Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Surya Bhagawan | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Sri Surya Deva Ashtottarashata Namavali Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀସୂର୍ୟାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ॥
ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୂର୍ୟାୟ ନମଃ । ଅର୍ୟମ୍ଣେ । ଭଗାୟ । ତ୍ଵଷ୍ଟ୍ରେ । ପୂଷ୍ଣେ । ଅର୍କାୟ ।
ସଵିତ୍ରେ । ରଵୟେ । ଗଭସ୍ତିମତେ । ଅଜାୟ । କାଲାୟ । ମୃତ୍ୟଵେ । ଧାତ୍ରେ ।
ପ୍ରଭାକରାୟ । ପୃଥିଵ୍ୟୈ । ତେଜସେ । ଖାୟ । ଵାୟଵେ । ପରାୟଣାୟ ।
ସୋମାୟ ନମଃ । ୨୦ ।

ଓଂ ବୃହସ୍ପତୟେ ନମଃ । ଶୁକ୍ରାୟ । ବୁଧାୟ । ଅଙ୍ଗାରକାୟ । ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ।
ଵିଵସ୍ଵତେ । ଦୀପ୍ତାଂଶଵେ । ଶୁଚୟେ । ଶୌରୟେ । ଶନୈଶ୍ଚରାୟ । ବ୍ରହ୍ମଣେ ।
ଵିଷ୍ଣଵେ । ରୁଦ୍ରାୟ । ସ୍କନ୍ଦାୟ । ଵୈଶ୍ରଵଣାୟ । ୟମାୟ । ଵୈଦ୍ୟୁତାୟ ।
ଜାଠରାୟ । ଅଗ୍ନୟେ । ଐନ୍ଧନାୟ ନମଃ । ୪୦ ।

ଓଂ ତେଜସାଂ ପତୟେ ନମଃ । ଧର୍ମଧ୍ଵଜାୟ । ଵେଦକର୍ତ୍ରେ । ଵେଦାଙ୍ଗାୟ ।
ଵେଦଵାହନାୟ । କୃତାୟ । ତ୍ରାତ୍ରେ । ଦ୍ଵାପରାୟ । କଲୟେ ।
ସର୍ଵାମରାଶ୍ରୟାୟ । କଲାକାଷ୍ଠାୟ । ମୁହୂର୍ତାୟ । ପକ୍ଷାୟ । ମାସାୟ ।
ଋତଵେ । ସଂଵତ୍ସରକରାୟ । ଅଶ୍ଵତ୍ଥାୟ । କାଲଚକ୍ରାୟ । ଵିଭାଵସଵେ ।
ପୁରୁଷାୟ ନମଃ । ୬୦ ।

ଓଂ ଶାଶ୍ଵତାୟ ନମଃ । ୟୋଗିନେ । ଵ୍ୟକ୍ତାଵ୍ୟକ୍ତାୟ । ସନାତନାୟ ।
ଲୋକାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ । ପ୍ରଜାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ । ଵିଶ୍ଵକର୍ମଣେ । ତମୋନୁଦାୟ ।
କାଲାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ । ଵରୁଣାୟ । ସାଗରାୟ । ଅଂଶଵେ । ଜୀମୂତାୟ । ଜୀଵନାୟ ।
ଅରିଘ୍ନେ । ଭୂତାଶ୍ରୟାୟ । ଭୂତପତୟେ । ସର୍ଵଲୋକନମସ୍କୃତାୟ । ସ୍ରଷ୍ଟ୍ରେ ।
ସଂଵର୍ତକାୟ ନମଃ । ୮୦ ।

ଓଂ ଵହ୍ନୟେ ନମଃ । ସର୍ଵସ୍ୟାଦୟେ । ଅଲୋଲୁପାୟ । ଅନନ୍ତାୟ । କପିଲାୟ ।
ଭାନଵେ । କାମଦାୟ । ସର୍ଵତୋମୁଖାୟ । ଜୟାୟ । ଵିଶାଲାୟ । ଵରଦାୟ ।
ସର୍ଵଧାତୁନିଷେଚିତ୍ରେ (ସର୍ଵଭୂତନିଷେଵିତାୟ) । ମନସେ । ସୁପର୍ଣାୟ ।
ଭୂତାଦୟେ । ଶୀଘ୍ରଗାୟ । ପ୍ରାଣଧାରଣାୟ । ଧନ୍ଵନ୍ତରୟେ । ଧୂମକେତଵେ ।
ଆଦିଦେଵାୟ ନମଃ । ୧୦୦ ।

ଓଂ ଅଦିତେଃ ସୁତାୟ ନମଃ । ଦ୍ଵାଦଶାତ୍ମନେ । ଅରଵିନ୍ଦାକ୍ଷାୟ । ପିତ୍ରେ ।
ମାତ୍ରେ । ପିତାମହାୟ । ସ୍ଵର୍ଗଦ୍ଵାରାୟ । ପ୍ରଜାଦ୍ଵାରାୟ । ମୋକ୍ଷଦ୍ଵାରାୟ ।
ତ୍ରିଵିଷ୍ଟପାୟ । ଦେହକର୍ତ୍ରେ । ପ୍ରଶାନ୍ତାତ୍ମନେ । ଵିଶ୍ଵାତ୍ମନେ । ଵିଶ୍ଵତୋମୁଖାୟ ।
ଚରାଚରାତ୍ମନେ । ସୂକ୍ଷ୍ମାତ୍ମନେ । ମୈତ୍ରେଣଵପୁଷାନ୍ଵିତାୟ ନମଃ । ୧୧୭ ।

ଇତି ଶ୍ରୀମହାଭାରତେ ୟୁଧିଷ୍ଠିରଧୌମ୍ୟସଂଵାଦେ ଆରଣ୍ୟକପର୍ଵଣି
ସୂର୍ୟ (ସୂର୍ୟଵରଦ) ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ସମାପ୍ତା ।

Also Read 108 Names of Sri Aditya:

108 Names of Sri Surya Bhagawan | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Surya Bhagawan | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top