Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Sarvaantaraatmudavu Lyrics in Hindi

Annamayya Keerthana – Sarvaantaraatmudavu lyrics in Hindi:

सर्वान्तरात्मुडवु शरणागतुड नेनु ।
सर्वापराधिनैति चालुजालुनय्या ॥

वूरकुन्नजीवुनिकि वोक्कोक्क स्वतन्त्रमिच्चि ।
कोरेटियपराधालु कोन्नि वेसि ।
नेरकुण्टे नरकमु नेरिचिते स्वर्गमण्टू ।
दूरुवेसेविन्तेकाक दोषमेव्वरिदय्या ॥

मनसु चूडवलसि मायलु नीवे कप्पि ।
जनुलकु विषयालु चवुलुचूपि ।
कनुगोण्टे मोक्षमिच्चि कानकुण्टे कर्ममिच्चि ।
घनमु सेसेविन्दु कर्तलेव्वरय्या ॥

वुन्नारु प्राणुलेल्ला नोक्कनीगर्भमुलोने ।
कन्नकन्न भ्रमतले कल्पिञ्चि ।
यिन्निटा श्रीवेङ्कटेश येलितिवि मम्मु निट्टे ।
निन्नु नन्नु नेञ्चुकुण्टे नीके तेलियुनय्या ॥

Also Read :

Sarvaantaraatmudavu Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment