Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Upadesasahasri | Sahasranama Lyrics in Punjabi

Upadesasahasri Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਉਪਦੇਸ਼ਸਾਹਸ੍ਰੀ ॥

(Metrical Section)

US-P01.001ab ਚੈਤਨ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਗਂ ਸਰ੍ਵਂ ਸਰ੍ਵਭੂਤਗੁਹਾਸ਼ਯਮ੍ ।
US-P01.001cd ਯਤ੍ ਸਰ੍ਵਵਿਸ਼ਯਾਤੀਤਂ ਤਸ੍ਮੈ ਸਰ੍ਵਵਿਦੇ ਨਮਃ ॥

US-P01.002ab ਸਮਾਪਯ੍ਯ ਕ੍ਰਿਯਾਃ ਸਰ੍ਵਾ ਦਾਰਾਗ੍ਨ੍ਯਾਧਾਨਪੂਰ੍ਵਿਕਾਃ ।
US-P01.002cd ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾਮਥੇਦਾਨੀਂ ਵਕ੍ਤੁਂ ਵੇਦਃ ਪ੍ਰਚਕ੍ਰਮੇ ॥

US-P01.003ab ਕਰ੍ਮਾਣਿ ਦੇਹਯੋਗਾਰ੍ਥਂ ਦੇਹਯੋਗੇ ਪ੍ਰਿਯਾਪ੍ਰਿਯੇ ।
US-P01.003cd ਧ੍ਰੁਵੇ ਸ੍ਯਾਤਾਂ ਤਤੋ ਰਾਗੋ ਦ੍ਵੇਸ਼ਸ਼੍ਚੈਵ ਤਤਃ ਕ੍ਰਿਯਾਃ ॥

US-P01.004ab ਧਰ੍ਮਾਧਾਰ੍ਮੌ ਤਤੋऽਜ੍ਞਾਸ੍ਯ ਦੇਹਯੋਗਸ੍ਤਥਾ ਪੁਨਃ ।
US-P01.004cd ਏਵਂ ਨਿਤ੍ਯਪ੍ਰਵਤ੍ਤੋऽਯਂ ਸਂਸਾਰਸ਼੍ਚਕ੍ਰਵਦ੍ ਭਸ਼ਮ੍ ॥

US-P01.005ab ਅਜ੍ਞਾਨਂ ਤਸ੍ਯ ਮੂਲਂ ਸ੍ਯਾਦਿਤਿ ਤਦ੍ਧਾਨਮਿਸ਼੍ਯਤੇ ।
US-P01.005cd ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾਤ ਆਰਬ੍ਧਾ ਤਤੋ ਨਿਃਸ਼੍ਰੇਯਸਂ ਭਵੇਤ੍ ॥

US-P01.006ab ਵਿਦ੍ਯੈਵਾਜ੍ਞਾਨਹਾਨਾਯ ਨ ਕਰ੍ਮਾਪ੍ਰਤਿਕੂਲਤਃ ।
US-P01.006cd ਨਾਜ੍ਞਾਨਸ੍ਯਾਪ੍ਰਹਾਣੇ ਹਿ ਰਾਗਦ੍ਵੇਸ਼ਕ੍ਸ਼ਯੋ ਭਵੇਤ੍ ॥

US-P01.007ab ਰਾਗਦ੍ਵੇਸ਼ਕ੍ਸ਼ਯਾਭਾਵੇ ਕਰ੍ਮ ਦੋਸ਼ਦ੍ਭਵਂ ਧ੍ਰੁਵਮ੍ ।
US-P01.007cd ਤਸ੍ਮਾਨ੍ ਨਿਃਸ਼੍ਰੇਯਸਾਰ੍ਥਾਯ ਵਿਦ੍ਯੈਵਾਤ੍ਰ ਵਿਧੀਯਤੇ ॥

US-P01.008ab ਨਨੁ ਕਰ੍ਮ ਤਥਾ ਨਿਤ੍ਯਂ ਕਰ੍ਤਵ੍ਯਂ ਜੀਵਨੇ ਸਤਿ ।
US-P01.008cd ਵਿਦ੍ਯਾਯਾਃ ਸਹਕਾਰਿਤ੍ਵਂ ਮੋਕ੍ਸ਼ਂ ਪ੍ਰਤਿ ਹਿ ਤਦ੍ ਵ੍ਰਜੇਤ੍ ॥

US-P01.009ab ਯਥਾ ਵਿਦ੍ਯਾ ਤਥਾ ਕਰ੍ਮ ਚੋਦਿਤਤ੍ਵਾਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ।
US-P01.009cd ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਾਯਸ੍ਮਤੇਸ਼੍ਚੈਵ ਕਾਰ੍ਯਂ ਕਰ੍ਮ ਮੁਮੁਕ੍ਸ਼ੁਭਿਃ ॥

US-P01.010ab ਨਨੁ ਧ੍ਰੁਵਫਲਾ ਵਿਦ੍ਯਾ ਨਾਨ੍ਯਤ੍ ਕਿਂਚਿਦਪੇਕ੍ਸ਼ਤੇ ।
US-P01.010cd ਨਾਗ੍ਨਿਸ਼੍ਟੋਮੋ ਯਥੈਵਾਨ੍ਯਦ੍ ਧ੍ਰੁਵਕਾਰ੍ਯੋऽਪ੍ਯਪੇਕ੍ਸ਼ਤੇ ॥

US-P01.011ab ਤਥਾ ਧ੍ਰੁਵਫਲਾ ਵਿਦ੍ਯਾ ਕਰ੍ਮ ਨਿਤ੍ਯਮਪੇਕ੍ਸ਼ਤੇ ।
US-P01.011cd ਇਤ੍ਯੇਵਂ ਕੇਚਿਦਿਚ੍ਛਨ੍ਤਿ ਨ ਕਰ੍ਮ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲਤਃ ॥

US-P01.012ab ਵਿਦ੍ਯਾਯਾਃ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲਂ ਹਿ ਕਰ੍ਮ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਸਾਭਿਮਾਨਤਃ ।
US-P01.012cd ਨਿਰ੍ਵਿਕਾਰਾਤ੍ਮਬੁਦ੍ਧਿਸ਼੍ਚ ਵਿਦ੍ਯੇਤੀਹ ਪ੍ਰਕੀਤਿਤਾ ॥

US-P01.013ab ਅਹਂ ਕਰ੍ਤਾ ਮਮੇਦਂ ਸ੍ਯਾਦਿਤਿ ਕਰ੍ਮ ਪ੍ਰਵਰ੍ਤਤੇ ।
US-P01.013cd ਵਸ੍ਤ੍ਵਧੀਨਾ ਭਵੇਦ੍ ਵਿਦ੍ਯਾ ਕਰ੍ਤਧੀਨੋ ਭਵੇਦ੍ ਵਿਧਿਃ ॥

US-P01.014ab ਕਾਰਕਾਣ੍ਯੁਪਮਦ੍ਨਾਤਿ ਵਿਦ੍ਯਾऽਬ੍ਬੁਦ੍ਧਿਮਿਵੋਸ਼ਰੇ ।
US-P01.014cd ਤਤ੍ਸਤ੍ਯਮਤਿਮਾਦਾਯ ਕਰ੍ਮ ਕਰ੍ਤੁਂ ਵ੍ਯਵਸ੍ਯਤਿ ॥

US-P01.015ab ਵਿਰੁਦ੍ਧਤ੍ਵਾਦਤਃ ਸ਼ਕ੍ਯਂ ਕਰ੍ਮ ਕਰ੍ਤੁਂ ਨ ਵਿਦ੍ਯਯਾ ।
US-P01.015cd ਸਹੈਵਂ ਵਿਦੁਸ਼ਾ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਰ੍ਮ ਹੇਯਂ ਮੁਮੁਕ੍ਸ਼ੁਨਾ ॥

US-P01.016ab ਦੇਹਾਦ੍ਯੈਰਵਿਸ਼ੇਸ਼ੇਣ ਦੇਹਿਨੋ ਗ੍ਰਹਣਂ ਨਿਜਮ੍ ।
US-P01.016cd ਪ੍ਰਾਣਿਨਾਂ ਤਦਵਿਦ੍ਯੋਤ੍ਥਂ ਤਾਵਤ੍ ਕਰ੍ਮਵਿਧਿਰ੍ਭਵੇਤ੍ ॥

US-P01.017ab ਨੇਤਿ ਨੇਤੀਤਿ ਦੇਹਾਦੀਨਪੋਹ੍ਯਾਤ੍ਮਾਵਸ਼ੇਸ਼ਿਤਃ ।
US-P01.017cd ਅਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਤ੍ਮਬੋਧਾਰ੍ਥਂ ਤੇਨਾਵਿਦ੍ਯਾ ਨਿਵਰ੍ਤਿਤਾ ॥

US-P01.018ab ਨਿਵਤ੍ਤਾ ਸਾ ਕਥਂ ਭੂਯਃ ਪ੍ਰਸੂਯੇਤ ਪ੍ਰਮਾਣਤਃ ।
US-P01.018cd ਅਸਤ੍ਯੇਵਾਵਿਸ਼ੇਸ਼ੇ ਹਿ ਪ੍ਰਤ੍ਯਗਾਤ੍ਮਨਿ ਕੇਵਲੇ ॥

US-P01.019ab ਨ ਚੇਦ੍ ਭੂਯਃ ਪ੍ਰਸੂਯੇਤ ਕਰ੍ਤਾ ਭੋਕ੍ਤੇਤਿ ਧੀਃ ਕਥਮ੍ ।
US-P01.019cd ਸਦਸ੍ਮੀਤਿ ਚ ਵਿਜ੍ਞਾਨੇ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਵਿਦ੍ਯਾਸਹਾਯਿਕਾ ॥

US-P01.020ab ਅਤ੍ਯਰੇਚਯਦਿਤ੍ਯੁਕ੍ਤੋ ਨ੍ਯਾਸਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਯਾਤ ਏਵ ਹਿ ।
US-P01.020cd ਕਰ੍ਮਭ੍ਯੋ ਮਾਨਸਾਨ੍ਤੇਭ੍ਯ ਏਤਾਵਦਿਤਿ ਵਾਜਿਨਾਮ੍ ॥

US-P01.021ab ਅਮਤਤ੍ਵਂ ਸ਼੍ਰੁਤਂ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤ੍ਯਾਜ੍ਯਂ ਕਰ੍ਮ ਮੁਮੁਕ੍ਸ਼ੁਭਿਃ ।
US-P01.021cd ਅਗ੍ਨਿਸ਼੍ਟੋਮਵਦਿਤ੍ਯੁਕ੍ਤਂ ਤਤ੍ਰੇਦਮਭਿਧੀਯਤੇ ॥

US-P01.022ab ਨੈਕਕਾਰਕਸਾਧ੍ਯਤ੍ਵਾਤ੍ ਫਲਾਨ੍ਯਤ੍ਵਾਚ੍ ਚ ਕਰ੍ਮਣਃ ।
US-P01.022cd ਵਿਦ੍ਯਾ ਤਦ੍ਵਿਪਈਤਾਤੋ ਦਸ਼੍ਟਾਨ੍ਤੋ ਵਿਸ਼ਮੋ ਭਵੇਤ੍ ॥

US-P01.023ab ਕਸ਼੍ਯਾਦਿਵਤ੍ ਫਲਾਰ੍ਥਤ੍ਵਾਦਨ੍ਯਕਰ੍ਮੋਪਬਂਹਣਮ੍ ।
US-P01.023cd ਅਗ੍ਨਿਸ਼੍ਟੋਮਸ੍ਤ੍ਵਪੇਕ੍ਸ਼ੇਤ ਵਿਦ੍ਯਾਨ੍ਯਤ੍ ਕਿਮਪੇਕ੍ਸ਼ਤੇ ॥

US-P01.024ab ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਾਯਸ੍ਤੁ ਤਸ੍ਯੈਵ ਯਸ੍ਯਾਹਂਕਾਰ ਇਸ਼੍ਯਤੇ ।
US-P01.024cd ਅਹਂਕਾਰਫਲਾਰ੍ਥਿਤ੍ਵੇ ਵਿਦ੍ਯੇਤੇ ਨਾਤ੍ਮਵੇਦਿਨਃ ॥

US-P01.025ab ਤਸ੍ਮਾਦਜ੍ਞਾਨਹਾਨਾਯ ਸਂਸਾਰਵਿਨਿਵਤ੍ਤਯੇ ।
US-P01.025cd ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾਵਿਧਾਨਾਯ ਪ੍ਰਾਰਬ੍ਧੋਪਨਿਸ਼ਤ੍ ਤ੍ਵਿਯਮ੍ ॥

US-P01.026ab ਸਦੇਰੁਪਨਿਪੂਰ੍ਵਸ੍ਯ ਕ੍ਵਿਪਿ ਚੋਪਨਿਸ਼ਦ੍ ਭਵੇਤ੍ ।
US-P01.026cd ਮਨ੍ਦੀਕਰਣਭਾਵਾਚ੍ ਚ ਗਰ੍ਭਾਦੇਃ ਸ਼ਾਤਨਾਤ੍ ਤਥਾ ॥

US-P02.001ab ਪ੍ਰੈਸ਼ੇਦ੍ਧੁਮਸ਼ਕ੍ਯਤ੍ਵਾਨ੍ ਨੇਤਿ ਨੇਤੀਤਿ ਸ਼ੇਸ਼ਿਤਮ੍ ।
US-P02.001cd ਇਦਂ ਨਾਹਮਿਦਂ ਨਾਹਮਿਤ੍ਯਦ੍ਧਾ ਪ੍ਰਤਿਪਦ੍ਯਤੇ ॥

US-P02.002ab ਇਦਂਧੀਰਿਦਮਾਤ੍ਮੋਤ੍ਥਾ ਵਾਚਾਰਮ੍ਭਞਗੋਚਰਾ ।
US-P02.002cd ਨਿਸ਼ਿਦ੍ਧਾਤ੍ਮੋਦ੍ਭਵਤ੍ਵਾਤ੍ ਸਾ ਨ ਪੁਨਰ੍ਮਾਨਤਾਂ ਵ੍ਰਜੇਤ੍ ॥

US-P02.003ab ਪੂਰ੍ਵਬੁਦ੍ਧਿਮਬਾਧਿਤ੍ਵਾ ਨੋਤ੍ਤਰਾ ਜਾਯਤੇ ਮਤਿਃ ।
US-P02.003cd ਦਸ਼ਿਰੇਕਃ ਸ੍ਵਯਂਸਿਦ੍ਧਃ ਫਲਤ੍ਵਾਤ੍ ਸ ਨ ਬਾਧ੍ਯਤੇ ॥

US-P02.004ab ਇਦਂਵਨਮਤਿਕ੍ਰਮ੍ਯ ਸ਼ੋਕਮੋਹਾਦਿਦੂਸ਼ਿਤਮ੍ ।
US-P02.004cd ਵਨਾਦ੍ ਗਨ੍ਧਾਰਕੋ ਯਦ੍ਵਤ੍ ਸ੍ਵਮਾਤ੍ਮਾਨਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯਤੇ ॥

US-P03.001ab ਈਸ਼੍ਵਰਸ਼੍ਚੇਦਨਾਤ੍ਮਾ ਸ੍ਯਾਨ੍ ਨਾਸਾਵਸ੍ਮੀਤਿ ਧਾਰਯੇਤ੍ ।
US-P03.001cd ਆਤ੍ਮਾ ਚੇਦੀਸ਼੍ਵਰੋऽਸ੍ਮੀਤਿ ਵਿਦ੍ਯਾ ਸਾਨ੍ਯਨਿਵਰ੍ਤਿਕਾ ॥

US-P03.002ab ਆਤ੍ਮਨੋऽਨ੍ਯਸ੍ਯ ਚੇਦ੍ ਧਰ੍ਮਾ ਅਸ੍ਥੂਲਤ੍ਵਾਦਯੋ ਮਤਾਃ ।
US-P03.002cd ਅਜ੍ਞੇਯਤ੍ਵੇऽਸ੍ਯ ਕਿਂ ਤੈਃ ਸ੍ਯਾਦਾਤ੍ਮਤ੍ਵੇ ਤ੍ਵਨ੍ਯਧੀਹ੍ਨੁਤਿਃ ॥

US-P03.003ab ਮਿਥ੍ਯਾਧ੍ਯਾਸਨਿਸ਼ੇਧਾਰ੍ਥਂ ਤਤੋऽਸ੍ਥੂਲਾਦਿ ਗਹ੍ਯਤਾਮ੍ ।
US-P03.003cd ਪਰਤ੍ਰ ਚੇਨ੍ ਨਿਸ਼ੇਧਾਰ੍ਥਂ ਸ਼ੂਨ੍ਯਤਾਵਰਣਂ ਹਿ ਤਤ੍ ॥

US-P03.004ab ਬੁਭੁਤ੍ਸੋਰ੍ਯਦਿ ਚਾਨ੍ਯਤ੍ਰ ਪ੍ਰਤ੍ਯਗਾਤ੍ਮਨ ਇਸ਼੍ਯਤੇ ।
US-P03.004cd ਅਪ੍ਰਾਣੋ ਹ੍ਯਮਨਾਃ ਸ਼ੁਭ੍ਰ ਇਤਿ ਚਾਨਰ੍ਥਕਂ ਵਚਃ ॥

US-P04.001ab ਅਹਂਪ੍ਰਤ੍ਯਯਬੀਜਂ ਯਦਹਂਪ੍ਰਤ੍ਯਯਵਤ੍ਸ੍ਥਿਤਮ੍ ।
US-P04.001cd ਨਾਹਂਪ੍ਰਤ੍ਯਯਵਹ੍ਨ੍ਯੁਸ਼੍ਟਂ ਕਥਂ ਕਰ੍ਮ ਪ੍ਰਰੋਹਤਿ ॥

US-P04.002ab ਦਸ਼੍ਟਵਚ੍ ਚੇਤ੍ ਪ੍ਰਰੋਹਃ ਸ੍ਯਾਨ੍ ਨਾਨ੍ਯਕਰ੍ਮਾ ਸ ਇਸ਼੍ਯਤੇ ।
US-P04.002cd ਤਨ੍ਨਿਰੋਧੇ ਕਥਂ ਤਤ੍ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਪਚ੍ਛਾਮੋ ਵਸ੍ਤਦੁਚ੍ਯਤਾਮ੍ ॥

US-P04.003ab ਦੇਹਾਦ੍ਯਾਰਮ੍ਭਸਾਮਰ੍ਥ੍ਯਾਜ੍ ਜ੍ਞਾਨਂ ਸਦ੍ਵਿਸ਼ਯਂ ਤ੍ਵਯਿ ।
US-P04.003cd ਅਭਿਭੂਯ ਫਲਂ ਕੁਰ੍ਯਾਤ੍ ਕਰ੍ਮਾਨ੍ਤੇ ਜ੍ਞਾਨਮੁਦ੍ਭਵੇਤ੍ ॥

US-P04.004ab ਆਰਬ੍ਧਸ੍ਯ ਫਲੇ ਹ੍ਯੇਤੇ ਭੋਗੋ ਜ੍ਞਾਨਂ ਚ ਕਰ੍ਮਣਃ ।
US-P04.004cd ਅਵਿਰੋਧਸ੍ਤਯੋਰ੍ਯੁਕ੍ਤੋ ਵੈਧਰ੍ਮ੍ਯਂ ਚੇਤਰਸ੍ਯ ਤੁ ॥

US-P04.005ab ਦੇਹਾਤ੍ਮਜ੍ਞਾਨਵਜ੍ ਜ੍ਞਾਨਂ ਦੇਹਾਤ੍ਮਜ੍ਞਾਨਬਾਧਕਮ੍ ।
US-P04.005cd ਆਤ੍ਮਨ੍ਯੇਵ ਭਵੇਦ੍ ਯਸ੍ਯ ਸ ਨੇਚ੍ਛਨ੍ਨਪਿ ਮੁਚ੍ਯਤੇ ॥

US-P05.001ab ਮੂਤ੍ਰਾਸ਼ਙ੍ਕੋ ਯਥੋਦਙ੍ਕੋ ਨਾਗ੍ਰਹੀਦਮਤਂ ਮੁਨਿਃ ।
US-P05.001cd ਕਰ੍ਮਨਾਸ਼ਭਯਾਜ੍ ਜਨ੍ਤੋਰਾਤ੍ਮਜ੍ਞਾਨਾਗ੍ਰਹਸ੍ਤਥਾ ॥

US-P05.002ab ਬੁਦ੍ਧਿਸ੍ਥਸ਼੍ਚਲਤੀਵਾਤ੍ਮਾ ਧ੍ਯਾਯਤੀਵ ਚ ਦਸ਼੍ਯਤੇ ।
US-P05.002cd ਨੌਗਤਸ੍ਯ ਯਥਾ ਵਕ੍ਸ਼ਾਸ੍ਤਦ੍ਵਤ੍ ਸਂਸਾਰਵਿਭ੍ਰਮਃ ॥

US-P05.003ab ਨੌਸ੍ਥਸ੍ਯ ਪ੍ਰਾਤਿਲੋਮ੍ਯੇਨ ਨਗਾਨਾਂ ਗਮਨਂ ਯਥਾ ।
US-P05.003cd ਆਤ੍ਮਨਃ ਸਂਸਤਿਸ੍ਤਦ੍ਵਦ੍ ਧ੍ਯਾਯਤੀਵੇਤਿ ਹਿ ਸ਼੍ਰੁਤਿਃ ॥

US-P05.004ab ਚੈਤਨ੍ਯਪ੍ਰਤਿਬਿਮ੍ਬੇਨ ਵ੍ਯਾਪ੍ਤੋ ਬੋਧੋ ਹਿ ਜਾਯਤੇ ।
US-P05.004cd ਬੁਦ੍ਧੇਃ ਸ਼ਬ੍ਦਾਦਿਨਿਰ੍ਭਾਸਸ੍ਤੇਨ ਮੋਮੁਹ੍ਯਤੇ ਜਗਤ੍ ॥

US-P05.005ab ਚੈਤਨ੍ਯਾਭਾਸਤਾਹਮਸ੍ਤਾਦਰ੍ਥ੍ਯਂ ਚ ਤਦਸ੍ਯ ਯਤ੍ ।
US-P05.005cd ਇਦਮਂਸ਼ਪ੍ਰਹਾਣੇ ਨ ਪਰਃ ਸੋऽਨੁਭਵੋ ਭਵੇਤ੍ ॥

US-P06.001ab ਛਿਤ੍ਤ੍ਵਾ ਤ੍ਯਕ੍ਤੇਨ ਹਸ੍ਤੇਨ ਸ੍ਵਯਂ ਨਾਤ੍ਮਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼੍ਯਤੇ ।
US-P06.001cd ਤਥਾ ਸ਼ਿਸ਼੍ਟੇਨ ਸਰ੍ਵੇਣ ਯੇਨ ਯੇਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼੍ਯਤੇ ॥

US-P06.002ab ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤ੍ਯਕ੍ਤੇਨ ਹਸ੍ਤੇਨ ਤੁਲ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਮ੍ ।
US-P06.002cd ਅਨਾਤ੍ਮਤ੍ਵੇਨ ਤਸ੍ਮਾਜ੍ ਜ੍ਞੋ ਮੁਕ੍ਤਃ ਸਰ੍ਵਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣੈਃ ॥

US-P06.003ab ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਮਿਦਂ ਸਰ੍ਵਂ ਜ੍ਞਾਤ ਆਤ੍ਮਨ੍ਯਸਦ੍ ਭਵੇਤ੍ ।
US-P06.003cd ਅਵਿਦ੍ਯਾਸ੍ਤਮਤਃ ਸਰ੍ਵਂ ਜ੍ਞਾਤ ਆਤ੍ਮਨ੍ਯਸਦ੍ ਭਵੇਤ੍ ॥

US-P06.004ab ਜ੍ਞਾਤੈਵਾਤ੍ਮਾ ਸਦਾ ਗ੍ਰਾਹ੍ਯੋ ਜ੍ਞੇਯਮੁਤ੍ਸਜ੍ਯ ਕੇਵਲਃ ।
US-P06.004cd ਅਹਮਿਤ੍ਯਪਿ ਯਦ੍ ਗ੍ਰਾਹ੍ਯਂ ਵ੍ਯਪੇਤਾਙ੍ਗਸਮਂ ਹਿ ਤਤ੍ ॥

US-P06.005ab ਯਾਵਾਨ੍ ਸ੍ਯਾਦਿਦਮਂਸ਼ੋ ਯਃ ਸ ਸ੍ਵਤੋऽਨ੍ਯੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਮ੍ ।
US-P06.005cd ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਪ੍ਰਕ੍ਸ਼ਯੋ ਯਤ੍ਰ ਸਿਦ੍ਧੋ ਜ੍ਞਸ਼੍ਚਿਤ੍ਰਗੁਰ੍ਯਥਾ ॥

US-P06.006ab ਇਦਮਂਸ਼ੋऽਹਮਿਤ੍ਯਤ੍ਰ ਤ੍ਯਾਜ੍ਯੋ ਨਾਤ੍ਮੇਤਿ ਪਣ੍ਡਿਤੈਃ ।
US-P06.006cd ਅਹਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮੇਤਿ ਸ਼ਿਸ਼੍ਟੋऽਂਸ਼ੋ ਭੂਤਪੂਰ੍ਵਗਤੇਰ੍ਭਵੇਤ੍ ॥

US-P07.001ab ਬੁਦ੍ਧ੍ਯਾਰੂਢਂ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਂ ਦਸ਼੍ਯਤੇ ਯਤ੍ਰ ਤਤ੍ਰ ਵਾ ।
US-P07.001cd ਮਯਾ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਸ਼੍ਚਾਸ੍ਮਿ ਸਰ੍ਵਗਃ ॥

US-P07.002ab ਯਥਾਮਬੁਦ੍ਧਿਚਾਰਾਣਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਤਦ੍ਵਤ੍ ਪਰੇਸ਼੍ਵਪਿ ।
US-P07.002cd ਨੈਵਾਪੋਢੁਂ ਨ ਵਾਦਾਤੁਂ ਸ਼ਕ੍ਯਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਰੋ ਹ੍ਯਹਮ੍ ॥

US-P07.003ab ਵਿਕਾਰਿਤ੍ਵਮਸ਼ੁਦ੍ਧਤ੍ਵਂ ਭੌਤਿਕਤ੍ਵਂ ਨ ਚਾਤ੍ਮਨਃ ।
US-P07.003cd ਅਸ਼ੇਸ਼ਬੁਦ੍ਧਿਸਾਕ੍ਸ਼ਿਤ੍ਵਾਦ੍ ਬੁਦ੍ਧਿਵਚ੍ ਚਾਲ੍ਪਵੇਦਨਾ ॥

US-P07.004ab ਮਣੌ ਪ੍ਰਕਾਸ਼੍ਯਤੇ ਯਦ੍ਵਦ੍ ਰਕ੍ਤਾਦ੍ਯਾਕਾਰਤਾਤਪੇ ।
US-P07.004cd ਮਯਿ ਸਂਦਸ਼੍ਯਤੇ ਸਰ੍ਵਮਾਤਪੇਨੇਵ ਤਨ੍ ਮਯਾ ॥

US-P07.005ab ਬੁਦ੍ਧੌ ਦਸ਼੍ਯਂ ਭਵੇਦ੍ ਬੁਦ੍ਧੌ ਸਤ੍ਯਾਂ ਨਾਸ੍ਤਿ ਵਿਪਰ੍ਯਯੇ ।
US-P07.005cd ਦ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਦਾ ਦ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਦ੍ਵੈਤਂ ਨ ਵਿਦ੍ਯਤੇ ॥

US-P07.006ab ਅਵਿਵੇਕਾਤ੍ ਪਰਾਭਾਵਂ ਯਥਾ ਬੁਦ੍ਧਿਰਵੇਤ੍ ਤਥਾ ।
US-P07.006cd ਵਿਵੇਕਾਤ੍ ਤੁ ਪਰਾਦਨ੍ਯਃ ਸ੍ਵਯਂ ਚਾਪਿ ਨ ਵਿਦ੍ਯਤੇ ॥

US-P08.001ab ਚਿਤਿਸ੍ਵਰੂਪਂ ਸ੍ਵਤ ਏਵ ਮੇ ਮਤੇ ਰਸਾਦਿਯੋਗਸ੍ਤਵ ਮੋਹਕਾਰਿਤਃ ।
US-P08.001cd ਅਤੋ ਨ ਕਿਂਚਿਤ੍ ਤਵ ਚੇਸ਼੍ਟਿਤੇਨ ਮੇ ਫਲਂ ਭਵੇਤ੍ ਸਰ੍ਵਵਿਸ਼ੇਸ਼ਹਾਨਤਃ ॥

US-P08.002ab ਵਿਮੁਚ੍ਯ ਮਾਯਾਮਯਕਾਰ੍ਯਤਾਮਿਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ੍ਤਿਮਾਯਾਹ੍ਯਸਦੀਹਿਤਾਤ੍ ਸਦਾ ।
US-P08.002cd ਅਹਂ ਪਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਸਦਾ ਵਿਮੁਕ੍ਤਵਤ੍ ਤਥਾਜਮੇਕਂ ਦ੍ਵਯਵਰ੍ਜਿਤਂ ਯਤਃ ॥

US-P08.003ab ਸਦਾ ਚ ਭੂਤੇਸ਼ੁ ਸਮੋऽਸ੍ਮਿ ਕੇਵਲੋ ਯਥਾ ਚ ਖਂ ਸਰ੍ਵਗਮਕ੍ਸ਼ਰਂ ਸ਼ਿਵਮ੍ ।
US-P08.003cd ਨਿਰਨ੍ਤਰਂ ਨਿਸ਼੍ਕਲਮਕ੍ਰਿਯਂ ਪਰਂ ਤਤੋ ਨ ਮੇऽਸ੍ਤੀਹ ਫਲਂ ਤਵੇਹਿਤੈਃ ॥

US-P08.004ab ਅਹਂ ਮਮੈਕੋ ਨ ਤਦਨ੍ਯਦਿਸ਼੍ਯਤੇ ਤਥਾ ਨ ਕਸ੍ਯਾਪ੍ਯਹਮਸ੍ਮ੍ਯਸਙ੍ਗਤਃ ।
US-P08.004cd ਅਸਙ੍ਗਰੂਪੋऽਹਮਤੋ ਨ ਮੇ ਤ੍ਵਯਾ ਕਤੇਨ ਕਾਰ੍ਯਂ ਤਵ ਚਾਦ੍ਵਯਤ੍ਵਤਃ ॥

US-P08.005ab ਫਲੇ ਚ ਹੇਤੌ ਚ ਜਨੋ ਵਿਸ਼ਕ੍ਤਵਾਨਿਤਿ ਪ੍ਰਚਿਨ੍ਯਾਹਮਤੋ ਵਿਮੋਕ੍ਸ਼ਣੇ ।
US-P08.005cd ਜਨਸ੍ਯ ਸਂਵਾਦਮਿਮਂ ਪ੍ਰਕ੍ਲ਼੍ਪ੍ਤਵਾਨ੍ ਸ੍ਵਰੂਪਤਤ੍ਤ੍ਵਾਰ੍ਥਵਿਬੋਧਕਾਰਣਮ੍ ॥

US-P08.006ab ਸਂਵਾਦਮੇਤਂ ਯਦਿ ਚਿਨ੍ਤਯੇਨ੍ ਨਰੋ ਵਿਮੁਚ੍ਯਤੇऽਜ੍ਞਾਨਮਹਾਭਯਾਗਮਾਤ੍ ।
US-P08.006cd ਵਿਮੁਕ੍ਤਕਾਮਸ਼੍ਚ ਤਥਾ ਜਨਃ ਸਦਾ ਚਰਤ੍ਯਸ਼ੋਕਃ ਸਮ ਆਤ੍ਮਵਿਤ੍ ਸੁਖੀ ॥

US-P09.001ab ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਤਾਵ੍ਯਾਪਿਤੇ ਜ੍ਞੇਯੇ ਗਨ੍ਧਾਦੇਰੁਤ੍ਤਰੋਤ੍ਤਰਮ੍ ।
US-P09.001cd ਪ੍ਰਤ੍ਯਗਾਤ੍ਮਾਵਸਾਨੇਸ਼ੁ ਪੂਰ੍ਵਪੂਰ੍ਵਪ੍ਰਹਾਣਤਃ ॥

US-P09.002ab ਸ਼ਾਰੀਰਾ ਪਥਿਵੀ ਤਾਵਦ੍ ਯਾਵਦ੍ ਬਾਹ੍ਯਾ ਪ੍ਰਮਾਣਤਃ ।
US-P09.002cd ਅਬਾਦੀਨਿ ਚ ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਨਿ ਤਾਵਜ੍ ਜ੍ਞੇਯਾਨਿ ਕਤ੍ਸ੍ਨਸ਼ਃ ॥

US-P09.003ab ਵਾਯ੍ਵਾਦੀਨਾਂ ਯਥੋਤ੍ਪਤ੍ਤੇਃ ਪੂਰ੍ਵਂ ਖਂ ਸਰ੍ਵਗਂ ਤਥਾ ।
US-P09.003cd ਅਹਮੇਕਃ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਸ਼੍ਚਿਨ੍ਮਾਤ੍ਰਃ ਸਰ੍ਵਗੋऽਦ੍ਵਯਃ ॥

US-P09.004ab ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦ੍ਯਾਃ ਸ੍ਥਾਵਰਾਨ੍ਤਾ ਯੇ ਪ੍ਰਾਣਿਨੋ ਮਮ ਪੂਃ ਸ੍ਮਤਾਃ ।
US-P09.004cd ਕਾਮਕ੍ਰੋਧਾਦਯੋ ਦੋਸ਼ਾ ਜਾਯੇਰਨ੍ ਮੇ ਕੁਤੋऽਨ੍ਯਤਃ ॥

US-P09.005ab ਭੂਤਦੋਸ਼ੈਃ ਸਦਾਸ੍ਪਸ਼੍ਟਂ ਸਰ੍ਵਭੂਤਸ੍ਥਮੀਸ਼੍ਵਰਮ੍ ।
US-P09.005cd ਨੀਲਂ ਵ੍ਯੋਮ ਯਥਾ ਬਾਲੋ ਦੂਸ਼੍ਟਂ ਮਾਂ ਵੀਕ੍ਸ਼ਤੇ ਜਨਃ ॥

US-P09.006ab ਮਚ੍ਚੈਤਨ੍ਯਾਵਭਾਸ੍ਯਤ੍ਵਾਤ੍ ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਾਣਿਧਿਯਾਂ ਸਦਾ ।
US-P09.006cd ਪੂਰ੍ਮਮ ਪ੍ਰਾਣਿਨਃ ਸਰ੍ਵੇ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਸ੍ਯ ਵਿਪਾਪ੍ਮਨਃ ॥

US-P09.007ab ਜਨਿਮਜ੍ ਜ੍ਞਾਨਵਿਜ੍ਞੇਯਂ ਸ੍ਵਪ੍ਨਜ੍ਞਾਨਵਦਿਸ਼੍ਯਤੇ ।
US-P09.007cd ਨਿਤ੍ਯਂ ਨਿਰ੍ਵਿਸ਼ਯਂ ਜ੍ਞਾਨਂ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਦ੍ਵੈਤਂ ਨ ਵਿਦ੍ਯਤੇ ॥

US-P09.008ab ਜ੍ਞਾਤੁਰ੍ਜ੍ਞਾਤਿਰ੍ਹਿ ਨਿਤ੍ਯੋਕ੍ਤਾ ਸੁਸ਼ੁਪ੍ਤੇ ਤ੍ਵਨ੍ਯਸ਼ੂਨ੍ਯਤਃ ।
US-P09.008cd ਜਾਗ੍ਰਜ੍ਜ੍ਞਾਤਿਸ੍ਤ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਤਸ੍ਤਦ੍ ਗ੍ਰਾਹ੍ਯਂ ਚਾਸਦਿਸ਼੍ਯਤਾਮ੍ ॥

US-P09.009ab ਰੂਪਵਤ੍ਤ੍ਵਾਦ੍ਯਸਤ੍ਤ੍ਵਾਨ੍ ਨ ਦਸ਼੍ਟ੍ਯਾਦੇਃ ਕਰ੍ਮਤਾ ਯਥਾ ।
US-P09.009cd ਏਵਂ ਵਿਜ੍ਞਾਨਕਰ੍ਮਤ੍ਵਂ ਭੂਮ੍ਨੋ ਨਾਸ੍ਤੀਤਿ ਗਮ੍ਯਤੇ ॥

US-P10.001ab ਦਸ਼ਿਸ੍ਵਰੂਪਂ ਗਗਨੋਪਮਂ ਪਰਂ ਸਕਦ੍ਵਿਭਾਤਂ ਤ੍ਵਜਮੇਕਮਕ੍ਸ਼ਰਮ੍ ।
US-P10.001cd ਅਲੇਪਕਂ ਸਰ੍ਵਗਤਂ ਯਦਦ੍ਵਯਂ ਤਦੇਵ ਚਾਹਂ ਸਤਤਂ ਵਿਮੁਕ੍ਤ ਓਮ੍ ॥

US-P10.002ab ਦਸ਼ਿਸ੍ਤੁ ਸ਼ੁਦ੍ਧੋऽਹਮਵਿਕ੍ਰਿਯਾਤ੍ਮਕੋ ਨ ਮੇऽਸ੍ਤਿ ਕਸ਼੍ਚਿਦ੍ ਵਿਸ਼ਯਃ ਸ੍ਵਭਾਵਤਃ ।
US-P10.002cd ਪੁਰਸ੍ਤਿਰਸ਼੍ਚੋਰ੍ਧ੍ਵਮਧਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ਵਤਃ ਸੁਪੂਰ੍ਣਭੂਮਾ ਤ੍ਵਜ ਆਤ੍ਮਨਿ ਸ੍ਥਿਤਃ ॥

US-P10.003ab ਅਜੋऽਮਰਸ਼੍ਚੈਵ ਤਥਾਜਰੋऽਮਤਃ ਸ੍ਵਯਂਪ੍ਰਭਃ ਸਰ੍ਵਗਤੋऽਹਮਦ੍ਵਯਃ ।
US-P10.003cd ਨ ਕਾਰਣਂ ਕਾਰ੍ਯਮਤੀਵ ਨਿਰ੍ਮਲਃ ਸਦੈਵ ਤਪ੍ਤਸ਼੍ਚ ਤਤੋ ਵਿਮੁਕ੍ਤ ਓਮ੍ ॥

US-P10.004ab ਸੁਸ਼ੁਪ੍ਤਜਾਰਤ੍ਸ੍ਵਪਤਸ਼੍ਚ ਦਰ੍ਸ਼ਨਂ ਨ ਮੇऽਸ੍ਤਿ ਕਿਂਚਿਤ੍ ਸ੍ਵਮਿਵੇਹ ਮੋਹਨਮ੍ ।
US-P10.004cd ਸ੍ਵਤਸ਼੍ਚ ਤੇਸ਼ਾਂ ਪਰਤੋऽਪ੍ਯਸਤ੍ਤ੍ਵਤਸ੍ਤੁਰੀਯ ਏਵਾਸ੍ਮਿ ਸਦਾ ਦਗਦ੍ਵਯਃ ॥

US-P10.005ab ਸ਼ਰੀਰਬੁਦ੍ਧੀਨ੍ਦ੍ਰਿਯਦੁਃਖਸਂਤਤਿਰ੍ਨ ਮੇ ਨ ਚਾਹਂ ਮਮ ਨਿਰ੍ਵਿਕਾਰਤਃ ।
US-P10.005cd ਅਸਤ੍ਤ੍ਵਹੇਤੋਸ਼੍ਚ ਤਥੈਵ ਸਂਤਤੇਰਸਤ੍ਤ੍ਵਮਸ੍ਯਾਃ ਸ੍ਵਪਤੋ ਹਿ ਦਸ਼੍ਯਵਤ੍ ॥

US-P10.006ab ਇਦਂ ਤੁ ਸਤ੍ਯਂ ਮਮ ਨਾਸ੍ਤਿ ਵਿਕ੍ਰਿਯਾ ਵਿਕਾਰਹੇਤੁਰ੍ਨ ਹਿ ਮੇऽਦ੍ਵਯਤ੍ਵਤਃ ।
US-P10.006cd ਨ ਪੁਣ੍ਯਪਾਪੇ ਨ ਚ ਮੋਕ੍ਸ਼ਬਨ੍ਧਨੇ ਨ ਚਾਸ੍ਤਿ ਵਰ੍ਣਸ਼੍ਰਮਤਾਸ਼ਈਰਤਃ ॥

US-P10.007ab ਅਨਾਦਿਤੋ ਨਿਰ੍ਗੁਣਤੋ ਨ ਕਰ੍ਮ ਮੇ ਫਲਂ ਚ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਰਮੋऽਹਮਦ੍ਵਯਃ ।
US-P10.007cd ਯਥਾ ਨਭਃ ਸਰ੍ਵਗਤਂ ਨ ਲਿਪ੍ਯਤੇ ਤਥਾ ਹ੍ਯਹਂ ਦੇਹਗਤੋऽਪਿ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਤਃ ॥

US-P10.008ab ਸਦਾ ਚ ਭੂਤੇਸ਼ੁ ਸਮੋऽਹਮੀਸ਼੍ਵਰਃ ਕ੍ਸ਼ਰਾਕ੍ਸ਼ਰਾਭ੍ਯਾਂ ਪਰਮੋ ਹ੍ਯਥੋਤ੍ਤਮਃ ।
US-P10.008cd ਪਰਾਤ੍ਮਤਤ੍ਤ੍ਵਸ਼੍ਚ ਤਥਾਦ੍ਵਯੋऽਪਿ ਸਨ੍ ਵਿਪਰ੍ਯਯੇਣਾਭਿਵਤਸ੍ਤ੍ਵਵਿਦ੍ਯਯਾ ॥

US-P10.009ab ਅਵਿਦ੍ਯਯਾ ਭਾਵਨਯਾ ਚ ਕਰ੍ਮਭਿਰ੍ਵਿਵਿਕ੍ਤ ਆਤ੍ਮਾਵ੍ਯਵਧਿਃ ਸੁਨਿਰ੍ਮਲਃ ।
US-P10.009cd ਦਗਾਦਿਸ਼ਕ੍ਤਿਪ੍ਰਚਿਤੋऽਹਮਦ੍ਵਯਃ ਸ੍ਥਿਤਃ ਸ੍ਵਰੂਪੇ ਗਗਨਂ ਯਥਾਚਲਮ੍ ॥

US-P10.010ab ਅਹਂ ਪਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਵਿਨਿਸ਼੍ਚਯਾਤ੍ਮਦਞ੍ ਨ ਜਾਯਤੇ ਭੂਯ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੁਤੇਰ੍ਵਚਃ ।
US-P10.010cd ਨ ਚੈਵ ਬੀਜੇ ਤ੍ਵਸਤਿ ਪ੍ਰਜਾਯਤੇ ਫਲਂ ਨ ਜਨ੍ਮਾਸ੍ਤਿ ਤਤੋ ਹ੍ਯਮੋਹਤਾ ।
US-P10.011ab ਮਮੇਦਮਿਤ੍ਥਂ ਚ ਤਵਾਦ ਈਦਸ਼ਂ ਤਥਾਹਮੇਵਂ ਨ ਪਰੋऽਪਿ ਚਾਨ੍ਯਥਾ ।
US-P10.011cd ਵਿਮੂਢਤੈਵਸ੍ਯ ਜਨਸ੍ਯ ਕਲ੍ਪਨਾ ਸਦਾ ਸਮੇ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣਿ ਚਾਦ੍ਵਯੇ ਸ਼ਿਵੇ ॥

US-P10.012ab ਯਦਦ੍ਵਯਂ ਜ੍ਞਾਨਮਤੀਵ ਨਿਰ੍ਮਲਂ ਮਹਾਤ੍ਮਨਾਂ ਤਤ੍ਰ ਨ ਸ਼ੋਕਮੋਹਤਾ ।
US-P10.012cd ਤਯੋਰਭਾਵੇ ਨ ਹਿ ਕਰ੍ਮ ਜਨ੍ਮ ਵਾ ਭਵੇਦਯਂ ਵੇਦਵਿਦਾਂ ਵਿਨਿਸ਼੍ਚਯਃ ॥

US-P10.013ab ਸੁਸ਼ੁਪ੍ਤਵਜ੍ ਜਾਗ੍ਰਤਿ ਯੋ ਨ ਪਸ਼੍ਯਤਿ ਦ੍ਵਯਂ ਤੁ ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਨਪਿ ਚਾਦ੍ਵਯਤਃ ।
US-P10.013cd ਤਥਾ ਚ ਕੁਰ੍ਵਨ੍ਨਪਿ ਨਿਸ਼੍ਕ੍ਰਿਯਸ਼੍ਚ ਯਃ ਸ ਆਤ੍ਮਵਿਨ੍ ਨਾਨ੍ਯ ਇਤੀਹ ਨਿਸ਼੍ਚਯਃ ॥

US-P10.014ab ਇਤੀਦਮੁਕ੍ਤਂ ਪਰਮਾਰ੍ਥਦਰ੍ਸ਼ਨਂ ਮਯਾ ਹਿ ਵੇਦਾਨ੍ਤਵਿਨਿਸ਼੍ਚਿਤਂ ਪਰਮ੍ ।
US-P10.014cd ਵਿਮੁਚ੍ਯਤੇऽਸ੍ਮਿਨ੍ ਯਦਿ ਨਿਸ਼੍ਚਿਤੋ ਭਵੇਨ੍ ਨ ਲਿਪ੍ਯਤੇ ਵ੍ਯੋਮਵਦੇਵ ਕਰ੍ਮਭਿਃ ॥

US-P11.001ab ਈਕ੍ਸ਼ਿਤਤ੍ਵਂ ਸ੍ਵਤਃਸਿਦ੍ਧਂ ਜਨ੍ਤੂਨਾਂ ਚ ਤਤੋऽਨ੍ਯਤਾ ।
US-P11.001cd ਅਜ੍ਞਾਨਾਦਿਤ੍ਯਤੋऽਨ੍ਯਤ੍ਵਂ ਸਦਸੀਤਿ ਨਿਵਰ੍ਤ੍ਯਤੇ ॥

US-P11.002ab ਏਤਾਵਦ੍ ਧ੍ਯਮਤਤ੍ਵਂ ਨ ਕਿਂਚਿਦਨ੍ਯਤ੍ ਸਹਾਯਕਮ੍ ।
US-P11.002cd ਜ੍ਞਾਨਸ੍ਯੇਤਿ ਬ੍ਰੁਵਚ੍ਛਾਸ੍ਤ੍ਰਂ ਸਲਿਙ੍ਗਂ ਕਰ੍ਮ ਬਾਧਤੇ ॥

US-P11.003ab ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਾਂ ਮਨਸੋ ਵਤ੍ਤਮਵਿਸ਼ੇਸ਼ੇਣ ਪਸ਼੍ਯਤਃ ।
US-P11.003cd ਤਸ੍ਯ ਮੇ ਨਿਰ੍ਵਿਕਾਰਸ੍ਯ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਃ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਕਥਂਚਨ ॥

US-P11.004ab ਮਨੋਵਤ੍ਤਂ ਮਨਸ਼੍ਚੈਵ ਸ੍ਵਪ੍ਨਵਜ੍ ਜਾਗ੍ਰਤੀਕ੍ਸ਼ਿਤੁਃ ।
US-P11.004cd ਸਮ੍ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਦ੍ਵਯਾਸਤ੍ਤ੍ਵਾਚ੍ ਚਿਨ੍ਮਾਤ੍ਰਃ ਸਰ੍ਵਗੋऽਦ੍ਵਯਃ ॥

US-P11.005ab ਸ੍ਵਪ੍ਨਃ ਸਤ੍ਯੋ ਯਥਾ ऽऽਬੋਧਾਦ੍ ਦੇਹਾਤ੍ਮਤ੍ਵਂ ਤਥੈਵ ਚ ।
US-P11.005cd ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਦੇਃ ਪ੍ਰਮਾਣਤ੍ਵਂ ਜਾਗ੍ਰਤ੍ ਸ੍ਯਾਦਾ ऽऽਤ੍ਮਵੇਦਨਾਤ੍ ॥

US-P11.006ab ਵ੍ਯੋਮਵਤ੍ ਸਰ੍ਵਭੂਤਸ੍ਥੋ ਭੂਤਦੋਸ਼ੈਰ੍ਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
US-P11.006cd ਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਚੇਤਾऽਗੁਣਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮੈਵਾਸ੍ਮੀਤਿ ਕੇਵਲਃ ॥

US-P11.007ab ਨਾਮਰੂਪਕ੍ਰਿਯਾਭ੍ਯੋऽਨ੍ਯੋ ਨਿਤ੍ਯਮੁਕ੍ਤਸ੍ਵਰੂਪਵਾਨ੍ ।
US-P11.007cd ਅਹਮਾਤ੍ਮਾ ਪਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਚਿਨ੍ਮਾਤ੍ਰੋऽਹਂ ਸਦਾਦ੍ਵਯਃ ॥

US-P11.008ab ਅਹਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਸ੍ਮਿ ਕਰ੍ਤਾ ਚ ਭੋਕ੍ਤਾ ਚਾਸ੍ਮੀਤਿ ਯੇ ਵਿਦੁਃ ।
US-P11.008cd ਤੇ ਨਸ਼੍ਟਾ ਜ੍ਞਾਨਕਰ੍ਮਭ੍ਯਾਂ ਨਾਸ੍ਤਿਕਾਃ ਸ੍ਯੁਰ੍ਨ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥

US-P11.009ab ਧਰ੍ਮਾਧਰ੍ਮਫਲੈਰ੍ਯੋਗ ਇਸ਼੍ਟੋऽਦਸ਼੍ਟੋ ਯਥਾਤ੍ਮਨਃ ।
US-P11.009cd ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਦ੍ ਬ੍ਰਹ੍ਮਤ੍ਵਮਪ੍ਯਸ੍ਯ ਮੋਕ੍ਸ਼ੋ ਜ੍ਞਾਨਾਤ੍ ਤਥੇਸ਼੍ਯਤਾਮ੍ ॥

US-P11.010ab ਯਾ ਮਾਹਾਰਾਜਨਾਦ੍ਯਾਸ੍ਤਾ ਵਾਸਨਾਃ ਸ੍ਵਪ੍ਨਦਰ੍ਸ਼ਿਭਿਃ ।
US-P11.010cd ਅਨੁਭੂਯਨ੍ਤ ਏਵੇਹ ਤਤੋऽਨ੍ਯਃ ਕੇਵਲੋ ਦਸ਼ਿਃ ॥

US-P11.011ab ਕੋਸ਼ਾਦਿਵ ਵਿਨਿਸ਼੍ਕਸ਼੍ਟਃ ਕਾਰ੍ਯਕਾਰਣਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
US-P11.011cd ਯਥਾਸਿਰ੍ਦਸ਼੍ਯਤੇ ਸ੍ਵਪ੍ਨੇ ਤਦ੍ਵਦ੍ ਬੋਦ੍ਧਾ ਸ੍ਵਯਂਪ੍ਰਭਃ ॥

US-P11.012ab ਆਪੇਸ਼ਾਤ੍ ਪ੍ਰਤਿਬੁਦ੍ਧਸ੍ਯ ਜ੍ਞਸ੍ਯ ਸ੍ਵਾਭਾਵਿਕਂ ਪਦਮ੍ ।
US-P11.012cd ਉਕ੍ਤਂ ਨੇਤ੍ਯਾਦਿਵਾਕ੍ਯੇਨ ਕਲ੍ਪਿਤਸ੍ਯਾਪਨੇਤਣਾ ॥

US-P11.013ab ਮਹਾਰਾਜਾਦਯੋ ਲੋਕਾ ਮਯਿ ਯਦ੍ਵਤ੍ ਪ੍ਰਕਲ੍ਪਿਤਾਃ ।
US-P11.013cd ਸ੍ਵਪ੍ਨੇ ਤਦ੍ਵਦ੍ ਦ੍ਵਯਂ ਵਿਦ੍ਯਾਦ੍ ਰੂਪਂ ਵਾਸਨਯਾ ਸਹ ॥

US-P11.014ab ਦੇਹਲਿਙ੍ਗਾਤ੍ਮਨਾ ਕਾਰ੍ਯਾ ਵਾਸਨਾਰੂਪਿਣਾ ਕ੍ਰਿਯਾ ।
US-P11.014cd ਨੇਤਿਨੇਤ੍ਯਾਤ੍ਮਰੂਪਤ੍ਵਾਨ੍ ਨ ਮੇ ਕਾਰ੍ਯਾ ਕ੍ਰਿਯਾ ਕ੍ਵਚਿਤ੍ ॥

US-P11.015ab ਨ ਤਤੋऽਮਤਤਾਸ਼ਾਸ੍ਤਿ ਕਰ੍ਮਣੋऽਜ੍ਞਾਨਹੇਤੁਤਃ ।
US-P11.015cd ਮੋਕ੍ਸ਼ਸ੍ਯ ਜ੍ਞਾਨਹੇਤੁਤ੍ਵਾਨ੍ ਨ ਤਦਨ੍ਯਦਪੇਕ੍ਸ਼ਤੇ ॥

US-P11.016ab ਅਮਤਂ ਚਾਭਯਂ ਨਾਰ੍ਤਂ ਨੇਤੀਤ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਪ੍ਰਿਯੋ ਮਮ ।
US-P11.016cd ਵਿਪਰੀਤਮਤੋऽਨ੍ਯਦ੍ ਯਤ੍ ਤ੍ਯਜੇਤ੍ ਤਤ੍ ਸਕ੍ਰਿਯਂ ਤਤਃ ॥

US-P12.001ab ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਸ੍ਥਂ ਯਥਾ ਦੇਹਂ ਸਾਲੋਕਮਭਿਮਨ੍ਯਤੇ ।
US-P12.001cd ਦ੍ਰਸ਼੍ਟ੍ਰਾਭਾਸਂ ਤਥਾ ਚਿਤ੍ਤਂ ਦ੍ਰਸ਼੍ਟਾਹਮਿਤਿ ਮਨ੍ਯਤੇ ॥

US-P12.002ab ਯਦੇਵ ਦਸ਼੍ਯਤੇ ਲੋਕੇ ਤੇਨਾਭਿਨ੍ਨਤ੍ਵਮਾਤ੍ਮਨਃ ।
US-P12.002cd ਪ੍ਰਪਦ੍ਯਤੇ ਤਤੋ ਮੂਢਸ੍ਤੇਨਾਤ੍ਮਾਨਂ ਨ ਵਿਨ੍ਦਤਿ ॥

US-P12.003ab ਦਸ਼ਮਸ੍ਯ ਨਵਾਤ੍ਮਤ੍ਵਪ੍ਰਤਿਪਤ੍ਤਿਵਦਾਤ੍ਮਨਃ ।
US-P12.003cd ਦਸ਼੍ਯੇਸ਼ੁ ਤਦ੍ਵਦੇਵਾਯਂ ਮੂਢੋ ਲੋਕੋ ਨ ਚਾਨ੍ਯਥਾ ॥

US-P12.004ab ਤ੍ਵਂ ਕੁਰੁ ਤ੍ਵਂ ਤਦੇਵੇਤਿ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਾਵੇਕਕਾਲਿਕੌ ।
US-P12.004cd ਏਕਨੀਡੌ ਕਥਂ ਸ੍ਯਾਤਾਂ ਵਿਰੁਦ੍ਧੌ ਨ੍ਯਾਯਤੋ ਵਦ ॥

US-P12.005ab ਦੇਹਾਭਿਮਾਨਿਨ੍ ਦੁਃਖਂ ਨਾਦੇਹਸ੍ਯਸ੍ਵਭਾਵਤਃ ।
US-P12.005cd ਸ੍ਵਾਪਵਤ੍ ਤਤ੍ਪ੍ਰਹਾਣਾਯ ਤਤ੍ ਤ੍ਵਮਿਤ੍ਯੁਚ੍ਯਤੇ ਦਸ਼ੇਃ ॥

US-P12.006ab ਦਸ਼ੇਸ਼੍ਛਾਯਾ ਯਦਾਰੂਢਾ ਮੁਖਚ੍ਛਾਯੇਵ ਦਰ੍ਸ਼ਨੇ ।
US-P12.006cd ਪਸ਼੍ਯਂਸ੍ਤਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਂ ਯੋਗੀ ਦਸ਼੍ਟ ਆਤ੍ਮੇਤਿ ਮਨ੍ਯਤੇ ॥

US-P12.007ab ਤਂ ਚ ਮੂਢਂ ਚ ਯਦ੍ਯਨ੍ਯਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਂ ਵੇਤ੍ਤਿ ਨੋ ਦਸ਼ੇਃ ।
US-P12.007cd ਸ ਏਵ ਯੋਗਿਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਨੇਤਰਃ ਸ੍ਯਾਨ੍ ਨ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥

US-P12.008ab ਵਿਜ੍ਞਾਤੇਰ੍ਯਸ੍ਤੁ ਵਿਜ੍ਞਾਤਾ ਸ ਤ੍ਵਮਿਤ੍ਯੁਚ੍ਯਤੇ ਯਤਃ ।
US-P12.008cd ਸ ਸ੍ਯਾਦਨੁਭਵਸ੍ਤਸ੍ਯ ਤਤੋऽਨ੍ਯੋऽਨੁਭਵੋ ਮਸ਼ਾ ॥

US-P12.009ab ਦਸ਼ਿਰੂਪੇ ਸਦਾ ਨਿਤ੍ਯੇ ਦਰ੍ਸ਼ਨਾਦਰ੍ਸ਼ਨੇ ਮਯਿ ।
US-P12.009cd ਕਥਂ ਸ੍ਯਾਤਾਂ ਤਤੋ ਨਾਨ੍ਯ ਇਸ਼੍ਯਤੇऽਨੁਭਵਸ੍ਤਤਃ ॥

US-P12.010ab ਯਤ੍ਸ੍ਥਸ੍ਤਾਪੋ ਰਵੇਰ੍ਦੇਹੇ ਦਸ਼ੇਃ ਸ ਵਿਸ਼ਯੋ ਯਥਾ ।
US-P12.010cd ਸਤ੍ਤ੍ਵਸ੍ਥਸ੍ਤਦ੍ਵਦੇਵੇਹ ਦਸ਼ੇਃ ਸ ਵਿਸ਼ਯਸ੍ਤਥਾ ॥

US-P12.011ab ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਿਦ੍ਧੇਦਮਂਸ਼ੋ ਜ੍ਞਃ ਖਮਿਵੈਕਰਸੋऽਦ੍ਵਯਃ ।
US-P12.011cd ਨਿਤ੍ਯਮੁਕ੍ਤਸ੍ਤਥਾ ਸ਼ੁਦ੍ਧਃ ਸੋऽਹਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਸ੍ਮਿ ਕੇਵਲਃ ॥

US-P12.012ab ਵਿਜ੍ਞਾਤੁਰ੍ਨੈਵ ਵਿਜ੍ਞਾਤਾ ਪਰੋऽਨ੍ਯਃ ਸਂਭਵਤ੍ਯਤਃ ।
US-P12.012cd ਵਿਜ੍ਞਾਤਾਹਂ ਪਰੋ ਮੁਕ੍ਤਃ ਸਰ੍ਵਭੂਤੇਸ਼ੁ ਸਰ੍ਵਦਾ ॥

US-P12.013ab ਯੋ ਵੇਦਾਲੁਪ੍ਤਦਸ਼੍ਟਿਤ੍ਵਮਾਤ੍ਮਨੋऽਕਰ੍ਤਤਾਂ ਤਥਾ ।
US-P12.013cd ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਤ੍ਤ੍ਵਂ ਤਥਾ ਮੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਸ ਆਤ੍ਮਜ੍ਞੋ ਨ ਚੇਤਰਃ ॥

US-P12.014ab ਜ੍ਞਾਤੈਵਾਹਮਵਿਜ੍ਞੇਯਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧੋ ਮੁਕ੍ਤਃ ਸਦੇਤ੍ਯਪਿ ।
US-P12.014cd ਵਿਵੇਕੀ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯੋ ਬੁਦ੍ਧੇਰ੍ਦਸ਼੍ਯਤ੍ਵਾਨ੍ ਨਾਸ਼ਵਤ੍ਤ੍ਵਤਃ ॥

US-P12.015ab ਅਲੁਪ੍ਤਾ ਤ੍ਵਾਤ੍ਮਨੋ ਦਸ਼੍ਟਿਰ੍ਨੋਤ੍ਪਾਦ੍ਯਾ ਕਾਰਕੈਰ੍ਯਤਃ ।
US-P12.015cd ਦਸ਼੍ਯਯਾ ਚਾਨ੍ਯਯਾ ਦਸ਼੍ਟ੍ਯਾ ਜਨ੍ਯਤਾਸ੍ਯਾਃ ਪ੍ਰਕਲ੍ਪਿਤਾ ॥

US-P12.016ab ਦੇਹਾਤ੍ਮਬੁਦ੍ਧ੍ਯਪੇਕ੍ਸ਼ਤ੍ਵਾਦਾਤ੍ਮਨਃ ਕਰ੍ਤਤਾ ਮਸ਼ਾ ।
US-P12.016cd ਨੈਵ ਕਿਂਚਿਤ੍ ਕਰੋਮੀਤਿ ਸਤ੍ਯਾ ਬੁਦ੍ਧਿਃ ਪ੍ਰਮਾਣਜਾ ॥

US-P12.017ab ਕਰ੍ਤਤ੍ਵਂ ਕਾਰਕਾਪੇਕ੍ਸ਼ਮਕਰ੍ਤਤ੍ਵਂ ਸ੍ਵਭਾਵਤਃ ।
US-P12.017cd ਕਰ੍ਤਾ ਭੋਕ੍ਤੇਤਿ ਵਿਜ੍ਞਾਨਂ ਮਸ਼ੈਵੇਤਿ ਸੁਨਿਸ਼੍ਚਿਤਮ੍ ॥

US-P12.018ab ਏਵਂ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਨੁਮਾਨਾਭ੍ਯਾਂ ਸ੍ਵਰੂਪੇऽਵਗਤੇ ਸਤਿ ।
US-P12.018cd ਨਿਯੋਜ੍ਯੋऽਹਮਿਤਿ ਹ੍ਯੇਸ਼ਾ ਸਤ੍ਯਾ ਬੁਦ੍ਧਿਃ ਕਥਂ ਭਵੇਤ੍ ॥

US-P12.019ab ਯਥਾ ਸਰ੍ਵਾਨ੍ਤਰਂ ਵ੍ਯੋਮ ਵ੍ਯੋਮ੍ਨੋऽਪ੍ਯਭ੍ਯਨ੍ਤਰੋ ਹ੍ਯਹਮ੍ ।
US-P12.019cd ਨਿਰ੍ਵਿਕਾਰੋऽਚਲਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧੋऽਜਰੋ ਮੁਕ੍ਤਃ ਸਦਾਦ੍ਵਯਃ ॥

US-P13.001ab ਅਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼੍ਟ੍ਵਾਨ੍ ਨ ਦਸ਼੍ਟਿਰ੍ਮੇ ਤਥਾਸ਼੍ਰੋਤਸ੍ਯ ਕਾ ਸ਼੍ਰੁਤਿਃ ।
US-P13.001cd ਅਵਾਕ੍ਤ੍ਵਾਨ੍ ਨ ਤੁ ਵਕ੍ਤਿਃ ਸ੍ਯਾਦਮਨਸ੍ਤ੍ਵਾਨ੍ ਮਤਿਃ ਕੁਤਃ ॥

US-P13.002ab ਅਪ੍ਰਾਣਸ੍ਯ ਨ ਕਰ੍ਮਾਸ੍ਤਿ ਬੁਦ੍ਧ੍ਯਭਾਵੇ ਨ ਵੇਦਿਤਾ ।
US-P13.002cd ਵਿਦ੍ਯਾਵਿਦ੍ਯੇ ਤਤੋ ਨ ਸ੍ਤਸ਼੍ਚਿਨ੍ਮਾਤ੍ਰਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ੋ ਮਮ ॥

US-P13.003ab ਨਿਤ੍ਯਮੁਕ੍ਤਸ੍ਯ ਸ਼ੁਦ੍ਧਸ੍ਯ ਕੂਟਸ੍ਥਸ੍ਯਾਵਿਚਾਲਿਨਃ ।
US-P13.003cd ਅਮਤਸ੍ਯਾਕ੍ਸ਼ਰਸ੍ਯੈਵਮਸ਼ਰੀਰਸ੍ਯ ਸਰ੍ਵਦਾ ॥

US-P13.004ab ਜਿਘਤ੍ਸਾ ਵਾ ਪਿਪਾਸਾ ਵਾ ਸ਼ੋਕਮੋਹੌ ਜਰਾਮਤੀ ।
US-P13.004cd ਨ ਵਿਦ੍ਯਨ੍ਤੇऽਸ਼ਰੀਰਤ੍ਵਾਦ੍ ਵ੍ਯੋਮਵਦ੍ ਵ੍ਯਾਪਿਨੋ ਮਮ ॥

US-P13.005ab ਅਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਤ੍ਵਾਨ੍ ਨ ਮੇ ਸ੍ਪਸ਼੍ਟਿਰ੍ਨਾਜਿਹ੍ਵਤ੍ਵਾਦ੍ ਰਸਜ੍ਞਤਾ ।
US-P13.005cd ਨਿਤ੍ਯਵਿਜ੍ਞਾਨਰੂਪਸ੍ਯ ਜ੍ਞਾਨਾਜ੍ਞਾਨੇ ਨ ਮੇ ਸਦਾ ॥

US-P13.006ab ਯਾ ਤੁ ਸ੍ਯਾਨ੍ ਮਾਨਸੀ ਵਤ੍ਤਿਸ਼੍ਚਾਕ੍ਸ਼ੁਸ਼੍ਕਾ ਰੂਪਰਞ੍ਜਨਾ ।
US-P13.006cd ਨਿਤ੍ਯਮੇਵਾਤ੍ਮਨੋ ਦਸ਼੍ਟ੍ਯਾ ਨਿਤ੍ਯਯਾ ਦਸ਼੍ਯਤੇ ਹਿ ਸਾ ॥

US-P13.007ab ਤਥਾਨ੍ਯੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਯੁਕ੍ਤਾ ਯਾ ਵਤ੍ਤਯੋ ਵਿਸ਼ਯਾਞ੍ਜਨਾਃ ।
US-P13.007cd ਸ੍ਮਤੀ ਰਾਗਾਦਿਰੂਪਾ ਚ ਕੇਵਲਾਨ੍ਤਰ੍ਮਨਸ੍ਯਪਿ ॥

US-P13.008ab ਮਾਨਸ੍ਯਸ੍ਤਦ੍ਵਦਨ੍ਯਸ੍ਯ ਦਸ਼੍ਯਨ੍ਤੇ ਸ੍ਵਪ੍ਨਵਤ੍ਤਯਃ ।
US-P13.008cd ਦ੍ਰਸ਼੍ਟੁਰ੍ਦਸ਼੍ਟਿਸ੍ਤਤੋ ਨਿਤ੍ਯਾ ਸ਼ੁਦ੍ਧਾਨਨ੍ਤਾ ਚ ਕੇਵਲਾ ॥

US-P13.009ab ਅਨਿਤ੍ਯਾ ਸਾਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧੇਤਿ ਗਹ੍ਯਤੇऽਤ੍ਰਾਵਿਵੇਕਤਃ ।
US-P13.009cd ਸੁਖੀ ਦੁਃਖੀ ਤਥਾ ਚਾਹਂ ਦਸ਼੍ਯਯੋਪਾਧਿਭੂਤਯਾ ॥

US-P13.010ab ਮੂਢਯਾ ਮੂਢ ਇਤ੍ਯੇਵਂ ਸ਼ੁਦ੍ਧਯਾ ਸ਼ੁਦ੍ਧ ਇਤ੍ਯਪਿ ।
US-P13.010cd ਮਨ੍ਯਤੇ ਸਰ੍ਵਲੋਕੋऽਯਂ ਯੇਨ ਸਂਸਾਰਂ ऋਚ੍ਛਤਿ ॥

US-P13.011ab ਅਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼੍ਟ੍ਵਾਦਿਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੋਕ੍ਤਂ ਸਬਾਹ੍ਯਾਭ੍ਯਨ੍ਤਰਂ ਹ੍ਯਜਮ੍ ।
US-P13.011cd ਨਿਤ੍ਯਮੁਕ੍ਤਮਿਹਾਤ੍ਮਾਨਂ ਮੁਮੁਕ੍ਸ਼ੁਸ਼੍ਚੇਤ੍ ਸਦਾ ਸ੍ਮਰੇਤ੍ ॥

US-P13.012ab ਅਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼੍ਟ੍ਵਾਦਿਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਚ੍ ਚ ਨੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਣਿ ਸਦਾ ਮਮ ।
US-P13.012cd ਅਪ੍ਰਾਣੋ ਹ੍ਯਮਨਾਃ ਸ਼ੁਭ੍ਰ ਇਤਿ ਚਾਥਰ੍ਵਣੇ ਵਚਃ ॥

US-P13.013ab ਸ਼ਬ੍ਦਾਦੀਨਾਮਭਾਵਸ਼੍ਚ ਸ਼੍ਰੂਯਤੇ ਮਮ ਕਾਠਕੇ ।
US-P13.013cd ਅਪ੍ਰਾਣੋ ਹ੍ਯਮਨਾ ਯਸ੍ਮਾਦਵਿਕਾਰੀ ਸਦਾ ਹ੍ਯਹਮ੍ ॥

US-P13.014ab ਵਿਕ੍ਸ਼ੇਪੋ ਨਾਸ੍ਤਿ ਤਸ੍ਮਾਨ੍ ਮੇ ਨ ਸਮਾਧਿਸ੍ਤਤੋ ਮਮ ।
US-P13.014cd ਵਿਕ੍ਸ਼ੇਪੋ ਵਾ ਸਮਾਧਿਰ੍ਵਾ ਮਨਸਃ ਸ੍ਯਾਦ੍ ਵਿਕਾਰਿਣਃ ॥

US-P13.015ab ਅਮਨਸ੍ਕਸ੍ਯ ਸ਼ੁਦ੍ਧਸ੍ਯ ਕਥਂ ਤਤ੍ ਸ੍ਯਾਦ੍ ਦ੍ਵਯਂ ਮਮ ।
US-P13.015cd ਅਮਨਸ੍ਤ੍ਵਾਵਿਕਾਰਿਤ੍ਵੇ ਵਿਦੇਹਵ੍ਯਾਪਿਨੋ ਮਮ ॥

US-P13.016ab ਇਤ੍ਯੇਤਦ੍ ਯਾਵਦਜ੍ਞਾਨਂ ਤਾਵਤ੍ ਕਾਰ੍ਯਂ ਮਮਾਭਵਤ੍ ।
US-P13.016cd ਨਿਤ੍ਯਮੁਕ੍ਤਸ੍ਯ ਸ਼ੁਦ੍ਧਸ੍ਯ ਬੁਦ੍ਧਸ੍ਯ ਚ ਸਦਾ ਮਮ ॥

US-P13.017ab ਸਮਾਧਿਰ੍ਵਾਸਮਾਧਿਰ੍ਵਾ ਕਾਰ੍ਯਂ ਵਾਨ੍ਯਤ੍ ਕੁਤੋ ਭਵੇਤ੍ ।
US-P13.017cd ਮਾਂ ਹਿ ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਚ ਬੁਦ੍ਧ੍ਵਾ ਚ ਮਨ੍ਯਨ੍ਤੇ ਕਤਕਤ੍ਯਤਾਮ੍ ॥

US-P13.018ab ਅਹਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਸ੍ਮਿ ਸਰ੍ਵੋऽਸ੍ਮਿ ਸ਼ੁਦ੍ਧੋ ਬੁਦ੍ਧੋऽਸਿਤਃ ਸਦਾ ।
US-P13.018cd ਅਜਃ ਸਰ੍ਵਗ ਏਵਾਹਮਜਰਸ਼੍ਚਾਮਤੋऽਕ੍ਸ਼ਯਃ ॥

US-P13.019ab ਮਦਨ੍ਯਃ ਸਰ੍ਵਭੂਤੇਸ਼ੁ ਬੋਦ੍ਧਾ ਕਸ਼੍ਚਿਨ੍ ਨ ਵਿਦ੍ਯਤੇ ।
US-P13.019cd ਕਰ੍ਮਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਚ ਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਚ ਚੇਤਾ ਨਿਤ੍ਯੋऽਗੁਣੋऽਦ੍ਵਯਃ ॥

US-P13.020ab ਨ ਸਚ੍ ਚਾਹਂ ਨ ਚਾਸਚ੍ ਚ ਨੋਭਯਂ ਕੇਵਲਃ ਸ਼ਿਵਃ ।
US-P13.020cd ਨ ਮੇ ਸਂਧ੍ਯਾ ਨ ਰਾਤ੍ਰਿਰ੍ਵਾ ਨਾਹਰ੍ਵਾ ਸਰ੍ਵਦਾ ਦਸ਼ੇਃ ॥

US-P13.021ab ਸਰ੍ਵਮੂਰ੍ਤਿਵਿਯੁਕ੍ਤਂ ਯਦ੍ ਯਥਾ ਖਂ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਮਦ੍ਵਯਮ੍ ।
US-P13.021cd ਤੇਨਾਪ੍ਯਸ੍ਮਿ ਵਿਨਾਭੂਤਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮੈਵਾਹਂ ਤਥਾਦ੍ਵਯਮ੍ ॥

US-P13.022ab ਮਮਾਤ੍ਮਾਸ੍ਯ ਤ ਆਤ੍ਮੇਤਿ ਭੇਦੋ ਵ੍ਯੋਮ੍ਨੋ ਯਥਾ ਭਵੇਤ੍ ।
US-P13.022cd ਏਕਸ੍ਯ ਸੁਸ਼ਿਭੇਦੇਨ ਤਥਾ ਮਮ ਵਿਕਲ੍ਪਿਤਃ ॥

US-P13.023ab ਭੇਦੋऽਭੇਦਸ੍ਤਥਾ ਚੈਕੋ ਨਾਨਾ ਚੇਤਿ ਵਿਕਲ੍ਪਿਤਮ੍ ।
US-P13.023cd ਜ੍ਞੇਯਂ ਜ੍ਞਾਤਾ ਗਤਿਰ੍ਗਨ੍ਤਾ ਮਯ੍ਯੇਕਸ੍ਮਿਨ੍ ਕੁਤੋ ਭਵੇਤ੍ ॥

US-P13.024ab ਨ ਮੇ ਹੇਯਂ ਨ ਚਾਦੇਯਮਵਿਕਾਰੀ ਯਤੋ ਹ੍ਯਹਮ੍ ।
US-P13.024cd ਸਦਾ ਮੁਕ੍ਤਸ੍ਤਥਾ ਸ਼ੁਦ੍ਧਃ ਸਦਾ ਬੁਦ੍ਧੋऽਗੁਣੋऽਦ੍ਵਯਃ ॥

US-P13.025ab ਇਤ੍ਯੇਵਂ ਸਰ੍ਵਦਾਤ੍ਮਾਨਾਂ ਵਿਦ੍ਯਾਤ੍ ਸਰ੍ਵਂ ਸਮਾਹਿਤਃ ।
US-P13.025cd ਵਿਦਿਤ੍ਵਾ ਮਾਂ ਸ੍ਵਦੇਹਸ੍ਥਂ ऋਸ਼ਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤੋ ਧ੍ਰੁਵੋ ਭਵੇਤ੍ ॥

US-P13.026ab ਕਤਕਤ੍ਯਸ਼੍ਚ ਸਿਦ੍ਧਸ਼੍ਚ ਯੋਗੀ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣ ਏਵ ਚ ।
US-P13.026cd ਯਦੈਵਂ ਵੇਦ ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਰ੍ਥਮਨ੍ਯਥਾ ਹ੍ਯਾਤ੍ਮਹਾ ਭਵੇਤ੍ ॥

US-P13.027ab ਵੇਦਾਰ੍ਥੋ ਨਿਸ਼੍ਚਿਤੋ ਹ੍ਯੇਸ਼ ਸਮਾਸੇਨ ਮਯੋਦਿਤਃ ।
US-P13.027cd ਸਂਨ੍ਯਾਸਿਭ੍ਯਃ ਪ੍ਰਵਕ੍ਤਵ੍ਯਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤੇਭ੍ਯਃ ਸ਼ਿਸ਼੍ਟਬੁਦ੍ਧਿਨਾ ॥

US-P14.001ab ਸ੍ਵਪ੍ਨਸ੍ਮਤ੍ਯੋਰ੍ਘਟਾਦੇਰ੍ਹਿ ਰੂਪਾਭਾਸਃ ਪ੍ਰਦਸ਼੍ਯਤੇ ।
US-P14.001cd ਪੁਰਾ ਨੂਨਂ ਤਦਾਕਾਰਾ ਧੀਰ੍ਦਸ਼੍ਟੇਤ੍ਯਨੁਮੀਯਤੇ ॥

US-P14.002ab ਭਿਕ੍ਸ਼ਾਮ੩ਅਨ੍ ਯਥਾ ਸ੍ਵਪ੍ਨੇ ਦਸ਼੍ਟੋ ਦੇਹੋ ਨ ਸ ਸ੍ਵਯਮ੍ ।
US-P14.002cd ਜਾਗ੍ਰਦ੍ਦਸ਼੍ਯਾਤ੍ ਤਥਾ ਦੇਹਾਦ੍ ਦ੍ਰਸ਼੍ਟਤ੍ਵਾਦਨ੍ਯ ਏਵ ਸਃ ॥

US-P14.003ab ਮੂਸ਼ਾਸਿਕ੍ਤਂ ਯਥਾ ਤਾਮ੍ਰਂ ਤਨ੍ਨਿਭਂ ਜਾਯਤੇ ਤਥਾ ।
US-P14.003cd ਰੂਪਾਦੀਨ੍ ਵ੍ਯਾਪ੍ਨੁਵਚ੍ ਚਿਤ੍ਤਂ ਤਨ੍ਨਿਭਂ ਦਸ਼੍ਯਤੇ ਧ੍ਰੁਵਮ੍ ॥

US-P14.004ab ਵ੍ਯਞ੍ਜਕੋ ਵਾ ਯਥਾਲੋਕੋ ਵ੍ਯਙ੍ਗ੍ਯਸ੍ਯਾਕਾਰਤਾਮਿਯਾਤ੍ ।
US-P14.004cd ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥਵ੍ਯਞ੍ਜਕਤ੍ਵਾਦ੍ ਧਿਰਰ੍ਥਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰਦਸ਼੍ਯਤੇ ॥

US-P14.005ab ਧੀਰੇਵਾਰ੍ਥਸ੍ਵਰੂਪਾ ਹਿ ਪੁਂਸਾ ਦਸ਼੍ਟਾ ਪੁਰਾਪਿ ਚ ।
US-P14.005cd ਨ ਚੇਤ੍ ਸ੍ਵਪ੍ਨੇ ਕਥਂ ਪਸ਼੍ਯੇਤ੍ ਸ੍ਮਰਤੋ ਵਾਕਤਿਃ ਕੁਤਃ ॥

US-P14.006ab ਵ੍ਯਞ੍ਜਕਤ੍ਵਂ ਤਦੇਵਾਸ੍ਯਾ ਰੂਪਾਦ੍ਯਾਕਾਰਦਸ਼੍ਯਤਾ ।
US-P14.006cd ਦ੍ਰਸ਼੍ਟਤ੍ਵਂ ਚ ਦਸ਼ੇਸ੍ਤਦ੍ਵਦ੍ ਵ੍ਯਾਪ੍ਤਿਃ ਸ੍ਯਾਦ੍ ਧਿਯ ਉਦ੍ਭਵੇ ॥

US-P14.007ab ਚਿਨ੍ਮਾਤ੍ਰਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ਾ ਸਰ੍ਵਾਃ ਸਰ੍ਵਦੇਹੇਸ਼ੁ ਬੁਦ੍ਧਯਃ ।
US-P14.007cd ਮਯਾ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਪ੍ਰਕਾਸ਼੍ਯਨ੍ਤੇ ਸਰ੍ਵਸ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਤਤੋ ਹ੍ਯਹਮ੍ ॥

US-P14.008ab ਕਰਣਂ ਕਰ੍ਮ ਕਰ੍ਤਾ ਚ ਕ੍ਰਿਯਾ ਸ੍ਵਪ੍ਨੇ ਫਲਂ ਚ ਧੀਃ ।
US-P14.008cd ਜਾਗ੍ਰਤ੍ਯੇਵਂ ਯਤੋ ਦਸ਼੍ਟਾ ਦ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਤੋऽਨ੍ਯਥਾ ॥

US-P14.009ab ਬੁਦ੍ਧ੍ਯਾਦੀਨਾਮਨਾਤ੍ਮਤ੍ਵਂ ਹੇਯੋਪਾਦੇਯਰੂਪਤਃ ।
US-P14.009cd ਹਾਨੋਪਾਦਾਨਕਰ੍ਤਾਤ੍ਮਾ ਨ ਤ੍ਯਾਜ੍ਯੋ ਨ ਚ ਗਹ੍ਯਤੇ ॥

US-P14.010ab ਸਬਾਹ੍ਯਾਭ੍ਯਨ੍ਤਰੇ ਸ਼ੁਦ੍ਧੇ ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਨੈਕਰਸੇ ਘਨੇ ।
US-P14.010cd ਬਾਹ੍ਯਮਾਭ੍ਯਨ੍ਤਰਂ ਚਾਨ੍ਯਤ੍ ਕਥਂ ਹੇਯਂ ਪ੍ਰਕਲ੍ਪ੍ਯਤੇ ॥

US-P14.011ab ਯ ਆਤ੍ਮਾ ਨੇਤਿ ਨੇਤੀਤਿ ਪਰਾਪੋਹੇਨ ਸ਼ੇਸ਼ਿਤਃ ।
US-P14.011cd ਸ ਚੇਦ੍ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦਾਤ੍ਮੇਸ਼੍ਟੋ ਯਤੇਤਾਤਃ ਪਰਂ ਕਥਮ੍ ॥

US-P14.012ab ਅਸ਼ਨਾਯਾਦ੍ਯਤਿਕ੍ਰਾਨ੍ਤਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮੈਵਾਸ੍ਮਿ ਨਿਰਨ੍ਤਰਮ੍ ।
US-P14.012cd ਕਾਰ੍ਯਵਾਨ੍ ਸ੍ਯਾਂ ਕਥਂ ਚਾਹਂ ਵਿਮਸ਼ੇਦੇਵਮਞ੍ਜਸਾ ॥

US-P14.013ab ਪਾਰਗਸ੍ਤੁ ਯਥਾ ਨਦ੍ਯਾਸ੍ਤਤ੍ਸ੍ਥਃ ਪਾਰਂ ਯਿਯਾਸਤਿ ।
US-P14.013cd ਆਤ੍ਮਜ੍ਞਸ਼੍ਚੇਤ੍ ਤਥਾ ਕਾਰ੍ਯਂ ਕਰ੍ਤੁਮਨ੍ਯਦਿਹੇਚ੍ਛਤਿ ॥

US-P14.014ab ਆਤ੍ਮਜ੍ਞਸ੍ਯਾਪਿ ਯਸ੍ਯ ਸ੍ਯਾਦ੍ ਧਾਨੋਪਾਦਾਨਤਾ ਯਦਿ ।
US-P14.014cd ਅ ਮੋਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਹਃ ਸ ਵਿਜ੍ਞੇਯੋ ਵਾਨ੍ਤੋऽਸੌ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣਾ ਧ੍ਰੁਵਮ੍ ॥

US-P14.015ab ਸਾਦਿਤ੍ਯਂ ਹਿ ਜਗਤ੍ ਪ੍ਰਾਣਸ੍ਤਸ੍ਮਾਨ੍ ਨਾਹਰ੍ਨਿਸ਼ੈਵ ਵਾ ।
US-P14.015cd ਪ੍ਰਾਣਜ੍ਞਸ੍ਯਾਪਿ ਨ ਸ੍ਯਾਤਾਂ ਕੁਤੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦੋऽਦ੍ਵਯੇ ॥

US-P14.016ab ਨ ਸ੍ਮਰਤ੍ਯਾਤ੍ਮਨੋ ਹ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਵਿਸ੍ਮਰੇਦ੍ ਵਾਪ੍ਯਲੁਪ੍ਤਚਿਤ੍ ।
US-P14.016cd ਮਨੋऽਪਿ ਸ੍ਮਰਤੀਤ੍ਯੇਤਜ੍ ਜ੍ਞਾਨਮਜ੍ਞਾਨਹੇਤੁਜਮ੍ ॥

US-P14.017ab ਜ੍ਞਾਤੁਰ੍ਜ੍ਞੇਯਃ ਪਰੋ ਹ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਸੋऽਵਿਦ੍ਯਾਕਲ੍ਪਿਤਃ ਸ੍ਮਤਃ ।
US-P14.017cd ਅਪੋਢੇ ਵਿਦ੍ਯਯਾ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਰਜ੍ਜ੍ਵਾਂ ਸਰ੍ਪ ਇਵਾਦ੍ਵਯਃ ॥

US-P14.018ab ਕਰ੍ਤਕਰ੍ਮਫਲਾਭਾਵਾਤ੍ ਸਬਾਹ੍ਯਾਭ੍ਯਨ੍ਤਰਂ ਹ੍ਯਜਮ੍ ।
US-P14.018cd ਮਮਾਹਂ ਚੇਤਿ ਯੋ ਭਾਵਸ੍ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਕਸ੍ਯ ਕੁਤੋ ਭਵੇਤ੍ ॥

US-P14.019ab ਆਤ੍ਮਾ ਹ੍ਯਾਤ੍ਮੀਯ ਇਤ੍ਯੇਸ਼ ਭਾਵੋऽਵਿਦ੍ਯਾਪ੍ਰਕਲ੍ਪਿਤਃ ।
US-P14.019cd ਆਤ੍ਮੈਕਤ੍ਵੇ ਹ੍ਯਸੌ ਨਾਸ੍ਤਿ ਬੀਜਾਭਾਵੇ ਕੁਤਃ ਫਲਮ੍ ॥

US-P14.020ab ਦ੍ਰਸ਼੍ਟ ਸ਼੍ਰੋਤ ਤਥਾ ਮਨ੍ਤ ਵਿਜ੍ਞਾਤ੍ਰੇਵ ਤਦਕ੍ਸ਼ਰਮ੍ ।
US-P14.020cd ਦ੍ਰਸ਼੍ਟ੍ਰਾਦ੍ਯਨ੍ਯਨ੍ ਨ ਤਦ੍ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਦ੍ਰਸ਼੍ਟਾਹਮਕ੍ਸ਼ਰਮ੍ ॥

US-P14.021ab ਸ੍ਥਾਵਰਂ ਜਙ੍ਗਮਂ ਚੈਵ ਦ੍ਰਸ਼੍ਟਤ੍ਵਾਦਿਕ੍ਰਿਯਾਯੁਤਮ੍ ।
US-P14.021cd ਸਰ੍ਵਮਕ੍ਸ਼ਰਮੇਵਾਤਃ ਸਰ੍ਵਸ੍ਯਾਤ੍ਮਾਕ੍ਸ਼ਰਂ ਤ੍ਵਹਮ੍ ॥

US-P14.022ab ਅਕਾਰ੍ਯਸ਼ੇਸ਼ਮਾਤ੍ਮਾਨਮਕ੍ਰਿਯਾਤ੍ਮਕ੍ਰਿਯਾਫਲਮ੍ ।
US-P14.022cd ਨਿਰ੍ਮਮਂ ਨਿਰਹਂਕਾਰਂ ਯਃ ਪਸ਼੍ਯਤਿ ਸ ਪਸ਼੍ਯਤਿ ॥

US-P14.023ab ਮਮਾਹਂਕਾਰਯਤ੍ਨੇਚ੍ਛਾਃ ਸ਼ੂਨ੍ਯਾ ਏਵ ਸ੍ਵਭਾਵਤਃ ।
US-P14.023cd ਆਤ੍ਮਨੀਤਿ ਯਦਿ ਜ੍ਞਾਤਮਾਧ੍ਵਂ ਸ੍ਵਸ੍ਥਾਃ ਕਿਮੀਹਿਤੈਃ ॥

US-P14.024ab ਯੋऽਹਂਕਰ੍ਤਾਰਮਾਤ੍ਮਾਨਂ ਤਥਾ ਵੇਤ੍ਤਾਰਮੇਵ ਯਃ ।
US-P14.024cd ਵੇਤ੍ਤ੍ਯਨਾਤ੍ਮਜ੍ਞ ਏਵਾਸੌ ਯੋऽਨ੍ਯਥਾਜ੍ਞਃ ਸ ਆਤ੍ਮਵਿਤ੍ ॥

US-P14.025ab ਯਥਾਨ੍ਯਤ੍ਵੇऽਪਿ ਤਾਦਾਤ੍ਮ੍ਯਂ ਦੇਹਾਦਿਸ਼੍ਵਾਤ੍ਮਨੋ ਮਤਮ੍ ।
US-P14.025cd ਤਥਾਕਰ੍ਤੁਰਵਿਜ੍ਞਾਨਾਤ੍ ਫਲਕਰ੍ਮਾਤ੍ਮਤਾਤ੍ਮਨਃ ॥

US-P14.026ab ਦਸ਼੍ਟਿਃ ਸ਼੍ਰੁਤਿਰ੍ਮਤਿਰ੍ਜ੍ਞਾਤਿਃ ਸ੍ਵਪ੍ਨੇ ਦਸ਼੍ਟਾ ਜਨੈਃ ਸਦਾ ।
US-P14.026cd ਤਾਸਾਮਾਤ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪਤ੍ਵਾਦਤਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਤਾਤ੍ਮਨਃ ॥

US-P14.027ab ਪਰਲੋਕਭਯਂ ਯਸ੍ਯ ਨਾਸ੍ਤਿ ਮਤ੍ਯੁਭਯਂ ਤਥਾ ।
US-P14.027cd ਤਸ੍ਯਾਤ੍ਮਜ੍ਞਸ੍ਯ ਸ਼ੋਚ੍ਯਾਃ ਸ੍ਯੁਃ ਸਬ੍ਰਹ੍ਮੇਨ੍ਦ੍ਰਾ ਅਪੀਸ਼੍ਵਰਾਃ ॥

US-P14.028ab ਈਸ਼੍ਵਰਤ੍ਵੇਨ ਕਿਂ ਤਸ੍ਯ ਬ੍ਰਹ੍ਮੇਨ੍ਦ੍ਰਤ੍ਵੇਨ ਵਾ ਪੁਨਃ ।
US-P14.028cd ਤਸ਼੍ਣਾ ਚੇਤ੍ ਸਰ੍ਵਤਸ਼੍ਛਿਨ੍ਨਾ ਸਰ੍ਵਦੈਨ੍ਯੋਦ੍ਭਵਾਸ਼ੁਭਾ ॥

US-P14.029ab ਅਹਮਿਤ੍ਯਾਤ੍ਮਧੀਰ੍ਯਾ ਚ ਮਮ੍ਮੇਤ੍ਯਾਤ੍ਮੀਯਧੀਰਪਿ ।
US-P14.029cd ਅਰ੍ਥਸ਼ੂਨ੍ਯੇ ਯਦਾ ਯਸ੍ਯ ਸ ਆਤ੍ਮਜ੍ਞੋ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਾ ॥

US-P14.030ab ਬੁਦ੍ਧ੍ਯਾਦੌ ਸਤ੍ਯੁਪਾਧੌ ਚ ਤਥਾਸਤ੍ਯਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ।
US-P14.030cd ਯਸ੍ਯ ਚੇਦਾਤ੍ਮਨੋ ਜ੍ਞਾਤਾ ਤਸ੍ਯ ਕਾਰ੍ਯਂ ਕਥਂ ਭਵੇਤ੍ ॥

US-P14.031ab ਪ੍ਰਸਨ੍ਨੇ ਵਿਮਲੇ ਵ੍ਯੋਮ੍ਨਿ ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਨੈਕਰਸੇऽਦ੍ਵਯੇ ।
US-P14.031cd ਉਤ੍ਪਨ੍ਨਾਤ੍ਮਧਿਯੋ ਬ੍ਰੂਤ ਕਿਮਨ੍ਯਤ੍ ਕਾਰ੍ਯਮਿਸ਼੍ਯਤੇ ॥

US-P14.032ab ਆਤ੍ਮਾਨਂ ਸਰ੍ਵਭੂਤਸ੍ਥਮਮਿਤ੍ਰਂ ਚਾਤ੍ਮਨੋऽਪਿ ਯਃ ।
US-P14.032cd ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਨਿਚ੍ਛਤ੍ਯਸੌ ਨੂਨਂ ਸ਼ੀਤੀਕਰ੍ਤੁਂ ਵਿਭਾਵਸੁਮ੍ ॥

US-P14.033ab ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਪ੍ਰਾਣਾਨੁਕਾਰ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਛਾਯੇਵਾਕ੍ਸ਼ਾਦਿਗੋਚਰਃ ।
US-P14.033cd ਧ੍ਯਾਯਤੀਵੇਤਿ ਚੋਕ੍ਤੋ ਹਿ ਸ਼ੁਦ੍ਧੋ ਮੁਕ੍ਤਃ ਸ੍ਵਤੋ ਹਿ ਸਃ ॥

US-P14.034ab ਅਪ੍ਰਾਣਸ੍ਯਾਮਨਸ੍ਕਸ੍ਯ ਤਥਾਸਂਸਰ੍ਗਿਣੋ ਦਸ਼ੇਃ ।
US-P14.034cd ਵ੍ਯੋਮਵਦ੍ ਵ੍ਯਾਪਿਨੋ ਹ੍ਯਸ੍ਯ ਕਥਂ ਕਾਰ੍ਯਂ ਭਵੇਨ੍ ਮਮ ॥

US-P14.035ab ਅਸਮਾਧੀਂ ਨ ਪਸ਼੍ਯਾਮਿ ਨਿਰ੍ਵਿਕਾਰਸ੍ਯ ਸਰ੍ਵਦਾ ।
US-P14.035cd ਬ੍ਰਹ੍ਮਣੋ ਮੇ ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਸ੍ਯ ਸ਼ੋਧ੍ਯਂ ਚਾਨ੍ਯਦ੍ ਵਿਪਾਪ੍ਮਨਃ ॥

US-P14.036ab ਗਨ੍ਤਵ੍ਯਂ ਚ ਤਥੈਵਾਹਂ ਸਰ੍ਵਗਸ੍ਯਾਚਲਸ੍ਯ ਚ ।
US-P14.036cd ਨੋਰ੍ਧ੍ਵਂ ਨਾਧਸ੍ਤਿਰੋ ਵਾਪਿ ਨਿਸ਼੍ਕਲਸ੍ਯਾਗੁਣਤ੍ਵਤਃ ॥

US-P14.037ab ਚਿਨ੍ਮਾਤ੍ਰਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ੋ ਨਿਤ੍ਯਂ ਤਮਸ੍ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਨ ਵਿਦ੍ਯਤੇ ।
US-P14.037cd ਕਥਂ ਕਾਰ੍ਯਂ ਮਮੈਵਾਦ੍ਯ ਨਿਤ੍ਯਮੁਕ੍ਤਸ੍ਯ ਸ਼ਿਸ਼੍ਯਤੇ ॥

US-P14.038ab ਅਮਨਸ੍ਕਸ੍ਯ ਕਾ ਚਿਨ੍ਤਾ ਕ੍ਰਿਯਾ ਵਾਨਿਨ੍ਦ੍ਰਿਯਸ੍ਯ ਕਾ ।
US-P14.038cd ਅਪ੍ਰਾਣੋ ਹ੍ਯਮਨਾਃ ਸ਼ੁਭ੍ਰ ਇਤਿ ਸਤ੍ਯਂ ਸ਼੍ਰੁਤੇਰ੍ਵਚਃ ॥

US-P14.039ab ਅਕਾਲਤ੍ਵਾਦਦੇਸ਼ਤ੍ਵਾਦਦਿਕਤ੍ਵਾਦਨਿਮਿਤ੍ਤਃ ।
US-P14.039cd ਆਤ੍ਮਨੋ ਨੈਵ ਕਾਲਾਦੇਰਪੇਕ੍ਸ਼ਾ ਧ੍ਯਾਯਤਃ ਸਦਾ ॥

US-P14.040ab ਯਸ੍ਮਿਨ੍ ਦੇਵਾਸ਼੍ਚ ਵੇਦਸ਼੍ਚ ਪਵਿਤ੍ਰਂ ਕਤ੍ਸ੍ਨਮੇਕਤਾਮ੍ ।
US-P14.040cd ਵ੍ਰਜੇਤ੍ ਤਨ੍ ਮਾਨਸਂ ਤੀਰ੍ਥਂ ਯਸ੍ਮਿਨ੍ ਸ੍ਨਾਤ੍ਵਾਮਤੋ ਭਵੇਤ੍ ॥

US-P14.041ab ਨ ਚਾਸ੍ਤਿ ਸ਼ਬ੍ਦਾਦਿਰਨਨ੍ਯਵੇਦਨਃ ਪਰਸ੍ਪਰੇਣਾਪਿ ਨ ਚੈਵ ਦਸ਼੍ਯਤੇ ।
US-P14.041cd ਪਰੇਣ ਦਸ਼੍ਯਾਸ੍ਤੁ ਯਥਾ ਰਸਾਦਯਸ੍ਤਥੈਵ ਦਸ਼੍ਯਤ੍ਵਤ ਏਵ ਦੈਹਿਕਾਃ ॥

US-P14.042ab ਅਹਂ ਮਮੇਤ੍ਯੇਸ਼ਣਯਤ੍ਨਵਿਕ੍ਰਿਯਾਃ ਸੁਖਾਦਯਸ੍ਤਦ੍ਵਦਿਹ ਪ੍ਰਦਸ਼੍ਯਤਃ ।
US-P14.042cd ਦਸ਼੍ਯਤ੍ਵਯੋਗਾਚ੍ ਚ ਪਰਸ੍ਪਰੇਣ ਤੇ ਨ ਦਸ਼੍ਯਤਾਂ ਯਾਨ੍ਤਿ ਤਤਃ ਪਰੋ ਭਵੇਤ੍ ॥

US-P14.043ab ਅਹਂਕ੍ਰਿਯਾਦ੍ਯਾ ਹਿ ਸਮਸ੍ਤਵਿਕ੍ਰਿਯਾ ਸਕਰ੍ਤਕਾ ਕਰ੍ਮਫਲੇਨ ਸਂਹਿਤਾ ।
US-P14.043cd ਚਿਤਿਸ੍ਵਰੂਪੇਣ ਸਮਨ੍ਤਤੋऽਰ੍ਕਵਤ੍ ਪ੍ਰਕਾਸ਼੍ਯਮਾਨਾਸਿਤਤਾਤ੍ਮਨੋ ਹ੍ਯਤਃ ॥

US-P14.044ab ਦਸ਼ਿਸ੍ਵਰੂਪੇਣ ਹਿ ਸਰ੍ਵਦੇਹਿਨਾਂ ਵਿਯਦ੍ ਯਥਾ ਵ੍ਯਾਪ੍ਯ ਮਨਾਂਸ੍ਯਵਸ੍ਥਿਤਃ ।
US-P14.044cd ਅਤੋ ਨ ਤਸ੍ਮਾਦਪਰੋऽਸ੍ਤਿ ਵੇਦਿਤਾ ਪਰੋऽਪਿ ਤਸ੍ਮਾਦਤ ਏਕ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ॥

US-P14.045ab ਸ਼ਰੀਰਬੁਦ੍ਧ੍ਯੋਰ੍ਯਦਿ ਚਾਨ੍ਯਦਸ਼੍ਯਤਾ ਨਿਰਾਤ੍ਮਵਾਦਾਃ ਸੁਨਿਰਾਕਤਾ ਮਯਾ ।
US-P14.045cd ਪਰਸ਼੍ਚ ਸਿਦ੍ਧੋ ਹ੍ਯਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਿਕਰ੍ਮਤਃ ਸੁਨਿਰ੍ਮਲਃ ਸਰ੍ਵਗਤੋऽਸਿਤੋऽਦ੍ਵਯਃ ॥

US-P14.046ab ਘਟਾਦਿਰੂਪਂ ਯਦਿ ਤੇ ਨ ਗਹ੍ਯਤੇ ਮਨਃ ਪ੍ਰਵਤ੍ਤਂ ਬਹੁਧਾ ਸ੍ਵਵਤ੍ਤਿਭਿਃ ।
US-P14.046cd ਅਸ਼ੁਦ੍ਧ੍ਯਚਿਦ੍ਰੂਪਵਿਕਾਰਦੋਸ਼ਤਾ ਮਤੇਰ੍ਯਥਾ ਵਾਰਯਿਤੁਂ ਨ ਪਾਰ੍ਯਤੇ ॥

US-P14.047ab ਯਥਾ ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਂ ਗਗਨਂ ਨਿਰਨ੍ਤਰਂ ਨ ਸਜ੍ਜਤੇ ਨਾਪਿ ਚ ਲਿਪ੍ਯਤੇ ਤਥਾ ।
US-P14.047cd ਸਮਸ੍ਤਭੂਤੇਸ਼ੁ ਸਦੈਵ ਤੇਸ਼੍ਵਯਂ ਸਮਃ ਸਦਾਤ੍ਮਾ ਹ੍ਯਜਰੋऽਮਰੋऽਭਯਃ ॥

US-P14.048ab ਅਮੂਰ੍ਤਮੂਰ੍ਤਾਨਿ ਚ ਕਰ੍ਮਵਾਸਨਾ ਦਸ਼ਿਸ੍ਵਰੂਪਸ੍ਯ ਬਹਿਃ ਪ੍ਰਕਲ੍ਪਿਤਾਃ ।
US-P14.048cd ਅਵਿਦ੍ਯਯਾ ਹ੍ਯਾਤ੍ਮਨਿ ਮੂਢਦਸ਼੍ਟਿਭਿਰਪੋਹ੍ਯ ਨੇਤੀਤਿ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਿਤੋ ਦਸ਼ਿਃ ॥

US-P14.049ab ਪ੍ਰਬੋਧਰੂਪਂ ਮਨਸੋऽਰ੍ਥਯੋਗਜਂ ਸ੍ਮਤੌ ਚ ਸੁਪ੍ਤਸ੍ਯ ਚ ਦਸ਼੍ਯਤੇऽਰ੍ਥਵਤ੍ ।
US-P14.049cd ਤਥੈਵ ਦੇਹਪ੍ਰਤਿਮਾਨਤਃ ਪਥਗ੍ ਦਸ਼ੇਃ ਸ਼ਰੀਰਂ ਚ ਮਨਸ਼੍ਚ ਦਸ਼੍ਯਤਃ ॥

US-P14.050ab ਸ੍ਵਭਾਵਸ਼ੁਦ੍ਧੇ ਗਗਨੇ ਘਨਾਦਿਕੇ ਮਲੇऽਪਾਯਤੇ ਸਤਿ ਚਾਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ।
US-P14.050cd ਯਥਾ ਚ ਤਦ੍ਵਚ੍ ਛ੍ਰੁਤਿਵਾਰਿਤਦ੍ਵਯੇ ਸਦਾਵਿਸ਼ੇਸ਼ੋ ਗਗਨੋਪਮੇ ਦਸ਼ੌ ॥

US-P15.001ab ਨਾਨ੍ਯਦਨ੍ਯਦ੍ ਭਵੇਦ੍ ਯਸ੍ਮਾਨ੍ ਨਾਨ੍ਯਤ੍ ਕਿਂਚਿਦ੍ ਵਿਚਿਨ੍ਤਯੇਤ੍ ।
US-P15.001cd ਅਨ੍ਯਸ੍ਯਾਨ੍ਯਤ੍ਵਭਾਵੇ ਹਿ ਨਾਸ਼ਸ੍ਤਸ੍ਯ ਧ੍ਰੁਵੋ ਭਵੇਤ੍ ॥

US-P15.002ab ਸ੍ਮਰਤੋ ਦਸ਼੍ਯਤੇ ਦਸ਼੍ਟਂ ਪਟੇ ਚਿਤ੍ਰਮਿਵਾਰ੍ਪਿਤਮ੍ ।
US-P15.002cd ਯਤ੍ਰ ਯੇਨ ਚ ਤੌ ਜ੍ਞੇਯੌ ਸਤ੍ਤ੍ਵਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਜ੍ਞਸਂਜ੍ਞਕੌ ॥

US-P15.003ab ਫਲਾਨ੍ਤਂ ਚਾਨੁਭੂਤਂ ਯਦ੍ ਯੁਕ੍ਤਂ ਕਰ੍ਤ੍ਰਾਦਿਕਾਰਕੈਃ ।
US-P15.003cd ਸ੍ਮਰ੍ਯਮਾਣਂ ਹਿ ਕਰ੍ਮਸ੍ਥਂ ਪੂਰ੍ਵਂ ਕਰ੍ਮੈਵ ਤਤ੍ ਤਤਃ ॥

US-P15.004ab ਦ੍ਰਸ਼੍ਟੁਸ਼੍ਚਾਨ੍ਯਦ੍ ਭਵੇਦ੍ ਦਸ਼੍ਯਂ ਦਸ਼੍ਯਤ੍ਵਾਦ੍ ਘਟਵਤ੍ ਸਦਾ ।
US-P15.004cd ਦਸ਼੍ਯਾਦ੍ ਦ੍ਰਸ਼੍ਟਾਸਜਾਤੀਯੋ ਨ ਧੀਵਤ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼ਿਤਾਨ੍ਯਥਾ ॥

US-P15.005ab ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਬੁਦ੍ਧਿਮਪੇਕ੍ਸ਼੍ਯਾਸੌ ਵਿਧੀਨਾਂ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਪ੍ਰਯੋਜਕਃ ।
US-P15.005cd ਜਾਤ੍ਯਾਦਿਃ ਸ਼ਵਵਤ੍ ਤੇਨ ਤਦ੍ਵਨ੍ ਨਾਨਾਤ੍ਮਤਾਨ੍ਯਥਾ ॥

US-P15.006ab ਨ ਪ੍ਰਿਯਾਪ੍ਰਿਯ ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤੇਰ੍ਨਾਦੇਹਤ੍ਵਂ ਕ੍ਰਿਯਾਫਲਮ੍ ।
US-P15.006cd ਦੇਹਯੋਗਃ ਕ੍ਰਿਯਾਹੇਤੁਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਵਿਦ੍ਵਾਨ੍ ਕ੍ਰਿਯਾਸ੍ਤ੍ਯਜੇਤ੍ ॥

US-P15.007ab ਕਰ੍ਮਸ੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਸ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰਸ਼੍ਚੇਨ੍ ਨਿਵਤ੍ਤੌ ਚ ਤਥੇਸ਼੍ਯਤਾਮ੍ ।
US-P15.007cd ਅਦੇਹਤ੍ਵੇ ਫਲੇऽਕਾਰ੍ਯੇ ਜ੍ਞਾਤੇ ਕੁਰ੍ਯਾਤ੍ ਕਥਂ ਕ੍ਰਿਯਾਃ ॥

US-P15.008ab ਜਾਤ੍ਯਾਦੀਨ੍ ਸਮ੍ਪਰਿਤ੍ਯਜ੍ਯ ਨਿਮਿਤ੍ਤਂ ਕਰ੍ਮਣਾਂ ਬੁਧਃ ।
US-P15.008cd ਕਰ੍ਮਹੇਤੁਵਿਰੁਦ੍ਧਂ ਯਤ੍ ਸ੍ਵਰੂਪਂ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਤਃ ਸ੍ਮਰੇਤ੍ ॥

US-P15.009ab ਆਤ੍ਮੈਕਃ ਸਰ੍ਵਭੂਤੇਸ਼ੁ ਤਾਨਿ ਤਸ੍ਮਿਂਸ਼੍ਚ ਖੇ ਯਥਾ ।
US-P15.009cd ਪਰ੍ਯਗਾਦ੍ ਵ੍ਯੋਮਵਤ੍ ਸਰ੍ਵਂ ਸ਼ੁਕ੍ਰਂ ਦੀਪ੍ਤਿਮਦਿਸ਼੍ਯਤੇ ॥

US-P15.010ab ਵ੍ਰਣਸ੍ਨਾਯ੍ਵੋਰਭਾਵੇਨ ਸ੍ਥੂਲਂ ਦੇਹਂ ਨਿਵਾਰਯੇਤ੍ ।
US-P15.010cd ਸ਼ੁਦ੍ਧਾਪਾਪਤਯਾ ਲੇਪਂ ਲਿਙ੍ਗਂ ਚਾਕਾਯਮਿਤ੍ਯੁਤ ॥

US-P15.011ab ਵਾਸ੍ਦੇਵੋ ਯਥਾਸ਼੍ਵਤ੍ਥੇ ਸ੍ਵਦੇਹੇ ਚਾਬ੍ਰਵੀਤ੍ ਸਮਮ੍ ।
US-P15.011cd ਤਦ੍ਵਦ੍ ਵੇਤ੍ਤਿ ਯ ਆਤ੍ਮਾਨਂ ਸਮਂ ਸ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਤ੍ਤਮਃ ॥

US-P15.012ab ਯਥਾ ਹ੍ਯਨ੍ਯਸ਼ਰੀਰੇਸ਼ੁ ਮਮਾਹਨ੍ਤਾ ਨ ਚੇਸ਼੍ਯਤੇ ।
US-P15.012cd ਅਸ੍ਮਿਂਸ਼੍ਚਾਪਿ ਤਥਾ ਦੇਹੇ ਧੀਸਾਕ੍ਸ਼ਿਤ੍ਵਾਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ॥

US-P15.013ab ਰੂਪਸਂਸ੍ਕਾਰਤੁਲ੍ਯਾਧੀ ਰਾਗਦ੍ਵੇਸ਼ੌ ਭਯਂ ਚ ਯਤ੍ ।
US-P15.013cd ਗਹ੍ਯਤੇ ਧੀਸ਼੍ਰਯਂ ਤਸ੍ਮਾਜ੍ ਜ੍ਞਾਤਾ ਸ਼ੁਦ੍ਧੋऽਭਯਃ ਸਦਾ ॥

US-P15.014ab ਯਨ੍ਮਨਾਸ੍ਤਨ੍ਮਯੋऽਨ੍ਯਤ੍ਵੇ ਨਾਤ੍ਮਤ੍ਵਾਪ੍ਤੌ ਕ੍ਰਿਯਾਤ੍ਮਨਿ ।
US-P15.014cd ਆਤ੍ਮਤ੍ਵੇ ਚਾਨਪੇਕ੍ਸ਼ਤ੍ਵਾਤ੍ ਸਾਪੇਕ੍ਸ਼ਂ ਹਿ ਨ ਤਤ੍ ਸ੍ਵਯਮ੍ ॥

US-P15.015ab ਖਮਿਵੈਕਰਸਾ ਜ੍ਞਪ੍ਤਿਰਵਿਭਕ੍ਤਾਜਰਾਮਲਾ ।
US-P15.015cd ਚਕ੍ਸ਼ੁਰਾਦ੍ਯੁਪਧਾਨਾਤ੍ ਸਾ ਵਿਪਰੀਤਾ ਵਿਭਾਵ੍ਯਤੇ ॥

US-P15.016ab ਦਸ਼੍ਯਤ੍ਵਾਦਹਮਿਤ੍ਯੇਸ਼ ਨਾਤ੍ਮਧਰ੍ਮੋ ਘਟਾਦਿਵਤ੍ ।
US-P15.016cd ਤਥਾਨ੍ਯੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਾ ਜ੍ਞੇਯਾ ਦੋਸ਼ਸ਼੍ਚਾਤ੍ਮਮਲੋ ਹ੍ਯਤਃ ॥

US-P15.017ab ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਤ੍ਯਯਸਾਕ੍ਸ਼ਿਤ੍ਵਾਦਵਿਕਾਰੀ ਚ ਸਰ੍ਵਗਃ ।
US-P15.017cd ਵਿਕ੍ਰਿਯੇਤ ਯਦਿ ਦ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਬੁਦ੍ਧ੍ਯਾਦੀਵਾਲ੍ਪਵਿਦ੍ ਭਵੇਤ੍ ॥

US-P15.018ab ਨ ਦਸ਼੍ਟਿਰ੍ਲੁਪ੍ਯਤੇ ਦ੍ਰਸ਼੍ਟੁਸ਼੍ਚਕ੍ਸ਼ੁਰਾਦੇਰ੍ਯਥੈਵ ਤੁ ।
US-P15.018cd ਨਹਿ ਦ੍ਰਸ਼੍ਟੁਰਿਤਿ ਹ੍ਯੁਕ੍ਤਂ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਦ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਸਦੈਵ ਭੁਕ੍ ॥

US-P15.019ab ਸਂਘਾਤੋ ਵਾਸ੍ਮਿ ਭੂਤਾਨਾਂ ਕਰਣਾਨਾਂ ਤਥੈਵ ਚ ।
US-P15.019cd ਵ੍ਯਸ੍ਤਂ ਵਾਨ੍ਯਤਮੋ ਵਾਸ੍ਮਿ ਕੋ ਵਾਸ੍ਮੀਤਿ ਵਿਚਾਰਯੇਤ੍ ॥

US-P15.020ab ਵ੍ਯਸ੍ਤਂ ਨਾਹਂ ਸਮਸ੍ਤਂ ਵਾ ਭੂਤਮਿਨ੍ਦ੍ਰਿਯਮੇਵ ਵਾ ।
US-P15.020cd ਜ੍ਞੇਯਤ੍ਵਾਤ੍ ਕਰਣਤ੍ਵਾਚ੍ ਚ ਜ੍ਞਾਤਾਨ੍ਯੋऽਸ੍ਮਾਦ੍ ਘਟਾਦਿਵਤ੍ ॥

US-P15.021ab ਆਤ੍ਮਾਗ੍ਨੇਰਿਨ੍ਧਨਾ ਬੁਦ੍ਧਿਰਵਿਦ੍ਯਾਕਾਮਕਰ੍ਮਭਿਃ ।
US-P15.021cd ਦੀਪਿਤਾ ਪ੍ਰਜ੍ਵਲਤ੍ਯੇਸ਼ਾ ਦ੍ਵਾਰੈਃ ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰਾਦਿਭਿਃ ਸਦਾ ॥

US-P15.022ab ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਰਧਾਨੇਸ਼ੁ ਯਦਾ ਬੁਦ੍ਧਿਰ੍ਵਿਚੇਸ਼੍ਟਤੇ ।
US-P15.022cd ਵਿਸ਼ਯੈਰ੍ਹਵਿਸ਼ਾ ਦੀਪ੍ਤਾ ਆਤ੍ਮਾਗ੍ਨਿਃ ਸ੍ਥੂਲਭੁਕ੍ ਤਦਾ ॥

US-P15.023ab ਹੂਯਨ੍ਤੇ ਤੁ ਹਵਿਂਸ਼ੀਤਿ ਰੂਪਾਦਿਗ੍ਰਹਣੇ ਸ੍ਮਰਨ੍ ।
US-P15.023cd ਅਰਾਗਦ੍ਵੇਸ਼ ਆਤ੍ਮਾਗ੍ਨੌ ਜਾਗ੍ਰਦ੍ਦੋਸ਼ੈਰ੍ਨ ਲਿਪ੍ਯਤੇ ॥

US-P15.024ab ਮਾਨਸੇ ਤੁ ਗਹੇ ਵ੍ਯਕ੍ਤਾ ਅਵਿਦ੍ਯਾਕਰ੍ਮਵਾਸਨਾਃ ।
US-P15.024cd ਪਸ਼੍ਯਂਸ੍ਤੈਜਸ ਆਤ੍ਮੋਕ੍ਤਃ ਸ੍ਵਯਂਜ੍ਯੋਤਿਃਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤਾਃ ॥

US-P15.025ab ਵਿਸ਼ਯਾ ਵਾਸਨਾ ਵਾਪਿ ਚੋਦ੍ਯਨ੍ਤੇ ਨੈਵ ਕਰ੍ਮਭਿਃ ।
US-P15.025cd ਯਦਾ ਬੁਦ੍ਧੌ ਤਦਾ ਜ੍ਞੇਯਃ ਪ੍ਰਾਜ੍ਞ ਆਤ੍ਮਾ ਹ੍ਯਨਨ੍ਯਦਕ੍ ॥

US-P15.026ab ਮਨੋਬੁਦ੍ਧੀਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਣਾਂ ਯਾ ਅਵਸ੍ਥਾਃ ਕਰ੍ਮਚੋਦਿਤਾਃ ।
US-P15.026cd ਚੈਤਨ੍ਯੇਨੈਵ ਭਾਸ੍ਯਨ੍ਤੇ ਰਵਿਣੇਵ ਘਟਾਦਯਃ ॥

US-P15.027ab ਤਤ੍ਰੈਵਂ ਸਤਿ ਬੁਦ੍ਧੀਰ੍ਜ੍ਞ ਆਤ੍ਮਭਾਸਾਵਭਾਸਯਨ੍ ।
US-P15.027cd ਕਰ੍ਤਾ ਤਾਸਾਂ ਯਦਰ੍ਥਾਸ੍ਤਾ ਮੂਢੈਰੇਵਾਭਿਧੀਯਤੇ ॥

US-P15.028ab ਸਰ੍ਵਜ੍ਞੋऽਪ੍ਯਤ ਏਵ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਸ੍ਵੇਨ ਭਾਸਾਵਭਾਸਯਨ੍ ।
US-P15.028cd ਸਰ੍ਵਂ ਸਰ੍ਵਕ੍ਰਿਯਾਹੇਤੋਃ ਸਰ੍ਵਕਤ੍ਤ੍ਵਂ ਤਥਾਤ੍ਮਨਃ ॥

US-P15.029ab ਸੋਪਾਧਿਸ਼੍ਚੈਵਮਾਤ੍ਮੋਕ੍ਤੋ ਨਿਰੁਪਾਖ੍ਯੋऽਨੁਪਾਧਿਕਃ ।
US-P15.029cd ਨਿਸ਼੍ਕਲੋ ਨਿਰ੍ਗੁਣਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧਸ੍ਤਂ ਮਨੋ ਵਾਕ੍ ਚ ਨਾਪ੍ਨੁਤਃ ॥

US-P15.030ab ਚੇਤਨੋऽਚੇਤਨੋ ਵਾਪਿ ਕਰ੍ਤਾਕਰ੍ਤਾ ਗਤੋऽਗਤਃ ।
US-P15.030cd ਬਦ੍ਧੋ ਮੁਕ੍ਤਸ੍ਤਥਾ ਚੈਕੋ ਨੈਕਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧੋऽਨ੍ਯਥੇਤਿ ਵਾ ॥

US-P15.031ab ਅਪ੍ਰਾਪ੍ਯੈਵ ਨਿਵਰ੍ਤਨ੍ਤੇ ਵਾਚੋ ਧੀਭਿਃ ਸਹੈਵ ਤੁ ।
US-P15.031cd ਨਿਰ੍ਗੁਣਤ੍ਵਾਤ੍ ਕ੍ਰਿਯਾਭਾਵਾਦ੍ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਣਾਂ ਹ੍ਯਭਾਵਤਃ ॥

US-P15.032ab ਵ੍ਯਾਪਕਂ ਸਰ੍ਵਤੋ ਵ੍ਯੋਮ ਮੂਰ੍ਤੈਃ ਸਰ੍ਵੈਰ੍ਵਿਯੋਜਿਤਮ੍ ।
US-P15.032cd ਯਥਾ ਤਦ੍ਵਦਿਹਾਤ੍ਮਾਨਂ ਵਿਦ੍ਯਾਚ੍ਛੁਦ੍ਧਂ ਪਰਂ ਪਦਮ੍ ॥

US-P15.033ab ਦਸ਼੍ਟਂ ਹਿਤ੍ਵਾ ਸ੍ਮਤਿਂ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਸਰ੍ਵਗ੍ਰਸ਼੍ਚ ਤਮਸ੍ਤ੍ਯਜੇਤ੍ ।
US-P15.033cd ਸਰ੍ਵਦਗ੍ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ਾ ਯੁਕ੍ਤੋ ਦਿਨਕਚ੍ਛਾਰ੍ਵਰਂ ਯਥਾ ॥

US-P15.034ab ਰੂਪਸ੍ਮਤ੍ਯਨ੍ਧਕਾਰਾਰ੍ਥਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਾ ਯਸ੍ਯ ਗੋਚਰਾਃ ।
US-P15.034cd ਸ ਏਵਾਤ੍ਮਾ ਸਮੋ ਦ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਸਰ੍ਵਭੂਤੇਸ਼ੁ ਸਰ੍ਵਗਃ ॥

US-P15.035ab ਆਤ੍ਮਬੁਦ੍ਧਿਮਨਸ਼੍ਚਕ੍ਸ਼ੁਰ੍ਵਿਸ਼ਯਾਲੋਕਸਂਗਮਾਤ੍ ।
US-P15.035cd ਵਿਚਿਤ੍ਰੋ ਜਾਯਤੇ ਬੁਦ੍ਧੇਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯੋऽਜ੍ਞਾਨਲਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥

US-P15.036ab ਵਿਵਿਚ੍ਯਾਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ੍ਵਮਾਤ੍ਮਾਨਂ ਵਿਦ੍ਯਾਚ੍ਛੁਦ੍ਧਂ ਪਰਂ ਪਦਮ੍ ।
US-P15.036cd ਦ੍ਰਸ਼੍ਟਾਰਂ ਸਰ੍ਵਭੂਤਸ੍ਥਂ ਸਮਂ ਸਰ੍ਵਭਯਾਤਿਗਮ੍ ॥

US-P15.037ab ਸਮਸ੍ਤਂ ਸਰ੍ਵਗਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਂ ਵਿਮਲਂ ਵ੍ਯੋਮਵਤ੍ ਸ੍ਥਿਤਮ੍ ।
US-P15.037cd ਨਿਸ਼੍ਕਲਂ ਨਿਸ਼੍ਕ੍ਰਿਯਂ ਸਰ੍ਵਂ ਨਿਤ੍ਯਂ ਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵੈਰ੍ਵਿਵਰ੍ਜਿਤਮ੍ ॥

US-P15.038ab ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਤ੍ਯਯਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਜ੍ਞਃ ਕਥਂ ਜ੍ਞੇਯੋ ਮਯੇਤ੍ਯੁਤ ।
US-P15.038cd ਵਿਮਸ਼੍ਯੈਵਂ ਵਿਜਾਨੀਯਾਜ੍ ਜ੍ਞਾਤਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਨ ਵੇਤਿ ਵਾ ॥

US-P15.039ab ਅਦਸ਼੍ਟਂ ਦ੍ਰਸ਼੍ਟ੍ਰਵਿਜ੍ਞਾਤਂ ਦਭ੍ਰਮਿਤ੍ਯਾਦਿਸ਼ਾਸਨਾਤ੍ ।
US-P15.039cd ਨੈਵ ਜ੍ਞੇਯਂ ਮਯਾਨ੍ਯੈਰ੍ਵਾ ਪਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਕਥਂਚਨ ॥

US-P15.040ab ਸ੍ਵਰੂਪਾਵ੍ਯਵਧਾਨਾਭ੍ਯਾਂ ਜ੍ਞਾਨਾਲੋਕਸ੍ਵਭਾਵਤਃ ।
US-P15.040cd ਅਨ੍ਯਜ੍ਞਾਨਾਨਪੇਕ੍ਸ਼ਤ੍ਵਾਜ੍ ਜ੍ਞਾਤਂ ਚੈਵ ਸਦਾ ਮਯਾ ॥

US-P15.041ab ਨਾਨ੍ਯੇਨ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ਾ ਕਾਰ੍ਯਂ ਰਵੇਰਾਤ੍ਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨੇ ।
US-P15.041cd ਸ੍ਵਬੋਧਾਨ੍ ਨਾਨ੍ਯਬੋਧੇਚ੍ਛਾ ਬੋਧਸ੍ਯਾਤ੍ਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨੇ ॥

US-P15.042ab ਨ ਤਸ੍ਯੈਵਾਨ੍ਯਤੋऽਪੇਕ੍ਸ਼ਾ ਸ੍ਵਰੂਪਂ ਯਸ੍ਯ ਯਦ੍ ਭਵੇਤ੍ ।
US-P15.042cd ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਨ੍ਤਰਦਸ਼੍ਯੋ ਨ ਪ੍ਰਕਾਜ़ੋ ਹ੍ਯਸ੍ਤਿ ਕਸ਼੍ਚਨ ॥

US-P15.043ab ਵ੍ਯਕ੍ਤਿਃ ਸ੍ਯਾਦਪ੍ਰਕਾਸ਼ਸ੍ਯ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਤ੍ਮਸਮਾਗਮਾਤ੍ ।
US-P15.043cd ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਸ੍ਤ੍ਵਰ੍ਕਕਾਰ੍ਯਃ ਸ੍ਯਾਦਿਤਿ ਮਿਥ੍ਯਾ ਵਚੋ ਹ੍ਯਤਃ ॥

US-P15.044ab ਯਤੋऽਭੂਤ੍ਵਾ ਭਵੇਦ੍ ਯਚ੍ਚ ਤਸ੍ਯ ਤਤ੍ ਕਾਰ੍ਯਮਿਸ਼੍ਯਤੇ ।
US-P15.044cd ਸ੍ਵਰੂਪਤ੍ਵਾਦਭੂਤ੍ਵਾ ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੋ ਜਾਯਤੇ ਰਵੇਃ ॥

US-P15.045ab ਸਤ੍ਤਾਮਾਤ੍ਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਸ੍ਯ ਕਰ੍ਤਾਦਿਤ੍ਯਾਦਿਰਿਸ਼੍ਯਤੇ ।
US-P15.045cd ਘਟਾਦਿਵ੍ਯਕ੍ਤਿਤੋ ਯਦ੍ਵਤ੍ ਤਦ੍ਵਦ੍ ਬੋਧਾਤ੍ਮਨੀਸ਼੍ਯਤਾਮ੍ ॥

US-P15.046ab ਬਿਲਾਤ੍ ਸਰ੍ਪਸ੍ਯ ਨਿਰ੍ਯਾਣੇ ਸੂਰ੍ਯੋ ਯਦ੍ਵਤ੍ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਃ ।
US-P15.046cd ਪ੍ਰਯਤ੍ਨੇਨ ਵਿਨਾ ਤਦ੍ਵਜ੍ ਜ੍ਞਾਤਾਤ੍ਮਾ ਬੋਧਰੂਪਤਃ ॥

US-P15.047ab ਦਗ੍ਧੈਵਮੁਸ਼੍ਣਃ ਸਤ੍ਤਾਯਾਂ ਤਦ੍ਵਦ੍ ਬੋਧਾਤ੍ਮਨੀਸ਼੍ਯਤਾਮ੍ ।
US-P15.047cd ਸਤ੍ਯੇਵ ਯਦੁਪਾਧੌ ਤੁ ਜ੍ਞਾਤੇ ਸਰ੍ਪ ਇਵੋਤ੍ਥਿਤੇ ॥

US-P15.048ab ਜ੍ਞਾਤਾਯਤ੍ਨੋऽਪਿ ਤਦ੍ਵਜ੍ ਜ੍ਞਃ ਕਰ੍ਤਾ ਭ੍ਰਾਮਕਵਦ੍ ਭਵੇਤ੍ ।
US-P15.048cd ਸ੍ਵਰੂਪੇਣ ਸ੍ਵਯਂ ਨਾਤ੍ਮਾ ਜ੍ਞੇਯੋऽਜ੍ਞੇਯੋऽਥਵਾ ਤਤਃ ॥

US-P15.049ab ਵਿਦਿਤਾਵਿਦਿਤਾਭ੍ਯਾਂ ਤਦਨ੍ਯਦੇਵੇਤਿ ਸ਼ਸਨਾਤ੍ ।
US-P15.049cd ਬਨ੍ਧਮੋਕ੍ਸ਼ਾਦਯੋ ਭਾਵਾਸ੍ਤਦ੍ਵਦਾਤ੍ਮਨਿ ਕਲ੍ਪਿਤਾਃ ॥

US-P15.050ab ਨਾਹੋਰਾਤ੍ਰੇ ਯਥਾ ਸੂਰ੍ਯੇ ਪ੍ਰਭਾਰੂਪਾਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ।
US-P15.050cd ਬੋਧਰੂਪਾਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਨ੍ ਨ ਬੋਧਾਬੋਧੌ ਤਥਾਤ੍ਮਨਿ ॥

US-P15.051ab ਯਥੋਕ੍ਤਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਯੋ ਵੇਦ ਹਾਨੋਪਾਦਾਨਵਰ੍ਜਿਤਮ੍ ।
US-P15.051cd ਯਥੋਕ੍ਤੇਨ ਵਿਧਾਨੇਨ ਸ ਸਤ੍ਯਂ ਨੈਵ ਸ਼ਕ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥

US-P15.052ab ਜਨ੍ਮਮਤ੍ਯੁਪ੍ਰਵਾਹੇਸ਼ੁ ਪਤਿਤੋ ਨੈਵ ਸ਼ਕ੍ਨੁਯਾਤ੍ ।
US-P15.052cd ਇਤ ਉਦ੍ਧਰ੍ਤੁਮਾਤ੍ਮਾਨਂ ਜ੍ਞਾਨਾਦਨ੍ਯੇਨ ਕੇਨਚਿਤ੍ ॥

US-P15.053ab oਕ़੍ ਭਿਦ੍ਯਤੇ ਹਦਯਗ੍ਰਨ੍ਥਿਸ਼੍ਛਿਦ੍ਯਨ੍ਤੇ ਸਰ੍ਵਸਂਸ਼ਯਾਃ ।
US-P15.053cd ਕ੍ਸ਼ੀਯਨ੍ਤੇ ਚਾਸ੍ਯ ਕਰ੍ਮਾਣਿ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਦਸ਼੍ਟcਕ़੍ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੁਤੇਃ ॥

US-P15.054ab ਮਮਾਹਮਿਤ੍ਯੇਤਦਪੋਹ੍ਯ ਸਰ੍ਵਤੋ ਵਿਮੁਕ੍ਤਦੇਹਂ ਪਦਮਮ੍ਬਰੋਪਮਮ੍ ।
US-P15.054cd ਸੁਦਸ਼੍ਟਸ਼ਾਤ੍ਰਾਨੁਮਿਤਿਭ੍ਯ ਈਰਿਤਂ ਵਿਮੁਚ੍ਯਤੇऽਸ੍ਮਿਨ੍ ਯਦਿ ਨਿਸ਼੍ਚਿਤੋ ਨਰਃ ॥

US-P16.001ab ਪਾਰ੍ਥਿਵਃ ਕਠਿਨੋ ਧਾਤੁਰ੍ਦ੍ਰਵੋ ਦੇਹੇ ਸ੍ਮਤੋऽਮ੍ਮਯਃ ।
US-P16.001cd ਪਕ੍ਤਿਚੇਸ਼੍ਟਾਵਕਾਸ਼ਾਃ ਸ੍ਯੁਰ੍ਵਹ੍ਨਿਵਾਯ੍ਵਮ੍ਬਰੋਦ੍ਭਵਾਃ ॥

US-P16.002ab ਘ੍ਰਾਣਾਦੀਨਿ ਤਦਰ੍ਥਾਸ਼੍ਚ ਪਥਿਵ੍ਯਾਦਿਗੁਣਾਃ ਕ੍ਰਮਾਤ੍ ।
US-P16.002cd ਰੂਪਾਲੋਕਵਦਿਸ਼੍ਟਂ ਹਿ ਸਜਾਤੀਯਾਰ੍ਥਮਿਨ੍ਦ੍ਰਿਯਮ੍ ॥

US-P16.003ab ਬੁਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥਾਨ੍ਯਾਹੁਰੇਤਾਨਿ ਵਾਕ੍ਪਾਣ੍ਯਾਦੀਨਿ ਕਰ੍ਮਣੇ ।
US-P16.003cd ਤਦ੍ਵਿਕਲ੍ਪਾਰ੍ਥਮਨ੍ਤਸ੍ਥਂ ਮਨ ਏਕਾਦਸ਼ਂ ਭਵੇਤ੍ ॥

US-P16.004ab ਨਿਸ਼੍ਚਯਾਰ੍ਥਾ ਭਵੇਦ੍ ਬੁਦ੍ਧਿਸ੍ਤਾਂ ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥਾਨੁਭਾਵਿਨੀਮ੍ ।
US-P16.004cd ਜ੍ਞਾਤਾਮੋਕ੍ਤਃ ਸ੍ਵਰੂਪੇਣ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ਾ ਵ੍ਯਞ੍ਜਯਨ੍ ਸਦਾ ॥

US-P16.005ab ਵ੍ਯਞ੍ਜਕਸ੍ਤੁ ਯਥਾਲੋਕੋ ਵ੍ਯਙ੍ਗ੍ਯਸ੍ਯਾਕਾਰਤਾਂ ਗਤਃ ।
US-P16.005cd ਵ੍ਯਤਿਕੀਰ੍ਣੋऽਪ੍ਯਸਂਕੀਰ੍ਨਸ੍ਤਦ੍ਵਜ੍ ਜ੍ਞਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯੈਃ ਸਦਾ ॥

US-P16.006ab ਸ੍ਥਿਤੋ ਦੀਪੋ ਯਥਾਯਤ੍ਨਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਂ ਸਰ੍ਵਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਯੇਤ੍ ।
US-P16.006cd ਸ਼ਬ੍ਦਾਦ੍ਯਾਕਾਰਬੁਦ੍ਧੀਰ੍ਜ੍ਞਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾਸ੍ਤਦ੍ਵਤ੍ ਪ੍ਰਪਸ਼੍ਯਤਿ ॥

US-P16.007ab ਸ਼ਰੀਰੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਸਂਘਾਤ ਆਤ੍ਮਤ੍ਵੇਨ ਗਤਾਂ ਧਿਯਮ੍ ।
US-P16.007cd ਨਿਤ੍ਯਾਤ੍ਮਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ਾ ਦੀਪ੍ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਿਂਸ਼ਨ੍ਤਿ ਸੁਖਾਦਯਃ ॥

US-P16.008ab ਸ਼ਿਰੋਦੁਃਖਾਦਿਨਾਤ੍ਮਾਨਂ ਦੁਃਖ੍ਯਸ੍ਮੀਤਿ ਹਿ ਪਸ਼੍ਯਤਿ ।
US-P16.008cd ਦ੍ਰਸ਼੍ਟਾਨ੍ਯੋ ਦੁਃਖਿਨੋ ਦਸ਼੍ਯਾਦ੍ ਦ੍ਰਸ਼੍ਟਤ੍ਵਾਚ੍ ਚ ਨ ਦੁਃਖ੍ਯਸੌ ॥

US-P16.009ab ਦੁਃਖੀ ਸ੍ਯਾਦ੍ ਦੁਃਖ੍ਯਹਂਮਾਨਾਦ੍ ਦੁਃਖਿਨੋ ਦਰ੍ਸ਼ਨਾਨ੍ ਨ ਵਾ ।
US-P16.009cd ਸਂਹਤੇऽਙ੍ਗਾਦਿਭਿਰ੍ਦ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਦੁਃਖੀ ਦੁਃਖਸ੍ਯ ਨੈਵ ਸਃ ॥

US-P16.010ab ਚਕ੍ਸ਼ੁਰ੍ਵਤ੍ ਕਰ੍ਮਕਰ੍ਤਤ੍ਵਂ ਸ੍ਯਾਚ੍ ਚੇਨ੍ ਨਾਨੇਕਮੇਵ ਤਤ੍ ।
US-P16.010cd ਸਂਹਤਂ ਚ ਤਤੋ ਨਾਤ੍ਮਾ ਦ੍ਰਸ਼੍ਟਤ੍ਵਾਤ੍ ਕਰ੍ਮਤਾਂ ਵ੍ਰਜੇਤ੍ ॥

US-P16.011ab ਜ੍ਞਾਨਯਤ੍ਨਾਦ੍ਯਨੇਕਤ੍ਵਮਾਤ੍ਮਨੋऽਪਿ ਮਤਂ ਯਦਿ ।
US-P16.011cd ਨੈਕਜ੍ਞਾਨਗੁਣਤ੍ਵਾਤ੍ ਤੁ ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਵਤ੍ ਤਸ੍ਯ ਕਰ੍ਮਤਾ ॥

US-P16.012ab ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ੋ ਦ੍ਯੋਤਕਤ੍ਵੇऽਪਿ ਯਦ੍ਵਨ੍ ਨਾਤ੍ਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਮ੍ ।
US-P16.012cd ਭੇਦੇऽਪ੍ਯੇਵਂ ਸਮਤ੍ਵਾਜ੍ ਜ੍ਞ ਆਤ੍ਮਾਨਂ ਨੈਵ ਪਸ਼੍ਯਤਿ ॥

US-P16.013ab ਯਦ੍ਧਰ੍ਮਾ ਯਃ ਪਦਾਰ੍ਥੋ ਨ ਤਸ੍ਯੈਵੇਯਾਤ੍ ਸ ਕਰ੍ਮਤਾਮ੍ ।
US-P16.013cd ਨ ਹ੍ਯਾਤ੍ਮਾਨਂ ਦਹਤ੍ਯਗ੍ਨਿਸ੍ਤਥਾ ਨੈਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਯੇਤ੍ ॥

US-P16.014ab ਏਤੇਨੈਵਾਤ੍ਮਨਾਤ੍ਮਨੋ ਗ੍ਰਹੋ ਬੁਦ੍ਧੇਰ੍ਨਿਰਾਕਤਃ ।
US-P16.014cd ਅਂਸ਼ੋऽਪ੍ਯੇਵਂ ਸਮਤ੍ਵਾਦ੍ ਧਿ ਨਿਰ੍ਭੇਦਤ੍ਵਾਨ੍ ਨ ਯੁਜ੍ਯਤੇ ॥

US-P16.015ab ਸ਼ੂਨ੍ਯਤਾਪਿ ਨ ਯੁਕ੍ਤੈਵਂ ਬੁਦ੍ਧੇਰਨ੍ਯੇਨ ਦਸ਼੍ਯਤਾ ।
US-P16.015cd ਉਕ੍ਤਾਤੋ ਘਟਵਤ੍ ਤਸ੍ਯਾਃ ਪ੍ਰਾਕ੍ ਸਿਦ੍ਧੇਸ਼੍ਚ ਵਿਕਲ੍ਪਤਃ ॥

US-P16.016ab ਅਵਿਕਲ੍ਪਂ ਤਦਸ੍ਤ੍ਯੇਵ ਯਤ੍ ਪੂਰ੍ਵਂ ਸ੍ਯਾਦ੍ ਵਿਕਲ੍ਪਤਃ ।
US-P16.016cd ਵਿਕਲ੍ਪੋਤ੍ਪਤ੍ਤਿਹੇਤੁਤ੍ਵਾਦ੍ ਯਦ੍ਯਸ੍ਯੈਵ ਚ ਕਾਰਣਮ੍ ॥

US-P16.017ab ਅਜ੍ਞਾਨਂ ਕਲ੍ਪਨਾਮੂਲਂ ਸਂਸਾਰਸ੍ਯ ਨਿਯਾਮਕਮ੍ ।
US-P16.017cd ਹਿਤ੍ਵਾਤ੍ਮਾਨਂ ਪਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਵਿਯਾਨ੍ ਮੁਕ੍ਤਂ ਸਦਾਭਯਮ੍ ॥

US-P16.018ab ਜਾਗ੍ਰਤ੍ਸ੍ਵਪ੍ਨੌ ਤਯੋਰ੍ਬੀਜਂ ਸੁਸ਼ੁਪ੍ਤਾਖ੍ਯਂ ਤਮੋਮਯਮ੍ ।
US-P16.018cd ਅਨ੍ਯੋਨ੍ਯਸ੍ਮਿਨ੍ਨਸਤ੍ਤ੍ਵਾਚ੍ ਚ ਨਾਸ੍ਤੀਤ੍ਯੇਤਤ੍ ਤ੍ਰਯਂ ਤ੍ਯਜੇਤ੍ ॥

US-P16.019ab ਆਤ੍ਮਬੁਦ੍ਧਿਮਨਸ਼੍ਚਕ੍ਸ਼ੁਰਾਲੋਕਾਰ੍ਥਾਦਿਸਂਕਰਾਤ੍ ।
US-P16.019cd ਭ੍ਰਾਨ੍ਤਿਃ ਸ੍ਯਾਦਾਤ੍ਮਕਰ੍ਮੇਤਿ ਕ੍ਰਿਯਾਣਾਂ ਸਂਨਿਪਾਤਤਃ ॥

US-P16.020ab ਨਿਮੀਲੋਨ੍ਮੀਲਨੇ ਸ੍ਥਾਨੇ ਵਾਯਵ੍ਯੇ ਤੇ ਨ ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ਃ ।
US-P16.020cd ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ੍ਵਾਨ੍ ਮਨਸ੍ਯੇਵਂ ਬੁਦ੍ਧੌ ਨ ਸ੍ਤਃ ਪ੍ਰਾਕਾਸ਼ਤਃ ॥

US-P16.021ab ਸਂਕਲ੍ਪਾਧ੍ਯਵਸਾਯੌ ਤੁ ਮਨੋਬੁਦ੍ਧ੍ਯੋਰ੍ਯਥਾਕ੍ਰਮਾਤ੍ ।
US-P16.021cd ਨੇਤਰੇਤਰਧਰ੍ਮਤ੍ਵਂ ਸਰ੍ਵਂ ਚਾਤ੍ਮਨਿ ਕਲ੍ਪਿਤਮ੍ ॥

US-P16.022ab ਸ੍ਥਾਨਾਵਚ੍ਛੇਦਦਸ਼੍ਟਿਃ ਸ੍ਯਾਦਿਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਣਾਂ ਤਦਾਤ੍ਮਤਾਮ੍ ।
US-P16.022cd ਗਤਾ ਧੀਸ੍ਤਾਂ ਹਿ ਪਸ਼੍ਯਞ੍ ਜ੍ਞੋ ਦੇਹਮਾਤ੍ਰ ਇਵੇਕ੍ਸ਼੍ਯਤੇ ॥

US-P16.023ab ਕ੍ਸ਼ਣਿਕਂ ਹਿ ਤਦਤ੍ਯਰ੍ਥਂ ਧਰ੍ਮਮਾਤ੍ਰਂ ਨਿਰਨ੍ਤਰਮ੍ ।
US-P16.023cd ਸਾਦਸ਼੍ਯਾਦ੍ ਦੀਪਵਤ੍ ਤਦ੍ਧੀਸ੍ਤਚ੍ਛਾਨ੍ਤਿਃ ਪੁਰੁਸ਼ਾਰ੍ਥਤਾ ॥

US-P16.024ab ਸ੍ਵਾਕਾਰਨ੍ਯਾਵਭਾਸਂ ਚ ਯੇਸ਼ਾਂ ਰੂਪਾਦਿ ਵਿਦ੍ਯਤੇ ।
US-P16.024cd ਯੇਸ਼ਾਂ ਨਾਸ੍ਤਿ ਤਤਸ਼੍ਚਾਨ੍ਯਤ੍ ਪੂਰ੍ਵਾਸਂਗਤਿਰੁਚ੍ਯਤੇ ॥

US-P16.025ab ਬਾਹ੍ਯਾਕਾਰਤ੍ਵਤੋ ਜ੍ਞਪ੍ਤੇਃ ਸ੍ਮਤ੍ਯਭਾਵਃ ਸਦਾ ਕ੍ਸ਼ਣਾਤ੍ ।
US-P16.025cd ਕ੍ਸ਼ਣਿਕਤ੍ਵਾਚ੍ ਚ ਸਂਸ੍ਕਾਰਂ ਨੈਵਾਧਤ੍ਤੇ ਕ੍ਵਚਿਤ੍ ਤੁ ਧੀਃ ॥

US-P16.026ab ਆਧਾਰਸ੍ਯਾਪਿ ਅਸਤ੍ਤ੍ਵਾਚ੍ ਚ ਤੁਲ੍ਯਤਾਨਿਰ੍ਨਿਮਿਤ੍ਤਤਃ ।
US-P16.026cd ਸ੍ਥਾਨੇ ਵਾ ਕ੍ਸ਼ਣਿਕਤ੍ਵਸ੍ਯ ਹਾਨਂ ਸ੍ਯਾਨ੍ ਨ ਤਦਿਸ਼੍ਯਤੇ ॥

US-P16.027ab ਸ਼ਾਨ੍ਤੇਸ਼੍ਚਾਯਤ੍ਨਸਿਦ੍ਧਤ੍ਵਾਤ੍ ਸਾਧਨੋਕ੍ਤਿਰਨਰ੍ਥਿਕਾ ।
US-P16.027cd ਏਕੈਕਸ੍ਮਿਨ੍ ਸਮਾਪ੍ਤਤ੍ਵਾਚ੍ਛਾਨ੍ਤੇਰਨ੍ਯਾਨਪੇਕ੍ਸ਼ਤਾ ॥

US-P16.028ab ਅਪੇਕ੍ਸ਼ਾ ਯਦਿ ਭਿਨ੍ਨੇऽਪਿ ਪਰਸਂਤਾਨ ਇਸ਼੍ਯਤਾਮ੍ ।
US-P16.028cd ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥੇ ਕ੍ਸ਼ਣਿਕੇ ਕਸ੍ਮਿਂਸ੍ਤਥਾਪ੍ਯਨ੍ਯਾਨਪੇਕ੍ਸ਼ਤਾ ॥

US-P16.029ab ਤੁਲ੍ਯਕਾਲਸਮੁਦ੍ਭੂਤਾਵਿਤਰੇਤਰਯੋਗਿਨੌ ।
US-P16.029cd ਯੋਗਾਚ੍ ਚ ਸਂਸ੍ਕਤੋ ਯਸ੍ਤੁ ਸੋऽਨ੍ਯਂ ਹੀਕ੍ਸ਼ਿਤੁਮਰ੍ਹਤਿ ॥

US-P16.030ab ਮਸ਼ਾਧ੍ਯਾਸਸ੍ਤੁ ਯਤ੍ਰ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਤਨ੍ਨਾਸ਼ਸ੍ਤਤ੍ਰ ਨੋ ਮਤਃ ।
US-P16.030cd ਸਰ੍ਵਨਾਸ਼ੋ ਭਵੇਦ੍ ਯਸ੍ਯ ਮੋਕ੍ਸ਼ਃ ਕਸ੍ਯ ਫਲਂ ਵਦ ॥

US-P16.031ab ਅਸ੍ਤਿ ਤਾਵਤ੍ ਸ੍ਵਯਂ ਨਾਮ ਜ੍ਞਾਨਂ ਵਾਤ੍ਮਨ੍ਯਦੇਵ ਵਾ ।
US-P16.031cd ਭਾਵਾਭਾਵਜ੍ਞਤਸ੍ਤਸ੍ਯ ਨਾਭਾਵਸ੍ਤ੍ਵਧਿਗਮ੍ਯਤੇ ॥

US-P16.032ab ਯੇਨਾਧਿਗਮ੍ਯਤੇऽਭਾਵਸ੍ਤਤ੍ ਸਤ੍ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਤਨ੍ ਨ ਚੇਦ੍ ਭਵੇਤ੍ ।
US-P16.032cd ਭਾਵਾਭਾਵਾਨਭਿਜ੍ਞਤ੍ਵਂ ਲੋਕਸ੍ਯ ਸ੍ਯਾਨ੍ ਨ ਚੇਸ਼੍ਯਤੇ ॥

US-P16.033ab ਸਦਸਤ੍ ਸਦਸਚ੍ ਚੇਤਿ ਵਿਕਲ੍ਪਾਤ੍ ਪ੍ਰਾਗ੍ ਯਦਿਸ਼੍ਯਤੇ ।
US-P16.033cd ਤਦਦ੍ਵੈਤਂ ਸਮਤ੍ਵਾਤ੍ ਤੁ ਨਿਤ੍ਯਂ ਚਾਨ੍ਯਦ੍ ਵਿਕਲ੍ਪਿਤਾਤ੍ ॥

US-P16.034ab ਵਿਕਲ੍ਪੋਦ੍ਭਵਤੋऽਸਤ੍ਤ੍ਵਂ ਸ੍ਵਪ੍ਨਦਸ਼੍ਯਵਦਿਸ਼੍ਯਤਾਮ੍ ।
US-P16.034cd ਦ੍ਵੈਤਸ੍ਯ ਪ੍ਰਾਗਸਤ੍ਤ੍ਵਾਚ੍ ਚ ਸਦਸਤ੍ਤ੍ਵਾਦਿਕਲ੍ਪਨਾਤ੍ ॥

US-P16.035ab ਵਾਚਾਰਮ੍ਭਣਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਚ੍ ਚ ਵਿਕਾਰਾਣਾਂ ਹ੍ਯਭਾਵਤਾ ।
US-P16.035cd ਮਤ੍ਯੋਃ ਸ ਮਤ੍ਯੁਮਿਤ੍ਯਾਦੇਰ੍ਮਮ ਮਯੇਤਿ ਚ ਸ੍ਮਤੇਃ ॥

US-P16.036ab ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਿਸ਼੍ਚਾਤ ਏਵਾਸ੍ਯ ਵਿਕਲ੍ਪਾਚ੍ ਚ ਵਿਲਕ੍ਸ਼ਣਾਤ੍ ।
US-P16.036cd ਉਪਾਦੇਯੋ ਨ ਹੇਯੋऽਤ ਆਤ੍ਮਾ ਨਾਨ੍ਯੈਰਕਲ੍ਪਿਤਃ ॥

US-P16.037ab ਅਪ੍ਰਕਾਸ਼ੋ ਯਥਾਦਿਤ੍ਯੇ ਨਾਸ੍ਤਿ ਜ੍ਯੋਤਿਃਸ੍ਵਭਾਵਤਃ ।
US-P16.037cd ਨਿਤ੍ਯਬੋਧਸ੍ਵਰੂਪਤ੍ਵਾਨ੍ ਨਾਜ੍ਞਾਨਂ ਤਦ੍ਵਦਾਤ੍ਮਨਿ ॥

US-P16.038ab ਤਥਾਵਿਕ੍ਰਿਯਰੂਪਤ੍ਵਾਨ੍ ਨਾਵਸ੍ਥਾਨ੍ਤਰਮਾਤ੍ਮਨਃ ।
US-P16.038cd ਅਵਸ੍ਥਾਨ੍ਤਰਵਤ੍ਤ੍ਵੇ ਹਿ ਨਾਸ਼ੋऽਸ੍ਯ ਸ੍ਯਾਨ੍ ਨ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥

US-P16.039ab ਮੋਕ੍ਸ਼ੋऽਵਸ੍ਥਾਨ੍ਤਰਂ ਯਸ੍ਯ ਕਤਕਃ ਸ ਚਲੋ ਹ੍ਯਤਃ ।
US-P16.039cd ਨ ਸਂਯੋਗੋ ਵਿਯੋਗੋ ਵਾ ਮੋਕ੍ਸ਼ੋ ਯੁਕ੍ਤਃ ਕਥਂਚਨ ॥

US-P16.040ab ਸਂਯੋਗਸ੍ਯਾਪ੍ਯਨਿਤ੍ਯਤ੍ਵਾਦ੍ ਵਿਯੋਗਸ੍ਯ ਤਥੈਵ ਚ ।
US-P16.040cd ਗਮਨਾਗਮਨੇ ਚੈਵ ਸ੍ਵਰੂਪਂ ਤੁ ਨ ਹੀਯਤੇ ॥

US-P16.041ab ਸ੍ਵਰੂਪਸ੍ਯਾਨਿਮਿਤ੍ਤਤ੍ਵਾਤ੍ ਸਨਿਮਿਤ੍ਤਾ ਹਿ ਚਾਪਰੇ ।
US-P16.041cd ਅਨੁਪਾਤ੍ਤਂ ਸ੍ਵਰੂਪਂ ਹਿ ਸ੍ਵੇਨਾਤ੍ਯਕ੍ਤਂ ਤਥੈਵ ਚ ॥

US-P16.042ab ਸ੍ਵਰੂਪਤ੍ਵਾਨ੍ ਨ ਸਰ੍ਵਸ੍ਯ ਤ੍ਯਕ੍ਤੁਂ ਸ਼ਕ੍ਯੋ ਹ੍ਯਨਨ੍ਯਤਃ ।
US-P16.042cd ਗਹੀਤੁਂ ਵਾ ਤਤੋ ਨਿਤ੍ਯੋऽਵਿਸ਼ਯਤ੍ਵਾਪਥਕ੍ਤ੍ਵਤਃ ॥

US-P16.043ab ਆਤ੍ਮਾਰ੍ਥਤ੍ਵਾਚ੍ ਚ ਸਰ੍ਵਸ੍ਯ ਨਿਤ੍ਯ ਆਤ੍ਮੈਵ ਕੇਵਲਃ ।
US-P16.043cd ਤ੍ਯਜੇਤ੍ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕ੍ਰਿਯਾਃ ਸਰ੍ਵਾਃ ਸਾਧਨੈਃ ਸਹ ਮੋਕ੍ਸ਼ਵਿਤ੍ ॥

US-P16.044ab ਆਤ੍ਮਲਾਭਃ ਪਰੋ ਲਾਭ ਇਤਿ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੋਪਤ੍ਤਯਃ ।
US-P16.044cd ਅਲਾਭੋऽਨ੍ਯਾਤ੍ਮਲਾਭਸ੍ਤੁ ਤ੍ਯਜੇਤ੍ ਤਸ੍ਮਾਦਨਾਤ੍ਮਤਾਮ੍ ॥

US-P16.045ab ਗੁਣਾਨਾਂ ਸਮਭਾਵਸ੍ਯ ਭ੍ਰਂਸ਼ੋ ਨ ਹ੍ਯੁਪਪਦ੍ਯਤੇ ।
US-P16.045cd ਅਵਿਦ੍ਯਾਦੇਃ ਪ੍ਰਸੁਪ੍ਤਤ੍ਵਾਨ੍ ਨ ਚਾਨ੍ਯੋ ਹੇਤੁਰਿਸ਼੍ਯਤੇ ॥

US-P16.046ab ਇਤਰੇਤਰਹੇਤੁਤ੍ਵੇ ਪ੍ਰਵਤ੍ਤਿਃ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਸਦਾ ਨ ਵਾ ।
US-P16.046cd ਨਿਯਮੋ ਨ ਪ੍ਰਵਤ੍ਤੀਨਾਂ ਗੁਣੇਸ਼੍ਵਾਤ੍ਮਨਿ ਵਾ ਭਵੇਤ੍ ॥

US-P16.047ab ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੋ ਮੁਕ੍ਤਬਦ੍ਧਾਨਾਂ ਤਾਦਰ੍ਥ੍ਯੇ ਚ ਨ ਯੁਜ੍ਯਤੇ ।
US-P16.047cd ਅਰ੍ਥਾਰ੍ਥਿਨੋਸ਼੍ਚ ਸਂਬਨ੍ਧੋ ਨਾਰ੍ਥੀ ਜ੍ਞੋ ਨੇਤਰੋऽਪਿ ਵਾ ॥

US-P16.048ab ਪ੍ਰਧਾਨਸ੍ਯ ਚ ਪਾਰਾਰ੍ਥ੍ਯਂ ਪੁਰੁਸ਼ਸ੍ਯਾਵਿਕਾਰਤਃ ।
US-P16.048cd ਨ ਯੁਕ੍ਤਂ ਸਂਖ੍ਯਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇऽਪਿ ਵਿਕਾਰੇऽਪਿ ਨ ਯੁਜ੍ਯਤੇ ॥

US-P16.049ab ਸਂਬਨ੍ਧਾਨੁਪਪਤ੍ਤੇਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਕਤੇਃ ਪੁਰੁਸ਼ਸ੍ਯ ਚ ।
US-P16.049cd ਮਿਥੋऽਯੁਕ੍ਤਂ ਤਦਰ੍ਥਤ੍ਵਂ ਪ੍ਰਧਾਨਸ੍ਯਾਚਿਤਿਤ੍ਵਤਃ ॥

US-P16.050ab ਕ੍ਰਿਯੋਤ੍ਪਤ੍ਤੌ ਵਿਨਾਸ਼ਿਤ੍ਵਂ ਜ੍ਞਾਨਮਾਤ੍ਰੇ ਚ ਪੂਰ੍ਵਵਤ੍ ।
US-P16.050cd ਨਿਰ੍ਮਿਤ੍ਤੇ ਤ੍ਵਨਿਰ੍ਮੋਕ੍ਸ਼ਃ ਪ੍ਰਧਾਨਸ੍ਯ ਪ੍ਰਸਜ੍ਯਤੇ ॥

US-P16.051ab ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼੍ਯਂ ਯਥੋਸ਼੍ਣਤ੍ਵਂ ਜ੍ਞਾਨੇਨੈਵਂ ਸੁਖਾਦਯਃ ।
US-P16.051cd ਏਕਨੀਡਤ੍ਵਤੋऽਗ੍ਰਾਹ੍ਯਾਃ ਸ੍ਯੁਃ ਕਣਾਦਾਦਿਵਰ੍ਤਮਨਾਮ੍ ॥

US-P16.052ab ਯੁਗਪਚ੍ ਚਾਸਮੇਤਤ੍ਵਾਤ੍ ਸੁਖਵਿਜ੍ਞਾਨਯੋਰਪਿ ।
US-P16.052cd ਮਨੋਯੋਗੈਕਹੇਤੁਤ੍ਵਾਦਗ੍ਰਾਹ੍ਯਤ੍ਵਂ ਸੁਖਸ੍ਯ ਚ ॥

US-P16.053ab ਤਥਾਨ੍ਯੇਸ਼ਾਂ ਚ ਭਿਨ੍ਨਤ੍ਵਾਦ੍ ਯੁਗਪਜ੍ਜਨ੍ਮ ਨੇਸ਼੍ਯਤੇ ।
US-P16.053cd ਗੁਣਾਨਾਂ ਸਮਵੇਤਤ੍ਵਂ ਜ੍ਞਾਨਂ ਚੇਨ੍ ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਤ੍ ॥

US-P16.054ab ਜ੍ਞਾਨੇਨੈਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼੍ਯਤ੍ਵਾਜ੍ ਜ੍ਞਾਨਾਪ੍ਯਤ੍ਵਂ ਸ੍ਮਤੇਸ਼੍ਤਥਾ ।
US-P16.054cd ਸੁਖਂ ਜ੍ਞਾਤਂ ਮਯੇਤ੍ਯੇਵਂ ਤਵਾਜ੍ਞਾਨਾਤ੍ਮਕਤ੍ਵਤਃ ॥

US-P16.055ab ਸੁਖਾਦੇਰ੍ਨਾਤ੍ਮਧਰ੍ਮਤ੍ਵਮਾਤ੍ਮਨਸ੍ਤੇऽਵਿਕਾਰਤਃ ।
US-P16.055cd ਭੇਦਾਦਨ੍ਯਸ੍ਯ ਕਸ੍ਮਾਨ੍ ਨ ਮਨਸੋ ਵਾऽਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ॥

US-P16.056ab ਸ੍ਯਾਨ੍ ਮਾਲਾਪਰਿਹਾਰ੍ਯਾ ਤੁ ਜ੍ਞਾਨਂ ਚੇਜ੍ ਜ੍ਞੇਯਤਾਂ ਵ੍ਰਜੇਤ੍ ।
US-P16.056cd ਯੁਗਪਦ੍ ਵਾਪਿ ਚੋਤ੍ਪਤ੍ਤਿਰਭ੍ਯੁਪੇਤੇऽਨ੍ਤ ਇਸ਼੍ਯਤੇ ॥

US-P16.057ab ਅਨਵਸ੍ਥਾਨ੍ਤਰਤ੍ਵਾਚ੍ ਚ ਬਨ੍ਧੋ ਨਾਤ੍ਮਨਿ ਵਿਦ੍ਯਤੇ ।
US-P16.057cd ਨਾਸ਼ੁਦ੍ਧਿਸ਼੍ਚਾਪ੍ਯਸਙ੍ਗਤ੍ਵਾਦਸਙ੍ਗੋ ਹੀਤਿ ਚ ਸ਼੍ਰੁਤੇਃ ॥

US-P16.058ab ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮੈਕਾਗੋਚਾਰੇਭ੍ਯਸ਼੍ ਚ ਨ ਲਿਪ੍ਯਤ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੁਤੇਃ ।
US-P16.058cd ਏਵਂ ਤਰ੍ਹਿ ਨ ਮੋਕ੍ਸ਼ੋऽਸ੍ਤਿ ਬਨ੍ਧਾਭਾਵਾਤ੍ ਕਥਂਚਨ ॥

US-P16.059ab ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਨਰ੍ਥਕ੍ਯਮੇਵਂ ਸ੍ਯਾਨ੍ ਨ ਬੁਦ੍ਧੇਰ੍ਭ੍ਰਾਨ੍ਤਿਰਿਸ਼੍ਯਤੇ ।
US-P16.059cd ਬਨ੍ਧੋ ਮੋਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਚ ਤਨ੍ਨਾਸ਼ਃ ਸ ਯਥੋਕ੍ਤੋ ਨ ਚਾਨ੍ਯਥਾ ॥

US-P16.060ab ਬੋਧਾਤ੍ਮਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ਾ ਦੀਪ੍ਤਾ ਬੋਧਮਾਤ੍ਮਨਿ ਮਨ੍ਯਤੇ ।
US-P16.060cd ਬੁਦ੍ਧਿਰ੍ਨਾਨ੍ਯੋऽਸ੍ਤਿ ਬੋਦ੍ਧੇਤਿ ਸੇਯਂ ਭ੍ਰਾਨ੍ਤਿਰ੍ਹਿ ਧੀਗਤਾ ॥

US-P16.061ab ਬੋਧਸ੍ਯਾਤ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪਤ੍ਵਾਨ੍ ਨਿਤ੍ਯਂ ਤਤ੍ਰੋਪਚਰ੍ਯਤੇ ।
US-P16.061cd ਅਵਿਵੇਕੋऽਪ੍ਯਨਾਦ੍ਯੋऽਯਂ ਸਂਸਾਰੋ ਨਾਨ੍ਯ ਇਸ਼੍ਯਤੇ ॥

US-P16.062ab ਮੋਕ੍ਸ਼ਸ੍ਤਨ੍ਨਾਸ਼ ਏਵ ਸ੍ਯਾਨ੍ ਨਾਨ੍ਯਥਾਨੁਪਪਤ੍ਤਿਤਃ ।
US-P16.062cd ਯੇਸ਼ਾਂ ਵਸ੍ਤ੍ਵਨ੍ਤਰਾਪਤ੍ਤਿਰ੍ਮੋਕ੍ਸ਼ੋ ਨਾਸ਼ਸ੍ਤੁ ਤੈਰ੍ਮਤਃ ॥

US-P16.063ab ਅਵਸ੍ਥਾਨ੍ਤਰਮਪ੍ਯੇਵਮਵਿਕਾਰਾਨ੍ ਨ ਯੁਜ੍ਯਤੇ ।
US-P16.063cd ਵਿਕਾਰੇऽਵਯਵਿਤ੍ਵਂ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਤਤੋ ਨਾਸ਼ੋ ਘਟਾਦਿਵਤ੍ ॥

US-P16.064ab ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਭ੍ਰਾਨ੍ਤਿਰਤੋऽਨ੍ਯਾ ਹਿ ਬਨ੍ਧਮੋਕ੍ਸ਼ਾਦਿਕਲ੍ਪਨਾਃ ।
US-P16.064cd ਸਾਂਖ੍ਯਕਾਣਾਦਬੌਦ੍ਧਾਨਾਂ ਮੀਮਾਂਸਾਹਤਕਲ੍ਪਨਾਃ ॥

US-P16.065ab ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਯੁਕ੍ਤਿਵਿਰੋਧਾਤ੍ ਤਾ ਨਾਦਰ੍ਤਵ੍ਯਾਃ ਕਦਾਚਨ ।
US-P16.065cd ਸ਼ਕ੍ਯਨ੍ਤੇ ਸ਼ਤਸ਼ੋ ਵਕ੍ਤੁਂ ਦੋਸ਼ਾਸ੍ਤਾਸਾਂ ਸਹਸ੍ਰਸ਼ਃ ॥

US-P16.066ab ਅਪਿ ਨਿਨ੍ਦੋਪਪਤ੍ਤੇਸ਼੍ਚ ਯਾਨ੍ਯਤੋऽਨ੍ਯਾਨਿ ਚੇਤ੍ਯਤਃ ।
US-P16.066cd ਤ੍ਯਕ੍ਤ੍ਵਾਤੋ ਹ੍ਯਨ੍ਯਸ਼ਾਤ੍ਰੋਕ੍ਤੀਰ੍ਮਤਿਂ ਕੁਰ੍ਯਾਦ੍ ਦਢਾਂ ਬੁਧਃ ॥

US-P16.067ab ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾਭਕ੍ਤੀ ਪੁਰਸ੍ਕਤ੍ਯ ਹਿਤ੍ਵਾ ਸਰ੍ਵਮਨਾਰ੍ਜਵਮ੍ ।
US-P16.067cd ਵੇਦਾਨ੍ਤਸ੍ਯੈਵ ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਰ੍ਥੇ ਵ੍ਯਾਸਸ੍ਯਾਪਿ ਮਤੌ ਤਥਾ ॥

US-P16.068ab ਇਤਿ ਪ੍ਰਣੁਨ੍ਨਾ ਦ੍ਵਯਵਾਦਕਲ੍ਪਨਾ ਨਿਰਾਤ੍ਮਵਾਦਾਸ਼੍ਚ ਤਥਾ ਹਿ ਯੁਕ੍ਤਿਤਃ ।
US-P16.068cd ਵ੍ਯਪੇਤਸ਼ਙ੍ਕਾਃ ਪਰਵਾਦਤਃ ਸ੍ਥਿਰਾ ਮੁਮੁਕ੍ਸ਼ਵੋ ਜ੍ਞਾਨਪਥੇ ਸ੍ਯੁਰਿਤ੍ਯੁਤ ॥

US-P16.069ab ਸ੍ਵਸਾਕ੍ਸ਼ਿਕਂ ਜ੍ਞਾਨਮਤੀਵ ਨਿਰ੍ਮਲਂ ਵਿਕਲ੍ਪਨਾਭ੍ਯੋ ਵਿਪਰੀਤਮਦ੍ਵਯਮ੍ ।
US-P16.069cd ਅਵਾਪ੍ਯ ਸਮ੍ਯਗ੍ ਯਦਿ ਨਿਸ਼੍ਚਿਤੋ ਭਵੇਨ੍ ਨਿਰਨ੍ਵਯੋ ਨਿਰ੍ਵਤਿਮੇਤਿ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤੀਮ੍ ॥

US-P16.070ab ਇਦਂ ਰਹਸ੍ਯਂ ਪਰਮਂ ਪਰਾਯਣਂ ਵ੍ਯਪੇਤਦੋਸ਼ੈਰਭਿਮਾਨਵਰ੍ਜਿਤੈਃ ।
US-P16.070cd ਸਮੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਕਾਰ੍ਯਾ ਮਤਿਰਾਰ੍ਜਵੇ ਸਦਾ ਨ ਤਤ੍ਤ੍ਵਦਕ੍ ਸ੍ਵਾਨ੍ਯਮਤਿਰ੍ਹਿ ਕਸ਼੍ਚਨ ॥

US-P16.071ab ਅਨੇਕਜਨ੍ਮਾਨ੍ਤਰਸਂਚਿਤੈਰ੍ਨਰੋ ਵਿਮੁਚ੍ਯਤੇऽਜ੍ਞਾਨਨਿਮਿਤ੍ਤਪਾਤਕੈਃ ।
US-P16.071cd ਇਦਂ ਵਿਦਿਤ੍ਵਾ ਪਰਮਂ ਹਿ ਪਾਵਨਂ ਨ ਲਿਪ੍ਯਤੇ ਵ੍ਯੋਮ ਇਵੇਹ ਕਰ੍ਮਭਿਃ ॥

US-P16.072ab ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ੍ਤਚਿਤ੍ਤਾਯ ਜਿਤੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਯ ਚ ਪ੍ਰਹੀਣਦੋਸ਼ਾਯ ਯਥੋਕ੍ਤਕਾਰਿਣੇ ।
US-P16.072cd ਗੁਣਾਨ੍ਵਿਤਾਯਾਨੁਗਤਾਯ ਸਰ੍ਵਦਾ ਪ੍ਰਦੇਯਮੇਤਤ੍ ਸਤਤਂ ਮੁਮੁਕ੍ਸ਼ਵੇ ॥

US-P16.073ab ਪਰਸ੍ਯ ਦੇਹੇ ਨ ਯਥਾਭਿਮਾਨਿਤਾ ਪਰਸ੍ਯ ਤਦ੍ਵਤ੍ ਪਰਮਾਰ੍ਥਮੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਚ ।
US-P16.073cd ਇਦਂ ਹਿ ਵਿਜ੍ਞਾਨਮਤੀਵ ਨਿਰ੍ਮਲਂ ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਮੁਕ੍ਤੋऽਥ ਭਵੇਚ੍ ਚ ਸਰ੍ਵਤਃ ॥

US-P16.074ab ਨ ਹੀਹ ਲਾਭੋऽਭ੍ਯਧਿਕੋऽਸ੍ਤਿ ਕਸ਼੍ਚਨ ਸ੍ਵਰੂਪਲਾਭਾਤ੍ ਸ ਇਤੋ ਹਿ ਨਾਨ੍ਯਤਃ ।
US-P16.074cd ਨ ਦੇਯਮੈਨ੍ਦ੍ਰਾਦਪਿ ਰਾਜਤੋऽਧਿਕਂ ਸ੍ਵਰੂਪਲਾਭਂ ਤ੍ਵਪਰੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਯਤ੍ਨਤਃ ॥

US-P17.001ab ਆਤ੍ਮਾ ਜ੍ਞੇਯਃ ਪਰੋ ਹ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਯਸ੍ਮਾਦਨ੍ਯਨ੍ ਨ ਵਿਦ੍ਯਤੇ ।
US-P17.001cd ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਃ ਸਰ੍ਵਦਕ੍ ਸ਼ੁਦ੍ਧਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਜ੍ਞੇਯਾਤ੍ਮਨੇ ਮਨਃ ॥

US-P17.002ab ਪਦਵਾਕ੍ਯਪ੍ਰਮਾਣਜ੍ਞੈਰ੍ਦੀਪਭੂਤੈਃ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤਂ ।
US-P17.002cd ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਵੇਦਰਹਸ੍ਯਂ ਯੈਸ੍ਤਾਨ੍ ਨਿਤ੍ਯਂ ਪ੍ਰਣਤੋऽਸ੍ਮ੍ਯਹਮ੍ ॥

US-P17.003ab ਯਦ੍ਨਾਕ੍ਸੂਰ੍ਯਾਂਸ਼ੁਸਮ੍ਪਾਤਪ੍ਰਣਸ਼੍ਟਧ੍ਵਾਨ੍ਤਕਲ੍ਮਸ਼ਃ ।
US-P17.003cd ਪ੍ਰਣਮ੍ਯ ਤਾਨ੍ ਗੁਰੂਨ੍ ਵਕ੍ਸ਼੍ਯੇ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾਵਿਨਿਸ਼੍ਚਯਮ੍ ॥

US-P17.004ab ਆਤ੍ਮਲਾਭਾਤ੍ ਪਰੋ ਨਾਯੋ ਲਾਭਃ ਕਸ਼੍ਚਨ ਵਿਦ੍ਯਤੇ ।
US-P17.004cd ਯਦਰ੍ਥਾ ਵੇਦਵਾਦਾਸ਼੍ਚ ਸ੍ਮਾਰ੍ਤਾਸ਼੍ਚਾਪਿ ਤੁ ਯਾਃ ਕਿਰ੍ਯਾਃ ॥

US-P17.005ab ਆਤ੍ਮਾਰ੍ਥੋऽਪਿ ਹਿ ਯੋ ਲਾਭਃ ਸੁਖਾਯੇਸ਼੍ਟੋ ਵਿਪਰ੍ਯਯਃ ।
US-P17.005cd ਆਤ੍ਮਲਾਭਃ ਪਰਃ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤੋ ਨਿਤ੍ਯਤ੍ਵਾਦ੍ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵੇਦਿਭਿਃ ॥

US-P17.006ab ਸ੍ਵਯਂ ਲਬ੍ਧਸ੍ਵਭਾਵਤ੍ਵਾ ਲਾਭਸ੍ਤਸ੍ਯ ਨ ਚਾਯਥਃ ।
US-P17.006cd ਅਨ੍ਯਾਪੇਕ੍ਸ਼ਸ੍ਤੁ ਯੋ ਲਾਭਃ ਸੋऽਨ੍ਯਦਸ਼੍ਟਿਸਮੁਦ੍ਭਵਃ ॥

US-P17.007ab ਅਨ੍ਯਦਸ਼੍ਟਿਸ੍ਤ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਤਨ੍ਨਾਸ਼ੋ ਮੋਕ੍ਸ਼ ਉਚ੍ਯਤੇ ।
US-P17.007cd ਜ੍ਞਾਨੇਨੈਵ ਤੁ ਸੋऽਪਿ ਸ੍ਯਾਦ੍ ਵਿਰੋਧਿਤ੍ਵਾਨ੍ ਨ ਕਰ੍ਮਣਾ ॥

US-P17.008ab ਕਰ੍ਮਕਾਰ੍ਯਸ੍ਤ੍ਵਨਿਤ੍ਯਃ ਸ੍ਯਾਦਵਿਦ੍ਯਾਕਾਮਕਾਰ੍ਣਃ ।
US-P17.008cd ਪ੍ਰਮਾਣਂ ਵੇਦ ਏਵਾਤ੍ਰ ਜ੍ਞਾਨਸ੍ਯਾਧਿਗਮੇ ਸ੍ਮਤਃ ॥

US-P17.009ab ਜ੍ਞਾਨੈਕਾਰ੍ਥਪਰਤ੍ਵਾਤ੍ ਤਂ ਵਾਕ੍ਯਮੇਕਂ ਤਤੋ ਵਿਦੁਃ ।
US-P17.009cd ਏਕਤ੍ਵਂ ਹ੍ਯਾਤ੍ਮਨੋ ਜ੍ਞੇਯਂ ਵਾਕ੍ਯਾਰ੍ਥਪ੍ਰਤਿਪਤ੍ਤਿਤਃ ॥

US-P17.010ab ਵਾਚ੍ਯਭੇਦਾਤ੍ ਤੁ ਤਦ੍ਭੇਦਃ ਕਲ੍ਪ੍ਯੋ ਵਾਚ੍ਯੋऽਪਿ ਤਚ੍ਛ੍ਰੁਤੇਃ ।
US-P17.010cd ਤ੍ਰਯਂ ਤ੍ਵੇਤਤ੍ ਤਤਃ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਂ ਰੂਪਂ ਨਾਮ ਚ ਕਰ੍ਮ ਚ ॥

US-P17.011ab ਅਸਦੇਤਤ੍ ਤ੍ਰਯਂ ਤਸ੍ਮਾਦਨ੍ਯੋਨ੍ਯੇਨ ਹਿ ਕਲ੍ਪਿਤਮ੍ ।
US-P17.011cd ਕਤੋ ਵਰ੍ਣੋ ਥਤਾ ਸ਼ਬ੍ਦਾਚ੍ਛ੍ਰੁਤੋऽਨ੍ਯਤ੍ਰ ਧਿਯਾ ਬਹਿਃ ॥

US-P17.012ab ਦਸ਼੍ਟਂ ਚਾਪਿ ਯਥਾਰੂਪਂ ਬੁਦ੍ਧੇਃ ਸ਼ਬ੍ਦਾਯ ਕਲ੍ਪਤੇ ।
US-P17.012cd ਏਵਮੇਤਜ੍ ਜਗਤ੍ ਸਰ੍ਵਂ ਭ੍ਰਾਨ੍ਤਿਬੁਦ੍ਧਿਵਿਕਲ੍ਪਿਤਮ੍ ॥

US-P17.013ab ਅਸਦੇਤਤ੍ ਤਤੋ ਯੁਕ੍ਤਂ ਸਚ੍ਚਿਨ੍ਮਾਤ੍ਰਂ ਨ ਕਲ੍ਪਿਤਮ੍ ।
US-P17.013cd ਵੇਦਸ਼੍ਚਾਪਿ ਸ ਏਵਾਦ੍ਯੋ ਵੇਦ੍ਯਸ਼੍ਚਾਨ੍ਯਸ੍ਤੁ ਕਲ੍ਪਿਤਃ ॥

US-P17.014ab ਯੇਨ ਵੇਤ੍ਤਿ ਸ ਵੇਦਃ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਸ੍ਵਪ੍ਨੇ ਸਰ੍ਵਂ ਤੁ ਮਾਯਯਾ ।
US-P17.014cd ਯੇਨ ਪਸ਼੍ਯਤਿ ਤਚ੍ ਚਕ੍ਸ਼ੁਃ ਸ਼ਣੋਤਿ ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰਮੁਚ੍ਯਤੇ ॥

US-P17.015ab ਯੇਨ ਸ੍ਵਪ੍ਨਗਤੋ ਵਕ੍ਤਿ ਸਾ ਵਾਗ੍ ਘ੍ਰਾਣਂ ਤਥੈਵ ਚ ।
US-P17.015cd ਰਸਨਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਨੇ ਚੈਵ ਮਨਸ਼੍ਚਾਨ੍ਯਤ੍ ਤਥੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਮ੍ ॥

US-P17.016ab ਕਲ੍ਪ੍ਯੋਪਾਧਿਭਿਰੇਵੈਤਦ੍ ਭਿਨਂ ਜ੍ਞਾਨਮਨੇਕਧਾ ।
US-P17.016cd ਆਧਿਭੇਦਾਦ੍ ਯਥ ਭੇਦੋ ਮਣੇਰੇਕਸ੍ਯ ਜਾਯਤੇ ॥

US-P17.017ab ਜਾਗ੍ਰਤਸ਼੍ਚ ਤਥਾ ਭੇਦੋ ਜ੍ਞਾਨਸ੍ਯਾਸ੍ਯ ਵਿਕਲ੍ਪਿਤਃ ।
US-P17.017cd ਬੁਦ੍ਧਿਸ੍ਥਂ ਵ੍ਯਾਕਰੋਤ੍ਯਰ੍ਥਂ ਭ੍ਰਾਨ੍ਤ੍ਯਾ ਤਸ਼੍ਣੋਦ੍ਭਵਕ੍ਰਿਯਃ ॥

US-P17.018ab ਸ੍ਵਪ੍ਨੇ ਯਦ੍ਵਤ੍ ਪ੍ਰਬੋਧੇ ਚ ਬਹਿਸ਼੍ਚਾਨ੍ਤਸ੍ਤਥੈਵ ਚ ।
US-P17.018cd ਆਲੇਖ੍ਯਾਧ੍ਯਯਨੇ ਯਦ੍ਵਤ੍ ਤਦਨ੍ਯੋਨ੍ਯਧਿਯੋਦ੍ਭਵਮ੍ ॥

US-P17.019ab ਯਦਾਯਂ ਕਲ੍ਪਯੇਦ੍ ਭੇਦਂ ਤਤ੍ਕਾਮਃ ਸਨ੍ ਯਥਾਕ੍ਰਤੁਃ ।
US-P17.019cd ਯਤ੍ਕਾਮਸ੍ਤਤ੍ਕ੍ਰਤੁਰ੍ਭੂਤ੍ਵਾ ਕਤਂ ਯਤ੍ ਤਤ੍ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯਤੇ ॥

US-P17.020ab ਅਵਿਦ੍ਯਾਪ੍ਰਭਵਂ ਸਰ੍ਵਮਸਤ੍ ਤਸ੍ਮਾਦਿਦਂ ਜਗਤ੍ ।
US-P17.020cd ਤਦ੍ਵਤਾ ਸਸ਼੍ਯਤੇ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਸੁਸ਼ੁਪ੍ਤੇ ਨ ਚ ਗ੍ਰ੍ਹ੍ਯਤੇ ॥

US-P17.021ab ਵਿਦ੍ਯਾਵਿਦ੍ਯੇ ਸ਼੍ਰੁਤਿਪ੍ਰੋਕ੍ਤੇ ਏਕਤ੍ਵਾਨ੍ਯਧਿਯੌ ਗਿ ਨਃ ।
US-P17.021cd ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਯਤ੍ਨੇਨ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇ ਵਿਦ੍ਯਾ ਵਿਧੀਯਤੇ ॥

US-P17.022ab ਚਿਤ੍ਤੇ ਹ੍ਯਾਦਰ੍ਸ਼ਵਦ੍ ਯਸ੍ਮਾਚ੍ਛੁਦ੍ਧੇ ਵਿਦ੍ਯਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤੇ ।
US-P17.022cd ਯਮੈਰ੍ਨਿਤ੍ਯੈਸ਼੍ਚ ਯਜ੍ਞੈਸ਼੍ਚ ਤਪੋਭਿਸ੍ਤਸ੍ਯ ਸ਼ੋਧਨਮ੍ ॥

US-P17.023ab ਸ਼ਾਰੀਰਾਦਿਤਪਃ ਕੁਰ੍ਯਾਤ੍ ਤਦ੍ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ।
US-P17.023cd ਮਨਆਦਿਸਮਾਧਾਨਂ ਤਤ੍ਤਦ੍ਦੇਹਵਿਸ਼ੋਸ਼ਣਮ੍ ॥

US-P17.024ab ਦਸ਼੍ਟਂ ਜਾਗਰਿਤਂ ਵਿਦ੍ਯਾਤ੍ ਸ੍ਮਤਂ ਸ੍ਵਪ੍ਨਂ ਤਦੇਵ ਤੁ ।
US-P17.024cd ਸੁਸ਼ੁਪ੍ਤਂ ਤਦਭਾਵਂ ਚ ਸ੍ਵਮਾਤ੍ਮਾਨਂ ਪਰਂ ਪਦਮ੍ ॥

US-P17.025ab ਸੁਸ਼ੁਪ੍ਤਾਖ੍ਯਂ ਤਮੋऽਜ੍ਞਾਨਂ ਬੀਜਂ ਸ੍ਵਪ੍ਨਪ੍ਰਬੋਧਯੋਃ ।
US-P17.025cd ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਬੋਧਪ੍ਰਦਗ੍ਧਂ ਸ੍ਯਾਦ੍ ਬੀਜਂ ਦਗ੍ਧਂ ਯਥਾਭਵਮ੍ ॥

US-P17.026ab ਤਦੇਵੈਕਂ ਤ੍ਰਿਧਾ ਜ੍ਞੇਯਂ ਮਾਯਾਬੀਜਂ ਪੁਨਃ ਕ੍ਰਮਾਤ੍ ।
US-P17.026cd ਮਾਯਾਵ੍ਯਾਤ੍ਮਾਵਿਕਾਰੋऽਪਿ ਬਹੁਧੈਲੋ ਜਲਾਰ੍ਕਵਤ੍ ॥

US-P17.027ab ਬੀਜਂ ਚੈਕਂ ਯਥਾ ਭਿਨ੍ਨਂ ਪ੍ਰਾਣਸ੍ਵਪ੍ਨਾਦਿਭਿਸ੍ਥਤਾ ।
US-P17.027cd ਸ੍ਵਪ੍ਨਜਾਗ੍ਰਚ੍ਛਰੀਏਸ਼ੁ ਤਦ੍ਵਚ੍ ਚਾਤ੍ਮਾ ਜਲੇਨ੍ਦੁਵਤ੍ ॥

US-P17.028ab ਮਾਯਾਹਸ੍ਤਿਨਮਾਰੁਹ੍ਯ ਮਾਯਾਵ੍ਯੇਕੋ ਯਥਾ ਵ੍ਰਜੇਤ੍ ।
US-P17.028cd ਆਗਚ੍ਛਂਸ੍ਤਦ੍ਵਦੇਵਾਤ੍ਮਾ ਪ੍ਰਾਣਸ੍ਵਪ੍ਨਾਦਿਗੋऽਚਲਃ ॥

US-P17.029ab ਨ ਹਸ੍ਤੀ ਨ ਤਦਾਰੂਢੋ ਮਾਯਾਵ੍ਯਨ੍ਯੋ ਯਥਾ ਸ੍ਥਿਤਃ ।
US-P17.029cd ਨ ਪ੍ਰਾਣਾਦਿ ਨ ਤਦ੍ਦ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਤਥਾ ਜ੍ਞੋऽਨ੍ਯਃ ਸਦਾ ਦਸ਼ਿਃ ।
US-P17.030ab ਅਬਦ੍ਧਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ੋ ਨਾਸ੍ਤਿ ਮਾਯਾ ਮਾਯਾਵਿਨੋऽਪਿ ਵਾ ।
US-P17.030cd ਬਦ੍ਧਾਕ੍ਸ਼ਸ੍ਯੈਵ ਸਾ ਮਾਯਾਮਾਯਾਵ੍ਯੇਵ ਤਤੋ ਭਵੇਤ੍ ॥

US-P17.031ab ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦੇਵ ਸ ਵਿਜ੍ਞੇਯਃ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦਾਤ੍ਮੇਤਿ ਚ ਸ਼੍ਰੁਤੇਃ ।
US-P17.031cd ਭਿਦ੍ਯਤੇ ਹਦਯਗ੍ਰਨ੍ਥਿਰ੍ਨ ਚੇਦਿਤ੍ਯਾਦਿਤਃ ਸ਼੍ਰੁਤੇਃ ॥

US-P17.032ab ਅਸ਼ਬ੍ਦਾਦਿਤ੍ਵਤੋ ਨਾਸ੍ਯ ਗ੍ਰਹਣਂ ਚੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯੈਰ੍ਭਵੇਤ੍ ।
US-P17.032cd ਸੁਖਾਦਿਭ੍ਯਸ੍ਤਥਾਨ੍ਯਤ੍ਵਦ੍ ਬੁਦ੍ਧ੍ਯਾ ਵਾਪਿ ਕਥਂ ਭਵੇਤ੍ ॥

US-P17.033ab ਅਦਸ਼੍ਯੋऽਪਿ ਯਥਾ ਰਾਹੁਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰੇ ਬਿਮ੍ਬਂ ਯਥਾਮ੍ਭਸਿ ।
US-P17.033cd ਸਰ੍ਵਗੋऽਪਿ ਤਥੈਵਾਤ੍ਮਾ ਬੁਦ੍ਧਾਵੇਵ ਸ ਗਹ੍ਯਤੇ ॥

US-P17.034ab ਭਾਨੋਰ੍ਬਿਮ੍ਬਂ ਯਥਾ ਚੌਸ਼੍ਣ੍ਯਂ ਜਲੇ ਦਸ਼੍ਟਂ ਨ ਚਾਮ੍ਭਸਃ ।
US-P17.034cd ਬੁਦ੍ਧੌ ਬੋਧੋ ਨ ਤਦ੍ਧਰ੍ਮਸ੍ਤਥੈਵ ਸ੍ਯਾਦ੍ ਵਿਧਰ੍ਮਤਃ ॥

US-P17.035ab ਚਕ੍ਸ਼ੁਰ੍ਯੁਕ੍ਤਾ ਧਿਯੋ ਵਤ੍ਤਿਰ੍ਯਾ ਤਾਂ ਤਸ਼੍ਯਨ੍ਨਲੁਪ੍ਤਦਕ੍ ।
US-P17.035cd ਦਸ਼੍ਟੇਰ੍ਦ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਭਵੇਦਾਤ੍ਮਾ ਸ਼੍ਰੁਤੇਃ ਸ਼੍ਰੋਤਾ ਤਥਾ ਸ਼੍ਰੁਤੇਃ ॥

US-P17.036ab ਕੇਵਲਾਂ ਮਨਸੋ ਵਤ੍ਤਿਂ ਪਸ਼੍ਯਨ੍ ਮਨ੍ਤਾ ਮਤੇਰਜਃ ।
US-P17.036cd ਵਿਜ੍ਞਾਤਾਲੁਪ੍ਤਸ਼ਕ੍ਤਿਤ੍ਵਾਤ੍ ਤਥਾ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਂ ਨ ਹੀਤ੍ਯਤਃ ॥

US-P17.037ab ਧ੍ਯਾਯਤੀਤ੍ਯਵਿਕਾਰਿਤ੍ਵਂ ਤਥਾ ਲੇਲਾਯਤੀਤ੍ਯਪਿ ।
US-P17.037cd ਅਤ੍ਰ ਸ੍ਤੇਨੇਤਿ ਸ਼ੁਦ੍ਧਤ੍ਵਂ ਤਥਾਨਨ੍ਵਾਗਤਂ ਸ਼੍ਰੁਤੇਃ ॥

US-P17.038ab ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਲੋਪਾਤ੍ ਸੁਸ਼ੁਪ੍ਤੇ ਜ੍ਞਸ੍ਥਤਾ ਬੋਧੇऽਵਿਕਾਰਤਃ ।
US-P17.038cd ਜ੍ਞੇਯਸ੍ਯੈਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਸ੍ਤੁ ਯਤ੍ਰ ਵੇਤਿ ਸ਼੍ਰੁਤੇਰ੍ਮਤਃ ॥

US-P17.039ab ਵ੍ਯਵਧਾਨਾਦ੍ ਧਿ ਪਾਰੋਕ੍ਸ਼੍ਯਂ ਲੋਕਦਸ਼੍ਟੇਰਨਾਤ੍ਮਨਃ ।
US-P17.039cd ਦਸ਼੍ਟੇਰਾਤ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪਤ੍ਵਾਤ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਤਤ੍ ਸ੍ਮਤਮ੍ ॥

US-P17.040ab ਨ ਹਿ ਦੀਪਾਨ੍ਤਰਾਪੇਕ੍ਸ਼ਾ ਯਦ੍ਵਦ੍ ਦੀਪਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨੇ ।
US-P17.040cd ਬੋਧਸ੍ਯਾਤ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪਤ੍ਵਾਨ੍ ਨ ਬੋਧੋऽਨ੍ਯਸ੍ਤਥੇਸ਼੍ਯਤੇ ॥

US-P17.041ab ਵਿਸ਼ਯਤ੍ਵਂ ਵਿਕਾਰਿਤ੍ਵਂ ਨਾਨਾਤ੍ਵਂ ਵਾ ਨ ਹੀਸ਼੍ਯਤੇ ।
US-P17.041cd ਨ ਹੇਯੋ ਨਾਪ੍ਯੁਪਾਦੇਯ ਆਤ੍ਮਾ ਨਾਨ੍ਯੇਨ ਵਾ ਤਤਃ ॥

US-P17.042ab ਸਬਾਹ੍ਯਾਭ੍ਯਨ੍ਤਰੋऽਜੀਰ੍ਣੋ ਜਨ੍ਮਮਤ੍ਯੁਜਰਾਤਿਗਃ ।
US-P17.042cd ਅਹਮਾਤ੍ਮੇਤਿ ਯੋ ਵੇਤ੍ਤਿ ਕੁਤੋ ਨ੍ਵੇਵ ਬਿਭੇਤਿ ਸਃ ॥

US-P17.043ab ਪ੍ਰਗੇਵੈਤਦ੍ਵਿਧੇਃ ਕਰ੍ਮ ਵਰ੍ਣਿਤ੍ਵਾਦੇਰਪੋਹਨਾਤ੍ ।
US-P17.043cd ਤਦਸ੍ਥੂਲਾਦਿਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇਭ੍ਯਸ੍ਤਤ੍ ਤ੍ਵਮੇਵੇਤਿ ਨਿਸ਼੍ਚਯਾਤ੍ ॥

US-P17.044ab ਪੂਰ੍ਵਦੇਹਪਰਿਤ੍ਯਾਗੇ ਜਾਤ੍ਯਾਦੀਨਾਂ ਪ੍ਰਹਾਣਤਃ ।
US-P17.044cd ਦੇਹਸ੍ਯੈਵ ਤੁ ਜਾਤ੍ਯਾਦਿਸ੍ਤਸ੍ਯਾਪ੍ਯੇਵਂ ਹ੍ਯਨਾਤ੍ਮਤਾ ॥

US-P17.045ab ਮਮਾਹਂ ਚੇਤ੍ਯਤੋऽਵਿਦ੍ਯਾ ਸ਼ਰੀਰਾਦਿਸ਼੍ਵਨਾਤ੍ਮਸੁ ।
US-P17.045cd ਆਤ੍ਮਜ੍ਞਾਨੇਨ ਹੇਯਾ ਸ੍ਯਾਦਸੁਰਾਣਾਮਿਤਿ ਸ਼੍ਰੁਤੇਃ ॥

US-P17.046ab ਦਸ਼ਾਹਾਸ਼ੌਚਕਾਰ੍ਯਾਣਾਂ ਪਾਰਿਵ੍ਰਾਜ੍ਯੇ ਨਿਵਰ੍ਤਨਮ੍ ।
US-P17.046cd ਯਥਾ ਜ੍ਞਾਨਸ੍ਯ ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੌ ਤਦ੍ਵਜ੍ ਜਾਤ੍ਯਾਦਿਕਰ੍ਮਣਾਮ੍ ॥

US-P17.047ab ਯਤ੍ਕਾਮਸ੍ਤਤ੍ਕ੍ਰਤੁਰ੍ਭੂਤ੍ਵਾ ਕਤਂ ਤ੍ਵਜ੍ਞਃ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯਤੇ ।
US-P17.047cd ਯਦਾ ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਦਸ਼ਃ ਕਾਮਾਃ ਪ੍ਰਮੁਚ੍ਯਨ੍ਤੇऽਮਤਸ੍ਤਦਾ ॥

US-P17.048ab ਆਤ੍ਮਰੂਪਵਿਧੇਃ ਕਾਰ੍ਯਂ ਕ੍ਰਿਯਾਦਿਭ੍ਯੋ ਨਿਵਰ੍ਤਨਮ੍ ।
US-P17.048cd ਨ ਸਾਧ੍ਯਂ ਸਾਧਨਂ ਵਾਤ੍ਮਾ ਨਿਤ੍ਯਤਪ੍ਤਃ ਸ਼੍ਰੁਤੇਰ੍ਮਤਃ ॥

US-P17.049ab ਉਤ੍ਪਾਦ੍ਯਾਪ੍ਯਵਿਕਾਰ੍ਯਾਣਿ ਸਂਸ੍ਕਾਰ੍ਯਂ ਚ ਕ੍ਰਿਯਾਫਲਮ੍ ।
US-P17.049cd ਨਾਤੋऽਨ੍ਯਤ੍ ਕਰ੍ਮਣਃ ਕਰ੍ਯਂ ਤ੍ਯਜੇਤ੍ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਸਾਧਨਮ੍ ॥

US-P17.050ab ਤਾਪਾਨ੍ਤਤ੍ਵਾਦਨਿਤ੍ਯਤ੍ਵਾਦਾਤ੍ਮਾਰ੍ਥਤ੍ਵਾਚ੍ ਚ ਯਾ ਬਹਿਃ ।
US-P17.050cd ਸਂਹਤ੍ਯਾਤ੍ਮਨਿ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਿਂ ਸਤ੍ਯਾਰ੍ਥੀ ਗੁਰੁਮਾਸ਼੍ਰਯੇਤ੍ ॥

US-P17.051ab ਸ਼ਾਨ੍ਤਂ ਪ੍ਰਾਜ੍ਞਂ ਤਥਾ ਮੁਕ੍ਤਂ ਨਿਸ਼੍ਕ੍ਰ੍ਯਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣਿ ਸ੍ਥਿਤਮ੍ ।
US-P17.051cd ਸ਼੍ਰੁਤੇਰਾਚਾਰ੍ਯਵਾਨ੍ ਵੇਦ ਤਦ੍ ਵਿਦ੍ਧੀਤਿ ਸ੍ਮਤੇਸ੍ਤਥਾ ॥

US-P17.052ab ਸ ਗੁਰੁਸ੍ਤਾਰਯੇਦ੍ ਯੁਕ੍ਤਂ ਸ਼ਿਸ਼੍ਯਂ ਸ਼ਿਸ਼੍ਯਗੁਣਾਨ੍ਵਿਤਮ੍ ।
US-P17.052cd ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾਪ੍ਲਵੇਨਾਸ਼ੁ ਸ੍ਵਾਨ੍ਤਧ੍ਵਾਨ੍ਤਮਹੋਦਧਿਮ੍ ॥

US-P17.053ab ਦਸ਼੍ਟਿਃ ਸ੍ਪਸ਼੍ਟਿਃ ਸ਼੍ਰੁਤਿਰ੍ਘ੍ਰਾਤਿਰ੍ਮਤਿਰ੍ਵਿਜ੍ਞਾਤਿਰੇਵ ਚ ।
US-P17.053cd ਸ਼ਕ੍ਤਯੋऽਨ੍ਯਾਸ਼੍ਚ ਭਿਦ੍ਯਨ੍ਤੇ ਚਿਦ੍ਰੂਪਤ੍ਵੇऽਪ੍ਯੁਪਾਧਿਭਿਃ ॥

US-P17.054ab ਅਪਾਯੋਦ੍ਭੂਤਿਹੀਨਾਭਿਰ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਦੀਪ੍ਯਨ੍ ਰਵਿਰ੍ਯਥਾ ।
US-P17.054cd ਸਰ੍ਵਗਃ ਸਰ੍ਵਦਕ੍ ਸ਼ੁਦ੍ਧਃ ਸਰ੍ਵਂ ਜਾਨਾਤਿ ਸਰ੍ਵਦਾ ॥

US-P17.055ab ਅਨ੍ਯਦਸ਼੍ਟਿਃ ਸ਼ਰੀਰਸ੍ਥਸ੍ਤਾਵਨ੍ਮਾਤ੍ਰੋ ਹ੍ਯਵਿਦ੍ਯਯਾ ।
US-P17.055cd ਜਲੇਨ੍ਦ੍ਵਾਦ੍ਯੁਪਮਭਿਸ੍ਤੁ ਤਦ੍ਧਰ੍ਮਾ ਚ ਵਿਭਾਵ੍ਯਤੇ ॥

US-P17.056ab ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਬਾਹ੍ਯਂ ਨਿਮੀਲ੍ਯਾਥ ਸ੍ਮਤ੍ਵਾ ਤਤ੍ ਪ੍ਰਵਿਹਾਯ ਚ ।
US-P17.056cd ਅਥੋਨ੍ਮੀਲ੍ਯਾਤ੍ਮਨੋ ਦਸ਼੍ਟਿਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਤ੍ਯਨ੍ਧ੍ਵਗਃ ॥

US-P17.057ab ਪ੍ਰਾਣਾਦ੍ਯੇਵਂ ਤ੍ਰਿਕਂ ਹਿਤ੍ਵਃ ਤੀਰ੍ਣੋऽਜ੍ਞਾਨਮਹੋਦਧਿਮ੍ ।
US-P17.057cd ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਸ੍ਥੋ ਨਿਰ੍ਗੁਣਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧੋ ਬੁਦ੍ਧੋ ਮੁਕ੍ਤਃ ਸ੍ਵਤੋ ਹਿ ਸਃ ॥

US-P17.058ab ਅਜੋऽਹਂ ਚਾਮਰੋऽਮਤ੍ਯੁਰਜਰੋऽਭਯ ਏਵ ਚ ।
US-P17.058cd ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਃ ਸਰ੍ਵਦਕ੍ ਸ਼ੁਦ੍ਧ ਇਤਿ ਬੁਦ੍ਧੋ ਨ ਜਾਯਤੇ ॥

US-P17.059ab ਪੂਰ੍ਵੋਕ੍ਤਂ ਯਤ੍ ਤਮੋਬੀਜਂ ਤਨ੍ ਨਾਸ੍ਤੀਤਿ ਵਿਨਿਸ਼੍ਚਯਃ ।
US-P17.059cd ਤਦ੍ਭਾਵੇ ਕੁਤੋ ਜਨ੍ਮ ਬ੍ਰਹ੍ਮੈਕਤ੍ਵਂ ਵਿਜਾਨਤਃ ॥

US-P17.060ab ਕ੍ਸ਼ੀਰਾਤ੍ ਸਰ੍ਪਿਰ੍ਯਥੋਦ੍ਧਤ੍ਯ ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਤਂ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਨ ਪੂਰ੍ਵਵਤ੍ ।
US-P17.060cd ਬੁਦ੍ਧ੍ਯਾਦੇਰ੍ਜ੍ਞਸ੍ਤਥਾਸਤ੍ਯਾਨ੍ ਨ ਦੇਹੀ ਪੂਰ੍ਵਵਦ੍ ਭਵੇਤ੍ ॥

US-P17.061ab ਸਤ੍ਯਂ ਜ੍ਞਾਨਮਨਨ੍ਤਂ ਚ ਰਸਾਦੇਃ ਪਞ੍ਚਕਾਤ੍ ਪਰਮ੍ ।
US-P17.061cd ਸ੍ਯਾਮਦਸ਼੍ਯਾਦਿਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੋਕ੍ਤਮਹਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮੇਤਿ ਨਿਭਯਃ ॥

US-P17.062ab ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਭੀਤਾਃ ਪ੍ਰਵਰ੍ਤਨ੍ਤੇ ਵਾਞ੍ਮਨਃਪਾਵਕਾਦਯਃ ।
US-P17.062cd ਤਦਾਤ੍ਮਾਨਨ੍ਦਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞੋ ਨ ਬਿਭੇਤਿ ਕੁਤਸ਼੍ਚਨ ॥

US-P17.063ab ਨਾਮਾਦਿਭ੍ਯਃ ਪਰੇ ਭੂਮ੍ਨਿ ਸ੍ਵਾਰਾਜ੍ਯੇ ਚੇਤ੍ ਸ੍ਥਿਤੋऽਦ੍ਵਯੇ ।
US-P17.063cd ਪ੍ਰਣਮੇਤ੍ ਕਂ ਤਦਾਤ੍ਮਜ੍ਞੋ ਨ ਕਾਰ੍ਯਂ ਕਰ੍ਮਣਾ ਤਦਾ ॥

US-P17.064ab ਵਿਰਾਡ੍ ਵੈਸ਼੍ਵਾਨਰੋ ਬਾਹ੍ਯਃ ਸ੍ਮਰਨ੍ਨਨ੍ਤਃ ਪ੍ਰਜਾਪਤਿਃ ।
US-P17.064cd ਪ੍ਰਵਿਲੀਨੇ ਤੁ ਸਰ੍ਵਸ੍ਮਿਨ੍ ਪ੍ਰਾਜ੍ਞੋऽਵ੍ਯਾਕਤਮੁਚ੍ਯਤੇ ॥

US-P17.065ab ਵਾਚਾਰਮ੍ਭਣਮਾਤ੍ਰਤ੍ਵਾਤ੍ ਸੁਸ਼ੁਪ੍ਤਾਦਿਤ੍ਰਿਕਂ ਤ੍ਵਸਤ੍ ।
US-P17.065cd ਸਤ੍ਯੋ ਜ੍ਞਸ਼੍ਚਾਹਮਿਤ੍ਯੇਵਂ ਸਤ੍ਯਸਨ੍ਧੋ ਵਿਮੁਚ੍ਯਤੇ ॥

US-P17.066ab ਭਾਰੂਪਤ੍ਵਾਦ੍ ਯਥਾ ਭਾਨੋਰ੍ਨਾਹੋਰਾਤ੍ਰੇ ਤਥੈਵ ਤੁ ।
US-P17.066cd ਜ੍ਞਾਨਾਜ੍ਞਾਨੇ ਨ ਮੇ ਸ੍ਯਾਤਾਂ ਚਿਦ੍ਰੂਪਤ੍ਵਾਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ॥

US-P17.067ab ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯਾਨਤਿਸ਼ਙ੍ਕ੍ਯਤ੍ਵਾਦ੍ ਬ੍ਰਹ੍ਮੈਵ ਸ੍ਯਾਮਹਂ ਸਦਾ ।
US-P17.067cd ਬ੍ਰਹ੍ਮਣੋ ਮੇ ਨ ਹੇਯਂ ਸ੍ਯਾਦ੍ ਗ੍ਰਾਹ੍ਯਂ ਵੇਤਿ ਚ ਸਂਸ੍ਮਰੇਤ੍ ॥

US-P17.068ab ਅਹਮੇਵ ਚ ਭੂਤੇਸ਼ੁ ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵੇਕੋ ਨਭੋ ਯਥਾ ॥

US-P17.068cd ਮਯਿ ਸਰ੍ਵਾਣਿ ਭੂਤਾਨਿ ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਨੇਵਂ ਨ ਜਾਯਤੇ ॥

US-P17.069ab ਨ ਬਾਹ੍ਯਂ ਮਧ੍ਯਤੋ ਵਾਨ੍ਤਰ੍ਵਿਦ੍ਯਤੇऽਨ੍ਯਤ੍ ਸ੍ਵਤਃ ਕ੍ਵਚਿਤ੍ ।
US-P17.069cd ਅਬਾਹ੍ਯਾਨ੍ਤਃਸ਼੍ਰੁਤੇਃ ਕਿਂਚਿਤ੍ ਤਸ੍ਮਾਚ੍ਛੁਦ੍ਧਃ ਸ੍ਵਯਂਪ੍ਰਭਃ ॥

US-P17.070ab ਨੇਤਿਨੇਤ੍ਯਾਦਿਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇਭ੍ਯਃ ਪ੍ਰਪਞ੍ਚੋਪਸ਼ਮੋऽਦ੍ਵਯਃ ।
US-P17.070cd ਅਵਿਜ੍ਞਾਤਾਦਿਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਚ੍ਚ ਨੈਵ ਜ੍ਞੇਯੋ ਹ੍ਯਤੋऽਨ੍ਯਥਾ ॥

US-P17.071ab ਸਰ੍ਵਸ੍ਯਾਤ੍ਮਾਹਮੇਵੇਤਿ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਚੇਦ੍ ਵਿਦਿਤਂ ਪਰਮ੍ ।
US-P17.071cd ਸ ਆਤ੍ਮਾ ਸਰ੍ਵਭੂਤਾਨਾਮਾਤ੍ਮਾ ਹ੍ਯੇਸ਼ਾਮਿਤਿ ਸ਼੍ਰੁਤੇਃ ॥

US-P17.072ab ਜਿਵਸ਼੍ਚੇਤ੍ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾਨਂ ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਾਨਂ ਦੇਵਮਞ੍ਜਸਾ ।
US-P17.072cd ਦੇਵੋਪਾਸ੍ਯਃ ਸ ਦੇਵਾਨਾਂ ਪਸ਼ੁਤ੍ਵਾਚ੍ ਚ ਨਿਵਰ੍ਤਤੇ ॥

US-P17.073ab ਅਹਮੇਵ ਸਦਾਤ੍ਮਜ੍ਞਃ ਸ਼ੂਨ੍ਯਸ੍ਤ੍ਵਨ੍ਯੈਰ੍ਯਥਾਮ੍ਬਰਮ੍ ।
US-P17.073cd ਇਤ੍ਯੇਵਂ ਸਤ੍ਯਸਂਧਤ੍ਵਾਦਸਦ੍ਧਾਤਾ ਨ ਬਧ੍ਯਤੇ ॥

US-P17.074ab ਕਪਣਾਸ੍ਤੇऽਨ੍ਯਥੈਵਾਤੋ ਵਿਦੁਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਪਰਂ ਹਿ ਯੇ ।
US-P17.074cd ਸ੍ਵਰਾਡ੍ ਯੋऽਨਨ੍ਯਦਕ੍ ਸ੍ਵਸ੍ਥਸ੍ਤਸ੍ਯ ਦੇਵਾ ਅਸਨ੍ ਵਸ਼ੇ ॥

US-P17.075ab ਹਿਤ੍ਵਾ ਜਾਤ੍ਯਾਦਿਸਂਬਨ੍ਧਂ ਵਾਚੋऽਨ੍ਯਾਃ ਸਹ ਕਰ੍ਮਭਿਃ ।
US-P17.075cd ਓਮਿਤ੍ਯੇਵਂ ਸ੍ਵਮਾਤ੍ਮਾਨਂ ਸਰ੍ਵਂ ਸ਼ੁਦ੍ਧਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯਥ ॥

US-P17.076ab ਸੇਤੁਂ ਸਰ੍ਵਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਨਾਮਹੋਰਾਤ੍ਰਾਦਿਵਰ੍ਜਿਤਮ੍ ।
US-P17.076cd ਤਿਰ੍ਯਗੂਰ੍ਧ੍ਵਮਧਃ ਸਰ੍ਵਂ ਸਕਜ੍ਜ੍ਯੋਤਿਰਨਾਮਯਮ੍ ॥

US-P17.077ab ਧਰ੍ਮਾਧਰ੍ਮਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਂ ਭੂਤਭਵ੍ਯਾਤ੍ ਕਤਾਕਤਾਤ੍ ।
US-P17.077cd ਸ੍ਵਮਾਤ੍ਮਾਨਂ ਪਰਂ ਵਿਦ੍ਯਾਦ੍ ਵਿਮੁਕ੍ਤਂ ਸਰ੍ਵਬਨ੍ਧਨੈਃ ॥

US-P17.078ab ਅਕੁਰ੍ਵਨ੍ ਸਰ੍ਵਕਚ੍ਛੁਦ੍ਦਸ੍ਤਿਸ਼੍ਠਨ੍ਨਤ੍ਯੇਤਿ ਧਾਵਤਃ ।
US-P17.078cd ਮਾਯਯਾ ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਤ੍ਵਾਦਜਃ ਸਨ੍ ਬਨੁਧਾ ਮਤਃ ॥

US-P17.079ab ਰਾਜਵਤ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼ਿਮਾਤ੍ਰਤ੍ਵਾਤ੍ ਸਾਂਨਿਧ੍ਯਾਦ੍ ਭ੍ਰਾਮਕੋ ਯਥਾ ।
US-P17.079cd ਭ੍ਰਾਮਯਞ੍ ਜਗਦਾਤ੍ਮਾਹਂ ਨਿਸ਼੍ਕ੍ਰਿਯੋ ऽਕਾਰਕੋऽਦ੍ਵਯਃ ॥

US-P17.080ab ਨਿਗੁਣਂ ਸਿਸ਼੍ਕਿਯਂ ਨਿਤ੍ਯਂ ਨਿਰ੍ਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਂ ਯਨ੍ ਨਿਰਾਮਯਮ੍ ।
US-P17.080cd ਸ਼ੁਦ੍ਧਂ ਬੁਦ੍ਧਂ ਤਥਾ ਮੁਕ੍ਤਂ ਤਦ੍ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਸ੍ਮੀਤਿ ਧਾਰਯੇਤ੍ ॥

US-P17.081ab ਬਨ੍ਧਂ ਸੋਕ੍ਸ਼ਂ ਚ ਸਰ੍ਵਂ ਯਤ ਇਦਮੁਭਯਂ ਹੇਯਮੇਕਂ ਦ੍ਵਯਂ ਚ ।
US-P17.081cd ਜ੍ਞੇਯਾਜ੍ਞੇਯਾਭ੍ਯਤੀਤਂ ਪਰਮਮਧਿਗਤਂ ਤਤ੍ਤ੍ਵਮੇਕਂ ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਮ੍ ।
US-P17.081ef ਵਿਜ੍ਞਾਯੈਤਦ੍ ਯਥਾਵਚ੍ਛ੍ਰੁਤਿਮੁਨਿਗਦਿਤਂ ਸ਼ੋਕਮੋਹਾਵਤੀਤਃ ।
US-P17.081gh ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਃ ਸਰ੍ਵਕਤ੍ ਸ੍ਯਾਦ੍ ਭਵਭਯਰਹਿਤੋ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣੋऽਵਾਪ੍ਤਕਤ੍ਯਃ ॥

US-P17.082ab ਨ ਸ੍ਵਯਂ ਸ੍ਵਸ੍ਯ ਨਾਨ੍ਯਸ਼੍ਚ ਨਾਨ੍ਯਸ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਚ ਹੇਯਗਃ ।
US-P17.082cd ਉਪਾਦੇਯੋ ਨ ਚਾਪ੍ਯੇਵਮਿਤਿ ਸਮ੍ਯਞ੍ਮਤਿਃ ਸ੍ਮਤਾ ॥

US-P17.083ab ਆਤ੍ਮਪ੍ਰਤ੍ਯਾਯਿਕਾ ਹ੍ਯੇਸ਼ਾ ਸਰ੍ਵਵੇਦਾਨ੍ਤਗੋਚਰਾ ।
US-P17.083cd ਜ੍ਞਾਤ੍ਵੈਤਾਂ ਹਿ ਵਿਮੁਚ੍ਯਨ੍ਤੇ ਸਰ੍ਵਸਂਸਾਰਬਨ੍ਧਨੈਃ ॥

US-P17.084ab ਰਹਸ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਵੇਦਾਨਾਂ ਦੇਵਾਨਾਂ ਚਾਪਿ ਯਤ੍ ਪਰਮ੍ ।
US-P17.084cd ਪਵਿਤ੍ਰਂ ਪਰਮਂ ਹ੍ਯੇਤਤ੍ ਤਦੇਤਤ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤਮ੍ ॥

US-P17.085ab ਨੈਤਦ੍ ਦੇਯਮਸ਼ਾਨ੍ਤਾਯ ਰਹਸ੍ਯਂ ਜ੍ਞਾਨਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ।
US-P17.085cd ਵਿਰਕ੍ਤਾਯ ਪ੍ਰਦਾਤਵ੍ਯਂ ਸ਼ਿਸ਼੍ਯਾਯਾਨੁਗਤਾਯ ਚ ॥

US-P17.086ab ਦਦਤਸ਼੍ਚਾਤ੍ਮਨੋ ਜ੍ਞਾਨਂ ਨਿਸ਼੍ਕ੍ਰਿਯੋऽਨ੍ਯੋ ਨ ਵਿਦ੍ਯਤੇ ।
US-P17.086cd ਜ੍ਞਾਨਮਿਚ੍ਛਨ੍ ਭਵੇਤ੍ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੁਕ੍ਤਃ ਸ਼ਿਸ਼੍ਯਗੁਣੈਃ ਸਦਾ ॥

US-P17.087ab ਜ੍ਞਾਨਂ ਜ੍ਞੇਯਂ ਤਥਾ ਜ੍ਞਾਤਾ ਯਸ੍ਮਾਦਨ੍ਯਨ੍ ਨ ਵਿਦ੍ਯਤੇ ।
US-P17.087cd ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਃ ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਯਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਜ੍ਞਾਨਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ॥

US-P17.088ab ਵਿਦ੍ਯਯਾ ਤਾਰਿਤਾਃ ਸ੍ਮੋ ਯੈਰ੍ਜਨ੍ਮਮਤ੍ਯੁਮਹੋਦਧਿਮ੍ ।
US-P17.088cd ਸਰ੍ਵਜ੍ਞੇਭ੍ਯੋ ਨਮਸ੍ਤੇਭ੍ਯੋ ਗੁਰੁਭ੍ਯੋऽਜ੍ਞਾਨਸਂਕੁਲਂ ॥

US-P18.001ab ਯੇਨਾਤ੍ਮਨਾ ਵਿਲੀਯਨ੍ਤ ਉਦ੍ਭਵਨ੍ਤਿ ਚ ਵਤ੍ਤਯਃ ।
US-P18.001cd ਨਿਤ੍ਯਾਵਗਤਯੇ ਤਸ੍ਮੈ ਨਮੋ ਧੀਪ੍ਰਤ੍ਯਯਾਤ੍ਮਨੇ ॥

US-P18.002ab ਪ੍ਰਮਥ੍ਯ ਵਜ੍ਰੋਪਮਯੁਕ੍ਤਿਸਂਭਤੈਃ ਸ਼੍ਰੁਤੇਰਰਾਤੀਞ੍ ਸ਼ਤਸ਼ੋ ਵਚੋऽਸਿਭਿਃ ।
US-P18.002cd ਰਰਕ੍ਸ਼ ਵੇਦਾਰ੍ਥਿਨਿਧਿਂ ਵਿਸ਼ਾਲਧੀਰ੍ਨਮੋ ਯਤੀਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਯ ਗੁਰੋਰ੍ਗਰੀਯਸੇ ॥

US-P18.003ab ਨਿਤ੍ਯਮੁਕ੍ਤਃ ਸਦੇਵਾਸ੍ਮੀਤ੍ਯੇਵਂ ਚੇਨ੍ ਨ ਭਵੇਨ੍ ਮਤਿਃ ।
US-P18.003cd ਕਿਮਰ੍ਥਂ ਸ਼੍ਰਾਵਯਤ੍ਯੇਵਂ ਮਾਤਵਚ੍ਛ੍ਰੁਤਿਰਾਦਤਾ ॥

US-P18.004ab ਸਿਦ੍ਧਾਦੇਵਾਹਮਿਤ੍ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਦ੍ਧਰ੍ਮੋ ਨਿਸ਼ਿਧ੍ਯਤੇ ।
US-P18.004cd ਰਜ੍ਜ੍ਵਾਮਿਵਾਹਿਧੀਰ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਯਾ ਤਤ੍ ਤ੍ਵਮਿਤ੍ਯਾਦਿਸ਼ਾਸਨੈਃ ॥

US-P18.005ab ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਾਮਣ੍ਯਤੋ ਜ੍ਞੇਯਾ ਧਰ੍ਮਾਦੇਰਸ੍ਤਿਤਾ ਯਥਾ ।
US-P18.005cd ਵਿਸ਼ਾਪੋਹੋ ਯਥਾ ਧ੍ਯਾਨਾਦ੍ ਹ੍ਨੁਤਿਃ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਪਾਪ੍ਮਨਸ੍ਤਥਾ ॥

US-P18.006ab ਸਦ੍ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਹਂ ਕਰੋਮੀਤਿ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਾਵਾਤ੍ਮਸਾਕ੍ਸ਼ਿਕੌ ।
US-P18.006cd ਤਯੋਰਜ੍ਞਾਨਜਸ੍ਯੈਵ ਤ੍ਯਾਗੋ ਯੁਕ੍ਤਤਰੋ ਮਤਃ ॥

US-P18.007ab ਸਦਸ੍ਮੀਤਿ ਪ੍ਰਮਾਣੋਤ੍ਥਾ ਧੀਰਨ੍ਯਾ ਤਨ੍ਨਿਬੋਦ੍ਭਵਾ ।
US-P18.007cd ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਦਿਨਿਭਾ ਵਾਪਿ ਬਾਧ੍ਯਤੇ ਦਿਗ੍ਭ੍ਰਮਾਦਿਵਤ੍ ॥

US-P18.008ab ਕਰ੍ਤਾ ਭੋਕ੍ਤੇਤਿ ਯਚ੍ਛਾਸ੍ਤ੍ਰਂ ਲੋਕਬੁਦ੍ਡ੍ਯਨੁਵਾਦਿ ਤਤ੍ ।
US-P18.008cd ਸਦਸ੍ਮੀਤਿ ਸ਼੍ਰੁਤੇਰ੍ਜਾਤਾ ਬਾਧ੍ਯਤੇऽਨਿਤ੍ਯੈਤਯੈਵ ਧੀਃ ॥

US-P18.009ab ਸਦੇਵ ਤ੍ਵਮਸੀਤ੍ਯੁਕ੍ਤੇ ਨਾਤ੍ਮਨੋ ਮੁਕ੍ਤਤਾਂ ਸ੍ਥਿਰਾਮ੍ ।
US-P18.009cd ਪ੍ਰਪਦ੍ਯਤੇ ਪ੍ਰਸਂਚਕ੍ਸ਼ਾਮਤੋ ਯੁਕ੍ਤ੍ਯਾਨੁਚਿਨ੍ਤਯੇਤ੍ ॥

US-P18.010ab ਸਕਦੁਕ੍ਤਂ ਨ ਗਹ੍ਣਾਤਿ ਵਾਕ੍ਯਾਰ੍ਥਜ੍ਞੋऽਪਿ ਯੋ ਭਵੇਤ੍ ।
US-P18.010cd ਅਪੇਕ੍ਸ਼ਤੇऽਤ ਏਵਾਨ੍ਯਦਵੋਛਾਮ ਦ੍ਵਯਂ ਹਿ ਤਤ੍ ॥

US-P18.011ab ਨਿਯੋਗੋऽਪ੍ਰਤਿਪਨ੍ਨਤ੍ਵਾਤ੍ ਕਰ੍ਮਣਾਂ ਸ ਯਥਾ ਭਵੇਤ੍ ।
US-P18.011cd ਅਵਿਰੁਦ੍ਧੋ ਭਵੇਤ੍ ਤਾਵਦ੍ ਯਾਵਤ੍ ਸਂਵੇਦ੍ਯਤਾਦਢਾ ॥

US-P18.012ab ਚੇਸ਼੍ਟਿਤਂ ਚ ਤਥਾ ਮਿਥ੍ਯਾ ਸ੍ਵਚ੍ਛਨ੍ਦਃ ਪ੍ਰਤਿਪਦ੍ਯਤੇ ।
US-P18.012cd ਪ੍ਰਸਂਖ੍ਯਾਨਮਤਃ ਕਾਰ੍ਯਂ ਯਾਵਦਾਤ੍ਮਾਨੁਭੂਯਤੇ ॥

US-P18.013ab ਸਦਸ੍ਮੀਤਿ ਚ ਵਿਜ੍ਞਾਨਮਕ੍ਸ਼ਜੋ ਬਾਧਤੇ ਧ੍ਰੁਵਮ੍ ।
US-P18.013cd ਸ਼ਬ੍ਦੋਤ੍ਥਂ ਦਢਸਂਸ੍ਕਾਰੋ ਦੋਸ਼ੈਸ਼੍ਚਾਕਸ਼੍ਯਤੇ ਬਹਿਃ ॥

US-P18.014ab ਸ਼੍ਰੁਤਾਨੁਮਾਨਜਨ੍ਮਾਨੌ ਸਾਮਾਨ੍ਯਵਿਸ਼ਯੌ ਯਤਃ ।
US-P18.014cd ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਾਵਕ੍ਸ਼ਜੋऽਵਸ਼੍ਯਂ ਵੀਸ਼ੇਸ਼ਾਰ੍ਥੋ ਨਿਵਾਰਯੇਤ੍ ॥

US-P18.015ab ਵਾਕ੍ਯਾਰ੍ਥਪ੍ਰਤ੍ਯਯੀ ਕਸ਼੍ਚਿਨ੍ ਨਿਰ੍ਦੁਃਖੋ ਨੋਪਲਭ੍ਯਤੇ ।
US-P18.015cd ਯਦਿ ਵਾ ਦਸ਼੍ਯਤੇ ਕਸ਼੍ਚਿਦ੍ ਵਾਕ੍ਯਾਰ੍ਥਸ਼੍ਰੁਤਿਮਾਤ੍ਰਤਃ ॥

US-P18.016ab ਨਿਰ੍ਦੁਃਖੋऽਤੀਤਦੇਹੇਸ਼ੁ ਕਤਭਾਵੋऽਨੁਮੀਯਤੇ ।
US-P18.016cd ਚਰ੍ਯਾ ਨੋऽਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਸਂਵੇਦ੍ਯਾ ਸ੍ਯਾਦਨਿਸ਼੍ਟਂ ਤਥਾ ਸਤਿ ॥

US-P18.017ab ਸਦਸੀਤਿ ਫਲਂ ਚੋਕ੍ਤ੍ਵਾ ਵਿਧੇਯਂ ਸਾਧਨਂ ਯਤਃ ।
US-P18.017cd ਨ ਤਦਨ੍ਯਤ੍ ਪ੍ਰਸਂਖ੍ਯਾਨਾਤ੍ ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਾਰ੍ਥਮਿਹੇਸ਼੍ਯਤੇ ॥

US-P18.018ab ਤਸ੍ਮਾਦਨੁਭਵਾਯੈਵ ਪ੍ਰਸਂਚਕ੍ਸ਼ੀਤ ਯਤ੍ਨਤਃ ।
US-P18.018cd ਤ੍ਯਜਨ੍ ਸਾਧਨਤਤ੍ਸਾਧ੍ਯਵਿਰੁਦ੍ਧਂ ਸ਼ਮਨਾਦਿਮਾਨ੍ ॥

US-P18.019ab ਨੈਤਦੇਵਂ ਰਹਸ੍ਯਾਨਾਂ ਨੇਤਿਨੇਤ੍ਯਵਸਾਨਤਃ ।
US-P18.019cd ਕ੍ਰਿਯਾਸਾਧ੍ਯਂ ਪੁਰਾ ਸ਼੍ਰਾਵ੍ਯਂ ਨ ਮੋਕ੍ਸ਼ੋ ਨਿਤ੍ਯਸਿਦ੍ਧਤਃ ॥

US-P18.020ab ਪੁਤ੍ਰਦੁਃਖਂ ਯਥਾਧ੍ਯਸ੍ਤਂ ਨਿਤ੍ਯਾਦੁਃਖੇ ਸ੍ਵ ਆਤ੍ਮਨਿ ।
US-P18.020cd ਅਹਂਕਰ੍ਤ੍ਰਾ ਤਥਾਧ੍ਯਸ੍ਤਂ ਪਿਤ੍ਰਾਦੁਃਖੇ ਸ੍ਵ ਆਤ੍ਮਨਿ ॥

US-P18.021ab ਸੋऽਧ੍ਯਾਸੋ ਨੇਤਿ ਨੇਤੀਤਿ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਵਤ੍ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਿਧ੍ਯਤੇ ।
US-P18.021cd ਭੂਯੋऽਧ੍ਯਾਸਵਿਧਿਃ ਕਸ਼੍ਚਿਤ੍ ਕੁਤਸ਼੍ਚਿਨ੍ ਨੋਪਪਦ੍ਯਤੇ ॥

US-P18.022ab ਆਤ੍ਮਨੀਹ ਯਥਾਧ੍ਯਾਸਃ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ੇਧਸ੍ਤਥੈਵ ਚ ।
US-P18.022cd ਮਲਾਧ੍ਯਾਸਨਿਸ਼ੇਧੌ ਖੇ ਕ੍ਰਿਯੇਤੇ ਚ ਯਥਾਬੁਧੈਃ ॥

US-P18.023ab ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਸ਼੍ਚੇਤ੍ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਿਧ੍ਯੇਤ ਮੋਕ੍ਸ਼ੋऽਨਿਤ੍ਯੋ ਭਵੇਦ੍ ਧ੍ਰੁਵਮ੍ ।
US-P18.023cd ਅਤੋऽਪ੍ਰਾਪ੍ਤਨਿਸ਼ੇਧੋऽਯਂ ਦਿਵ੍ਯਗ੍ਨਿਚਯਨਾਦਿਵਤ੍ ॥

US-P18.024ab ਸਂਭਾਵ੍ਯੋ ਗੋਚਰੇ ਸ਼ਬ੍ਦਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯੋ ਵਾ ਨ ਚਾਨ੍ਯਥਾ ।
US-P18.024cd ਨ ਸਂਭਾਵ੍ਯੌ ਤਦਾਤ੍ਮਤ੍ਵਾਦਹਂਕਰ੍ਤੁਸ੍ਤਥੈਵ ਚ ॥

US-P18.025ab ਅਹਂਕਰ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਮਨਿ ਨ੍ਯਸ੍ਤਂ ਚੈਤਨ੍ਯੇ ਕਰ੍ਤਤਾਦਿ ਯਤ੍ ।
US-P18.025cd ਨੇਤਿ ਨੇਤੀਤਿ ਤਤ੍ ਸਰ੍ਵਂ ਸਾਹਂਕਰ੍ਤ੍ਰਾ ਨਿਸ਼ਿਧ੍ਯਤੇ ॥

US-P18.026ab ਉਪਲਭਿਃ ਸ੍ਵਯਂਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਦਸ਼ਿਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਦਕ੍ਰਿਯਃ ।
US-P18.026cd ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਸਰ੍ਵਾਨਤਰਃ ਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਚੇਤਾ ਨਿਤ੍ਯੋऽਗੁਣੋऽਦ੍ਵਯਃ ॥

US-P18.027ab ਸਂਨਿਧੌ ਸਰ੍ਵਦਾ ਤਸ੍ਯ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਤਦਾਭੋऽਭਿਮਾਨਕਤ੍ ।
US-P18.027cd ਆਤ੍ਮਾਤ੍ਮੀਯਂ ਦ੍ਵਯਂ ਚਾਤਃ ਸ੍ਯਾਦਹਂਮਮਗੋਚਰਃ ॥

US-P18.028ab ਜਾਤਿਕਰ੍ਮਾਦਿਮਤ੍ਤ੍ਵਾਦ੍ ਧਿ ਤਸ੍ਮਿਞ੍ ਸ਼ਬ੍ਦਸ੍ਤ੍ਵਹਂਕਤਿ ।
US-P18.028cd ਨ ਕਸ਼੍ਚਿਦ੍ ਵਰ੍ਤਤੇ ਸ਼ਬ੍ਦਸ੍ਤਦਭਾਵਾਤ੍ ਸ੍ਵ ਆਤ੍ਮਨਿ ॥

US-P18.029ab ਆਭਾਸੋ ਯਤ੍ਰ ਤਤ੍ਰੈਵ ਸ਼ਬ੍ਦਾਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਗ੍ਦਸ਼ਿਂ ਸ੍ਥਿਤਾਃ ।
US-P18.029cd ਲਕ੍ਸ਼ਯੇਯੁਰ੍ਨ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਤਮਭਿਦਧ੍ਯੁਃ ਕਥਂਚਨ ॥

US-P18.030ab ਨਹ੍ਯਜਾਤ੍ਯਾਦਿਮਾਨ੍ ਕਸ਼੍ਚਿਦਰ੍ਥਃ ਸ਼ਬ੍ਦੈਰ੍ਨਿਰੂਪ੍ਯਤੇ ।
US-P18.030cd ਆਤ੍ਮਾਭਾਸੋ ਯਤੋऽਹਂਕਦਾਤ੍ਮਸ਼ਬ੍ਦੈਸ੍ਤਥੋਚ੍ਯਤੇ ॥

US-P18.031ab ਉਲ੍ਮੁਕਾਦੌ ਯਥਾਗ੍ਨ੍ਯਰ੍ਥਾਃ ਪਰਾਰ੍ਥਤ੍ਵਾਨ੍ ਨ ਚਾਞ੍ਜਸਾ ।
US-P18.031cd ਮੁਖਾਦਨ੍ਯੋ ਮੁਖਾਭਾਸੋ ਯਥਾਦਰ੍ਸ਼ਾਨੁਕਾਰਤਃ ॥

US-P18.032ab ਆਭਾਸਾਨ੍ ਮੁਖਮਪ੍ਯੇਵਮਾਦਰ੍ਸ਼ਾਨੁਵਰ੍ਤਨਾਤ੍ ।
US-P18.032cd ਅਹਂਕਤ੍ਯਾਤ੍ਮਨਿਰ੍ਭਾਸੋ ਮੁਖਾਭਾਸਵਦਿਸ਼੍ਯਤੇ ॥

US-P18.033ab ਮੁਖਵਤ੍ ਸ੍ਥਿਤ ਆਤ੍ਮਾਨ੍ਯੋऽਵਿਵਿਕ੍ਤੌ ਤੌ ਤਥੈਵ ਚ ।
US-P18.033cd ਸਂਸਾਰੀ ਚ ਸ ਇਤ੍ਯੇਕ ਆਭਾਸੋ ਯਸ੍ਤ੍ਵਹਂਕਤਿ ॥

US-P18.034ab ਵਸ੍ਤੁ ਚ੍ਛਾਯਾ ਸ੍ਮਤੇਰਨ੍ਯਨ੍ ਮਾਧੁਰ੍ਯਾਦਿ ਚ ਕਾਰਣਮ੍ ।
US-P18.034cd ਜ੍ਞੈਕਦੇਸ਼ੋ ਵਿਕਾਰੋ ਵਾ ਤਦਾਭਾਸਾਸ਼੍ਰਯਃ ਪਰੇ ॥

US-P18.035ab ਅਹਂਕਰ੍ਤੈਵ ਸਂਸਾਰੀ ਸ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰ ਇਤਿ ਕੇਚਨ ।
US-P18.035cd ਅਹਂਕਾਰਾਦਿਸਂਤਾਨਃ ਸਂਸਾਰੀ ਨਾਨ੍ਵਯੀ ਪਥਕ੍ ॥

US-P18.036ab ਇਤ੍ਯੇਵਂ ਸੌਗਤਾ ਆਹੁਸ੍ਤਤ੍ਰ ਨ੍ਯਾਯੋ ਵਿਚਾਰ੍ਯਤਾਮ੍ ।
US-P18.036cd ਸਂਸਾਰਿਣਾਂ ਕਥਾ ਤ੍ਵਾਸ੍ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਤਂ ਤ੍ਵਧੁਨੋਚ੍ਯਤੇ ॥

US-P18.037ab ਮੁਖਾਭਾਸੋ ਯ ਆਦਰ੍ਸ਼ੇ ਧਰ੍ਮੋ ਨਾਨ੍ਯਤਰਸ੍ਯ ਸਃ ।
US-P18.037cd ਦ੍ਵਯੋਰੇਕਸ੍ਯ ਚੇਦ੍ ਧਰ੍ਮੋ ਵਿਯੁਕ੍ਤੇऽਨ੍ਯਤਰੇ ਭਵੇਤ੍ ॥

US-P18.038ab ਮੁਖੇਨ ਵ੍ਯਪਦੇਸ਼ਾਤ੍ ਸ ਮੁਖਸ੍ਯੈਵੇਤਿ ਚੇਨ੍ ਮਤਮ੍ ।
US-P18.038cd ਨਾਦਰ੍ਸ਼ਾਨੁਵਿਧਾਨਾਚ੍ ਚ ਮੁਖੇ ਸਤ੍ਯਵਿਭਾਵਤਃ ॥

US-P18.039ab ਦ੍ਵਯੋਰੇਵੇਤਿ ਚੇਤ੍ ਤਨ੍ ਨ ਦ੍ਵਯੋਰੇਵਾਪ੍ਯਦਰ੍ਸ਼ਨਾਤ੍ ।
US-P18.039cd ਅਦਸ਼੍ਟਸ੍ਯ ਸਤੋ ਦਸ਼੍ਟਿਃ ਸ੍ਯਾਦ੍ ਰਾਹੋਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਸੂਰ੍ਯਯੋਃ ॥

US-P18.040ab ਰਾਹੋਃ ਪ੍ਰਾਗੇਵ ਵਸ੍ਤੁਤ੍ਵਂ ਸਿਦ੍ਧਂ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਮਾਣਤਃ ।
US-P18.040cd ਛਾਯਾਪਕ੍ਸ਼ੇ ਤ੍ਵਵਸ੍ਤੁਤ੍ਵਂ ਤਸ੍ਯ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਪੂਰ੍ਵਯੁਕ੍ਤਿਤਃ ॥

US-P18.041ab ਛਾਯਾਕ੍ਰਾਨ੍ਤੇਰ੍ਨਿਸ਼ੇਧੋऽਯਂ ਨ ਤੁ ਵਸ੍ਤੁਤ੍ਵਸਾਧਕਃ ।
US-P18.041cd ਨ ਹ੍ਯਰ੍ਥਾਨ੍ਤਰਨਿਸ਼੍ਟਂ ਸਦ੍ ਵਾਕ੍ਯਮਰ੍ਥਾਨ੍ਤਰਂ ਵਦੇਤ੍ ॥

US-P18.042ab ਮਾਧੁਰ੍ਯਾਦਿ ਚ ਯਤ੍ ਕਾਰ੍ਯਮੁਸ਼੍ਣਦ੍ਰਵ੍ਯਾਦ੍ਯਸੇਵਨਾਤ੍ ।
US-P18.042cd ਛਾਯਾਯਾ ਨ ਤ੍ਵਦਸ਼੍ਟਤ੍ਵਾਦਪਾਮੇਵ ਚ ਦਰ੍ਸ਼ਨਾਤ੍ ॥

US-P18.043ab ਆਤ੍ਮਾਭਾਸਾਸ਼੍ਰਯਾਸ਼੍ਚੈਵਂ ਮੁਖਾਭਾਸਾਸ਼੍ਰਯਾ ਯਥਾ ।
US-P18.043cd ਗਮ੍ਯਤੇ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਯੁਕ੍ਤਿਭ੍ਯਾਮਾਭਾਸਾਸਤ੍ਤ੍ਵਮੇਵ ਚ ॥

US-P18.044ab ਨ ਦਸ਼ੇਰਵਿਕਾਰਿਤ੍ਵਾਦਾਭਾਸਸ੍ਯਾਪ੍ਯਵਸ੍ਤੁਤਃ ।
US-P18.044cd ਨਾਚਿਤਿਤ੍ਵਾਦਹਂਕਰ੍ਤੁਃ ਕਸ੍ਯ ਸਂਸਾਰਿਤਾ ਭਵੇਤ੍ ॥

US-P18.045ab ਅਵਿਦ੍ਯਾਮਾਤ੍ਰ ਏਵਾਤਃ ਸਂਸਾਰੋऽਸ੍ਤ੍ਵਵਿਵੇਕਤਃ ।
US-P18.045cd ਕੂਟਸ੍ਥੇਨਾਤ੍ਮਨਾ ਨਿਤ੍ਯਮਾਤ੍ਮਵਾਨਾਤ੍ਮਨੀਵ ਸਃ ॥

US-P18.046ab ਰਜ੍ਜੁਸਰ੍ਪੋ ਯਥਾ ਰਜ੍ਜ੍ਵਾ ਸਾਤ੍ਮਕਃ ਪ੍ਰਾਗ੍ ਵਿਵੇਕਤਃ ।
US-P18.046cd ਅਵਸ੍ਤੁਸਨ੍ਨਪਿ ਹ੍ਯੇਸ਼ ਕੂਟਸ੍ਥੇਨਾਤ੍ਮਨਾ ਤਥਾ ॥

US-P18.047ab ਆਤ੍ਮਾਭਾਸਾਸ਼੍ਰਯਸ਼੍ਚਾਤ੍ਮਾ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯੈਃ ਸ੍ਵੈਰ੍ਵਿਕਾਰਵਾਨ੍ ।
US-P18.047cd ਸੁਖੀ ਦੁਃਖੀ ਚ ਸਂਸਾਰੀ ਨਿਤ੍ਯ ਏਵੇਤਿ ਕੇਚਨ ॥

US-P18.048ab ਆਤ੍ਮਾਭਾਸਾਪਰਿਜ੍ਞਾਨਾਦ੍ ਯਥਾਤ੍ਮ੍ਯੇਨ ਵਿਮੋਹਿਤਾਃ ।
US-P18.048cd ਅਹਂਕਰ੍ਤਾਰਮਾਤ੍ਮੇਤਿ ਮਨ੍ਯਨ੍ਤੇ ਤੇ ਨਿਰਾਗਮਾਃ ॥

US-P18.049ab ਸਂਸਾਰੋ ਵਸ੍ਤੁਸਂਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ ਕਰ੍ਤਭੋਕ੍ਤਤ੍ਵਲਕ੍ਸ਼ਣਃ ।
US-P18.049cd ਆਤ੍ਮਾਭਾਸਾਸ਼੍ਰਯਾਜ੍ਞਾਨਾਤ੍ ਸਂਸਰਨ੍ਤ੍ਯਵਿਵੇਕਤਃ ॥

US-P18.050ab ਚੈਤਨ੍ਯਾਭਾਸਤਾ ਬੁਦ੍ਧੇਰਾਤ੍ਮਨਸ੍ਤਤ੍ਸ੍ਵਰੂਪਤਾ ।
US-P18.050cd ਸ੍ਯਾਚ੍ ਚੇਤ੍ ਤਂ ਜ੍ਞਾਨਸ਼ਬ੍ਦੈਸ਼੍ਚ ਵੇਦਃ ਸ਼ਾਸ੍ਤੀਤਿ ਯੁਜ੍ਯਤੇ ॥

US-P18.051ab ਪ੍ਰਕਤਿਪ੍ਰਤ੍ਯਯਾਰ੍ਥੌ ਯੌ ਭਿਨ੍ਨਾਵੇਕਾਸ਼੍ਰਯੌ ਯਥਾ ।
US-P18.051cd ਕਰੋਤਿ ਗਚ੍ਛਤੀਤ੍ਯਾਦੌ ਦਸ਼੍ਟੌ ਲੋਕਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਿਤਃ ॥

US-P18.052ab ਨਾਨਯੋਰ੍ਦ੍ਵ੍ਯਾਸ਼੍ਰਯਤ੍ਵਂ ਤੁ ਲੋਕੇ ਦਸ਼੍ਟਂ ਸ੍ਮਤੌ ਤਥਾ ।
US-P18.052cd ਜਾਨਾਤ੍ਯਰ੍ਥੇਸ਼ੁ ਕੋ ਹੇਤੁਰ੍ਦ੍ਵ੍ਯਾਸ਼੍ਰਯਤ੍ਵੇ ਨਿਗਦ੍ਯਤਾਮ੍ ॥

US-P18.053ab ਆਤ੍ਮਾਭਾਸਸ੍ਤੁ ਤਿਣ੍ਵਾਚ੍ਯੋ ਧਾਤ੍ਵਰ੍ਥਸ਼੍ਚ ਧਿਯਃ ਕ੍ਰਿਯਾ ।
US-P18.053cd ਉਭਯਂ ਚਾਵਿਵੇਕੇਨ ਜਾਨਾਤੀਤ੍ਯੁਚ੍ਯਤੇ ਮਸ਼ਾ ॥

US-P18.054ab ਨ ਬੁਦ੍ਧੇਰਵਬੋਧੋऽਸ੍ਤਿ ਨਾਤ੍ਮਨੋ ਵਿਦ੍ਯਤੇ ਕ੍ਰਿਯਾ ।
US-P18.054cd ਅਤੋ ਨਾਨ੍ਯਤਰਸ੍ਯਾਪਿ ਜਾਨਾਤੀਤਿ ਚ ਯੁਜ੍ਯਤੇ ॥

US-P18.055ab ਨਾਪ੍ਯਤੋ ਭਾਵਸ਼ਬ੍ਦੇਨ ਜ੍ਞਪ੍ਤਿਰਿਤ੍ਯਪਿ ਯੁਜ੍ਯਤੇ ।
US-P18.055cd ਨ ਹ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਵਿਕ੍ਰਿਯਾਮਾਤ੍ਰੋ ਨਿਤ੍ਯ ਆਤ੍ਮੇਤਿਸ਼ਾਸਨਾਤ੍ ॥

US-P18.056ab ਨ ਬੁਦ੍ਧੇਰ੍ਬੁਦ੍ਧਿਵਾਚ੍ਯਤ੍ਵਂ ਕਰਣਂ ਨ ਹ੍ਯ੍ਕਰ੍ਤਕਮ੍ ।
US-P18.056cd ਨਾਪਿ ਜ੍ਞਾਯਤ ਇਤ੍ਯੇਵਂ ਕਰ੍ਮਸ਼ਬ੍ਦੈਰ੍ਨਿਰੁਚ੍ਯਤੇ ॥

US-P18.057ab ਨ ਯੇਸ਼ਾਮੇਕ ਏਵਾਤ੍ਮਾ ਨਿਰ੍ਦੁਃਖੋऽਵਿਕ੍ਰਿਯਃ ਸਦਾ ।
US-P18.057cd ਤੇਸ਼ਾਂ ਸ੍ਯਾਚ੍ਛਬ੍ਦਵਾਚ੍ਯਤ੍ਵਂ ਜ੍ਞੇਯਤ੍ਵਂ ਚਾਤ੍ਮਨਃ ਸਦਾ ॥

US-P18.058ab ਯਦਾਹਂਕਰ੍ਤੁਰਾਤ੍ਮਤ੍ਵਂ ਤਦਾ ਸ਼ਬ੍ਦਾਰ੍ਥਮੁਖ੍ਯਤਾ ।
US-P18.058cd ਨਾਸ਼ਨਾਯਾਦਿਮਤ੍ਤ੍ਵਾਤ੍ ਤੁ ਸ਼੍ਰੁਤੌ ਤਸ੍ਯਾਤ੍ਮਤੇਸ਼੍ਯਤੇ ॥

US-P18.059ab ਹਨ੍ਤ ਤਰ੍ਹਿ ਨ ਮੁਖ੍ਯਾਰ੍ਥੋ ਨਾਪਿ ਗੌਣਃ ਕਥਂਚਨ ।
US-P18.059cd ਜਾਨਾਤੀਤ੍ਯਾਦਿਸ਼ਬ੍ਦਸ੍ਯ ਗਤਿਰ੍ਵਾਚ੍ਯਾ ਤਥਾਪਿ ਤੁ ॥

US-P18.060ab ਸ਼ਬ੍ਦਾਨਾਮਯਥਾਰ੍ਥਤ੍ਵੇ ਵੇਦਸ੍ਯਾਪ੍ਯਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ।
US-P18.060cd ਸਾ ਚ ਨੇਸ਼੍ਟਾ ਤਤੋ ਗ੍ਰਾਹ੍ਯਾ ਗਤਿਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਿਤਃ ॥

US-P18.061ab ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਿਰ੍ਮੂਢਲੋਕਸ੍ਯ ਯਦਿ ਗ੍ਰਾਹ੍ਯਾ ਨਿਰਾਤ੍ਮਤਾ ।
US-P18.061cd ਲੋਕਾਯਤਿਕਸਿਦ੍ਧਾਨ੍ਤਃ ਸ ਚਾਨਿਸ਼੍ਟਃ ਪ੍ਰਸਜ੍ਯਤੇ ॥

US-P18.062ab ਅਭਿਯੁਕ੍ਤਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਿਸ਼੍ਚੇਤ੍ ਪੂਰ੍ਵਵਦ੍ ਦੁਰ੍ਵਿਵੇਕਤਾ ।
US-P18.062cd ਗਤਿਸ਼ੂਨ੍ਯਂ ਨ ਵੇਦੋऽਯਂ ਪ੍ਰਮਾਣਂ ਸਂਵਦਤ੍ਯੁਤ ॥

US-P18.063ab ਆਦਰ੍ਸ਼ਮੁਖਸਾਮਾਨ੍ਯਂ ਮੁਖਸ੍ਯੇਸ਼੍ਟਂ ਹਿ ਮਾਨਵੈਃ ।
US-P18.063cd ਮੁਖਸ੍ਯ ਪ੍ਰਤਿਬਿਮ੍ਬੋ ਹਿ ਮੁਖਾਕਾਰੇਣ ਦਸ਼੍ਯਤੇ ॥

US-P18.064ab ਯਤ੍ਰ ਯਸ੍ਯਾਵਭਾਸਸ੍ਤੁ ਤਯੋਰੇਵਾਵਿਵੇਕਤਃ ।
US-P18.064cd ਜਾਨਾਤੀਤਿ ਕ੍ਰਿਯਾਂ ਸਰ੍ਵੋ ਲੋਕੋ ਵਕ੍ਤਿ ਸ੍ਵਭਾਵਤਃ ॥

US-P18.065ab ਬੁਦ੍ਧੇਃ ਕਰ੍ਤਤ੍ਵਮਧ੍ਯਸ੍ਯ ਜਾਨਾਤੀਤਿ ਜ੍ਞ ਉਚ੍ਯਤੇ ।
US-P18.065cd ਤਥਾ ਚੈਤਨ੍ਯਮਧ੍ਯਸ੍ਯ ਜ੍ਞਤ੍ਵਂ ਬੁਦ੍ਧੇਰਿਹੋਚ੍ਯਤੇ ॥

US-P18.066ab ਸ੍ਵਰੂਪਂ ਚਾਤ੍ਮਨੋ ਜ੍ਞਾਨਂ ਨਿਤ੍ਯਂ ਜ੍ਯੋਤਿਃ ਸ਼੍ਰੁਤੇਰ੍ਯਤਃ ।
US-P18.066cd ਨ ਬੁਦ੍ਧ੍ਯਾ ਕ੍ਰਿਯਤੇ ਤਸ੍ਮਾਨ੍ ਨਾਤ੍ਮਨਾਨ੍ਯੇਨ ਵਾ ਸਦਾ ॥

US-P18.067ab ਦੇਹੇऽਹਂਪ੍ਰਤ੍ਯਯੋ ਯਦ੍ਵਜ੍ ਜਾਨਾਤੀਤਿ ਚ ਲੌਕਿਕਾਃ ।
US-P18.067cd ਵਦਨ੍ਤਿ ਜ੍ਞਾਨਕਰ੍ਤਤ੍ਵਂ ਤਦ੍ਵਦ੍ ਬੁਦ੍ਧੇਸ੍ਤਥਾਤ੍ਮਨਃ ॥

US-P18.068ab ਬੌਦ੍ਧੈਸ੍ਤੁ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯੈਰੇਵਂ ਕ੍ਰਿਯਮਾਣੈਸ਼੍ਚ ਚਿਨ੍ਨਿਭੈਃ ।
US-P18.068cd ਮੋਹਿਤਾਃ ਕ੍ਰਿਅਯੇ ਜ੍ਞਾਨਮਿਤ੍ਯਾਹੁਸ੍ਤਾਰ੍ਕਿਕਾ ਜਨਾਃ ॥

US-P18.069ab ਤਸ੍ਮਾਜ੍ ਜ੍ਞਾਭਾਸਬੁਦ੍ਧੀਨਾਮਵਿਵੇਕਾਤ੍ ਪ੍ਰਵਰ੍ਤਿਤਾਃ ।
US-P18.069cd ਜਾਨਾਤੀਤ੍ਯਾਦਿਸ਼ਬ੍ਦਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯੋ ਯਾ ਚ ਤਤ੍ਸ੍ਮਤਿਃ ॥

US-P18.070ab ਆਦਰ੍ਸ਼ਾਨੁਵਿਧਾਯਿਤ੍ਵਂ ਛਾਯਾਯਾ ਅਸ੍ਯਤੇ ਮੁਖੇ ।
US-P18.070cd ਬੁਦ੍ਧਿਧਰ੍ਮਾਨੁਕਾਰਿਤ੍ਵਂ ਜ੍ਞਾਭਾਸਸ੍ਯ ਤਥੇਸ਼੍ਯਤੇ ॥

US-P18.071ab ਬੁਦ੍ਧੇਸ੍ਤੁ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਾਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦਾਤ੍ਮਾਭਾਸੇਨ ਦੀਪਿਤਾਃ ।
US-P18.071cd ਗ੍ਰਾਹਕਾ ਇਵ ਭਾਸਨ੍ਤੇ ਦਹਨ੍ਤੀਵੋਲ੍ਮੁਕਾਦਯਃ ॥

US-P18.072ab ਸ੍ਵਯਮੇਵਾਵਭਾਸ੍ਯਨ੍ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਃ ਸ੍ਵਯਮੇਵ ਚ ।
US-P18.072cd ਇਤ੍ਯੇਵਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਸ੍ਤੀਤ੍ਵਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ੇਧਨ੍ਤਿ ਸੌਗਤਾਃ ॥

US-P18.073ab ਯਦ੍ਯੇਵਂ ਨਾਨ੍ਯਦਸ਼੍ਯਾਸ੍ਤੇ ਕਿਂ ਤਦ੍ਵਾਰਣਮੁਚ੍ਯਤਾਮ੍ ।
US-P18.073cd ਭਾਵਾਭਾਵੌ ਹਿ ਤੇਸ਼ਾਂ ਯੌ ਨਾਨ੍ਯਗ੍ਰਾਹ੍ਯੌ ਸਦਾ ਯਦਿ ॥

US-P18.074ab ਅਨ੍ਵਯਿ ਗ੍ਰਾਹਕਸ੍ਤੇਸ਼ਾਮਿਤ੍ਯੇਤਦਪਿ ਤਤ੍ਸਮਮ੍ ।
US-P18.074cd ਅਚਿਤਿਤ੍ਵਸ੍ਯ ਤੁਲ੍ਯਤ੍ਵਾਦਨ੍ਯਸ੍ਮਿਨ੍ ਗ੍ਰਾਹਕੇ ਸਤਿ ॥

US-P18.075ab ਅਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਸ੍ਯ ਸਮੀਪੇ ਤੁ ਸਿਦ੍ਧਿਃ ਸ੍ਯਾਦਿਤਿ ਚੇਨ੍ ਮਤਮ੍ ।
US-P18.075cd ਨਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੇऽਨੁਪਕਾਰਿਤ੍ਵਾਦਨ੍ਯਤ੍ਰਾਪਿ ਪ੍ਰਸਙ੍ਗਤਃ ॥

US-P18.076ab ਅਰ੍ਥੀ ਦੁਃਖੀ ਚ ਯਃ ਸ਼੍ਰੋਤਾ ਸ ਤ੍ਵਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋऽਥਵੇਤਰਃ ।
US-P18.076cd ਅਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਸ੍ਯ ਚ ਦੁਃਖਿਤ੍ਵਮਰ੍ਥਿਤ੍ਵਂ ਚ ਨ ਤੇ ਮਤਮ੍ ॥

US-P18.077ab ਕਰ੍ਤਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਃ ਸਦਸ੍ਮੀਤਿ ਨੈਵ ਸਦ੍ਗ੍ਰਹਮਰ੍ਹਤਿ ।
US-P18.077cd ਸਦੇਵਾਸੀਤਿ ਮਿਥ੍ਯੋਕ੍ਤਿਃ ਸ਼੍ਰੁਤੇਰਪਿ ਨ ਯੁਜ੍ਯਤੇ ॥

US-P18.078ab ਅਵਿਵਿਚ੍ਯੋਭਯਂ ਵਕ੍ਤਿ ਸ਼੍ਰੁਤਿਸ਼੍ਚੇਤ੍ ਸ੍ਯਾਦ੍ ਗ੍ਰਹਸ੍ਤਥਾ ।
US-P18.078cd ਅਸ੍ਮਦਸ੍ਤੁ ਵਿਵਿਚ੍ਯੈਵ ਤ੍ਵਮੇਵੇਤਿ ਵਦੇਦ੍ ਯਦਿ ॥

US-P18.079ab ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਾਨ੍ਵਯਿਨਿਸ਼੍ਠਤ੍ਵਮੁਕ੍ਤੋ ਦੋਸ਼ਃ ਪ੍ਰਸਜ੍ਯਤੇ ।
US-P18.079cd ਤ੍ਵਮਿਤ੍ਯਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਨਿਸ਼੍ਠਸ਼੍ਚੇਦਹਮਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਯੋਃ ਕਥਮ੍ ॥

US-P18.080ab ਸਂਬਨ੍ਧੋ ਵਾਚ੍ਯ ਏਵਾਤ੍ਰ ਯੇਨ ਤ੍ਵਮਿਤਿ ਲਕ੍ਸ਼ਯੇਤ੍ ।
US-P18.080cd ਦ੍ਰਸ਼੍ਟਦਸ਼੍ਯਤ੍ਵਸਂਬਨ੍ਧੋ ਯਦ੍ਯਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੇऽਕ੍ਰਿਯੇ ਕਥਮ੍ ॥

US-P18.081ab ਅਕ੍ਰਿਯਤ੍ਵੇऽਪਿ ਤਾਦਾਤ੍ਮ੍ਯਮਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਸ੍ਯ ਭਵੇਦ੍ ਯਦਿ ।
US-P18.081cd ਆਤ੍ਮਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਮਮਾਸ੍ਤੀਤਿ ਸਂਬਨ੍ਧਾਗ੍ਰਹਣੇ ਨ ਧੀਃ ॥

US-P18.082ab ਸਂਬਨ੍ਧਗ੍ਰਹਣਂ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਦਿਤਿ ਚੇਨ੍ ਮਨ੍ਯਸੇ ਨ ਹਿ ।
US-P18.082cd ਪੂਰ੍ਵੋਕ੍ਤਾਃ ਸ੍ਯੁਸ੍ਤ੍ਰਿਧਾ ਦੋਸ਼ਾ ਗ੍ਰਹੋ ਵਾ ਸ੍ਯਾਨ੍ ਮਮੇਤਿ ਚ ॥

US-P18.083ab ਅਦਸ਼ਿਰ੍ਦਸ਼ਿਰੂਪੇਣ ਭਾਤਿ ਬੁਦ੍ਧਿਰ੍ਯਦਾ ਸਦਾ ।
US-P18.083cd ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਾ ਅਪਿ ਤਸ੍ਯਾਃ ਸ੍ਯੁਸ੍ਤਪ੍ਤਾਯੋਵਿਸ੍ਫੁਲਿਙ੍ਗਵਤ੍ ॥

US-P18.084ab ਆਭਾਸਸ੍ਤਦਭਾਵਸ਼੍ਚ ਦਸ਼ੇਃ ਸੀਮ੍ਨੋ ਨ ਚਾਨ੍ਯਥਾ ।
US-P18.084cd ਲੋਕਸ੍ਯ ਯੁਕ੍ਤਿਤਃ ਸ੍ਯਾਤਾਂ ਤਦ੍ਗ੍ਰਹਸ਼੍ਚ ਤਥਾ ਸਤਿ ॥

US-P18.085ab ਨਨ੍ਵੇਵਂ ਦਸ਼ਿਸਂਕ੍ਰਾਨ੍ਤਿਰਯਃਪਿਣ੍ਡੇऽਗ੍ਨਿਵਦ੍ ਭਵੇਤ੍ ।
US-P18.085cd ਮੁਖਾਭਾਸਵਦਿਤ੍ਯੇਤਦਾਦਰ੍ਸ਼ੇ ਤਨ੍ ਨਿਰਾਕਤਮ੍ ॥

US-P18.086ab ਕਸ਼੍ਣਾਯੋ ਰੋਹਿਤਾਭਾਸਮਿਤ੍ਯੇਤਦ੍ ਦਸ਼੍ਟਮੁਚ੍ਯਤੇ ।
US-P18.086cd ਦਸ਼੍ਟਦਾਰ੍ਸ਼੍ਟਾਨ੍ਤੁਲ੍ਯਤ੍ਵਂ ਨ ਤੁ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਨਾ ਕ੍ਵਚਿਤ੍ ॥

US-P18.087ab ਤਥੈਵ ਚੇਤਨਾਭਾਸਂ ਚਿਤ੍ਤਂ ਚੈਤਨ੍ਯਵਦ੍ ਭਵੇਤ੍ ।
US-P18.087cd ਮੁਖਾਭਾਸੋ ਯਥਾਦਰ੍ਸ਼ ਆਭਾਸਸ਼੍ਚੋਦਿਤੋ ਮਸ਼ਾ ॥

US-P18.088ab ਚਿਤ੍ਤਂ ਚੇਤਨਮਿਤ੍ਯੇਤਚ੍ਛਾਸ੍ਤ੍ਰਯੁਕ੍ਤਿਵਿਵਰ੍ਜਿਤਮ੍ ।
US-P18.088cd ਦੇਹਸ੍ਯਾਪਿ ਪ੍ਰਸਙ੍ਗਃ ਸ੍ਯਾਚ੍ ਚਕ੍ਸ਼ੁਰਾਦੇਸ੍ਤਥੈਵ ਚ ॥

US-P18.089ab ਤਦਪ੍ਯਸ੍ਤ੍ਵਿਤਿ ਚੇਤ੍ ਤਨ੍ ਨ ਲੋਕਾਯਤਿਕਸਂਗਤੇਃ ।
US-P18.089cd ਨ ਚ ਧੀਰ੍ਦਸ਼ਿਰਸ੍ਮੀਤਿ ਯਦ੍ਯਾਭਾਸੋ ਨ ਚੇਤਸਿ ॥

US-P18.090ab ਸਦਸ੍ਮੀਤਿ ਧਿਯੋऽਭਾਵੇ ਵ੍ਯਰ੍ਥਂ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਤਤ੍ ਤ੍ਵਮਸ੍ਯਪਿ ।
US-P18.090cd ਯੁਸ਼੍ਮਦਸ੍ਮਦ੍ਵਿਵੇਕਜ੍ਞੇ ਸ੍ਯਾਦਰ੍ਥਵਦਿਦਂ ਵਚਃ ॥

US-P18.091ab ਮਮੇਦਂਪ੍ਰਤ੍ਯਯੌ ਜ੍ਞੇਯੌ ਯੁਸ਼੍ਮਦ੍ਯੇਵ ਨ ਸਂਸ਼ਯਃ ।
US-P18.091cd ਅਹਮਿਤ੍ਯਸ੍ਮਦੀਸ਼੍ਟਃ ਸ੍ਯਾਦਯਮਸ੍ਮੀਤਿ ਚੋਭਯੋਃ ॥

US-P18.092ab ਅਨ੍ਯੋਨ੍ਯਾਪੇਕ੍ਸ਼ਯਾ ਤੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੁਣਤੇਸ਼੍ਯਤੇ ।
US-P18.092cd ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਨਵਿਸ਼ੇਸ਼੍ਯਤ੍ਵਂ ਤਥਾ ਗ੍ਰਾਹ੍ਯਂ ਹਿ ਯੁਕ੍ਤਿਤਃ ॥

US-P18.093ab ਮਮੇਦਂ ਦ੍ਵਯਮਪ੍ਯੇਤਨ੍ ਮਧ੍ਯਮਸ੍ਯ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਮ੍ ।
US-P18.093cd ਧਨੀ ਗੋਮਾਨ੍ ਯਥਾ ਤਦ੍ਵਦ੍ ਦੇਹੋऽਹਂਕਰ੍ਤੁਰੇਵ ਚ ॥

US-P18.094ab ਬੁਦ੍ਧ੍ਯਾਰੂਢਂ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਂ ਸਾਹਂਕਰ੍ਤ੍ਰਾ ਚ ਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣਃ ।
US-P18.094cd ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਰ੍ਵਾਵਭਾਸੋ ਜ੍ਞਃ ਕਿਂਚਿਦਪ੍ਯਸ੍ਪਸ਼ਨ੍ ਸਦਾ ॥

US-P18.095ab ਪ੍ਰਤਿਲੋਮਮਿਦਂ ਸਰ੍ਵਂ ਯਥੋਕ੍ਤਂ ਲੋਕਬੁਦ੍ਧਿਤਃ ।
US-P18.095cd ਅਵਿਵੇਕਧਿਯਾਮਸ੍ਤਿ ਨਾਸ੍ਤਿ ਸਰ੍ਵਂ ਵਿਵੇਕਿਨਾਮ੍ ॥

US-P18.096ab ਅਨ੍ਵਯਵ੍ਯਤਿਰੇਕੌ ਹਿ ਪਦਾਰ੍ਥਸ੍ਯ ਪਦਸ੍ਯ ਚ ।
US-P18.096cd ਸ੍ਯਾਦੇਤਦਹਮਿਤ੍ਯਤ੍ਰ ਯੁਕ੍ਤਿਰੇਵਾਵਧਾਰਣੇ ॥

US-P18.097ab ਨਾਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਮਹਮਿਤਿ ਅਸ੍ਮਿਨ੍ ਸੁਸ਼ੁਪ੍ਤੇऽਨ੍ਯਨ੍ ਮਨਾਗਪਿ ।
US-P18.097cd ਨ ਵਾਰਯਤਿ ਦਸ਼੍ਟਿਂ ਸ੍ਵਾਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਂ ਤੁ ਨਿਸ਼ੇਧਤਿ ॥

US-P18.098ab ਸ੍ਵਯਂਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਨ ਹਿ ਦ੍ਰਸ਼੍ਟੁਰਿਤ੍ਯੇਵਂ ਸਂਵਿਦੋऽਸ੍ਥਿਤਾਮ੍ ।
US-P18.098cd ਕੌਟਸ੍ਥ੍ਯਂ ਚ ਤਥਾ ਤਸ੍ਯਾਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਸ੍ਯ ਚ ਲੁਪ੍ਤਤਾਮ੍ ।
US-P18.098ef ਸ੍ਵਯਮੇਵਾਬ੍ਰਵੀਚ੍ ਛਾਸ੍ਤ੍ਰਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਾਵਗਤੀ ਪਥਕ੍ ॥

US-P18.099ab ਏਵਂ ਵਿਜ੍ਞਾਤਵਾਕ੍ਯਾਰ੍ਥੇ ਸ਼੍ਰੁਤਿਲੋਕਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਿਤਃ ।
US-P18.099cd ਸ਼੍ਰੁਤਿਸ੍ਤਤ੍ ਤ੍ਵਮਸੀਤ੍ਯਾਹ ਸ਼੍ਰੋਤੁਰ੍ਮੋਹਾਪਨੁਤ੍ਤਯੇ ॥

US-P18.100ab ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਦਾਸ਼ਰਥੇਰ੍ਯਦ੍ਵਦੁਕ੍ਤੈਵਾਪਾਨੁਦਤ੍ ਤਮਃ ।
US-P18.100cd ਤਸ੍ਯ ਵਿਸ਼੍ਣੁਤ੍ਵਸਂਬੋਧੇ ਨ ਯਤ੍ਨਾਨ੍ਤਰਮੂਚਿਵਾਨ੍ ॥

US-P18.101ab ਅਹਂਸ਼ਬ੍ਦਸ੍ਯ ਯਾ ਨਿਸ਼੍ਠਾ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ਿ ਪ੍ਰਤ੍ਯਗਾਤ੍ਮਨਿ ।
US-P18.101cd ਸੈਵੋਕ੍ਤਾ ਸਦਸੀਤ੍ਯੇਵਂ ਫਲਂ ਤਤ੍ਰ ਵਿਮੁਕ੍ਤਤਾ ॥

US-P18.102ab ਸ਼੍ਰੁਤਮਾਤ੍ਰੇ ਨ ਚੇਤ੍ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਕਾਰ੍ਯਂ ਤਤ੍ਰ ਭਵੇਦ੍ ਧ੍ਰੁਵਮ੍ ।
US-P18.102cd ਵ੍ਯਵਹਾਰਾਤ੍ ਪੁਰਾਪੀਸ਼੍ਟਃ ਸਦ੍ਭਾਵਃ ਸ੍ਵਯਮਾਤ੍ਮਨਃ ॥

US-P18.103ab ਅਸ਼ਨਾਯਾਦਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤ੍ਯੈ ਤਤ੍ਕਾਲਾ ਜਾਯਤੇ ਪ੍ਰਮਾ ।
US-P18.103cd ਤਤ੍ਤ੍ਵਮਸ੍ਯਾਦਿਵਾਕ੍ਯਾਰ੍ਥੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੁ ਕਾਲੇਸ਼੍ਵਸਂਸ਼ਯਃ ॥

US-P18.104ab ਪ੍ਰਤਿਬਨ੍ਧਵਿਹੀਨਤ੍ਵਾਤ੍ ਸ੍ਵਯਂ ਚਾਨੁਭਵਾਤ੍ਮਨਃ ।
US-P18.104cd ਜਾਯੇਤੈਵ ਪ੍ਰਮਾ ਤਤ੍ਰ ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਨ੍ਯੇਵ ਨ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥

US-P18.105ab ਕਿਂ ਸਦੇਵਾਹਮਸ੍ਮੀਤਿ ਕਿਂ ਵਾਨ੍ਯਤ੍ ਪ੍ਰਤਿਪਦ੍ਯਤੇ ।
US-P18.105cd ਸਦੇਵ ਚੇਦਹਂਸ਼ਬ੍ਦਃ ਸਤਾ ਮੁਖ੍ਯਾਰ੍ਥ ਇਸ਼੍ਯਤਾਮ੍ ॥

US-P18.106ab ਅਨ੍ਯਚ੍ ਚੇਤ੍ ਸਦਹਂਗ੍ਰਾਹਪ੍ਰਤਿਪਤ੍ਤਿਰ੍ਮਸ਼ੈਵ ਸਾ ।
US-P18.106cd ਤਸ੍ਮਾਨ੍ ਮੁਖ੍ਯਗ੍ਰਹੇ ਨਾਸ੍ਤਿ ਵਾਰਣਾਵਗਤੇਰਿਹ ॥

US-P18.107ab ਪ੍ਰਤ੍ਯਯੀ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਸ਼੍ਚੈਵ ਯਦਾਭਾਸੌ ਤਦਰ੍ਥਤਾ ।
US-P18.107cd ਤਯੋਰਚਿਤਿਮਤ੍ਤ੍ਵਾਚ੍ ਚ ਚੈਤਨ੍ਯੇ ਕਲ੍ਪ੍ਯਤੇ ਫਲਮ੍ ॥

US-P18.108ab ਕੂਟਸ੍ਥੇऽਪਿ ਫਲਂ ਯੋਗ੍ਯਂ ਰਾਜਨੀਵ ਜਯਾਦਿਕਮ੍ ।
US-P18.108cd ਤਦਨਾਤ੍ਮਤ੍ਵਹੇਤੁਭ੍ਯਾਂ ਕ੍ਰਿਯਾਯਾਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਸ੍ਯ ਚ ॥

US-P18.109ab ਆਦਰ੍ਸ਼ਸ੍ਤੁ ਯਦਾਭਾਸੋ ਮੁਖਾਕਾਰਃ ਸ ਏਵ ਸਃ ।
US-P18.109cd ਯਥੈਵਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਾਦਰ੍ਸ਼ੋ ਯਦਾਭਾਸਸ੍ਤਦਾ ਹ੍ਯਹਮ੍ ॥

US-P18.110ab ਇਤ੍ਯੇਵਂ ਪ੍ਰਤਿਪਤ੍ਤਿਃ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਸਦਸ੍ਮੀਤਿ ਚ ਨਾਨ੍ਯਥਾ ।
US-P18.110cd ਤਤ੍ ਤ੍ਵਮਿਤ੍ਯੁਪਦੇਸ਼ੋऽਪਿ ਦ੍ਵਾਰਾਭਾਵਾਦਨਰ੍ਥਕਃ ॥

US-P18.111ab ਸ਼੍ਰੋਤੁਃ ਸ੍ਯਾਦੁਪਦੇਸ਼ਸ਼੍ਚੇਦਰ੍ਥਵਤ੍ਤ੍ਵਂ ਤਥਾ ਭਵੇਤ੍ ।
US-P18.111cd ਅਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਸ੍ਯ ਨ ਚੇਦਿਸ਼੍ਟਂ ਸ਼੍ਰੋਤਤ੍ਵਂ ਕਸ੍ਯ ਤਦ੍ ਭਵੇਤ੍ ॥

US-P18.112ab ਅਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਸ੍ਯ ਸਮੀਪੇ ਸ੍ਯਾਦ੍ ਬੁਦ੍ਧੇਰੇਵੇਤਿ ਚੇਨ੍ ਮਤਮ੍ ।
US-P18.112cd ਨ ਤਤ੍ਕਤੋਪਕਾਰੋऽਸ੍ਤਿ ਕਾਸ਼੍ਠਾਦ੍ ਯਦ੍ਵਨ੍ ਨ ਕਲ੍ਪ੍ਯਤੇ ॥

US-P18.113ab ਬੁਦ੍ਧੌ ਚੇਤ੍ ਤਤ੍ਕਤਃ ਕਸ਼੍ਚਿਨ੍ ਨਨ੍ਵੇਵਂ ਪਰਿਣਾਮਿਤਾ ।
US-P18.113cd ਆਭਾਸੇऽਪਿ ਚ ਕੋ ਦੋਸ਼ਃ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਯਾਦ੍ਯਨੁਗ੍ਰਹੇ ॥

US-P18.114ab ਆਭਾਸੇ ਪਰਿਣਾਮਸ਼੍ਚੇਨ੍ ਨ ਰਜ੍ਜ੍ਵਾਦਿਨਿਭਤ੍ਵਵਤ੍ ।
US-P18.114cd ਸਰ੍ਪਾਦੇਸ਼੍ਚ ਤਥਾਵੋਚਮਾਦਰ੍ਸ਼ੇ ਚ ਮੁਖਤ੍ਵਵਤ੍ ॥

US-P18.115ab ਨਾਤ੍ਮਾਭਾਸਤ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਸ਼੍ਚੇਦਾਤ੍ਮਨੋ ਗ੍ਰਹਣਾਤ੍ ਪਥਕ੍ ।
US-P18.115cd ਮੁਖਾਦੇਸ੍ਤੁ ਪਥਕ੍ਸਿਦ੍ਧਿਰਿਹ ਤ੍ਵਨ੍ਯੋਨ੍ਯਸਂਸ਼੍ਰਯਃ ॥

US-P18.116ab ਅਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਸ੍ਯ ਪਥਕ੍ਸਿਦ੍ਧਾਵਾਭਾਸਸ੍ਯ ਤਦੀਯਤਾ ।
US-P18.116cd ਆਭਾਸਸ੍ਯ ਤਦੀਯਤ੍ਵੇ ਹ੍ਯਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਵ੍ਯਤਿਰਿਕ੍ਤਤਾ ॥

US-P18.117ab ਨੈਵਂ ਸ੍ਵਪ੍ਨੇ ਪਥਕ੍ਸਿਦ੍ਧੇਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਸ੍ਯ ਦਸ਼ੇਸ੍ਤਥਾ ।
US-P18.117cd ਰਥਾਦੇਸ੍ਤਤ੍ਰ ਸ਼ੂਨ੍ਯਤ੍ਵਾਤ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਸ੍ਯਾਤ੍ਮਨਾ ਗ੍ਰਹਃ ॥

US-P18.118ab ਅਵਗਤ੍ਯਾ ਹਿ ਸਂਵ੍ਯਾਪ੍ਤਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯੋ ਵਿਸ਼ਯਾਕਤਿਃ ।
US-P18.118cd ਜਾਯਤੇ ਸ ਯਦਾਕਾਰਃ ਸ ਬਾਹ੍ਯੋ ਵਿਸ਼ਯੋ ਮਤਃ ॥

US-P18.119ab ਕਰ੍ਮੇਪ੍ਸਿਤਤਮਤ੍ਵਾਤ੍ ਸ ਤਦ੍ਵਾਨ੍ ਕਾਰ੍ਯੇ ਨਿਯੁਜ੍ਯਤੇ ।
US-P18.119cd ਆਕਾਰੋ ਯਤ੍ਰ ਚਾਰ੍ਪ੍ਯੇਤ ਕਰਣਂ ਤਦਿਹੋਚ੍ਯਤੇ ॥

US-P18.120ab ਯਦਾਭਾਸੇਨ ਸਂਵ੍ਯਾਪ੍ਤਃ ਸ ਜ੍ਞਾਤੇਤਿ ਨਿਗਦ੍ਯਤੇ ।
US-P18.120cd ਤ੍ਰਯਮੇਤਦ੍ ਵਿਵਿਚ੍ਯਾਤ੍ਰ ਯੋ ਜਾਨਾਤਿ ਸ ਆਤ੍ਮਵਿਤ੍ ॥

US-P18.121ab ਸਮ੍ਯਕ੍ਸਂਸ਼ਯਮਿਥ੍ਯੋਕ੍ਤਾਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਾ ਵ੍ਯਭਿਚਾਰਿਣਃ ।
US-P18.121cd ਏਕੈਵਾਵਗਤਿਸ੍ਤੇਸ਼ੁ ਭੇਦਸ੍ਤੁ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਾਰ੍ਪਿਤਃ ॥

US-P18.122ab ਆਧਿਭੇਦਾਦ੍ ਯਥਾ ਭੇਦੋ ਮਣੇਰਵਗਤੇਸ੍ਤਥਾ ।
US-P18.122cd ਅਸ਼ੁਦ੍ਧਿਃ ਪਰਿਣਾਮਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ਵਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਸਂਸ਼੍ਰਯਾਤ੍ ॥

US-P18.123ab ਪ੍ਰਥਨਂ ਗ੍ਰਹਣਂ ਸਿਦ੍ਧਿਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਾਨਾਮਿਹਾਨ੍ਯਤਃ ।
US-P18.123cd ਆਪਰੋਕ੍ਸ਼੍ਯਾਤ੍ ਤਦੇਵੋਕ੍ਤਮਨੁਮਾਨਂ ਪ੍ਰਦੀਪਵਤ੍ ॥

US-P18.124ab ਕਿਮਜ੍ਞਂ ਗ੍ਰਾਹਯੇਤ੍ ਕਸ਼੍ਚਿਤ੍ ਪ੍ਰਮਾਣੇਨ ਤੁ ਕੇਨਚਿਤ੍ ।
US-P18.124cd ਵਿਨੈਵ ਤੁ ਪ੍ਰਮਾਣੇਨ ਨਿਵਤ੍ਤ੍ਯਾਨ੍ਯਸ੍ਯ ਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ॥

US-P18.125ab ਸ਼ਬ੍ਦੇਨੈਵ ਪ੍ਰਮਾਣੇਨ ਨਿਵਤ੍ਤਿਸ਼੍ਚੇਦਿਹੋਚ੍ਯਤੇ ।
US-P18.125cd ਅਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਸ੍ਯਾਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਤ੍ਵਾਚ੍ਛੂਨ੍ਯਤੈਵ ਪ੍ਰਸਜ੍ਯਤੇ ॥

US-P18.126ab ਚੇਤਨਸ੍ਤ੍ਵਂ ਕਥਂ ਦੇਹ ਇਤਿ ਚੇਨ੍ ਨਾਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਿਤਃ ।
US-P18.126cd ਚੇਤਨਸ੍ਯਾਨ੍ਯਤਾਸਿਦ੍ਧਾਵੇਵਂ ਸ੍ਯਾਦਨ੍ਯਹਾਨਤਃ ॥

US-P18.127ab ਅਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਃ ਸ੍ਵਯਮਸ੍ਤ੍ਯੇਵ ਚੇਤਨਸ੍ਯਾਪਰੋਕ੍ਸ਼ਤਃ ।
US-P18.127cd ਤੁਲ੍ਯ ਏਵਂ ਪ੍ਰਬੋਧਃ ਸ੍ਯਾਦਜ੍ਞਸ੍ਯਾਸਤ੍ਤ੍ਵਵਾਦਿਨਾ ॥

US-P18.128ab ਅਹਮਜ੍ਞਾਸਿਸ਼ਂ ਚੇਦਮਿਤਿ ਲੋਕਸ੍ਮਤੇਰਿਹ ।
US-P18.128cd ਕਰਣਂ ਕਰ੍ਮ ਕਰ੍ਤਾ ਚ ਸਿਦ੍ਧਾਸ੍ਤ੍ਵੇਕਕ੍ਸ਼ਣੇ ਕਿਲ ॥

US-P18.129ab ਪ੍ਰਾਮਾਣ੍ਯੇऽਪਿ ਸ੍ਮਤੇਃ ਸ਼ੈਘ੍ਰ੍ਯਾਦ੍ ਯੌਗਪਦ੍ਯਂ ਵਿਭਾਵ੍ਯਤੇ ।
US-P18.129cd ਕ੍ਰਮੇਣ ਗ੍ਰਹਣਂ ਪੂਰ੍ਵਂ ਸ੍ਮਤੇਃ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤਥੈਵ ਚ ॥

US-P18.130ab ਅਜ੍ਞਾਸਿਸ਼ਮਿਦਂ ਮਾਂ ਚੇਤ੍ਯਪੇਕ੍ਸ਼ਾ ਜਾਯਤੇ ਧੁਰ੍ਵਮ੍ ।
US-P18.130cd ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੋऽਪੇਕ੍ਸ਼੍ਯਤੇ ਯਤ੍ਰ ਤਤ੍ਰ ਨੈਵੈਕਕਾਲਤਾ ॥

US-P18.131ab ਆਤ੍ਮਨੋ ਗ੍ਰਹਣੇ ਚਾਪਿ ਤ੍ਰਯਾਣਾਮਿਹ ਸਂਭਵਾਤ੍ ।
US-P18.131cd ਆਤ੍ਮਨ੍ਯਾਸਕ੍ਤਕਰ੍ਤਤ੍ਵਂ ਨ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਕਰਣਕਰ੍ਮਣਃ ॥

US-P18.132ab ਵ੍ਯਾਪ੍ਤੁਮਿਸ਼੍ਟਂ ਚ ਯਤ੍ ਕਰਤੁਃ ਕ੍ਰਿਯਯਾ ਕਰ੍ਮ ਤਤ੍ ਸ੍ਮਤਮ੍ ।
US-P18.132cd ਅਤੋ ਹਿ ਕਰ੍ਤਤਨ੍ਤ੍ਰਤ੍ਵਂ ਤਸ੍ਯੇਸ਼੍ਟਂ ਨਾਨ੍ਯਤਨ੍ਤ੍ਰਤਾ ।
US-P18.133ab ਸ਼ਬ੍ਦਾਦ੍ ਵਾਨੁਮਿਤੇਰ੍ਵਾਪਿ ਪ੍ਰਮਾਣਾਦ੍ ਵਾ ਤਤੋऽਨ੍ਯਤਃ ।
US-P18.133cd ਸਿਦ੍ਦਿਃ ਸਰ੍ਵਪਦਾਰ੍ਥਾਨਾਂ ਸ੍ਯਾਦਜ੍ਞਂ ਪ੍ਰਤਿ ਨਾਨ੍ਯਥਾ ॥

US-P18.134ab ਅਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਸ੍ਯਾਪਿ ਸਿਦ੍ਧਿਃ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਪ੍ਰਮਾਣੇਨ ਵਿਨੈਵ ਵਾ ।
US-P18.134cd ਵਿਨਾ ਸ੍ਵਸ੍ਯ ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਿਸ੍ਤੁ ਨਾਜ੍ਞਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਪਯੁਜ੍ਯਤੇ ॥

US-P18.135ab ਤਸ੍ਯੈਵਾਜ੍ਞਤ੍ਵਮਿਸ਼੍ਟਂ ਚੇਜ੍ ਜ੍ਞਾਤਤ੍ਵੇऽਨ੍ਯਾ ਮਿਤਿਰ੍ਭਵੇਤ੍ ।
US-P18.135cd ਅਨ੍ਯਸ੍ਯੈਵਾਜ੍ਞਤਾਯਾਂ ਚ ਤਦ੍ਵਿਜ੍ਞਾਨੇ ਧ੍ਰੁਵਾ ਭਵੇਤ੍ ॥

US-P18.136ab ਜ੍ਞਾਤਤਾ ਸ੍ਵਾਮਲਾਭੋ ਵਾ ਸਿਦ੍ਧਿਃ ਸ੍ਯਾਦਨ੍ਯਦੇਵ ਵਾ ।
US-P18.136cd ਜ੍ਞਾਤਤ੍ਵੇऽਨਨ੍ਤਰਕ੍ਤੌ ਤ੍ਵਂ ਪਕ੍ਸ਼ੌ ਸਂਸ੍ਮਰ੍ਤੁਮਰ੍ਹਸਿ ॥

US-P18.137ab ਸਿਦ੍ਧਿਃ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਲਾਭਸ਼੍ਚੇਦ੍ ਯਤ੍ਨਸ੍ਤਤ੍ਰ ਨਿਰਰ੍ਥਕਃ ।
US-P18.137cd ਸਰ੍ਵਲੋਕਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਤ੍ਵਾਤ੍ ਸ੍ਵਹੇਤੁਭ੍ਯਸ੍ਤੁ ਵਸ੍ਤੁਨਃ ॥

US-P18.138ab ਜ੍ਞਾਨਜ੍ਞੇਯਾਦਿਵਾਦੇऽਤਃ ਸਿਦ੍ਧਿਰ੍ਜ੍ਞਾਤਤ੍ਵਮੁਚ੍ਯਤੇ ।
US-P18.138cd ਅਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼੍ਯਯੋਃ ਸਿਦ੍ਡਿਰ੍ਜ੍ਞੇਯਤ੍ਵਂ ਨਾਤ੍ਮਲਾਭਤਾ ॥

US-P18.139ab ਸ੍ਪਸ਼੍ਟਤ੍ਵਂ ਕਰ੍ਮਕਰ੍ਤ੍ਰਾਦੇਃ ਸਿਦ੍ਧਤਾ ਯਦਿ ਕਲ੍ਪ੍ਯਤੇ ।
US-P18.139cd ਸ੍ਪਸ਼੍ਟਤਾਸ੍ਪਸ਼੍ਟਤੇ ਸ੍ਯਾਤਾਮਨ੍ਯਸ੍ਯੈਵ ਨ ਚਾਤ੍ਮਨਃ ॥

US-P18.140ab ਅਦ੍ਰਸ਼੍ਟੁਰ੍ਨੈਵ ਚਾਨ੍ਧਸ੍ਯ ਸ੍ਪਸ਼੍ਟੀਭਾਵੋ ਘਟਸ੍ਯ ਤੁ ।
US-P18.140cd ਕਰ੍ਤ੍ਰਾਦੇਃ ਸ੍ਪਸ਼੍ਟਤੇਸ਼੍ਟਾ ਚੇਦ੍ ਦ੍ਰਸ਼੍ਟਤਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਕਰ੍ਤਕਾ ॥

US-P18.141ab ਅਨੁਭੂਤੇਃ ਕਿਮਨ੍ਯਸ੍ਮਿਨ੍ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਤਵਾਪੇਕ੍ਸ਼ਯਾ ਵਦ ।
US-P18.141cd ਅਨੁਭਵਿਤਰੀਸ਼੍ਟਾ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਸੋऽਪ੍ਯਨੁਭੂਤਿਰੇਵ ਨਃ ॥

US-P18.142ab oਕ़੍ ਅਭਿਨ੍ਨੋऽਪਿ ਹਿ ਬੁਦ੍ਧ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਵਿਪਰ੍ਯਾਸਿਤਦਰ੍ਸ਼ਨੈਃ ।
US-P18.142cd ਗ੍ਰਾਹ੍ਯਗ੍ਰਾਹਕਸਂਵਿਤ੍ਤਿਭੇਦਵਾਨਿਵ ਲਕ੍ਸ਼੍ਯਤੇcਕ़੍ ॥

US-P18.143ab ਭੂਤਿਰ੍ਯੇਸ਼ਾਂ ਕ੍ਰਿਯਾ ਸੈਵ ਕਾਰਕਂ ਸੈਵ ਚੋਚ੍ਯਤੇ ।
US-P18.143cd ਸਤ੍ਤ੍ਵਂ ਨਾਸ਼ਿਤ੍ਵਮਸ੍ਯਾਸ਼੍ਚੇਤ੍ ਸਕਰ੍ਤਤ੍ਵਂ ਥਤੇਸ਼੍ਯਤਾਮ੍ ।
US-P18.143ef ਨ ਕਸ਼੍ਚਿਚ੍ ਚੇਸ਼੍ਯਤੇ ਧਰ੍ਮ ਇਤਿ ਚੇਤ੍ ਪਕ੍ਸ਼ਹਾਨਤਾ ॥

US-P18.144ab ਨਨ੍ਵਸ੍ਤਿਤ੍ਵਾਦਯੋ ਧਰ੍ਮਾ ਨਾਸ੍ਤਿਤ੍ਵਾਦਿਨਿਵਤ੍ਤਯਃ ।
US-P18.144cd ਨ ਭੂਤੇਸ੍ਤਰ੍ਹਿ ਨਾਸ਼ਿਤ੍ਵਂ ਸ੍ਵਾਲਕ੍ਸ਼ਣ੍ਯਂ ਹਿ ਤੇ ॥

US-P18.145ab ਸ੍ਵਲਕ੍ਸ਼ਣਾਵਧਿਰ੍ਨਾਸ਼ੋ ਨਾਸ਼ੋऽਨਾਸ਼ਨਿਵਤ੍ਤਿਤਾ ।
US-P18.145cd ਅਗੋਰਸਤ੍ਤ੍ਵਂ ਗੋਤ੍ਵਂ ਤੇ ਨ ਤੁ ਤਦ੍ ਗੋਃ ਸ੍ਵਲਕ੍ਸ਼ਣਮ੍ ॥

US-P18.146ab ਕ੍ਸ਼ਣਵਾਚ੍ਯੋऽਪਿ ਯੋऽਰ੍ਥਃ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਸੋऽਪ੍ਯਨ੍ਯਾਭਾਵ ਏਵ ਤੇ ।
US-P18.146cd ਭੇਦਾਭਾਵੇऽਪ੍ਯਭਾਵਸ੍ਯ ਭੇਦੋ ਨਾਮਭਿਰਿਸ਼੍ਯਤੇ ॥

US-P18.147ab ਨਾਮਭੇਦੈਰਨੇਕਤ੍ਵਮੇਕਸ੍ਯ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਕਥਂ ਤਵ ।
US-P18.147cd ਅਪੋਹੋ ਯਦਿ ਭਿਨ੍ਨਾਨਾਂ ਵਤ੍ਤਿਸ੍ਤਸ੍ਯ ਕਥਂ ਗਵਿ ॥

US-P18.148ab ਨਾਭਾਵਾ ਭੇਦਕਾਃ ਸਰ੍ਵੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ ਵਾ ਕਦਾਚਨ ।
US-P18.148cd ਨਾਮਜਾਤ੍ਯਾਦਯੋ ਯਦ੍ਵਤ੍ ਸਂਵਿਦਸ੍ਤੇऽਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ॥

US-P18.149ab ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਮਨੁਮਾਨਂ ਵਾ ਵ੍ਯਵਹਾਰੇ ਯਦੀਚ੍ਛਸਿ ।
US-P18.149cd ਦ੍ਰਿਯਾਦਾਰਕਭੇਦੈਸ੍ਤਦਭ੍ਯੁਪੇਯਂ ਧ੍ਰੁਵਂ ਭਵੇਤ੍ ॥

US-P18.150ab ਤਸ੍ਮਾਨ੍ ਨੀਲਂ ਤਥਾ ਪੀਤਂ ਘਟਾਦਿਰ੍ਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਮ੍ ।
US-P18.150cd ਸਂਵਿਦਸ੍ਤਦੁਪੇਤ੍ਯਂ ਸ੍ਯਾਦ੍ ਯੇਨ ਚਾਪ੍ਯਨੁਭੂਯਤੇ ॥

US-P18.151ab ਰੂਪਾਦੀਨਾਂ ਯਥਾਨ੍ਯਃ ਸ੍ਯਾਦ੍ ਗ੍ਰਾਹ੍ਯਤ੍ਵਾਦ੍ ਗ੍ਰਾਹਕਸ੍ਤਥਾ ।
US-P18.151cd ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਸਯ ਥਤਾਨ੍ਯਃ ਸ੍ਯਾਦ੍ ਵ੍ਯਞ੍ਜਕਤ੍ਵਾਚ੍ ਚ ਦੀਪਵਤ੍ ॥

US-P18.152ab ਅਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਸ੍ਯ ਦਸ਼ੇਃ ਕੀਦਕ੍ ਸਂਬਨ੍ਧਃ ਸਂਭਵਿਸ਼੍ਯਤਿ ।
US-P18.152cd ਅਧ੍ਯਕਯੇਣ ਤੁ ਦਸ਼੍ਯੇਨ ਮੁਕ੍ਤ੍ਵਾਨ੍ਯੋ ਦ੍ਰਸ਼੍ਟਦਸ਼੍ਯਤਾਮ੍ ॥

US-P18.153ab ਅਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੇਣ ਕਤਾ ਦਸ਼੍ਟਿਰ੍ਦਸ਼੍ਯਂ ਵ੍ਯਾਪ੍ਨੋਤ੍ਯਤਾਪਿ ਵਾ ।
US-P18.153cd ਨਿਤ੍ਯਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਕਤਃ ਦਸ਼੍ਚਿਦੁਪਕਾਰੋ ਭਵੇਦ੍ ਧਿਯਾਮ੍ ॥

US-P18.154ab ਸ ਚੋਕ੍ਤਸ੍ਤਨ੍ਨਿਭਤ੍ਵਂ ਪ੍ਰਾਕ੍ ਸਂਵ੍ਯਾਪ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਘਟਾਦਿਸ਼ੁ ।
US-P18.154cd ਯਥਾਲੋਕਾਦਿਸਂਵ੍ਯਾਪ੍ਤਿਰ੍ਵ੍ਯਞ੍ਜਕਤ੍ਵਾਦ੍ ਧ੍ਯਸ੍ਥਤਾ ॥

US-P18.155ab ਆਲੋਕਸ੍ਥੋ ਘਟੋ ਯਦ੍ਵਦ੍ ਬੁਦ੍ਧ੍ਯਾਰੂਢੋ ਭਵੇਤ੍ ਤਥਾ ।
US-P18.155cd ਧੀਵ੍ਯਾਪ੍ਤਿਃ ਸ੍ਯਾਦ੍ ਘਟਾਰੋਹੋ ਧਿਯੋ ਵ੍ਯਾਪ੍ਤੌ ਕਰ੍ਮੋ ਭਵੇਤ੍ ॥

US-P18.156ab ਪੂਰ੍ਵਂ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਵ੍ਯਾਪ੍ਤਿਸ੍ਤਤੋऽਨੁਗ੍ਰਹ ਆਤ੍ਮਨਃ ।
US-P18.156cd ਕਤ੍ਸ੍ਨਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਸ੍ਯ ਸੋऽਯੁਕ੍ਤਃ ਕਾਲਾਕਾਸ਼ਾਦਿਵਤ੍ ਕ੍ਰਮਃ ॥

US-P18.157ab ਵਿਸ਼ਯਗ੍ਰਹਣਂ ਯਸ੍ਯ ਕਾਰਣਾਪੇਕ੍ਸ਼ਯਾ ਭਵੇਤ੍ ।
US-P18.157cd ਸਤ੍ਯੇਵ ਗ੍ਰਾਹ੍ਯਸ਼ੇਸ਼ੇ ਚ ਪਰਿਣਾਮੀ ਸ ਚਿਤ੍ਤਵਤ੍ ॥

US-P18.158ab ਅਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋऽਹਮਿਤਿ ਜ੍ਞਾਨਂ ਬੁਦ੍ਧੇਰੇਵ ਵਿਨਿਸ਼੍ਚਯਃ ।
US-P18.158cd ਨਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਸ੍ਯਾਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤ੍ਵਾਨ੍ ਨ ਤਸ੍ਯਾਸ੍ਤਿ ਪਰੋ ਯਤਃ ॥

US-P18.159ab ਕਰ੍ਤ੍ਰਾ ਚੇਦਹਮਿਤ੍ਯੇਵਮਨੁਭੂਯੇਤ ਮੁਕ੍ਤਤਾ ।
US-P18.159cd ਸੁਖਦੁਃਖਵਿਨਿਰ੍ਮੋਕੋ ਨਾਹਂਕਰ੍ਤਰਿ ਯੁਜ੍ਯਤੇ ॥

US-P18.160ab ਦੇਹਾਦਾਵਭਿਮਾਨੋਤ੍ਥੋ ਦੁਃਖੀਤਿ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯੋ ਧ੍ਰੁਵਮ੍ ।
US-P18.160cd ਕੁਣ੍ਡਲਿਪ੍ਰਤ੍ਯਯੋ ਯਦ੍ਵਤ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਗਾਤ੍ਮਾਭਿਮਾਨਿਨਾ ॥

US-P18.161ab ਬਾਧ੍ਯਤੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯੇਨੇਹ ਵਿਵੇਕੇਨਾਵਿਵੇਕਵਾਨ੍ ।
US-P18.161cd ਵਿਪਰ੍ਯਯੇऽਸਦਨ੍ਤਂ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਪ੍ਰਮਾਣਸ੍ਯਾਪ੍ਰਮਾਣਤਃ ॥

US-P18.162ab ਦਾਹਚ੍ਛੇਦਵਿਨਾਸ਼ੇਸ਼ੁ ਦੁਃਖਿਤ੍ਵਂ ਨਾਨ੍ਯਥਾਤ੍ਮਨਃ ।
US-P18.162cd ਨੈਵ ਹ੍ਯਨ੍ਯਸ ਦਾਹਾਦਾਵਨ੍ਯੋ ਦੁਃਖੀ ਭਵੇਤ੍ ਕ੍ਵਚਿਤ੍ ॥

US-P18.163ab ਅਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਤ੍ਵਾਦਦੇਹਤ੍ਵਾਨ੍ ਨਾਹਂ ਦਾਹ੍ਯੋ ਯਤਃ ਸਦਾ ।
US-P18.163cd ਤਸ੍ਮਾਨ੍ ਮਿਥ੍ਯਾਭਿਮਾਨੋਤ੍ਥਂ ਮਤੇ ਪੁਤ੍ਰੇ ਮਤਿਰ੍ਯਥਾ ॥

US-P18.164ab ਕੁਣ੍ਡਲ੍ਯਹਮਿਤਿ ਹ੍ਯੇਤਦ੍ ਬਾਧ੍ਯੇਤੈਵ ਵਿਵੇਕਿਨਾ ।
US-P18.164cd ਦੁਃਖੀਤਿ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਸ੍ਤਦ੍ਵਤ੍ ਕੇਵਲਾਹਂਧਿਯਾ ਸਦਾ ॥

US-P18.165ab ਸਿਦ੍ਧੇ ਦੁਃਖਿਤ੍ਵ ਇਸ਼੍ਟਂ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਤਚ੍ਛਕਿਤ੍ਵਂ ਸਦਾਤ੍ਮਨਃ ।
US-P18.165cd ਮਿਥ੍ਯਾਭਿਮਾਨਤੋ ਦੁਃਖੀ ਤੇਨਾਰ੍ਥਾਪਾਦਨਕ੍ਸ਼ਯਃ ॥

US-P18.166ab ਅਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ੋऽਪਿ ਯਥਾ ਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਮਚਲਸ਼੍ਚਲਨਾਦਿ ਚ ।
US-P18.166cd ਅਵਿਵੇਕਾਤ੍ ਤਥਾ ਦੁਃਖਂ ਮਾਨਸਂ ਚਾਤ੍ਮਨੀਕ੍ਸ਼ਤੇ ॥

US-P18.167ab ਵਿਵੇਕਾਤ੍ਮਧਿਯਾ ਦੁਃਖਂ ਨੁਦ੍ਯਤੇ ਚਲ੍ਚਆਦਿਵਤ੍ ।
US-P18.167cd ਅਵਿਵੇਕਸ੍ਵਭਾਵੇਨ ਨਮੋ ਗਚ੍ਛਤ੍ਯਨਿਚ੍ਛਤਃ ॥

US-P18.168ab ਤਦਾਨੁਦਸ਼੍ਯਤੇ ਦੁ;ਖਂ ਨੈਸ਼੍ਚਲ੍ਯੇ ਨੈਵ ਤਸ੍ਯ ਤਤ੍ ।
US-P18.168cd ਪ੍ਰਤ੍ਯਗਾਤ੍ਮਨਿ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਦ੍ ਦੁ;ਖਂ ਨੈਵੋਪਪਦ੍ਯਤੇ ॥

US-P18.169ab ਤ੍ਵਂਸਤੋਰ੍ਤੁਲ੍ਯਨੀਡਤਆਨ੍ ਨੀਲਾਸ਼੍ਵਵਦਿਦਂ ਭਵੇਤ੍ ।
US-P18.169cd ਨਿਰ੍ਦੁਃਖਵਾਚਿਨਾ ਯੋਗਾਤ੍ ਤ੍ਵਂਸ਼ਬ੍ਦਸ੍ਯ ਤਦਰ੍ਥਤਾ ॥

US-P18.170ab ਪ੍ਰਤ੍ਯਗਾਤ੍ਮਾਭਿਹਾਨੇਨ ਤਚ੍ਛਬ੍ਦਸ੍ਯ ਯੁਤੇਸ੍ਤਥਾ ।
US-P18.170cd ਦਸ਼ਮਸ੍ਤ੍ਵਮਸੀਤ੍ਯੇਵਂ ਵਾਕ੍ਯਂ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਫ़ਾਤ੍ਮਨਿ ॥

US-P18.171ab ਸ੍ਵਾਰ੍ਥਸ੍ਯ ਹ੍ਯਪ੍ਰਹਾਣੇਨ ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟਾਰ੍ਥਸਮਰ੍ਪਕੌ ।
US-P18.171cd ਪ੍ਰਤ੍ਯਗਾਤ੍ਮਾਵਗਤ੍ਯਨ੍ਤੌ ਨਾਨ੍ਯੋऽਰ੍ਥੋऽਰ੍ਥਾਦ੍ ਵਿਰੋਧ੍ਯਤਃ ॥

US-P18.172ab ਨਵਬੁਦ੍ਧ੍ਯਪਹਾਰਾਦ੍ ਧਿ ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਾਨਂ ਦਸ਼ਪੂਰ੧ਅਮ੍ ।
US-P18.172cd ਅਸਸ਼੍ਯਞ੍ ਜ੍ਞਾਤੁਮੇਵੇਚ੍ਛੇਤ੍ ਸ੍ਵਮਾਤ੍ਮਾਨਂ ਜਨਸ੍ਤਥਾ ॥

US-P18.173ab ਅਵਿਦ੍ਯਾਬਦ੍ਧਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼੍ਟ੍ਵਾਤ੍ ਕਾਮਾਪਹਤਧੀਃ ਸਦਾ ।
US-P18.173cd ਵਿਵਿਕ੍ਤਂ ਦਸ਼ਿਮਾਤ੍ਮਾਨਂ ਨੇਕ੍ਸ਼ਤੇ ਦਸ਼ਮਂ ਯਥਾ ॥

US-P18.174ab ਦਸ਼ਮਸ੍ਤ੍ਵਮਸੀਤ੍ਯੇਵਂ ਤਤ੍ਤ੍ਵਮਸ੍ਯਾਦਿਵਾਕ੍ਯਤਃ ।
US-P18.174cd ਸ੍ਵਮਾਤ੍ਮਾਨਂ ਵਿਜਾਨਾਤਿ ਕਤ੍ਸ੍ਨਾਨ੍ਤਃਕਰਣੇਕ੍ਸ਼ਣਮ੍ ॥

US-P18.175ab ਇਦਂ ਪੂਰ੍ਵਮਿਦਂ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਪਦਂ ਵਾਦ੍ਯੇ ਭਵੇਦਿਤਿ ।
US-P18.175cd ਨਿਯਮੋ ਨੈਵ ਵੇਦੇऽਸ੍ਤਿ ਪਦਸਾਂਗਤ੍ਯਮਰ੍ਥਤਃ ॥

US-P18.176ab ਵਾਕ੍ਯੇ ਹਿ ਸ਼੍ਰੂਯਮਾਣਾਨਾਂ ਪਦਾਨਾਮਰ੍ਥਸਂਸ੍ਮਤਿਃ ।
US-P18.176cd ਅਨ੍ਵਯਵ੍ਯਤਿਰੇਕਾਭ੍ਯਾਂ ਤਤੋ ਵਾਕ੍ਯਾਰ੍ਥਬੋਧਨਮ੍ ॥

US-P18.177ab ਯਦਾ ਨਿਤ੍ਯੇਸ਼ੁ ਵਾਕ੍ਯੇਸ਼ੁ ਪਦਾਰ੍ਥਸ੍ਤੁ ਵਿਵਿਚ੍ਯਤੇ ।
US-P18.177cd ਵਾਕ੍ਯਾਰ੍ਥਜ੍ਞਾਨਸਂਕ੍ਰਾਨ੍ਤ੍ਯੈ ਤਦਾ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨੋ ਨ ਯੁਜ੍ਯਤੇ ॥

US-P18.178ab ਅਨ੍ਵਯਵ੍ਯਤਿਰੇਕੋਕ੍ਤਿਃ ਪਦਾਰ੍ਥਸ੍ਮਰਣਾਯ ਤੁ ।
US-P18.178cd ਸ੍ਮਤ੍ਯਭਾਵੇ ਨ ਵਾਕ੍ਯਾਰ੍ਥੋ ਜ੍ਞਾਤੁਂ ਸ਼ਕ੍ਯੋ ਹਿ ਕੇਨਚਿਤ੍ ॥

US-P18.179ab ਤਤ੍ਤ੍ਵਮਸ੍ਯਾਦਿਵਾਕ੍ਯੇਸ਼ੁ ਤ੍ਵਂਪਦਾਰ੍ਥਾਵਿਵੇਕਤਃ ।
US-P18.179cd ਵ੍ਯਜ੍ਯਤੇ ਨੈਵ ਵਾਕ੍ਯਾਰ੍ਥੋ ਨਿਤ੍ਯਮੁਕ੍ਤੋऽਹਮਿਤ੍ਯਤਃ ॥

US-P18.180ab ਅਨ੍ਵਯਵ੍ਯਤਿਰੇਕੋਕ੍ਤਿਸ੍ਤਦ੍ਵਿਵੇਕਾਯ ਨਾਨ੍ਯਥਾ ।
US-P18.180cd ਤ੍ਵਂਪਦਾਰ੍ਥਵਿਵੇਕੇ ਹਿ ਪਾਣਾਵਰ੍ਪਿਤਵਿਲ੍ਵਵਤ੍ ॥

US-P18.181ab ਵਾਕ੍ਯਾਰ੍ਥੋ ਵ੍ਯਜ੍ਯਤੇ ਚੈਵਂ ਕੇਵਲੋऽਹਂਪਦਾਰ੍ਥਤਃ ।
US-P18.181cd ਦੁਃਖੀਤ੍ਯੇਤਦਪੋਹੇਨ ਪ੍ਰਤ੍ਯਗਾਤ੍ਮਵਿਨਿਸ਼੍ਚਯਾਤ੍ ॥

US-P18.182ab ਤਤ੍ਰੈਵਂ ਸਂਭਵਤ੍ਯਰ੍ਥੇ ਸ਼੍ਰੁਤਹਾਨਾਸ਼੍ਰੁਤਾਰ੍ਥਧਿਃ ।
US-P18.182cd ਨੈਵਂ ਕਲ੍ਪਯਿਤੁਂ ਯੁਕ੍ਤਾ ਪਦਵਾਕ੍ਯਾਰ੍ਥਕੋਵਿਦੈਃ ॥

US-P18.183ab ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਦੀਨਿ ਬਾਧੇਰਨ੍ ਕਸ਼੍ਣਲਾਦਿਸ਼ੁ ਪਾਕਵਤ੍ ।
US-P18.183cd ਅਕ੍ਸ਼ਜਾਦਿਨਿਭੈਰੇਤੈਃ ਕਥਂ ਸ੍ਯਾਦ੍ ਵਾਕ੍ਯਬਾਧਨਮ੍ ॥

US-P18.184ab ਦੁਃਖ੍ਯਸ੍ਮੀਤਿ ਸਤਿ ਜ੍ਞਾਨੇ ਨਿਰ੍ਦੁਃਖੀਤਿ ਨ ਜਾਯਤੇ ।
US-P18.184cd ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਦਿਨਿਭਤ੍ਵੇऽਪਿ ਵਾਕ੍ਯਾਨ੍ ਨ ਵ੍ਯਭਿਚਾਰਤਃ ॥

US-P18.185ab ਸ੍ਵਪ੍ਨੇ ਦੁਃਖ੍ਯਹਮਦ੍ਯਾਸਂ ਦਾਹਚ੍ਛੇਦਾਦਿਹੇਤੁਤਃ ।
US-P18.185cd ਤਤ੍ਕਾਲਭਾਵਿਭਿਰ੍ਵਾਕ੍ਯੈਰ੍ਨ ਬਾਧਃ ਕ੍ਰਿਯਤੇ ਯਦਿ ॥

US-P18.186ab ਸਮਾਪ੍ਤੇਸ੍ਤਰ੍ਹਿ ਦੁਃਖਸ੍ਯ ਪ੍ਰਾਕ੍ ਚ ਤਦ੍ਬਾਧ ਇਸ਼੍ਯਤਾਮ੍ ।
US-P18.186cd ਨ ਹਿ ਦੁਃਖਸ੍ਯ ਸਂਤਾਨੋ ਭ੍ਰਾਨ੍ਤੇਰ੍ਵਾ ਦਸ਼੍ਯਤੇ ਕ੍ਵਚਿਤ੍ ॥

US-P18.187ab ਪ੍ਰਤ੍ਯਗਾਤ੍ਮਨ ਆਤ੍ਮਤ੍ਵਂ ਦੁਃਖ੍ਯਸ੍ਮੀਤ੍ਯਸ੍ਯ ਬਾਧਯਾ ।
US-P18.187cd ਦਸ਼ਮਂ ਨਵਮਸ੍ਯੇਵ ਵੇਦ ਚੇਦਵਿਰੁਦ੍ਧਤਾ ॥

US-P18.188ab ਨਿਤ੍ਯਮੁਕ੍ਤਤ੍ਵਵਿਜ੍ਞਾਨਂ ਵਾਕ੍ਯਾਦ੍ ਭਵਤਿ ਨਾਨ੍ਯਤਃ ।
US-P18.188cd ਵਾਕ੍ਯਾਰ੍ਥਸ੍ਯਾਪਿ ਵਿਜ੍ਞਾਨਂ ਪਦਾਰ੍ਥਸ੍ਮਤਿਪੂਰ੍ਵਕਮ੍ ॥

US-P18.189ab ਅਨ੍ਵਯਵ੍ਯਤਿਰੇਕਾਭ੍ਯਾਂ ਪਦਾਰ੍ਥਃ ਸ੍ਮਰ੍ਯਤੇ ਧ੍ਰੁਵਮ੍ ।
US-P18.189cd ਏਵਂ ਨਿਰ੍ਦੁਃਖਮਾਤ੍ਮਾਨਮਕ੍ਰਿਯਂ ਪ੍ਰਤਿਪਦ੍ਯਤੇ ॥

US-P18.190ab ਸਦੇਵੇਤ੍ਯਾਦਿਵਾਕ੍ਯੇਭ੍ਯਃ ਪ੍ਰਮਾ ਸ੍ਫੁਟਤਰਾ ਭਵੇਤ੍ ।
US-P18.190cd ਦਸ਼ਮਸ੍ਤ੍ਵਮਸੀਤ੍ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਯਥੈਵਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯਗਾਤ੍ਮਨਿ ॥

US-P18.191ab ਪ੍ਰਬੋਧੇਨ ਯਥਾ ਸ੍ਵਾਪ੍ਨਂ ਸਰ੍ਵਂ ਦੁਃਖਂ ਨਿਵਰ੍ਤਤੇ ।
US-P18.191cd ਪ੍ਰਤ੍ਯਗਾਤ੍ਮਧਿਯਾ ਤਦ੍ਵਦ੍ ਦੁਃਖਿਤ੍ਵਂ ਸਰ੍ਵਦਾਤ੍ਮਨਃ ॥

US-P18.192ab ਕਸ਼੍ਣਲਾਦੌ ਪ੍ਰਮਾਜਨ੍ਮ ਤਦਨ੍ਯਾਰ੍ਥਾਮਦੁਤ੍ਵਤਃ ।
US-P18.192cd ਤਤ੍ਤ੍ਵਮਸ੍ਯਾਦਿਵਾਕ੍ਯੇਸ਼ੁ ਨ ਤ੍ਵੇਵਮਵਿਰੋਧਤਃ ॥

US-P18.193ab ਵਾਕ੍ਯੇ ਤਤ੍ ਤ੍ਵਮਸੀਤ੍ਯਸ੍ਮਿਞ੍ ਜ੍ਞਾਤਾਰ੍ਥਂ ਤਦਸਿਦ੍ਵਯਮ੍ ।
US-P18.193cd ਤ੍ਵਮਰ੍ਥਸ੍ਮਤ੍ਯਸਾਹਾਯ੍ਯਾਦ੍ ਵਾਕ੍ਯਂ ਨੋਤ੍ਪਾਦਯੇਤ੍ ਪ੍ਰਮਾਮ੍ ॥

US-P18.194ab ਤਤ੍ਤ੍ਵਮੋਸ੍ਤੁਲ੍ਯਨੀਡਾਰ੍ਥਮਸੀਤ੍ਯੇਤਤ੍ ਪਦਂ ਭਵੇਤ੍ ।
US-P18.194cd ਤਚ੍ਛਬ੍ਦਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਗਾਤ੍ਮਾਰ੍ਥਸ੍ਤਚ੍ਛਬ੍ਦਾਰ੍ਥਸ੍ਤ੍ਵਮਸ੍ਤਥਾ ॥

US-P18.195ab ਦੁਃਖਿਤ੍ਵਾਪ੍ਰਤ੍ਯਗਾਤ੍ਮਤ੍ਵਂ ਵਾਰਯੇਤਾਮੁਭਾਵਪਿ ।
US-P18.195cd ਏਵਂ ਚ ਨੇਤਿਨੇਤ੍ਯਰ੍ਥਂ ਗਮਯੇਤਾਂ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ॥

US-P18.196ab ਏਵਂ ਤਤ੍ ਤ੍ਵਮਸੀਤ੍ਯਸ੍ਯ ਗਮ੍ਯਮਾਨੇ ਫਲੇ ਕਥਮ੍ ।
US-P18.196cd ਅਪ੍ਰਮਾਣਤ੍ਵਮਸ੍ਯੋਦ੍ਤ੍ਵਾ ਕ੍ਰਿਯਾਪੇਕ੍ਸ਼੍ਤ੍ਵਮੁਚ੍ਯਤੇ ॥

US-P18.197ab ਤਸ੍ਮਾਦਾਦ੍ਯਨ੍ਤਮਧ੍ਯੇਸ਼ੁ ਕੁਰ੍ਵਿਤ੍ਯੇਤਦ੍ ਵਿਰੋਧ੍ਯਤਃ ।
US-P18.197cd ਨ ਕਲ੍ਪ੍ਯਮਸ਼੍ਰੁਤਤ੍ਵਾਚ੍ ਚ ਸ਼੍ਰੁਤਤ੍ਯਾਗੋऽਪ੍ਯਨਰ੍ਥਕਃ ॥

US-P18.198ab ਯਥਾਨੁਭੂਯਤੇ ਤਪ੍ਤਿਰ੍ਭੁਜੇਰ੍ਵਾਕ੍ਯਾਨ੍ ਨ ਗਮ੍ਯਤੇ ।
US-P18.198cd ਵਾਦ੍ਯਸ੍ਯ ਵਿਧਤਿਸ੍ਤਦ੍ਵਦ੍ ਗੋਸ਼ਕਤ੍ਪਾਯਸਿਕ੍ਰਿਯ ॥

US-P18.199ab ਸਤ੍ਯਮੇਵਮਨਾਤ੍ਮਾਰ੍ਥੇ ਵਾਕ੍ਯਾਤ੍ ਪਾਰੋਕ੍ਸ਼ਬੋਧਨਮ੍ ।
US-P18.199cd ਪ੍ਰਤ੍ਯਗਾਤ੍ਮਨਿ ਨ ਤ੍ਵੇਵਂ ਸਂਹ੍ਯਾਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿਵਦਧ੍ਰੁਵਮ੍ ॥

US-P18.200ab ਸ੍ਵਸਂਵੇਦ੍ਯਤ੍ਵਪਰ੍ਯਾਯਃ ਸ੍ਵਪ੍ਰਮਾਣਕ ਇਸ਼੍ਯਤਾਮ੍ ।
US-P18.200cd ਨਿਵਤ੍ਤਾਵਹ੍ਮਃ ਸਿਦ੍ਧਃ ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਨੋऽਨੁਭਵਸ਼੍ਚ ਨਃ ॥

US-P18.201ab ਬੁਦ੍ਧੀਨਾਂ ਵਿਸ਼ਯੋ ਦੁਃਖਂ ਤਾ ਯਸ੍ਯ ਵਿਸ਼ਯਾ ਮਤਾਃ ।
US-P18.201cd ਕੁਤੋऽਸ੍ਯ ਦੁਃਖਸਂਬਨ੍ਧੋ ਦਸ਼ੇਃ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਗਾਤ੍ਮਨਃ ॥

US-P18.202ab ਦਸ਼ਿਰੇਵਾਨੁਭੂਯੇਤ ਸ੍ਵੇਨੈਵਾਨੁਭਵਾਤ੍ਮਨਾ ।
US-P18.202cd ਤਦਾਭਾਸਤਯਾ ਜਨ੍ਮ ਧਿਯੋऽਸ੍ਯਾਨ੍ਭਵਃ ਸ੍ਮਤਃ ॥

US-P18.203ab ਅਸ਼ਨਾਯਾਦਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਃ ਸਿਦ੍ਧੋ ਮੋਕ੍ਸ਼ਸ੍ਤ੍ਵਮੇਵ ਸਃ ।
US-P18.203cd ਸ਼੍ਰੋਤਵ੍ਯਾਦਿ ਤਵੇਤ੍ਯੇਤਦ੍ ਵਿਰੁਦ੍ਧਂ ਕਥਮੁਚ੍ਯਤੇ ॥

US-P18.204ab ਸੇਤ੍ਸ੍ਯਤੀਤ੍ਯੇਵ ਚੇਤ੍ ਤਤ੍ ਸ੍ਯਾਚ੍ਛ੍ਰਵਣਾਦਿ ਤਦਾ ਭਵੇਤ੍ ।
US-P18.204cd ਮੋਕ੍ਸ਼ਸ੍ਯਾਨਿਤ੍ਯਤੈਵਂ ਸ੍ਯਾਦ੍ ਵਿਰੋਧ੍ਯੇਵਾਨ੍ਯਥਾ ਵਚਃ ॥

US-P18.205ab ਸ਼੍ਰੋਤਸ਼੍ਰੋਤਵ੍ਯਯੋਰ੍ਭੇਦੋ ਯਦੀਸ਼੍ਤਃ ਸ੍ਯਾਦ੍ ਭਵੇਦਿਦਮ੍ ।
US-P18.205cd ਇਸ਼੍ਟਾਰ੍ਥਕੋਪ ਏਵਂ ਸ੍ਯਾਨ੍ ਨ ਯੁਕ੍ਤਂ ਸਰ੍ਵਥਾ ਵਚਃ ॥

US-P18.206ab ਸਿਦ੍ਧੋ ਮੋਕ੍ਸ਼ੋऽਹਮਿਤ੍ਯੇਵਂ ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾਤ੍ਮਾਨਂ ਭਵੇਦ੍ ਯਦਿ ।
US-P18.206cd ਚਿਕੀਸ਼ੁਰ੍ਯਃ ਸ ਮੂਢਾਤ੍ਮਾ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਂ ਚੋਦ੍ਘਾਟਯਤ੍ਯਪਿ ॥

US-P18.207ab ਨ ਹਿ ਸਿਦ੍ਧਸ੍ਯ ਕਰ੍ਤਵ੍ਯਂ ਸਕਾਰ੍ਯਸ੍ਯ ਨ ਸਿਦ੍ਧਤਾ ।
US-P18.207cd ਉਭਯਾਲਮ੍ਬਨਂ ਕੁਰ੍ਵਨ੍ਨਾਤ੍ਮਾਨਂ ਵਞ੍ਚਯਤ੍ਯਸੌ ॥

US-P18.208ab ਸਿਦ੍ਧੋ ਮੋਕ੍ਸ਼ਸ੍ਤ੍ਵਮਿਤ੍ਯੇਤਦ੍ ਵਸ੍ਤੁਮਾਤ੍ਰਂ ਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼੍ਯਤੇ ।
US-P18.208cd ਸ਼੍ਰੋਤੁਸ੍ਤਥਾਤ੍ਵਵਿਜ੍ਞਾਨੇ ਪ੍ਰਵਤ੍ਤਿਃ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਕਥਂ ਤ੍ਵਿਤਿ ॥

US-P18.209ab ਕਰ੍ਤਾ ਦੁਃਖ੍ਯਹਮਸ੍ਮੀਤਿ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ੇਨਾਨੁਭੂਯਤੇ ।
US-P18.209cd ਕਰ੍ਤਾ ਦੁਃਖੀ ਚ ਮਾ ਭੂਵਮਿਤਿ ਯਤ੍ਨੋ ਭਵੇਤ੍ ਤਤਃ ॥

US-P18.210ab ਤਦ੍ਵਿਜ੍ਞਾਨਾਯ ਯੁਕ੍ਤ੍ਯਾਦਿ ਕਰ੍ਤਵ੍ਯਂ ਸ਼੍ਰੁਤਿਰਬ੍ਰਵੀਤ੍ ।
US-P18.210cd ਕਰ੍ਤਤ੍ਵਾਦ੍ਯਨੁਵਾਦੇਨ ਸਿਦ੍ਧਤ੍ਵਾਨੁਭਯਾਯ ਤੁ ॥

US-P18.211ab ਨਿਰ੍ਦੁਃਖੋ ਨਿਸ਼੍ਕ੍ਰਿਯੋऽਕਾਮਃ ਸਿਦ੍ਧੋ ਮੋਕ੍ਸ਼ੋऽਹਮਿਤ੍ਯਪਿ ।
US-P18.211cd ਗਹੀਤ੍ਵੈਵਵਿਰੁਦ੍ਧਾਰ੍ਥਮਾਦਧ੍ਯਾਤ੍ ਕਥਮੇਵ ਸਃ ॥

US-P18.212ab ਸਕਾਮਃ ਸਕ੍ਰਿਯੋऽਸਿਦ੍ਧ ਇਤਿ ਮੇऽਨੁਭਵਃ ਕਥਮ੍ ।
US-P18.212cd ਅਤੋ ਮੇ ਵਿਪਰੀਤਸ੍ਯ ਤਦ੍ ਭਵਾਨ੍ ਵਕ੍ਤੁਮਰ੍ਹਤਿ ॥

US-P18.213ab ਇਹੈਵ ਘਟਤੇ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨੋ ਨ ਮੁਕ੍ਤਤ੍ਵਾਨੁਭੂਤਯੇ ।
US-P18.213cd ਪ੍ਰਮਾਨੇਨ ਵਿਰੋਧੀ ਯਃ ਸੋऽਤ੍ਰਾਰ੍ਥਃ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨਮਰ੍ਹਤਿ ॥

US-P18.214ab ਅਹਂ ਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤ ਇਤ੍ਯੇਸ਼ ਸਦਸੀਤ੍ਯਨ੍ਯਮਾਨਜਃ ।
US-P18.214cd ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਭਾਸਜਨ੍ਯਤ੍ਵਾਦ੍ ਦੁਃਖਿਤ੍ਵਂ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨਮਰ੍ਹਤਿ ॥

US-P18.215ab ਪਸ਼੍ਟਮਾਕਾਣ੍ਕ੍ਸ਼ਿਤਂ ਵਾਚ੍ਯਂ ਦੁਃਖਾਭਾਵਮਭੀਪ੍ਸਿਤਮ੍ ।
US-P18.215cd ਕਥਂ ਹੀਦਂ ਨਿਵਰ੍ਤੇਤ ਦੁਃਖਂ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਨਾ ਮਮ ॥

US-P18.216ab ਇਤਿ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨਾਨੁਰੂਪਂ ਯਦ੍ ਵਾਚ੍ਯਂ ਦੁਃਖਨਿਵਰ੍ਤਕਮ੍ ।
US-P18.216cd ਸ਼੍ਰੁਤੇਃ ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਨਿ ਨਾਸ਼ਣ੍ਕਾ ਪ੍ਰਮਾਣ੍ਯੇ ਸਤਿ ਵਿਦ੍ਯਤੇ ॥

US-P18.217ab ਤਸ੍ਮਾਦਾਤ੍ਮਵਿਮੁਕ੍ਤਤ੍ਵਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਯਯਤਿ ਤਦ੍ਵਚਃ ।
US-P18.217cd ਵਕ੍ਤਵ੍ਯਂ ਤੁ ਤਹ੍ਤਾਰ੍ਥਂ ਸ੍ਯਾਦ੍ ਵਿਰੋਧੇऽਸਤਿ ਕੇਨਚਿਤ੍ ॥

US-P18.218ab ਇਤੋऽਨ੍ਯੋऽਨੁਭਵਃ ਕਸ਼੍ਚਿਦਾਤ੍ਮਨੋ ਨੋਪਪਦ੍ਯਤੇ ।
US-P18.218cd ਅਵਿਜ੍ਞਾਤਂ ਵਿਜਾਨਤਾਂ ਵਿਜ੍ਞਾਤਾਰਮਿਤਿ ਸ਼੍ਰੁਤੇਃ ॥

US-P18.219ab ਤ੍ਵਂਪਦਾਰ੍ਥਵਿਵੇਕਾਯ ਸਂਨ੍ਯਾਸਃ ਸਰ੍ਵਕਰ੍ਮਣਾਮ੍ ।
US-P18.219cd ਸਾਧਨਤ੍ਵਂ ਵ੍ਰਜਤ੍ਯੇਵ ਸ਼ਾਨ੍ਤੋ ਦਾਨ੍ਤਾਦਿਸ਼ਾਸਨਾਤ੍ ॥

US-P18.220ab ਤ੍ਵਮਰ੍ਥਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯਗਾਤ੍ਮਾਨਂ ਪਸ਼੍ਯੇਦਾਤ੍ਮਾਨਮਾਤ੍ਮਨਿ ।
US-P18.220cd ਵਾਕ੍ਯਾਰ੍ਥਂ ਤਤ ਆਤ੍ਮਾਨਂ ਸਰ੍ਵਂ ਪਸ਼੍ਯਤਿ ਕੇਵਲਮ੍ ॥

US-P18.221ab ਸਰ੍ਵਮਾਤ੍ਮੇਤਿ ਵਾਕ੍ਯਾਰ੍ਥੇ ਵਿਜ੍ਞਾਤੇऽਸ੍ਯ ਪ੍ਰਮਾਣਤਃ ।
US-P18.221cd ਅਸਤ੍ਤ੍ਵੇ ਹ੍ਯਨ੍ਯਮਾਨਸ੍ਯ ਵਿਧਿਸ੍ਤਂ ਯੋਜਯੇਤ੍ ਕਥਮ੍ ॥

US-P18.222ab ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਵਾਦ੍ਯਾਰ੍ਥਵਿਜ੍ਞਾਨਾਨ੍ ਨੋਰ੍ਧ੍ਵਂ ਕਰ੍ਮਵਿਧਿਰ੍ਭਵੇਤ੍ ।
US-P18.222cd ਨ ਹਿ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਸ੍ਮਿ ਕਰ੍ਤੇਤਿ ਵਿਰੁਦ੍ਧੇ ਭਵਤੋ ਧਿਯੌ ॥

US-P18.223ab ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਸ੍ਮੀਤਿ ਹਿ ਵਿਦ੍ਯੇਯਂ ਨੈਵ ਕਰ੍ਤੇਤੀ ਬਾਧ੍ਯਤੇ ।
US-P18.223cd ਸਕਾਮੋ ਬਦ੍ਧ ਇਤ੍ਯੇਵਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਭਾਸਜਾਤਯਾ ॥

US-P18.224ab ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਦ੍ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਸ੍ਮਿ ਨਾਨ੍ਯੋऽਹਮਿਤਿ ਬੁਦ੍ਧਿਰ੍ਭਵੇਦ੍ ਦਧਾ ।
US-P18.224cd ਯਦਾਯੁਕ੍ਤਾ ਤਦੈਵਂ ਧੀਰ੍ਯਥਾ ਦੇਹਾਤ੍ਮਧੀਰਿਤਿ ॥

US-P18.225ab ਸਭਯਾਦਭਯਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਸ੍ਤਦਰ੍ਥਂ ਯਤਤੇ ਚ ਯਃ ।
US-P18.225cd ਸ ਪੁਨਃ ਸਭਯਂ ਗਨ੍ਤੁਂ ਸ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰਸ਼੍ਚੇਨ੍ ਨ ਹੀਚ੍ਛਤਿ ॥

US-P18.226ab ਯਥੇਸ਼੍ਟਾਚਰਣਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿਃ ਸਂਨ੍ਯਾਸਾਦਿਵਿਧੌ ਕੁਤਃ ।
US-P18.226cd ਪਦਾਰ੍ਥਾਜ੍ਨਾਨਬੁਦ੍ਧਸ੍ਯ ਵਾਦ੍ਯਾਰ੍ਥਾਨੁਭਵਾਰ੍ਥਿਨਃ ॥

US-P18.227ab ਅਤਃ ਸਰ੍ਵਮਿਦਂ ਸਿਦ੍ਧਂ ਯਤ੍ ਪ੍ਰਾਗਸ੍ਮਾਭਿਰੀਰ੍ਤਮ੍ ॥

US-P18.228ab ਯੋ ਹਿ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਵਿਰਕ੍ਤਃ ਸ੍ਯਾਨ੍ ਨਾਸੌ ਤਸ੍ਮੈ ਪ੍ਰਵਰ੍ਤਤੇ ।
US-P18.228cd ਲੋਕਤ੍ਰਯਾਦ੍ ਵਿਰਕ੍ਤ੍ਵਾਨ੍ ਮੁਮ੍ਕ੍ਸ਼ੁਃ ਕਿਮਿਤੀਹਤੇ ॥

US-P18.229ab ਕ੍ਸ਼ੁਧਯਾ ਪਿਡ੍ਯਮਾਨੋऽਪਿ ਨ ਵਿਸ਼ਂ ਹ੍ਯਤ੍ਤੁਮਿਚ੍ਛਤਿ ।
US-P18.229cd ਮਿਸ਼੍ਟਾਨ੍ਨਧ੍ਵਸ੍ਤਤਡ੍ ਜਾਨਨ੍ ਨਾਮੂਢਸ੍ਤਜ੍ ਜਿਘਤ੍ਸਤਿ ॥

US-P18.230ab ਵੇਦਾਨ੍ਤਵਾਕ੍ਯਪੁਸ਼੍ਪੇਭ੍ਯੋ ਜ੍ਞਾਨਾਮਤਮਧੂਤ੍ਤਮਮ੍ ।
US-P18.230cd ਉਜ੍ਜਹਾਰਾਲਿਵਦ੍ ਯੋ ਨਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਸਦ੍ਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ॥

US-P19.001ab ਪ੍ਰਯੁਜ੍ਯ ਤਸ਼੍ਣਾਜ੍ਵਰਨਾਸ਼ਕਾਰਣਂ ਚਿਕਿਤ੍ਸਿਤਂ ਜ੍ਞਾਨਵਿਰਾਗਭੇਸ਼ਜਮ੍ ।
US-P19.001cd ਨ ਯਾਤਿ ਕਾਮਜ੍ਵਰਸਨ੍ਨਿਪਾਤਜਾਂ ਸ਼ਰੀਰਮਾਲਾਸ਼ਤਯੋਗਦੁਃਖਿਤਾਮ੍ ॥

US-P19.002ab ਅਹਂ ਮਮੇਤਿ ਤ੍ਵਮਨਰ੍ਥਮੀਹਸੇ ਪਰਾਰ੍ਥਮਿਚ੍ਛਨ੍ਤਿ ਤਵਾਨ੍ਯ ਈਹਿਤਮ੍ ।
US-P19.002cd ਨ ਤੇऽਰ੍ਥਬੋਧੋ ਨ ਹਿ ਮੇऽਸ੍ਤਿ ਚਾਰ੍ਥਿਤਾ ਤਤਸ਼੍ਚ ਯੁਕ੍ਤਃ ਸ਼ਮ ਏਵ ਤੇ ਮਨਃ ॥

US-P19.003ab ਯਤੋ ਨ ਚਾਨ੍ਯਃ ਪਰਮਾਤ੍ ਸਨਾਤਨਾਤ੍ ਸਦੈਵ ਤਪ੍ਤੋऽਹਮਤੋ ਨ ਮੇऽਰ੍ਥਿਤਾ ।
US-P19.003cd ਸਦੈਵ ਮੁਕ੍ਤਸ਼੍ਚ ਨ ਕਾਮਯੇ ਹਿਤਂ ਯਤਸ੍ਵ ਚੇਤਃ ਪ੍ਰਸ਼ਮਾਯ ਤੇऽਧਿਕਮ੍ ॥

US-P19.004ab ਸ਼ਡੂਰ੍ਮਿਮਾਲਾਭ੍ਯਤਿਵਤ੍ਤ ਏਵ ਯਃ ਸ ਏਵ ਚਾਤ੍ਮਾ ਜਗਤਸ਼੍ਚ ਨਃ ਸ਼੍ਰੁਤੇਃ ।
US-P19.004cd ਪ੍ਰਮਾਣਤਸ਼੍ਚਾਪਿ ਮਯਾ ਪ੍ਰਵੇਦ੍ਯਤੇ ਮੁਧੈਵ ਤਸ੍ਮਾਚ੍ ਚ ਮਨਸ੍ਤਵੇਹਿਤਮ੍ ॥

US-P19.005ab ਤ੍ਵਯਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ੍ਤੇ ਨ ਹਿ ਸਾਸ੍ਤਿ ਭੇਦਧੀਰ੍ਯਤੋ ਜਗਨ੍ ਮੋਹਮੁਪੈਤਿ ਮਾਯਯਾ ।
US-P19.005cd ਗ੍ਰਹੋ ਹਿ ਮਾਯਾਪ੍ਰਭਵਸ੍ਯ ਕਾਰਣਂ ਗ੍ਰਹਾਦ੍ ਵਿਮੋਕੇ ਨ ਹਿ ਸਾਸ੍ਤਿ ਕਸ੍ਯਚਿਤ੍ ॥

US-P19.006ab ਨ ਮੇऽਸ੍ਤਿ ਮੋਹਸ੍ਤਵ ਚੈਸ਼੍ਟਿਤੇਨ ਹਿ ਪ੍ਰਬੁਦ੍ਧਤਤ੍ਤ੍ਵਸ੍ਤ੍ਵਸਿਤੋ ਹ੍ਯਵਿਕ੍ਰਿਯਃ ।
US-P19.006cd ਨ ਪੂਰ੍ਵਤਤ੍ਤ੍ਵੋਤ੍ਤਰਭੇਦਤਾ ਹਿ ਨੋ ਵਥੈਵ ਤਸ੍ਮਾਚ੍ ਚ ਮਨਸ੍ਤਵੇਹਿਤਮ੍ ॥

US-P19.007ab ਯਤਸ਼੍ਚ ਨਿਤ੍ਯੋऽਹਮਤੋ ਨ ਚਾਨ੍ਯਥਾ ਵਿਕਾਰਯੋਗੇ ਹਿ ਭਵੇਦਨਿਤ੍ਯਤਾ ।
US-P19.007cd ਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਤੋऽਹਮਤੋ ਹਿ ਚਾਦ੍ਵਯੋ ਵਿਕਲ੍ਪਿਤਂ ਚਾਪ੍ਯਸਦਿਤ੍ਯਵਸ੍ਥਿਤਮ੍ ॥

US-P19.008ab ਅਭਾਵਰੂਪਂ ਤ੍ਵਮਸੀਹ ਹੇ ਮਨੋ ਨਿਰੀਕ੍ਸ਼੍ਯਮਾਣੇ ਨ ਹਿ ਯੁਕ੍ਤਿਤੋऽਸ੍ਤਿਤਾ ।
US-P19.008cd ਸਤੋ ਹ੍ਯਨਾਸ਼ਾਦਸਤੋऽਪ੍ਯਜਨ੍ਮਤੋ ਦ੍ਵਯਂ ਚ ਤੇऽਤਸ੍ਤਵ ਨਾਸ੍ਤਿਤੇਸ਼੍ਯਤੇ ॥

US-P19.009ab ਦ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਚ ਦਸ਼੍ਯਂ ਚ ਤਥਾ ਚ ਦਰ੍ਸ਼ਨਂ ਭ੍ਰਮਃ ਸ ਸਰ੍ਵਸ੍ਤਵ ਕਲ੍ਪਿਤੋ ਹਿ ਸਃ ।
US-P19.009cd ਦਸ਼ੇਸ਼੍ਚ ਭਿਨ੍ਨਂ ਨ ਹਿ ਦਸ਼੍ਯਮੀਕ੍ਸ਼੍ਯਤੇ ਸ੍ਵਪਨ੍ ਵਿਬੋਧੇ ਚ ਤਥਾ ਨ ਭਿਦ੍ਯਤੇ ॥

US-P19.010ab ਵਿਕਲ੍ਪਨਾ ਚਾਪਿ ਤਥਾਦ੍ਵਯਾ ਭਵੇਦਵਸ੍ਤੁਯੋਗਾਤ੍ ਤਦਲਾਤਚਕ੍ਰਵਤ੍ ।
US-P19.010cd ਨ ਸ਼ਕ੍ਤਿਭੇਦੋऽਸ੍ਤਿ ਯਤੋ ਨ ਚਾਤ੍ਮਨਾਂ ਤਤੋऽਦ੍ਵਯਤ੍ਵਂ ਸ਼੍ਰੁਤਿਤੋऽਵਸੀਯਤੇ ॥

US-P19.011ab ਮਿਥਸ਼੍ਚ ਭਿਨ੍ਨਾ ਯਦਿ ਤੇ ਹਿ ਚੇਤਨਾਃ ਕ੍ਸ਼ਯਸ੍ਤੁ ਤੇਸ਼ਾਂ ਪਰਿਮਾਣਯੋਗਤਃ ।
US-P19.011cd ਧ੍ਰੁਵੋ ਭਵੇਦ੍ ਭੇਦਵਤਾਂ ਹਿ ਦਸ਼੍ਟਤੋ ਜਗਤ੍ਕ੍ਸ਼ਯਸ਼੍ਚਾਪਿ ਸਮਸ੍ਤਮੋਕ੍ਸ਼ਤਃ ॥

US-P19.012ab ਨ ਮੇऽਸ੍ਤਿ ਕਸ਼੍ਚਿਨ੍ ਨ ਚ ਸੋऽਸ੍ਮਿ ਕਸ੍ਯਚਿਦ੍ ਯਤੋऽਦ੍ਵਯੋऽਹਂ ਨ ਹਿ ਚਾਸ੍ਤਿ ਕਲ੍ਪਿਤਮ੍ ।
US-P19.012cd ਅਕਲ੍ਪਿਤਸ਼੍ਚਾਸ੍ਮਿ ਪੁਰਾ ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਿਤੋ ਵਿਕਲ੍ਪਨਾਯਾ ਦ੍ਵਯਮੇਵ ਕਲ੍ਪਿਤਮ੍ ॥

US-P19.013ab ਵਿਕਲ੍ਪਨਾ ਚਾਪ੍ਯਭਵੇ ਨ ਵਿਦ੍ਯਤੇ ਸਦਨ੍ਯਦਿਤ੍ਯੇਵਮਤੋ ਨ ਨਾਸ੍ਤਿਤਾ ।
US-P19.013cd ਯਤਃ ਪ੍ਰਵਤ੍ਤਾ ਤਵ ਚਾਪਿ ਕਲ੍ਪਨਾ ਪੁਰਾ ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧੇਰ੍ਨ ਚ ਤਦ੍ ਵਿਕਲ੍ਪਿਤਮ੍ ॥

US-P19.014ab ਅਸਦ੍ ਦ੍ਵਯਂ ਤੇऽਪਿ ਹਿ ਯਦ੍ ਯਦੀਕ੍ਸ਼ਤੇ ਨ ਦਸ਼੍ਟਮਿਤ੍ਯੇਵ ਨ ਚੈਵ ਨਾਸ੍ਤਿਤਾ ।
US-P19.014cd ਯਤਃ ਪ੍ਰਵਤ੍ਤਾ ਸਦਸਦ੍ਵਿਕਲ੍ਪਨਾ ਵਿਚਾਰਵਚ੍ ਚਾਪਿ ਤਥਾਦ੍ਵਯਂ ਚ ਸਤ੍ ॥

US-P19.015ab ਸਦਭ੍ਯੁਪੇਤਂ ਭਵਤੋਪਕਲ੍ਪਿਤਂ ਵਿਚਾਰਹੇਤੋਰ੍ਯਦਿ ਤਸ੍ਯ ਨਾਸ੍ਤਿਤਾ ।
US-P19.015cd ਵਿਚਾਰਹਾਨਾਚ੍ ਚ ਤਹੈਵ ਸਂਸ੍ਥਿਤਂ ਨ ਚੇਤ੍ ਤਦਿਸ਼੍ਟਂ ਨਿਤਰਾਂ ਸਦਿਸ਼੍ਯਤੇ ॥

US-P19.016ab ਅਸਤ੍ਸਮਂ ਚੈਵ ਸਦਿਤ੍ਯਪੀਤਿ ਚੇਦਨਰ੍ਥਵਤ੍ਤ੍ਵਾਤ੍ ਖਰਸ਼ਙ੍ਗਤੁਲ੍ਯਤਃ ।
US-P19.016cd ਅਨਰ੍ਥਵਤ੍ਤ੍ਵਂ ਤ੍ਵਸਤਿ ਹ੍ਯਕਾਰਣਂ ਨ ਚੈਵ ਤਸ੍ਮਾਨ੍ ਨ ਵਿਪਰ੍ਯਯੇऽਨ੍ਯਥਾ ॥

US-P19.017ab ਅਸਿਦ੍ਧਤਸ਼੍ਚਾਪਿ ਵਿਚਾਰਕਾਰਣਾਦ੍ ਦ੍ਵਯਂ ਚ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪ੍ਰਸਤਂ ਹਿ ਮਾਯਯਾ ।
US-P19.017cd ਸ਼੍ਰੁਤੇਃ ਸ੍ਮਤੇਸ਼੍ਚਾਪਿ ਤਥਾ ਹਿ ਯੁਕ੍ਤਿਤਃ ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧ੍ਯਤੀਤ੍ਥਂ ਨ ਤੁ ਯੁਜ੍ਯਤੇऽਨ੍ਯਥਾ ॥

US-P19.018ab ਵਿਕਲ੍ਪਨਾਚ੍ ਚਾਪਿ ਵਿਧਰ੍ਮਕਂ ਸ਼੍ਰੁਤੇਃ ਪੁਰਾ ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧੇਸ਼੍ਚ ਵਿਕਲ੍ਪਿਤਂऽਦ੍ਵਯਮ੍ ।
US-P19.018cd ਨ ਚੇਤਿ ਨੇਤੀਤਿ ਤਥਾ ਵਿਕਲ੍ਪਿਤਂ ਨਿਸ਼ਿਧ੍ਯਤੇऽਤ੍ਰਾਪ੍ਯਵਸ਼ੇਸ਼ਸਿਦ੍ਧਯੇ ॥

US-P19.019ab ਅਕਲ੍ਪਿਤੇऽਪ੍ਯੇਵਮਜਾਦ੍ਵਯਾਕ੍ਸ਼ਰੇ ਵਿਕਲ੍ਪਯਨ੍ਤਃ ਸਦਸਚ੍ ਚ ਜਨ੍ਮਭਿਃ ।
US-P19.019cd ਸ੍ਵਚਿਤ੍ਤਮਾਯਾਪ੍ਰਭਵਂ ਚ ਤੇ ਭਵਂ ਜਰਾਂ ਚ ਮਤ੍ਯੁਂ ਚ ਨਿਯਾਨ੍ਤਿ ਸਂਤਤਮ੍ ॥

US-P19.020ab ਭਵਾਭਵਤ੍ਵਂ ਤੁ ਨ ਚੇਦਵਸ੍ਥਿਤਿਰ੍ਨ ਤਸ੍ਯ ਚਾਨ੍ਯਸ੍ਤ੍ਵਿਤਿ ਜਨ੍ਮ ਨਾਨ੍ਯਥਾ ।
US-P19.020cd ਸਤੋ ਹ੍ਯਸਤ੍ਤ੍ਵਾਦਸਤਸ਼੍ਚ ਸਤ੍ਤ੍ਵਤੋ ਨ ਚ ਕ੍ਰਿਯਾ ਕਾਰਕਮਿਤ੍ਯਤੋऽਪ੍ਯਜਮ੍ ॥

US-P19.021ab ਅਕੁਰ੍ਵਦਿਸ਼੍ਟਂ ਯਦਿ ਵਾਸ੍ਯ ਕਾਰਕਂ ਨ ਕਿਂਚਿਦਨ੍ਯਨ੍ ਨਨੁ ਨਾਸ੍ਤ੍ਯਕਾਰਕਮ੍ ।
US-P19.021cd ਸਤੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਦਸਤਸ਼੍ਚ ਸਚ੍ਚ੍ਯੁਤੌ ਤੁਲਾਨ੍ਤਯੋਰ੍ਯਦ੍ਵਦਨਿਸ਼੍ਚਯਾਨ੍ ਨ ਹਿ ॥

US-P19.022ab ਨ ਚੇਤ੍ ਸ ਇਸ਼੍ਟਃ ਸਦਸਦ੍ਵਿਪਰ੍ਯਯਃ ਕਥਂ ਭਵਃ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਸਦਸਦ੍ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਿਤੌ ।
US-P19.022cd ਵਿਭਕ੍ਤਮੇਤਦ੍ ਦ੍ਵਯਮਪ੍ਯਵਸ੍ਥਿਤਂ ਨ ਜਨ੍ਮ ਤਸ੍ਮਾਚ੍ ਚ ਮਨੋ ਹਿ ਕਸ੍ਯਚਿਤ੍ ॥

US-P19.023ab ਅਥਾਭ੍ਯੁਪੇਤ੍ਯਾਪਿ ਭਵਂ ਤਵੇਚ੍ਛਤੋ ਬ੍ਰਵੀਮਿ ਨਾਰ੍ਥਸ੍ਤਵ ਚੇਸ਼੍ਟਿਤੇਨ ਮੇ ।
US-P19.023cd ਨ ਹਾਨਵਦ੍ਧੀ ਨ ਯਤਃ ਸ੍ਵਤੋऽਸਤੋ ਭਵੋऽਨ੍ਯਤੋ ਵਾ ਯਦਿ ਵਾਸ੍ਤਿਤਾ ਤਯੋਃ ॥

US-P19.024ab ਧ੍ਰੁਵਾ ਹ੍ਯਨਿਤ੍ਯਾਸ਼੍ਚ ਨ ਚਾਨ੍ਯਯੋਗਿਨੋ ਮਿਥਸ਼੍ਚ ਕਾਰ੍ਯਂ ਨ ਚ ਤੇਸ਼ੁ ਯੁਜ੍ਯਤੇ ।
US-P19.024cd ਅਤੋ ਨ ਕਸ੍ਯਾਪਿ ਹਿ ਕਿਂਚਿਦਿਸ਼੍ਯਤੇ ਸ੍ਵਯਂ ਹਿ ਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਨ ਨਿਰੁਕ੍ਤਿਗੋਚਰਮ੍ ॥

US-P19.025ab ਸਮਂ ਤੁ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਤਤਂ ਵਿਭਾਤਵਦ੍ ਦ੍ਵਯਾਦ੍ ਵਿਮੁਕ੍ਤਂ ਸਦਸਦ੍ਵਿਕਲ੍ਪਿਤਾਤ੍ ।
US-P19.025cd ਨਿਰੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਯੁਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸ਼੍ਰੁਤਿਤਸ਼੍ਚ ਬੁਦ੍ਧਿਮਾਨਸ਼ੇਸ਼ਨਿਰ੍ਵਾਣਮੁਪੈਤਿ ਦੀਪਵਤ੍ ॥

US-P19.026ab ਅਵੇਦ੍ਯਮੇਕਂ ਯਦਨਨ੍ਯਵੇਦਿਨਾਂ ਕੁਤਾਰ੍ਕਿਕਾਣਾਂ ਚ ਸੁਵੇਦ੍ਯਮਨ੍ਯਥਾ ।
US-P19.026cd ਨਿਰੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਚੇਤ੍ਥਂ ਤ੍ਵਗੁਣਗ੍ਰਹੋऽਗੁਣਂ ਨ ਯਾਤਿ ਮੋਹਂ ਗ੍ਰਹਦੋਸ਼ਮੁਕ੍ਤਿਤਃ ॥

US-P19.027ab ਅਤੋऽਨ੍ਯਥਾ ਨ ਗ੍ਰਹਨਾਸ਼ ਇਸ਼੍ਯਤੇ ਵਿਮੋਹਬੁਦ੍ਧੇਰ੍ਗ੍ਰਹ ਏਵ ਕਾਰਣਮ੍ ।
US-P19.027cd ਗ੍ਰਹੋऽਪ੍ਯਹੇਤੁਰ੍ਹ੍ਯਨਲਸ੍ਤ੍ਵਨਿਨ੍ਧਨੋ ਯਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ੍ਤਿਂ ਪਰਮਾਂ ਤਥਾ ਵ੍ਰਜੇਤ੍ ॥

US-P19.028ab ਵਿਮਥ੍ਯ ਵੇਦੋਦਧਿਤਃ ਸਮੁਦ੍ਧਤਂ ਸੁਰੈਰ੍ਮਹਾਬ੍ਧੇਸ੍ਤੁ ਯਥਾ ਮਹਾਤ੍ਮਭਿਃ ।
US-P19.028cd ਤਥਾऽਮਤਂ ਜ੍ਞਾਨਮਿਦਂ ਹਿ ਯੈਃ ਪੁਰਾ ਨਮੋ ਗੁਰੁਭ੍ਯਃ ਪਰਮਿਕ੍ਸ਼ਿਤਂ ਚ ਯੈਃ ॥

(Prose SectionsI-III)
ਅਥ ਮੋਕ੍ਸ਼ਸਾਧਨੋਪਦੇਸ਼ਵਿਧਿਂ ਵ੍ਯਾਖ੍ਯਾਸ੍ਯਾਮੋ ਮੁਮੁਕ੍ਸ਼ੂਣਾਂ
ਸ਼੍ਰਦ੍ਦਧਾਨਾਨਾਮਰ੍ਥਿਨਾਮਰ੍ਥਾਯ ॥ ੧ ॥

ਤਦਿਦਂ ਮੋਕ੍ਸ਼ਸਾਧਨਂ ਜ੍ਞਾਨਂ ਸਾਧਨਸਾਧ੍ਯਾਦਨਿਤ੍ਯਾਤ੍ ਸਰ੍ਵਸ੍ਮਾਦ੍ ਵਿਰਕ੍ਤਾਯ
ਤ੍ਯਕ੍ਤਪੁਤ੍ਰਵਿਤ੍ਤਲੋਕੈਸ਼ਣਾਯ ਪ੍ਰਤਿਪਨ੍ਨਪਰਮਹਂਸਪਾਰਿਵ੍ਰਾਜ੍ਯਾਯ
ਸ਼ਮਦਮਦਯਾਦਿਯੁਕ੍ਤਾਯ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਸ਼ਿਸ਼੍ਯਗੁਣਸਮ੍ਪਨ੍ਨਾਯ ਸ਼ੁਚਯੇ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾਯ
ਵਿਧਿਵਦੁਪਸਨ੍ਨਾਯ ਸ਼ਿਸ਼੍ਯਾਯ ਜਾਤਿਕਰ੍ਮਵਤ੍ਤਵਿਦ੍ਯਾਧਿਜਨੈਃ ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਿਤਾਯ ਬ੍ਰੂਯਾਤ੍
ਪੁਨਃ ਪੁਨਰ੍ਯਾਵਦ੍ ਗ੍ਰਹਣਂ ਦਢੀਭਵਤਿ ॥ ੨ ॥

ਸ਼੍ਰੁਤਿਸ਼੍ਚ — oਕ़੍ ਪਰੀਕ੍ਸ਼੍ਯ … ਤਤ੍ਤ੍ਵਤੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾਂcਕ़੍ ਇਤਿ ।
ਦਢਗਹੀਤਾ ਹਿ ਵਿਦ੍ਯਾਤ੍ਮਨਃ ਸ਼੍ਰੇਯਸੇ ਸਨ੍ਤਤ੍ਯੈ ਚ ਭਵਤਿ । ਵਿਦ੍ਯਾਸਨ੍ਤਤੈਸ਼੍ਚ
ਪ੍ਰਾਣ੍ਯਨੁਗ੍ਰਹਾਯ ਭਵਤਿ ਨੌਰਿਵ ਨਦੀਂ ਤਿਤੀਰ੍ਸ਼ੋਃ । ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਂ ਚ — oਕ़੍ ਯਦ੍ਯਪਿ
ਅਸ੍ਮਾ ਇਮਾਮਦ੍ਭਿਃ ਪਰਿਗਹੀਤਾਂ ਧਨਸ੍ਯ ਪੂਰ੍ਣਾਂ ਦਦ੍ਯਾਦੇਤਦੇਵ ਤਤੋ ਭੂਯਃcਕ़੍ ਇਤਿ
। ਅਨ੍ਯਥਾ ਚ ਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ਯਭਾਵਾਤ੍ — oਕ़੍ ਆਚਾਰ੍ਯਵਾਨ੍ ਪੁਰੁਸ਼ੋ ਵੇਦcਕ़੍ oਕ़੍
ਆਚਾਰ੍ਯਾਦ੍ ਧੈਵ ਵਿਦ੍ਯਾ ਵਿਦਿਤਾ (ਸਾਧਿਸ਼੍ਠਂ ਪ੍ਰਾਪਤ੍) cਕ़੍ oਕ़੍ ਆਚਾਰ੍ਯਃ ਪ੍ਲਾਵਯਿਤਾ
ਤਸ੍ਯ (ਸਮ੍ਯਗ੍) ਜ੍ਞਾਨਂ ਪ੍ਲਵ ਇਹੋਚ੍ਯਤੇcਕ़੍ ਇਤ੍ਯਾਦਿਸ਼੍ਰੁਤਿਭ੍ਯਃ ਸ੍ਮਤਿਭ੍ਯਸ਼੍ਚ ॥

੩ ॥

ਸ਼ਿਸ਼੍ਯਸ੍ਯ ਜ੍ਞਾਨਗ੍ਰਹਣਂ ਚ ਲਿਨ੍ਗੈਰ੍ਬੁਦ੍ਧ੍ਵਾ
ਤਦਗ੍ਰਹਣਹੇਤੂਨਧਰ੍ਮਲੌਕਿਕਪ੍ਰਮਾਦਨਿਤ੍ਯਾਨਿਤ੍ਯ(ਵਸ੍ਤੁ)
ਵਿਵੇਕਵਿਸ਼ਯਾਸਂਜਾਤਦਢਪੂਰ੍ਵਸ਼੍ਰੁਤਤ੍ਵਲੋਕਚਿਨ੍ਤਾਵੇਕ੍ਸ਼ਣਜਾਤ੍ਯਾਦ੍ਯਭਿਮਾਨਾਦੀਂਸ੍ਤਤ੍
ਪ੍ਰਤਿਪਕ੍ਸ਼ੈਃ ਸ਼੍ਰੁਤਿਸ੍ਮਤਿਵਿਹਿਤੈਰਪਨਯੇਦਕ੍ਰੋਧਾਦਿਭਿਰਹਿਂਸਾਦਿਭਿਸ਼੍ਚ
ਯਮੈਰ੍ਜ੍ਞਾਨਾਵਿਰੁਦ੍ਧੈਸ਼੍ਚ ਨਿਯਮੈਃ ॥ ੪ ॥

ਅਮਾਨਿਤ੍ਵਾਦਿਗੁਣਂ ਚ ਜ੍ਞਾਨੋਪਾਯਂ ਸਮ੍ਯਗ੍ ਗ੍ਰਾਹਯੇਤ੍ ॥ ੫ ॥

ਆਚਾਰ੍ਯਾਸ਼੍ਚੋਹਾਪੋਹਗ੍ਰਹਣਧਾਰਣਸ਼ਮਦਮਦਯਾਨੁਗ੍ਰਹਾਦਿਸਮ੍ਪਨ੍ਨੋ ਲਬ੍ਧਾਗਮੋ
ਦਸ਼੍ਟਾਦਸ਼੍ਟਭੋਗੇਸ਼੍ਵਨਾਸਕ੍ਤਸ੍ਤ੍ਯਕ੍ਤਸਰ੍ਵਕਰ੍ਮਸਾਧਨੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣਿ
ਸ੍ਥਿਤੋऽਭਿਨ੍ਨਵਤ੍ਤੋ
ਦਮ੍ਭਦਰ੍ਪਕੁਹਕਸ਼ਾਠ੍ਯਮਾਯਾਮਾਤ੍ਸਰ੍ਯਾਨਤਾਹਂਕਾਰਮਮਤ੍ਵਾਦਿਦੋਸ਼ਵਰ੍ਜਿਤਃ
ਕੇਵਲਪਰਾਨੁਗ੍ਰਹਪ੍ਰਯੋਜਨੋ ਵਿਦ੍ਯੋਪਯੋਗਾਰ੍ਥੀ ਪੂਰ੍ਵਮੁਪਦਿਸ਼ੇਤ੍ — oਕ़੍ ਸਦੇਵ
ਸੋਮ੍ਯੇਦਮਗ੍ਰ ਆਸੀਦੇਕਮੇਵਾਦ੍ਵਿਤੀਯਂcਕ़੍ oਕ़੍ ਯਤ੍ਰ ਨਾਨ੍ਯਤ੍ ਪਸ਼੍ਯਤਿcਕ़੍ oਕ़੍ ਆਤ੍ਮਾ ਵਾ
ਇਦਮੇਕ ਏਵਾਗ੍ਰ ਆਸੀਤ੍cਕ़੍ oਕ़੍ ਸਰ੍ਵਂ ਖਲ੍ਵਿਦਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮcਕ़੍ ਇਤ੍ਯ੍(ਆਦ੍ਯਃ)
ਆਤ੍ਮੈਕਤ੍ਵਪ੍ਰਤਿਪਾਦਨਪਰਾਃ ਸ਼੍ਰੁਤੀਃ ॥ ੬ ॥

ਉਪਦਿਸ਼੍ਯ ਚ ਗ੍ਰਾਹਯੇਦ੍ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣੋ ਲਕ੍ਸ਼ਣਂ — oਕ़੍ ਯ ਆਤ੍ਮਾਪਹਤਪਾਪ੍ਮਾcਕ़੍ oਕ़੍
ਯਤ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦਪਰੋਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ ਬ੍ਰਹ੍ਮcਕ़੍ oਕ़੍ ਯੋऽਨਾਤ੍ਮ੍ਯੇcਕ़੍ oਕ़੍ ਸ ਵਾ ਏਸ਼ਃcਕ़੍ oਕ़੍
ਅਪ੍ਰਾਣੋ ਹ੍ਯਮਨਾਃcਕ़੍ oਕ़੍ ਸਬਾਹ੍ਯਾਭ੍ਯਨ੍ਤਰੋ ਹ੍ਯਜਃcਕ़੍ oਕ़੍ ਵਿਜ੍ਞਾਨਘਨ ਏਵcਕ़੍
oਕ़੍ ਅਨਨ੍ਤਰਮਬਾਹ੍ਯਂcਕ़੍ oਕ़੍ ਅਨ੍ਯਦੇਵ ਤਦ੍ ਵਿਦਿਤਾਦਥੋ ਅਵਿਦਿਤਾਤ੍cਕ़੍ oਕ़੍ ਆਕਾਸ਼ੋ
ਵੈ ਨਾਮcਕ़੍ ਇਤ੍ਯਾਦਿਸ਼੍ਰੁਤਿਭਿਃ ॥ ੭ ॥

ਸ੍ਮਤਿਭਿਸ਼੍ਚ — oਕ़੍ ਨ ਜਾਯਤੇ ਮ੍ਰਿਯਤੇ ਵਾcਕ़੍ oਕ़੍ ਨਾਦਤ੍ਤੇ ਕਸ੍ਯਚਿਤ੍ ਪਾਪਂcਕ़੍
oਕ़੍ ਯਥਾਕਾਸ਼ਸ੍ਥਿਤੋ ਨਿਤ੍ਯਂcਕ़੍ oਕ़੍ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਜ੍ਞਾਂ ਚਾਪਿ ਮਾਂ ਵਿਦ੍ਧਿcਕ़੍ oਕ़੍ ਨ
ਸਤ੍ ਤਨ੍ ਨਾਸਦੁਚ੍ਯਤੇcਕ़੍ oਕ़੍ ਅਨਾਦਿਤ੍ਵਾਨ੍ ਨਿਰ੍ਗੁਣਤ੍ਵਾਤ੍cਕ़੍ oਕ़੍ ਸਮਂ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ੁ
ਭੂਤੇਸ਼ੁcਕ़੍ oਕ़੍ ਉਤ੍ਤਮਃ ਪੁਰੁਸ਼ਃcਕ़੍ ਇਤ੍ਯਾਦਿਭਿਃ
ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਯੁਕ੍ਤਲਕ੍ਸ਼ਣਾਵਿਰੁਦ੍ਧਾਭਿਃ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾਸਂਸਾਰਿਤ੍ਵਪ੍ਰਤਿਪਾਦਨਪਰਾਭਿਃ ਤਸ੍ਯ
ਸਰ੍ਵੇਣਾਨਨ੍ਯਤ੍ਵਪ੍ਰਤਿਪਾਦਨਪਰਾਭਿਸ਼੍ਚ ॥ ੮ ॥

ਏਵਂ ਸ਼੍ਰੁਤਿਸ੍ਮਤਿਭਿਰ੍ਗਹਿਤਪਰਮਾਤ੍ਮਲਕ੍ਸ਼ਣਂ ਸ਼ਿਸ਼੍ਯਂ
ਸਂਸਾਰਸਾਗਰਾਦੁਤ੍ਤਿਤੀਸ਼ੁਂ ਪਚ੍ਛੇਤ੍ — ਕਸ੍ਤ੍ਵਮਸਿ ਸੋਮ੍ਯੇਤਿ ॥ ੯ ॥

ਸ ਯਦਿ ਬ੍ਰੂਯਾਤ੍ — ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਪੁਤ੍ਰੋऽਦੋਨ੍ਵਯੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰ੍ਯਾਸਂ ਗਹਸ੍ਥੋ ਵੇਦਾਨੀਮਸ੍ਮਿ
ਪਰਮਹਂਸਪਰਿਵ੍ਰਾਟ੍ ਸਂਸਾਰਸਾਗਰਾਜ੍ ਜਨ੍ਮਮਤ੍ਯੁਮਹਾਗ੍ਰਹਾਦੁਤ੍ਤਿਤੀਸ਼ੁਰਿਤਿ ॥ ੧੦ ॥

ਆਚਾਰ੍ਯੋ ਬ੍ਰੂਯਾਦ੍ — ਇਹੈਵ ਤੇ ਸੋਮ੍ਯ ਮਤਸ੍ਯ ਸ਼ਰੀਰਂ ਵਯੋਭਿਰਦ੍ਯਤੇ ਮਦ੍ਭਾਵਂ
ਵਾਪਦ੍ਯਤੇ ਤਤ੍ਰ ਕਥਂ ਸਂਸਾਰਸਾਗਰਾਦਤ੍ਤਰ੍ਤੁਮਿਚ੍ਛਸੀਤਿ ॥ ੧੧ ॥

ਸ ਯਦਿ ਬ੍ਰੂਯਾਤ੍ — ਅਨ੍ਯੋऽਹਂ ਸ਼ਰੀਰਾਤ੍ । ਸ਼ਰੀਰਂ ਤੁ ਜਾਯਤੇ ਮ੍ਰਿਯਤੇ
ਵਯੋਭਿਰਦ੍ਯਤੇ ਮਦ੍ਭਾਵਮਾਪਦ੍ਯਤੇ ਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਾਗ੍ਨ੍ਯਾਦਿਭਿਸ਼੍ ਚ ਵਿਨਾਸ਼੍ਯਤੇ
ਵ੍ਯਾਧ੍ਯਾਧਿਭਿਸ਼੍ਚ ਯੁਜ੍ਯਤੇ । ਤਸ੍ਮਿਨ੍ਨਹਂ ਸ੍ਵਸ੍ਵਕਤਧਰ੍ਮਾਧਰ੍ਮਵਸ਼ਾਤ੍ ਪਕ੍ਸ਼ੀ
ਨੀਦਮਿਵ ਪ੍ਰਵਿਸ਼੍ਟਃ ਪੁਨਃ ਪੁਨਃ ਸ਼ਰੀਰਵਿਨਾਸ਼ੇ ਧਰ੍ਮਾਧਰ੍ਮਵਸ਼ਾਚ੍ਛਰੀਰਾਨ੍ਤਰਂ
ਯਾਸ੍ਯਾਮਿ ਪੂਰ੍ਵਨੀਡਵਿਨਾਸ਼ੇ ਪਕ੍ਸ਼ੀਵ ਨੀਡਾਨ੍ਤਰਮ੍ । ਏਵਮੇਵਾਹਮਨਾਦੌ ਸਂਸਾਰੇ
ਦੇਵਤਿਰ੍ਯਞ੍ਮਨੁਸ਼੍ਯਨਿਰਯਸ੍ਥਾਨੇਸ਼ੁ ਸ੍ਵਕਰ੍ਮਵਸ਼ਾਦੁਪਾਤ੍ਤਂ ਸ਼ਰੀਰਂ ਤ੍ਯਜਨ੍ ਨਵਂ
ਨਵਂ ਚਾਨ੍ਯਦੁਪਾਦਦਾਨੋ ਜਨ੍ਮਮਰਣਪ੍ਰਬਨ੍ਧਚਕ੍ਰੇ ਘਟੀਯਨ੍ਤ੍ਰਵਤ੍ ਸ੍ਵਕਰ੍ਮਣਾ
ਭ੍ਰਾਮ੍ਯਮਾਣਃ ਕ੍ਰਮੇਣੇਦਂ ਸ਼ਰੀਰਮਾਸਾਦ੍ਯ ਸਂਸਾਰਚਕ੍ਰਭ੍ਰਮਣਾਦਸ੍ਮਾਨ੍ ਨਿਰ੍ਵਿਣ੍ਣੋ
ਭਗਵਨ੍ਤਮੁਪਸਨ੍ਨੋऽਸ੍ਮਿ ਸਂਸਾਰਚਕ੍ਰਭ੍ਰਮਣਪ੍ਰਸ਼ਮਾਯੇਤਿ । ਤਸ੍ਮਾਨ੍ ਨਿਤ੍ਯ ਏਵਾਹਂ
ਸ਼ਰੀਰਾਦਨ੍ਯਃ । ਸ਼ਰੀਰਾਣ੍ਯਾਗਚ੍ਛਨ੍ਤ੍ਯਪਗਚ੍ਛਨ੍ਤਿ ਚ ਵਾਸਾਂਸ਼ੀਵ ਪੁਰੁਸ਼ਸ੍ਯੇਤਿ ॥

੧੨ ॥

ਆਚਾਰ੍ਯੋ ਬ੍ਰੂਯਾਤ੍ — ਸਾਧ੍ਵਵਾਧੀਃ ਸਮ੍ਯਕ੍ ਪਸ਼੍ਯਸਿ । ਕਥਂ ਮਸ਼ਾਵਾਧੀਃ
ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਪੁਤ੍ਰੋऽਦੋਨ੍ਵਯੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਰ੍ਯਾਸਂ ਗਹਸ੍ਥੋ ਵਾ ਇਦਾਨੀਮਸ੍ਮਿ
ਪਰਮਹਂਸਪਰਿਵ੍ਰਾਡਿਤਿ ॥ ੧੩ ॥

ਸ ਯਦਿ ਬ੍ਰੂਯਾਤ੍ — ਭਗਵਨ੍, ਕਥਮਹਂ ਮਸ਼ਾਵਾਦਿਸ਼ਮਿਤਿ ॥ ੧੪ ॥

ਤਂ ਪ੍ਰਤਿ ਬ੍ਰੂਯਾਦਾਚਾਰ੍ਯਃ — ਯਤਸ੍ਤ੍ਵਂ ਭਿਨ੍ਨਜਾਤ੍ਯਨ੍ਵਯਸਂਸ੍ਕਾਰਂ ਸ਼ਰੀਰਂ
ਜਾਤ੍ਯਨ੍ਵਯਸਂਸ੍ਕਾਰਵਰ੍ਜਿਤਸ੍ਯਾਤ੍ਮਨਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਜ੍ਞਾਸੀਰ੍ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਪੁਤ੍ਰੋऽਦੋਨ੍ਵਯ ਇਤ੍ਯਾਦਿਨਾ
ਵਾਕ੍ਯੇਨੇਤਿ ॥ ੧੫ ॥

ਸ ਯਦਿ ਪਚ੍ਛੇਤ੍ — ਸ਼ਣੁ ਸੋਮ੍ਯ ਯਥੇਦਂ ਸ਼ਰੀਰਂ ਤ੍ਵਤ੍ਤੋ ਭਿਨ੍ਨਂ
ਭਿਨ੍ਨਜਾਤ੍ਯਨ੍ਵਯਸਂਸ੍ਕਾਰਂ ਤ੍ਵਂ ਚ ਜਾਤ੍ਯਨ੍ਵਯਸਂਸ੍ਕਾਰਵਰ੍ਜਿਤ ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਤਂ
ਸ੍ਮਾਰਯੇਤ੍ — ਸ੍ਮਰ੍ਤੁਮਰ੍ਹਸਿ ਸੋਮ੍ਯ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾਨਂ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਾਨਂ ਯਥੋਕ੍ਤਲਕ੍ਸ਼ਣਂ
ਸ਼੍ਰਾਵਿਤੋऽਸਿ oਕ़੍ ਸਦੇਵ ਸੋਮ੍ਯੇਦਂcਕ़੍ ਇਤ੍ਯਾਦਿ(ਭਿਃ) ਸ਼੍ਰੁਤਿਭਿਃ ਸ੍ਮਤਿਭਿਸ਼੍ਚ ।
ਲਕ੍ਸ਼ਣਂ ਚ ਤਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੁਤਿਭਿਃ ਸ੍ਮਤਿਭਿਸ਼੍ਚ ॥ ੧੭ ॥

ਲਬ੍ਧਪਰਮਾਤ੍ਮਲਕ੍ਸ਼ਣਸ੍ਮਤਯੇ ਬ੍ਰੂਯਾਤ੍ — ਯੋऽਸਾਵਾਕਾਸ਼ਨਾਮਾ
ਨਾਮਰੂਪਾਭ੍ਯਾਮਰ੍ਥਾਨ੍ਤਰਭੂਤੋऽਸ਼ਰੀਰੋऽਸ੍ਥੂਲਾਦਿਲਕ੍ਸ਼ਣੋऽਪਹਤਪਾਪ੍ਮਤ੍ਵਾਦਿਲਕ੍ਸ਼ਣ੍
ਅਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ਵੈਃ ਸਂਸਾਰਧਰ੍ਮੈਰਨਾਗਨ੍ਧਿਤਃ oਕ़੍ ਯਤ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦਪਰੋਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ ਬ੍ਰਹ੍ਮ
… ਏਸ਼ ਤ ਆਤ੍ਮਾ ਸਰ੍ਵਾਨ੍ਤਰਃcਕ़੍ oਕ़੍ ਅਦਸ਼੍ਟੋ ਦ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਅਸ਼੍ਰੁਤਃ ਸ਼੍ਰੋਤਾ ਅਮਤੋ
ਮਨ੍ਤਾ ਅਵਿਜ੍ਞਾਤੋ ਵਿਜ੍ਞਾਤਾcਕ़੍ ਨਿਤ੍ਯਵਿਜ੍ਞਾਨਸ੍ਵਰੂਪੋऽਨਨ੍ਤਰੋऽਬਾਹ੍ਯਃ oਕ़੍
ਵਿਜ੍ਞਾਨਘਨ ਏਵcਕ़੍ ਪਰਿਪੂਰ੍ਣ ਆਕਾਸ਼ਵਤਨਨ੍ਤਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਆਤ੍ਮਾ ਸਰ੍ਵਸ੍ਯ,
ਅਸ਼ਨਾਯਾਦਿਵਰ੍ਜਿਤਃ, ਆਵਿਰ੍ਭਾਵਤਿਰੋਭਾਵਵਰ੍ਜਿਤਸ਼੍ਚ
ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਵਿਲਕ੍ਸ਼ਣਯੋਰ੍ਨਾਮਰੂਪਯੋਰ੍ਜਗਦ੍ਬੀਜਭੂਤਯੋਃ ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਸ੍ਥਯੋਃ
ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਨ੍ਯਤ੍ਵਾਭ੍ਯਾਮਨਿਰ੍ਵਚਨੀਯਯੋਃ ਸ੍ਵਸਂਵੇਦ੍ਯਯੋਃ ਸਦ੍ਭਾਵਮਾਤ੍ਰੇਣਾਚਿਨ੍ਤ੍ਯਸ਼ਕ੍ਤਿਤ੍ਵਾਦ੍
ਵ੍ਯਾਕਰ੍ਤਾਵ੍ਯਾਕਤਯੋਃ ॥ ੧੮ ॥

ਤੇ ਨਾਮਰੂਪੇऽਵ੍ਯਾਕਤੇ ਸਤਿ ਵ੍ਯਾਕ੍ਰਿਯਮਾਣੇ ਤਸ੍ਮਾਦੇਤਸ੍ਮਾਦਾਤ੍ਮਨ ਆਕਾਸ਼ਨਾਮਾਕਤੀ
ਸਂਵਤ੍ਤੇ । ਤਚ੍ ਚਾਕਾਸ਼ਾਖ੍ਯਂ ਭੂਤਮਨੇਨ ਪ੍ਰਕਾਰੇਣ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨਃ ਸਮ੍ਭੂਤਂ
ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਤ੍ ਸਲਿਲਾਨ੍ ਮਲਮਿਵ ਫੇਨਮ੍ । ਨ ਸਲਿਲਂ ਨ ਚ ਸਲਿਲਾਦਤ੍ਯਨ੍ਤਭਿਨ੍ਨਂ
ਫੇਨਂ । ਸਲਿਲਵ੍ਯਤਿਰੇਕੇਣਦਰ੍ਸ਼ਨਾਤ੍ । ਸਲਿਲਂ ਤੁ ਸ੍ਵਚ੍ਛਮਨ੍ਯਤ੍ ਫੇਨਾਨ੍ ਮਲਰੂਪਾਤ੍
। ਏਵਂ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਨਾਮਰੂਪਾਭ੍ਯਾਮਨ੍ਯਃ ਫੇਨਾਸ੍ਥਾਨੀਯਾਭ੍ਯਾਂ ਸ਼ੁਦ੍ਧਃ
ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਸ੍ਤਦ੍ਵਿਲਕ੍ਸ਼ਣਃ । ਤੇ ਨਾਮਰੂਪੇऽਵ੍ਯਾਕਤੇ ਸਤੀ ਵ੍ਯਾਕ੍ਰਿਯਮਾਣੇ ਫੇਨਸ੍ਥਾਨੀਯੇ
ਆਕਾਸ਼ਨਾਮਾਕਤੀ ਸਂਵਤ੍ਤੇ ॥ ੧੯ ॥

ਤਤੋऽਪਿ ਸ੍ਥੂਲਭਾਵਮਾਪਦ੍ਯਮਾਨੇ ਨਾਮਰੂਪੇ ਵ੍ਯਾਕ੍ਰਿਯਮਾਣੇ ਵਾਯੁਭਾਵਮਾਪਦ੍ਯੇਤੇ
ਤਤੋऽਪ੍ਯਗ੍ਨਿਭਾਵਮਗ੍ਨੇਰਭਾਵਂ ਤਤਃ ਪਥ੍ਵੀਭਾਵਮਿਤ੍ਯੇਵਂਕ੍ਰਮੇਣ
ਪੂਰ੍ਵਪੂਰ੍ਵੋ(ਤ੍ਤਰੋ) ਤ੍ਤਰਾਨੁਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇਨ ਪਞ੍ਚਮਹਾਭੂਤਾਨਿ ਪਥਿਵ੍ਯਨ੍ਤਾਨ੍ਯੁਤ੍ਪਨ੍ਨਾਨਿ ।
ਤਤਃ ਪਞ੍ਚਮਹਾਭੂਤਗੁਣਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟਾ ਪਥ੍(ਇ) ਵੀ । ਪਥ੍(ਇ) ਵ੍ਯਾਸ਼੍ਚ ਪਞ੍ਚਾਤ੍ਮਕ੍ਯੋ
ਵ੍ਰੀਹਿਯਵਾਦ੍ਯਾ ਓਸ਼ਧਯੋ ਜਾਯਨ੍ਤੇ । ਤਾਭ੍ਯੋ ਭਕ੍ਸ਼ਿਤਾਭ੍ਯੋ ਲੋਹਿਤਂ ਸ਼ੁਕ੍ਰਂ ਚ
ਸ੍ਤ੍ਰੀਪੁਂਸਸ਼ਰੀਰਸਂਬਨ੍ਧਿ ਜਾਯਤੇ । ਤਦੁਭਯਂ
ऋਤੁਕਾਲੇऽਵਿਦ੍ਯਾਪ੍ਰਯੁਕ੍ਤਕਾਮਖਜਨਿਰ੍ਮਥਨੋਦ੍ਭੂਤਂ ਮਨ੍ਤ੍ਰਸਂਸ੍ਕਤਂ ਗਰ੍ਭਾਸ਼ਯੇ
ਨਿਸ਼ਿਚ੍ਯਤੇ । ਤਤ੍ ਸ੍ਵਯੋਨਿਰਸਾਨੁਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇਨ ਵਿਵਰ੍ਧਮਾਨਂ ਗਰ੍ਭੀਭੂਤਂ ਦਸ਼ਮੇ
ਨਵਮੇ ਵਾ ਮਾਸਿ ਸਞ੍ਜਾਯਤੇ ॥ ੨੦ ॥

ਤਜ੍ਜਾਤਂ ਲਬ੍ਧਨਾਮਾਕਤਿਕਂ ਜਾਤਕਰ੍ਮਾਦਿਭਿਰ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰਸਂਸ੍ਕਤਂ
ਪੁਨਰੁਪਨਯਨਸਂਸ੍ਕਾਰਯੋਗੇਨ ਗਹਸ੍ਥਸਂਜ੍ਞਂ ਭਵਤਿ । ਤਦੇਵ ਸ਼ਰੀਰਂ
ਪਤ੍ਨੀਸਂਯੋਗਸਂਸ੍ਕਾਰਯੋਗੇਨ ਗਹਸ੍ਥਸਂਜ੍ਞਂ ਭਵਤਿ । ਤਦੇਵ
ਵਨਸ੍ਥਸਂਸ੍ਕਾਰੇਣ ਤਾਪਸਸਂਜ੍ਞਂ ਭਵਤਿ । ਤਦੇਵ
ਕ੍ਰਿਯਾਵਿਨਿਵਤ੍ਤਿਨਿਮਿਤ੍ਤਸਂਸ੍ਕਾਰੇਣ ਪਰਿਵ੍ਰਾਟ੍ਸਂਜ੍ਞਂ ਭਵਤਿ । ਇਤ੍ਯੇਵਂ ਤ੍ਵਤ੍ਤੋ
ਭਿਨ੍ਨਂ ਭਿਨ੍ਨਜਾਤ੍ਯਨ੍ਵਯਸਂਸ੍ਕਾਰਂ ਸ਼ਰੀਰਮ੍ ॥ ੨੧ ॥

ਮਨਸ਼੍ਚੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਣਿ ਚ ਨਾਮਰੂਪਾਤ੍ਮਕਾਨ੍ਯੇਵ oਕ़੍ ਅਨ੍ਨਮਯਂ ਹਿ ਸੋਮ੍ਯ ਮਨਃcਕ़੍
ਇਤ੍ਯਾਦਿਸ਼੍ਰੁਤਿਭ੍ਯਃ ॥ ੨੨ ॥

ਕਥਂ ਚਾਹਂ ਭਿਨ੍ਨਜਾਤ੍ਯਨ੍ਵਯਸਂਸ੍ਕਾਰਵਰ੍ਜਿਤ ਇਤ੍ਯੇਤਚ੍ਛਣੁ । ਯੋऽਸੌ
ਨਾਮਰੂਪਯੋਰ੍ਵ੍ਯਾਕਰ੍ਤਾ ਨਾਮਰੂਪਧਰ੍ਮਵਿਲਕ੍ਸ਼ਣਃ ਸ ਏਵ ਨਾਮਰੂਪੇ ਵ੍ਯਾਕੁਰ੍ਵਨ੍
ਸਸ਼੍ਟ੍ਵੇਦਂ ਸ਼ਰੀਰਂ ਸ੍ਵਯਂ ਸਂਸ੍ਕਾਰਧਰ੍ਮਵਰ੍ਜਿਤੋ ਨਾਮਰੂਪ ਇਹ
ਪ੍ਰਵਿਸ਼੍ਟੋऽਨ੍ਯੈਰਦਸ਼੍ਟਃ ਸ੍ਵਯਂ ਪਸ਼੍ਯਂਸ੍ਤਥਾऽਸ਼੍ਰੁਤਃ ਸ਼ਣ੍ਵਨ੍ਨਮਤੋ
ਮਨ੍ਵਾਨੋऽਵਿਜ੍ਞਾਤੋ ਵਿਜਾਨਂ — oਕ़੍ ਸਰ੍ਵਾਣਿ ਰੂਪਾਣਿ ਵਿਚਿਤ੍ਯ ਧੀਰੋ ਨਾਮਾਨਿ
ਕਤ੍ਵਾਭਿਵਦਨ੍ ਯਦਾਸ੍ਤੇcਕ़੍ ਇਤਿ । ਅਸ੍ਮਿਨ੍ਨਰ੍ਥੇ ਸ਼੍ਰੁਤਯਃ ਸਹਸ੍ਰਸ਼ਃ oਕ़੍ ਤਤ੍
ਸਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਤਦੇਵਾਨੁਪ੍ਰਾਵਿਸ਼ਤ੍cਕ़੍ oਕ़੍ ਅਨ੍ਤਃ ਪ੍ਰਵਿਸ਼੍ਟਃ ਸ਼ਾਸ੍ਤਾ ਜਨਾਨਾਂcਕ़੍ oਕ़੍ ਸ
ਏਸ਼ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਸ਼੍ਟਃcਕ़੍ oਕ़੍ ਏਸ਼ ਤ ਆਤ੍ਮਾcਕ़੍ oਕ़੍ ਸ ਏਤਮੇਵ ਸੀਮਾਨਂ
ਵਿਦਾਰ੍ਯੈਤਯਾ ਦ੍ਵਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਦ੍ਯਤcਕ़੍ oਕ़੍ ਏਸ਼ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ੁ ਭੂਤੇਸ਼ੁ ਗੂਢੋऽਤ੍ਮਾcਕ़੍
oਕ़੍ ਸੇਯਂ ਦੇਵਤੈਕ੍ਸ਼ਤ ਹਨ੍ਤਾਹਮਿਮਾਸ੍ਤਿਸ੍ਰੋ ਦੇਵਤਾਃcਕ़੍ oਕ़੍ ਅਸ਼ਰੀਰਂ
ਸ਼ਰੀਰੇਸ਼ੁcਕ़੍ ਇਤ੍ਯਾਦ੍ਯਾਃ ॥ ੨੩ ॥

ਸ੍ਮਤਯੋऽਪਿ oਕ़੍ ਆਤ੍ਮੈਵ ਦੇਵਤਾਃ ਸਰ੍ਵਾਃcਕ़੍ oਕ़੍ ਨਵਦ੍ਵਾਰੇ ਪੁਰੇ ਦੇਹੀcਕ़੍ oਕ़੍
ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਜ੍ਞਂ ਚਾਪਿ ਮਾਂ ਵਿਦ੍ਧਿcਕ़੍ oਕ़੍ ਸਮਂ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ੁ ਭੂਤੇਸ਼ੁcਕ़੍ oਕ़੍
ਉਪਦ੍ਰਸ਼੍ਟਾਨੁਮਨ੍ਤਾ ਚcਕ़੍ oਕ़੍ ਉਤ੍ਤਮਃ ਪੁਰੁਸ਼ਸ੍ਤ੍ਵਨ੍ਯਃcਕ़੍ ਇਤ੍ਯਾਦ੍ਯਾਃ । ਤਸ੍ਮਾਜ੍
ਜਾਤ੍ਯਨ੍ਵਯਸਂਸ੍ਕਾਰਵਰ੍ਜਿਤਸ੍ਤ੍ਵਮਿਤਿ ਸਿਦ੍ਧਮ੍ ॥ ੨੪ ॥

ਸ ਯਦਿ ਬ੍ਰੂਯਾਤ੍ — ਅਨ੍ਯ ਏਵਾਹਮਜ੍ਞਃ ਸੁਖੀ ਦੁਃਖੀ ਬਦ੍ਧਃ ਸਂਸਾਰੀ, ਅਨ੍ਯੋऽਸੌ
ਮਦ੍ਵਿਲਕ੍ਸ਼ਣੋऽਸਂਸਾਰੀ ਦੇਵਃ, ਤਮਹਂ
ਬਲ੍ਯੁਪਹਾਰਨਮਸ੍ਕਾਰਾਦਿਭਿਰ੍ਵਰ੍ਣਸ਼੍ਰਮਕਰ੍ਮਭਿਸ਼੍ਚਾਰਾਧ੍ਯ
ਸਂਸਾਰਸਾਗਰਾਦੁਤ੍ਤਿਤੀਰ੍ਸ਼ੁਰਸ੍ਮਿ ਕਥਮਹਂ ਸ ਏਵੇਤਿ ॥ ੨੫ ॥

ਆਚਾਰ੍ਯੋ ਬ੍ਰੂਯਾਤ੍ — ਨੈਵਂ ਸੋਮ੍ਯ ਪ੍ਰਤਿਪਤ੍ਤੁਮਰ੍ਹਸਿ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਿਦ੍ਧਤ੍ਵਾਦ੍
ਭੇਦਪ੍ਰਤਿਪਤ੍ਤੇਃ । ਕਥਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਿਦ੍ਧਾ ਭੇਦਪ੍ਰਤਿਪਤ੍ਤਿਰਿਤ੍ਯਤ ਆਹ — oਕ़੍
ਅਨ੍ਯੋऽਸਾਵਨ੍ਯੋऽਹਮਸ੍ਮੀਤਿ ਨ ਸ ਵੇਦcਕ़੍ oਕ़੍ ਮਤ੍ਯੋਃ ਸ ਮਤ੍ਯੁਮਾਪ੍ਨੋਤਿ ਯ ਇਹ
ਨਾਨੇਵ ਪਸ਼੍ਯਤਿcਕ़੍ ਇਤ੍ਯੇਵਮਾਦ੍ਯਾਃ ॥ ੨੬ ॥

