Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

108 Names of Shri Ganesh | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Sri Ganesh Ashtottarashatanamavali in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ॥

ॐ ਵਿਘ੍ਨੇਸ਼ਾਯ । ਵਿਸ਼੍ਵਵਰਦਾਯ (ਵਿਸ਼੍ਵਵਦਨਾਯ) । ਵਿਸ਼੍ਵਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ੇ । ਜਗਤ੍ਪ੍ਰਭਵੇ (ਜਗਤ੍ਪਤਯੇ) । ਹਿਰਣ੍ਯਰੂਪਾਯ । ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਨੇ । ਜ੍ਞਾਨਰੂਪਾਯ । ਜਗਨ੍ਮਯਾਯ । ਊਧ੍ਵਰੇਤਸੇ । ਮਹਾਬਾਹਵੇ ਨਮਃ । ੧੦ ।

ॐ ਅਮੇਯਾਯ । ਅਮਿਤਵਿਕ੍ਰਮਾਯ । ਵੇਦਵੇਦ੍ਯਾਯ । ਮਹਾਕਾਲਾਯ (ਮਹਾਕਾਯਾਯ) । ਵਿਦ੍ਯਾਨਿਧਯੇ । ਅਨਾਮਯਾਯ । ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾਯ । ਸਰ੍ਵਗਾਯ । ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਯ । ਗਜਾਸ੍ਯਾਯਨਮਃ । ੨੦ ।

ॐ ਚਿਤ੍ਤੇਸ਼੍ਵਰਾਯ । ਵਿਗਤਜ੍ਵਰਾਯ । ਵਿਸ਼੍ਵਮੂਰ੍ਤਯੇ । ਅਮੇਯਾਤ੍ਮਨੇ । ਵਿਸ਼੍ਵਾਧਾਰਾਯ । ਸਨਾਤਨਾਯ । ਸਾਮਗਾਨਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਮਨ੍ਤ੍ਰਿਣੇ । ਸਤ੍ਤ੍ਵਾਧਾਰਾਯ । ਸੁਰਾਧੀਸ਼ਾਯ (ਸੁਰਾਧਿਪਾਯ) ਨਮਃ । ੩੦ ।

ॐ ਸਮਸ੍ਤਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੇ । ਨਿਰ੍ਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਾਯ । ਨਿਰ੍ਲੋਕਾਯ (ਨਿਰ੍ਲਿਪ੍ਤਾਯ) । ਅਮੋਘਵਿਕ੍ਰਮਾਯ । ਨਿਰ੍ਮਲਾਯ । ਪੁਣ੍ਯਾਯ । ਕਾਮਦਾਯ । ਕਾਨ੍ਤਿਦਾਯ (ਕਵਯੇ) । ਕਾਮਰੂਪਿਣੇ। ਕਾਮਪੋਸ਼ਿਣੇ (ਕਾਮਵੇਸ਼ਾਯ) ਨਮਃ । ੪੦ ।

ॐ ਕਮਲਾਕ੍ਸ਼ਾਯ । ਗਜਾਨਨਾਯ (ਕਲਾਧਰਾਯ) । ਸੁਮੁਖਾਯ । ਸ਼ਰ੍ਮਦਾਯ । ਮੂਸ਼ਕਾਧਿਪਵਾਹਨਾਯ । ਸ਼ੁਦ੍ਧਾਯ । ਦੀਰ੍ਘਤੁਣ੍ਡਾਯ (ਦੀਰ੍ਘਤੁਣ੍ਡਧਰਾਯ) । ਸ਼੍ਰੀਪਤਯੇ (ਸ਼੍ਰੀਮਤੇ) । ਅਨਨ੍ਤਾਯ । ਮੋਹਵਰ੍ਜਿਤਾਯ ਨਮਃ । ੫੦ ।

ॐ ਵਕ੍ਰਤੁਣ੍ਡਾਯ । ਸ਼ੂਰ੍ਪਕਰ੍ਣਾਯ । ਪਰਮਾਯ (ਪਵਨਾਯ ਪਾਵਨਾਯ) ਯੋਗੀਸ਼ਾਯ । ਯੋਗਧਾਮ੍ਨੇ (ਯੋਗਿਵਨ੍ਦ੍ਯਾਙ੍ਧ੍ਰਯੇ) । ਉਮਾਸੁਤਾਯ (ਉਮਾਸੂਨਵੇ) । ਆਪਦ੍ਧਨ੍ਤ੍ਰੇ (ਅਘਾਪਹਾਯ) । ਏਕਦਨ੍ਤਾਯ । ਮਹਾਗ੍ਰੀਵਾਯ । ਸਿਦ੍ਧਸੇਨਾਯ (ਸਿਦ੍ਧਿਸੇਵਿਤਾਯ) ਨਮਃ । ੬੦ ।

