Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Brahmana Gita Lyrics in Tamil

Brahmana Geetaa in Tamil:

॥ ப்³ராஹ்மணகீ³தா ॥

அத்⁴யாய꞉ 21
ப்³ராஹ்மண உவாச
அத்ராப்யுதா³ஹரந்தீமமிதிஹாஸம்ʼ புராதனம் ।
நிபோ³த⁴ த³ஶ ஹோத்ரூʼணாம்ʼ விதா⁴னமிஹ யாத்³ருʼஶம் ॥ 1 ॥

ஸர்வமேவாத்ர விஜ்ஞேயம்ʼ சித்தம்ʼ ஜ்ஞானமவேக்ஷதே ।
ரேத꞉ ஶரீரப்⁴ருʼத்காயே விஜ்ஞாதா து ஶரீரப்⁴ருʼத் ॥ 2 ॥

ஶரீரப்⁴ருʼத்³கா³ர்ஹபத்யஸ்தஸ்மாத³ன்ய꞉ ப்ரணீயதே ।
ததஶ்சாஹவனீயஸ்து தஸ்மின்ஸங்க்ஷிப்யதே ஹவி꞉ ॥ 3 ॥

ததோ வாசஸ்பதிர்ஜஜ்ஞே ஸமான꞉ பர்யவேக்ஷதே ।
ரூபம்ʼ ப⁴வதி வை வ்யக்தம்ʼ தத³னுத்³ரவதே மன꞉ ॥ 4 ॥

ப்³ராஹ்மண்யுவாச
கஸ்மாத்³வாக³ப⁴வத்பூர்வம்ʼ கஸ்மாத்பஶ்சான்மனோ(அ)ப⁴வத் ।
மனஸா சிந்திதம்ʼ வாக்யம்ʼ யதா³ ஸமபி⁴பத்³யதே ॥ 5 ॥

கேன விஜ்ஞானயோகே³ன மதிஶ்சித்தம்ʼ ஸமாஸ்தி²தா ।
ஸமுன்னீதா நாத்⁴யக³ச்ச²த்கோ வைனாம்ʼ ப்ரதிஷேத⁴தி ॥ 6 ॥

ப்³ராஹ்மண உவாச
தாமபான꞉ பதிர்பூ⁴த்வா தஸ்மாத்ப்ரேஷ்யத்யபானதாம் ।
தாம்ʼ மதிம்ʼ மனஸ꞉ ப்ராஹுர்மனஸ்தஸ்மாத³வேக்ஷதே ॥ 7 ॥

ப்ரஶ்னம்ʼ து வான்மனஸோர்மாம்ʼ யஸ்மாத்த்வமனுப்ருʼச்ச²ஸி ।
தஸ்மாத்தே வர்தயிஷ்யாமி தயோரேவ ஸமாஹ்வயம் ॥ 8 ॥

உபே⁴ வான்மனஸீ க³த்வா பூ⁴தாத்மானமப்ருʼச்ச²தாம் ।
ஆவயோ꞉ ஶ்ரேஷ்ட²மாசக்ஷ்வ சி²ந்தி⁴ நௌ ஸம்ʼஶயம்ʼ விபோ⁴ ॥ 9 ॥

மன இத்யேவ ப⁴க³வாம்ʼஸ்ததா³ ப்ராஹ ஸரஸ்வதீம் ।
அஹம்ʼ வை காமது⁴க்துப்⁴யமிதி தம்ʼ ப்ராஹ வாக³த² ॥ 10 ॥

ஸ்தா²வரம்ʼ ஜங்க³மம்ʼ சைவ வித்³த்⁴யுபே⁴ மனஸீ மம ।
ஸ்தா²வரம்ʼ மத்ஸகாஶே வை ஜங்க³மம்ʼ விஷயே தவ ॥ 11 ॥

யஸ்து தே விஷயம்ʼ க³ச்சே²ன்மந்த்ரோ வர்ண꞉ ஸ்வரோ(அ)பி வா ।
தன்மனோ ஜங்க³மம்ʼ நாம தஸ்மாத³ஸி க³ரீயஸீ ॥ 12 ॥

யஸ்மாத³ஸி ச மா வோச꞉ ஸ்வயமப்⁴யேத்ய ஶோப⁴னே ।
தஸ்மாது³ச்ச்²வாஸமாஸாத்³ய ந வக்ஷ்யஸி ஸரஸ்வதி ॥ 13 ॥

