Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Guruvayupuradhisha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Sri Guruvayupuradhisha Ashtottarashatanamavali English Lyrics:

sriguruvayupuradhisastottarasatanamavalih
Om srikrsnaya namah ।
Om vatapuradhisaya namah ।
Om bhaktakalpadrumaya namah ।
Om prabhave namah ।
Om rogahantre namah ।
Om param dhamne namah ।
Om kalau sarvasukhapradaya namah ।
Om vatarogaharaya namah ।
Om visnave namah ।
Om uddhavadiprapūjitaya namah । 10 ।

Om bhaktamanasasamvistaya namah ।
Om bhaktakamaprapūrakaya namah ।
Om lokavikhyatacaritraya namah ।
Om sankaracaryapūjitaya namah ।
Om pandyesavisahantre namah ।
Om pandyarajakrtalayaya namah ।
Om narayanakaviproktastotrasantustamanasaya namah ।
Om narayanasarastiravasine namah ।
Om naradapūjitaya namah ।
Om vipranityannadatre namah । 20 ।

Om vividhakrtisobhitaya namah ।
Om tailabhisekasantustaya namah ।
Om siktatailartiharakaya namah ।
Om kaupinadarujahantre namah ।
Om pitambaradharaya namah ।
Om avyayaya namah ।
Om ksirabhisekat saubhagyadatre namah ।
Om kaliyugaprabhave namah ।
Om nirmalyadarsanat bhaktacittacintanivarakaya namah ।
Om devakivasudevattapunyapuñjaya namah । 30 ।

Om aghanasakaya namah ।
Om pustidaya namah ।
Om kirtidaya namah ।
Om nityakalyanatatidayakaya namah ।
Om mandaramalasamvitaya namah ।
Om muktadamavibhūsitaya namah ।
Om padmahastaya namah ।
Om cakradharine namah ।
Om gadasankhamanoharaya namah ।
Om gadapahantre namah । 40 ।

Om gangeyamoksadatre namah ।
Om sadotsavaya namah ।
Om ganavidyapradatre namah ।
Om venunadavisaradaya namah ।
Om bhaktannadanasantustaya namah ।
Om vaikunthikrtakeralaya namah ।
Om tulabharasamayatajanasarvarthadayakaya namah ।
Om padmamaline namah ।
Om padmanabhaya namah ।
Om padmanetraya namah । 50 ।

Om sriyahpataye namah ।
Om padanihsrtagangodaya namah ।
Om punyasaliprapūjitaya namah ।
Om tulasidamasantustaya namah ।
Om bilvamangalapūjitaya namah ।
Om pūntanaviprasamdrstadivyamangalavigrahaya namah ।
Om pavanaya namah ।
Om paramaya namah ।
Om dhatre namah ।
Om putrapautrapradayakaya namah । 60 ।

Om maharogaharaya namah ।
Om vaidyanathaya namah ।
Om vedavidarcitaya namah ।
Om dhanvantaraye namah ।
Om dharmarūpaya namah ।
Om dhanadhanyasukhapradaya namah ।
Om arogyadatre namah ।
Om visvesaya namah ।
Om vidhirudradisevitaya namah ।
Om vedantavedyaya namah । 70 ।

Om vagisaya namah ।
Om samyagvakchaktidayakaya namah ।
Om mantramūrtaye namah ।
Om vedamūrtaye namah ।
Om tejomūrtaye namah ।
Om stutipriyaya namah ।
Om pūrvapunyavadaradhyaya namah ।
Om mahalabhakaraya namah ।
Om mahate namah ।
Om devakivasudevadipūjitaya namah । 80 ।

Om radhikapataye namah ।
Om srirukminisatyabhamasamlalitapadambujaya namah ।
Om kanyasodasasahasrakanthamangalyasūtradaya namah ।
Om annaprasanasampraptabahubalasukhapradaya namah ।
Om guruvayususamkḷptasapratisthaya namah ।
Om surarcitaya namah ।
Om payasannapriyaya namah ।
Om nityangajarasisamujjvalaya namah ।
Om puranaratnapathanasravananandapūritaya namah ।
Om mangalyadananirataya namah । 90 ।

Om daksinadvarakapataye namah ।
Om dipayutotthasajjvalaprakasitanijalayaya namah ।
Om padmamaladharaya namah ।
Om srimate namah ।
Om padmanabhaya namah ।
Om akhilarthadaya namah ।
Om ayurdatre namah ।
Om mrtyuhartre namah ।
Om roganasanadiksitaya namah ।
Om navanitapriyaya namah । 100 ।

Om nandanandanaya namah ।
Om rasanayakaya namah ।
Om yasodapunyasañjataya namah ।
Om gopikahrdayasthitaya namah ।
Om bhaktartighnaya namah ।
Om bhavyaphalaya namah ।
Om bhūtanugrahatatparaya namah ।
Om diksitanantaramoktanamasupritamanasaya namah । 108 ।

Om sriguruvayupuradhisaya namah ।

iti brahmasri semgalipuram anantaramadiksitaraviracita
sriguruvayupuradhisa athava
vatapurastottarasatanamavalih samapta ॥

Also Read Sri Guruvayupuradhisha 108 Names:

108 Names of Shri Guruvayupuradhisha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Guruvayupuradhisha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top