Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Hanuman 3 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Hanumada Ashtottarashata Namavali 3 Lyrics in Oriya:

॥ ହନୁମଦଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ୩ ॥

ପାରିଜାତପ୍ରିୟାୟ ନମଃ । ୟୋଗିନେ । ହନୁମତେ । ନୃହରିପ୍ରିୟାୟ ।
ପ୍ଲଵଗେନ୍ଦ୍ରାୟ । ପିଙ୍ଗଲାକ୍ଷାୟ । ଶୀଘ୍ରଗାମିନେ । ଦୃଢଵ୍ରତାୟ ।
ଶଙ୍ଖଚକ୍ରଵରାଭୀତିପାଣୟେ । ଆନନ୍ଦଦାୟକାୟ । ସ୍ଥାୟିନେ ।
ଵିକ୍ରମସମ୍ପନ୍ନାୟ । ରାମଦୂତାୟ । ମହାୟଶସେ । ସୌମିତ୍ରିଜୀଵନକରାୟ ।
ଲଙ୍କାଵିକ୍ଷୋଭକାରକାୟ । ଉଦଧିକ୍ରମଣାୟ । ସୀତାଶୋକହେତୁହରାୟ ।
ହରୟେ । ବଲିନେ ନମଃ । ୨୦ ।

ରାକ୍ଷସସଂହର୍ତ୍ରେ ନମଃ । ଦଶକଣ୍ଠମଦାପହାୟ । ବୁଦ୍ଧିମତେ ।
ନୈରୃତଵଧୂକଣ୍ଠସୂତ୍ରଵିଦାରକାୟ । ସୁଗ୍ରୀଵ ସଚିଵାୟ । ଭୀମାୟ ।
ଭୀମସେନସହୋଦରାୟ । ସାଵିତ୍ରଵିଦ୍ୟାସଂସେଵିନେ । ଚରିତାର୍ଥାୟ । ମହୋଦୟାୟ ।
ଵାସଵାଭୀଷ୍ଟଦାୟ । ଭଵ୍ୟାୟ । ହେମଶୈଲନିଵାସଵତେ । କିଂଶୁକାଭାୟ ।
ଅଗ୍ରୟତନଵେ । ଋଜୁରୋମ୍ଣେ । ମହାମତୟେ । ମହାକ୍ରମାୟ । ଵନଚରାୟ ।
ସ୍ଥିରବୁଦ୍ଧୟେ ନମଃ । ୪୦ ।

ଅଭୀଶୁମତେ ନମଃ । ସିଂହିକାଗର୍ଭନିର୍ଭେତ୍ତ୍ରେ । ଲଙ୍କାନିଵାସିନାଂ ଭେତ୍ତ୍ରେ ।
ଅକ୍ଷଶତ୍ରୁଵିନିଘ୍ନାୟ । ରକ୍ଷୋଽମାତ୍ୟଭୟାଵହାୟ । ଵୀରଘ୍ନେ ।
ମୃଦୁହସ୍ତାୟ । ପଦ୍ମପାଣୟେ । ଜଟାଧରାୟ । ସର୍ଵପ୍ରିୟାୟ । ସର୍ଵକାମପ୍ରଦାୟ ।
ପ୍ରାଂଶୁମୁଖାୟ । ଶୁଚୟେ । ଵିଶୁଦ୍ଧାତ୍ମନେ ।
ଵିଜ୍ଵରାୟ । ସଟାଵତେ । ପାଟଲାଧରାୟ ।
ଭରତପ୍ରେମଜନକାୟ । ଚୀରଵାସସେ । ମହୋକ୍ଷଧୃଶେ ନମଃ । ୬୦ ।

ମହାସ୍ତ୍ରବନ୍ଧନସହାୟ ନମଃ । ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣେ । ୟତୀଶ୍ଵରାୟ ।
ମହୌଷଧୋପହର୍ତ୍ରେ । ଵୃଷପର୍ଵଣେ । ଵୃଷୋଦରାୟ । ସୂର୍ୟୋପଲାଲିତାୟ ।
ସ୍ଵାମିନେ ।
ପାରିଜାତାଵତଂସକାୟ । ସର୍ଵପ୍ରାଣଧରାୟ । ଅନନ୍ତାୟ । ସର୍ଵଭୂତାଦିଗାୟ ।
ମନଵେ । ରୌଦ୍ରାକୃତୟେ । ଭୀମକର୍ମଣେ । ଭୀମାକ୍ଷାୟ । ଭୀମଦର୍ଶନାୟ ।
ସୁଦର୍ଶନକରାୟ । ଅଵ୍ୟକ୍ତାୟ । ଵ୍ୟକ୍ତାସ୍ୟାୟ ନମଃ । ୮୦ ।

ଦୁନ୍ଦୁଭିସ୍ଵନାୟ ନମଃ । ସୁଵେଲଚାରିଣେ । ନାକହର୍ଷଦାୟ । ହର୍ଷଣପ୍ରିୟାୟ ।
ସୁଲଭାୟ । ସୁଵ୍ରତାୟ । ୟୋଗିନେ । ୟୋଗିସେଵ୍ୟାୟ । ଭୟାପହାୟ । ଵାଲାଗ୍ନି-
ମଥିତାନେକଲଙ୍କାଵାସିଗୃହୋଚ୍ଚୟାୟ । ଵର୍ଧନାୟ । ଵର୍ଧମାନାୟ ।
ରୋଚିଷ୍ଣଵେ । ରୋମଶାୟ । ମହତେ । ମହାଦଂଷ୍ଟ୍ରାୟ । ମହାଶୂରାୟ । ସଦ୍ଗତୟେ ।
ସତ୍ପରାୟଣାୟ । ସୌମ୍ୟଦଶିର୍ନେ ନମଃ । ୧୦୦ ।

ସୌମ୍ୟଵେଷାୟ ନମଃ । ହେମୟଜ୍ଞୋପଵୀତିମତେ । ମୌଞ୍ଜୀକୃଷ୍ଣାଜିନଧରାୟ ।
ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାୟ । ମନ୍ତ୍ରସାରଥୟେ । ଜିତାରାତୟେ । ଷଡୂର୍ମୟେ ।
ସର୍ଵପ୍ରିୟହିତେରତାୟ ନମଃ । ୧୦୮ ।

Also Read 108 Names of Sri Anjaneya 3:

108 Names of Sri Hanuman 3 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Hanuman 3 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top