ப்ராணாபானாந்தரே தே³வீ வாக்³வை நித்யம்ʼ ஸ்ம திஷ்ட²தி ।
ப்ரேர்யமாணா மஹாபா⁴கே³ வினா ப்ராணமபானதீ ।
ப்ரஜாபதிமுபாதா⁴வத்ப்ரஸீத³ ப⁴க³வன்னிதி ॥ 14 ॥

தத꞉ ப்ராண꞉ ப்ராது³ரபூ⁴த்³வாசமாப்யாயயன்புன꞉ ।
தமாது³ச்ச்²வாஸமாஸாத்³ய ந வாக்³வத³தி கர்ஹி சித் ॥ 15 ॥

கோ⁴ஷிணீ ஜாதநிர்கோ⁴ஷா நித்யமேவ ப்ரவர்ததே ।
தயோரபி ச கோ⁴ஷிண்யோர்நிர்கோ⁴ஷைவ க³ரீயஸீ ॥ 16 ॥

கௌ³ரிவ ப்ரஸ்ரவத்யேஷா ரஸமுத்தமஶாலினீ ।
ஸததம்ʼ ஸ்யந்த³தே ஹ்யேஷா ஶாஶ்வதம்ʼ ப்³ரஹ்மவாதி³னீ ॥ 17 ॥

தி³வ்யாதி³வ்ய ப்ரபா⁴வேன பா⁴ரதீ கௌ³꞉ ஶுசிஸ்மிதே ।
ஏதயோரந்தரம்ʼ பஶ்ய ஸூக்ஷ்மயோ꞉ ஸ்யந்த³மானயோ꞉ ॥ 18 ॥

அனுத்பன்னேஷு வாக்யேஷு சோத்³யமானா ஸிஸ்ருʼக்ஷயா ।
கிம்ʼ நு பூர்வம்ʼ ததோ தே³வீ வ்யாஜஹார ஸரஸ்வதீ ॥ 19 ॥

ப்ராணேன யா ஸம்ப⁴வதே ஶரீரே
ப்ராணாத³பானம்ப்ரதிபத்³யதே ச ।
உதா³ன பூ⁴தா ச விஸ்ருʼஜ்ய தே³ஹம்ʼ
வ்யானேன ஸர்வம்ʼ தி³வமாவ்ருʼணோதி ॥ 20 ॥

தத꞉ ஸமானே ப்ரதிதிஷ்ட²தீஹ
இத்யேவ பூர்வம்ʼ ப்ரஜஜல்ப சாபி ।
தஸ்மான்மன꞉ ஸ்தா²வரத்வாத்³விஶிஷ்டம்ʼ
ததா² தே³வீ ஜங்க³மத்வாத்³விஶிஷ்டா ॥ 21 ॥

இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே ஆஶ்வமேதி⁴கே பர்வணி அனுகீ³தாபர்வணி ஏகவிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

அத்⁴யாய꞉ 22
ப்³ராஹ்மண உவாச
அத்ராப்யுதா³ஹரந்தீமமிதிஹாஸம்ʼ புராதனம் ।
ஸுப⁴கே³ ஸப்த ஹோத்ரூʼணாம்ʼ விதா⁴னமிஹ யாத்³ருʼஶம் ॥ 1 ॥

க்⁴ராணம்ʼ சக்ஷுஶ்ச ஜிஹ்வா ச த்வக்ஷ்ரோத்ரம்ʼ சைவ பஞ்சமம் ।
மனோ பு³த்³தி⁴ஶ்ச ஸப்தைதே ஹோதார꞉ ப்ருʼத²கா³ஶ்ரிதா꞉ ॥ 2 ॥

ஸூக்ஷ்மே(அ)வகாஶே ஸந்தஸ்தே ந பஶ்யந்தீதரேதரம் ।
ஏதான்வை ஸப்த ஹோத்ரூʼம்ʼஸ்த்வம்ʼ ஸ்வபா⁴வாத்³வித்³தி⁴ ஶோப⁴னே ॥ 3 ॥

ப்³ராஹ்மண்யுவாச
ஸூக்ஷ்மே(அ)வகாஶே ஸந்தஸ்தே கத²ம்ʼ நான்யோன்ய த³ர்ஶின꞉ ।
கத²ம்ʼ ஸ்வபா⁴வா ப⁴க³வன்னேததா³சக்ஷ்வ மே விபோ⁴ ॥ 4 ॥

ப்³ராஹ்மண உவாச
கு³ணாஜ்ஞானமவிஜ்ஞானம்ʼ கு³ணி ஜ்ஞானமபி⁴ஜ்ஞதா ।
பரஸ்பரகு³ணானேதே ந விஜானந்தி கர்ஹி சித் ॥ 5 ॥

