Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

108 Names of Shri Ganesh | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Sri Ganesh Ashtottarashatanamavali in Hindi:

॥ श्रीगणेशाष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

ॐ विघ्नेशाय । विश्ववरदाय (विश्ववदनाय) । विश्वचक्षुषे । जगत्प्रभवे (जगत्पतये) । हिरण्यरूपाय । सर्वात्मने । ज्ञानरूपाय । जगन्मयाय । ऊध्वरेतसे । महाबाहवे नमः । १० ।

ॐ अमेयाय । अमितविक्रमाय । वेदवेद्याय । महाकालाय (महाकायाय) । विद्यानिधये । अनामयाय । सर्वज्ञाय । सर्वगाय । शान्ताय । गजास्यायनमः । २० ।

ॐ चित्तेश्वराय । विगतज्वराय । विश्वमूर्तये । अमेयात्मने । विश्वाधाराय । सनातनाय । सामगानप्रियाय । मन्त्रिणे । सत्त्वाधाराय । सुराधीशाय (सुराधिपाय) नमः । ३० ।

ॐ समस्तसाक्षिणे । निर्द्वन्द्वाय । निर्लोकाय (निर्लिप्ताय) । अमोघविक्रमाय । निर्मलाय । पुण्याय । कामदाय । कान्तिदाय (कवये) । कामरूपिणे। कामपोषिणे (कामवेषाय) नमः । ४० ।

ॐ कमलाक्षाय । गजाननाय (कलाधराय) । सुमुखाय । शर्मदाय । मूषकाधिपवाहनाय । शुद्धाय । दीर्घतुण्डाय (दीर्घतुण्डधराय) । श्रीपतये (श्रीमते) । अनन्ताय । मोहवर्जिताय नमः । ५० ।

ॐ वक्रतुण्डाय । शूर्पकर्णाय । परमाय (पवनाय पावनाय) योगीशाय । योगधाम्ने (योगिवन्द्याङ्ध्रये) । उमासुताय (उमासूनवे) । आपद्धन्त्रे (अघापहाय) । एकदन्ताय । महाग्रीवाय । सिद्धसेनाय (सिद्धिसेविताय) नमः । ६० ।

ॐ सिद्धवेदाय (सिद्धिदाय) । करुणाय । सिद्धाय । (करुणासिन्धवे) भगवते । अव्यग्राय (भव्यविग्रहाय) । विकटाय । कपिलाय । ढुण्ढिराजाय (ढुण्ढये) । उग्राय । भीमोदराय (भीमाय) । हराय नमः । ७० ।

ॐ शुभाय । गणाध्यक्षाय । गणेशाय । गणाराध्याय । गणनायकाय । ज्योतिःस्वरूपाय । भूतात्मने । धूम्रकेतवे । अनुकूलाय । कुमारगुरवे नमः । ८० ।

ॐ आनन्दाय । हेरम्बाय । वेदस्तुताय । नागयज्ञोपवीतिने । दुर्धर्षाय । बालदूर्वाङ्कुरप्रियाय । भालचन्द्राय । विश्वधात्रे (विश्वधाम्ने) । शिवपुत्राय । विनायकाय नमः । ९० ।

ॐ लीलासेविताय (लीलावलम्बितवपुषे) । पूर्णाय । परमसुन्दराय । विघ्नान्तकाराय (विघ्नान्धकारमार्ताण्डाय विघ्नारण्यदावानलाय) । सिन्दूरवदनाय । नित्याय । विभवे । प्रथमपूजिताय (विष्णुप्रथमपूजिताय) । दिव्यपादाब्जाय (शरण्यदिव्यपादाब्जाय) । भक्तमन्दाराय (भक्तमन्दारभूरुहाय) नमः । १०० ।

ॐ महाशूराय । रत्नसिंहासनाय (रत्नसिंहासनासीनाय) । मणिकुडलमण्डिताय । भक्तकल्याणाय (भक्तकल्याणदाय) । अमेयाय । कल्याणगुरवे । (अमेयकल्याणगुणसंश्रयाय) सहस्रशीर्ष्णे ।
महागणपतये नमः । १०८ ।

इति गणेशाष्टोत्तरशतनामावलिः समाप्ता ।

Also Read Sri Ganesh 108 Names:

108 Names of Shri Ganesh | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Ganesh | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top