ॐ ਸਿਦ੍ਧਵੇਦਾਯ (ਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯ) । ਕਰੁਣਾਯ । ਸਿਦ੍ਧਾਯ । (ਕਰੁਣਾਸਿਨ੍ਧਵੇ) ਭਗਵਤੇ । ਅਵ੍ਯਗ੍ਰਾਯ (ਭਵ੍ਯਵਿਗ੍ਰਹਾਯ) । ਵਿਕਟਾਯ । ਕਪਿਲਾਯ । ਢੁਣ੍ਢਿਰਾਜਾਯ (ਢੁਣ੍ਢਯੇ) । ਉਗ੍ਰਾਯ । ਭੀਮੋਦਰਾਯ (ਭੀਮਾਯ) । ਹਰਾਯ ਨਮਃ । ੭੦ ।

ॐ ਸ਼ੁਭਾਯ । ਗਣਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਯ । ਗਣੇਸ਼ਾਯ । ਗਣਾਰਾਧ੍ਯਾਯ । ਗਣਨਾਯਕਾਯ । ਜ੍ਯੋਤਿਃਸ੍ਵਰੂਪਾਯ । ਭੂਤਾਤ੍ਮਨੇ । ਧੂਮ੍ਰਕੇਤਵੇ । ਅਨੁਕੂਲਾਯ । ਕੁਮਾਰਗੁਰਵੇ ਨਮਃ । ੮੦ ।

ॐ ਆਨਨ੍ਦਾਯ । ਹੇਰਮ੍ਬਾਯ । ਵੇਦਸ੍ਤੁਤਾਯ । ਨਾਗਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਿਨੇ । ਦੁਰ੍ਧਰ੍ਸ਼ਾਯ । ਬਾਲਦੂਰ੍ਵਾਙ੍ਕੁਰਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਭਾਲਚਨ੍ਦ੍ਰਾਯ । ਵਿਸ਼੍ਵਧਾਤ੍ਰੇ (ਵਿਸ਼੍ਵਧਾਮ੍ਨੇ) । ਸ਼ਿਵਪੁਤ੍ਰਾਯ । ਵਿਨਾਯਕਾਯ ਨਮਃ । ੯੦ ।

ॐ ਲੀਲਾਸੇਵਿਤਾਯ (ਲੀਲਾਵਲਮ੍ਬਿਤਵਪੁਸ਼ੇ) । ਪੂਰ੍ਣਾਯ । ਪਰਮਸੁਨ੍ਦਰਾਯ । ਵਿਘ੍ਨਾਨ੍ਤਕਾਰਾਯ (ਵਿਘ੍ਨਾਨ੍ਧਕਾਰਮਾਰ੍ਤਾਣ੍ਡਾਯ ਵਿਘ੍ਨਾਰਣ੍ਯਦਾਵਾਨਲਾਯ) । ਸਿਨ੍ਦੂਰਵਦਨਾਯ । ਨਿਤ੍ਯਾਯ । ਵਿਭਵੇ ।
ਪ੍ਰਥਮਪੂਜਿਤਾਯ (ਵਿਸ਼੍ਣੁਪ੍ਰਥਮਪੂਜਿਤਾਯ) । ਦਿਵ੍ਯਪਾਦਾਬ੍ਜਾਯ (ਸ਼ਰਣ੍ਯਦਿਵ੍ਯਪਾਦਾਬ੍ਜਾਯ) । ਭਕ੍ਤਮਨ੍ਦਾਰਾਯ (ਭਕ੍ਤਮਨ੍ਦਾਰਭੂਰੁਹਾਯ) ਨਮਃ । ੧੦੦ ।

ॐ ਮਹਾਸ਼ੂਰਾਯ । ਰਤ੍ਨਸਿਂਹਾਸਨਾਯ (ਰਤ੍ਨਸਿਂਹਾਸਨਾਸੀਨਾਯ) । ਮਣਿਕੁਡਲਮਣ੍ਡਿਤਾਯ । ਭਕ੍ਤਕਲ੍ਯਾਣਾਯ (ਭਕ੍ਤਕਲ੍ਯਾਣਦਾਯ) । ਅਮੇਯਾਯ । ਕਲ੍ਯਾਣਗੁਰਵੇ । (ਅਮੇਯਕਲ੍ਯਾਣਗੁਣਸਂਸ਼੍ਰਯਾਯ) ਸਹਸ੍ਰਸ਼ੀਰ੍ਸ਼੍ਣੇ । ਮਹਾਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ । ੧੦੮ ।

ਇਤਿ ਗਣੇਸ਼ਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ।

Also Read Sri Ganesh 108 Names:

108 Names of Shri Ganesh | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Ganesh | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top