Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Vidyaranya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Swami Vidyaranya Ashtottarashata Namavali Lyrics in English:

॥ srividyaranyastottarasatanamavali ॥

Om vidyaranyamahayogine namah ।
Om mahavidyaprakasakaya namah ।
Om srividyanagaroddhartre namah ।
Om vidyaratnamahodadhaye namah ।
Om ramayanamahasaptakotimantraprakasakaya namah ।
Om sridevikarunapurnaya namah ।
Om paripurnamanorathaya namah ।
Om virupaksamahaksetrasvarnavrstiprakalpaya namah ।
Om vedatrayollasadbhasyakartre namah ।
Om tattvarthakovidaya namah । 10 ।

Om bhagavatpadanirnitasiddhantasthapanaprabhave namah ।
Om varnasramasaravide namah ।
Om nigamagamavyavasthatre namah ।
Om srimatkarnatakarajasrirajyasimhasanapradaya namah ।
Om srimadbukkamahipalarajyapattabhisekakrte namah ।
Om acaryakrtabhasyadigranthavrttiprakalpaya namah ।
Om sakalopanisadbhasyadipikadiprakasakrte namah ।
Om sarvasastrarthatattvajnaya namah ।
Om mantrasastrabdhimantharaya namah ।
Om vidvanmanisirahslaghyabahugranthavidhayakaya namah । 20 ।

Om sarasvatasamuddhartre namah ।
Om sarasaravicaksanaya namah ।
Om srautasmartasadacarasamsthapanadhuramdharaya namah ।
Om vedasastrabahirbhutadurmatamahodhisosakaya namah ।
Om durvadigarvadavagnaye namah ।
Om pratipaksebhakesarine namah ।
Om yasojaivaktrajyotsnaprakasitadigantaraya namah ।
Om astangayoganisnataya namah ।
Om sankhyayogavisaradaya namah ।
Om rajadhirajasamdohapujyamanapadambujaya namah । 30 ।

Om mahavaibhavasampannaya namah ।
Om audaryasrinivasabhuve namah ।
Om tiryagandolikamukhyasamastabirudarjakaya namah ।
Om mahabhogine namah ।
Om mahayogine namah ।
Om vairagyaprathamasrayaya namah ।
Om srimate namah ।
Om paramahamsadisadgurave namah ।
Om karunanidhaye namah ।
Om tapah prabhavanirdhutadurvarakalivaibhavaya namah । 40 ।

Om niramtarasivadhyanasositakhilakalmasaya namah ।
Om nirjitaratisadvargaya namah ।
Om daridryonmulanaksamaya namah ।
Om jitendriyaya namah ।
Om satyavadine namah ।
Om satyasamdhaya namah ।
Om drdhavrataya namah ।
Om santatmane namah ।
Om sucaritradhyaya namah ।
Om sarvabhutahitotsukaya namah । 50 ।

Om krtakrtyaya namah ।
Om dharmasilaya namah ।
Om damtaya namah ।
Om lobhavivarjitaya namah ।
Om mahabuddhaye namah ।
Om mahaviryaya namah ।
Om mahatejase namah ।
Om mahamanase namah ।
Om taporasaye namah ।
Om jnanarasaye namah । 60 ।

Om kalyanagunavaridhaye namah ।
Om nitisastrasamuddhartre namah ।
Om prajnamaulisiromanaye namah ।
Om suddhasattvamayaya namah ।
Om dhiraya namah ।
Om desakalavibhagavide namah ।
Om atindriyajnananidhaye namah ।
Om bhutabhavyarthakovidaya namah ।
Om gunatrayavibhagajnaya namah ।
Om sanyasasramadiksitaya namah । 70 ।

Om jnanatmakaikadandadhyaya namah ।
Om kausumbhavasanojjvalaya namah ।
Om rudraksamalikadharine namah ।
Om bhasmoddhulitadehavate namah ।
Om aksamalalasaddhastaya namah ।
Om tripundrankitamastakaya namah ।
Om dharasuratapassampatphalaya namah ।
Om subhamahodayaya namah ।
Om candramaulisvarasrimatpadapadmarcanotsukaya namah ।
Om srimacchamkarayogindracaranasaktamanasaya namah । 80 ।

Om ratnagarbhaganesanaprapujanaparayanaya namah ।
Om saradambadivyapithasaparyatatparasayaya namah ।
Om avyajakarunamurtaye namah ।
Om prajnanirjitagispataye namah ।
Om ajnavasikrtagispataye namah ।
Om lokanamdavidhayakaya namah ।
Om vanivilasabhavanaya namah ।
Om brahmanamdaikalolupaya namah ।
Om nirmamaya namah ।
Om nirahamkaraya namah । 90 ।

Om niralasyaya namah ।
Om nirakulaya namah ।
Om niscimtaya namah ।
Om nityasamtustaya namah ।
Om niyatatmane namah ।
Om niramayaya namah ।
Om gurubhumandalacaryaya namah ।
Om gurupithapratisthitaya namah ।
Om sarvatantramantrasvatantraya namah ।
Om yantramantravicaksanaya namah । 100 ।

Om sistestaphaladatre namah ।
Om dustanigrahadiksitaya namah ।
Om pratijnatarthanirvodhre namah ।
Om nigrahanugrahaprabhave namah ।
Om jagatpujyaya namah ।
Om sadanandaya namah ।
Om saksacchankararupabhrte namah ।
Om mahalaksmimahayantrapurascaryaparayanaya namah । 108 ।

॥ sri vidyaranyastottarasatanamavali sampurnam ॥

Also Read 108 Names of Sri Vidyaranya:

108 Names of Shri Vidyaranya | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Vidyaranya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top