ஜிஹ்வா சக்ஷுஸ்ததா² ஶ்ரோத்ரம்ʼ த்வன்மனோ பு³த்³தி⁴ரேவ ச ।
ந க³ந்தா⁴னதி⁴க³ச்ச²ந்தி க்⁴ராணஸ்தானதி⁴க³ச்ச²தி ॥ 6 ॥

க்⁴ராணம்ʼ சக்ஷுஸ்ததா² ஶ்ரோத்ரம்ʼ த்வன்மனோ பு³த்³தி⁴ரேவ ச ।
ந ரஸானதி⁴க³ச்ச²ந்தி ஜிஹ்வா தானதி³க⁴ச்ச²தி ॥ 7 ॥

க்⁴ராணம்ʼ ஜிஹ்வா ததா² ஶ்ரோத்ரம்ʼ த்வன்மனோ பு³த்³தி⁴ரேவ ச ।
ந ரூபாண்யதி⁴க³ச்ச²ந்தி சக்ஷுஸ்தான்யதி⁴க³ச்ச²தி ॥ 8 ॥

க்⁴ராணம்ʼ ஜிஹ்வா ச சக்ஷுஶ்ச ஶ்ரோத்ரம்ʼ பு³த்³தி⁴ர்மனஸ்ததா² ।
ந ஸ்பர்ஶானதி⁴க³ச்ச²ந்தி த்வக்ச தானதி⁴க³ச்ச²தி ॥ 9 ॥

க்⁴ராணம்ʼ ஜிஹ்வா ச சக்ஷுஶ் ச த்வன்மனோ பு³த்³தி⁴ரேவ ச ।
ந ஶப்³தா³னதி⁴க³ச்ச²ந்தி ஶ்ரோத்ரம்ʼ தானதி⁴க³ச்ச²தி ॥ 10 ॥

க்⁴ராணம்ʼ ஜிஹ்வா ச சக்ஷுஶ்ச த்வக்ஷ்ரோத்ரம்ʼ பு³த்³தி⁴ரேவ ச ।
ஸம்ʼஶயான்னாதி⁴க³ச்ச²ந்தி மனஸ்தானதி⁴க³ச்ச²தி ॥ 11 ॥

க்⁴ராணம்ʼ ஜிஹ்வா ச சக்ஷுஶ்ச த்வக்ஷ்ரோத்ரம்ʼ மன ஏவ ச ।
ந நிஷ்டா²மதி⁴க³ச்ச²ந்தி பு³த்³தி⁴ஸ்தாம் அதி⁴க³ச்ச²தி ॥ 12 ॥

அத்ராப்யுதா³ஹரந்தீமமிதிஹாஸம்ʼ புராதனம் ।
இந்த்³ரியாணாம்ʼ ச ஸம்ʼவாத³ம்ʼ மனஸஶ்சைவ பா⁴மினி ॥ 13 ॥

மன உவாச
ந க்⁴ராதி மாம்ருʼதே க்⁴ராணம்ʼ ரஸம்ʼ ஜிஹ்வா ந பு³த்⁴யதே ।
ரூபம்ʼ சக்ஷுர்ன க்³ருʼஹ்ணாதி த்வக்ஸ்பர்ஶம்ʼ நாவபு³த்⁴யதே ॥ 14 ॥

ந ஶ்ரோத்ரம்ʼ பு³த்⁴யதே ஶப்³த³ம்ʼ மயா ஹீனம்ʼ கத²ம்ʼ சன ।
ப்ரவரம்ʼ ஸர்வபூ⁴தாநாமஹமஸ்மி ஸனாதனம் ॥ 15 ॥

அகா³ராணீவ ஶூன்யானி ஶாந்தார்சிஷ இவாக்³னய꞉ ।
இந்த்³ரியாணி ந பா⁴ஸந்தே மயா ஹீனானி நித்யஶ꞉ ॥ 16 ॥

காஷ்டா²னீவார்த்³ர ஶுஷ்காணி யதமானைரபீந்த்³ரியை꞉ ।
கு³ணார்தா²ன்னாதி⁴க³ச்ச²ந்தி மாம்ருʼதே ஸர்வஜந்தவ꞉ ॥ 17 ॥

இந்த்³ரியாண்யூசு꞉
ஏவமேதத்³ப⁴வேத்ஸத்யம்ʼ யதை²தன்மன்யதே ப⁴வான் ।
ருʼதே(அ)ஸ்மானஸ்மத³ர்தா²ம்ʼஸ்து போ⁴கா³ன்பு⁴ங்க்தே ப⁴வான்யதி³ ॥ 18 ॥

யத்³யஸ்மாஸு ப்ரலீனேஷு தர்பணம்ʼ ப்ராணதா⁴ரணம் ।
போ⁴கா³ன்பு⁴ங்க்தே ரஸான்பு⁴ங்க்தே யதை²தன்மன்யதே ததா² ॥ 19 ॥

அத² வாஸ்மாஸு லீனேஷு திஷ்ட²த்ஸு விஷயேஷு ச ।
யதி³ ஸங்கல்பமாத்ரேண பு⁴ங்க்தே போ⁴கா³ன்யதா²ர்த²வத் ॥ 20 ॥

அத² சேன்மன்யஸே ஸித்³தி⁴மஸ்மத³ர்தே²ஷு நித்யதா³ ।
க்⁴ராணேன ரூபமாத³த்ஸ்வ ரஸமாத³த்ஸ்வ சக்ஷுஷா ॥ 21 ॥

ஶ்ரோத்ரேண க³ந்த⁴மாத³த்ஸ்வ நிஷ்டா²மாத³த்ஸ்வ ஜிஹ்வயா ।
த்வசா ச ஶப்³த³மாத³த்ஸ்வ பு³த்³த்⁴யா ஸ்பர்ஶமதா²பி ச ॥ 22 ॥

ப³லவந்தோ ஹ்யநியமா நியமா து³ர்ப³லீயஸாம் ।
போ⁴கா³னபூர்வாநாத³த்ஸ்வ நோச்சி²ஷ்டம்ʼ போ⁴க்துமர்ஹஸி ॥ 23 ॥

யதா² ஹி ஶிஷ்ய꞉ ஶாஸ்தாரம்ʼ ஶ்ருத்யர்த²மபி⁴தா⁴வதி ।
தத꞉ ஶ்ருதமுபாதா³ய ஶ்ருதார்த²முபதிஷ்ட²தி ॥ 24 ॥

விஷயானேவமஸ்மாபி⁴ர்த³ர்ஶிதானபி⁴மன்யஸே ।
அநாக³தானதீதாம்ʼஶ்ச ஸ்வப்னே ஜாக³ரணே ததா² ॥ 25 ॥

வைமனஸ்யம்ʼ க³தானாம்ʼ ச ஜந்தூநாமல்பசேதஸாம் ।
அஸ்மத³ர்தே² க்ருʼதே கார்யே த்³ருʼஶ்யதே ப்ராணதா⁴ரணம் ॥ 26 ॥

ப³ஹூனபி ஹி ஸங்கல்பான்மத்வா ஸ்வப்னானுபாஸ்ய ச ।
பு³பு⁴க்ஷயா பீட்³யமானோ விஷயானேவ தா⁴வஸி ॥ 27 ॥

அகா³ரமத்³வாரமிவ ப்ரவிஶ்ய
ஸங்கல்பபோ⁴கோ³ விஷயானவிந்த³ன் ।
ப்ராணக்ஷயே ஶாந்திமுபைதி நித்யம்ʼ
தா³ரு க்ஷயே(அ)க்³நிர்ஜ்வலிதோ யதை²வ ॥ 28 ॥

காமம்ʼ து ந꞉ ஸ்வேஷு கு³ணேஷு ஸங்க³꞉
காமச நான்யோன்ய கு³ணோபலப்³தி⁴꞉ ।
அஸ்மாந்ருʼதே நாஸ்தி தவோபலப்³தி⁴ஸ்
த்வாமப்ய்ருʼதே(அ)ஸ்மான்ன ப⁴ஜேத ஹர்ஷ꞉ ॥ 29 ॥

இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே ஆஶ்வமேதி⁴கே பர்வணி அனுகீ³தாபர்வணி த்³வாவிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

அத்⁴யாய꞉ 23
ப்³ராஹ்மண உவாச
அத்ராப்யுதா³ஹரந்தீமமிதிஹாஸம்ʼ புராதனம் ।
ஸுப⁴கே³ பஞ்ச ஹோத்ரூʼணாம்ʼ விதா⁴னமிஹ யாத்³ருʼஶம் ॥ 1 ॥

ப்ராணாபானாவுதா³னஶ்ச ஸமானோ வ்யான ஏவ ச ।
பஞ்ச ஹோத்ரூʼனதை²தான்வை பரம்ʼ பா⁴வம்ʼ விது³ர்பு³தா⁴꞉ ॥ 2 ॥

ப்³ராஹ்மண்யுவாச
ஸ்வபா⁴வாத்ஸப்த ஹோதார இதி தே பூர்விகா மதி꞉ ।
யதா² வை பஞ்ச ஹோதார꞉ பரோ பா⁴வஸ்ததோ²ச்யதாம் ॥ 3 ॥

