Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

108 Names of Sri Hanuman 3 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Hanumada Ashtottarashata Namavali 3 Lyrics in Punjabi:

॥ ਹਨੁਮਦਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ੩ ॥

ਪਾਰਿਜਾਤਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ । ਯੋਗਿਨੇ । ਹਨੁਮਤੇ । ਨਹਰਿਪ੍ਰਿਯਾਯ ।
ਪ੍ਲਵਗੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ । ਪਿਙ੍ਗਲਾਕ੍ਸ਼ਾਯ । ਸ਼ੀਘ੍ਰਗਾਮਿਨੇ । ਦਢਵ੍ਰਤਾਯ ।
ਸ਼ਙ੍ਖਚਕ੍ਰਵਰਾਭੀਤਿਪਾਣਯੇ । ਆਨਨ੍ਦਦਾਯਕਾਯ । ਸ੍ਥਾਯਿਨੇ ।
ਵਿਕ੍ਰਮਸਮ੍ਪਨ੍ਨਾਯ । ਰਾਮਦੂਤਾਯ । ਮਹਾਯਸ਼ਸੇ । ਸੌਮਿਤ੍ਰਿਜੀਵਨਕਰਾਯ ।
ਲਙ੍ਕਾਵਿਕ੍ਸ਼ੋਭਕਾਰਕਾਯ । ਉਦਧਿਕ੍ਰਮਣਾਯ । ਸੀਤਾਸ਼ੋਕਹੇਤੁਹਰਾਯ ।
ਹਰਯੇ । ਬਲਿਨੇ ਨਮਃ । ੨੦ ।

ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਸਂਹਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ । ਦਸ਼ਕਣ੍ਠਮਦਾਪਹਾਯ । ਬੁਦ੍ਧਿਮਤੇ ।
ਨੈਰਤਵਧੂਕਣ੍ਠਸੂਤ੍ਰਵਿਦਾਰਕਾਯ । ਸੁਗ੍ਰੀਵ ਸਚਿਵਾਯ । ਭੀਮਾਯ ।
ਭੀਮਸੇਨਸਹੋਦਰਾਯ । ਸਾਵਿਤ੍ਰਵਿਦ੍ਯਾਸਂਸੇਵਿਨੇ । ਚਰਿਤਾਰ੍ਥਾਯ । ਮਹੋਦਯਾਯ ।
ਵਾਸਵਾਭੀਸ਼੍ਟਦਾਯ । ਭਵ੍ਯਾਯ । ਹੇਮਸ਼ੈਲਨਿਵਾਸਵਤੇ । ਕਿਂਸ਼ੁਕਾਭਾਯ ।
ਅਗ੍ਰਯਤਨਵੇ । ऋਜੁਰੋਮ੍ਣੇ । ਮਹਾਮਤਯੇ । ਮਹਾਕ੍ਰਮਾਯ । ਵਨਚਰਾਯ ।
ਸ੍ਥਿਰਬੁਦ੍ਧਯੇ ਨਮਃ । ੪੦ ।

ਅਭੀਸ਼ੁਮਤੇ ਨਮਃ । ਸਿਂਹਿਕਾਗਰ੍ਭਨਿਰ੍ਭੇਤ੍ਤ੍ਰੇ । ਲਙ੍ਕਾਨਿਵਾਸਿਨਾਂ ਭੇਤ੍ਤ੍ਰੇ ।
ਅਕ੍ਸ਼ਸ਼ਤ੍ਰੁਵਿਨਿਘ੍ਨਾਯ । ਰਕ੍ਸ਼ੋऽਮਾਤ੍ਯਭਯਾਵਹਾਯ । ਵੀਰਘ੍ਨੇ ।
ਮਦੁਹਸ੍ਤਾਯ । ਪਦ੍ਮਪਾਣਯੇ । ਜਟਾਧਰਾਯ । ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਸਰ੍ਵਕਾਮਪ੍ਰਦਾਯ ।
ਪ੍ਰਾਂਸ਼ੁਮੁਖਾਯ । ਸ਼ੁਚਯੇ । ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਵਿਜ੍ਵਰਾਯ । ਸਟਾਵਤੇ । ਪਾਟਲਾਧਰਾਯ ।
ਭਰਤਪ੍ਰੇਮਜਨਕਾਯ । ਚੀਰਵਾਸਸੇ । ਮਹੋਕ੍ਸ਼ਧਸ਼ੇ ਨਮਃ । ੬੦ ।

ਮਹਾਸ੍ਤ੍ਰਬਨ੍ਧਨਸਹਾਯ ਨਮਃ । ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰਿਣੇ । ਯਤੀਸ਼੍ਵਰਾਯ ।
ਮਹੌਸ਼ਧੋਪਹਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਵਸ਼ਪਰ੍ਵਣੇ । ਵਸ਼ੋਦਰਾਯ । ਸੂਰ੍ਯੋਪਲਾਲਿਤਾਯ ।
ਸ੍ਵਾਮਿਨੇ ।
ਪਾਰਿਜਾਤਾਵਤਂਸਕਾਯ । ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਾਣਧਰਾਯ । ਅਨਨ੍ਤਾਯ । ਸਰ੍ਵਭੂਤਾਦਿਗਾਯ ।
ਮਨਵੇ । ਰੌਦ੍ਰਾਕਤਯੇ । ਭੀਮਕਰ੍ਮਣੇ । ਭੀਮਾਕ੍ਸ਼ਾਯ । ਭੀਮਦਰ੍ਸ਼ਨਾਯ ।
ਸੁਦਰ੍ਸ਼ਨਕਰਾਯ । ਅਵ੍ਯਕ੍ਤਾਯ । ਵ੍ਯਕ੍ਤਾਸ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ੮੦ ।

ਦੁਨ੍ਦੁਭਿਸ੍ਵਨਾਯ ਨਮਃ । ਸੁਵੇਲਚਾਰਿਣੇ । ਨਾਕਹਰ੍ਸ਼ਦਾਯ । ਹਰ੍ਸ਼ਣਪ੍ਰਿਯਾਯ ।
ਸੁਲਭਾਯ । ਸੁਵ੍ਰਤਾਯ । ਯੋਗਿਨੇ । ਯੋਗਿਸੇਵ੍ਯਾਯ । ਭਯਾਪਹਾਯ । ਵਾਲਾਗ੍ਨਿ-
ਮਥਿਤਾਨੇਕਲਙ੍ਕਾਵਾਸਿਗਹੋਚ੍ਚਯਾਯ । ਵਰ੍ਧਨਾਯ । ਵਰ੍ਧਮਾਨਾਯ ।
ਰੋਚਿਸ਼੍ਣਵੇ । ਰੋਮਸ਼ਾਯ । ਮਹਤੇ । ਮਹਾਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾਯ । ਮਹਾਸ਼ੂਰਾਯ । ਸਦ੍ਗਤਯੇ ।
ਸਤ੍ਪਰਾਯਣਾਯ । ਸੌਮ੍ਯਦਸ਼ਿਰ੍ਨੇ ਨਮਃ । ੧੦੦ ।

ਸੌਮ੍ਯਵੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । ਹੇਮਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਿਮਤੇ । ਮੌਞ੍ਜੀਕਸ਼੍ਣਾਜਿਨਧਰਾਯ ।
ਮਨ੍ਤ੍ਰਜ੍ਞਾਯ । ਮਨ੍ਤ੍ਰਸਾਰਥਯੇ । ਜਿਤਾਰਾਤਯੇ । ਸ਼ਡੂਰ੍ਮਯੇ ।
ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਿਯਹਿਤੇਰਤਾਯ ਨਮਃ । ੧੦੮ ।

Also Read 108 Names of Sri Anjaneya 3:

108 Names of Sri Hanuman 3 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Hanuman 3 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top