Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Ganesh | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Sri Ganesh Ashtottarashatanamavali in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಓಂ ವಿಘ್ನೇಶಾಯ । ವಿಶ್ವವರದಾಯ (ವಿಶ್ವವದನಾಯ) । ವಿಶ್ವಚಕ್ಷುಷೇ । ಜಗತ್ಪ್ರಭವೇ (ಜಗತ್ಪತಯೇ) । ಹಿರಣ್ಯರೂಪಾಯ । ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ । ಜ್ಞಾನರೂಪಾಯ । ಜಗನ್ಮಯಾಯ । ಊಧ್ವರೇತಸೇ । ಮಹಾಬಾಹವೇ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಅಮೇಯಾಯ । ಅಮಿತವಿಕ್ರಮಾಯ । ವೇದವೇದ್ಯಾಯ । ಮಹಾಕಾಲಾಯ (ಮಹಾಕಾಯಾಯ) । ವಿದ್ಯಾನಿಧಯೇ । ಅನಾಮಯಾಯ । ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ । ಸರ್ವಗಾಯ । ಶಾನ್ತಾಯ । ಗಜಾಸ್ಯಾಯನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಚಿತ್ತೇಶ್ವರಾಯ । ವಿಗತಜ್ವರಾಯ । ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಯೇ । ಅಮೇಯಾತ್ಮನೇ । ವಿಶ್ವಾಧಾರಾಯ । ಸನಾತನಾಯ । ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾಯ । ಮನ್ತ್ರಿಣೇ । ಸತ್ತ್ವಾಧಾರಾಯ । ಸುರಾಧೀಶಾಯ (ಸುರಾಧಿಪಾಯ) ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ಸಮಸ್ತಸಾಕ್ಷಿಣೇ । ನಿರ್ದ್ವನ್ದ್ವಾಯ । ನಿರ್ಲೋಕಾಯ (ನಿರ್ಲಿಪ್ತಾಯ) । ಅಮೋಘವಿಕ್ರಮಾಯ । ನಿರ್ಮಲಾಯ । ಪುಣ್ಯಾಯ । ಕಾಮದಾಯ । ಕಾನ್ತಿದಾಯ (ಕವಯೇ) । ಕಾಮರೂಪಿಣೇ। ಕಾಮಪೋಷಿಣೇ (ಕಾಮವೇಷಾಯ) ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಕಮಲಾಕ್ಷಾಯ । ಗಜಾನನಾಯ (ಕಲಾಧರಾಯ) । ಸುಮುಖಾಯ । ಶರ್ಮದಾಯ । ಮೂಷಕಾಧಿಪವಾಹನಾಯ । ಶುದ್ಧಾಯ । ದೀರ್ಘತುಂಡಾಯ (ದೀರ್ಘತುಂಡಧರಾಯ) । ಶ್ರೀಪತಯೇ (ಶ್ರೀಮತೇ) । ಅನನ್ತಾಯ । ಮೋಹವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ । ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಾಯ । ಪರಮಾಯ (ಪವನಾಯ ಪಾವನಾಯ) ಯೋಗೀಶಾಯ । ಯೋಗಧಾಮ್ನೇ (ಯೋಗಿವನ್ದ್ಯಾಙ್ಧ್ರಯೇ) । ಉಮಾಸುತಾಯ (ಉಮಾಸೂನವೇ) । ಆಪದ್ಧನ್ತ್ರೇ (ಅಘಾಪಹಾಯ) । ಏಕದನ್ತಾಯ । ಮಹಾಗ್ರೀವಾಯ । ಸಿದ್ಧಸೇನಾಯ (ಸಿದ್ಧಿಸೇವಿತಾಯ) ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಸಿದ್ಧವೇದಾಯ (ಸಿದ್ಧಿದಾಯ) । ಕರುಣಾಯ । ಸಿದ್ಧಾಯ । (ಕರುಣಾಸಿನ್ಧವೇ) ಭಗವತೇ । ಅವ್ಯಗ್ರಾಯ (ಭವ್ಯವಿಗ್ರಹಾಯ) । ವಿಕಟಾಯ । ಕಪಿಲಾಯ ।
ಢುಂಢಿರಾಜಾಯ (ಢುಂಢಯೇ) । ಉಗ್ರಾಯ । ಭೀಮೋದರಾಯ (ಭೀಮಾಯ) । ಹರಾಯನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಶುಭಾಯ । ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಗಣೇಶಾಯ । ಗಣಾರಾಧ್ಯಾಯ । ಗಣನಾಯಕಾಯ । ಜ್ಯೋತಿಃಸ್ವರೂಪಾಯ । ಭೂತಾತ್ಮನೇ । ಧೂಮ್ರಕೇತವೇ । ಅನುಕೂಲಾಯ । ಕುಮಾರಗುರವೇ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಆನನ್ದಾಯ । ಹೇರಮ್ಬಾಯ । ವೇದಸ್ತುತಾಯ । ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನೇ । ದುರ್ಧರ್ಷಾಯ । ಬಾಲದೂರ್ವಾಂಕುರಪ್ರಿಯಾಯ । ಭಾಲಚನ್ದ್ರಾಯ । ವಿಶ್ವಧಾತ್ರೇ (ವಿಶ್ವಧಾಮ್ನೇ) । ಶಿವಪುತ್ರಾಯ । ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ಲೀಲಾಸೇವಿತಾಯ (ಲೀಲಾವಲಮ್ಬಿತವಪುಷೇ) । ಪೂರ್ಣಾಯ । ಪರಮಸುನ್ದರಾಯ । ವಿಘ್ನಾನ್ತಕಾರಾಯ (ವಿಘ್ನಾನ್ಧಕಾರಮಾರ್ತಾಂಡಾಯ ವಿಘ್ನಾರಣ್ಯದಾವಾನಲಾಯ) ।
ಸಿನ್ದೂರವದನಾಯ । ನಿತ್ಯಾಯ । ವಿಭವೇ । ಪ್ರಥಮಪೂಜಿತಾಯ (ವಿಷ್ಣುಪ್ರಥಮಪೂಜಿತಾಯ) । ದಿವ್ಯಪಾದಾಬ್ಜಾಯ (ಶರಣ್ಯದಿವ್ಯಪಾದಾಬ್ಜಾಯ) । ಭಕ್ತಮನ್ದಾರಾಯ (ಭಕ್ತಮನ್ದಾರಭೂರುಹಾಯ) ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಮಹಾಶೂರಾಯ । ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾಯ (ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾಸೀನಾಯ) । ಮಣಿಕುಡಲಮಂಡಿತಾಯ । ಭಕ್ತಕಲ್ಯಾಣಾಯ (ಭಕ್ತಕಲ್ಯಾಣದಾಯ) । ಅಮೇಯಾಯ ।
ಕಲ್ಯಾಣಗುರವೇ । (ಅಮೇಯಕಲ್ಯಾಣಗುಣಸಂಶ್ರಯಾಯ) ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷ್ಣೇ । ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ । 108 ।

ಇತಿ ಗಣೇಶಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read Sri Ganesh 108 Names:

108 Names of Shri Ganesh | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Ganesh | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top