Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtottara Shatanamavali / 108 Names of Shri Guruvayupuradhisha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

108 Names of Shri Guruvayupuradhisha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Sri Guruvayupuradhisha Ashtottarashatanamavali Kannada Lyrics:

ಶ್ರೀಗುರುವಾಯುಪುರಾಧೀಶಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾತಪುರಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಕಲ್ಪದ್ರುಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೋಗಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಂ ಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲೌ ಸರ್ವಸುಖಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾತರೋಗಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದ್ಧವಾದಿಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಭಕ್ತಮಾನಸಸಂವಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಕಾಮಪ್ರಪೂರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕವಿಖ್ಯಾತಚಾರಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಂಡ್ಯೇಶವಿಷಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಂಡ್ಯರಾಜಕೃತಾಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣಕವಿಪ್ರೋಕ್ತಸ್ತೋತ್ರಸನ್ತುಷ್ಟಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣಸರಸ್ತೀರವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರದಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಪ್ರನಿತ್ಯಾನ್ನದಾತ್ರೇ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ವಿವಿಧಾಕೃತಿಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೈಲಾಭಿಷೇಕಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಕ್ತತೈಲಾರ್ತಿಹಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌಪೀನದರುಜಾಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೀತಾಮ್ಬರಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕಾತ್ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಿಯುಗಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯದರ್ಶನಾತ್ ಭಕ್ತಚಿತ್ತಚಿನ್ತಾನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಕೀವಸುದೇವಾತ್ತಪುಣ್ಯಪುಂಜಾಯ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ಅಘನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಟಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೀರ್ತಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಕಲ್ಯಾಣತತಿದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ದಾರಮಾಲಾಸಂವೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತಾದಾಮವಿಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗದಾಶಂಖಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗದಾಪಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಗಾಂಗೇಯಮೋಕ್ಷದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದೋತ್ಸವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇಣುನಾದವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾನ್ನದಾನಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಕುಂಠೀಕೃತಕೇರಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಲಾಭಾರಸಮಾಯಾತಜನಸರ್ವಾರ್ಥದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಮಾಲಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಶ್ರಿಯಃಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾದನಿಃಸೃತಗಾಂಗೋದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಲಸೀದಾಮಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಿಲ್ವಮಂಗಲಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂನ್ತಾನವಿಪ್ರಸಂದೃಷ್ಟದಿವ್ಯಮಂಗಲವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಮಹಾರೋಗಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈದ್ಯನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದವಿದರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನ್ವನ್ತರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಧಾನ್ಯಸುಖಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆರೋಗ್ಯದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಧಿರುದ್ರಾದಿಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ವಾಗೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮ್ಯಗ್ವಾಕ್ಛಕ್ತಿದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೇಜೋಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ವಪುಣ್ಯವದಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಲಾಭಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಕೀವಸುದೇವಾದಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ರಾಧಿಕಾಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀರುಕ್ಮಿಣೀಸತ್ಯಭಾಮಾಸಂಲಾಲಿತಪದಾಮ್ಬುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನ್ಯಾಷೋಡಶಸಾಹಸ್ರಕಂಠಮಾಂಗಲ್ಯಸೂತ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ನಪ್ರಾಶನಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತಬಹುಬಾಲಸುಖಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುವಾಯುಸುಸಂಕೢಪ್ತಸಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಯಸಾನ್ನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಂಗಜರಾಶಿಸಮುಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಾಣರತ್ನಪಠನಶ್ರವಣಾನನ್ದಪೂರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಂಗಲ್ಯದಾನನಿರತಾಯ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ದಕ್ಷಿಣದ್ವಾರಕಾಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀಪಾಯುತೋತ್ಥಸಜ್ಜ್ವಾಲಾಪ್ರಕಾಶಿತನಿಜಾಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಮಾಲಾಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಖಿಲಾರ್ಥದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಯುರ್ದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃತ್ಯುಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೋಗನಾಶನದೀಕ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವನೀತಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ನನ್ದನನ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಸನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಶೋದಾಪುಣ್ಯಸಂಜಾತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪಿಕಾಹೃದಯಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾರ್ತಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯಫಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಾನುಗ್ರಹತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀಕ್ಷಿತಾನನ್ತರಾಮೋಕ್ತನಾಮಸುಪ್ರೀತಮಾನಸಾಯ ನಮಃ । 108 ।

ಓಂ ಶ್ರೀಗುರುವಾಯುಪುರಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ।

ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಸೇಂಗಲೀಪುರಂ ಅನನ್ತರಾಮದೀಕ್ಷಿತಾರವಿರಚಿತಾ
ಶ್ರೀಗುರುವಾಯುಪುರಾಧೀಶ ಅಥವಾ
ವಾತಪುರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

Also Read Sri Guruvayupuradhisha 108 Names:

108 Names of Shri Guruvayupuradhisha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *