷிதம் வாச்யம் து:³கா²பா⁴வமபீ⁴ப்ஸிதம் ।
US-P18.215cd கத²ம் ஹீத³ம் நிவர்தேத து:³க²ம் ஸர்வாத்மநா மம ॥

US-P18.216ab இதி ப்ரஶ்நாநுரூபம் யத்³ வாச்யம் து:³க²நிவர்தகம் ।
US-P18.216cd ஶ்ருதே: ஸ்வாத்மநி நாஶண்கா ப்ரமாண்யே ஸதி வித்³யதே ॥

US-P18.217ab தஸ்மாதா³த்மவிமுக்தத்வம் ப்ரத்யாயயதி தத்³வச: ।
US-P18.217cd வக்தவ்யம் து தஹ்தார்த²ம் ஸ்யாத்³ விரோதே⁴ঽஸதி கேநசித் ॥

US-P18.218ab இதோঽந்யோঽநுப⁴வ: கஶ்சிதா³த்மநோ நோபபத்³யதே ।
US-P18.218cd அவிஜ்ஞாதம் விஜாநதாம் விஜ்ஞாதாரமிதி ஶ்ருதே: ॥

US-P18.219ab த்வம்பதா³ர்த²விவேகாய ஸம்ந்யாஸ: ஸர்வகர்மணாம் ।
US-P18.219cd ஸாத⁴நத்வம் வ்ரஜத்யேவ ஶாந்தோ தா³ந்தாதி³ஶாஸநாத் ॥

US-P18.220ab த்வமர்த²ம் ப்ரத்யகா³த்மாநம் பஶ்யேதா³த்மாநமாத்மநி ।
US-P18.220cd வாக்யார்த²ம் தத ஆத்மாநம் ஸர்வம் பஶ்யதி கேவலம் ॥

US-P18.221ab ஸர்வமாத்மேதி வாக்யார்தே² விஜ்ஞாதேঽஸ்ய ப்ரமாணத: ।
US-P18.221cd அஸத்த்வே ஹ்யந்யமாநஸ்ய விதி⁴ஸ்தம் யோஜயேத் கத²ம் ॥

US-P18.222ab தஸ்மாத்³ வாத்³யார்த²விஜ்ஞாநாந் நோர்த்⁴வம் கர்மவிதி⁴ர்ப⁴வேத் ।
US-P18.222cd ந ஹி ப்³ரஹ்மாஸ்மி கர்தேதி விருத்³தே⁴ ப⁴வதோ தி⁴யௌ ॥

US-P18.223ab ப்³ரஹ்மாஸ்மீதி ஹி வித்³யேயம் நைவ கர்தேதீ பா³த்⁴யதே ।
US-P18.223cd ஸகாமோ ப³த்³த⁴ இத்யேவம் ப்ரமாணாபா⁴ஸஜாதயா ॥

US-P18.224ab ஶாஸ்த்ராத்³ ப்³ரஹ்மாஸ்மி நாந்யோঽஹமிதி பு³த்³தி⁴ர்ப⁴வேத்³ த்³ருʼதா⁴ ।
US-P18.224cd யதா³யுக்தா ததை³வம் தீ⁴ர்யதா² தே³ஹாத்மதீ⁴ரிதி ॥

US-P18.225ab ஸப⁴யாத³ப⁴யம் ப்ராப்தஸ்தத³ர்த²ம் யததே ச ய: ।
US-P18.225cd ஸ புந: ஸப⁴யம் க³ந்தும் ஸ்வதந்த்ரஶ்சேந் ந ஹீச்ச²தி ॥

US-P18.226ab யதே²ஷ்டாசரணப்ராப்தி: ஸம்ந்யாஸாதி³விதௌ⁴ குத: ।
US-P18.226cd பதா³ர்தா²ஜ்நாநபு³த்³த⁴ஸ்ய வாத்³யார்தா²நுப⁴வார்தி²ந: ॥

US-P18.227ab அத: ஸர்வமித³ம் ஸித்³த⁴ம் யத் ப்ராக³ஸ்மாபி⁴ரீர்தம் ॥

US-P18.228ab யோ ஹி யஸ்மாத்³ விரக்த: ஸ்யாந் நாஸௌ தஸ்மை ப்ரவர்ததே ।
US-P18.228cd லோகத்ரயாத்³ விரக்த்வாந் முங்க்ஷு: கிமிதீஹதே ॥

US-P18.229ab க்ஷுத⁴யா பிட்³யமாநோঽபி ந விஷம் ஹ்யத்துமிச்ச²தி ।
US-P18.229cd மிஷ்டாந்நத்⁴வஸ்தத்ருʼட்³ ஜாநந் நாமூட⁴ஸ்தஜ் ஜிக⁴த்ஸதி ॥

US-P18.230ab வேதா³ந்தவாக்யபுஷ்பேப்⁴யோ ஜ்ஞாநாம்ருʼதமதூ⁴த்தமம் ।
US-P18.230cd உஜ்ஜஹாராலிவத்³ யோ நஸ்தஸ்மை ஸத்³கு³ரவே நம: ॥

US-P19.001ab ப்ரயுஜ்ய த்ருʼஷ்ணாஜ்வரநாஶகாரணம் சிகித்ஸிதம் ஜ்ஞாநவிராக³பே⁴ஷஜம் ।
US-P19.001cd ந யாதி காமஜ்வரஸந்நிபாதஜாம் ஶரீரமாலாஶதயோக³து:³கி²தாம் ॥

US-P19.002ab அஹம் மமேதி த்வமநர்த²மீஹஸே பரார்த²மிச்ச²ந்தி தவாந்ய ஈஹிதம் ।
US-P19.002cd ந தேঽர்த²போ³தோ⁴ ந ஹி மேঽஸ்தி சார்தி²தா ததஶ்ச யுக்த: ஶம ஏவ தே மந: ॥

US-P19.003ab யதோ ந சாந்ய: பரமாத் ஸநாதநாத் ஸதை³வ த்ருʼப்தோঽஹமதோ ந மேঽர்தி²தா ।
US-P19.003cd ஸதை³வ முக்தஶ்ச ந காமயே ஹிதம் யதஸ்வ சேத: ப்ரஶமாய தேঽதி⁴கம் ॥

US-P19.004ab ஷடூ³ர்மிமாலாப்⁴யதிவ்ருʼத்த ஏவ ய: ஸ ஏவ சாத்மா ஜக³தஶ்ச ந: ஶ்ருதே: ।
US-P19.004cd ப்ரமாணதஶ்சாபி மயா ப்ரவேத்³யதே முதை⁴வ தஸ்மாச் ச மநஸ்தவேஹிதம் ॥

US-P19.005ab த்வயி ப்ரஶாந்தே ந ஹி ஸாஸ்தி பே⁴த³தீ⁴ர்யதோ ஜக³ந் மோஹமுபைதி மாயயா ।
US-P19.005cd க்³ரஹோ ஹி மாயாப்ரப⁴வஸ்ய காரணம் க்³ரஹாத்³ விமோகே ந ஹி ஸாஸ்தி கஸ்யசித் ॥

US-P19.006ab ந மேঽஸ்தி மோஹஸ்தவ சைஷ்டிதேந ஹி ப்ரபு³த்³த⁴தத்த்வஸ்த்வஸிதோ ஹ்யவிக்ரிய: ।
US-P19.006cd ந பூர்வதத்த்வோத்தரபே⁴த³தா ஹி நோ வ்ருʼதை²வ தஸ்மாச் ச மநஸ்தவேஹிதம் ॥

US-P19.007ab யதஶ்ச நித்யோঽஹமதோ ந சாந்யதா² விகாரயோகே³ ஹி ப⁴வேத³நித்யதா ।
US-P19.007cd ஸதா³ ப்ரபா⁴தோঽஹமதோ ஹி சாத்³வயோ விகல்பிதம் சாப்யஸதி³த்யவஸ்தி²தம் ॥

US-P19.008ab அபா⁴வரூபம் த்வமஸீஹ ஹே மநோ நிரீக்ஷ்யமாணே ந ஹி யுக்திதோঽஸ்திதா ।
US-P19.008cd ஸதோ ஹ்யநாஶாத³ஸதோঽப்யஜந்மதோ த்³வயம் ச தேঽதஸ்தவ நாஸ்திதேஷ்யதே ॥

US-P19.009ab த்³ரஷ்டா ச த்³ருʼஶ்யம் ச ததா² ச த³ர்ஶநம் ப்⁴ரம: ஸ ஸர்வஸ்தவ கல்பிதோ ஹி ஸ: ।
US-P19.009cd த்³ருʼஶேஶ்ச பி⁴ந்நம் ந ஹி த்³ருʼஶ்யமீக்ஷ்யதே ஸ்வபந் விபோ³தே⁴ ச ததா² ந பி⁴த்³யதே ॥

US-P19.010ab விகல்பநா சாபி ததா²த்³வயா ப⁴வேத³வஸ்துயோகா³த் தத³லாதசக்ரவத் ।
US-P19.010cd ந ஶக்திபே⁴தோ³ঽஸ்தி யதோ ந சாத்மநாம் ததோঽத்³வயத்வம் ஶ்ருதிதோঽவஸீயதே ॥

US-P19.011ab மித²ஶ்ச பி⁴ந்நா யதி³ தே ஹி சேதநா: க்ஷயஸ்து தேஷாம் பரிமாணயோக³த: ।
US-P19.011cd த்⁴ருவோ ப⁴வேத்³ பே⁴த³வதாம் ஹி த்³ருʼஷ்டதோ ஜக³த்க்ஷயஶ்சாபி ஸமஸ்தமோக்ஷத: ॥

US-P19.012ab ந மேঽஸ்தி கஶ்சிந் ந ச ஸோঽஸ்மி கஸ்யசித்³ யதோঽத்³வயோঽஹம் ந ஹி சாஸ்தி கல்பிதம் ।
US-P19.012cd அகல்பிதஶ்சாஸ்மி புரா ப்ரஸித்³தி⁴தோ விகல்பநாயா த்³வயமேவ கல்பிதம் ॥

US-P19.013ab விகல்பநா சாப்யப⁴வே ந வித்³யதே ஸத³ந்யதி³த்யேவமதோ ந நாஸ்திதா ।
US-P19.013cd யத: ப்ரவ்ருʼத்தா தவ சாபி கல்பநா புரா ப்ரஸித்³தே⁴ர்ந ச தத்³ விகல்பிதம் ॥

US-P19.014ab அஸத்³ த்³வயம் தேঽபி ஹி யத்³ யதீ³க்ஷதே ந த்³ருʼஷ்டமித்யேவ ந சைவ நாஸ்திதா ।
US-P19.014cd யத: ப்ரவ்ருʼத்தா ஸத³ஸத்³விகல்பநா விசாரவச் சாபி ததா²த்³வயம் ச ஸத் ॥

US-P19.015ab ஸத³ப்⁴யுபேதம் ப⁴வதோபகல்பிதம் விசாரஹேதோர்யதி³ தஸ்ய நாஸ்திதா ।
US-P19.015cd விசாரஹாநாச் ச தஹைவ ஸம்ஸ்தி²தம் ந சேத் ததி³ஷ்டம் நிதராம் ஸதி³ஷ்யதே ॥

US-P19.016ab அஸத்ஸமம் சைவ ஸதி³த்யபீதி சேத³நர்த²வத்த்வாத் க²ரஶ்ருʼங்க³துல்யத: ।
US-P19.016cd அநர்த²வத்த்வம் த்வஸதி ஹ்யகாரணம் ந சைவ தஸ்மாந் ந விபர்யயேঽந்யதா² ॥

US-P19.017ab அஸித்³த⁴தஶ்சாபி விசாரகாரணாத்³ த்³வயம் ச தஸ்மாத் ப்ரஸ்ருʼதம் ஹி மாயயா ।
US-P19.017cd ஶ்ருதே: ஸ்ம்ருʼதேஶ்சாபி ததா² ஹி யுக்தித: ப்ரஸித்³த்⁴யதீத்த²ம் ந து யுஜ்யதேঽந்யதா² ॥

US-P19.018ab விகல்பநாச் சாபி வித⁴ர்மகம் ஶ்ருதே: புரா ப்ரஸித்³தே⁴ஶ்ச விகல்பிதம்ঽத்³வயம் ।
US-P19.018cd ந சேதி நேதீதி ததா² விகல்பிதம் நிஷித்⁴யதேঽத்ராப்யவஶேஷஸித்³த⁴யே ॥

US-P19.019ab அகல்பிதேঽப்யேவமஜாத்³வயாக்ஷரே விகல்பயந்த: ஸத³ஸச் ச ஜந்மபி:⁴ ।
US-P19.019cd ஸ்வசித்தமாயாப்ரப⁴வம் ச தே ப⁴வம் ஜராம் ச ம்ருʼத்யும் ச நியாந்தி ஸந்ததம் ॥

US-P19.020ab ப⁴வாப⁴வத்வம் து ந சேத³வஸ்தி²திர்ந தஸ்ய சாந்யஸ்த்விதி ஜந்ம நாந்யதா² ।
US-P19.020cd ஸதோ ஹ்யஸத்த்வாத³ஸதஶ்ச ஸத்த்வதோ ந ச க்ரியா காரகமித்யதோঽப்யஜம் ॥

US-P19.021ab அகுர்வதி³ஷ்டம் யதி³ வாஸ்ய காரகம் ந கிஞ்சித³ந்யந் நநு நாஸ்த்யகாரகம் ।
US-P19.021cd ஸதோ விஶேஷாத³ஸதஶ்ச ஸச்ச்யுதௌ துலாந்தயோர்யத்³வத³நிஶ்சயாந் ந ஹி ॥

US-P19.022ab ந சேத் ஸ இஷ்ட: ஸத³ஸத்³விபர்யய: கத²ம் ப⁴வ: ஸ்யாத் ஸத³ஸத்³வ்யவஸ்தி²தௌ ।
US-P19.022cd விப⁴க்தமேதத்³ த்³வயமப்யவஸ்தி²தம் ந ஜந்ம தஸ்மாச் ச மநோ ஹி கஸ்யசித் ॥

US-P19.023ab அதா²ப்⁴யுபேத்யாபி ப⁴வம் தவேச்ச²தோ ப்³ரவீமி நார்த²ஸ்தவ சேஷ்டிதேந மே ।
US-P19.023cd ந ஹாநவ்ருʼத்³தீ⁴ ந யத: ஸ்வதோঽஸதோ ப⁴வோঽந்யதோ வா யதி³ வாஸ்திதா தயோ: ॥

