Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Vidyaranya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Malayalam

Swami Vidyaranya Ashtottarashata Namavali Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീവിദ്യാരണ്യാഷ്ടോത്തരശതനാമാവലീ ॥

ഓം വിദ്യാരണ്യമഹായോഗിനേ നമഃ ।
ഓം മഹാവിദ്യാപ്രകാശകായ നമഃ ।
ഓം ശ്രീവിദ്യാനഗരോദ്ധര്‍ത്രേ നമഃ ।
ഓം വിദ്യാരത്നമഹോദധയേ നമഃ ।
ഓം രാമായണമഹാസപ്തകോടിമന്ത്രപ്രകാശകായ നമഃ ।
ഓം ശ്രീദേവീകരുണാപൂര്‍ണായ നമഃ ।
ഓം പരിപൂര്‍ണമനോരഥായ നമഃ ।
ഓം വിരൂപാക്ഷമഹാക്ഷേത്രസ്വര്‍ണവൃഷ്ടിപ്രകല്‍പായ നമഃ ।
ഓം വേദത്രയോല്ലസദ്ഭാഷ്യകര്‍ത്രേ നമഃ ।
ഓം തത്ത്വാര്‍ഥകോവിദായ നമഃ । 10 ।

ഓം ഭഗവത്പാദനിര്‍ണീതസിദ്ധാന്തസ്ഥാപനപ്രഭവേ നമഃ ।
ഓം വര്‍ണാശ്രമസാരവിദേ നമഃ ।
ഓം നിഗമാഗമവ്യവസ്ഥാത്രേ നമഃ ।
ഓം ശ്രീമത്കര്‍ണാടകരാജശ്രീരാജ്യസിംഹാസനപ്രദായ നമഃ ।
ഓം ശ്രീമദ്ബുക്കമഹീപാലരാജ്യപട്ടാഭിഷേകകൃതേ നമഃ ।
ഓം ആചാര്യകൃതഭാഷ്യാദിഗ്രന്ഥവൃത്തിപ്രകല്‍പായ നമഃ ।
ഓം സകലോപനിഷദ്ഭാഷ്യദീപികാദിപ്രകാശകൃതേ നമഃ ।
ഓം സര്‍വശാസ്ത്രാര്‍ഥതത്ത്വജ്ഞായ നമഃ ।
ഓം മന്ത്രശാസ്ത്രാബ്ധിമന്ഥരായ നമഃ ।
ഓം വിദ്വന്‍മണിശിരഃശ്ലാഘ്യബഹുഗ്രന്ഥവിധായകായ നമഃ । 20 ।

ഓം സാരസ്വതസമുദ്ധര്‍ത്രേ നമഃ ।
ഓം സാരാസാരവിചക്ഷണായ നമഃ ।
ഓം ശ്രൌതസ്മാര്‍തസദാചാരസംസ്ഥാപനധുരംധരായ നമഃ ।
ഓം വേദശാസ്ത്രബഹിര്‍ഭൂതദുര്‍മതാമഹോധിശോഷകായ നമഃ ।
ഓം ദുര്‍വാദിഗര്‍വദാവാഗ്നയേ നമഃ ।
ഓം പ്രതിപക്ഷേഭകേസരിണേ നമഃ ।
ഓം യശോജൈവാക്ത്രജ്യോത്സ്നാപ്രകാശിതദിഗന്തരായ നമഃ ।
ഓം അഷ്ടാങ്ഗയോഗനിഷ്ണാതായ നമഃ ।
ഓം സാങ്ഖ്യയോഗവിശാരദായ നമഃ ।
ഓം രാജാധിരാജസംദോഹപൂജ്യമാനപദാംബുജായ നമഃ । 30 ।

ഓം മഹാവൈഭവസമ്പന്നായ നമഃ ।
ഓം ഔദാര്യശ്രീനിവാസഭുവേ നമഃ ।
ഓം തിര്യഗാന്ദോലികാമുഖ്യസമസ്തബിരുദാര്‍ജകായ നമഃ ।
ഓം മഹാഭോഗിനേ നമഃ ।
ഓം മഹായോഗിനേ നമഃ ।
ഓം വൈരാഗ്യപ്രഥമാശ്രയായ നമഃ ।
ഓം ശ്രീമതേ നമഃ ।
ഓം പരമഹംസാദിസദ്ഗുരവേ നമഃ ।
ഓം കരുണാനിധയേ നമഃ ।
ഓം തപഃ പ്രഭാവനിര്‍ധൂതദുര്‍വാരകലിവൈഭവായ നമഃ । 40 ।

ഓം നിരംതരശിവധ്യാനശോഷിതാഖിലകല്‍മഷായ നമഃ ।
ഓം നിര്‍ജിതാരതിഷഡ്വര്‍ഗായ നമഃ ।
ഓം ദാരിദ്ര്യോന്‍മൂലനക്ഷമായ നമഃ ।
ഓം ജിതേന്ദ്രിയായ നമഃ ।
ഓം സത്യവാദിനേ നമഃ ।
ഓം സത്യസംധായ നമഃ ।
ഓം ദൃഢവ്രതായ നമഃ ।
ഓം ശാന്താത്മനേ നമഃ ।
ഓം സുചരിത്രാഢ്യായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വഭൂതഹിതോത്സുകായ നമഃ । 50 ।