ப்³ராஹ்மண உவாச
ப்ராணேன ஸம்ப்⁴ருʼதோ வாயுரபானோ ஜாயதே தத꞉ ।
அபானே ஸம்ப்⁴ருʼதோ வாயுஸ்ததோ வ்யான꞉ ப்ரவர்ததே ॥ 4 ॥

வ்யானேன ஸம்ப்⁴ருʼதோ வாயுஸ்ததோ³தா³ன꞉ ப்ரவர்ததே ।
உதா³னே ஸம்ப்⁴ருʼதோ வாயு꞉ ஸமான꞉ ஸம்ப்ரவர்ததே ॥ 5 ॥

தே(அ)ப்ருʼச்ச²ந்த புரா க³த்வா பூர்வஜாதம்ʼ ப்ரஜாபதிம் ।
யோ நோ ஜ்யேஷ்ட²ஸ்தமாசக்ஷ்வ ஸ ந꞉ ஶ்ரேஷ்டோ² ப⁴விஷ்யதி ॥ 6 ॥

ப்³ரஹ்மோவாச
யஸ்மின்ப்ரலீனே ப்ரலயம்ʼ வ்ரஜந்தி
ஸர்வே ப்ராணா꞉ ப்ராணப்⁴ருʼதாம்ʼ ஶரீரே ।
யஸ்மின்ப்ரசீர்ணே ச புனஶ் சரந்தி
ஸ வை ஶ்ரேஷ்டோ² க³ச்ச²த யத்ர காம꞉ ॥ 7 ॥

ப்ராண உவாச
மயி ப்ரலீனே ப்ரலயம்ʼ வ்ரஜந்தி
ஸர்வே ப்ராணா꞉ ப்ராணப்⁴ருʼதாம்ʼ ஶரீரே ।
மயி ப்ரசீர்ணே ச புனஶ் சரந்தி
ஶ்ரேஷ்டோ² ஹ்யஹம்ʼ பஶ்யத மாம்ʼ ப்ரலீனம் ॥ 8 ॥

ப்³ராஹ்மண உவாச
ப்ராண꞉ ப்ரலீயத தத꞉ புனஶ்ச ப்ரசசார ஹ ।
ஸமானஶ்சாப்யுதா³னஶ்ச வசோ(அ)ப்³ரூதாம்ʼ தத꞉ ஶுபே⁴ ॥ 9 ॥

ந த்வம்ʼ ஸர்வமித³ம்ʼ வ்யாப்ய திஷ்ட²ஸீஹ யதா² வயம் ।
ந த்வம்ʼ ஶ்ரேஷ்டோ²(அ)ஸி ந꞉ ப்ராண அபானோ ஹி வஶே தவ ।
ப்ரசசார புன꞉ ப்ராணஸ்தமபானோ(அ)ப்⁴யபா⁴ஷத ॥ 10 ॥

மயி ப்ரலீனே ப்ரலயம்ʼ வ்ரஜந்தி
ஸர்வே ப்ராணா꞉ ப்ராணப்⁴ருʼதாம்ʼ ஶரீரே ।
மயி ப்ரசீர்ணே ச புனஶ் சரந்தி
ஶ்ரேஷ்டோ² ஹ்யஹம்ʼ பஶ்யத மாம்ʼ ப்ரலீனம் ॥ 11 ॥

வ்யானஶ்ச தமுதா³னஶ்ச பா⁴ஷமாணமதோ²சது꞉ ।
அபான ந த்வம்ʼ ஶ்ரேஷ்டோ²(அ)ஸி ப்ராணோ ஹி வஶக³ஸ்தவ ॥ 12 ॥

அபான꞉ ப்ரசசாராத² வ்யானஸ்தம்ʼ புனரப்³ரவீத் ।
ஶ்ரேஷ்டோ²(அ)ஹமஸ்மி ஸர்வேஷாம்ʼ ஶ்ரூயதாம்ʼ யேன ஹேதுனா ॥ 13 ॥

மயி ப்ரலீனே ப்ரலயம்ʼ வ்ரஜந்தி
ஸர்வே ப்ராணா꞉ ப்ராணப்⁴ருʼதாம்ʼ ஶரீரே ।
மயி ப்ரசீர்ணே ச புனஶ் சரந்தி
ஶ்ரேஷ்டோ² ஹ்யஹம்ʼ பஶ்யத மாம்ʼ ப்ரலீனம் ॥ 14 ॥