US-P19.024ab த்⁴ருவா ஹ்யநித்யாஶ்ச ந சாந்யயோகி³நோ மித²ஶ்ச கார்யம் ந ச தேஷு யுஜ்யதே ।
US-P19.024cd அதோ ந கஸ்யாபி ஹி கிஞ்சிதி³ஷ்யதே ஸ்வயம் ஹி தத்த்வம் ந நிருக்திகோ³சரம் ॥

US-P19.025ab ஸமம் து தஸ்மாத் ஸததம் விபா⁴தவத்³ த்³வயாத்³ விமுக்தம் ஸத³ஸத்³விகல்பிதாத் ।
US-P19.025cd நிரீக்ஷ்ய யுக்த்யா ஶ்ருதிதஶ்ச பு³த்³தி⁴மாநஶேஷநிர்வாணமுபைதி தீ³பவத் ॥

US-P19.026ab அவேத்³யமேகம் யத³நந்யவேதி³நாம் குதார்கிகாணாம் ச ஸுவேத்³யமந்யதா² ।
US-P19.026cd நிரீக்ஷ்ய சேத்த²ம் த்வகு³ணக்³ரஹோঽகு³ணம் ந யாதி மோஹம் க்³ரஹதோ³ஷமுக்தித: ॥

US-P19.027ab அதோঽந்யதா² ந க்³ரஹநாஶ இஷ்யதே விமோஹபு³த்³தே⁴ர்க்³ரஹ ஏவ காரணம் ।
US-P19.027cd க்³ரஹோঽப்யஹேதுர்ஹ்யநலஸ்த்வநிந்த⁴நோ யதா² ப்ரஶாந்திம் பரமாம் ததா² வ்ரஜேத் ॥

US-P19.028ab விமத்²ய வேதோ³த³தி⁴த: ஸமுத்³த்⁴ருʼதம் ஸுரைர்மஹாப்³தே⁴ஸ்து யதா² மஹாத்மபி:⁴ ।
US-P19.028cd ததா²ঽம்ருʼதம் ஜ்ஞாநமித³ம் ஹி யை: புரா நமோ கு³ருப்⁴ய: பரமிக்ஷிதம் ச யை: ॥

(Prose SectionsI-III)
அத² மோக்ஷஸாத⁴நோபதே³ஶவிதி⁴ம் வ்யாக்²யாஸ்யாமோ முமுக்ஷூணாம்
ஶ்ரத்³த³தா⁴நாநாமர்தி²நாமர்தா²ய ॥ 1 ॥

ததி³த³ம் மோக்ஷஸாத⁴நம் ஜ்ஞாநம் ஸாத⁴நஸாத்⁴யாத³நித்யாத் ஸர்வஸ்மாத்³ விரக்தாய
த்யக்தபுத்ரவித்தலோகைஷணாய ப்ரதிபந்நபரமஹம்ஸபாரிவ்ராஜ்யாய
ஶமத³மத³யாதி³யுக்தாய ஶாஸ்த்ரப்ரஸித்³த⁴ஶிஷ்யகு³ணஸம்பந்நாய ஶுசயே ப்³ராஹ்மணாய
விதி⁴வது³பஸந்நாய ஶிஷ்யாய ஜாதிகர்மவ்ருʼத்தவித்³யாதி⁴ஜநை: பரீக்ஷிதாய ப்³ரூயாத்
புந: புநர்யாவத்³ க்³ரஹணம் த்³ருʼடீ⁴ப⁴வதி ॥ 2 ॥

ஶ்ருதிஶ்ச — oக़் பரீக்ஷ்ய … தத்த்வதோ ப்³ரஹ்மவித்³யாம்cக़் இதி ।
த்³ருʼட⁴க்³ருʼஹீதா ஹி வித்³யாத்மந: ஶ்ரேயஸே ஸந்தத்யை ச ப⁴வதி । வித்³யாஸந்ததைஶ்ச
ப்ராண்யநுக்³ரஹாய ப⁴வதி நௌரிவ நதீ³ம் திதீர்ஷோ: । ஶாஸ்த்ரம் ச — oக़் யத்³யபி
அஸ்மா இமாமத்³பி:⁴ பரிக்³ருʼஹீதாம் த⁴நஸ்ய பூர்ணாம் த³த்³யாதே³ததே³வ ததோ பூ⁴ய:cக़் இதி
। அந்யதா² ச ஜ்ஞாநப்ராப்த்யபா⁴வாத் — oக़் ஆசார்யவாந் புருஷோ வேத³cக़் oக़்
ஆசார்யாத்³ தை⁴வ வித்³யா விதி³தா (ஸாதி⁴ஷ்ட²ம் ப்ராபத்) cக़் oக़் ஆசார்ய: ப்லாவயிதா
தஸ்ய (ஸம்யக்³) ஜ்ஞாநம் ப்லவ இஹோச்யதேcக़் இத்யாதி³ஶ்ருதிப்⁴ய: ஸ்ம்ருʼதிப்⁴யஶ்ச ॥

3 ॥

ஶிஷ்யஸ்ய ஜ்ஞாநக்³ரஹணம் ச லிந்கை³ர்பு³த்³த்⁴வா
தத³க்³ரஹணஹேதூநத⁴ர்மலௌகிகப்ரமாத³நித்யாநித்ய(வஸ்து)
விவேகவிஷயாஸஞ்ஜாதத்³ருʼட⁴பூர்வஶ்ருதத்வலோகசிந்தாவேக்ஷணஜாத்யாத்³யபி⁴மாநாதீ³ம்ஸ்தத்
ப்ரதிபக்ஷை: ஶ்ருதிஸ்ம்ருʼதிவிஹிதைரபநயேத³க்ரோதா⁴தி³பி⁴ரஹிம்ஸாதி³பி⁴ஶ்ச
யமைர்ஜ்ஞாநாவிருத்³தை⁴ஶ்ச நியமை: ॥ 4 ॥

அமாநித்வாதி³கு³ணம் ச ஜ்ஞாநோபாயம் ஸம்யக்³ க்³ராஹயேத் ॥ 5 ॥

ஆசார்யாஶ்சோஹாபோஹக்³ரஹணதா⁴ரணஶமத³மத³யாநுக்³ரஹாதி³ஸம்பந்நோ லப்³தா⁴க³மோ
த்³ருʼஷ்டாத்³ருʼஷ்டபோ⁴கே³ஷ்வநாஸக்தஸ்த்யக்தஸர்வகர்மஸாத⁴நோ ப்³ரஹ்மவித்³ ப்³ரஹ்மணி
ஸ்தி²தோঽபி⁴ந்நவ்ருʼத்தோ
த³ம்ப⁴த³ர்பகுஹகஶாட்²யமாயாமாத்ஸர்யாந்ருʼதாஹங்காரமமத்வாதி³தோ³ஷவர்ஜித:
கேவலபராநுக்³ரஹப்ரயோஜநோ வித்³யோபயோகா³ர்தீ² பூர்வமுபதி³ஶேத் — oக़் ஸதே³வ
ஸோம்யேத³மக்³ர ஆஸீதே³கமேவாத்³விதீயம்cக़் oக़் யத்ர நாந்யத் பஶ்யதிcக़் oக़் ஆத்மா வா
இத³மேக ஏவாக்³ர ஆஸீத்cக़் oக़் ஸர்வம் க²ல்வித³ம் ப்³ரஹ்மcக़் இத்ய்(ஆத்³ய:)
ஆத்மைகத்வப்ரதிபாத³நபரா: ஶ்ருதீ: ॥ 6 ॥

உபதி³ஶ்ய ச க்³ராஹயேத்³ ப்³ரஹ்மணோ லக்ஷணம் — oக़் ய ஆத்மாபஹதபாப்மாcக़் oக़்
யத் ஸாக்ஷாத³பரோக்ஷாத்³ ப்³ரஹ்மcக़் oக़் யோঽநாத்ம்யேcக़் oக़் ஸ வா ஏஷ:cக़் oக़்
அப்ராணோ ஹ்யமநா:cக़் oக़் ஸபா³ஹ்யாப்⁴யந்தரோ ஹ்யஜ:cக़் oக़் விஜ்ஞாநக⁴ந ஏவcக़்
oக़் அநந்தரமபா³ஹ்யம்cக़் oக़் அந்யதே³வ தத்³ விதி³தாத³தோ² அவிதி³தாத்cக़் oக़் ஆகாஶோ
வை நாமcக़் இத்யாதி³ஶ்ருதிபி:⁴ ॥ 7 ॥

ஸ்ம்ருʼதிபி⁴ஶ்ச — oக़் ந ஜாயதே ம்ரியதே வாcக़் oக़் நாத³த்தே கஸ்யசித் பாபம்cக़்
oக़் யதா²காஶஸ்தி²தோ நித்யம்cக़் oக़் க்ஷேத்ரஜ்ஞாம் சாபி மாம் வித்³தி⁴cக़் oக़் ந
ஸத் தந் நாஸது³ச்யதேcக़் oக़் அநாதி³த்வாந் நிர்கு³ணத்வாத்cக़் oக़் ஸமம் ஸர்வேஷு
பூ⁴தேஷுcக़் oக़் உத்தம: புருஷ:cக़் இத்யாதி³பி:⁴
ஶ்ருத்யுக்தலக்ஷணாவிருத்³தா⁴பி:⁴ பரமாத்மாஸம்ஸாரித்வப்ரதிபாத³நபராபி:⁴ தஸ்ய
ஸர்வேணாநந்யத்வப்ரதிபாத³நபராபி⁴ஶ்ச ॥ 8 ॥

ஏவம் ஶ்ருதிஸ்ம்ருʼதிபி⁴ர்க்³ருʼஹிதபரமாத்மலக்ஷணம் ஶிஷ்யம்
ஸம்ஸாரஸாக³ராது³த்திதீஷும் ப்ருʼச்சே²த் — கஸ்த்வமஸி ஸோம்யேதி ॥ 9 ॥

ஸ யதி³ ப்³ரூயாத் — ப்³ராஹ்மணபுத்ரோঽதோ³ந்வயோ ப்³ரஹ்மசார்யாஸம் க்³ருʼஹஸ்தோ² வேதா³நீமஸ்மி
பரமஹம்ஸபரிவ்ராட் ஸம்ஸாரஸாக³ராஜ் ஜந்மம்ருʼத்யுமஹாக்³ரஹாது³த்திதீஷுரிதி ॥ 10 ॥

ஆசார்யோ ப்³ரூயாத்³ — இஹைவ தே ஸோம்ய ம்ருʼதஸ்ய ஶரீரம் வயோபி⁴ரத்³யதே ம்ருʼத்³பா⁴வம்
வாபத்³யதே தத்ர கத²ம் ஸம்ஸாரஸாக³ராத³த்தர்துமிச்ச²ஸீதி ॥ 11 ॥

ஸ யதி³ ப்³ரூயாத் — அந்யோঽஹம் ஶரீராத் । ஶரீரம் து ஜாயதே ம்ரியதே
வயோபி⁴ரத்³யதே ம்ருʼத்³பா⁴வமாபத்³யதே ஶஸ்த்ராக்³ந்யாதி³பி⁴ஶ் ச விநாஶ்யதே
வ்யாத்⁴யாதி⁴பி⁴ஶ்ச யுஜ்யதே । தஸ்மிந்நஹம் ஸ்வஸ்வக்ருʼதத⁴ர்மாத⁴ர்மவஶாத் பக்ஷீ
நீத³மிவ ப்ரவிஷ்ட: புந: புந: ஶரீரவிநாஶே த⁴ர்மாத⁴ர்மவஶாச்ச²ரீராந்தரம்
யாஸ்யாமி பூர்வநீட³விநாஶே பக்ஷீவ நீடா³ந்தரம் । ஏவமேவாஹமநாதௌ³ ஸம்ஸாரே
தே³வதிர்யஞ்மநுஷ்யநிரயஸ்தா²நேஷு ஸ்வகர்மவஶாது³பாத்தம் ஶரீரம் த்யஜந் நவம்
நவம் சாந்யது³பாத³தா³நோ ஜந்மமரணப்ரப³ந்த⁴சக்ரே க⁴டீயந்த்ரவத் ஸ்வகர்மணா
ப்⁴ராம்யமாண: க்ரமேணேத³ம் ஶரீரமாஸாத்³ய ஸம்ஸாரசக்ரப்⁴ரமணாத³ஸ்மாந் நிர்விண்ணோ
ப⁴க³வந்தமுபஸந்நோঽஸ்மி ஸம்ஸாரசக்ரப்⁴ரமணப்ரஶமாயேதி । தஸ்மாந் நித்ய ஏவாஹம்
ஶரீராத³ந்ய: । ஶரீராண்யாக³ச்ச²ந்த்யபக³ச்ச²ந்தி ச வாஸாம்ஷீவ புருஷஸ்யேதி ॥

12 ॥

ஆசார்யோ ப்³ரூயாத் — ஸாத்⁴வவாதீ:⁴ ஸம்யக் பஶ்யஸி । கத²ம் ம்ருʼஷாவாதீ:⁴
ப்³ராஹ்மணபுத்ரோঽதோ³ந்வயோ ப்³ரஹ்மசர்யாஸம் க்³ருʼஹஸ்தோ² வா இதா³நீமஸ்மி
பரமஹம்ஸபரிவ்ராடி³தி ॥ 13 ॥

ஸ யதி³ ப்³ரூயாத் — ப⁴க³வந், கத²மஹம் ம்ருʼஷாவாதி³ஷமிதி ॥ 14 ॥

தம் ப்ரதி ப்³ரூயாதா³சார்ய: — யதஸ்த்வம் பி⁴ந்நஜாத்யந்வயஸம்ஸ்காரம் ஶரீரம்
ஜாத்யந்வயஸம்ஸ்காரவர்ஜிதஸ்யாத்மந: ப்ரத்யஜ்ஞாஸீர்ப்³ராஹ்மணபுத்ரோঽதோ³ந்வய இத்யாதி³நா
வாக்யேநேதி ॥ 15 ॥

ஸ யதி³ ப்ருʼச்சே²த் — ஶ்ருʼணு ஸோம்ய யதே²த³ம் ஶரீரம் த்வத்தோ பி⁴ந்நம்
பி⁴ந்நஜாத்யந்வயஸம்ஸ்காரம் த்வம் ச ஜாத்யந்வயஸம்ஸ்காரவர்ஜித இத்யுக்த்வா தம்
ஸ்மாரயேத் — ஸ்மர்துமர்ஹஸி ஸோம்ய பரமாத்மாநம் ஸர்வாத்மாநம் யதோ²க்தலக்ஷணம்
ஶ்ராவிதோঽஸி oக़் ஸதே³வ ஸோம்யேத³ம்cக़் இத்யாதி³(பி:⁴) ஶ்ருதிபி:⁴ ஸ்ம்ருʼதிபி⁴ஶ்ச ।
லக்ஷணம் ச தஸ்ய ஶ்ருதிபி:⁴ ஸ்ம்ருʼதிபி⁴ஶ்ச ॥ 17 ॥