ਏਤਾ ਏਵ ਸ਼੍ਰੁਤਯੋ ਭੇਦਪ੍ਰਤਿਪਤ੍ਤੇਃ ਸਂਸਾਰਗਮਨਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯਨ੍ਤਿ ॥ ੨੭ ॥

ਅਭੇਦਪ੍ਰਤਿਪਤ੍ਤੇਸ਼੍ਚ ਮੋਕ੍ਸ਼ਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯਨ੍ਤਿ ਸਹਸ੍ਰਸ਼ਃ — oਕ़੍ ਸ ਆਤ੍ਮਾ ਤਤ੍
ਤ੍ਵਮਸਿcਕ़੍ ਇਤਿ ਪਰਮਾਤ੍ਮਭਾਵਂ ਵਿਧਾਯ oਕ़੍ ਆਚਾਰ੍ਯਵਾਨ੍ ਪੁਰੁਸ਼ੋ ਵੇਦcਕ़੍
ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾ oਕ़੍ ਤਸ੍ਯ ਤਾਵਦੇਵ ਚਿਰਂcਕ़੍ ਇਤਿ ਮੋਕ੍ਸ਼ਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯਨ੍ਤ੍ਯਭੇਦਵਿਜ੍ਞਾਨਾਦੇਵ
ਸਤ੍ਯਸਨ੍ਧਸ੍ਯਾਤਸ੍ਕਰਸ੍ਯੇਵ ਦਾਹਾਦ੍ਯਭਾਵਦਸ਼੍ਟਾਨ੍ਤੇਨ ਸਂਸਾਰਾਭਾਵਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯਨ੍ਤਿ
ਭੇਦਦਰ੍ਸ਼ਨਾਦਸਤ੍ਯਾਭਿਸਨ੍ਧਸ੍ਯ ਸਂਸਾਰਗਮਨਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯਨ੍ਤਿ ਤਸ੍ਕਰਸ੍ਯੇਵ
ਦਾਹਾਦਿਦਸ਼੍ਟਾਨ੍ਤੇਨ ॥ ੨੮ ॥

oਕ़੍ ਤ ਇਹ ਵ੍ਯਾਘ੍ਰੋ ਵਾcਕ़੍ ਇਤ੍ਯਾਦਿਨਾ ਚਾਭੇਦਦਰ੍ਸ਼ਨਾਤ੍ oਕ़੍ (ਸ) ਸ੍ਵਰਾਡ੍ ਭਵਤਿcਕ़੍
ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਤਦ੍ਵਿਪਈਤੇਨ ਭੇਦਦਰ੍ਸ਼ਨੇਨ ਸਂਸਾਰਗਮਨਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯਨ੍ਤਿ — oਕ़੍ ਅਥ
ਯੇऽਨ੍ਯਥਾਤੋ ਵਿਦੁਰਨ੍ਯਰਾਜਾਨਸ੍ਤੇ ਕ੍ਸ਼ਯ੍ਯਲੋਕਾ ਭਵਨ੍ਤਿcਕ़੍ ਇਤਿ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਾਖਮ੍ ।
ਤਸ੍ਮਾਨ੍ ਮਸ਼ੈਵਾਵਾਦੀਃ — ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਪੁਤ੍ਰੋऽਦੋਨ੍ਵਯਃ ਸਂਸਾਰੀ ਪਰਮਾਤ੍ਮਵਿਲਕ੍ਸ਼ਣ
ਇਤਿ ॥ ੨੯ ॥

ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪ੍ਰਤਿਸਿਦ੍ਧਤ੍ਵਾਤ੍ ਭੇਦਦਰ੍ਸ਼ਨਸ੍ਯ ਭੇਦਵਿਸ਼ਯਤ੍ਵਾਚ੍ ਚ ਕਰ੍ਮੋਪਾਦਾਨਸ੍ਯ,
ਕਰ੍ਮਸਾਧਨਤ੍ਵਾਚ੍ ਚ ਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਾਦੇਃ ਕਰ੍ਮਸਾਧਨੋਪਾਦਾਨਸ੍ਯ
ਪਰਮਾਤ੍ਮਾਭੇਦਪ੍ਰਤਿਪਤ੍ਤ੍ਯਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ੇਧਃ ਕਤੋ ਵੇਦਿਤਵ੍ਯਃ । ਕਰ੍ਮਣਾਂ
ਤਤ੍ਸਾਧਨਾਨਾਂ ਚ ਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਾਦੀਨਾਂ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾਭੇਦਪ੍ਰਤਿਪਤ੍ਤਿਵਿਰੁਦ੍ਧਤ੍ਵਾਤ੍ ।
ਸਂਸਾਰਿਣੋ ਹਿ ਕਰ੍ਮਾਣਿ ਵਿਧੀਯਨ੍ਤੇ ਤਤ੍ਸਾਧਨਾਨਿ ਚ ਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਾਦੀਨਿ ਨ
ਪਰਮਾਤ੍ਮਨੋऽਭੇਦਦਰ੍ਸ਼ਿਨਃ । ਭੇਦਦਰ੍ਸ਼ਨਮਾਤ੍ਰੇਣ ਚ ਤਤੋऽਨ੍ਯਤ੍ਵਮ੍ ॥ ੩੦ ॥

ਯਦਿ ਚ ਕਰ੍ਮਾਣਿ ਕਰ੍ਤਵ੍ਯਾਨਿ ਨ ਨਿਵਰ੍ਤਯਿਸ਼ਿਤਾਨਿ ਕਰ੍ਮਸਾਧਨਾਸਮ੍ਬਨ੍ਧਿਨਃ
ਕਰ੍ਮਨਿਮਿਤ੍ਤਜਾਤ੍ਯਾਸ਼੍ਰਮਾਦ੍ਯਸਮ੍ਬਨ੍ਧਿਨਸ਼੍ਚ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨ ਆਤ੍ਮਨੈਵਾਭੇਦਪ੍ਰਤਿਪਤ੍ਤਿਂ
ਨਾਵਕ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ oਕ़੍ ਸ ਆਤ੍ਮਾ ਤਤ੍ ਤ੍ਵਮਸਿcਕ़੍
ਇਤ੍ਯੇਵਮਾਦਿਭਿਰ੍ਨਿਸ਼੍ਚਿਤਰੂਪੈਰ੍ਵਾਕ੍ਯੈਰ੍ਭੇਦਪ੍ਰਤਿਪਤ੍ਤਿਨਿਨ੍ਦਾਂ ਚ ਨਾਭ੍ਯਧਾਸ੍ਯਤ੍ oਕ़੍
ਏਸ਼ ਨਿਤ੍ਯੋ ਮਹਿਮਾ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਸ੍ਯcਕ़੍ oਕ़੍ ਅਨਨ੍ਵਾਗਤਂ ਪੁਣ੍ਯੇਨਾਨਨ੍ਵਾਗਤਂ ਪਾਪੇਨcਕ़੍
oਕ़੍ ਅਤ੍ਰ ਸ੍ਤੇਨੋऽਸ੍ਤੇਨcਕ़੍ ਇਤ੍ਯਾਦਿਨਾ ॥ ੩੧ ॥

ਕਰ੍ਮਾਸਮ੍ਬਨ੍ਧਰੂਪਤ੍ਵਂ ਕਰ੍ਮਨਿਮਿਤ੍ਤਵਰ੍ਣਾਦ੍ਯਸਮ੍ਬਨ੍ਧਰੂਪਤਾਂ (ਚ) ਨਾਭ੍ਯਧਾਸ੍ਯਤ੍
ਕਰ੍ਮਾਣਿ (ਚ) ਕਰ੍ਮਸਾਧਨਾਨਿ (ਚ) ਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਾਦੀਨਿ ਯਦ੍ਯਪਰਿਤਿਤ੍ਯਾਜਯਿਸ਼ਿਤਾਨਿ ।
ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਸਾਧਨਂ ਕਰ੍ਮ ਪਰਿਤ੍ਯਕ੍ਤਵ੍ਯਂ ਮੁਮੁਕ੍ਸ਼ੁਣਾ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾਭੇਦਦਰ੍ਸ਼ਨਵਿਰੋਧਾਤ੍
। ਆਤ੍ਮਾ ਚ ਪਰ ਏਵੇਤਿ ਪ੍ਰਤਿਪਤ੍ਤਵ੍ਯੋ ਯਥਾਸ਼੍ਰੁਤ੍ਯੁਕ੍ਤਲਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ ੩੨ ॥

ਸ ਯਦਿ ਬ੍ਰੂਯਾਤ੍ — ਭਗਵ੍ਨ੍ ਦਹ੍ਯਮਾਨੇ ਛਿਦ੍ਯਮਾਨੇ ਵਾ ਦੇਹੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾ ਵੇਦਨਾ,
ਅਸ਼ਨਾਯਾਦਿਨਿਮਿਤ੍ਤਂ ਚ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਂ ਦੁਃਖਂ ਮਮ । ਪਰਸ਼੍ਚਾਤ੍ਮਾ oਕ़੍ ਅਪਹਤਪਾਪ੍ਮਾ
ਵਿਜਰੋ ਵਿਮਤ੍ਯੁਰ੍ਵਿਸ਼ੋਕੋ ਵਿਜਿਘਤ੍ਸੋऽਪਿਪਾਸਃcਕ़੍ ਸਰ੍ਵਸਂਸਾਰਧਰ੍ਮਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ
ਸ਼੍ਰੂਯਤੇ ਸਰ੍ਵਸ਼੍ਰੁਤਿਸ਼ੁ ਸ੍ਮਤਿਸ਼ੁ ਚ । ਕਥਂ
ਤਦ੍ਵਿਲਕ੍ਸ਼ਣੋऽਨੇਕਸਂਸਾਰਧਰ੍ਮਸਂਯੁਕ੍ਤਃ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾਨਮਾਤ੍ਮਤ੍ਵੇਨ ਮਾਂ ਚ
ਸਂਸਾਰਿਣਂ ਪਰਮਾਤ੍ਮਤ੍ਵੇਨਾਗ੍ਨਿਮਿਵ ਸ਼ੀਤਤ੍ਵੇਨ ਪ੍ਰਤਿਪਦ੍ਯੇਯਮ੍ । ਸਂਸਾਰਿ ਚ ਸਨ੍
ਸਰ੍ਵਾਭ੍ਯੁਦਯਨਿਃਸ਼੍ਰੇਯਸਸਾਧਨੇऽਧਿਕਤੋऽਭ੍ਯੁਦਯਨਿਃਸ਼੍ਰੇਯਸਸਾਧਨਾਨਿ ਕਰ੍ਮਾਣਿ
ਤਤ੍ਸਾਧਨਨਾਨਿ ਚ ਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਾਦੀਨਿ ਕਥਂ ਪਰਿਯਜੇਯਮਿਤਿ ॥ ੩੩ ॥

ਤਂ ਪ੍ਰਤਿ ਬ੍ਰੂਯਾਤ੍ — ਯਦਵੋਚੋ ਦਹ੍ਯਮਾਨੇ ਵਾ ਦੇਹੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾ ਵੇਦਨੋਪਲਭ੍ਯਤੇ
ਮਮੇਤਿ ਤਦਸਤ੍ । ਕਸ੍ਮਾਤ੍ । ਦਹ੍ਯਮਾਨੇ ਛਿਦ੍ਯਮਾਨ ਇਵ ਵਕ੍ਸ਼
ਉਪਲਬ੍ਧੁਰੁਪਲਭ੍ਯਮਾਨੇ ਕਰ੍ਮਣਿ ਸ਼ਰੀਰੇ ਦਾਹਚ੍ਛੇਦਵੇਦਨਾਯਾ ਉਪਲਭ੍ਯਮਾਨਤ੍ਵਾਦ੍
ਦਾਹਾਦਿਸਮਾਨਾਸ਼੍ਰਯੈਵ ਵੇਦਨਾ । ਯਤ੍ਰ ਹਿ ਦਾਹਃ ਛੇਦੋ ਵਾ ਕ੍ਰਿਯਤੇ ਤਤ੍ਰੈਵ
ਵ੍ਯਪਦਿਸ਼ਤਿ ਦਾਹਾਦਿਵੇਦਨਾਂ ਲੋਕੋ ਨ ਦਾਹਾਦ੍ਯੁਪਲਬ੍ਧਰੀਤਿ । ਕਥਮ੍ । ਕ੍ਵ ਤੇ
ਵੇਦਨੇਤਿ ਪਸ਼੍ਟਃ ਸ਼ਿਰਸਿ ਮੇ ਵੇਦਨੋਰਸ੍ਯੁਦਰ ਇਤਿ ਯਤ੍ਰ ਦਾਹਾਦਿਸ੍ਤਤ੍ਰ
ਵ੍ਯਪਦਿਸ਼ਤਿ ਨੋਪਲਬ੍ਧਰੀਤਿ । ਯਦ੍ਯੁਪਲਬ੍ਧਰਿ ਵੇਦਨਾ ਸ੍ਯਾਦ੍ ਵੇਦਨਾਨਿਮਿਤ੍ਤਂ ਵਾ
ਦਾਹਚ੍ਛੇਦਾਦਿ ਵੇਦਨਾਸ਼੍ਰਯਤ੍ਵੇਨੋਪਦਿਸ਼ੇਦ੍ ਦਾਹਾਦ੍ਯਾਸ਼੍ਰਯਵਤ੍ ॥ ੩੪ ॥

ਸ੍ਵਯਂ ਚ ਨੋਪਲਭ੍ਯੇਤ ਚਕ੍ਸ਼ੁਰ੍ਗਤਰੂਪਵਤ੍ । ਤਸ੍ਮਾਦ੍
ਦਾਹਚ੍ਛੇਦਾਦਿਸਮਾਨਾਸ਼੍ਰਯਤ੍ਵੇਨੋਪਲਭ੍ਯਮਾਨਤ੍ਵਾਦ੍ ਦਾਹਾਦਿਵਤ੍ ਕਰ੍ਮਭੂਤੈਵ ਵੇਦਨਾ ।
ਭਾਵਰੂਪਤ੍ਵਾਚ੍ ਚ ਸਾਸ਼੍ਰਯਾ ਤਣ੍ਡੁਲਪਾਕਵਤ੍ । ਵੇਦਨਾਸਮਾਨਾਸ਼੍ਰਯ ਏਵ ਤਤ੍ਸਂਸ੍ਕਾਰਃ ।
ਸ੍ਮਤਿਸਮਾਨਕਾਲ ਏਵੋਪਲਭ੍ਯਮਾਨਤ੍ਵਾਤ੍ । ਵੇਦਨਾਵਿਸ਼ਯਸ੍ਤਨ੍ਨਿਮਿਤ੍ਤਵਿਸ਼ਯਸ਼੍ਚ
ਦ੍ਵੇਸ਼ੋऽਪਿ ਸਂਸ੍ਕਾਰਸਮਾਨਾਸ਼੍ਰਯ ਏਵ । ਤਥਾ ਚੋਕ੍ਤਂ — oਕ़੍ ਰੂਪਸਂਸ੍ਕਾਰਤੁਲ੍ਯਾਧਿ
ਰਾਗਦ੍ਵੇਸ਼ੌ ਭਯਂ ਚ ਯਤ੍ । ਗਹ੍ਯਤੇ ਧੀਸ਼੍ਰਯਂ ਤਸ੍ਮਾਜ੍ ਜ੍ਞਾਤਾ ਸ਼ੁਦ੍ਧੋऽਭਯਃ
ਸਦਾcਕ़੍ ॥ ੩੫ ॥

ਕਿਮਾਸ਼੍ਰਯਃ ਪੁਨਾ ਰੂਪਾਦਿਸਂਸ੍ਕਾਰਾਦਯ ਇਤਿ । ਉਚ੍ਯਤੇ । ਯਤ੍ਰ ਕਾਮਾਦਯਃ । ਕ੍ਵ ਪੁਨਸ੍ਤੇ
ਕਾਮਾਦਯਃ । oਕ़੍ ਕਾਮਃ ਸਙ੍ਕਲ੍ਪੋ ਵਿਚਿਕਿਤ੍ਸਾcਕ़੍ ਇਤ੍ਯਾਦਿਸ਼੍ਰੁਤੇਰ੍ਬੁਦ੍ਧਾਵੇਵ ।
ਤਤ੍ਰੈਵ ਰੂਪਾਦਿਸਂਸ੍ਕਾਰਾਦਯੋऽਪਿ oਕ़੍ ਕਸ੍ਮਿਨ੍ ਨੁ ਰੂਪਾਣਿ ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਿਤਾਨੀਤਿ
ਹਦਯੇcਕ़੍ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੁਤੇਃ । oਕ़੍ ਕਾਮਾ ਯੇऽਸ੍ਯ ਹਦਿ ਸ਼੍ਰਿਤਾਃcਕ़੍ oਕ़੍ ਤੀਰ੍ਣੋ ਹਿcਕ़੍
oਕ़੍ ਅਸਙ੍ਗੋ ਹ੍ਯਯਂcਕ़੍ oਕ़੍ ਤਦ੍ ਵਾ ਅਸ੍ਯੈਤਦਤਿਚ੍ਛਨ੍ਦਾਃcਕ़੍
ਇਤ੍ਯਾਦਿਸ਼੍ਰੁਤਿਸ਼ਤੇਭ੍ਯਃ oਕ़੍ ਅਵਿਕਾਰ੍ਯੋऽਯਮੁਚ੍ਯਤੇcਕ़੍ oਕ़੍ ਅਨਾਦਿਤ੍ਵਾਨ੍ ਨਿਰ੍ਗੁਣਤ੍ਵਾਤ੍cਕ़੍
ਇਤ੍ਯਾਦਿ — ਇਚ੍ਛਾਦ੍ਵੇਸ਼ਾਦਿ ਚ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਸ੍ਯੈਵ ਵਿਸ਼ਯਸ੍ਯ ਧਰ੍ਮੋ ਨਾਤ੍ਮਨ ਇਤਿ —
ਸ੍ਮਤਿਭ੍ਯਸ਼੍ਚ ਕਰ੍ਮਸ੍ਥੈਵਾਸ਼ੁਦ੍ਧਿਰ੍ਨਾਤ੍ਮਸ੍ਥਾ ਇਤਿ ॥ ੩੬ ॥

ਅਤੋ ਰੂਪਾਦਿਸਂਸ੍ਕਾਰਾਦ੍ਯਸ਼ੁਦ੍ਧਿਸਂਬਨ੍ਧਾਭਾਵਾਨ੍ ਨ ਪਰਸ੍ਮਾਦਾਤ੍ਮਨੋ ਵਿਲਕ੍ਸ਼ਣਸ੍ਤ੍ਵਮਿਤਿ
ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਦਿਵਿਰੋਧਾਭਾਵਾਦ੍ ਯੁਕ੍ਤਂ ਪਰ ਏਵਾਤ੍ਮਾਹਮਿਤਿ ਪ੍ਰਤਿਪਤ੍ਤੁਂ — oਕ़੍
ਤਦਾਤ੍ਮਾਨਮੇਵਾਵੇਦ੍ (ਅਹਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਸ੍ਮਿ) cਕ़੍ oਕ़੍ ਏਕਧੈਵਾਨੁਮ੍ਦ੍ਰਸ਼੍ਟਵ੍ਯਂcਕ़੍ oਕ़੍
ਅਹਮੇਵਾਧਸ੍ਤਾਤ੍cਕ़੍ oਕ़੍ ਆਤ੍ਮੈਵਾਧਸ੍ਤਾਤ੍cਕ़੍ oਕ़੍ ਸਰ੍ਵਮਾਤ੍ਮਾਨਂ ਪਸ਼੍ਯੇਤ੍cਕ़੍ oਕ़੍
ਯਤ੍ਰ ਤ੍ਵਸ੍ਯ ਸਰ੍ਵਮਾਤ੍ਮੈਵcਕ़੍ oਕ़੍ ਇਦਂ ਸਰ੍ਵਂ ਯਦਯਮਾਤ੍ਮਾcਕ़੍ oਕ़੍ ਸ ਏਸ਼ੋ
(‘ਕਲਃ) cਕ़੍ oਕ़੍ ਅਨਨ੍ਤਰਮਬਾਹ੍ਯਂcਕ़੍ oਕ़੍ ਸਬਾਹ੍ਯਾਭ੍ਯਨ੍ਤਰੋ ਹ੍ਯਜਃcਕ़੍ oਕ़੍
ਬ੍ਰਹ੍ਮੈਵੇਦਂcਕ़੍ oਕ़੍ ਏਤਯਾ ਦ੍ਵਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਦ੍ਯਤcਕ़੍ oਕ़੍ ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਨਸ੍ਯ
ਨਾਮਧੇਯਾਨਿcਕ़੍ oਕ़੍ ਸਤ੍ਯਂ ਜ੍ਞਾਨਮਨਨ੍ਤਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮcਕ़੍ oਕ़੍ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਵਾcਕ़੍ oਕ़੍
ਤਤ੍ ਸਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਤਦੇਵਾਨੁਪ੍ਰਵਿਸ਼ਤ੍cਕ़੍ oਕ़੍ ਏਕੋ ਦੇਵਃ ਸਰ੍ਵਭੂਤੇਸ਼ੁ ਗੁਢਃcਕ़੍ oਕ़੍
ਅਸ਼ਰੀਰਂ ਸ਼ਰੀਰੇਸ਼ੁcਕ़੍ oਕ़੍ ਨ ਜਾਯਤੇ ਮ੍ਰਿਯਤੇcਕ़੍ oਕ़੍ ਸ੍ਵਪ੍ਨਾਨ੍ਤਂ
ਜਾਗਰਿਤਾਨ੍ਤਂcਕ़੍ oਕ़੍ ਸ ਮ ਆਤ੍ਮੇਤਿ ਵਿਦ੍ਯਾਤ੍cਕ़੍ oਕ़੍ ਯਸ੍ਤੁ ਸਰ੍ਵਾਣਿ ਭੂਤਾਨਿcਕ़੍
oਕ़੍ ਤਦੇਜਤਿ ਤਨ੍ ਨੈਜਤਿcਕ़੍ oਕ़੍ ਵੇਨਸ੍ਤਤ੍ ਪਸ਼੍ਯਨ੍cਕ़੍ oਕ़੍ ਤਦੇਵਾਗ੍ਨਿਃcਕ़੍ oਕ़੍
ਅਹਂ ਮਨੁਰਭਵਂ ਸੂਰ੍ਯਸ਼੍ਚcਕ़੍ oਕ़੍ ਅਨ੍ਤਃ ਪ੍ਰਵਿਸ਼੍ਟਃ ਸ਼ਾਸ੍ਤਾ ਜਨਾਨਾਂcਕ़੍ oਕ़੍
ਸਦੇਵ ਸੋਮ੍ਯcਕ़੍ oਕ़੍ ਤਤ੍ ਸਤ੍ਯਂ ਸ ਆਤ੍ਮਾ ਤਤ੍ ਤ੍ਵਮਸਿcਕ़੍ ਇਤ੍ਯਾਦਿਸ਼੍ਰੁਤਿਭ੍ਯਃ ॥

੩੭ ॥

ਸ੍ਮਤਿਭ੍ਯਸ਼੍ਚ — oਕ़੍ ਪੂਃ ਪ੍ਰਾਣਿਨਃ … ਗੁਹਾਸ਼ਯਸ੍ਯcਕ़੍ oਕ़੍ ਆਤ੍ਮੈਵ
ਦੇਵਤਾਃcਕ़੍ oਕ़੍ ਨਵਦ੍ਵਾਰੇ ਪੁਰੇcਕ़੍ oਕ़੍ ਸਮਂ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ੁ ਭੂਤੇਸ਼ੁcਕ़੍ oਕ़੍
ਵਿਦ੍ਯਾਵਿਨਯਸਮ੍ਪਨ੍ਨੇcਕ़੍ oਕ़੍ ਅਵਿਭਕ੍ਤਂ ਵਿਭਕ੍ਤੇਸ਼ੁcਕ़੍ oਕ़੍ ਵਾਸੁਦੇਵਃ ਸਰ੍ਵਂcਕ़੍
ਇਤ੍ਯਾਦਿਭ੍ਯਃ, ਏਕ ਏਵਾਤ੍ਮਾ ਪਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ (ਸਰ੍ਵ) ਸਂਸਾਰਧਰ੍ਮਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਸ੍ਤ੍ਵਮਿਤਿ
ਸਿਦ੍ਧਮ੍ ॥ ੩੮ ॥

ਸ ਯਦਿ ਬ੍ਰੂਯਾਤ੍ — ਯਦਿ ਭਗਵਨ੍ oਕ़੍ ਅਨਨ੍ਤਰੋऽਬਾਹ੍ਯਃcਕ़੍ oਕ़੍ ਸਬਾਹ੍ਯਾਭ੍ਯਨ੍ਤਰੋ
ਹ੍ਯਜਃcਕ़੍ oਕ़੍ ਕਤ੍ਸ੍ਨਃ ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਨਘਨ ਏਵcਕ़੍ ਸੈਨ੍ਧਵਘਨਵਦਾਤ੍ਮਾ
ਸਰ੍ਵਮੂਰ੍ਤਿਭੇਦਵਰ੍ਜਿਤ ਆਕਾਸ਼ਵਦੇਕਰਸਃ ਕਿਮਿਦਂ ਦਸ਼੍ਯਤੇ ਸ਼੍ਰੂਯਤੇ ਵਾ ਸਾਧ੍ਯਂ
ਸਾਧਨਂ (ਵਾ) ਸਾਧਕਸ਼੍ਚੇਤਿ ਸ਼੍ਰੁਤਿਸ੍ਮਤਿਲੋਕਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਂ
ਵਾਦਿਸ਼ਤਵਿਪ੍ਰਤਿਪਤ੍ਤਿਵਿਸ਼ਯ ਇਤਿ ॥ ੩੯ ॥

ਆਚਾਰ੍ਯੋ ਬ੍ਰੂਯਾਤ੍ — ਅਵਿਦ੍ਯਾਕਤਮੇਤਦ੍ ਯਦਿਦਂ ਦਸ਼੍ਯਤੇ ਸ਼੍ਰੂਯਤੇ ਵਾ
ਪਰਮਾਰ੍ਥਤਸ੍ਤ੍ਵੇਕ ਅਵਾਤ੍ਮਾ ਅਵਿਦ੍ਯਾਦਸ਼੍ਟੇਰਨੇਕਵਦਵਭਾਸਤੇ
ਤਿਮਿਰਦਸ਼੍ਟ੍ਯਾਨੇਕਚਨ੍ਦ੍ਰਵਤ੍ । oਕ़੍ ਯਤ੍ਰ ਵਾਨ੍ਯਦਿਵ ਸ੍ਯਾਤ੍cਕ़੍ oਕ़੍ ਯਤ੍ਰ ਹਿ
ਦ੍ਵੈਤਮਿਵ ਭਵਤਿ ਇਤਰ ਇਤਰਂ ਪਸ਼੍ਯਤਿcਕ़੍ oਕ़੍ ਮਤ੍ਯੋਃ ਸ ਮਤ੍ਯੁਮਾਪ੍ਨੋਤਿcਕ़੍
oਕ़੍ ਅਥ ਯਤ੍ਰਾਨੁਅਤ੍ ਪਸ਼੍ਯਤ੍ਯਨ੍ਯਚ੍ਛਣੋਤ੍ਯਨ੍ਯਦ੍ ਵਿਜਾਨਾਤਿ ਤਦਲ੍ਪਂ … ਅਥ
ਯਦਲ੍ਪਂ ਤਨ੍ ਮਰ੍ਤ੍ਯਂcਕ़੍ ਇਤਿ oਕ़੍ ਵਾਚਾਰਮ੍ਭਣਂ ਵਿਕਾਰੋ ਨਾਮਧੇਯਂcਕ़੍ (oਕ़੍
ਅਨਤਂcਕ़੍ ) oਕ़੍ ਅਨ੍ਯੋऽਸਾਵਨ੍ਯੋऽਹਂcਕ़੍ ਇਤਿ
ਭੇਦਦਰ੍ਸ਼ਨਨਿਨ੍ਦੋਪਪਤ੍ਤੇਰਵਿਦ੍ਯਾਕਤਂ ਦ੍ਵੈਤਂ oਕ़੍ ਏਕਮੇਵਾਦ੍ਵਿਤੀਯਂcਕ़੍ oਕ़੍
ਯਤ੍ਰ ਤ੍ਵਸ੍ਯcਕ़੍ oਕ़੍ ਕੋ ਮੋਹਃ ਕਃ ਸ਼ੋਕਃcਕ़੍ ਇਤ੍ਯਾਦ੍ਯੇਕਤ੍ਵਵਿਧਿਸ਼੍ਰੁਤਿਭ੍ਯਸ਼੍ਚੇਤਿ
॥ ੪੦ ॥

ਯਦ੍ਯੇਵਂ ਭਗਵਨ੍, ਕਿਮਰ੍ਥਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਯਾ ਸਾਧ੍ਯਸਾਧਨਾਦਿਭੇਦ ਉਚ੍ਯਤੇ ਉਤ੍ਪਤ੍ਤਿਃ
ਪ੍ਰਲਯਸ਼੍ਚੇਤਿ ॥ ੪੧ ॥

ਅਤ੍ਰੋਚ੍ਯਤੇ — ਅਵਿਦ੍ਯਾਵਤ ਉਪਾਤ੍ਤਸ਼ਰੀਰਾਦਿਭੇਦਸ੍ਯੇਸ਼੍ਟਾਨਿਸ਼੍ਟਯੋਗਿਨਮਾਤ੍ਮਾਨਂ
ਮਨ੍ਯਮਾਨਸ੍ਯ ਸਾਧਨੈਰੇਵੇਸ਼੍ਟਾਨਿਸ਼੍ਟਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿਪਰਿਹਾਰੋਪਾਯਵਿਵੇਕਮਜਾਨਤ ਇਸ਼੍ਟਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿਂ
ਚਾਨਿਸ਼੍ਟਪਰਿਹਾਰਂ ਚੇਚ੍ਛਤਃ ਸ਼ਨੈਸ੍ਤਦ੍ਵਿਸ਼ਯਮਜ੍ਞਾਨਂ ਨਿਵਰ੍ਤਯਤਿ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਂ ਨ
ਸਾਧ੍ਯਸਾਧਨਾਦਿਭੇਦਂ ਵਿਧਤ੍ਤੇ । ਅਨਿਸ਼੍ਟਰੂਪਃ ਸਂਸਾਰੋ ਹਿ ਸ ਇਤਿ ਤਦ੍
ਭੇਦਦਸ਼੍ਟਿਮੇਵਾਵਿਦ੍ਯਾਂ ਸਂਸਾਰਮੂਲਮੁਨ੍ਮੂਲਯਤਿ
ਉਤ੍ਪਤ੍ਤਿਪ੍ਰਲਯਾਦ੍ਯੇਕਤ੍ਵੋਪਪਤ੍ਤਿਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਨੇਨ ॥ ੪੨ ॥

ਅਵਿਦ੍ਯਾਯਾਮੁਨ੍ਮੂਲ੍ਤਿਤਾਯਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤਿਸ੍ਮਤਿਨ੍ਯਾਯੇਭ੍ਯਃ oਕ़੍ ਅਨਨ੍ਤਰਮਬਾਹ੍ਯਂcਕ़੍ oਕ़੍
ਸਬਾਹ੍ਯਾਭ੍ਯਨ੍ਤਰੋ ਹ੍ਯਜਃcਕ़੍ ਸੈਧਵਘਨਵਤ੍ oਕ़੍ ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਨਘਨ ਏਵcਕ़੍
ਏਕਰਸ ਆਤ੍ਮਾ ਆਕਾਸ਼ਵਤ੍ ਪਰਿਪੂਰ੍ਣ ਇਤ੍ਯਤ੍ਰੈਵੈਕਾ ਪ੍ਰਜ੍ਞਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਿਤਾ
ਪਰਮਾਰ੍ਥਦਰ੍ਸ਼ਿਨੋ ਭਵਤਿ ਨ
ਸਾਧ੍ਯਸਾਧਨੋਤ੍ਪਤ੍ਤਿਪ੍ਰਲਯਾਦਿਭੇਦੇਨਾਸ਼ੁਦ੍ਧਿਗਨ੍ਧੋऽਪ੍ਯੁਪਪਦ੍ਯਤੇ ॥ ੪੩ ॥

ਤਚ੍ ਚੈਤਤ੍ ਪਰਮਾਰ੍ਥਦਰ੍ਸ਼ਨਂ ਪ੍ਰਤਿਪਤ੍ਤੁਮਿਚ੍ਛਤਾ
ਵਰ੍ਣਾਸ਼੍ਰਮਾਦ੍ਯਭਿਮਾਨਕਤਪਾਙ੍ਕ੍ਤਰੂਪਪੁਤ੍ਰਵਿਤ੍ਤਲੋਕੈਸ਼ਣਾਦਿਭ੍ਯੋ ਵ੍ਯੁਤ੍ਥਾਨਂ
ਕਰ੍ਤਵ੍ਯਮ੍ । ਸਮ੍ਯਕ੍ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਵਿਰੋਧਾਤ੍ ਤਦਭਿਮਾਨਸ੍ਯ
ਭੇਦਦਰ੍ਸ਼ਨਪ੍ਰਤਿਸ਼ੇਧਾਰ੍ਥੋਪਪਤ੍ਤਿਸ਼੍ਚੋਪਪਦ੍ਯਤੇ । ਨ
ਹ੍ਯੇਕਸ੍ਮਿਨ੍ਨਾਤ੍ਮਨ੍ਯਸਂਸਾਰਿਤ੍ਵਬੁਦ੍ਧੌ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਨ੍ਯਾਯੋਤ੍ਪਾਦਿਤਾਯਾਂ ਤਦ੍ਵਿਪਰੀਤਾ
ਬੁਦ੍ਧਿਰ੍ਭਵਤਿ । ਨ ਹ੍ਯ੍ ਅਗ੍ਨੌ ਸ਼ਿਤਤ੍ਵਬੁਦ੍ਧਿਃ, ਸ਼ਰੀਰੇ ਵਾਜਰਾਮਰਣਬੁਦ੍ਧਿਃ ।
ਤਸ੍ਮਾਦਵਿਦ੍ਯਾਕਾਰ੍ਯਤ੍ਵਾਤ੍ ਸਰ੍ਵਕਰ੍ਮਣਾਂ ਤਤ੍ਸਾਧਨਾਨਾਂ ਚ ਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਾਦੀਨਾਂ
ਪਰਮਾਰ੍ਥਦਰ੍ਸ਼ਨਿਸ਼੍ਟੇਨ ਤ੍ਯਾਗਃ ਕਰ੍ਤਵ੍ਯਃ ॥ ੪੪ ॥

ਇਤਿ ਸ਼ਿਸ਼੍ਯਪ੍ਰਤਿਬੋਧਨ(ਵਿਧਿ) ਪ੍ਰਕਰਣਮ੍ ॥ ੧ ॥

ਸੁਖਮਾਸੀਨਂ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਨਿਸ਼੍ਟਂ ਕਸ਼੍ਚਿਦ੍ ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰੀ ਜਨ੍ਮਮਰਣਲਕ੍ਸ਼ਣਾਤ੍
ਸਂਸਾਰਾਨ੍ ਨਿਰ੍ਵਿਣ੍ਣੋ ਮੁਮੁਕ੍ਸ਼ੁਰ੍ਵਿਧਿਵਦੁਪਸਨ੍ਨਃ ਪਪ੍ਰਚ੍ਛ — ਭਗਵਨ੍, ਕਥਮਹਂ
ਸਂਸਾਰਾਨ੍ ਮੋਕ੍ਸ਼ਿਸ਼੍ਯੇ । ਸ਼ਰੀਰੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਵਿਸ਼ਯਵੇਦਨਾਵਾਨ੍ ਜਾਗਰਿਤੇ ਦੁਃਖਮਨੁਭਵਾਮਿ
ਤਥਾ ਸ੍ਵਪ੍ਨੇऽਨੁਭਵਾਮਿ ਪੁਨਃ ਪੁਨਃ ਸੁਸ਼ੁਪ੍ਤਿਪ੍ਰਤਿਪਤ੍ਤ੍ਯਾ ਵਿਸ਼੍ਰਮ੍ਯ । ਕਿਮਯਮੇਵ
ਮਮ ਸ੍ਵਭਾਵਃ, ਕਿਂ ਵਾਨ੍ਯਸ੍ਵਭਾਵਸ੍ਯ ਸਤੋ ਨੈਮਿਤ੍ਤਿਕ ਇਤਿ । ਯਦਿ ਸ੍ਵਭਾਵੋ ਨ ਮੇ
ਮੋਕ੍ਸ਼ਾਸ਼ਾ ਸ੍ਵਭਾਵਸ੍ਯਾਵਰ੍ਜਨੀਯਤ੍ਵਾਤ੍ । ਅਥ ਨੈਮਿਤ੍ਤਿਕੋ ਨਿਮਿਤ੍ਤਪਰਿਹਾਰੇ ਸ੍ਯਾਨ੍
ਮੋਕ੍ਸ਼ੋਪਪਤ੍ਤਿਃ ॥ ੪੫ ॥

ਤਂ ਗੁਰੁਰੁਵਾਚ — ਸ਼ਣੁ ਵਤ੍ਸ ਨ ਤਵਾਯਂ ਸ੍ਵਭਾਵਃ । ਨੈਮਿਤ੍ਤਿਕਃ ॥ ੪੬ ॥

ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤਃ ਸ਼ਿਸ਼੍ਯ ਉਵਾਚ — ਕਿਂ ਨਿਮਿਤ੍ਤਮ੍, ਕਿਂ ਵਾ ਤਸ੍ਯ ਨਿਵਰ੍ਤਿਕਮ੍, ਕੋ ਵਾ ਮਮ
ਸ੍ਵਭਾਵਃ, ਯਸ੍ਮਿਨ੍ ਨਿਮਿਤ੍ਤੇ ਨਿਵਰ੍ਤਿਤੇ ਨੈਮਿਤ੍ਤਿਕਾਭਾਵਃ, ਰੋਗਨਿਮਿਤ੍ਤਨਿਵਤ੍ਤਾਵਿਵ
ਰੋਗੀ ਸ੍ਵਭਾਵਂ ਪ੍ਰਤਿਪਦ੍ਯੇਯੇਤਿ ॥ ੪੭ ॥

ਗੁਰੁਰੁਵਾਚ — ਅਵਿਦ੍ਯਾ ਨਿਮਿਤ੍ਤਂ ਵਿਦ੍ਯਾ ਤਸ੍ਯਾ ਨਿਵਰ੍ਤਿਕਾ, ਅਵਿਦ੍ਯਾਯਾਂ ਨਿਵਰ੍ਤਾਯਾਂ
ਤਨ੍ਨਿਮਿਤ੍ਤਾਭਾਵਾਨ੍ ਮੋਕ੍ਸ਼੍ਯਸੇ ਜਨ੍ਮਮਰਣਲਕ੍ਸ਼ਣਾਤ੍ ਸਂਸਾਰਾਤ੍ ਸ੍ਵਪ੍ਨਜਾਗ੍ਰਦ੍ਦੁਃਖਂ ਚ
ਨਾਨੁਭਵਿਸ਼੍ਯਸੀਤਿ ॥ ੪੮ ॥

ਸ਼ਿਸ਼੍ਯ ਉਵਾਚ — ਕਾ ਸਾਵਿਦ੍ਯਾ ਕਿਂਵਿਸ਼ਯਾ ਵਾ ਵਿਦ੍ਯਾ ਚ ਕਾਵਿਦ੍ਯਾਨਿਵਰ੍ਤਿਕਾ ਯਯਾ
ਸ੍ਵਭਾਵਂ ਪ੍ਰਤਿਪਦ੍ਯੇਯੇਤਿ ॥ ੪੯ ॥

ਗੁਰੁਰੁਵਾਚ — ਤ੍ਵਂ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾਨਂ ਸਨ੍ਤਮਸਂਸਾਰਿਣਂ ਸਂਸਾਰ੍ਯਹਮਸ੍ਮੀਤਿ ਵਿਪਰੀਤਂ
ਪ੍ਰਤਿਪਦ੍ਯਸੇ, ਅਕਰ੍ਤਾਰਂ ਸਨ੍ਤਂ ਕਰ੍ਤੇਤਿ, ਅਭੋਕ੍ਤਾਰਂ ਸਨ੍ਤਂ ਭੋਕ੍ਤੇਤਿ ਵਿਦ੍ਯਮਾਨਂ
ਚਾਵਿਦ੍ਯਮਾਨਮਿਤਿ, ਇਯਮਵਿਦ੍ਯਾ ॥ ੫੦ ॥

ਸ਼ਿਸ਼੍ਯ ਉਵਾਚ –ਯਦ੍ਯਪ੍ਯਹਂ ਵਿਦ੍ਯਮਾਨਸ੍ਤਥਾਪਿ ਨ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ।
ਕਰ੍ਤਤ੍ਵਭੋਕ੍ਤਤ੍ਵਲਕ੍ਸ਼ਣਃ ਸਂਸਾਰੋ ਮਮ ਸ੍ਵਭਾਵਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਦਿਭਿਃ
ਪ੍ਰਮਾਣੈਰਨੁਭੂਯਮਾਨਤ੍ਵਾਤ੍ । ਨਾਵਿਦ੍ਯਾਨਿਮਿਤ੍ਤਃ, ਅਵਿਦ੍ਯਾਯਾਃ
ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਵਿਸ਼ਯਤ੍ਵਾਨੁਪਪਤ੍ਤੇਃ । ਅਵਿਦ੍ਯਾ ਨਾਮਾਨ੍ਯਸ੍ਮਿਨ੍ਨਨ੍ਯਧਰ੍ਮਾਧ੍ਯਾਰੋਪਣਾ । ਯਥਾ
ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਂ ਰਜਤਂ ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਾਯਾਂ ਸ਼ੁਕ੍ਤਿਕਾਯਾਂ ਯਥਾ ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਂ ਪੁਰੁਸ਼ਂ
ਸ੍ਥਾਣਾਵਧ੍ਯਾਰੋਪਯਤਿ ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਂ ਵਾ ਸ੍ਥਾਣੁਂ ਪੁਰੁਸ਼ੇ । ਨਾਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਂ ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧੇ
ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਂ ਵਾਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧੇ । ਨ ਚਾਤ੍ਮਨ੍ਯਨਾਤ੍ਮਾਨਮਧ੍ਯਾਰੋਪਯਤਿ, ਆਤ੍ਮਨੋऽਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਤ੍ਵਾਤ੍
। ਤਥਾਤ੍ਮਨਮਨਾਤ੍ਮਨਿ, ਆਤ੍ਮਨੋऽਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਤ੍ਵਾਦੇਵ ॥ ੫੧ ॥

ਤਂ ਗੁਰੁਰੁਵਾਚ — ਨ ਵ੍ਯਭਿਚਾਰਾਤ੍ । ਨ ਹਿ ਵਤ੍ਸ ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਂ ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧ
ਏਵਾਧ੍ਯਾਰੋਪਯਤੀਤਿ ਨਿਯਨ੍ਤੁਂ ਸ਼ਕ੍ਯਮ੍ । ਆਤ੍ਮਨ੍ਯਧ੍ਯਾਰੋਪਣਦਰ੍ਸ਼ਨਾਤ੍ । ਗੌਰੋऽਹਂ
ਕਸ਼੍ਣੋऽਹਮਿਤਿ ਦੇਹਧਰ੍ਮਸ੍ਯਾਹਂਪ੍ਰਤ੍ਯਯਵਿਸ਼ਯਸ੍ਯ ਚ ਦੇਹੇऽਯਮਹਮਸ੍ਮੀਤਿ ॥

੫੨ ॥

ਸ਼ਿਸ਼੍ਯ ਆਹ — ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧ ਏਵ ਤਰ੍ਹ੍ਯਾਤ੍ਮਾਹਂਪ੍ਰਤ੍ਯਯਵਿਸ਼ਯਤਯਾ ਦੇਹਸ਼੍ਚਾਯਮਿਤਿ ।
ਤਤ੍ਰੈਵਂ ਸਤਿ ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਯੋਰੇਵ ਦੇਹਾਤ੍ਮਨੋਰਿਤਰੇਤਰਾਧ੍ਯਾਰੋਪਣਾ(ਤ੍)
ਸ੍ਥਾਣੁਪੁਰੁਸ਼ਯੋਃ ਸ਼ੁਕ੍ਤਿਕਾਰਜਤਯੋਰਿਵ । ਤਤ੍ਰ ਕਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਮਾਸ਼੍ਰਿਤ੍ਯ
ਭਗਵਤੋਕ੍ਤਂ ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਯੋਰਿਤਰੇਤਰਾਧ੍ਯਾਰੋਪਣੇਤਿ ਨਿਯਨ੍ਤੁਂ ਨ ਸ਼ਕ੍ਯਤ ਇਤਿ ॥ ੫੩ ॥

ਗੁਰੁਰੁਵਾਚ — ਸ਼ਣੁ । ਸਤ੍ਯਂ ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧੌ ਦੇਹਾਤ੍ਮਾਨੌ ਨ ਤੁ ਸ੍ਥਾਣੁਪੁਰੁਸ਼ਾਵਿਵ
ਵਿਵਿਕ੍ਤਪ੍ਰਤ੍ਯਯਵਿਸ਼ਯਤਯਾ ਸਰ੍ਵਲੋਕਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧੌ । ਕਥਂ ਤਰ੍ਹਿ । ਨਿਤ੍ਯਮੇਵ
ਨਿਰਨ੍ਤਰਾਵਿਵਿਕ੍ਤਪ੍ਰਤ੍ਯਯਵਿਸ਼ਯਤਯਾ । ਨ ਹ੍ਯਯਂ ਦੇਹੋऽਯਮਾਤ੍ਮੇਤਿ ਵਿਵਿਕ੍ਤਾਭ੍ਯਾਂ
ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਾਭ੍ਯਾਂ ਦੇਹਾਤ੍ਮਾਨੌ ਗਹ੍ਣਾਤਿ ਯਤਃ ਕਸ਼੍ਚਿਤ੍ । ਅਤ ਏਵ ਹਿ ਮੋਮੁਹ੍ਯਤੇ ਲੋਕ
ਆਤ੍ਮਾਨਾਤ੍ਮਵਿਸ਼ਯੇ, ਏਵਮਾਤ੍ਮਾ ਨੈਵਮਾਤ੍ਮੇਤਿ । ਇਮਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਮਾਸ਼੍ਰਿਤ੍ਯਾਵੋਚਂ ਨੈਵਂ
ਸ਼ਕ੍ਯਮਿਤਿ ॥ ੫੪ ॥

ਨਨ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਧ੍ਯਾਰੋਪਿਤਂ (ਯਤ੍ਰ) ਯਤ੍ ਤਦਸਤ੍ (ਤਤ੍ਰ) ਦਸ਼੍ਟਂ ਯਥਾ ਰਜਤਂ
ਸ਼ੁਕ੍ਤਿਕਾਯਾਂ, ਸ੍ਥਾਨੌ ਪੁਰੁਸ਼ਃ ਰਜ੍ਜ੍ਵਂ ਸਰ੍ਪਃ, ਆਕਾਸ਼ੇ ਤਲਮਲਿਨਤ੍ਵਮਿਤ੍ਯਾਦਿ ।
ਤਥਾ ਦੇਹਾਤ੍ਮਨੋਰਪਿ ਨਿਤ੍ਯਮੇਵ ਨਿਰਨ੍ਤਰਾਵਿਵਿਕ੍ਤਪ੍ਰਤ੍ਯਯਤਯੇਤਰੇਤਰਾਧ੍ਯਾਰੋਪਣਾ
ਕਤਾ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਤਦਿਤਰੇਤਰਯੋਰ੍ਨਿਤ੍ਯਮੇਵਾਸਤ੍ਤ੍ਵਂ ਸ੍ਯਾਤ੍ । ਯਥਾ
ਸ਼ੁਕ੍ਤਿਕਾਦਿਸ਼੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਧ੍ਯਾਰੋਪਿਤਾਨਾਂ ਰਜਤਾਦੀਨਾਂ ਨਿਤ੍ਯਮੇਵਾਤ੍ਯਨ੍ਤਾਸਤ੍ਤ੍ਵਂ,
ਤਦ੍ਵਿਪਰੀਤਾਨਾਂ ਚ ਵਿਪਰੀਤੇਸ਼ੁ ਤਦ੍ਵਦ੍ ਦੇਹਾਤ੍ਮਨੋਰਸਤ੍ਤ੍ਵਂ ਪ੍ਰਸਜ੍ਯੇਤ ।
ਤਚ੍ਚਾਨਿਸ਼੍ਟਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਦਿਵਿਰੋਧਾਤ੍ । ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਦੇਹਾਤ੍ਮਾਨੌ
ਨਾਵਿਦ੍ਯਯੇਤਰੇਤਰਸ੍ਮਿਨ੍ਨਧ੍ਯਾਰੋਪਿਤੌ । ਕਥਂ ਤਰ੍ਹਿ । ਵਂਸ਼ਸ੍ਤਮ੍ਭਵਨ੍
ਨਿਤ੍ਯਸਂਯੁਕ੍ਤੌ ॥ ੫੫ ॥

ਨ । ਅਨਿਤ੍ਯਤ੍ਵਪਰਾਰ੍ਥਤ੍ਵਪ੍ਰਸਙ੍ਗਾਤ੍ । ਸਂਹਤਤ੍ਵਾਤ੍ (ਪਰਾਰ੍ਥਤ੍ਵਮਨਿਤ੍ਯਤ੍ਵਂ ਚ)
ਵਂਸ਼ਸ੍ਤਮ੍ਭਾਦਿਵਦੇਵ । ਕਿਂ ਚ ਯਸ੍ਤੁ ਪਰੈਰ੍ਦੇਹੇਨ ਸਂਹਤਃ ਆਤ੍ਮਾ ਸ ਸਂਹਤਤ੍ਵਾਤ੍
ਪਰਾਰ੍ਥਃ । ਤੇਨਾਸਂਹਤਃ ਪਰੋऽਨ੍ਯੋ ਨਿਤ੍ਯਃ ਸਿਦ੍ਧਸ੍ਤਾਵਤ੍ ॥ ੫੬ ॥

ਤਸ੍ਯਾਸਂਹਤਸ੍ਯ ਦੇਹੇ ਦੇਹਮਾਤ੍ਰਤਯਾਧ੍ਯਾਰੋਪਿਤਤ੍ਵੇਨਾਸਤ੍ਤ੍ਵਾਨਿਤ੍ਯਤ੍ਵਾਦਿਦੋਸ਼ਪ੍ਰਸਙ੍ਗੋ
ਭਵਤਿ । ਤਤ੍ਰ ਨਿਰਾਤ੍ਮਕੋ ਦੇਹ ਇਤਿ ਵੈਨਾਸ਼ਿਕਪਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿਦੋਸ਼ਃ ਸ੍ਯਾਤ੍ ॥ ੫੭ ॥

ਨ । ਸ੍ਵਤ ਏਵਾਤ੍ਮਨ ਆਕਾਸ਼ਸ੍ਯ੍ਯੇਵਾਸਂਹਤਤ੍ਵਾਭ੍ਯੁਪਗਮਾਤ੍ । ਸਰ੍ਵੇਣਾਸਂਹਤਃ
ਸਨ੍ਨਾਤ੍ਮੇਤਿ ਨ ਨਿਰਾਤ੍ਮਕੋ ਦੇਹਾਦਿਃ ਸਰ੍ਵਃ ਸ੍ਯਾਤ੍ । ਯਥਾ ਚਾਕਾਸ਼ਂ ਸਰ੍ਵੇਣਾਸਂਹਤਮਿਤਿ
ਨ ਨਿਰਾਕਾਸ਼ਂ ਭਵਤਿ, ਏਵਮ੍ । ਤਸ੍ਮਾਨ੍ ਨ ਵੈਨਾਸ਼ਿਕਪਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿਦੋਸ਼ਃ ਸ੍ਯਾਤ੍ ॥

੫੮ ॥

ਯਤ੍ ਪੁਨਰੁਕ੍ਤਂ ਦੇਹਸ੍ਯਾਤ੍ਮਨ੍ਯਸਤ੍ਤ੍ਵੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਦਿਵਿਰੋਧਃ ਸ੍ਯਾਦਿਤਿ । ਤਨ੍ਨ ।
ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਦਿਭਿਰਾਤ੍ਮਨਿ ਦੇਹਸ੍ਯ ਸਤ੍ਤ੍ਵਾਨੁਪਲਬ੍ਧੇਃ । ਨ ਹ੍ਯਾਤ੍ਮਨਿ ਕੁਣ੍ਡੇ ਬਦਰਂ
ਕ੍ਸ਼ਿਰੇ ਸਰ੍ਪਿਃ ਤਿਲੇ ਤੈਲਂ ਭਿਤ੍ਤੌ ਚਿਤ੍ਰਮਿਵ ਚ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਦਿਭਿਰ੍ਦੇਹ ਉਪਲਭ੍ਯਤੇ
। ਤਸ੍ਮਾਨ੍ ਨ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਦਿਵਿਰੋਧਃ ॥ ੫੯ ॥

ਕਥਂ ਤਰ੍ਹਿ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ਯਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਾਤ੍ਮਨਿ ਦੇਹਾਧ੍ਯਾਰੋਪਣਾ ਦੇਹੇ ਚਾਤ੍ਮਾਰੋਪਣਾ ॥ ੬੦ ॥

ਨਾਯਂ ਦੋਸ਼ਃ । ਸ੍ਵਭਾਵ(ਪ੍ਰ) ਸਿਦ੍ਧਤ੍ਵਾਦਾਤ੍ਮਨਃ । ਨ ਹਿ
ਕਾਦਾਚਿਤ੍ਕਸਿਦ੍ਧਾਵੇਵਾਧ੍ਯਾਰੋਪਣਾ ਨ ਨਿਤ੍ਯਸਿਦ੍ਧਾਵਿਤਿ ਨਿਯਨ੍ਤੁਂ ਸ਼ਕ੍ਯਮਾਕਾਸ਼ੇ
ਤਲਮਲਾਦ੍ਯਧ੍ਯਾਰੋਪਣਦਰ੍ਸ਼ਨਾਤ੍ ॥ ੬੧ ॥

ਕਿਂ ਭਗਵ੍ਨ੍ ਦੇਹਾਤ੍ਮਨੋਰਿਤਰੇਤਰਾਧ੍ਯਾਰੋਪਣਾ ਦੇਹਾਦਿਸਂਧਾਤਕਤਾਥਵਾਤ੍ਮਕਤੇਤਿ
॥ ੬੨ ॥

ਗੁਰੁਰੁਵਾਚ — ਯਦਿ ਦੇਹਾਦਿਸਂਘਾਤਕਤਾ ਯਦਿ ਵਾਤ੍ਮਕਤਾ ਕਿਂ ਤਵ ਸ੍ਯਾਤ੍ ॥ ੬੩ ॥

ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤਃ ਸ਼ਿਸ਼੍ਯ ਆਹ — ਯਦ੍ਯਹਂ ਦੇਹਾਦਿਸਂਘਾਤਮਾਤ੍ਰਃ ਤਤੋ ਮਮਾਚੇਤਨਤ੍ਵਾਤ੍
ਪਰਾਰ੍ਥਤ੍ਵਮਿਤਿ ਨ ਮਤ੍ਕਤਾ ਦੇਹਾਤ੍ਮਨੋਰਿਤਰੇਤਰਾਧ੍ਯਾਰੋਪਣਾ । ਅਥਾਹਮਾਤ੍ਮਾ
ਪਰੋऽਨ੍ਯਃ ਸਂਘਾਤਾਤ੍ ਚਿਤਿਮਤ੍ਤ੍ਵਾਤ੍ ਸ੍ਵਰ੍ਥ ਇਤਿ ਮਯੈਵ ਚਿਤਿਮਤਾਤ੍ਮਨ੍ਯਧ੍ਯਾਰੋਪਣਾ
ਕ੍ਰਿਯਤੇ ਸਰ੍ਵਾਨਰ੍ਥਬੀਜਭੂਤਾ ॥ ੬੪ ॥

ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤੋ ਗੁਰੁਰੁਵਾਚ — ਅਨਰ੍ਥਬੀਜਭੂਤਾਂ ਚੇਤ੍ ਮਿਥ੍ਯਾਧ੍ਯਾਰੋਪਣਾਂ ਜਾਨੀਸ਼ੇ ਮਾ
ਕਾਰ੍ਸ਼ੀਸ੍ਤਰ੍ਹਿ ॥ ੬੫ ॥

ਨੈਵ ਭਗਵਨ੍ ਸ਼ਕ੍ਨੋਮਿ ਨ ਕਰ੍ਤੁਮ੍ । ਅਨ੍ਯੇਨ ਕੇਨਚਿਤ੍ ਪ੍ਰਯੁਕ੍ਤੋऽਹਂ ਨ ਸ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰ
ਇਤਿ ॥ ੬੬ ॥

ਨ ਤਰ੍ਹ੍ਯਚਿਤਿਮਤ੍ਤ੍ਵਾਤ੍ ਸ੍ਵਾਰ੍ਥਸ੍ਤ੍ਵਮ੍ । ਯੇਨ ਪ੍ਰਯੁਕ੍ਤੋऽਸ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰਃ ਪ੍ਰਵਰ੍ਤਸੇ ਸ
ਚਿਤਿਮਾਨ੍ ਸ੍ਵਾਰ੍ਥਃ ਸਂਘਾਤ ਏਵ ਤ੍ਵਂ ॥ ੬੭ ॥

ਯਦ੍ਯਚੇਤਨੋऽਹਂ ਕਥਂ ਸੁਖਦੁਃਖਵੇਦਨਾਂ ਭਵਦੁਕ੍ਤਂ ਚ ਜਾਨਾਮਿ ॥ ੬੮ ॥

ਗੁਰੁਰੁਵਾਚ — ਕਿਂ ਸੁਖਦੁਃਖਵੇਦਨਾਯਾ ਮਦੁਕ੍ਤਾਚ੍ਚਾਨ੍ਯਸ੍ਤ੍ਵਂ ਕਿਂ ਵਾਨਨ੍ਯ ਏਵੇਤਿ ॥

੬੯ ॥

ਸ਼ਿਸ਼੍ਯ ਉਵਾਚ — ਨਾਹਂ ਤਾਵਦਨਨ੍ਯਃ । ਕਸ੍ਮਾਤ੍ । ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਦੁਭਯਂ ਕਰ੍ਮਭੂਤਂ
ਘਟਾਦਿਮਿਵ ਜਾਨਾਮਿ । ਯਦ੍ਯਨਨ੍ਯੋऽਹਂ ਤੇਨ ਤਦੁਭਯਂ ਨ ਜਾਨੀਯਾਂ ਕਿਂ ਤੁ ਜਾਨਾਮਿ
ਤਸ੍ਮਾਦਨ੍ਯਃ । ਸੁਖਦੁਃਖਵੇਦਨਾਵਿਕ੍ਰਿਯਾ ਚ ਸ੍ਵਾਰ੍ਥੈਵ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਤਿ ਤ੍ਵਦੁਕ੍ਤਂ ਚ
ਸ੍ਯਾਤ੍ ਅਨਨ੍ਯਤ੍ਵੇ ਨ ਚ ਤਯੋਃ ਸ੍ਵਾਰ੍ਥਤਾ ਯੁਕ੍ਤਾ । ਨ ਹਿ
ਚਨ੍ਦਨਕਣ੍ਟਕਕਤੇ ਸੁਖਦੁਃਖੇ ਚਨ੍ਨ੍ਦਨਕਣ੍ਟਕਾਰ੍ਥੇ ਘਟੋਪਯੋਗੋ ਵਾ ਘਟਾਰ੍ਥਃ ।
ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਦ੍ਵਿਜ੍ਞਾਤੁਰ੍ਮਮ ਚਨ੍ਦਨਾਦਿਕਤੋऽਰ੍ਥਃ । ਅਹਂ ਹਿ ਤਤੋऽਨ੍ਯਃ
ਸਮਸ੍ਤਮਰ੍ਥਂ ਜਾਨਾਮਿ ਬੁਦ੍ਧ੍ਯਾਰੂਢਮ੍ ॥ ੭੦ ॥

ਤਂ ਗੁਰੁਰੁਵਾਚ — ਏਵਂ ਤਰ੍ਹਿ ਸ੍ਵਾਰ੍ਤਸ੍ਤ੍ਵਂ ਚਿਤਿਮਤ੍ਤ੍ਵਾਨ੍ ਨ ਪਰੇਣ ਪ੍ਰਯੁਜ੍ਯਤੇ
ਚਿਤਿਮਤਸ਼੍ਚਿਤਿਮਦਰ੍ਥਤ੍ਵਾਨੁਪਪਤ੍ਤੇਃ ਸਮਤ੍ਵਾਤ੍ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਯੋਰਿਵ ।
ਨਾਪ੍ਯਚਿਤਿਮਦਰ੍ਥਤ੍ਵਾਨੁਪਪਤ੍ਤੇਃ ਸਮਤ੍ਵਾਤ੍ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਯੋਰਿਵ । ਨਾਪ੍ਯਚਿਤਿਮਦਰ੍ਥਤ੍ਵਂ
ਚਿਤਿਮਤੋ ਭਵਤਿ ਅਚਿਤਿਮਤੋऽਚਿਤਿਮਤ੍ਤ੍ਵਾਦੇਵ ਸ੍ਵਾਰ੍ਥਸਂਬਨ੍ਧਾਨੁਪਪਤ੍ਤੇਃ ।
ਨਾਪ੍ਯਚਿਤਿਮਤੋਰਨ੍ਯੋਨ੍ਯਾਰ੍ਥਤ੍ਵਂ ਦਸ਼੍ਟਮ੍ । ਨ ਹਿ ਕਾਸ਼੍ਠਕੁਡ੍ਯੇऽਨ੍ਯੋਨ੍ਯਾਰ੍ਥਂ
ਕੁਰ੍ਵਾਤੇ ॥ ੭੧ ॥

ਨਨੁ ਚਿਤਿਮਤ੍ਤ੍ਵੇ ਸਮੇऽਪਿ ਭਤ੍ਯਸ੍ਵਾਮਿਨੋਰਨ੍ਯੋਨ੍ਯਾਰ੍ਥਤ੍ਵਂ ਦਸ਼੍ਟਮ੍ ॥ ੭੨ ॥

ਨੈਵਮਗ੍ਨੇਰੁਸ਼੍ਣਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਤ੍ ਤਵ ਚਿਤਿਮਤ੍ਤ੍ਵਸ੍ਯ ਵਿਵਕ੍ਸ਼ਿਤਤ੍ਵਾਤ੍ । ਦਰ੍ਸ਼ਿਤਸ਼੍ਚ
ਦਸ਼੍ਟਾਨ੍ਤਃ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਯੋਰਿਵੇਤਿ । ਤਤ੍ਰੈਵਂ ਸਤਿ ਸ੍ਵਬੁਦ੍ਧ੍ਯਾਰੂਢਮੇਵ
ਸਰ੍ਵਮੁਪਲਭਸੇऽਗ੍ਨ੍ਯੁਸ਼੍ਣਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤੁਲ੍ਯੇਨ ਕੂਟਸ੍ਥਨਿਤ੍ਯਚਿਤਨ੍ਯਸ੍ਵਰੂਪੇਣ । ਯਦਿ
ਚੈਵਮਾਤ੍ਮਨਃ ਸਰ੍ਵਦਾ ਨਿਰ੍ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤ੍ਵਮਭ੍ਯੁਪਗਚ੍ਛਸਿ । ਕਿਮਿਤ੍ਯੂਚਿਵਾਨ੍ ਸੁਸ਼ੁਪ੍ਤੇ
ਵਿਸ਼੍ਰਮ੍ਯ ਵਿਸ਼੍ਰਮ੍ਯ ਜਾਗ੍ਰਤ੍ਸ੍ਵਪ੍ਨਯੋਰ੍ਦੁਃਖਮਨੁਭਵਾਮਿ । ਕਿਮਯਮੇਵ ਮਮ ਸ੍ਵਭਾਵਃ
ਕਿਂ ਵਾ ਨੈਮਿਤ੍ਤਿਕ ਇਤਿ ਚ । ਕਿਮਸੌ ਵ੍ਯਾਮੋਹऽਪਗਤਃ ਕਿਂ ਵਾ ਨ ॥ ੭੩ ॥

ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤਃ ਸ਼ਿਸ਼੍ਯ ਉਵਾਚ — ਭਗਵਨਪਗਤਸ੍ਤ੍ਵਤ੍ਪ੍ਰਸਾਦਾਦ੍ ਵ੍ਯਾਮੋਹਃ ਕਿਂ ਤੁ ਮਮ
ਕੂਟਸ੍ਥਤਾਯਾਂ ਸਂਸ਼ਯਃ । ਕਥਮ੍ । ਸ਼ਬ੍ਦਾਦਿਨਾਂ ਸ੍ਵਤਃਸਿਦ੍ਧਿਰ੍ਨਾਸ੍ਤਿ ਅਚੇਤਨਤ੍ਵਾਤ੍ ।
ਸ਼ਬ੍ਦਾਦ੍ਯਾਕਾਰਪ੍ਰਤ੍ਯਯੋਤ੍ਪਤ੍ਤੇਸ੍ਤੁ ਤੇਸ਼ਂ ।
ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਾਨਾਮਿਤਰੇਤਰਵ੍ਯਾਵਤ੍ਤਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਨਾਂ ਨੀਲਪੀਤਾਦ੍ਯਾਕਾਰਵਤਾਂ
ਸ੍ਵਤਃਸਿਦ੍ਧ੍ਯਸਂਭਵਾਤ੍ । ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਬਾਹ੍ਯਾਕਾਰਨਿਮਿਤ੍ਤਤ੍ਵਂ ਗਮ੍ਯਤ ਇਤਿ
ਬਾਹ੍ਯਾਕਾਰਵਚ੍ਛਬ੍ਦਾਦ੍ਯਾਕਾਰਤ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਃ । ਤਥਾ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਾਨਾਮਪ੍ਯਹਂ
ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਾਲਮ੍ਬਨਵਸ੍ਤੁਭੇਦਾਨਾਂ ਸਂਹਤਤ੍ਵਾਦਚੈਤਨ੍ਯੋਪਪਤ੍ਤੇਃ ਸ੍ਵਾਰ੍ਥਤ੍ਵਾਸਂਭਵਾਤ੍
ਸ੍ਵਰੂਪਵ੍ਯਤਿਰਿਕ੍ਤਗ੍ਰਾਹਕਗ੍ਰਾਹ੍ਯਤ੍ਵੇਨ ਸਿਦ੍ਧਿਃ ਸ਼ਬ੍ਦਾਦਿਵਦੇਵ । ਅਸਂਹਤਤ੍ਵੇ ਸਤਿ
ਚੈਤਨ੍ਯਾਤ੍ਮਕਤ੍ਵਾਤ੍ ਸ੍ਵਾਰ੍ਥੋऽਪ੍ਯਹਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਾਨਾਂ ਨੀਲਪੀਤਾਦ੍ਯਾਕਾਰਾਣਾਮੁਪਲਬ੍ਧੇਤਿ
ਵਿਕ੍ਰਿਯਾਵਾਨੇਵ ਕੂਟਸ੍ਥ ਇਤਿ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੭੪ ॥

ਤਂ ਗੁਰੁਰੁਵਾਚ — ਨ ਯੁਕ੍ਤਸ੍ਤਵ ਸਂਸ਼ਯਃ । ਯਤਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਾਨਾਂ
ਨਿਯਮੇਨਾਸ਼ੇਸ਼ਤ ਉਪਲ੍ਬ੍ਧੇਰੇਵਾਪਰਿਣਾਮਿਤ੍ਵਾਤ੍ ਕੂਟਸ੍ਥਤ੍ਵਸਿਦ੍ਧੌ
ਨਿਸ਼੍ਚਯਹੇਤੁਮੇਵਾਸ਼ੇਸ਼ਚਿਤ੍ਤਪ੍ਰਚਾਰੋਪਲਬ੍ਧਿਂ ਸਂਸ਼ਯਹੇਤੁਮਾਤ੍ਥ । ਯਦਿ ਹਿ ਤਵ
ਪਰਿਣਾਮਿਤ੍ਵਂ ਸ੍ਯਾਤਸ਼ੇਸ਼ਸ੍ਵਵਿਸ਼ਯਚਿਤ੍ਤਪ੍ਰਚਾਰੋਪਲਬ੍ਧਿਰ੍ਨ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਚਿਤ੍ਤਸ੍ਯੇਵ
ਸ੍ਵਵਿਸ਼ਯੇ ਯਥਾ ਚੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਣਾਂ ਸ੍ਵਵਿਸ਼ਯੇਸ਼ੁ । ਨ ਚ ਤਥਾਤ੍ਮਨਸ੍ਤਵ
ਸ੍ਵਵਿਸ਼ਯੈਕਦੇਸ਼ੋਪਲਬ੍ਧਿਃ । ਅਤਃ ਕੂਟਸ੍ਥਤੈਵ ਤਵੇਤਿ ॥ ੭੫ ॥

ਤਤ੍ਰਾਹ — ਉਪਲਬ੍ਧਿਰ੍ਨਾਮ ਧਾਤ੍ਵ੍ਵਰ੍ਥੋ ਵਿਕ੍ਰਿਯੈਵ ਉਪਲਬ੍ਧੁਃ ਕੂ੩ਅਸ੍ਥ੍(ਆਤ੍ਮ੍) ਅਤਾ
ਚੇਤਿ ਵਿਰੁਦ੍ਧਮ੍ ॥ ੭੬ ॥

ਨ । ਧਾਤ੍ਵਰ੍ਥਵਿਕਯਾਯਾਮੁਪਲਬ੍ਧ੍ਯੁਪਚਾਰਾਤ੍ । ਯੋ ਹਿ ਬੌਦ੍ਧਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਃ ਸ
ਧਾਤ੍ਵਰ੍ਥੋ ਵਿਕ੍ਰਿਯਾਤ੍ਮਕ ਆਤ੍ਮਨ ਉਪਲਬ੍ਧਿਸ਼ਬ੍ਦੇਨੋਪਚਰ੍ਯਤੇ । ਯਥਾ ਛਿਦਿਕ੍ਰਿਯਾ
ਦ੍ਵੈਧੀਭਾਵਫਲਾਵਸਾਨੇਤਿ ਧਾਤ੍ਵਰ੍ਥਤ੍ਵੇਨੋਪਚਰ੍ਯਤੇ ਤਦ੍ਵਤ੍ ॥ ੭੭ ॥

ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤਃ ਸ਼ਿਸ਼੍ਯ ਆਹ — ਨਨੁ ਭਗਵਨ੍ ਮਮ ਕੂਟਸ੍ਥਤ੍ਵਪ੍ਰਤਿਪਾਦਨਂ
ਪ੍ਰਤ੍ਯਸਮਰ੍ਥੋ ਦਸ਼੍ਟਾਨ੍ਤਃ । ਕਥਮ੍ । ਛਿਦਿਃ ਛੇਦ੍ਯਵਿਕਯਾਵਸਾਨੋਪਚਰ੍ਯਤੇ
ਯਥਾ ਧਾਤ੍ਵਰ੍ਥਤ੍ਵੇਨ ਤਥੋਪਲਬ੍ਧਿਸ਼ਬ੍ਦੋਪਚਰਿਤੋऽਪਿ ਧਾਤ੍ਵਰ੍ਥੋ ਬੌਦ੍ਧਪ੍ਰਤ੍ਯਯ
ਆਤ੍ਮਨ ਉਪਲਬ੍ਦ੍ਝਿਵਿਕ੍ਰਿਯਾਵਸਾਨਸ਼੍ਚੇਨ੍ ਨਾਤ੍ਮਨਃ ਕੂਟਸ੍ਥਤਾਂ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਯਿਤੁਂ
ਸਮਰ੍ਥਃ ॥ ੭੮ ॥

ਗੁਰੁਰੁਵਾਚ — ਸਤ੍ਯਂ ਏਵਂ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਯਦ੍ਯੁਪਲਬ੍ਧ੍ਯੁਪਲਬ੍ਧ੍ਰੋਰ੍ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਃ ।
ਨਿਤ੍ਯੋਪਲਬ੍ਧਿਮਾਤ੍ਰ ਏਵ ਹਿ ਉਪਲਬ੍ਧਾ । ਨ ਤੁ ਤਾਰ੍ਕਿਕਸਮਯ ਇਵਾਨ੍ਯੋਪਲਬ੍ਧਿਰਨ੍ਯ
ਉਪਲਬ੍ਧਾ ਚ ॥ ੭੯ ॥

ਨਨੂਪਲਬ੍ਧਿਫਲਾਵਸਾਨੋ ਧਾਤ੍ਵਰ੍ਥਃ ਕਥਮਿਤਿ ॥ ੮੦ ॥

ਉਚ੍ਯਤੇ — ਸ਼੍ਰ੍ਨੁ, ਉਪਲਬ੍ਧ੍ਯਾਭਾਸਫਲਾਵਸਾਨ ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤਂ ਕਿਂ ਨ ਸ਼੍ਰੁਤਂ ਤ੍ਵਯਾ । ਨ
ਤ੍ਵਾਤ੍ਮਨੋ ਵਿਕ੍ਰਿਯੋਤ੍ਪਾਦਨਾਵਸਾਨ ਇਤਿ ਮਯੋਕ੍ਤਮ੍ ॥ ੮੧ ॥

ਸ਼ਿਸ਼੍ਯ ਆਹ — ਕਥਂ ਤਰ੍ਹਿ ਕੂਟਸ੍ਥੇ
ਮਯ੍ਯਸ਼ੇਸ਼ਸ੍ਵਵਿਸ਼ਯਚਿਤ੍ਤਪ੍ਰਚਾਰੋਪਲਬ੍ਧਤ੍ਵਮਿਤ੍ਯਾਤ੍ਥ ॥ ੮੨ ॥

ਤਂ ਗੁਰੁਰੁਵਾਚ — ਸਤ੍ਯਮੇਵਾਵੋਚਂ ਤੇਨੈਵ ਕੂਟਸ੍ਥਤਾਮਬ੍ਰੁਵਂ ਤਵ ॥ ੮੩ ॥

ਯਦ੍ਯੇਵਂ ਭਗਵਨ੍ ਕੂਟਸ੍ਥਨਿਤ੍ਯੋਪਲਬ੍ਧਿਸ੍ਵਰੂਪੇ ਮਯਿ
ਸ਼ਬ੍ਦਾਦ੍ਯਾਕਾਰਬੌਦ੍ਧਪ੍ਰਤ੍ਯਯੇਸ਼ੁ
ਮਤ੍ਸ੍ਵਰੂਪੋਪਲਬ੍ਧ੍ਯਾਭਾਸਫਲਾਵਸਾਨਵਤ੍ਸੂਤ੍ਪਦ੍ਯਮਾਨੇਸ਼ੁ ਕਸ੍ਤ੍ਵਪਰਾਧੋ ਮਮ ॥ ੮੪ ॥

ਸਤ੍ਯਂ ਨਾਸ੍ਤ੍ਯਪਰਾਧਃ ਕਿਂ ਤ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਮਾਤ੍ਰਸ੍ਤੁ ਅਪਰਾਧ ਇਤਿ ਪ੍ਰਾਗੇਵਾਵੋਚਮ੍ ॥ ੮੫ ॥

ਯਦਿ ਭਗਵਨ੍ ਸੁਸ਼ੁਪ੍ਤ ਇਵ ਮਮ ਵਿਕ੍ਰਿਯਾ ਨਾਸ੍ਤਿ ਕਥਂ ਸ੍ਵਪ੍ਨਜਾਗਰਿਤੇ ॥ ੮੬ ॥

ਤਂ ਗੁਰੁਰੁਵਾਚ — ਕਿਂ ਤ੍ਵਨੁਭੂਯੇਤੇ ਤ੍ਵਯਾ ਸ(ਨ੍) ਤਤਮ੍ ॥ ੮੭ ॥

ਬਾਢਮਨੁਭਵਾਮਿ ਕਿਂ ਤ੍ਵ੍ਵਿਚ੍ਛਿਦ੍ਯ ਵਿਚ੍ਛਿਦ੍ਯ ਨ ਤੁ ਸਨ੍ਤਤਮ੍ ॥ ੮੮ ॥

(ਤਂ) ਗੁਰੁਰੁਵਾਚ — ਆਗਨ੍ਤੁਕੇ ਤ੍ਵੇਤੇ ਨ ਤਵਾਤ੍ਮਭੂਤੇ । ਯਦਿ ਤਵਾਤ੍ਮਭੂਤੇ
ਚੈਤਨ੍ਯਸ੍ਵਰੂਪਵਤ੍ ਸ੍ਵਤਃਸਿਦ੍ਧੇ ਸਨ੍ਤਤੇ ਏਵ ਸ੍ਯਾਤਾਮ੍ । ਕਿਂ ਚ ਸ੍ਵਪ੍ਨਜਾਗਰਿਤੇ ਨ
ਤਵਾਤ੍ਮਭੂਤੇ ਵ੍ਯਭਿਚਾਰਿਤ੍ਵਾਤ੍ ਵਸ੍ਤ੍ਰਾਦਿਵਤ੍ । ਨ ਹਿ ਯਸ੍ਯ ਯਤ੍ ਸ੍ਵਰੂਪਂ ਤਤ੍
ਤਦ੍ਵ੍ਯਭਿਚਾਰਿ ਦਸ਼੍ਟਂ । ਸ੍ਵਪ੍ਨਜਾਗਰਿਤੇ ਤੁ ਚੈਤਨ੍ਯਮਾਤ੍ਰਤ੍ਵਾਦ੍ ਵ੍ਯਭਿਚਰਤਃ ।
ਸੁਸ਼ੁਪ੍ਤੇ ਚੇਤ੍ ਸ੍ਵਰੂਪਂ ਵ੍ਯਭਿਚਰੇਤ੍ ਤਨ੍ ਨਸ਼੍ਟਂ ਨਾਸ੍ਤੀਤਿ ਵਾ ਬਾਧ੍ਯਮੇਵ
ਸ੍ਯਾਤਾਗਨ੍ਤੁਕਾਨਾਂ ਅਤਦ੍ਧਰ੍ਮਾਣਾਮੁਭਯਾਤ੍ਮਕਤ੍ਵਦਰ੍ਸ਼ਨਾਤ੍ ਯਥਾ ਧਨਵਸ੍ਤ੍ਰਾਦੀਨਾਂ
ਨਾਸ਼ੋ ਦਸ਼੍ਟਃ ਸ੍ਵਪ੍ਨਭ੍ਰਾਨ੍ਤਿਲਬ੍ਧਾਨਾਂ ਤ੍ਵਭਾਵੋ ਦਸ਼੍ਟਃ ॥ ੮੯ ॥

ਨਨ੍ਵੇਵਂ ਭਗਵਨ੍ ਚੈਤਨ੍ਯਸ੍ਵਰੂਪਮਪ੍ਯਾਗਨ੍ਤੁਕਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਂ ਸ੍ਵਪ੍ਨਜਾਗਰਿਤਯੋਰਿਵ
ਸੁਸ਼ੁਪ੍ਤੇऽਨੁਪਲਬ੍ਧੇਃ । ਅਚੈਤਨ੍ਯਸ੍ਵਰੂਪੋ ਵਾ ਸ੍ਯਾਮਹਮ੍ ॥ ੯੦ ॥

ਨ ਪਸ਼੍ਯ ਤਦਨੁਪਪਤ੍ਤੇਃ । ਚੈਤਨ੍ਯਸ੍ਵਰੂਪਂ ਚੇਦਾਗਨ੍ਤੁਕਂ ਪਸ਼੍ਯਸਿ ਪਸ਼੍ਯ ।
ਨੈਤਦ੍ ਵਰ੍ਸ਼ਸ਼ਤੇਨਾਪ੍ਯੁਪਪਤ੍ਤ੍ਯਾ ਉਪਪਤ੍ਤ੍ਯਾ ਕਲ੍ਪਯਿਤੁਂ ਸ਼ਕ੍ਨੁਮੋ ਵਯਮਨ੍ਯੋ
ਵਾਚੈਤਨ੍ਯੋऽਪਿ । (ਤਸ੍ਯ) ਸਂਹਤਤ੍ਵਾਤ੍ ਪਾਰਾਰ੍ਥ੍ਯਮਨੇਕਤ੍ਵਂ ਨਾਸ਼ਿਤਤ੍ਵਂ ਚ ਨ
ਕੇਨਚਿਦੁਪਪਤ੍ਤ੍ਯਾ ਵਾਰਯਿਤੁਂ ਸ਼ਕ੍ਯਮ੍ । ਅਸ੍ਵਾਰ੍ਥਸ੍ਯ ਸ੍ਵਤਃਸਿਦ੍ਧ੍ਯਭਾਵਾਦਿਤ੍ਯਵੋਚਾਮ ।
ਚੈਤਨ੍ਯਸ੍ਵਰੂਪਸ੍ਯ ਤ੍ਵਾਤ੍ਮਨਃ ਸ੍ਵਤਃਸਿਦ੍ਧੇਰਨ੍ਯਾਨਪੇਕ੍ਸ਼ਤ੍ਵਂ ਨ ਕੇਨਚਿਦ੍ ਵਾਰਯਿਤੁਂ
ਸ਼ਕ੍ਯਮਵ੍ਯਭਿਚਾਰਾਤ੍ ॥ ੯੧ ॥

ਨਨੁ ਵ੍ਯਭਿਚਾਰੋ ਦਰ੍ਸ਼ਿਤੋ ਮਯਾ ਸੁਸ਼ੁਪ੍ਤੇ ਨ ਪਸ਼੍ਯਾਮੀਤਿ ॥ ੯੨ ॥

ਨ । ਵ੍ਯਾਹਤਤ੍ਵਾਤ੍ । ਕਥਂ ਵ੍ਯਾਘਾਤਃ । ਪਸ਼੍ਯਤਸ੍ਤਵ ਨ ਪਸ਼੍ਯਾਮੀਤਿ ਵ੍ਯਾਹਤਂ
ਵਚਨਮ੍ । ਨ ਹਿ ਕਦਾਚਿਦ੍ ਭਗਵਨ੍ ਸੁਸ਼ੁਪ੍ਤੇ ਮਯਾ ਚੈਤਨ੍ਯਮਨ੍ਯਦ੍ ਵਾ ਕਿਂਚਿਦ੍
ਦਸ਼੍ਟਂ । ਪਸ਼੍ਯਂਸ੍ਤਰ੍ਹਿ ਸੁਸ਼ੁਪ੍ਤੇ ਤ੍ਵਂ । ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਦਸ਼੍ਟਮੇਵ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ੇਧਸਿ ਨ
ਦਸ਼੍ਟਿਂ । ਯਾ ਤਵ ਦਸ਼੍ਟਿਸ੍ਤਚ੍ ਚੈਤਨ੍ਯਮਿਤਿ ਮਯੋਕ੍ਤਂ । ਯਯਾ ਤ੍ਵਂ ਵਿਦ੍ਯਮਾਨਯਾ
ਨ ਕਿਂਚਿਦ੍ ਦਸ਼੍ਟਮਿਤਿ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ੇਧਸਿ ਸਾ ਦਸ਼੍ਟਿਸ੍ਤਚ੍ ਚੈਤਨ੍ਯਂ । ਤਰ੍ਹਿ
ਸਰ੍ਵਤ੍ਰਾਵ੍ਯਭਿਚਾਰਾਤ੍ ਕੂਟਸ੍ਥਨਿਤ੍ਯਤ੍ਵਂ ਸਿਦ੍ਧਂ ਸ੍ਵਤ ਏਵ ਨ ਪ੍ਰਮਾਣਾਪੇਕ੍ਸ਼ਂ ।
ਸ੍ਵਤਃਸਿਦ੍ਧਸ੍ਯ ਹਿ ਪ੍ਰਮਾਤੁਰਨ੍ਯਸ੍ਯ ਪ੍ਰਮੇਯਸ੍ਯ ਪਰਿਚ੍ਛਿਤ੍ਤਿਂ ਪ੍ਰਤਿ ਪ੍ਰਮਾਣਾਪੇਕ੍ਸ਼ਾ ।
ਯਾ ਤ੍ਵਨ੍ਯਾ ਨਿਤ੍ਯਾ ਪਰਿਚ੍ਛੇਦਾਯ ਸਾ ਹਿ ਨਿਤ੍ਯੈਵ ਕੂਟਸ੍ਥਾ ਸ੍ਵਯਂਜ੍ਯੋਤਿਃਸ੍ਵਭਾਵਾ ।
ਆਤ੍ਮਨਿ ਪ੍ਰਮਾਣਤ੍ਵੇ ਪ੍ਰਮਾਤਤ੍ਵੇ ਵਾ ਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਪ੍ਰਮਾਣਾਪੇਕ੍ਸ਼ਾ ਤਤ੍ਸ੍ਵਭਾਵਤ੍ਵਾਤ੍ ।
ਯਥਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਮੁਸ਼੍ਣਤ੍ਵਂ ਵਾ ਲੋਹੋਦਕਾਦਿਸ਼ੁ ਪਰਤੋऽਪੇਕ੍ਸ਼੍ਯਤੇऽਗ੍ਨ੍ਯਾਦਿਤ੍ਯਾਦਿਭ੍ਯਃ
ਅਤਤ੍ਸ੍ਵਭਾਵਤ੍ਵਾਤ੍ ਨਾਗ੍ਨ੍ਯਾਦਿਤ੍ਯਾਦੀਨਾਂ ਤਦਪੇਕ੍ਸ਼ਾ ਸਰ੍ਵਦਾ ਤਤ੍ਸ੍ਵਭਾਵਤ੍ਵਾਤ੍ ॥ ੯੩ ॥

ਅਨਿਤ੍ਯਤ੍ਵ ਏਵ ਪ੍ਰਮਾ ਸ੍ਯਾਨ੍ ਨ ਨਿਤ੍ਯਤ੍ਵ ਇਤਿ ਚੇਤ੍ ॥ ੯੪ ॥

ਨ । ਅਵਗਤੇਰ੍ਨਿਤ੍ਯਤ੍ਵਾਨਿਤ੍ਯਤ੍ਵਯੋਰ੍ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਨੁਪਪਤ੍ਤੇਃ । ਨ ਹ੍ਯਵਗਤੇਃ
ਪ੍ਰਮਾਤ੍ਵੇऽਨਿਤ੍ਯਾਵਗਤਿਃ ਪ੍ਰਮਾ ਨ ਨਿਤ੍ਯੇਤਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੋऽਵਗਮ੍ਯਤੇ ॥ ੯੫ ॥

ਨਿਯਾਯਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤੁਰਪੇਕ੍ਸ਼ਾਭਾਵਃ । ਅਨਿਤ੍ਯਾਯਾਂ ਤੁ ਯਤ੍ਨਾਨ੍ਤਰਿਤਤ੍ਵਾਦਵਗਤਿਰਪੇਕ੍ਸ਼੍ਯਤ
ਇਤਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਃ ਸ੍ਯਾਦਿਤਿ ਚੇਤ੍ ॥ ੯੬ ॥

ਸਿਦ੍ਧਾ ਤਰ੍ਹ੍ਯਾਤ੍ਮਨਃ ਪ੍ਰਮਾਤੁਃ ਸ੍ਵਤਃਸਿਦ੍ਧਿਃ ਪ੍ਰਮਾਣਨਿਰਪੇਕ੍ਸ਼ਤਯੈਵੇਤਿ ॥ ੯੭ ॥

ਅਭਾਵੇऽਪ੍ਯਪੇਕ੍ਸ਼ਾਭਾਵਃ ਨਿਤ੍ਯਤ੍ਵਾਦਿਤਿ ਚੇਤ੍ । ਨ । ਅਵਗਤੇਰੇਵਾਤ੍ਮਨਿ ਏਵਾਤ੍ਮਨਿ
ਸਦ੍ਭਾਵਾਦਿਤਿ ਪਰਿਹਤਮੇਤਤ੍ ॥ ੯੮ ॥

ਪ੍ਰਮਾਤੁਸ਼੍ਚੇਤ੍ ਪ੍ਰਮਾਣਾਪੇਕ੍ਸ਼ਾਸਿਦ੍ਧਿਃ ਕਸ੍ਯ ਪ੍ਰਮਿਤ੍ਸਾ ਸ੍ਯਾਤ੍ । ਯਸ੍ਯ ਪ੍ਰਮਿਤ੍ਸਾ ਸ ਏਵ
ਪ੍ਰਮਾਤਾਭ੍ਯੁਪਗਮ੍ਯਤੇ । ਤਦੀਯਾ ਚ ਪ੍ਰਮਿਤ੍ਸਾ ਪ੍ਰਮੇਯਵਿਸ਼ਯੈਵ ਨ ਪ੍ਰਮਾਤਵਿਸ਼ਯਾ
। ਪ੍ਰਮਾਤਵਿਸ਼ਯਤ੍ਵੇऽਨਵਸ੍ਥਾਪ੍ਰਸਙ੍ਗਾਤ੍ ਪ੍ਰਮਾਤੁਸ੍ਤਦਿਚ੍ਛਾਯਾਸ਼੍ਚ ਤਸ੍ਯਾਪ੍ਯਨ੍ਯਃ
ਪ੍ਰਮਾਤਾ ਤਸ੍ਯਾਪ੍ਯਨ੍ਯ ਇਤਿ । ਏਵਮੇਵੇਚ੍ਛਾਯਾਃ ਪ੍ਰਮਾਤਵਿਸ਼ਯਤ੍ਵੇ ।
ਪ੍ਰਮਾਤੁਰਾਤ੍ਮਨੋऽਵ੍ਯਵਹਿਤਤ੍ਵਾਚ੍ ਚ ਪ੍ਰਮੇਯਤ੍ਵਾਨੁਪਪਤ੍ਤਿਃ । ਲੋਕੇ ਹਿ ਪ੍ਰਮੇਯਂ ਨਾਮ
ਪ੍ਰਮਾਤੁਰਿਚ੍ਛਾਸ੍ਮਤਿਪ੍ਰਯਤ੍ਨਪ੍ਰਮਾਣਜਨ੍ਮਵ੍ਯਵਹਿਤਂ ਸਿਦ੍ਧ੍ਯਤਿ ਨਾਨ੍ਯਥਾਵਗਤਿਃ
ਪ੍ਰਮੇਯਵਿਸ਼ਯਾ ਦਸ਼੍ਟਾ । ਨ ਚ ਪ੍ਰਮਾਤੁਃ ਪ੍ਰਮਾਤਾ ਸ੍ਵਸ੍ਯ ਸ੍ਵਯਮੇਵ ਕੇਨਚਿਦ੍
ਵ੍ਯਵਹਿਤਃ ਕਲ੍ਪਯਿਤੁਂ ਸ਼ਕ੍ਯ ਇਚ੍ਛਾਦੀਨਾਮਨ੍ਯਤਮੇਨਾਪਿ । ਸ੍ਮਤਿਸ਼੍ਚ
ਸ੍ਮਰ੍ਤਵ੍ਯਵਿਸ਼ਯਾ ਨ ਸ੍ਮਰ੍ਤਵਿਸ਼ਯਾ । ਤਥੇਚ੍ਛਾਯਾ ਇਸ਼੍ਟਵਿਸ਼ਯਤ੍ਵਮੇਵ
ਨੇਚ੍ਛਾਵਦ੍ਵਿਸ਼ਯਤ੍ਵਮ੍ । ਸ੍ਮਰ੍ਤ੍ਰਿਚ੍ਛਾਵਦ੍ਵਿਸ਼ਯਤ੍ਵੇऽਪਿ ਹ੍ਯੁਭਯੋਰਨਵਸ੍ਥਾ
ਪੂਰ੍ਵਵਦਪ੍ਰਿਹਾਰ੍ਯਾ ਸ੍ਯਾਤ੍ ॥ ੯੯ ॥

ਨਨੁ ਪ੍ਰਮਾਤਵਿਸ਼ਯਾਵਗਤ੍ਯਨੁਤ੍ਪਤ੍ਤਾਵਨਵਗਤ ਏਵ ਪ੍ਰਮਾਤਾ ਸ੍ਯਾਦਿਤਿ ਚੇਤ੍ ॥ ੧੦੦ ॥

ਨ ਅਵਗਨ੍ਤੁਰਵਗਤੇਰਵਗਨ੍ਤਵ੍ਯਵਿਸ਼ਯਤ੍ਵਾਤ੍ । ਅਵਗਨ੍ਤਵਿਸ਼ਯਤ੍ਵੇ ਚਾਨਵਸ੍ਥਾ
ਪੂਰ੍ਵਵਤ੍ ਸ੍ਯਾਤ੍ । ਅਵਗਤਿਸ਼੍ਚਾਤ੍ਮਨਿ ਕੂਟਸ੍ਥਨਿਤ੍ਯਾਤ੍ਮਜ੍ਯੋਤਿਰਨ੍ਯਤੋऽਨਪੇਕ੍ਸ਼ੈਵ
ਸਿਦ੍ਧਾ ਅਗ੍ਨ੍ਯਾਦਿਤ੍ਯਾਦ੍ਯੁਸ਼੍ਣਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਦਿਤਿ ਪੂਰ੍ਵਮੇਵ ਪ੍ਰਸਾਧਿਤਮ੍ ।
ਅਵਗਤੇਸ਼੍ਚੈਤਨ੍ਯਾਤ੍ਮਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ਃ ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਨ੍ਯਨਿਤ੍ਯਤ੍ਵ ਆਤ੍ਮਨਃ ਸ੍ਵਾਰ੍ਥਤਾਨੁਪਪਤ੍ਤਿਃ
ਕਾਰ੍ਯਕਰਣ(ਸਂਘਾਤ) ਵਤ੍ ਸਂਹਤਤ੍ਵਾਤ੍ ਪਾਰਾਰ੍ਥ੍ਯਂ ਦੋਸ਼ਵਤ੍ਤ੍ਵਂ ਚਾਵੋਚਾਮ । ਕਥਂ
। ਚੈਤਨ੍ਯਾਤ੍ਮਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ਃ ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਨ੍ਯਨਿਤ੍ਯਤ੍ਵੇ ਸ੍ਮਤ੍ਯਾਦਿਵ੍ਯਵਧਾਨਾਤ੍ ਸਂਹਤਤ੍ਵਂ ।
ਤਤਸ਼੍ਚ ਤਸ੍ਯ ਚੈਤਨ੍ਯਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ਃ ਪ੍ਰਾਗੁਤ੍ਪਤ੍ਤੇਃ ਪ੍ਰਧ੍ਵਂਸਾਚ੍
ਚੋਰ੍ਧ੍ਵਮਾਤ੍ਮਨ੍ਯੇਵਾਭਾਵਾਤ੍ ਚਕ੍ਸ਼ੁਰਾਦੀਨਾਮਿਵ ਸਂਹਤਤ੍ਵਾਤ੍ ਪਾਰਾਰ੍ਥ੍ਯਂ ਸ੍ਯਾਤ੍ । ਯਦਾ ਚ
ਤਦੁਤ੍ਪਨ੍ਨਮਾਤ੍ਮਨਿ ਵਿਦ੍ਯਤੇ ਨ ਤਦਾਤ੍ਮਨਃ ਸ੍ਵਾਰ੍ਥਤ੍ਵਂ । ਤਦ੍ਭਾਵਾਭਾਵਾਪੇਕ੍ਸ਼ਾ
ਹ੍ਯਾਤ੍ਮਾਨਾਤ੍ਮਨੋਃ ਸ੍ਵਾਰ੍ਥਤ੍ਵਪਰਾਰ੍ਥਤ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਃ । ਤਸ੍ਮਾਦਾਤ੍ਮਨੋऽਨ੍ਯਨਿਰਪੇਕ੍ਸ਼ਮੇਵ
ਨਿਤ੍ਯਚੈਤਨ੍ਯਜ੍ਯੋਤਿਸ਼੍ਟ੍ਵਂ ਸਿਦ੍ਧਂ ॥ ੧੦੧ ॥

ਨਨ੍ਵੇਵਂ ਸਤਿ ਅਸਤਿ ਪ੍ਰਮਾਤਤ੍ਵੇ ਕਥਂ ਪ੍ਰਮਾਤੁਃ ਪ੍ਰਮਾਤਤ੍ਵਮ੍ ॥ ੧੦੨ ॥

ਉਚ੍ਯਤੇ — ਪ੍ਰਮਾਯਾ ਨਿਤ੍ਯਤ੍ਵੇऽਨਿਤ੍ਯਤ੍ਵੇ ਚ ਰੂਪਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਭਾਵਾਤ੍ । ਅਵਗਤਿਰ੍ਹਿ ਪ੍ਰਮਾ
। ਤਸ੍ਯਾਃ ਸ੍ਮਤੀਚ੍ਛਾਦਿਪੂਰ੍ਵਿਕਾਯਾ ਅਨਿਤ੍ਯਾਯਃ ਕੂਟਸ੍ਥਨਿਤ੍ਯਾਯਾ ਵਾ ਨ (ਸ੍ਵ)
ਰੂਪਵਿਸ਼ੇਸ਼ੋ ਵਿਦ੍ਯਤੇ । ਯਥਾ ਧਾਤ੍ਵਰ੍ਥਸ੍ਯ ਤਿਸ਼੍ਟਤ੍ਯਾਦੇਃ ਫਲਸ੍ਯ
ਗਤ੍ਯਾਦਿਪੂਰ੍ਵਕਸ੍ਯਾਨਿਤ੍ਯਸ੍ਯਾਪੂਰ੍ਵਸ੍ਯ ਨਿਤ੍ਯਸ੍ਯ ਵਾ ਰੂਪਵਿਸ਼ੇਸ਼ੋ ਨਾਸ੍ਤੀਤਿ ਤੁਲ੍ਯੋ
ਵ੍ਯਪਦੇਸ਼ੋ ਦਸ਼੍ਟਃ — ਤਿਸ਼੍ਟਨ੍ਤਿ ਮਨੁਸ਼੍ਯਾਃ ਤਿਸ਼੍ਟਨ੍ਤਿ ਪਰ੍ਵਤਾ ਇਤ੍ਯਾਦਿ । ਤਥਾ
ਨਿਤ੍ਯਾਵਗਤਿਸ੍ਵਰੂਪੇऽਪਿ ਪ੍ਰਮਾਤਰਿ ਪ੍ਰਮਾਤਤ੍ਵਵ੍ਯਪਦੇਸ਼ੋ ਨ ਵਿਰੁਧ੍ਯਤੇ
ਫਲਸਾਮਾਨ੍ਯਾਦਿਤਿ ॥ ੧੦੩ ॥

ਅਤ੍ਰਾਹ ਸ਼ਿਸ਼੍ਯਃ — ਨਿਤ੍ਯਾਵਗਤਿਸ੍ਵਰੂਅਸ੍ਯਾਤ੍ਮਨੋऽਵਿਕ੍ਰਿਯਤ੍ਵਾਤ੍
ਕਾਰ੍ਯਕਰਣੈਰਸਂਹਤ੍ਯ ਤਕ੍ਸ਼ਾਦੀਨਾਮਿਵ ਵਾਸ੍ਯਾਦਿਭਿਃ ਕਰ੍ਤਤ੍ਵਂ ਨੋਪਪਦ੍ਯਤੇ,
ਅਸਂਹਤਸ੍ਵਭਾਵਸ੍ਯ ਚ ਕਾਰ੍ਯਕਰਣੋਪਾਦਾਨੇऽਨਵਸ੍ਥਾ ਪ੍ਰਸਜ੍ਯੇਤ । ਤਕ੍ਸ਼ਾਦੀਨਾਂ ਤੁ
ਕਾਰ੍ਯਕਰਣੈਰ੍ਨਿਤ੍ਯਮੇਵ ਸਂਹਤਤ੍ਵਮਿਤਿ ਵਾਸ੍ਯਾਦ੍ਯੁਪਾਦਾਨੇ ਨਾਨਵਸ੍ਥਾ ਸ੍ਯਾਦਿਤਿ ॥ ੧੦੪ ॥

ਇਹ ਤ੍ਵਸਂਹਤਸ੍ਵਭਾਵਸ੍ਯ ਕਰਣਾਨੁਪਾਦਾਨੇ ਕਰ੍ਤਤ੍ਵਂ ਨੋਪਪਦ੍ਯਤ ਇਤਿ
ਕਰਣਮੁਪਾਦੇਯਮ੍, ਤਦੁਪਾਦਾਨਮਪਿ ਵਿਕ੍ਰਿਯੈਵੇਤਿ ਤਤ੍ਕਰ੍ਤਤ੍ਵੇ ਕਰਣਾਨ੍ਤਰਮੁਪਾਦੇਯਮ੍,
ਤਦੁਪਾਦਾਨੇऽਪ੍ਯਨ੍ਯਦਿਤਿ ਪ੍ਰਮਾਤੁਃ ਸ੍ਵਾਤਨ੍ਤ੍ਰ੍ਯੇऽਨਵਸ੍ਥਾਪਰਿਹਾਰ੍ਯਾ ਸ੍ਯਾਤ੍ । ਨ ਚ
ਕ੍ਰਿਯੈਵਾਤ੍ਮਾਨਂ ਕਾਰਯਤਿ, ਅਨਿਰ੍ਵਰ੍ਤਿਤਾਯਾਃ ਸ੍ਵਰੂਪਾਭਾਵਾਤ੍ । ਅਥਾਨ੍ਯਦਾਤ੍ਮਾਨਮੁਪੇਤ੍ਯ
ਕ੍ਰਿਯਾਂ ਕਾਰਯਤੀਤਿ ਚੇਤ੍ । ਨ । ਅਨ੍ਯਸ੍ਯ ਸ੍ਵਤਃਸਿਦ੍ਧਤ੍ਵਾਵਿਸ਼ਯਤ੍ਵਾਦ੍ਯਨੁਪਪਤ੍ਤੇਃ । ਨ
ਹ੍ਯਾਤ੍ਮਨੋऽਨ੍ਯਦਚੇਤਨਂ ਵਸ੍ਤੁ ਸ੍ਵਪ੍ਰਮਾਣਕਂ ਦਸ਼੍ਟਮ੍ ।
ਸ਼ਬ੍ਦਾਦਿਸਰ੍ਵਮੇਵਾਵਗਤਿਫਲਾਵਸਾਨਪ੍ਰਤ੍ਯਯਪ੍ਰਮਿਤਂ ਸਿਦ੍ਧਂ ਸ੍ਯਾਤ੍ ।
ਅਵਗਤਿਸ਼੍ਚੇਦਾਤ੍ਮਨੋऽਨ੍ਯਸ੍ਯ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਸੋऽਪ੍ਯਾਤ੍ਮੈਵਾਸਂਹਤਃ ਸ੍ਵਾਰ੍ਥਃ ਸ੍ਯਾਨ੍ ਨ ਪਰਾਰ੍ਥਃ
ਨ ਚ ਦੇਹੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਵਿਸ਼ਯਾਣਾਂ ਸ੍ਵਾਰ੍ਥਃ ਸ੍ਯਾਨ੍ ਨ ਪਰਾਰ੍ਥਃ । ਨ ਚ
ਦੇਹੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਵਿਸ਼ਯਾਣਾਂ ਸ੍ਵਾਰ੍ਥਤਾਮਵਗਨ੍ਤੁਂ
ਸ਼ਕ੍ਨੁਮੋऽਵਗਤ੍ਯਵਸਾਨਪ੍ਰਤ੍ਯਯਾਪੇਕ੍ਸ਼ਸਿਦ੍ਧਿਦਰ੍ਸ਼ਨਾਤ੍ ॥ ੧੦੫ ॥

ਨਨੁ ਦੇਹਸ੍ਯਾਵਗਤੌ ਨ ਕਸ਼੍ਚਿਤ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਦਿਪ੍ਰਤ੍ਯਯਾਨ੍ਤਰਮਪੇਕ੍ਸ਼ਤੇ ॥ ੧੦੬ ॥

ਬਾਢਂ ਜਾਗ੍ਰਤ੍ਯੇਵਂ ਸ੍ਯਾਤ੍ । ਮਤਿਸੁਸ਼ੁਪ੍ਤ੍ਯੋਸ੍ਤੁ ਦੇਹਸ੍ਯਾਪਿ
ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਦਿਪ੍ਰਮਾਣਾਪੇਕ੍ਸ਼ਯੈਵ ਸਿਦ੍ਧਿਃ । ਤਥੈਵੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਣਾਮ੍ । ਬਾਹ੍ਯਾ ਏਵ ਹਿ
ਸ਼ਬ੍ਦਾਦਯੋ ਦੇਹੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਕਾਰਪਰਿਣਤਾ ਇਤਿ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਦਿਪ੍ਰਮਾਣਾਪੇਕ੍ਸ਼ਯੈਵ (ਹਿ)
ਸਿਦ੍ਧਿਃ । ਸਿਦ੍ਧਿਰਿਤਿ ਚ ਪ੍ਰਮਾਣਫਲਮਵਗਤਿਮਵੋਚਾਮ ਸਾ ਚਾਵਗਤਿਃ ਕੂਟਸ੍ਥਾ
ਸ੍ਵਯਂਸਿਦ੍ਧਾਤ੍ਮਜ੍ਯੋਤਿਃਸ੍ਵਰੂਪੇਤਿ ਚ ॥ ੧੦੭ ॥

ਅਤ੍ਰਾਹ ਚੋਦਕਃ — ਅਵਗਤਿਃ ਪ੍ਰਮਾਣਾਨਾਂ ਫਲਂ ਕੂਟਸ੍ਥਨਿਤ੍ਯਾਤ੍ਮਜ੍ਯੋਤਿਸ੍ਵਰੂਪੇਤਿ ਚ
ਵਿਪ੍ਰਤਿਸ਼ਿਦ੍ਧਮ੍ । ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤਵਨ੍ਤਮਾਹ — ਨ ਵਿਪ੍ਰਤਿਸ਼ਿਦ੍ਧਂ । ਕਥਂ ਤਰ੍ਹਿ ।
ਕੂਟਸ੍ਥਨਿਤ੍ਯਾਪਿ ਸਤੀ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਦਿਪ੍ਰਤ੍ਯਯਾਨ੍ਤੇ ਲਕ੍ਸ਼੍ਯਤੇ ਤਾਦਰ੍ਥ੍ਯਾਤ੍ ।
ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਦਿਪ੍ਰਤ੍ਯਯਸ੍ਯਾਨਿਤ੍ਯਤ੍ਵੇऽਨਿਤ੍ਯੇਵ ਭਵ੍ਤਿ । ਤੇਨ ਪ੍ਰਮਾਣਾਨਾਂ
ਫਲਮਿਤ੍ਯੁਪਚਰ੍ਯਤੇ ॥ ੧੦੮ ॥

ਯਦ੍ਯ੍ ਏਵਂ ਭਗਵਨ੍ ਕੂਟਸ੍ਥਨਿਤ੍ਯਾਵਗਤਿਰਾਤ੍ਮਜ੍ਯੋਤਿਃਸ੍ਵਰੂਪੈਵ ਸ੍ਵਯਂਸਿਦ੍ਧਾ, ਆਤ੍ਮਨਿ
ਪ੍ਰਮਾਣਨਿਰਪੇਕ੍ਸ਼ਤ੍ਵਾਤ੍ ਤਤੋऽਨ੍ਯਦਚੇਤਨਂ ਸਂਹਤ੍ਯਕਾਰਿਤ੍ਵਾਤ੍ ਪਰਾਰ੍ਥਮ੍ । ਯੇਨ ਚ
ਸੁਖ੍ਹਦੁਃਖਮੋਹਪ੍ਰਤ੍ਯਯਾਵਗਤਿਰੂਪੇਣ ਪਾਰਾਰ੍ਥ੍ਯਂ ਤੇਨੈਵ
ਸ੍ਵਰੂਪੇਣਾਨਾਤ੍ਮਨੋऽਸ੍ਤਿਤ੍ਵਂ ਨਾਨ੍ਯੇਨ ਰੂਪਾਨ੍ਤਰੇਣ ਅਤੋ ਨਾਸ੍ਤਿਤ੍ਵਮੇਵ ਪਰਮਾਰ੍ਥਤਃ ।
ਯਥਾ ਹਿ ਲੋਕੇ ਰਜ੍ਜੁਸਰ੍ਪਮਰੀਚ੍ਯੁਦਕਾਦੀਨਾਂ ਤਦਵਗਤਿਵ੍ਯਤਿਰੇਕੇਣਾਭਾਵੋ ਯੁਕ੍ਤਃ ।
ਏਵਮੇਵ ਭਗਵਨਵਗਤੇਰਾਤ੍ਮਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ੋ ਨੈਰਨ੍ਤਰ੍ਯਭਾਵਾਤ੍ ਕੂਟਸ੍ਥਨਿਤ੍ਯਤਾ
ਅਦ੍ਵੈਤਭਾਵਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਤ੍ਯਯਭੇਦੇਸ਼੍ਵਵ੍ਯਭਿਚਾਰਾਤ੍ । ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਭੇਦਾਸ੍ਤ੍ਵਵਗਤਿਂ
ਵ੍ਯਭਿਚਰਨ੍ਤਿ । ਯਥਾ ਸ੍ਵਪ੍ਨੇ ਨੀਲਪੀਤਾਦ੍ਯਾਕਾਰਭੇਦਰੂਪਾਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਾਸ੍ਤ੍ਵਵਗਤਿਂ
ਵ੍ਯਭਿਚਰਨ੍ਤਿ । ਯਥਾ ਸ੍ਵਪ੍ਨੇ ਨੀਲਪੀਤਾਦ੍ਯਾਕਾਰਭੇਦਰੂਪਾਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਾਸ੍ਤਦਵਗਤਿਂ
ਵ੍ਯਭਿਚਰਨ੍ਤਃ ਪਰਮਾਰ੍ਥਤੋ ਨ ਸਨ੍ਤੀਤ੍ਯੁਚ੍ਯਨ੍ਤੇ, ਏਵਂ ਜਾਗ੍ਰਤ੍ਯਪਿ
ਨੀਲਪੀਤਾਦਿਪ੍ਰਤ੍ਯਯਭੇਦਾਸ੍ਤਾਮੇਵਾਵਗਤਿਂ ਵ੍ਯਭਿਚਰਨ੍ਤੋऽਸਤ੍ਯਰੂਪਾ ਭਵਿਤੂਮਰ੍ਹਨ੍ਤਿ ।
ਤਸ੍ਯਾਸ਼੍ਚਾਵਗਤੇਰਨ੍ਯੋऽਵਗਨ੍ਤਾ ਨਾਸ੍ਤੀਤਿ ਨ ਸ੍ਵੇਨ ਸ੍ਵਰੂਪੇਣ ਸ੍ਵਯਮੁਪਾਦਾਤੁਂ ਹਾਤੁਂ
ਵਾ ਸ਼ਕ੍ਯਤੇ, ਅਨ੍ਯਸ੍ਯ ਚਾਭਾਵਾਤ੍ ॥ ੧੦੯ ॥

ਤਥੈਵੇਤਿ । ਏਸ਼ਾਵਿਦ੍ਯਾ ਯਨ੍ਨਿਮਿਤ੍ਤਃ ਸਂਸਾਰੋ ਜਾਗ੍ਰਤ੍ਸ੍ਵਪ੍ਨਲਕ੍ਸ਼ਣਃ । ਤਸ੍ਯਾ
ਅਵਿਦ੍ਯਾਯਾ ਵਿਦ੍ਯਾ ਨਿਵਰ੍ਤਿਕਾ । ਇਤ੍ਯੇਵਂ ਤ੍ਵਮਭਯਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੋऽਸਿ । ਨਾਨ੍ਤਃਪਰਂ
ਜਾਗ੍ਰਤ੍ਸ੍ਵਪ੍ਨਦੁਃਖਮਨੁਭਵਿਸ਼੍ਯਸਿ ਸਂਸਾऋਅਦੁਃਖਾਨ੍ ਮੁਕ੍ਤੋऽਸੀਤਿ ॥ ੧੧੦ ॥

ਓਮਿਤਿ ॥ ੧੧੧ ॥

ਇਤਿ ਅਵਗਤਿਪ੍ਰਕਰਣਮ੍ ॥ ੨ ॥

ਮੁਮੁਕ੍ਸ਼ੂਣਾਮੁਪਾਤ੍ਤਪੁਣ੍ਯਾਪੁਣ੍ਯਕ੍ਸ਼ਪਣਪਰਾਣਾਮਪੁਰ੍ਵਾਨੁਪਚਯਾਰ੍ਤਿਨਾਂ
ਪਰਿਸਂਖ੍ਯਾਨਮਿਦਮੁਚ੍ਯਤੇ । ਅਵਿਦ੍ਯਾਹੇਤਵੋ ਦੋਸ਼ਾ ਵਾਞ੍ਮਨਃਕਾਯਪ੍ਰਵਤ੍ਤਿਹੇਤਵ੍ਯਃ
ਪ੍ਰਵਤ੍ਤੇਸ਼੍ਚੇਸ਼੍ਟਾਨਿਸ਼੍ਟਮਿਸ਼੍ਰਫਲਾਨਿ ਕਰ੍ਮਾਣ੍ਯੁਪਚੀਯਨ੍ਤ ਇਤਿ ਤਨ੍ਮੋਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਥਮ੍ ॥

੧੧੨ ॥

ਤਤ੍ਰ ਸ਼ਬ੍ਦਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਰੂਪਰਸਗਨ੍ਧਾਨਾਂ ਵਿਸ਼ਯਾਣਾਂ ਸ਼੍ਰੋਤਾਦਿਗ੍ਰਾਹ੍ਯਤ੍ਵਾਤ੍ ਸ੍ਵਾਟ੍ਮਨਿ
ਪਰੇਸ਼ੁ ਵਾ ਵਿਜ੍ਞਾਨਾਭਾਵਃ ਤੇਸ਼ਾਮੇਵ ਪਰਿਣਤਾਨਾਂ ਯਥਾ ਲੋਸ਼੍ਟਾਦੀਨਾਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰਾਦਿਦ੍ਵਾਰੈਸ਼੍ਚ ਜ੍ਞਾਯਨ੍ਤੇ । ਯੇਨ ਚ ਜ੍ਞਾਯਨ੍ਤੇ ਸ ਜ੍ਞਾਤਤ੍ਵਾਦਤਜ੍ਜਾਤੀਯਃ ।
ਤੇ ਹਿ ਸ਼ਬ੍ਦਾਦਯੋऽਨ੍ਯੋਨ੍ਯਸਂਸਰ੍ਗਿਤ੍ਵਾਜ੍ ਜਨ੍ਮਵਦ੍ਧਿ(ਵਿ)
ਪਰਿਣਾਮਾਪਕ੍ਸ਼ਯਨਾਸ਼ਸਂਯੋਗਵਿਯੋਗਾਵਿਰ੍ਭਾਵਤਿਰੋਭਾਵਵਿਕਾਰਵਿਕਾਰਿਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਬੀਜਾਦ੍ਯਨੇਕ੍
ਅਧਰ੍ਮਾਣਃ ਸਾਮਾਨ੍ਯੇਨ ਚ ਸੁਖਦੁਃਖਾਦ੍ਯਨੇਕਧਰ੍ਮਾਣਃ । ਤਦ੍ਵਿਜ੍ਞਾਤਤ੍ਵਾਦੇਵ
ਤਦ੍ਵਿਜ੍ਞਾਤਾ ਸਰ੍ਵਸ਼ਬ੍ਦਾਦਿਧਰ੍ਮਵਿਲਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ ੧੧੩ ॥

ਤਤ੍ਰ ਸ਼ਬ੍ਦਾਦਿਭਿਰੁਪਲਭ੍ਯਮਾਨੈਃ ਪੀਦ੍ਯਮਾਨੋ ਵਿਦ੍ਵਾਨੇਵਂ ਪਰਿਸਂਚਕ੍ਸ਼ੀਤ ॥ ੧੧੪ ॥

ਸ਼ਬ੍ਦਸ੍ਤੁ ਧ੍ਵਨਿਸਾਮਾਨ੍ਯਮਾਤ੍ਰੇਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਧਰ੍ਮੈਰ੍ਵਾ ਸ਼ਡ੍ਜਾਦਿਭਿਃ ਪ੍ਰਿਯੈਃ,
ਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾਦਿਭਿਰਿਸ਼੍ਟੈਃ, ਅਨਿਸ਼੍ਟੈਸ਼੍ਚਾਸਤ੍ਯਬੀਭਤ੍ਸਪਰਿਭਵਾਕ੍ਰੋਸ਼ਾਦਿਭਿਰ੍ਵਚਨੈਃ ਮਾਂ
ਦਕ੍ਸ੍ਵਭਾਵਮਸਂਸਰ੍ਗਿਣਮਵਿਕ੍ਰਿਯਮਚਲਮਨਿਧਨਮਭਯਮਤ੍ਯਨ੍ਤਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਮਵਿਸ਼ਯ
ਂ ਗੋਚਰੀਕਤ੍ਯ ਸ੍ਪ੍ਰਸ਼੍ਟੁਂ ਨੈਵਾਰ੍ਹਤ੍ਯਸਂਸਰ੍ਗਿਤ੍ਵਾਦੇਵ ਮਮ । ਅਤ ਏਵ ਨ
ਸ਼ਬ੍ਦਨਿਮਿਤ੍ਤਾ ਹਾਨਿਰ੍ਵਦ੍ਧਿਰ੍ਵਾ । ਅਤੋ ਮਾਂ ਕਿਂ ਕਰਿਸ਼੍ਯਤਿ
ਸ੍ਤੁਤਿਨਿਨ੍ਦਾਦਿਪ੍ਰਿਯਾਪ੍ਰਿਯਤ੍ਵਾਦਿਲਕ੍ਸ਼ਣਃ ਸ਼ਬ੍ਦਃ । ਅਵਿਵੇਕਿਨਂ ਹਿ ਸ਼ਬ੍ਦਮਾਤ੍ਮਤ੍ਵੇਨ
ਗਤਂ ਪ੍ਰਿਯਃ ਸ਼ਬ੍ਦੋ ਵਰ੍ਧਯੇਦਪ੍ਰਿਯਸ਼੍ਚ ਕ੍ਸ਼ਪਯੇਤਵਿਵੇਕਿਤ੍ਵਾਤ੍ ਨ ਤੁ ਮਮ ਵਿਵੇਕਿਨੋ
ਵਾਲਾਗ੍ਰਮਾਤ੍ਰਮਪਿ ਕਰ੍ਤੁਮੁਤ੍ਸਹਤ ਇਤਿ । ਏਵਮੇਵ ਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਸਾਮਾਨ੍ਯੇਨ ਤਦ੍ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੈਸ਼੍ਚ
ਸ਼ਿਤੋਸ਼੍ਣਮਦੁਕਰ੍ਕਸ਼ਾਦਿਜ੍ਵਰੋਦਰਸ਼ੂਲਾਦਿਲਕ੍ਸ਼ਣੈਸ਼੍ਚਾਪ੍ਰਿਯੈਃ ਪ੍ਰਿਯੈਸ਼੍ਚ
ਕੈਸ਼੍ਚਿਚ੍ਛਰੀਰਸਮਵਾਯਿਭਿਰ੍ਬਾਹ੍ਯਾਗਨ੍ਤੁਕਨਿਮਿਤ੍ਤੈਸ਼੍ਚ ਨ ਮਮ ਕਾਚਿਦ੍ ਵਿਕ੍ਰਿਯਾ
ਵਦ੍ਧਿਹਾਨਿਲਕ੍ਸ਼ਣਾ ਅਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਤ੍ਵਾਤ੍ ਕ੍ਰਿਯਤੇ ਵ੍ਯੋਮ੍ਨ ਇਵ ਮੁਸ਼੍ਟਿਘਾਤਾਦਿਭਿਃ । ਤਥਾ
ਰੂਪਸਾਮਾਨ੍ਯੇਨ ਤਦ੍ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੈਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਿਯਾਪ੍ਰਿਯੈਃ ਸ੍ਤ੍ਰੀਵ੍ਯਞ੍ਜਨਾਦਿਲਕ੍ਸ਼ਣੈਃ ਅਰੂਪਤ੍ਵਾਨ੍
ਨ ਮਮ ਕਾਚਿਦ੍ ਧਾਨਿਰ੍ਵਦ੍ਧਿਰ੍ਵਾ ਕ੍ਰਿਯਤੇ । ਤਥਾ ਰਸਸਾਮਾਨ੍ਯੇਨ ਤਦ੍ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੈਸ਼੍ਚ
(ਪ੍ਰਿਯਾਪ੍ਰਿਯੈਃ) ਮਧੁਰਾਮ੍ਲਲਵਣਕਟੁਤਿਕ੍ਤਕਸ਼ਾਯੈਰ੍ਮੂਢਬੁਦ੍ਧਿਭਿਃ ਪਰਿਗਹੀਤੈਃ
ਅਰਸਾਤ੍ਮਕਸ੍ਯ ਨ ਮਮ ਕਾਚਿਦ੍ ਧਾਨਿਰ੍ਵਦ੍ਧਿਰ੍ਵਾ ਕ੍ਰਿਯਤੇ । ਤਥਾ ਗਨ੍ਧਸਾਮਾਨ੍ਯੇਨ
ਤਦ੍ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੈਃ ਪ੍ਰਿਯਾਪ੍ਰਿਯੈਃ ਪੁਸ਼੍ਪਾਦ੍ਯਨੁਲੇਪਨਾਦਿਲਕ੍ਸ਼ਣੈਃ ਅਗਨ੍ਧਾਤ੍ਮਕਸ੍ਯ ਨ ਮਮ
ਕਾਚਿਦ੍ ਧਾਨਿਰ੍ਵਦ੍ਧਿਰ੍ਵਾ ਕ੍ਰਿਯਤੇ । oਕ़੍ ਅਸ਼ਬ੍ਦਮਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਮਰੂਪਮਵ੍ਯਯਂ ਤਥਾਰਸਂ
ਨਿਤ੍ਯਮਗਨ੍ਧਵਚ੍ ਚ ਯਤ੍cਕ़੍ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੁਤੇਃ ॥ ੧੧੫ ॥

ਕਿਂ ਚ ਯ ਏਵ ਬਾਹ੍ਯਃ ਸ਼ਬ੍ਦਾਦਯਸ੍ਤੇ ਸ਼ਰੀਰਾਕਾਰੇਣ ਸਂਸ੍ਥਿਤਾਃ ਤਦ੍ਗ੍ਰਾਹਕੈਸ਼੍ਚ
ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰਾਦ੍ਯਾਕਾਰੈਰਨ੍ਤਃਕਰਣਦ੍ਵਯਤਦ੍ਵਿਸ਼ਯਾਕਾਰੇਣ ਚ, ਅਨ੍ਯੋਨ੍ਯਸਂਸਰ੍ਗਿਤ੍ਵਾਤ੍
ਸਂਹਤਤ੍ਵਾਚ੍ ਚ ਸਰ੍ਵਕ੍ਰਿਯਾਸੁ । ਤਤ੍ਰੈਵਂ ਸਤਿ ਵਿਦੁਸ਼ੋ ਮਮ ਨ ਕਸ਼੍ਚਿਚ੍
ਛਤ੍ਰੁਰ੍ਮਿਤ੍ਰਮੁਦਾਸੀਨੋ ਵਾਸ੍ਤਿ । ਤਤ੍ਰ ਯਦਿ (ਕਸ਼੍ਚਿਨ੍) ਮਿਥ੍ਯਾਜ੍ਞਾਨਾਭਿਮਾਨੇਨ
ਪ੍ਰਿਯਮਪ੍ਰਿਯਂ ਵਾ ਪ੍ਰਯੁਯੁਙ੍ਕ੍ਸ਼ੇਤ ਕ੍ਰਿਯਾਫਲਲਕ੍ਸ਼ਣਮ੍, ਤਨ੍ ਮਸ਼ੈਵ
ਪ੍ਰਯੁਯੁਙ੍ਕ੍ਸ਼ਤਿ ਸਃ । ਤਸ੍ਯਾਵਿਸ਼ਯਤ੍ਵਾਨ੍ ਮਮ — oਕ़੍ ਅਵ੍ਯਕ੍ਤੋऽਯਮਚਿਨ੍ਤ੍ਯੋऽਯਂcਕ़੍
ਇਤਿ ਸ੍ਮਤੇਃ । ਤਥਾ (ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਾਂ) ਪਞ੍ਚਾਨਾਮਪਿ ਭੂਤਾਨਾਮਵਿਕਾਰ੍ਯਃ ਅਵਿਸ਼ਯਤ੍ਵਾਤ੍ ।
oਕ़੍ ਅਚ੍ਛੇਦ੍ਯੋऽਯਮਦਾਹ੍ਯੋऽਯਂcਕ़੍ ਇਤਿ ਸ੍ਮਤੇਃ । ਯਾਪਿ
ਸ਼ਰੀਰੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਸਂਸ੍ਥਾਨਮਾਤ੍ਰਮੁਪਲਕ੍ਸ਼੍ਯ ਮਦ੍ਭਕ੍ਤਾਨਾਂ ਵਿਪਰੀਤਾਨਾਂ ਚ
ਪ੍ਰਿਯਾਪ੍ਰਿਯਾਦਿਪ੍ਰਯੁਯੁਙ੍ਕ੍ਸ਼ਾ ਤਜ੍ਜਾ ਚ ਧਰ੍ਮਾਧਰ੍ਮਾਦਿਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿਃ ਸਾ ਤੇਸ਼ਾਮੇਵ ਨ ਤੁ
ਮਯ੍ਯਜਰੇऽਮਤੇऽਭਯੇ oਕ़੍ ਨੈਨਂ ਕਤਾਕਤੇ ਤਪਤਃcਕ़੍ oਕ़੍ ਨ ਕਰ੍ਮਣਾ
ਵਰ੍ਧਤੇ ਨੋ ਕਨੀਯਾਨ੍cਕ़੍ oਕ़੍ ਸਬਾਹ੍ਯਾਭ੍ਯਨ੍ਤਰੋ ਹ੍ਯਜਃcਕ़੍ oਕ़੍ ਨ ਲਿਪ੍ਯਤੇ
ਲੋਕਦੁਃਖੇਨ ਬਾਹ੍ਯਃcਕ़੍ ਇਤ੍ਯਾਦਿਸ਼੍ਰੁਤਿਸ੍ਮਤਿਭ੍ਯਃ । ਅਨਾਤ੍ਮਵਸ੍ਤੁਨਸ਼੍ਚਾਸਤ੍ਤ੍ਵਾਦਿਤਿ
ਪਰਮੋ ਹੇਤੁਃ । ਆਤ੍ਮਨਸ਼੍ਚਾਦ੍ਵਯਤ੍ਵਵਿਸ਼ਯਾਣਿ ਦ੍ਵਯਸ੍ਯਾਸਤ੍ਤ੍ਵਾਤ੍ ਯਾਨਿ
ਸਰ੍ਵਾਣ੍ਯੁਪਨਿਸ਼ਦ੍ਵਾਕ੍ਯਾਨਿ ਵਿਸ੍ਤਰਸ਼ਃ ਸਮੀਕ੍ਸ਼ਿਤਵ੍ਯਾਨਿ ਸਮੀਕ੍ਸ਼ਿਤਵ੍ਯਾਨੀਤਿ ॥ ੧੧੬ ॥

ਇਤਿ ਪਰਿਸਂਖ੍ਯਾਨਪ੍ਰਕਰਣਮ੍ ॥ ੩ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਪਰਮਹਂਸਪਰਿਵ੍ਰਾਜਕਾਚਾਰ੍ਯਾਸ਼੍ਰੀਗੋਵਿਨ੍ਦਭਗਵਤ੍ਪਾਦਪੂਜ੍ਯਸ਼ਿਸ਼੍ਯਸ੍ਯ
ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਂਕਰਭਗਵਤਃ ਕਤਿਃ ਸਕਲਵੇਦੋਪਨਿਸ਼ਤ੍ਸਾਰੋਪਦੇਸ਼ਸਾਹਸ੍ਰੀ ਸਮਾਪ੍ਤਾ
॥ ॐ ਤਤ੍ਸਤ੍ ॥

Also Read 1000 Names of Upadesa Sahasri:

1000 Names of Upadesasahasri | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Upadesasahasri | Sahasranama Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top