ப்ராலீயத ததோ வ்யான꞉ புனஶ்ச ப்ரசசார ஹ ।
ப்ராணாபானாவுதா³னஶ்ச ஸமானஶ் ச தமப்³ருவன் ।
ந த்வம்ʼ ஶ்ரேஷ்டோ²(அ)ஸி நோ வ்யான ஸமானோ ஹி வஶே தவ ॥ 15 ॥

ப்ரசசார புனர்வ்யான꞉ ஸமான꞉ புனரப்³ரவீத் ।
ஶ்ரேஷ்டோ²(அ)ஹமஸ்மி ஸர்வேஷாம்ʼ ஶ்ரூயதாம்ʼ யேன ஹேதுனா ॥ 16 ॥

மயி ப்ரலீனே ப்ரலயம்ʼ வ்ரஜந்தி
ஸர்வே ப்ராணா꞉ ப்ராணப்⁴ருʼதாம்ʼ ஶரீரே ।
மயி ப்ரசீர்ணே ச புனஶ் சரந்தி
ஶ்ரேஷ்டோ² ஹ்யஹம்ʼ பஶ்யத மாம்ʼ ப்ரலீனம் ॥ 17 ॥

தத꞉ ஸமான꞉ ப்ராலில்யே புனஶ்ச ப்ரசசார ஹ ।
ப்ராணாபானாவுதா³னஶ்ச வ்யானஶ் சைவ தமப்³ருவன் ।
ஸமானன த்வம்ʼ ஶ்ரேஷ்டோ²(அ)ஸி வ்யான ஏவ வஶே தவ ॥ 18 ॥

ஸமான꞉ ப்ரசசாராத² உதா³னஸ்தமுவாச ஹ ।
ஶ்ரேஷ்டோ²(அ)ஹமஸ்மி ஸர்வேஷாம்ʼ ஶ்ரூயதாம்ʼ யேன ஹேதுனா ॥ 19 ॥

மயி ப்ரலீனே ப்ரலயம்ʼ வ்ரஜந்தி
ஸர்வே ப்ராணா꞉ ப்ராணப்⁴ருʼதாம்ʼ ஶரீரே ।
மயி ப்ரசீர்ணே ச புனஶ் சரந்தி
ஶ்ரேஷ்டோ² ஹ்யஹம்ʼ பஶ்யத மாம்ʼ ப்ரலீனம் ॥ 20 ॥

தத꞉ ப்ராலீயதோதா³ன꞉ புனஶ்ச ப்ரசசார ஹ ।
ப்ராணாபானௌ ஸமானஶ்ச வ்யானஶ் சைவ தமப்³ருவன் ।
உதா³ன ந த்வம்ʼ ஶ்ரேஷ்டோ²(அ)ஸி வ்யான ஏவ வஶே தவ ॥ 21 ॥

ததஸ்தானப்³ரவீத்³ப்³ரஹ்மா ஸமவேதான்ப்ரஜாபதி꞉ ।
ஸர்வே ஶ்ரேஷ்டா² ந வா ஶ்ரேஷ்டா²꞉ ஸர்வே சான்யோன்ய த⁴ர்மிண꞉ ।
ஸர்வே ஸ்வவிஷயே ஶ்ரேஷ்டா²꞉ ஸர்வே சான்யோன்ய ரக்ஷிண꞉ ॥ 22 ॥

ஏக꞉ ஸ்தி²ரஶ்சாஸ்தி²ரஶ்ச விஶேஷாத்பஞ்ச வாயவ꞉ ।
ஏக ஏவ மமைவாத்மா ப³ஹுதா⁴ப்யுபசீயதே ॥ 23 ॥

பரஸ்பரஸ்ய ஸுஹ்ருʼதோ³ பா⁴வயந்த꞉ பரஸ்பரம் ।
ஸ்வஸ்தி வ்ரஜத ப⁴த்³ரம்ʼ வோ தா⁴ரயத்⁴வம்ʼ பரஸ்பரம் ॥ 24 ॥

இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே ஆஶ்வமேதி⁴கே பர்வணி அனுகீ³தாபர்வணி த்ரயோவிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

அத்⁴யாய꞉ 24
ப்³ராஹ்மண உவாச
அத்ராப்யுதா³ஹரந்தீமமிதிஹாஸம்ʼ புராதனம் ।
நாரத³ஸ்ய ச ஸம்ʼவாத³ம்ருʼஷேர்தே³வமதஸ்ய ச ॥ 1 ॥