லப்³த⁴பரமாத்மலக்ஷணஸ்ம்ருʼதயே ப்³ரூயாத் — யோঽஸாவாகாஶநாமா
நாமரூபாப்⁴யாமர்தா²ந்தரபூ⁴தோঽஶரீரோঽஸ்தூ²லாதி³லக்ஷணோঽபஹதபாப்மத்வாதி³லக்ஷண்
அஶ்ச ஸர்வை: ஸம்ஸாரத⁴ர்மைரநாக³ந்தி⁴த: oக़் யத் ஸாக்ஷாத³பரோக்ஷாத்³ ப்³ரஹ்ம
… ஏஷ த ஆத்மா ஸர்வாந்தர:cக़் oக़் அத்³ருʼஷ்டோ த்³ரஷ்டா அஶ்ருத: ஶ்ரோதா அமதோ
மந்தா அவிஜ்ஞாதோ விஜ்ஞாதாcக़் நித்யவிஜ்ஞாநஸ்வரூபோঽநந்தரோঽபா³ஹ்ய: oக़்
விஜ்ஞாநக⁴ந ஏவcக़் பரிபூர்ண ஆகாஶவதநந்தஶக்தி: ஆத்மா ஸர்வஸ்ய,
அஶநாயாதி³வர்ஜித:, ஆவிர்பா⁴வதிரோபா⁴வவர்ஜிதஶ்ச
ஸ்வாத்மவிலக்ஷணயோர்நாமரூபயோர்ஜக³த்³பீ³ஜபூ⁴தயோ: ஸ்வாத்மஸ்த²யோ:
தத்த்வாந்யத்வாப்⁴யாமநிர்வசநீயயோ: ஸ்வஸம்வேத்³யயோ: ஸத்³பா⁴வமாத்ரேணாசிந்த்யஶக்தித்வாத்³
வ்யாகர்தாவ்யாக்ருʼதயோ: ॥ 18 ॥

தே நாமரூபேঽவ்யாக்ருʼதே ஸதி வ்யாக்ரியமாணே தஸ்மாதே³தஸ்மாதா³த்மந ஆகாஶநாமாக்ருʼதீ
ஸம்வ்ருʼத்தே । தச் சாகாஶாக்²யம் பூ⁴தமநேந ப்ரகாரேண பரமாத்மந: ஸம்பூ⁴தம்
ப்ரஸந்நாத் ஸலிலாந் மலமிவ பே²நம் । ந ஸலிலம் ந ச ஸலிலாத³த்யந்தபி⁴ந்நம்
பே²நம் । ஸலிலவ்யதிரேகேணத³ர்ஶநாத் । ஸலிலம் து ஸ்வச்ச²மந்யத் பே²நாந் மலரூபாத்
। ஏவம் பரமாத்மா நாமரூபாப்⁴யாமந்ய: பே²நாஸ்தா²நீயாப்⁴யாம் ஶுத்³த:⁴
ப்ரஸந்நஸ்தத்³விலக்ஷண: । தே நாமரூபேঽவ்யாக்ருʼதே ஸதீ வ்யாக்ரியமாணே பே²நஸ்தா²நீயே
ஆகாஶநாமாக்ருʼதீ ஸம்வ்ருʼத்தே ॥ 19 ॥

ததோঽபி ஸ்தூ²லபா⁴வமாபத்³யமாநே நாமரூபே வ்யாக்ரியமாணே வாயுபா⁴வமாபத்³யேதே
ததோঽப்யக்³நிபா⁴வமக்³நேரபா⁴வம் தத: ப்ருʼத்²வீபா⁴வமித்யேவங்க்ரமேண
பூர்வபூர்வோ(த்தரோ) த்தராநுப்ரவேஶேந பஞ்சமஹாபூ⁴தாநி ப்ருʼதி²வ்யந்தாந்யுத்பந்நாநி ।
தத: பஞ்சமஹாபூ⁴தகு³ணவிஶிஷ்டா ப்ருʼத்²(இ) வீ । ப்ருʼத்²(இ) வ்யாஶ்ச பஞ்சாத்மக்யோ
வ்ரீஹியவாத்³யா ஓஷத⁴யோ ஜாயந்தே । தாப்⁴யோ ப⁴க்ஷிதாப்⁴யோ லோஹிதம் ஶுக்ரம் ச
ஸ்த்ரீபும்ஸஶரீரஸம்ப³ந்தி⁴ ஜாயதே । தது³ப⁴யம்
ருʼதுகாலேঽவித்³யாப்ரயுக்தகாமக²ஜநிர்மத²நோத்³பூ⁴தம் மந்த்ரஸம்ஸ்க்ருʼதம் க³ர்பா⁴ஶயே
நிஷிச்யதே । தத் ஸ்வயோநிரஸாநுப்ரவேஶேந விவர்த⁴மாநம் க³ர்பீ⁴பூ⁴தம் த³ஶமே
நவமே வா மாஸி ஸஞ்ஜாயதே ॥ 20 ॥

தஜ்ஜாதம் லப்³த⁴நாமாக்ருʼதிகம் ஜாதகர்மாதி³பி⁴ர்மந்த்ரஸம்ஸ்க்ருʼதம்
புநருபநயநஸம்ஸ்காரயோகே³ந க்³ருʼஹஸ்த²ஸம்ஜ்ஞம் ப⁴வதி । ததே³வ ஶரீரம்
பத்நீஸம்யோக³ஸம்ஸ்காரயோகே³ந க்³ருʼஹஸ்த²ஸம்ஜ்ஞம் ப⁴வதி । ததே³வ
வநஸ்த²ஸம்ஸ்காரேண தாபஸஸம்ஜ்ஞம் ப⁴வதி । ததே³வ
க்ரியாவிநிவ்ருʼத்திநிமித்தஸம்ஸ்காரேண பரிவ்ராட்ஸம்ஜ்ஞம் ப⁴வதி । இத்யேவம் த்வத்தோ
பி⁴ந்நம் பி⁴ந்நஜாத்யந்வயஸம்ஸ்காரம் ஶரீரம் ॥ 21 ॥

மநஶ்சேந்த்³ரியாணி ச நாமரூபாத்மகாந்யேவ oக़் அந்நமயம் ஹி ஸோம்ய மந:cக़்
இத்யாதி³ஶ்ருதிப்⁴ய: ॥ 22 ॥

கத²ம் சாஹம் பி⁴ந்நஜாத்யந்வயஸம்ஸ்காரவர்ஜித இத்யேதச்ச்²ருʼணு । யோঽஸௌ
நாமரூபயோர்வ்யாகர்தா நாமரூபத⁴ர்மவிலக்ஷண: ஸ ஏவ நாமரூபே வ்யாகுர்வந்
ஸ்ருʼஷ்ட்வேத³ம் ஶரீரம் ஸ்வயம் ஸம்ஸ்காரத⁴ர்மவர்ஜிதோ நாமரூப இஹ
ப்ரவிஷ்டோঽந்யைரத்³ருʼஷ்ட: ஸ்வயம் பஶ்யம்ஸ்ததா²ঽஶ்ருத: ஶ்ருʼண்வந்நமதோ
மந்வாநோঽவிஜ்ஞாதோ விஜாநம் — oக़் ஸர்வாணி ரூபாணி விசித்ய தீ⁴ரோ நாமாநி
க்ருʼத்வாபி⁴வத³ந் யதா³ஸ்தேcக़் இதி । அஸ்மிந்நர்தே² ஶ்ருதய: ஸஹஸ்ரஶ: oக़் தத்
ஸ்ருʼஷ்ட்வா ததே³வாநுப்ராவிஶத்cக़் oக़் அந்த: ப்ரவிஷ்ட: ஶாஸ்தா ஜநாநாம்cக़் oக़் ஸ
ஏஷ இஹ ப்ரவிஷ்ட:cக़் oக़் ஏஷ த ஆத்மாcக़் oக़் ஸ ஏதமேவ ஸீமாநம்
விதா³ர்யைதயா த்³வாரா ப்ராபத்³யதcக़் oக़் ஏஷ ஸர்வேஷு பூ⁴தேஷு கூ³டோ⁴ঽத்மாcக़்
oக़் ஸேயம் தே³வதைக்ஷத ஹந்தாஹமிமாஸ்திஸ்ரோ தே³வதா:cக़் oக़் அஶரீரம்
ஶரீரேஷுcக़் இத்யாத்³யா: ॥ 23 ॥

ஸ்ம்ருʼதயோঽபி oக़் ஆத்மைவ தே³வதா: ஸர்வா:cக़் oக़் நவத்³வாரே புரே தே³ஹீcக़் oக़்
க்ஷேத்ரஜ்ஞம் சாபி மாம் வித்³தி⁴cக़் oக़் ஸமம் ஸர்வேஷு பூ⁴தேஷுcக़் oக़்
உபத்³ரஷ்டாநுமந்தா சcக़் oக़் உத்தம: புருஷஸ்த்வந்ய:cக़் இத்யாத்³யா: । தஸ்மாஜ்
ஜாத்யந்வயஸம்ஸ்காரவர்ஜிதஸ்த்வமிதி ஸித்³த⁴ம் ॥ 24 ॥

ஸ யதி³ ப்³ரூயாத் — அந்ய ஏவாஹமஜ்ஞ: ஸுகீ² து:³கீ² ப³த்³த:⁴ ஸம்ஸாரீ, அந்யோঽஸௌ
மத்³விலக்ஷணோঽஸம்ஸாரீ தே³வ:, தமஹம்
ப³ல்யுபஹாரநமஸ்காராதி³பி⁴ர்வர்ணஶ்ரமகர்மபி⁴ஶ்சாராத்⁴ய
ஸம்ஸாரஸாக³ராது³த்திதீர்ஷுரஸ்மி கத²மஹம் ஸ ஏவேதி ॥ 25 ॥

ஆசார்யோ ப்³ரூயாத் — நைவம் ஸோம்ய ப்ரதிபத்துமர்ஹஸி ப்ரதிஷித்³த⁴த்வாத்³
பே⁴த³ப்ரதிபத்தே: । கத²ம் ப்ரதிஷித்³தா⁴ பே⁴த³ப்ரதிபத்திரித்யத ஆஹ — oக़்
அந்யோঽஸாவந்யோঽஹமஸ்மீதி ந ஸ வேத³cக़் oக़் ம்ருʼத்யோ: ஸ ம்ருʼத்யுமாப்நோதி ய இஹ
நாநேவ பஶ்யதிcக़் இத்யேவமாத்³யா: ॥ 26 ॥

ஏதா ஏவ ஶ்ருதயோ பே⁴த³ப்ரதிபத்தே: ஸம்ஸாரக³மநம் த³ர்ஶயந்தி ॥ 27 ॥

அபே⁴த³ப்ரதிபத்தேஶ்ச மோக்ஷம் த³ர்ஶயந்தி ஸஹஸ்ரஶ: — oக़் ஸ ஆத்மா தத்
த்வமஸிcக़் இதி பரமாத்மபா⁴வம் விதா⁴ய oக़் ஆசார்யவாந் புருஷோ வேத³cக़்
இத்யுக்த்வா oக़் தஸ்ய தாவதே³வ சிரம்cக़் இதி மோக்ஷம் த³ர்ஶயந்த்யபே⁴த³விஜ்ஞாநாதே³வ
ஸத்யஸந்த⁴ஸ்யாதஸ்கரஸ்யேவ தா³ஹாத்³யபா⁴வத்³ருʼஷ்டாந்தேந ஸம்ஸாராபா⁴வம் த³ர்ஶயந்தி
பே⁴த³த³ர்ஶநாத³ஸத்யாபி⁴ஸந்த⁴ஸ்ய ஸம்ஸாரக³மநம் த³ர்ஶயந்தி தஸ்கரஸ்யேவ
தா³ஹாதி³த்³ருʼஷ்டாந்தேந ॥ 28 ॥

oக़் த இஹ வ்யாக்⁴ரோ வாcக़் இத்யாதி³நா சாபே⁴த³த³ர்ஶநாத் oக़் (ஸ) ஸ்வராட்³ ப⁴வதிcக़்
இத்யுக்த்வா தத்³விபஈதேந பே⁴த³த³ர்ஶநேந ஸம்ஸாரக³மநம் த³ர்ஶயந்தி — oக़் அத²
யேঽந்யதா²தோ விது³ரந்யராஜாநஸ்தே க்ஷய்யலோகா ப⁴வந்திcக़் இதி ப்ரதிஶாக²ம் ।
தஸ்மாந் ம்ருʼஷைவாவாதீ:³ — ப்³ராஹ்மணபுத்ரோঽதோ³ந்வய: ஸம்ஸாரீ பரமாத்மவிலக்ஷண
இதி ॥ 29 ॥

தஸ்மாத் ப்ரதிஸித்³த⁴த்வாத் பே⁴த³த³ர்ஶநஸ்ய பே⁴த³விஷயத்வாச் ச கர்மோபாதா³நஸ்ய,
கர்மஸாத⁴நத்வாச் ச யஜ்ஞோபவீதாதே:³ கர்மஸாத⁴நோபாதா³நஸ்ய
பரமாத்மாபே⁴த³ப்ரதிபத்த்யா ப்ரதிஷேத:⁴ க்ருʼதோ வேதி³தவ்ய: । கர்மணாம்
தத்ஸாத⁴நாநாம் ச யஜ்ஞோபவீதாதீ³நாம் பரமாத்மாபே⁴த³ப்ரதிபத்திவிருத்³த⁴த்வாத் ।
ஸம்ஸாரிணோ ஹி கர்மாணி விதீ⁴யந்தே தத்ஸாத⁴நாநி ச யஜ்ஞோபவீதாதீ³நி ந
பரமாத்மநோঽபே⁴த³த³ர்ஶிந: । பே⁴த³த³ர்ஶநமாத்ரேண ச ததோঽந்யத்வம் ॥ 30 ॥

