Home / Shatinamavali / 108 Names of Shri Vidyaranya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

108 Names of Shri Vidyaranya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Swami Vidyaranya Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ॥

ಓಂ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಮಹಾಯೋಗಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾನಗರೋದ್ಧರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾರತ್ನಮಹೋದಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಾಯಣಮಹಾಸಪ್ತಕೋಟಿಮನ್ತ್ರಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀದೇವೀಕರುಣಾಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಿಪೂರ್ಣಮನೋರಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರಸ್ವರ್ಣವೃಷ್ಟಿಪ್ರಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದತ್ರಯೋಲ್ಲಸದ್ಭಾಷ್ಯಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ತ್ವಾರ್ಥಕೋವಿದಾಯ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಭಗವತ್ಪಾದನಿರ್ಣೀತಸಿದ್ಧಾನ್ತಸ್ಥಾಪನಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಸಾರವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಗಮಾಗಮವ್ಯವಸ್ಥಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಕರ್ಣಾಟಕರಾಜಶ್ರೀರಾಜ್ಯಸಿಂಹಾಸನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮದ್ಬುಕ್ಕಮಹೀಪಾಲರಾಜ್ಯಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಚಾರ್ಯಕೃತಭಾಷ್ಯಾದಿಗ್ರನ್ಥವೃತ್ತಿಪ್ರಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕಲೋಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾದಿಪ್ರಕಾಶಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಾಬ್ಧಿಮನ್ಥರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ವನ್ಮಣಿಶಿರಃಶ್ಲಾಘ್ಯಬಹುಗ್ರನ್ಥವಿಧಾಯಕಾಯ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಸಾರಸ್ವತಸಮುದ್ಧರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾರಾಸಾರವಿಚಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೌತಸ್ಮಾರ್ತಸದಾಚಾರಸಂಸ್ಥಾಪನಧುರಂಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಬಹಿರ್ಭೂತದುರ್ಮತಾಮಹೋಧಿಶೋಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ವಾದಿಗರ್ವದಾವಾಗ್ನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷೇಭಕೇಸರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಶೋಜೈವಾಕ್ತ್ರಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಪ್ರಕಾಶಿತದಿಗನ್ತರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗನಿಷ್ಣಾತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜಾಧಿರಾಜಸಂದೋಹಪೂಜ್ಯಮಾನಪದಾಮ್ಬುಜಾಯ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ಮಹಾವೈಭವಸಮ್ಪನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಔದಾರ್ಯಶ್ರೀನಿವಾಸಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿರ್ಯಗಾನ್ದೋಲಿಕಾಮುಖ್ಯಸಮಸ್ತಬಿರುದಾರ್ಜಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭೋಗಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈರಾಗ್ಯಪ್ರಥಮಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಹಂಸಾದಿಸದ್ಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರುಣಾನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಃ ಪ್ರಭಾವನಿರ್ಧೂತದುರ್ವಾರಕಲಿವೈಭವಾಯ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ನಿರಂತರಶಿವಧ್ಯಾನಶೋಷಿತಾಖಿಲಕಲ್ಮಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಜಿತಾರತಿಷಡ್ವರ್ಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯೋನ್ಮೂಲನಕ್ಷಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯವಾದಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಸಂಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೃಢವ್ರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಚರಿತ್ರಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಹಿತೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಕೃತಕೃತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಶೀಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಭವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಬುದ್ಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತೇಜಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮನಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋರಾಶಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನರಾಶಯೇ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣವಾರಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರಸಮುದ್ಧರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಮೌಲಿಶಿರೋಮಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇಶಕಾಲವಿಭಾಗವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತೀನ್ದ್ರಿಯಜ್ಞಾನನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಭಾವ್ಯರ್ಥಕೋವಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣತ್ರಯವಿಭಾಗಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮದೀಕ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕೈಕದಂಡಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌಸುಂಭವಸನೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಿಕಾಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತದೇಹವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷಮಾಲಾಲಸದ್ಧಸ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುಂಡ್ರಾಂಕಿತಮಸ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರಾಸುರತಪಸ್ಸಮ್ಪತ್ಫಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭಮಹೋದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಮೌಲೀಶ್ವರಶ್ರೀಮತ್ಪಾದಪದ್ಮಾರ್ಚನೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಯೋಗೀನ್ದ್ರಚರಣಾಸಕ್ತಮಾನಸಾಯ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ರತ್ನಗರ್ಭಗಣೇಶಾನಪ್ರಪೂಜನಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾರದಾಮ್ಬಾದಿವ್ಯಪೀಠಸಪರ್ಯಾತತ್ಪರಾಶಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಾಜಕರುಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಜ್ಞಾನಿರ್ಜಿತಗೀಷ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಜ್ಞಾವಶೀಕೃತಗೀಷ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಾನಂದವಿಧಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಣೀವಿಲಾಸಭವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದೈಕಲೋಲುಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಮಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಹಂಕಾರಾಯ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ನಿರಾಲಸ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಕುಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಶ್ಚಿಂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಯತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಭೂಮಂಡಲಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಪೀಠಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವತನ್ತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ವತನ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯನ್ತ್ರಮನ್ತ್ರವಿಚಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಫಲದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಷ್ಟನಿಗ್ರಹದೀಕ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತಾರ್ಥನಿರ್ವೋಢ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಛಂಕರರೂಪಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಮಹಾಯನ್ತ್ರಪುರಶ್ಚರ್ಯಾಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ । 108 ।

॥ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read 108 Names of Sri Vidyaranya:

108 Names of Shri Vidyaranya | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment

Related Posts