தே³வமத உவாச
ஜந்தோ꞉ ஸஞ்ஜாயமானஸ்ய கிம்ʼ நு பூர்வம்ʼ ப்ரவர்ததே ।
ப்ராணோ(அ)பான꞉ ஸமானோ வா வ்யானோ வோதா³ன ஏவ ச ॥ 2 ॥

நாரத³ உவாச
யேனாயம்ʼ ஸ்ருʼஜ்யதே ஜந்துஸ்ததோ(அ)ன்ய꞉ பூர்வமேதி தம் ।
ப்ராணத்³வந்த்³வம்ʼ ச விஜ்ஞேயம்ʼ திர்யக³ம்ʼ சோர்த்⁴வக³ம்ʼ ச யத் ॥ 3 ॥

தே³வமத உவாச
கேனாயம்ʼ ஸ்ருʼஜ்யதே ஜந்து꞉ கஶ்சான்ய꞉ பூர்வமேதி தம் ।
ப்ராணத்³வந்த்³வம்ʼ ச மே ப்³ரூஹி திர்யகூ³ர்த்⁴வம்ʼ ச நிஶ்சயாத் ॥ 4 ॥

நாரத³ உவாச
ஸங்கல்பாஜ்ஜாயதே ஹர்ஷ꞉ ஶப்³தா³த³பி ச ஜாயதே ।
ரஸாத்ஸஞ்ஜாயதே சாபி ரூபாத³பி ச ஜாயதே ॥ 5 ॥

ஸ்பர்ஶாத்ஸஞ்ஜாயதே சாபி க³ந்தா⁴த³பி ச ஜாயதே ।
ஏதத்³ரூபமுதா³னஸ்ய ஹர்ஷோ மிது²ன ஸம்ப⁴வ꞉ ॥ 6 ॥

காமாத்ஸஞ்ஜாயதே ஶுக்ரம்ʼ காமாத்ஸஞ்ஜாயதே ரஸ꞉ ।
ஸமாநவ்யான ஜனிதே ஸாமான்யே ஶுக்ரஶோணிதே ॥ 7 ॥

ஶுக்ராச்சோ²ணித ஸம்ʼஸ்ருʼஷ்டாத்பூர்வம்ʼ ப்ராண꞉ ப்ரவர்ததே ।
ப்ராணேன விக்ருʼதே ஶுக்ரே ததோ(அ)பான꞉ ப்ரவர்ததே ॥ 8 ॥

ப்ராணாபானாவித³ம்ʼ த்³வந்த்³வமவாக்சோர்த்⁴வம்ʼ ச க³ச்ச²த꞉ ।
வ்யான꞉ ஸமானஶ்சைவோபௌ⁴ திர்யக்³த்³வந்த்³வத்வமுச்யதே ॥ 9 ॥

அக்³நிர்வை தே³வதா꞉ ஸர்வா இதி வேத³ஸ்ய ஶாஸனம் ।
ஸஞ்ஜாயதே ப்³ராஹ்மணேஷு ஜ்ஞானம்ʼ பு³த்³தி⁴ஸமன்விதம் ॥ 10 ॥

தஸ்ய தூ⁴மஸ்தமோ ரூபம்ʼ ரஜோ ப⁴ஸ்ம ஸுரேதஸ꞉ ।
ஸத்த்வம்ʼ ஸஞ்ஜாயதே தஸ்ய யத்ர ப்ரக்ஷிப்யதே ஹவி꞉ ॥ 11 ॥

ஆகா⁴ரௌ ஸமானோ வ்யானஶ்சேதி யஜ்ஞவிதோ³ விது³꞉ ।
ப்ராணாபானாவாஜ்யபா⁴கௌ³ தயோர்மத்⁴யே ஹுதாஶன꞉ ।
ஏதத்³ரூபமுதா³னஸ்ய பரமம்ʼ ப்³ராஹ்மணா விது³꞉ ॥ 12 ॥

நிர்த்³வந்த்³வமிதி யத்த்வேதத்தன்மே நிக³த³த꞉ ஶ்ருʼணு ॥ 13 ॥

அஹோராத்ரமித³ம்ʼ த்³வந்த்³வம்ʼ தயோர்மத்⁴யே ஹுதாஶன꞉ ।
ஏதத்³ரூபமுதா³னஸ்ய பரமம்ʼ ப்³ராஹ்மணா விது³꞉ ॥ 14 ॥

உபே⁴ சைவாயனே த்³வந்த்³வம்ʼ தயோர்மத்⁴யே ஹுதாஶன꞉ ।
ஏதத்³ரூபமுதா³னஸ்ய பரமம்ʼ ப்³ராஹ்மணா விது³꞉ ॥ 15 ॥