யதி³ ச கர்மாணி கர்தவ்யாநி ந நிவர்தயிஷிதாநி கர்மஸாத⁴நாஸம்ப³ந்தி⁴ந:
கர்மநிமித்தஜாத்யாஶ்ரமாத்³யஸம்ப³ந்தி⁴நஶ்ச பரமாத்மந ஆத்மநைவாபே⁴த³ப்ரதிபத்திம்
நாவக்ஷ்யத் oக़் ஸ ஆத்மா தத் த்வமஸிcக़்
இத்யேவமாதி³பி⁴ர்நிஶ்சிதரூபைர்வாக்யைர்பே⁴த³ப்ரதிபத்திநிந்தா³ம் ச நாப்⁴யதா⁴ஸ்யத் oக़்
ஏஷ நித்யோ மஹிமா ப்³ராஹ்மணஸ்யcக़் oக़் அநந்வாக³தம் புண்யேநாநந்வாக³தம் பாபேநcக़்
oக़் அத்ர ஸ்தேநோঽஸ்தேநcக़் இத்யாதி³நா ॥ 31 ॥

கர்மாஸம்ப³ந்த⁴ரூபத்வம் கர்மநிமித்தவர்ணாத்³யஸம்ப³ந்த⁴ரூபதாம் (ச) நாப்⁴யதா⁴ஸ்யத்
கர்மாணி (ச) கர்மஸாத⁴நாநி (ச) யஜ்ஞோபவீதாதீ³நி யத்³யபரிதித்யாஜயிஷிதாநி ।
தஸ்மாத் ஸஸாத⁴நம் கர்ம பரித்யக்தவ்யம் முமுக்ஷுணா பரமாத்மாபே⁴த³த³ர்ஶநவிரோதா⁴த்
। ஆத்மா ச பர ஏவேதி ப்ரதிபத்தவ்யோ யதா²ஶ்ருத்யுக்தலக்ஷண: ॥ 32 ॥

ஸ யதி³ ப்³ரூயாத் — ப⁴க³வ்ந் த³ஹ்யமாநே சி²த்³யமாநே வா தே³ஹே ப்ரத்யக்ஷா வேத³நா,
அஶநாயாதி³நிமித்தம் ச ப்ரத்யக்ஷம் து:³க²ம் மம । பரஶ்சாத்மா oக़் அபஹதபாப்மா
விஜரோ விம்ருʼத்யுர்விஶோகோ விஜிக⁴த்ஸோঽபிபாஸ:cக़் ஸர்வஸம்ஸாரத⁴ர்மவிவர்ஜித:
ஶ்ரூயதே ஸர்வஶ்ருதிஷு ஸ்ம்ருʼதிஷு ச । கத²ம்
தத்³விலக்ஷணோঽநேகஸம்ஸாரத⁴ர்மஸம்யுக்த: பரமாத்மாநமாத்மத்வேந மாம் ச
ஸம்ஸாரிணம் பரமாத்மத்வேநாக்³நிமிவ ஶீதத்வேந ப்ரதிபத்³யேயம் । ஸம்ஸாரி ச ஸந்
ஸர்வாப்⁴யுத³யநி:ஶ்ரேயஸஸாத⁴நேঽதி⁴க்ருʼதோঽப்⁴யுத³யநி:ஶ்ரேயஸஸாத⁴நாநி கர்மாணி
தத்ஸாத⁴நநாநி ச யஜ்ஞோபவீதாதீ³நி கத²ம் பரியஜேயமிதி ॥ 33 ॥

தம் ப்ரதி ப்³ரூயாத் — யத³வோசோ த³ஹ்யமாநே வா தே³ஹே ப்ரத்யக்ஷா வேத³நோபலப்⁴யதே
மமேதி தத³ஸத் । கஸ்மாத் । த³ஹ்யமாநே சி²த்³யமாந இவ வ்ருʼக்ஷ
உபலப்³து⁴ருபலப்⁴யமாநே கர்மணி ஶரீரே தா³ஹச்சே²த³வேத³நாயா உபலப்⁴யமாநத்வாத்³
தா³ஹாதி³ஸமாநாஶ்ரயைவ வேத³நா । யத்ர ஹி தா³ஹ: சே²தோ³ வா க்ரியதே தத்ரைவ
வ்யபதி³ஶதி தா³ஹாதி³வேத³நாம் லோகோ ந தா³ஹாத்³யுபலப்³த⁴ரீதி । கத²ம் । க்வ தே
வேத³நேதி ப்ருʼஷ்ட: ஶிரஸி மே வேத³நோரஸ்யுத³ர இதி யத்ர தா³ஹாதி³ஸ்தத்ர
வ்யபதி³ஶதி நோபலப்³த⁴ரீதி । யத்³யுபலப்³த⁴ரி வேத³நா ஸ்யாத்³ வேத³நாநிமித்தம் வா
தா³ஹச்சே²தா³தி³ வேத³நாஶ்ரயத்வேநோபதி³ஶேத்³ தா³ஹாத்³யாஶ்ரயவத் ॥ 34 ॥

ஸ்வயம் ச நோபலப்⁴யேத சக்ஷுர்க³தரூபவத் । தஸ்மாத்³
தா³ஹச்சே²தா³தி³ஸமாநாஶ்ரயத்வேநோபலப்⁴யமாநத்வாத்³ தா³ஹாதி³வத் கர்மபூ⁴தைவ வேத³நா ।
பா⁴வரூபத்வாச் ச ஸாஶ்ரயா தண்டு³லபாகவத் । வேத³நாஸமாநாஶ்ரய ஏவ தத்ஸம்ஸ்கார: ।
ஸ்ம்ருʼதிஸமாநகால ஏவோபலப்⁴யமாநத்வாத் । வேத³நாவிஷயஸ்தந்நிமித்தவிஷயஶ்ச
த்³வேஷோঽபி ஸம்ஸ்காரஸமாநாஶ்ரய ஏவ । ததா² சோக்தம் — oக़் ரூபஸம்ஸ்காரதுல்யாதி⁴
ராக³த்³வேஷௌ ப⁴யம் ச யத் । க்³ருʼஹ்யதே தீ⁴ஶ்ரயம் தஸ்மாஜ் ஜ்ஞாதா ஶுத்³தோ⁴ঽப⁴ய:
ஸதா³cக़் ॥ 35 ॥

கிமாஶ்ரய: புநா ரூபாதி³ஸம்ஸ்காராத³ய இதி । உச்யதே । யத்ர காமாத³ய: । க்வ புநஸ்தே
காமாத³ய: । oக़் காம: ஸங்கல்போ விசிகித்ஸாcக़் இத்யாதி³ஶ்ருதேர்பு³த்³தா⁴வேவ ।
தத்ரைவ ரூபாதி³ஸம்ஸ்காராத³யோঽபி oக़் கஸ்மிந் நு ரூபாணி ப்ரதிஷ்டி²தாநீதி
ஹ்ருʼத³யேcக़் இதி ஶ்ருதே: । oக़் காமா யேঽஸ்ய ஹ்ருʼதி³ ஶ்ரிதா:cக़் oக़் தீர்ணோ ஹிcக़்
oக़் அஸங்கோ³ ஹ்யயம்cக़் oக़் தத்³ வா அஸ்யைதத³திச்ச²ந்தா:³cக़்
இத்யாதி³ஶ்ருதிஶதேப்⁴ய: oக़் அவிகார்யோঽயமுச்யதேcக़் oக़் அநாதி³த்வாந் நிர்கு³ணத்வாத்cக़்
இத்யாதி³ — இச்சா²த்³வேஷாதி³ ச க்ஷேத்ரஸ்யைவ விஷயஸ்ய த⁴ர்மோ நாத்மந இதி —
ஸ்ம்ருʼதிப்⁴யஶ்ச கர்மஸ்தை²வாஶுத்³தி⁴ர்நாத்மஸ்தா² இதி ॥ 36 ॥

அதோ ரூபாதி³ஸம்ஸ்காராத்³யஶுத்³தி⁴ஸம்ப³ந்தா⁴பா⁴வாந் ந பரஸ்மாதா³த்மநோ விலக்ஷணஸ்த்வமிதி
ப்ரத்யக்ஷாதி³விரோதா⁴பா⁴வாத்³ யுக்தம் பர ஏவாத்மாஹமிதி ப்ரதிபத்தும் — oக़்
ததா³த்மாநமேவாவேத்³ (அஹம் ப்³ரஹ்மாஸ்மி) cக़் oக़் ஏகதை⁴வாநுந்த்³ரஷ்டவ்யம்cக़் oக़்
அஹமேவாத⁴ஸ்தாத்cக़் oக़் ஆத்மைவாத⁴ஸ்தாத்cக़் oக़் ஸர்வமாத்மாநம் பஶ்யேத்cக़் oக़்
யத்ர த்வஸ்ய ஸர்வமாத்மைவcக़் oக़் இத³ம் ஸர்வம் யத³யமாத்மாcக़் oக़் ஸ ஏஷோ
(‘கல:) cக़் oக़் அநந்தரமபா³ஹ்யம்cக़் oக़் ஸபா³ஹ்யாப்⁴யந்தரோ ஹ்யஜ:cக़் oக़்
ப்³ரஹ்மைவேத³ம்cக़் oக़் ஏதயா த்³வாரா ப்ராபத்³யதcக़் oக़் ப்ரஜ்ஞாநஸ்ய
நாமதே⁴யாநிcக़் oக़் ஸத்யம் ஜ்ஞாநமநந்தம் ப்³ரஹ்மcக़் oக़் தஸ்மாத்³ வாcக़் oக़்
தத் ஸ்ருʼஷ்ட்வா ததே³வாநுப்ரவிஶத்cக़் oக़் ஏகோ தே³வ: ஸர்வபூ⁴தேஷு கு³ட:⁴cக़் oக़்
அஶரீரம் ஶரீரேஷுcக़் oக़் ந ஜாயதே ம்ரியதேcக़் oக़் ஸ்வப்நாந்தம்
ஜாக³ரிதாந்தம்cக़் oக़் ஸ ம ஆத்மேதி வித்³யாத்cக़் oக़் யஸ்து ஸர்வாணி பூ⁴தாநிcக़்
oக़் ததே³ஜதி தந் நைஜதிcக़் oக़் வேநஸ்தத் பஶ்யந்cக़் oக़் ததே³வாக்³நி:cக़் oக़்
அஹம் மநுரப⁴வம் ஸூர்யஶ்சcக़் oக़் அந்த: ப்ரவிஷ்ட: ஶாஸ்தா ஜநாநாம்cக़் oக़்
ஸதே³வ ஸோம்யcக़் oக़் தத் ஸத்யம் ஸ ஆத்மா தத் த்வமஸிcக़் இத்யாதி³ஶ்ருதிப்⁴ய: ॥

37 ॥

ஸ்ம்ருʼதிப்⁴யஶ்ச — oக़் பூ: ப்ராணிந: … கு³ஹாஶயஸ்யcக़் oக़் ஆத்மைவ
தே³வதா:cக़் oக़் நவத்³வாரே புரேcக़் oக़் ஸமம் ஸர்வேஷு பூ⁴தேஷுcக़் oக़்
வித்³யாவிநயஸம்பந்நேcக़் oக़் அவிப⁴க்தம் விப⁴க்தேஷுcக़் oக़் வாஸுதே³வ: ஸர்வம்cக़்
இத்யாதி³ப்⁴ய:, ஏக ஏவாத்மா பரம் ப்³ரஹ்ம (ஸர்வ) ஸம்ஸாரத⁴ர்மவிநிர்முக்தஸ்த்வமிதி
ஸித்³த⁴ம் ॥ 38 ॥

ஸ யதி³ ப்³ரூயாத் — யதி³ ப⁴க³வந் oக़் அநந்தரோঽபா³ஹ்ய:cக़் oக़் ஸபா³ஹ்யாப்⁴யந்தரோ
ஹ்யஜ:cக़் oக़் க்ருʼத்ஸ்ந: ப்ரஜ்ஞாநக⁴ந ஏவcக़் ஸைந்த⁴வக⁴நவதா³த்மா
ஸர்வமூர்திபே⁴த³வர்ஜித ஆகாஶவதே³கரஸ: கிமித³ம் த்³ருʼஶ்யதே ஶ்ரூயதே வா ஸாத்⁴யம்
ஸாத⁴நம் (வா) ஸாத⁴கஶ்சேதி ஶ்ருதிஸ்ம்ருʼதிலோகப்ரஸித்³த⁴ம்
வாதி³ஶதவிப்ரதிபத்திவிஷய இதி ॥ 39 ॥

ஆசார்யோ ப்³ரூயாத் — அவித்³யாக்ருʼதமேதத்³ யதி³த³ம் த்³ருʼஶ்யதே ஶ்ரூயதே வா
பரமார்த²தஸ்த்வேக அவாத்மா அவித்³யாத்³ருʼஷ்டேரநேகவத³வபா⁴ஸதே
திமிரத்³ருʼஷ்ட்யாநேகசந்த்³ரவத் । oக़் யத்ர வாந்யதி³வ ஸ்யாத்cக़் oக़் யத்ர ஹி
த்³வைதமிவ ப⁴வதி இதர இதரம் பஶ்யதிcக़் oக़் ம்ருʼத்யோ: ஸ ம்ருʼத்யுமாப்நோதிcக़்
oக़் அத² யத்ராநுஅத் பஶ்யத்யந்யச்ச்²ருʼணோத்யந்யத்³ விஜாநாதி தத³ல்பம் … அத²
யத³ல்பம் தந் மர்த்யம்cக़் இதி oக़் வாசாரம்ப⁴ணம் விகாரோ நாமதே⁴யம்cக़் (oக़்
அந்ருʼதம்cக़் ) oக़் அந்யோঽஸாவந்யோঽஹம்cக़் இதி
பே⁴த³த³ர்ஶநநிந்தோ³பபத்தேரவித்³யாக்ருʼதம் த்³வைதம் oக़் ஏகமேவாத்³விதீயம்cக़் oக़்
யத்ர த்வஸ்யcக़் oக़் கோ மோஹ: க: ஶோக:cக़் இத்யாத்³யேகத்வவிதி⁴ஶ்ருதிப்⁴யஶ்சேதி
॥ 40 ॥

யத்³யேவம் ப⁴க³வந், கிமர்த²ம் ஶ்ருத்யா ஸாத்⁴யஸாத⁴நாதி³பே⁴த³ உச்யதே உத்பத்தி:
ப்ரலயஶ்சேதி ॥ 41 ॥

