Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Surya Bhagawan | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Sri Surya Deva Ashtottarashata Namavali Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਸੂਰ੍ਯਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ॥
ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੂਰ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ਅਰ੍ਯਮ੍ਣੇ । ਭਗਾਯ । ਤ੍ਵਸ਼੍ਟ੍ਰੇ । ਪੂਸ਼੍ਣੇ । ਅਰ੍ਕਾਯ ।
ਸਵਿਤ੍ਰੇ । ਰਵਯੇ । ਗਭਸ੍ਤਿਮਤੇ । ਅਜਾਯ । ਕਾਲਾਯ । ਮਤ੍ਯਵੇ । ਧਾਤ੍ਰੇ ।
ਪ੍ਰਭਾਕਰਾਯ । ਪਥਿਵ੍ਯੈ । ਤੇਜਸੇ । ਖਾਯ । ਵਾਯਵੇ । ਪਰਾਯਣਾਯ ।
ਸੋਮਾਯ ਨਮਃ । ੨੦ ।

ॐ ਬਹਸ੍ਪਤਯੇ ਨਮਃ । ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਯ । ਬੁਧਾਯ । ਅਙ੍ਗਾਰਕਾਯ । ਇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ।
ਵਿਵਸ੍ਵਤੇ । ਦੀਪ੍ਤਾਂਸ਼ਵੇ । ਸ਼ੁਚਯੇ । ਸ਼ੌਰਯੇ । ਸ਼ਨੈਸ਼੍ਚਰਾਯ । ਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ ।
ਵਿਸ਼੍ਣਵੇ । ਰੁਦ੍ਰਾਯ । ਸ੍ਕਨ੍ਦਾਯ । ਵੈਸ਼੍ਰਵਣਾਯ । ਯਮਾਯ । ਵੈਦ੍ਯੁਤਾਯ ।
ਜਾਠਰਾਯ । ਅਗ੍ਨਯੇ । ਐਨ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ । ੪੦ ।

ॐ ਤੇਜਸਾਂ ਪਤਯੇ ਨਮਃ । ਧਰ੍ਮਧ੍ਵਜਾਯ । ਵੇਦਕਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਵੇਦਾਙ੍ਗਾਯ ।
ਵੇਦਵਾਹਨਾਯ । ਕਤਾਯ । ਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ । ਦ੍ਵਾਪਰਾਯ । ਕਲਯੇ ।
ਸਰ੍ਵਾਮਰਾਸ਼੍ਰਯਾਯ । ਕਲਾਕਾਸ਼੍ਠਾਯ । ਮੁਹੂਰ੍ਤਾਯ । ਪਕ੍ਸ਼ਾਯ । ਮਾਸਾਯ ।
ऋਤਵੇ । ਸਂਵਤ੍ਸਰਕਰਾਯ । ਅਸ਼੍ਵਤ੍ਥਾਯ । ਕਾਲਚਕ੍ਰਾਯ । ਵਿਭਾਵਸਵੇ ।
ਪੁਰੁਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । ੬੦ ।

ॐ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਾਯ ਨਮਃ । ਯੋਗਿਨੇ । ਵ੍ਯਕ੍ਤਾਵ੍ਯਕ੍ਤਾਯ । ਸਨਾਤਨਾਯ ।
ਲੋਕਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਯ । ਪ੍ਰਜਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਯ । ਵਿਸ਼੍ਵਕਰ੍ਮਣੇ । ਤਮੋਨੁਦਾਯ ।
ਕਾਲਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਯ । ਵਰੁਣਾਯ । ਸਾਗਰਾਯ । ਅਂਸ਼ਵੇ । ਜੀਮੂਤਾਯ । ਜੀਵਨਾਯ ।
ਅਰਿਘ੍ਨੇ । ਭੂਤਾਸ਼੍ਰਯਾਯ । ਭੂਤਪਤਯੇ । ਸਰ੍ਵਲੋਕਨਮਸ੍ਕਤਾਯ । ਸ੍ਰਸ਼੍ਟ੍ਰੇ ।
ਸਂਵਰ੍ਤਕਾਯ ਨਮਃ । ੮੦ ।

ॐ ਵਹ੍ਨਯੇ ਨਮਃ । ਸਰ੍ਵਸ੍ਯਾਦਯੇ । ਅਲੋਲੁਪਾਯ । ਅਨਨ੍ਤਾਯ । ਕਪਿਲਾਯ ।
ਭਾਨਵੇ । ਕਾਮਦਾਯ । ਸਰ੍ਵਤੋਮੁਖਾਯ । ਜਯਾਯ । ਵਿਸ਼ਾਲਾਯ । ਵਰਦਾਯ ।
ਸਰ੍ਵਧਾਤੁਨਿਸ਼ੇਚਿਤ੍ਰੇ (ਸਰ੍ਵਭੂਤਨਿਸ਼ੇਵਿਤਾਯ) । ਮਨਸੇ । ਸੁਪਰ੍ਣਾਯ ।
ਭੂਤਾਦਯੇ । ਸ਼ੀਘ੍ਰਗਾਯ । ਪ੍ਰਾਣਧਾਰਣਾਯ । ਧਨ੍ਵਨ੍ਤਰਯੇ । ਧੂਮਕੇਤਵੇ ।
ਆਦਿਦੇਵਾਯ ਨਮਃ । ੧੦੦ ।

ॐ ਅਦਿਤੇਃ ਸੁਤਾਯ ਨਮਃ । ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਤ੍ਮਨੇ । ਅਰਵਿਨ੍ਦਾਕ੍ਸ਼ਾਯ । ਪਿਤ੍ਰੇ ।
ਮਾਤ੍ਰੇ । ਪਿਤਾਮਹਾਯ । ਸ੍ਵਰ੍ਗਦ੍ਵਾਰਾਯ । ਪ੍ਰਜਾਦ੍ਵਾਰਾਯ । ਮੋਕ੍ਸ਼ਦ੍ਵਾਰਾਯ ।
ਤ੍ਰਿਵਿਸ਼੍ਟਪਾਯ । ਦੇਹਕਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ੍ਤਾਤ੍ਮਨੇ । ਵਿਸ਼੍ਵਾਤ੍ਮਨੇ । ਵਿਸ਼੍ਵਤੋਮੁਖਾਯ ।
ਚਰਾਚਰਾਤ੍ਮਨੇ । ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾਤ੍ਮਨੇ । ਮੈਤ੍ਰੇਣਵਪੁਸ਼ਾਨ੍ਵਿਤਾਯ ਨਮਃ । ੧੧੭ ।

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਭਾਰਤੇ ਯੁਧਿਸ਼੍ਠਿਰਧੌਮ੍ਯਸਂਵਾਦੇ ਆਰਣ੍ਯਕਪਰ੍ਵਣਿ
ਸੂਰ੍ਯ (ਸੂਰ੍ਯਵਰਦ) ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ।

Also Read 108 Names of Sri Aditya:

108 Names of Sri Surya Bhagawan | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Surya Bhagawan | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top