ഓം കൃതകൃത്യായ നമഃ ।
ഓം ധര്‍മശീലായ നമഃ ।
ഓം ദാംതായ നമഃ ।
ഓം ലോഭവിവര്‍ജിതായ നമഃ ।
ഓം മഹാബുദ്ധയേ നമഃ ।
ഓം മഹാവീര്യായ നമഃ ।
ഓം മഹാതേജസേ നമഃ ।
ഓം മഹാമനസേ നമഃ ।
ഓം തപോരാശയേ നമഃ ।
ഓം ജ്ഞാനരാശയേ നമഃ । 60 ।

ഓം കല്യാണഗുണവാരിധയേ നമഃ ।
ഓം നീതിശാസ്ത്രസമുദ്ധര്‍ത്രേ നമഃ ।
ഓം പ്രാജ്ഞമൌലിശിരോമണയേ നമഃ ।
ഓം ശുദ്ധസത്ത്വമയായ നമഃ ।
ഓം ധീരായ നമഃ ।
ഓം ദേശകാലവിഭാഗവിദേ നമഃ ।
ഓം അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനനിധയേ നമഃ ।
ഓം ഭൂതഭാവ്യര്‍ഥകോവിദായ നമഃ ।
ഓം ഗുണത്രയവിഭാഗജ്ഞായ നമഃ ।
ഓം സന്യാസാശ്രമദീക്ഷിതായ നമഃ । 70 ।

ഓം ജ്ഞാനാത്മകൈകദണ്ഡാഢ്യായ നമഃ ।
ഓം കൌസുംഭവസനോജ്ജ്വലായ നമഃ ।
ഓം രുദ്രാക്ഷമാലികാധാരിണേ നമഃ ।
ഓം ഭസ്മോദ്ധൂലിതദേഹവതേ നമഃ ।
ഓം അക്ഷമാലാലസദ്ധസ്തായ നമഃ ।
ഓം ത്രിപുണ്ഡ്രാങ്കിതമസ്തകായ നമഃ ।
ഓം ധരാസുരതപസ്സമ്പത്ഫലായ നമഃ ।
ഓം ശുഭമഹോദയായ നമഃ ।
ഓം ചന്ദ്രമൌലീശ്വരശ്രീമത്പാദപദ്മാര്‍ചനോത്സുകായ നമഃ ।
ഓം ശ്രീമച്ഛംകരയോഗീന്ദ്രചരണാസക്തമാനസായ നമഃ । 80 ।

ഓം രത്നഗര്‍ഭഗണേശാനപ്രപൂജനപരായണായ നമഃ ।
ഓം ശാരദാംബാദിവ്യപീഠസപര്യാതത്പരാശയായ നമഃ ।
ഓം അവ്യാജകരുണാമൂര്‍തയേ നമഃ ।
ഓം പ്രജ്ഞാനിര്‍ജിതഗീഷ്പതയേ നമഃ ।
ഓം ആജ്ഞാവശീകൃതഗീഷ്പതയേ നമഃ ।
ഓം ലോകാനംദവിധായകായ നമഃ ।
ഓം വാണീവിലാസഭവനായ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മാനംദൈകലോലുപായ നമഃ ।
ഓം നിര്‍മമായ നമഃ ।
ഓം നിരഹംകാരായ നമഃ । 90 ।

ഓം നിരാലസ്യായ നമഃ ।
ഓം നിരാകുലായ നമഃ ।
ഓം നിശ്ചിംതായ നമഃ ।
ഓം നിത്യസംതുഷ്ടായ നമഃ ।
ഓം നിയതാത്മനേ നമഃ ।
ഓം നിരാമയായ നമഃ ।
ഓം ഗുരുഭൂമണ്ഡലാചാര്യായ നമഃ ।
ഓം ഗുരുപീഠപ്രതിഷ്ഠിതായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വതന്ത്രമന്ത്രസ്വതന്ത്രായ നമഃ ।
ഓം യന്ത്രമന്ത്രവിചക്ഷണായ നമഃ । 100 ।

ഓം ശിഷ്ടേഷ്ടഫലദാത്രേ നമഃ ।
ഓം ദുഷ്ടനിഗ്രഹദീക്ഷിതായ നമഃ ।
ഓം പ്രതിജ്ഞാതാര്‍ഥനിര്‍വോഢ്രേ നമഃ ।
ഓം നിഗ്രഹാനുഗ്രഹപ്രഭവേ നമഃ ।
ഓം ജഗത്പൂജ്യായ നമഃ ।
ഓം സദാനന്ദായ നമഃ ।
ഓം സാക്ഷാച്ഛങ്കരരൂപഭൃതേ നമഃ ।
ഓം മഹാലക്ഷ്മീമഹായന്ത്രപുരശ്ചര്യാപരായണായ നമഃ । 108 ।

॥ ശ്രീ വിദ്യാരണ്യാഷ്ടോത്തരശതനാമാവലി സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read 108 Names of Sri Vidyaranya:

108 Names of Shri Vidyaranya | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Vidyaranya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top