அத்ரோச்யதே — அவித்³யாவத உபாத்தஶரீராதி³பே⁴த³ஸ்யேஷ்டாநிஷ்டயோகி³நமாத்மாநம்
மந்யமாநஸ்ய ஸாத⁴நைரேவேஷ்டாநிஷ்டப்ராப்திபரிஹாரோபாயவிவேகமஜாநத இஷ்டப்ராப்திம்
சாநிஷ்டபரிஹாரம் சேச்ச²த: ஶநைஸ்தத்³விஷயமஜ்ஞாநம் நிவர்தயதி ஶாஸ்த்ரம் ந
ஸாத்⁴யஸாத⁴நாதி³பே⁴த³ம் வித⁴த்தே । அநிஷ்டரூப: ஸம்ஸாரோ ஹி ஸ இதி தத்³
பே⁴த³த்³ருʼஷ்டிமேவாவித்³யாம் ஸம்ஸாரமூலமுந்மூலயதி
உத்பத்திப்ரலயாத்³யேகத்வோபபத்திப்ரத³ர்ஶநேந ॥ 42 ॥

அவித்³யாயாமுந்மூல்திதாயாம் ஶ்ருதிஸ்ம்ருʼதிந்யாயேப்⁴ய: oக़் அநந்தரமபா³ஹ்யம்cக़் oக़்
ஸபா³ஹ்யாப்⁴யந்தரோ ஹ்யஜ:cக़் ஸைத⁴வக⁴நவத் oக़் ப்ரஜ்ஞாநக⁴ந ஏவcக़்
ஏகரஸ ஆத்மா ஆகாஶவத் பரிபூர்ண இத்யத்ரைவைகா ப்ரஜ்ஞா ப்ரதிஷ்டி²தா
பரமார்த²த³ர்ஶிநோ ப⁴வதி ந
ஸாத்⁴யஸாத⁴நோத்பத்திப்ரலயாதி³பே⁴தே³நாஶுத்³தி⁴க³ந்தோ⁴ঽப்யுபபத்³யதே ॥ 43 ॥

தச் சைதத் பரமார்த²த³ர்ஶநம் ப்ரதிபத்துமிச்ச²தா
வர்ணாஶ்ரமாத்³யபி⁴மாநக்ருʼதபாங்க்தரூபபுத்ரவித்தலோகைஷணாதி³ப்⁴யோ வ்யுத்தா²நம்
கர்தவ்யம் । ஸம்யக்ப்ரத்யயவிரோதா⁴த் தத³பி⁴மாநஸ்ய
பே⁴த³த³ர்ஶநப்ரதிஷேதா⁴ர்தோ²பபத்திஶ்சோபபத்³யதே । ந
ஹ்யேகஸ்மிந்நாத்மந்யஸம்ஸாரித்வபு³த்³தௌ⁴ ஶாஸ்த்ரந்யாயோத்பாதி³தாயாம் தத்³விபரீதா
பு³த்³தி⁴ர்ப⁴வதி । ந ஹ்ய் அக்³நௌ ஶிதத்வபு³த்³தி:⁴, ஶரீரே வாஜராமரணபு³த்³தி:⁴ ।
தஸ்மாத³வித்³யாகார்யத்வாத் ஸர்வகர்மணாம் தத்ஸாத⁴நாநாம் ச யஜ்ஞோபவீதாதீ³நாம்
பரமார்த²த³ர்ஶநிஷ்டேந த்யாக:³ கர்தவ்ய: ॥ 44 ॥

இதி ஶிஷ்யப்ரதிபோ³த⁴ந(விதி⁴) ப்ரகரணம் ॥ 1 ॥

ஸுக²மாஸீநம் ப்³ராஹ்மணம் ப்³ரஹ்மநிஷ்டம் கஶ்சித்³ ப்³ரஹ்மசாரீ ஜந்மமரணலக்ஷணாத்
ஸம்ஸாராந் நிர்விண்ணோ முமுக்ஷுர்விதி⁴வது³பஸந்ந: பப்ரச்ச² — ப⁴க³வந், கத²மஹம்
ஸம்ஸாராந் மோக்ஷிஷ்யே । ஶரீரேந்த்³ரியவிஷயவேத³நாவாந் ஜாக³ரிதே து:³க²மநுப⁴வாமி
ததா² ஸ்வப்நேঽநுப⁴வாமி புந: புந: ஸுஷுப்திப்ரதிபத்த்யா விஶ்ரம்ய । கிமயமேவ
மம ஸ்வபா⁴வ:, கிம் வாந்யஸ்வபா⁴வஸ்ய ஸதோ நைமித்திக இதி । யதி³ ஸ்வபா⁴வோ ந மே
மோக்ஷாஶா ஸ்வபா⁴வஸ்யாவர்ஜநீயத்வாத் । அத² நைமித்திகோ நிமித்தபரிஹாரே ஸ்யாந்
மோக்ஷோபபத்தி: ॥ 45 ॥

தம் கு³ருருவாச — ஶ்ருʼணு வத்ஸ ந தவாயம் ஸ்வபா⁴வ: । நைமித்திக: ॥ 46 ॥

இத்யுக்த: ஶிஷ்ய உவாச — கிம் நிமித்தம், கிம் வா தஸ்ய நிவர்திகம், கோ வா மம
ஸ்வபா⁴வ:, யஸ்மிந் நிமித்தே நிவர்திதே நைமித்திகாபா⁴வ:, ரோக³நிமித்தநிவ்ருʼத்தாவிவ
ரோகீ³ ஸ்வபா⁴வம் ப்ரதிபத்³யேயேதி ॥ 47 ॥

கு³ருருவாச — அவித்³யா நிமித்தம் வித்³யா தஸ்யா நிவர்திகா, அவித்³யாயாம் நிவர்தாயாம்
தந்நிமித்தாபா⁴வாந் மோக்ஷ்யஸே ஜந்மமரணலக்ஷணாத் ஸம்ஸாராத் ஸ்வப்நஜாக்³ரத்³து:³க²ம் ச
நாநுப⁴விஷ்யஸீதி ॥ 48 ॥

ஶிஷ்ய உவாச — கா ஸாவித்³யா கிம்விஷயா வா வித்³யா ச காவித்³யாநிவர்திகா யயா
ஸ்வபா⁴வம் ப்ரதிபத்³யேயேதி ॥ 49 ॥

கு³ருருவாச — த்வம் பரமாத்மாநம் ஸந்தமஸம்ஸாரிணம் ஸம்ஸார்யஹமஸ்மீதி விபரீதம்
ப்ரதிபத்³யஸே, அகர்தாரம் ஸந்தம் கர்தேதி, அபோ⁴க்தாரம் ஸந்தம் போ⁴க்தேதி வித்³யமாநம்
சாவித்³யமாநமிதி, இயமவித்³யா ॥ 50 ॥

ஶிஷ்ய உவாச –யத்³யப்யஹம் வித்³யமாநஸ்ததா²பி ந பரமாத்மா ।
கர்த்ருʼத்வபோ⁴க்த்ருʼத்வலக்ஷண: ஸம்ஸாரோ மம ஸ்வபா⁴வ: ப்ரத்யக்ஷாதி³பி:⁴
ப்ரமாணைரநுபூ⁴யமாநத்வாத் । நாவித்³யாநிமித்த:, அவித்³யாயா:
ஸ்வாத்மவிஷயத்வாநுபபத்தே: । அவித்³யா நாமாந்யஸ்மிந்நந்யத⁴ர்மாத்⁴யாரோபணா । யதா²
ப்ரஸித்³த⁴ம் ரஜதம் ப்ரஸித்³தா⁴யாம் ஶுக்திகாயாம் யதா² ப்ரஸித்³த⁴ம் புருஷம்
ஸ்தா²ணாவத்⁴யாரோபயதி ப்ரஸித்³த⁴ம் வா ஸ்தா²ணும் புருஷே । நாப்ரஸித்³த⁴ம் ப்ரஸித்³தே⁴
ப்ரஸித்³த⁴ம் வாப்ரஸித்³தே⁴ । ந சாத்மந்யநாத்மாநமத்⁴யாரோபயதி, ஆத்மநோঽப்ரஸித்³த⁴த்வாத்
। ததா²த்மநமநாத்மநி, ஆத்மநோঽப்ரஸித்³த⁴த்வாதே³வ ॥ 51 ॥

தம் கு³ருருவாச — ந வ்யபி⁴சாராத் । ந ஹி வத்ஸ ப்ரஸித்³த⁴ம் ப்ரஸித்³த⁴
ஏவாத்⁴யாரோபயதீதி நியந்தும் ஶக்யம் । ஆத்மந்யத்⁴யாரோபணத³ர்ஶநாத் । கௌ³ரோঽஹம்
க்ருʼஷ்ணோঽஹமிதி தே³ஹத⁴ர்மஸ்யாஹம்ப்ரத்யயவிஷயஸ்ய ச தே³ஹேঽயமஹமஸ்மீதி ॥

52 ॥

ஶிஷ்ய ஆஹ — ப்ரஸித்³த⁴ ஏவ தர்ஹ்யாத்மாஹம்ப்ரத்யயவிஷயதயா தே³ஹஶ்சாயமிதி ।
தத்ரைவம் ஸதி ப்ரஸித்³த⁴யோரேவ தே³ஹாத்மநோரிதரேதராத்⁴யாரோபணா(த்)
ஸ்தா²ணுபுருஷயோ: ஶுக்திகாரஜதயோரிவ । தத்ர கம் விஶேஷமாஶ்ரித்ய
ப⁴க³வதோக்தம் ப்ரஸித்³த⁴யோரிதரேதராத்⁴யாரோபணேதி நியந்தும் ந ஶக்யத இதி ॥ 53 ॥

கு³ருருவாச — ஶ்ருʼணு । ஸத்யம் ப்ரஸித்³தௌ⁴ தே³ஹாத்மாநௌ ந து ஸ்தா²ணுபுருஷாவிவ
விவிக்தப்ரத்யயவிஷயதயா ஸர்வலோகப்ரஸித்³தௌ⁴ । கத²ம் தர்ஹி । நித்யமேவ
நிரந்தராவிவிக்தப்ரத்யயவிஷயதயா । ந ஹ்யயம் தே³ஹோঽயமாத்மேதி விவிக்தாப்⁴யாம்
ப்ரத்யயாப்⁴யாம் தே³ஹாத்மாநௌ க்³ருʼஹ்ணாதி யத: கஶ்சித் । அத ஏவ ஹி மோமுஹ்யதே லோக
ஆத்மாநாத்மவிஷயே, ஏவமாத்மா நைவமாத்மேதி । இமம் விஶேஷமாஶ்ரித்யாவோசம் நைவம்
ஶக்யமிதி ॥ 54 ॥

நந்வவித்³யாத்⁴யாரோபிதம் (யத்ர) யத் தத³ஸத் (தத்ர) த்³ருʼஷ்டம் யதா² ரஜதம்
ஶுக்திகாயாம், ஸ்தா²நௌ புருஷ: ரஜ்ஜ்வம் ஸர்ப:, ஆகாஶே தலமலிநத்வமித்யாதி³ ।
ததா² தே³ஹாத்மநோரபி நித்யமேவ நிரந்தராவிவிக்தப்ரத்யயதயேதரேதராத்⁴யாரோபணா
க்ருʼதா ஸ்யாத் ததி³தரேதரயோர்நித்யமேவாஸத்த்வம் ஸ்யாத் । யதா²
ஶுக்திகாதி³ஷ்வவித்³யாத்⁴யாரோபிதாநாம் ரஜதாதீ³நாம் நித்யமேவாத்யந்தாஸத்த்வம்,
தத்³விபரீதாநாம் ச விபரீதேஷு தத்³வத்³ தே³ஹாத்மநோரஸத்த்வம் ப்ரஸஜ்யேத ।
தச்சாநிஷ்டம் ப்ரத்யக்ஷாதி³விரோதா⁴த் । தஸ்மாத்³ தே³ஹாத்மாநௌ
நாவித்³யயேதரேதரஸ்மிந்நத்⁴யாரோபிதௌ । கத²ம் தர்ஹி । வம்ஶஸ்தம்ப⁴வந்
நித்யஸம்யுக்தௌ ॥ 55 ॥

ந । அநித்யத்வபரார்த²த்வப்ரஸங்கா³த் । ஸம்ஹதத்வாத் (பரார்த²த்வமநித்யத்வம் ச)
வம்ஶஸ்தம்பா⁴தி³வதே³வ । கிம் ச யஸ்து பரைர்தே³ஹேந ஸம்ஹத: ஆத்மா ஸ ஸம்ஹதத்வாத்
பரார்த:² । தேநாஸம்ஹத: பரோঽந்யோ நித்ய: ஸித்³த⁴ஸ்தாவத் ॥ 56 ॥

தஸ்யாஸம்ஹதஸ்ய தே³ஹே தே³ஹமாத்ரதயாத்⁴யாரோபிதத்வேநாஸத்த்வாநித்யத்வாதி³தோ³ஷப்ரஸங்கோ³
ப⁴வதி । தத்ர நிராத்மகோ தே³ஹ இதி வைநாஶிகபக்ஷப்ராப்திதோ³ஷ: ஸ்யாத் ॥ 57 ॥

ந । ஸ்வத ஏவாத்மந ஆகாஶஸ்ய்யேவாஸம்ஹதத்வாப்⁴யுபக³மாத் । ஸர்வேணாஸம்ஹத:
ஸந்நாத்மேதி ந நிராத்மகோ தே³ஹாதி:³ ஸர்வ: ஸ்யாத் । யதா² சாகாஶம் ஸர்வேணாஸம்ஹதமிதி
ந நிராகாஶம் ப⁴வதி, ஏவம் । தஸ்மாந் ந வைநாஶிகபக்ஷப்ராப்திதோ³ஷ: ஸ்யாத் ॥

58 ॥

யத் புநருக்தம் தே³ஹஸ்யாத்மந்யஸத்த்வே ப்ரத்யக்ஷாதி³விரோத:⁴ ஸ்யாதி³தி । தந்ந ।
ப்ரத்யக்ஷாதி³பி⁴ராத்மநி தே³ஹஸ்ய ஸத்த்வாநுபலப்³தே:⁴ । ந ஹ்யாத்மநி குண்டே³ ப³த³ரம்
க்ஷிரே ஸர்பி: திலே தைலம் பி⁴த்தௌ சித்ரமிவ ச ப்ரத்யக்ஷாதி³பி⁴ர்தே³ஹ உபலப்⁴யதே
। தஸ்மாந் ந ப்ரத்யக்ஷாதி³விரோத:⁴ ॥ 59 ॥

கத²ம் தர்ஹி ப்ரத்யக்ஷாத்³யப்ரஸித்³தா⁴த்மநி தே³ஹாத்⁴யாரோபணா தே³ஹே சாத்மாரோபணா ॥ 60 ॥

