Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Guruvayupuradhisha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Sri Guruvayupuradhisha Ashtottarashatanamavali Punjabi Lyrics:

ਸ਼੍ਰੀਗੁਰੁਵਾਯੁਪੁਰਾਧੀਸ਼ਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ
ॐ ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਤਪੁਰਾਧੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਕਲ੍ਪਦ੍ਰੁਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਭਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਰੋਗਹਨ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਂ ਧਾਮ੍ਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਲੌ ਸਰ੍ਵਸੁਖਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਤਰੋਗਹਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਣਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਦ੍ਧਵਾਦਿਪ੍ਰਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ । ੧੦ ।

ॐ ਭਕ੍ਤਮਾਨਸਸਂਵਿਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਕਾਮਪ੍ਰਪੂਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਲੋਕਵਿਖ੍ਯਾਤਚਾਰਿਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਚਾਰ੍ਯਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਣ੍ਡ੍ਯੇਸ਼ਵਿਸ਼ਹਨ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਣ੍ਡ੍ਯਰਾਜਕਤਾਲਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਰਾਯਣਕਵਿਪ੍ਰੋਕ੍ਤਸ੍ਤੋਤ੍ਰਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਮਾਨਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਰਾਯਣਸਰਸ੍ਤੀਰਵਾਸਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਰਦਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਪ੍ਰਨਿਤ੍ਯਾਨ੍ਨਦਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ । ੨੦ ।

ॐ ਵਿਵਿਧਾਕਤਿਸ਼ੋਭਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤੈਲਾਭਿਸ਼ੇਕਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਿਕ੍ਤਤੈਲਾਰ੍ਤਿਹਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੌਪੀਨਦਰੁਜਾਹਨ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੀਤਾਮ੍ਬਰਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਵ੍ਯਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਸ਼ੀਰਾਭਿਸ਼ੇਕਾਤ੍ ਸੌਭਾਗ੍ਯਦਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਲਿਯੁਗਪ੍ਰਭਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਰ੍ਮਾਲ੍ਯਦਰ੍ਸ਼ਨਾਤ੍ ਭਕ੍ਤਚਿਤ੍ਤਚਿਨ੍ਤਾਨਿਵਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੇਵਕੀਵਸੁਦੇਵਾਤ੍ਤਪੁਣ੍ਯਪੁਞ੍ਜਾਯ ਨਮਃ । ੩੦ ।

ॐ ਅਘਨਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਸ਼੍ਟਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੀਰ੍ਤਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਤ੍ਯਕਲ੍ਯਾਣਤਤਿਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨ੍ਦਾਰਮਾਲਾਸਂਵੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੁਕ੍ਤਾਦਾਮਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਦ੍ਮਹਸ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਕ੍ਰਧਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਦਾਸ਼ਙ੍ਖਮਨੋਹਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਦਾਪਹਨ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ । ੪੦ ।

ॐ ਗਾਙ੍ਗੇਯਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਦੋਤ੍ਸਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਵਿਦ੍ਯਾਪ੍ਰਦਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੇਣੁਨਾਦਵਿਸ਼ਾਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਾਨ੍ਨਦਾਨਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੈਕੁਣ੍ਠੀਕਤਕੇਰਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤੁਲਾਭਾਰਸਮਾਯਾਤਜਨਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਦ੍ਮਮਾਲਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਦ੍ਮਨਾਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਦ੍ਮਨੇਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ । ੫੦ ।

ॐ ਸ਼੍ਰਿਯਃਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਦਨਿਃਸਤਗਾਙ੍ਗੋਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਣ੍ਯਸ਼ਾਲਿਪ੍ਰਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤੁਲਸੀਦਾਮਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਿਲ੍ਵਮਙ੍ਗਲਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੂਨ੍ਤਾਨਵਿਪ੍ਰਸਂਦਸ਼੍ਟਦਿਵ੍ਯਮਙ੍ਗਲਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਵਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਤ੍ਰਪੌਤ੍ਰਪ੍ਰਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ । ੬੦ ।

ॐ ਮਹਾਰੋਗਹਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੈਦ੍ਯਨਾਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੇਦਵਿਦਰ੍ਚਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਨ੍ਵਨ੍ਤਰਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਰ੍ਮਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਨਧਾਨ੍ਯਸੁਖਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਰੋਗ੍ਯਦਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਧਿਰੁਦ੍ਰਾਦਿਸੇਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੇਦਾਨ੍ਤਵੇਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ੭੦ ।

ॐ ਵਾਗੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਮ੍ਯਗ੍ਵਾਕ੍ਛਕ੍ਤਿਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨ੍ਤ੍ਰਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੇਦਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਤੇਜੋਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਤੁਤਿਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੂਰ੍ਵਪੁਣ੍ਯਵਦਾਰਾਧ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਲਾਭਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੇਵਕੀਵਸੁਦੇਵਾਦਿਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ । ੮੦ ।

ॐ ਰਾਧਿਕਾਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਰੁਕ੍ਮਿਣੀਸਤ੍ਯਭਾਮਾਸਂਲਾਲਿਤਪਦਾਮ੍ਬੁਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਨ੍ਯਾਸ਼ੋਡਸ਼ਸਾਹਸ੍ਰਕਣ੍ਠਮਾਙ੍ਗਲ੍ਯਸੂਤ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨ੍ਨਪ੍ਰਾਸ਼ਨਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਬਹੁਬਾਲਸੁਖਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਵਾਯੁਸੁਸਂਕਪ੍ਤਸਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਰਾਰ੍ਚਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਯਸਾਨ੍ਨਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਤ੍ਯਙ੍ਗਜਰਾਸ਼ਿਸਮੁਜ੍ਜ੍ਵਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਰਾਣਰਤ੍ਨਪਠਨਸ਼੍ਰਵਣਾਨਨ੍ਦਪੂਰਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਙ੍ਗਲ੍ਯਦਾਨਨਿਰਤਾਯ ਨਮਃ । ੯੦ ।

ॐ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਦ੍ਵਾਰਕਾਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੀਪਾਯੁਤੋਤ੍ਥਸਜ੍ਜ੍ਵਾਲਾਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤਨਿਜਾਲਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਦ੍ਮਮਾਲਾਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਮਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਦ੍ਮਨਾਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਖਿਲਾਰ੍ਥਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਯੁਰ੍ਦਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਤ੍ਯੁਹਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਰੋਗਨਾਸ਼ਨਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਵਨੀਤਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ । ੧੦੦ ।

ॐ ਨਨ੍ਦਨਨ੍ਦਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਸਨਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਸ਼ੋਦਾਪੁਣ੍ਯਸਞ੍ਜਾਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਪਿਕਾਹਦਯਸ੍ਥਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਾਰ੍ਤਿਘ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਵ੍ਯਫਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੂਤਾਨੁਗ੍ਰਹਤਤ੍ਪਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤਾਨਨ੍ਤਰਾਮੋਕ੍ਤਨਾਮਸੁਪ੍ਰੀਤਮਾਨਸਾਯ ਨਮਃ । ੧੦੮ ।

ॐ ਸ਼੍ਰੀਗੁਰੁਵਾਯੁਪੁਰਾਧੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।

ਇਤਿ ਬ੍ਰਹ੍ਮਸ਼੍ਰੀ ਸੇਂਗਲੀਪੁਰਂ ਅਨਨ੍ਤਰਾਮਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤਾਰਵਿਰਚਿਤਾ
ਸ਼੍ਰੀਗੁਰੁਵਾਯੁਪੁਰਾਧੀਸ਼ ਅਥਵਾ
ਵਾਤਪੁਰਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ॥

Also Read Sri Guruvayupuradhisha 108 Names:

108 Names of Shri Guruvayupuradhisha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Guruvayupuradhisha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top