நாயம் தோ³ஷ: । ஸ்வபா⁴வ(ப்ர) ஸித்³த⁴த்வாதா³த்மந: । ந ஹி
காதா³சித்கஸித்³தா⁴வேவாத்⁴யாரோபணா ந நித்யஸித்³தா⁴விதி நியந்தும் ஶக்யமாகாஶே
தலமலாத்³யத்⁴யாரோபணத³ர்ஶநாத் ॥ 61 ॥

கிம் ப⁴க³வ்ந் தே³ஹாத்மநோரிதரேதராத்⁴யாரோபணா தே³ஹாதி³ஸந்தா⁴தக்ருʼதாத²வாத்மக்ருʼதேதி
॥ 62 ॥

கு³ருருவாச — யதி³ தே³ஹாதி³ஸங்கா⁴தக்ருʼதா யதி³ வாத்மக்ருʼதா கிம் தவ ஸ்யாத் ॥ 63 ॥

இத்யுக்த: ஶிஷ்ய ஆஹ — யத்³யஹம் தே³ஹாதி³ஸங்கா⁴தமாத்ர: ததோ மமாசேதநத்வாத்
பரார்த²த்வமிதி ந மத்க்ருʼதா தே³ஹாத்மநோரிதரேதராத்⁴யாரோபணா । அதா²ஹமாத்மா
பரோঽந்ய: ஸங்கா⁴தாத் சிதிமத்த்வாத் ஸ்வர்த² இதி மயைவ சிதிமதாத்மந்யத்⁴யாரோபணா
க்ரியதே ஸர்வாநர்த²பீ³ஜபூ⁴தா ॥ 64 ॥

இத்யுக்தோ கு³ருருவாச — அநர்த²பீ³ஜபூ⁴தாம் சேத் மித்²யாத்⁴யாரோபணாம் ஜாநீஷே மா
கார்ஷீஸ்தர்ஹி ॥ 65 ॥

நைவ ப⁴க³வந் ஶக்நோமி ந கர்தும் । அந்யேந கேநசித் ப்ரயுக்தோঽஹம் ந ஸ்வதந்த்ர
இதி ॥ 66 ॥

ந தர்ஹ்யசிதிமத்த்வாத் ஸ்வார்த²ஸ்த்வம் । யேந ப்ரயுக்தோঽஸ்வதந்த்ர: ப்ரவர்தஸே ஸ
சிதிமாந் ஸ்வார்த:² ஸங்கா⁴த ஏவ த்வம் ॥ 67 ॥

யத்³யசேதநோঽஹம் கத²ம் ஸுக²து:³க²வேத³நாம் ப⁴வது³க்தம் ச ஜாநாமி ॥ 68 ॥

கு³ருருவாச — கிம் ஸுக²து:³க²வேத³நாயா மது³க்தாச்சாந்யஸ்த்வம் கிம் வாநந்ய ஏவேதி ॥

69 ॥

ஶிஷ்ய உவாச — நாஹம் தாவத³நந்ய: । கஸ்மாத் । யஸ்மாத் தது³ப⁴யம் கர்மபூ⁴தம்
க⁴டாதி³மிவ ஜாநாமி । யத்³யநந்யோঽஹம் தேந தது³ப⁴யம் ந ஜாநீயாம் கிம் து ஜாநாமி
தஸ்மாத³ந்ய: । ஸுக²து:³க²வேத³நாவிக்ரியா ச ஸ்வார்தை²வ ப்ராப்நோதி த்வது³க்தம் ச
ஸ்யாத் அநந்யத்வே ந ச தயோ: ஸ்வார்த²தா யுக்தா । ந ஹி
சந்த³நகண்டகக்ருʼதே ஸுக²து:³கே² சந்ந்த³நகண்டகார்தே² க⁴டோபயோகோ³ வா க⁴டார்த:² ।
தஸ்மாத் தத்³விஜ்ஞாதுர்மம சந்த³நாதி³க்ருʼதோঽர்த:² । அஹம் ஹி ததோঽந்ய:
ஸமஸ்தமர்த²ம் ஜாநாமி பு³த்³த்⁴யாரூட⁴ம் ॥ 70 ॥

தம் கு³ருருவாச — ஏவம் தர்ஹி ஸ்வார்தஸ்த்வம் சிதிமத்த்வாந் ந பரேண ப்ரயுஜ்யதே
சிதிமதஶ்சிதிமத³ர்த²த்வாநுபபத்தே: ஸமத்வாத் ப்ரகாஶயோரிவ ।
நாப்யசிதிமத³ர்த²த்வாநுபபத்தே: ஸமத்வாத் ப்ரகாஶயோரிவ । நாப்யசிதிமத³ர்த²த்வம்
சிதிமதோ ப⁴வதி அசிதிமதோঽசிதிமத்த்வாதே³வ ஸ்வார்த²ஸம்ப³ந்தா⁴நுபபத்தே: ।
நாப்யசிதிமதோரந்யோந்யார்த²த்வம் த்³ருʼஷ்டம் । ந ஹி காஷ்ட²குட்³யேঽந்யோந்யார்த²ம்
குர்வாதே ॥ 71 ॥

நநு சிதிமத்த்வே ஸமேঽபி ப்⁴ருʼத்யஸ்வாமிநோரந்யோந்யார்த²த்வம் த்³ருʼஷ்டம் ॥ 72 ॥

நைவமக்³நேருஷ்ணப்ரகாஶவத் தவ சிதிமத்த்வஸ்ய விவக்ஷிதத்வாத் । த³ர்ஶிதஶ்ச
த்³ருʼஷ்டாந்த: ப்ரகாஶயோரிவேதி । தத்ரைவம் ஸதி ஸ்வபு³த்³த்⁴யாரூட⁴மேவ
ஸர்வமுபலப⁴ஸேঽக்³ந்யுஷ்ணப்ரகாஶதுல்யேந கூடஸ்த²நித்யசிதந்யஸ்வரூபேண । யதி³
சைவமாத்மந: ஸர்வதா³ நிர்விஷேஶத்வமப்⁴யுபக³ச்ச²ஸி । கிமித்யூசிவாந் ஸுஷுப்தே
விஶ்ரம்ய விஶ்ரம்ய ஜாக்³ரத்ஸ்வப்நயோர்து:³க²மநுப⁴வாமி । கிமயமேவ மம ஸ்வபா⁴வ:
கிம் வா நைமித்திக இதி ச । கிமஸௌ வ்யாமோஹঽபக³த: கிம் வா ந ॥ 73 ॥

இத்யுக்த: ஶிஷ்ய உவாச — ப⁴க³வநபக³தஸ்த்வத்ப்ரஸாதா³த்³ வ்யாமோஹ: கிம் து மம
கூடஸ்த²தாயாம் ஸம்ஶய: । கத²ம் । ஶப்³தா³தி³நாம் ஸ்வத:ஸித்³தி⁴ர்நாஸ்தி அசேதநத்வாத் ।
ஶப்³தா³த்³யாகாரப்ரத்யயோத்பத்தேஸ்து தேஷம் ।
ப்ரத்யயாநாமிதரேதரவ்யாவ்ருʼத்தவிஶேஷணாநாம் நீலபீதாத்³யாகாரவதாம்
ஸ்வத:ஸித்³த்⁴யஸம்ப⁴வாத் । தஸ்மாத்³ பா³ஹ்யாகாரநிமித்தத்வம் க³ம்யத இதி
பா³ஹ்யாகாரவச்ச²ப்³தா³த்³யாகாரத்வஸித்³தி:⁴ । ததா² ப்ரத்யயாநாமப்யஹம்
ப்ரத்யயாலம்ப³நவஸ்துபே⁴தா³நாம் ஸம்ஹதத்வாத³சைதந்யோபபத்தே: ஸ்வார்த²த்வாஸம்ப⁴வாத்
ஸ்வரூபவ்யதிரிக்தக்³ராஹகக்³ராஹ்யத்வேந ஸித்³தி:⁴ ஶப்³தா³தி³வதே³வ । அஸம்ஹதத்வே ஸதி
சைதந்யாத்மகத்வாத் ஸ்வார்தோ²ঽப்யஹம் ப்ரத்யயாநாம் நீலபீதாத்³யாகாராணாமுபலப்³தே⁴தி
விக்ரியாவாநேவ கூடஸ்த² இதி ஸம்ஶய: ॥ 74 ॥

தம் கு³ருருவாச — ந யுக்தஸ்தவ ஸம்ஶய: । யதஸ்தேஷாம் ப்ரத்யயாநாம்
நியமேநாஶேஷத உபல்ப்³தே⁴ரேவாபரிணாமித்வாத் கூடஸ்த²த்வஸித்³தௌ⁴
நிஶ்சயஹேதுமேவாஶேஷசித்தப்ரசாரோபலப்³தி⁴ம் ஸம்ஶயஹேதுமாத்த² । யதி³ ஹி தவ
பரிணாமித்வம் ஸ்யாதஶேஷஸ்வவிஷயசித்தப்ரசாரோபலப்³தி⁴ர்ந ஸ்யாத் சித்தஸ்யேவ
ஸ்வவிஷயே யதா² சேந்த்³ரியாணாம் ஸ்வவிஷயேஷு । ந ச ததா²த்மநஸ்தவ
ஸ்வவிஷயைகதே³ஶோபலப்³தி:⁴ । அத: கூடஸ்த²தைவ தவேதி ॥ 75 ॥

தத்ராஹ — உபலப்³தி⁴ர்நாம தா⁴த்வ்வர்தோ² விக்ரியைவ உபலப்³து:⁴ கூ3அஸ்த்²(ஆத்ம்) அதா
சேதி விருத்³த⁴ம் ॥ 76 ॥

ந । தா⁴த்வர்த²விக்ரூʼயாயாமுபலப்³த்⁴யுபசாராத் । யோ ஹி பௌ³த்³த:⁴ ப்ரத்யய: ஸ
தா⁴த்வர்தோ² விக்ரியாத்மக ஆத்மந உபலப்³தி⁴ஶப்³தே³நோபசர்யதே । யதா² சி²தி³க்ரியா
த்³வைதீ⁴பா⁴வப²லாவஸாநேதி தா⁴த்வர்த²த்வேநோபசர்யதே தத்³வத் ॥ 77 ॥

இத்யுக்த: ஶிஷ்ய ஆஹ — நநு ப⁴க³வந் மம கூடஸ்த²த்வப்ரதிபாத³நம்
ப்ரத்யஸமர்தோ² த்³ருʼஷ்டாந்த: । கத²ம் । சி²தி:³ சே²த்³யவிக்ரூʼயாவஸாநோபசர்யதே
யதா² தா⁴த்வர்த²த்வேந ததோ²பலப்³தி⁴ஶப்³தோ³பசரிதோঽபி தா⁴த்வர்தோ² பௌ³த்³த⁴ப்ரத்யய
ஆத்மந உபலப்³த்³ஜி²விக்ரியாவஸாநஶ்சேந் நாத்மந: கூடஸ்த²தாம் ப்ரதிபாத³யிதும்
ஸமர்த:² ॥ 78 ॥

கு³ருருவாச — ஸத்யம் ஏவம் ஸ்யாத் யத்³யுபலப்³த்⁴யுபலப்³த்⁴ரோர்விஶேஷ: ।
நித்யோபலப்³தி⁴மாத்ர ஏவ ஹி உபலப்³தா⁴ । ந து தார்கிகஸமய இவாந்யோபலப்³தி⁴ரந்ய
உபலப்³தா⁴ ச ॥ 79 ॥

நநூபலப்³தி⁴ப²லாவஸாநோ தா⁴த்வர்த:² கத²மிதி ॥ 80 ॥

உச்யதே — ஶ்ர்நு, உபலப்³த்⁴யாபா⁴ஸப²லாவஸாந இத்யுக்தம் கிம் ந ஶ்ருதம் த்வயா । ந
த்வாத்மநோ விக்ரியோத்பாத³நாவஸாந இதி மயோக்தம் ॥ 81 ॥

ஶிஷ்ய ஆஹ — கத²ம் தர்ஹி கூடஸ்தே²
மய்யஶேஷஸ்வவிஷயசித்தப்ரசாரோபலப்³த்⁴ருʼத்வமித்யாத்த² ॥ 82 ॥

தம் கு³ருருவாச — ஸத்யமேவாவோசம் தேநைவ கூடஸ்த²தாமப்³ருவம் தவ ॥ 83 ॥

யத்³யேவம் ப⁴க³வந் கூடஸ்த²நித்யோபலப்³தி⁴ஸ்வரூபே மயி
ஶப்³தா³த்³யாகாரபௌ³த்³த⁴ப்ரத்யயேஷு
மத்ஸ்வரூபோபலப்³த்⁴யாபா⁴ஸப²லாவஸாநவத்ஸூத்பத்³யமாநேஷு கஸ்த்வபராதோ⁴ மம ॥ 84 ॥

ஸத்யம் நாஸ்த்யபராத:⁴ கிம் த்வவித்³யாமாத்ரஸ்து அபராத⁴ இதி ப்ராகே³வாவோசம் ॥ 85 ॥

யதி³ ப⁴க³வந் ஸுஷுப்த இவ மம விக்ரியா நாஸ்தி கத²ம் ஸ்வப்நஜாக³ரிதே ॥ 86 ॥

தம் கு³ருருவாச — கிம் த்வநுபூ⁴யேதே த்வயா ஸ(ந்) ததம் ॥ 87 ॥

பா³ட⁴மநுப⁴வாமி கிம் த்வ்விச்சி²த்³ய விச்சி²த்³ய ந து ஸந்ததம் ॥ 88 ॥

(தம்) கு³ருருவாச — ஆக³ந்துகே த்வேதே ந தவாத்மபூ⁴தே । யதி³ தவாத்மபூ⁴தே
சைதந்யஸ்வரூபவத் ஸ்வத:ஸித்³தே⁴ ஸந்ததே ஏவ ஸ்யாதாம் । கிம் ச ஸ்வப்நஜாக³ரிதே ந
தவாத்மபூ⁴தே வ்யபி⁴சாரித்வாத் வஸ்த்ராதி³வத் । ந ஹி யஸ்ய யத் ஸ்வரூபம் தத்
தத்³வ்யபி⁴சாரி த்³ருʼஷ்டம் । ஸ்வப்நஜாக³ரிதே து சைதந்யமாத்ரத்வாத்³ வ்யபி⁴சரத: ।
ஸுஷுப்தே சேத் ஸ்வரூபம் வ்யபி⁴சரேத் தந் நஷ்டம் நாஸ்தீதி வா பா³த்⁴யமேவ
ஸ்யாதாக³ந்துகாநாம் அதத்³த⁴ர்மாணாமுப⁴யாத்மகத்வத³ர்ஶநாத் யதா² த⁴நவஸ்த்ராதீ³நாம்
நாஶோ த்³ருʼஷ்ட: ஸ்வப்நப்⁴ராந்திலப்³தா⁴நாம் த்வபா⁴வோ த்³ருʼஷ்ட: ॥ 89 ॥

நந்வேவம் ப⁴க³வந் சைதந்யஸ்வரூபமப்யாக³ந்துகம் ப்ராப்தம் ஸ்வப்நஜாக³ரிதயோரிவ
ஸுஷுப்தேঽநுபலப்³தே:⁴ । அசைதந்யஸ்வரூபோ வா ஸ்யாமஹம் ॥ 90 ॥

ந பஶ்ய தத³நுபபத்தே: । சைதந்யஸ்வரூபம் சேதா³க³ந்துகம் பஶ்யஸி பஶ்ய ।
நைதத்³ வர்ஶஶதேநாப்யுபபத்த்யா உபபத்த்யா கல்பயிதும் ஶக்நுமோ வயமந்யோ
வாசைதந்யோঽபி । (தஸ்ய) ஸம்ஹதத்வாத் பாரார்த்²யமநேகத்வம் நாஶிதத்வம் ச ந
கேநசிது³பபத்த்யா வாரயிதும் ஶக்யம் । அஸ்வார்த²ஸ்ய ஸ்வத:ஸித்³த்⁴யபா⁴வாதி³த்யவோசாம ।
சைதந்யஸ்வரூபஸ்ய த்வாத்மந: ஸ்வத:ஸித்³தே⁴ரந்யாநபேக்ஷத்வம் ந கேநசித்³ வாரயிதும்
ஶக்யமவ்யபி⁴சாராத் ॥ 91 ॥

நநு வ்யபி⁴சாரோ த³ர்ஶிதோ மயா ஸுஷுப்தே ந பஶ்யாமீதி ॥ 92 ॥

ந । வ்யாஹதத்வாத் । கத²ம் வ்யாகா⁴த: । பஶ்யதஸ்தவ ந பஶ்யாமீதி வ்யாஹதம்
வசநம் । ந ஹி கதா³சித்³ ப⁴க³வந் ஸுஷுப்தே மயா சைதந்யமந்யத்³ வா கிஞ்சித்³
த்³ருʼஷ்டம் । பஶ்யம்ஸ்தர்ஹி ஸுஷுப்தே த்வம் । யஸ்மாத்³ த்³ருʼஷ்டமேவ ப்ரதிஷேத⁴ஸி ந
த்³ருʼஷ்டிம் । யா தவ த்³ருʼஷ்டிஸ்தச் சைதந்யமிதி மயோக்தம் । யயா த்வம் வித்³யமாநயா
ந கிஞ்சித்³ த்³ருʼஷ்டமிதி ப்ரதிஷேத⁴ஸி ஸா த்³ருʼஷ்டிஸ்தச் சைதந்யம் । தர்ஹி
ஸர்வத்ராவ்யபி⁴சாராத் கூடஸ்த²நித்யத்வம் ஸித்³த⁴ம் ஸ்வத ஏவ ந ப்ரமாணாபேக்ஷம் ।
ஸ்வத:ஸித்³த⁴ஸ்ய ஹி ப்ரமாதுரந்யஸ்ய ப்ரமேயஸ்ய பரிச்சி²த்திம் ப்ரதி ப்ரமாணாபேக்ஷா ।
யா த்வந்யா நித்யா பரிச்சே²தா³ய ஸா ஹி நித்யைவ கூடஸ்தா² ஸ்வயஞ்ஜ்யோதி:ஸ்வபா⁴வா ।
ஆத்மநி ப்ரமாணத்வே ப்ரமாத்ருʼத்வே வா ந தாம் ப்ரதி ப்ரமாணாபேக்ஷா தத்ஸ்வபா⁴வத்வாத் ।
யதா² ப்ரகாஶநமுஷ்ணத்வம் வா லோஹோத³காதி³ஷு பரதோঽபேக்ஷ்யதேঽக்³ந்யாதி³த்யாதி³ப்⁴ய:
அதத்ஸ்வபா⁴வத்வாத் நாக்³ந்யாதி³த்யாதீ³நாம் தத³பேக்ஷா ஸர்வதா³ தத்ஸ்வபா⁴வத்வாத் ॥ 93 ॥

அநித்யத்வ ஏவ ப்ரமா ஸ்யாந் ந நித்யத்வ இதி சேத் ॥ 94 ॥

ந । அவக³தேர்நித்யத்வாநித்யத்வயோர்விஶேஷாநுபபத்தே: । ந ஹ்யவக³தே:
ப்ரமாத்வேঽநித்யாவக³தி: ப்ரமா ந நித்யேதி விஶேஷோঽவக³ம்யதே ॥ 95 ॥

நியாயாம் ப்ரமாதுரபேக்ஷாபா⁴வ: । அநித்யாயாம் து யத்நாந்தரிதத்வாத³வக³திரபேக்ஷ்யத
இதி விஶேஷ: ஸ்யாதி³தி சேத் ॥ 96 ॥

ஸித்³தா⁴ தர்ஹ்யாத்மந: ப்ரமாது: ஸ்வத:ஸித்³தி:⁴ ப்ரமாணநிரபேக்ஷதயைவேதி ॥ 97 ॥

அபா⁴வேঽப்யபேக்ஷாபா⁴வ: நித்யத்வாதி³தி சேத் । ந । அவக³தேரேவாத்மநி ஏவாத்மநி
ஸத்³பா⁴வாதி³தி பரிஹ்ருʼதமேதத் ॥ 98 ॥

ப்ரமாதுஶ்சேத் ப்ரமாணாபேக்ஷாஸித்³தி:⁴ கஸ்ய ப்ரமித்ஸா ஸ்யாத் । யஸ்ய ப்ரமித்ஸா ஸ ஏவ
ப்ரமாதாப்⁴யுபக³ம்யதே । ததீ³யா ச ப்ரமித்ஸா ப்ரமேயவிஷயைவ ந ப்ரமாத்ருʼவிஷயா
। ப்ரமாத்ருʼவிஷயத்வேঽநவஸ்தா²ப்ரஸங்கா³த் ப்ரமாதுஸ்ததி³ச்சா²யாஶ்ச தஸ்யாப்யந்ய:
ப்ரமாதா தஸ்யாப்யந்ய இதி । ஏவமேவேச்சா²யா: ப்ரமாத்ருʼவிஷயத்வே ।
ப்ரமாதுராத்மநோঽவ்யவஹிதத்வாச் ச ப்ரமேயத்வாநுபபத்தி: । லோகே ஹி ப்ரமேயம் நாம
ப்ரமாதுரிச்சா²ஸ்ம்ருʼதிப்ரயத்நப்ரமாணஜந்மவ்யவஹிதம் ஸித்³த்⁴யதி நாந்யதா²வக³தி:
ப்ரமேயவிஷயா த்³ருʼஷ்டா । ந ச ப்ரமாது: ப்ரமாதா ஸ்வஸ்ய ஸ்வயமேவ கேநசித்³
வ்யவஹித: கல்பயிதும் ஶக்ய இச்சா²தீ³நாமந்யதமேநாபி । ஸ்ம்ருʼதிஶ்ச
ஸ்மர்தவ்யவிஷயா ந ஸ்மர்த்ருʼவிஷயா । ததே²ச்சா²யா இஷ்டவிஷயத்வமேவ
நேச்சா²வத்³விஷயத்வம் । ஸ்மர்த்ரிச்சா²வத்³விஷயத்வேঽபி ஹ்யுப⁴யோரநவஸ்தா²
பூர்வவத³ப்ரிஹார்யா ஸ்யாத் ॥ 99 ॥

நநு ப்ரமாத்ருʼவிஷயாவக³த்யநுத்பத்தாவநவக³த ஏவ ப்ரமாதா ஸ்யாதி³தி சேத் ॥ 100 ॥

ந அவக³ந்துரவக³தேரவக³ந்தவ்யவிஷயத்வாத் । அவக³ந்த்ருʼவிஷயத்வே சாநவஸ்தா²
பூர்வவத் ஸ்யாத் । அவக³திஶ்சாத்மநி கூடஸ்த²நித்யாத்மஜ்யோதிரந்யதோঽநபேக்ஷைவ
ஸித்³தா⁴ அக்³ந்யாதி³த்யாத்³யுஷ்ணப்ரகாஶவதி³தி பூர்வமேவ ப்ரஸாதி⁴தம் ।
அவக³தேஶ்சைதந்யாத்மஜ்யோதிஷ: ஸ்வாத்மந்யநித்யத்வ ஆத்மந: ஸ்வார்த²தாநுபபத்தி:
கார்யகரண(ஸங்கா⁴த) வத் ஸம்ஹதத்வாத் பாரார்த்²யம் தோ³ஷவத்த்வம் சாவோசாம । கத²ம்
। சைதந்யாத்மஜ்யோதிஷ: ஸ்வாத்மந்யநித்யத்வே ஸ்ம்ருʼத்யாதி³வ்யவதா⁴நாத் ஸம்ஹதத்வம் ।
ததஶ்ச தஸ்ய சைதந்யஜ்யோதிஷ: ப்ராகு³த்பத்தே: ப்ரத்⁴வம்ஸாச்
சோர்த்⁴வமாத்மந்யேவாபா⁴வாத் சக்ஷுராதீ³நாமிவ ஸம்ஹதத்வாத் பாரார்த்²யம் ஸ்யாத் । யதா³ ச
தது³த்பந்நமாத்மநி வித்³யதே ந ததா³த்மந: ஸ்வார்த²த்வம் । தத்³பா⁴வாபா⁴வாபேக்ஷா
ஹ்யாத்மாநாத்மநோ: ஸ்வார்த²த்வபரார்த²த்வஸித்³தி:⁴ । தஸ்மாதா³த்மநோঽந்யநிரபேக்ஷமேவ
நித்யசைதந்யஜ்யோதிஷ்ட்வம் ஸித்³த⁴ம் ॥ 101 ॥

நந்வேவம் ஸதி அஸதி ப்ரமாத்ருʼத்வே கத²ம் ப்ரமாது: ப்ரமாத்ருʼத்வம் ॥ 102 ॥

உச்யதே — ப்ரமாயா நித்யத்வேঽநித்யத்வே ச ரூபவிஶேஷாபா⁴வாத் । அவக³திர்ஹி ப்ரமா
। தஸ்யா: ஸ்ம்ருʼதீச்சா²தி³பூர்விகாயா அநித்யாய: கூடஸ்த²நித்யாயா வா ந (ஸ்வ)
ரூபவிஶேஷோ வித்³யதே । யதா² தா⁴த்வர்த²ஸ்ய திஷ்டத்யாதே:³ ப²லஸ்ய
க³த்யாதி³பூர்வகஸ்யாநித்யஸ்யாபூர்வஸ்ய நித்யஸ்ய வா ரூபவிஶேஷோ நாஸ்தீதி துல்யோ
வ்யபதே³ஶோ த்³ருʼஷ்ட: — திஷ்டந்தி மநுஷ்யா: திஷ்டந்தி பர்வதா இத்யாதி³ । ததா²
நித்யாவக³திஸ்வரூபேঽபி ப்ரமாதரி ப்ரமாத்ருʼத்வவ்யபதே³ஶோ ந விருத்⁴யதே
ப²லஸாமாந்யாதி³தி ॥ 103 ॥

அத்ராஹ ஶிஷ்ய: — நித்யாவக³திஸ்வரூஅஸ்யாத்மநோঽவிக்ரியத்வாத்
கார்யகரணைரஸம்ஹத்ய தக்ஷாதீ³நாமிவ வாஸ்யாதி³பி:⁴ கர்த்ருʼத்வம் நோபபத்³யதே,
அஸம்ஹதஸ்வபா⁴வஸ்ய ச கார்யகரணோபாதா³நேঽநவஸ்தா² ப்ரஸஜ்யேத । தக்ஷாதீ³நாம் து
கார்யகரணைர்நித்யமேவ ஸம்ஹதத்வமிதி வாஸ்யாத்³யுபாதா³நே நாநவஸ்தா² ஸ்யாதி³தி ॥ 104 ॥

இஹ த்வஸம்ஹதஸ்வபா⁴வஸ்ய கரணாநுபாதா³நே கர்த்ருʼத்வம் நோபபத்³யத இதி
கரணமுபாதே³யம், தது³பாதா³நமபி விக்ரியைவேதி தத்கர்த்ருʼத்வே கரணாந்தரமுபாதே³யம்,
தது³பாதா³நேঽப்யந்யதி³தி ப்ரமாது: ஸ்வாதந்த்ர்யேঽநவஸ்தா²பரிஹார்யா ஸ்யாத் । ந ச
க்ரியைவாத்மாநம் காரயதி, அநிர்வர்திதாயா: ஸ்வரூபாபா⁴வாத் । அதா²ந்யதா³த்மாநமுபேத்ய
க்ரியாம் காரயதீதி சேத் । ந । அந்யஸ்ய ஸ்வத:ஸித்³த⁴த்வாவிஷயத்வாத்³யநுபபத்தே: । ந
ஹ்யாத்மநோঽந்யத³சேதநம் வஸ்து ஸ்வப்ரமாணகம் த்³ருʼஷ்டம் ।
ஶப்³தா³தி³ஸர்வமேவாவக³திப²லாவஸாநப்ரத்யயப்ரமிதம் ஸித்³த⁴ம் ஸ்யாத் ।
அவக³திஶ்சேதா³த்மநோঽந்யஸ்ய ஸ்யாத் ஸோঽப்யாத்மைவாஸம்ஹத: ஸ்வார்த:² ஸ்யாந் ந பரார்த:²
ந ச தே³ஹேந்த்³ரியவிஷயாணாம் ஸ்வார்த:² ஸ்யாந் ந பரார்த:² । ந ச
தே³ஹேந்த்³ரியவிஷயாணாம் ஸ்வார்த²தாமவக³ந்தும்
ஶக்நுமோঽவக³த்யவஸாநப்ரத்யயாபேக்ஷஸித்³தி⁴த³ர்ஶநாத் ॥ 105 ॥

நநு தே³ஹஸ்யாவக³தௌ ந கஶ்சித் ப்ரத்யக்ஷாதி³ப்ரத்யயாந்தரமபேக்ஷதே ॥ 106 ॥

பா³ட⁴ம் ஜாக்³ரத்யேவம் ஸ்யாத் । ம்ருʼதிஸுஷுப்த்யோஸ்து தே³ஹஸ்யாபி
ப்ரத்யக்ஷாதி³ப்ரமாணாபேக்ஷயைவ ஸித்³தி:⁴ । ததை²வேந்த்³ரியாணாம் । பா³ஹ்யா ஏவ ஹி
ஶப்³தா³த³யோ தே³ஹேந்த்³ரியாகாரபரிணதா இதி ப்ரத்யக்ஷாதி³ப்ரமாணாபேக்ஷயைவ (ஹி)
ஸித்³தி:⁴ । ஸித்³தி⁴ரிதி ச ப்ரமாணப²லமவக³திமவோசாம ஸா சாவக³தி: கூடஸ்தா²
ஸ்வயம்ஸித்³தா⁴த்மஜ்யோதி:ஸ்வரூபேதி ச ॥ 107 ॥

அத்ராஹ சோத³க: — அவக³தி: ப்ரமாணாநாம் ப²லம் கூடஸ்த²நித்யாத்மஜ்யோதிஸ்வரூபேதி ச
விப்ரதிஷித்³த⁴ம் । இத்யுக்தவந்தமாஹ — ந விப்ரதிஷித்³த⁴ம் । கத²ம் தர்ஹி ।
கூடஸ்த²நித்யாபி ஸதீ ப்ரத்யக்ஷாதி³ப்ரத்யயாந்தே லக்ஷ்யதே தாத³ர்த்²யாத் ।
ப்ரத்யக்ஷாதி³ப்ரத்யயஸ்யாநித்யத்வேঽநித்யேவ ப⁴வ்தி । தேந ப்ரமாணாநாம்
ப²லமித்யுபசர்யதே ॥ 108 ॥

யத்³ய் ஏவம் ப⁴க³வந் கூடஸ்த²நித்யாவக³திராத்மஜ்யோதி:ஸ்வரூபைவ ஸ்வயம்ஸித்³தா⁴, ஆத்மநி
ப்ரமாணநிரபேக்ஷத்வாத் ததோঽந்யத³சேதநம் ஸம்ஹத்யகாரித்வாத் பரார்த²ம் । யேந ச
ஸுக்²ஹது:³க²மோஹப்ரத்யயாவக³திரூபேண பாரார்த்²யம் தேநைவ
ஸ்வரூபேணாநாத்மநோঽஸ்தித்வம் நாந்யேந ரூபாந்தரேண அதோ நாஸ்தித்வமேவ பரமார்த²த: ।
யதா² ஹி லோகே ரஜ்ஜுஸர்பமரீச்யுத³காதீ³நாம் தத³வக³திவ்யதிரேகேணாபா⁴வோ யுக்த: ।
ஏவமேவ ப⁴க³வநவக³தேராத்மஜ்யோதிஷோ நைரந்தர்யபா⁴வாத் கூடஸ்த²நித்யதா
அத்³வைதபா⁴வஶ்ச ஸர்வப்ரத்யயபே⁴தே³ஷ்வவ்யபி⁴சாராத் । ப்ரத்யயபே⁴தா³ஸ்த்வவக³திம்
வ்யபி⁴சரந்தி । யதா² ஸ்வப்நே நீலபீதாத்³யாகாரபே⁴த³ரூபா: ப்ரத்யயாஸ்த்வவக³திம்
வ்யபி⁴சரந்தி । யதா² ஸ்வப்நே நீலபீதாத்³யாகாரபே⁴த³ரூபா: ப்ரத்யயாஸ்தத³வக³திம்
வ்யபி⁴சரந்த: பரமார்த²தோ ந ஸந்தீத்யுச்யந்தே, ஏவம் ஜாக்³ரத்யபி
நீலபீதாதி³ப்ரத்யயபே⁴தா³ஸ்தாமேவாவக³திம் வ்யபி⁴சரந்தோঽஸத்யரூபா ப⁴விதூமர்ஹந்தி ।
தஸ்யாஶ்சாவக³தேரந்யோঽவக³ந்தா நாஸ்தீதி ந ஸ்வேந ஸ்வரூபேண ஸ்வயமுபாதா³தும் ஹாதும்
வா ஶக்யதே, அந்யஸ்ய சாபா⁴வாத் ॥ 109 ॥

ததை²வேதி । ஏஷாவித்³யா யந்நிமித்த: ஸம்ஸாரோ ஜாக்³ரத்ஸ்வப்நலக்ஷண: । தஸ்யா
அவித்³யாயா வித்³யா நிவர்திகா । இத்யேவம் த்வமப⁴யம் ப்ராப்தோঽஸி । நாந்த:பரம்
ஜாக்³ரத்ஸ்வப்நது:³க²மநுப⁴விஷ்யஸி ஸம்ஸாருʼஅது:³கா²ந் முக்தோঽஸீதி ॥ 110 ॥

ஓமிதி ॥ 111 ॥

இதி அவக³திப்ரகரணம் ॥ 2 ॥

முமுக்ஷூணாமுபாத்தபுண்யாபுண்யக்ஷபணபராணாமபுர்வாநுபசயார்திநாம்
பரிஸங்க்²யாநமித³முச்யதே । அவித்³யாஹேதவோ தோ³ஷா வாஞ்மந:காயப்ரவ்ருʼத்திஹேதவ்ய:
ப்ரவ்ருʼத்தேஶ்சேஷ்டாநிஷ்டமிஶ்ரப²லாநி கர்மாண்யுபசீயந்த இதி தந்மோக்ஷார்த²ம் ॥

112 ॥

தத்ர ஶப்³த³ஸ்பர்ஶரூபரஸக³ந்தா⁴நாம் விஷயாணாம் ஶ்ரோதாதி³க்³ராஹ்யத்வாத் ஸ்வாட்மநி
பரேஷு வா விஜ்ஞாநாபா⁴வ: தேஷாமேவ பரிணதாநாம் யதா² லோஷ்டாதீ³நாம் ।
ஶ்ரோத்ராதி³த்³வாரைஶ்ச ஜ்ஞாயந்தே । யேந ச ஜ்ஞாயந்தே ஸ ஜ்ஞாத்ருʼத்வாத³தஜ்ஜாதீய: ।
தே ஹி ஶப்³தா³த³யோঽந்யோந்யஸம்ஸர்கி³த்வாஜ் ஜந்மவ்ருʼத்³தி⁴(வி)
பரிணாமாபக்ஷயநாஶஸம்யோக³வியோகா³விர்பா⁴வதிரோபா⁴வவிகாரவிகாரிக்ஷேத்ரபீ³ஜாத்³யநேக்
அத⁴ர்மாண: ஸாமாந்யேந ச ஸுக²து:³கா²த்³யநேகத⁴ர்மாண: । தத்³விஜ்ஞாத்ருʼத்வாதே³வ
தத்³விஜ்ஞாதா ஸர்வஶப்³தா³தி³த⁴ர்மவிலக்ஷண: ॥ 113 ॥

தத்ர ஶப்³தா³தி³பி⁴ருபலப்⁴யமாநை: பீத்³யமாநோ வித்³வாநேவம் பரிஸஞ்சக்ஷீத ॥ 114 ॥

ஶப்³த³ஸ்து த்⁴வநிஸாமாந்யமாத்ரேண விஶேஷத⁴ர்மைர்வா ஷட்³ஜாதி³பி:⁴ ப்ரியை:,
ஸ்துத்யாதி³பி⁴ரிஷ்டை:, அநிஷ்டைஶ்சாஸத்யபீ³ப⁴த்ஸபரிப⁴வாக்ரோஶாதி³பி⁴ர்வசநை: மாம்
த்³ருʼக்ஸ்வபா⁴வமஸம்ஸர்கி³ணமவிக்ரியமசலமநித⁴நமப⁴யமத்யந்தஸூக்ஷ்மமவிஷய
ம் கோ³சரீக்ருʼத்ய ஸ்ப்ரஷ்டும் நைவார்ஹத்யஸம்ஸர்கி³த்வாதே³வ மம । அத ஏவ ந
ஶப்³த³நிமித்தா ஹாநிர்வ்ருʼத்³தி⁴ர்வா । அதோ மாம் கிம் கரிஷ்யதி
ஸ்துதிநிந்தா³தி³ப்ரியாப்ரியத்வாதி³லக்ஷண: ஶப்³த:³ । அவிவேகிநம் ஹி ஶப்³த³மாத்மத்வேந
க³தம் ப்ரிய: ஶப்³தோ³ வர்த⁴யேத³ப்ரியஶ்ச க்ஷபயேதவிவேகித்வாத் ந து மம விவேகிநோ
வாலாக்³ரமாத்ரமபி கர்துமுத்ஸஹத இதி । ஏவமேவ ஸ்பர்ஶஸாமாந்யேந தத்³விஶேஷைஶ்ச
ஶிதோஷ்ணம்ருʼது³கர்கஶாதி³ஜ்வரோத³ரஶூலாதி³லக்ஷணைஶ்சாப்ரியை: ப்ரியைஶ்ச
கைஶ்சிச்ச²ரீரஸமவாயிபி⁴ர்பா³ஹ்யாக³ந்துகநிமித்தைஶ்ச ந மம காசித்³ விக்ரியா
வ்ருʼத்³தி⁴ஹாநிலக்ஷணா அஸ்பர்ஶத்வாத் க்ரியதே வ்யோம்ந இவ முஷ்டிகா⁴தாதி³பி:⁴ । ததா²
ரூபஸாமாந்யேந தத்³விஶேஷைஶ்ச ப்ரியாப்ரியை: ஸ்த்ரீவ்யஞ்ஜநாதி³லக்ஷணை: அரூபத்வாந்
ந மம காசித்³ தா⁴நிர்வ்ருʼத்³தி⁴ர்வா க்ரியதே । ததா² ரஸஸாமாந்யேந தத்³விஶேஷைஶ்ச
(ப்ரியாப்ரியை:) மது⁴ராம்லலவணகடுதிக்தகஷாயைர்மூட⁴பு³த்³தி⁴பி:⁴ பரிக்³ருʼஹீதை:
அரஸாத்மகஸ்ய ந மம காசித்³ தா⁴நிர்வ்ருʼத்³தி⁴ர்வா க்ரியதே । ததா² க³ந்த⁴ஸாமாந்யேந
தத்³விஶேஷை: ப்ரியாப்ரியை: புஷ்பாத்³யநுலேபநாதி³லக்ஷணை: அக³ந்தா⁴த்மகஸ்ய ந மம
காசித்³ தா⁴நிர்வ்ருʼத்³தி⁴ர்வா க்ரியதே । oக़் அஶப்³த³மஸ்பர்ஶமரூபமவ்யயம் ததா²ரஸம்
நித்யமக³ந்த⁴வச் ச யத்cக़் இதி ஶ்ருதே: ॥ 115 ॥

கிம் ச ய ஏவ பா³ஹ்ய: ஶப்³தா³த³யஸ்தே ஶரீராகாரேண ஸம்ஸ்தி²தா: தத்³க்³ராஹகைஶ்ச
ஶ்ரோத்ராத்³யாகாரைரந்த:கரணத்³வயதத்³விஷயாகாரேண ச, அந்யோந்யஸம்ஸர்கி³த்வாத்
ஸம்ஹதத்வாச் ச ஸர்வக்ரியாஸு । தத்ரைவம் ஸதி விது³ஷோ மம ந கஶ்சிச்
ச²த்ருர்மித்ரமுதா³ஸீநோ வாஸ்தி । தத்ர யதி³ (கஶ்சிந்) மித்²யாஜ்ஞாநாபி⁴மாநேந
ப்ரியமப்ரியம் வா ப்ரயுயுங்க்ஷேத க்ரியாப²லலக்ஷணம், தந் ம்ருʼஷைவ
ப்ரயுயுங்க்ஷதி ஸ: । தஸ்யாவிஷயத்வாந் மம — oக़் அவ்யக்தோঽயமசிந்த்யோঽயம்cக़்
இதி ஸ்ம்ருʼதே: । ததா² (ஸர்வேஷாம்) பஞ்சாநாமபி பூ⁴தாநாமவிகார்ய: அவிஷயத்வாத் ।
oக़் அச்சே²த்³யோঽயமதா³ஹ்யோঽயம்cக़் இதி ஸ்ம்ருʼதே: । யாபி
ஶரீரேந்த்³ரியஸம்ஸ்தா²நமாத்ரமுபலக்ஷ்ய மத்³ப⁴க்தாநாம் விபரீதாநாம் ச
ப்ரியாப்ரியாதி³ப்ரயுயுங்க்ஷா தஜ்ஜா ச த⁴ர்மாத⁴ர்மாதி³ப்ராப்தி: ஸா தேஷாமேவ ந து
மய்யஜரேঽம்ருʼதேঽப⁴யே oக़் நைநம் க்ருʼதாக்ருʼதே தபத:cக़் oக़் ந கர்மணா
வர்த⁴தே நோ கநீயாந்cக़் oக़் ஸபா³ஹ்யாப்⁴யந்தரோ ஹ்யஜ:cக़் oக़் ந லிப்யதே
லோகது:³கே²ந பா³ஹ்ய:cக़் இத்யாதி³ஶ்ருதிஸ்ம்ருʼதிப்⁴ய: । அநாத்மவஸ்துநஶ்சாஸத்த்வாதி³தி
பரமோ ஹேது: । ஆத்மநஶ்சாத்³வயத்வவிஷயாணி த்³வயஸ்யாஸத்த்வாத் யாநி
ஸர்வாண்யுபநிஷத்³வாக்யாநி விஸ்தரஶ: ஸமீக்ஷிதவ்யாநி ஸமீக்ஷிதவ்யாநீதி ॥ 116 ॥

இதி பரிஸங்க்²யாநப்ரகரணம் ॥ 3 ॥

இதி ஶ்ரீமத்பரமஹம்ஸபரிவ்ராஜகாசார்யாஶ்ரீகோ³விந்த³ப⁴க³வத்பாத³பூஜ்யஶிஷ்யஸ்ய
ஶ்ரீஶங்கரப⁴க³வத: க்ருʼதி: ஸகலவேதோ³பநிஷத்ஸாரோபதே³ஶஸாஹஸ்ரீ ஸமாப்தா
॥ ௐ தத்ஸத் ॥

Also Read 1000 Names of Upadesa Sahasri:

1000 Names of Upadesasahasri | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Upadesasahasri | Sahasranama Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top