உபே⁴ ஸத்யாந்ருʼதே த்³வந்த்³வம்ʼ தயோர்மத்⁴யே ஹுதாஶன꞉ ।
ஏதத்³ரூபமுதா³னஸ்ய பரமம்ʼ ப்³ராஹ்மணா விது³꞉ ॥ 16 ॥

உபே⁴ ஶுபா⁴ஶுபே⁴ த்³வந்த்³வம்ʼ தயோர்மத்⁴யே ஹுதாஶன꞉ ।
ஏதத்³ரூபமுதா³னஸ்ய பரமம்ʼ ப்³ராஹ்மணா விது³꞉ ॥ 17 ॥

ஸச்சாஸச்சைவ தத்³த்³வந்த்³வம்ʼ தயோர்மத்⁴யே ஹுதாஶன꞉ ।
ஏதத்³ரூபமுதா³னஸ்ய பரமம்ʼ ப்³ராஹ்மணா விது³꞉ ॥ 18 ॥

ப்ரத²மம்ʼ ஸமானோ வ்யானோ வ்யஸ்யதே கர்ம தேன தத் ।
த்ருʼதீயம்ʼ து ஸமானேன புனரேவ வ்யவஸ்யதே ॥ 19 ॥

ஶாந்த்யர்த²ம்ʼ வாமதே³வம்ʼ ச ஶாந்திர்ப்³ரஹ்ம ஸனாதனம் ।
ஏதத்³ரூபமுதா³னஸ்ய பரமம்ʼ ப்³ராஹ்மணா விது³꞉ ॥ 20 ॥

இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே ஆஶ்வமேதி⁴கே பர்வணி அனுகீ³தாபர்வணி சதுர்விம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

அத்⁴யாய꞉ 25
ப்³ராஹ்மண உவாச
அத்ராப்யுதா³ஹரந்தீமமிதிஹாஸம்ʼ புராதனம் ।
சாதுர்ஹோத்ர விதா⁴னஸ்ய விதா⁴னமிஹ யாத்³ருʼஶம் ॥ 1 ॥

தஸ்ய ஸர்வஸ்ய விதி⁴வத்³விதா⁴னமுபதே³க்ஷ்யதே ।
ஶ்ருʼணு மே க³த³தோ ப⁴த்³ரே ரஹஸ்யமித³முத்தமம் ॥ 2 ॥

கரணம்ʼ கர்ம கர்தா ச மோக்ஷ இத்யேவ பா⁴மினி ।
சத்வார ஏதே ஹோதாரோ யைரித³ம்ʼ ஜக³தா³வ்ருʼதம் ॥ 3 ॥

ஹோத்ரூʼணாம்ʼ ஸாத⁴னம்ʼ சைவ ஶ்ருʼணு ஸர்வமஶேஷத꞉ ।
க்⁴ராணம்ʼ ஜிஹ்வா ச சக்ஷுஶ்ச த்வக்ச ஶ்ரோத்ரம்ʼ ச பஞ்சமம் ।
மனோ பு³த்³தி⁴ஶ்ச ஸப்தைதே விஜ்ஞேயா கு³ணஹேதவ꞉ ॥ 4 ॥

க³ந்தோ⁴ ரஸஶ்ச ரூபம்ʼ ச ஶப்³த³꞉ ஸ்பர்ஶஶ்ச பஞ்சம꞉ ।
மந்தவ்யமத² போ³த்³த⁴வ்யம்ʼ ஸப்தைதே கர்மஹேதவ꞉ ॥ 5 ॥

க்⁴ராதா ப⁴க்ஷயிதா த்³ரஷ்டா ஸ்ப்ரஷ்டா ஶ்ரோதா ச பஞ்சம꞉ ।
மந்தா போ³த்³தா⁴ ச ஸப்தைதே விஜ்ஞேயா꞉ கர்த்ருʼஹேதவ꞉ ॥ 6 ॥

ஸ்வகு³ணம்ʼ ப⁴க்ஷயந்த்யேதே கு³ணவந்த꞉ ஶுபா⁴ஶுப⁴ம் ।
அஹம்ʼ ச நிர்கு³ணோ(அ)த்ரேதி ஸப்தைதே மோக்ஷஹேதவ꞉ ॥ 7 ॥

விது³ஷாம்ʼ பு³த்⁴யமானானாம்ʼ ஸ்வம்ʼ ஸ்வஸ்தா²னம்ʼ யதா²விதி⁴ ।
கு³ணாஸ்தே தே³வதா பூ⁴தா꞉ ஸததம்ʼ பு⁴ஞ்ஜதே ஹவி꞉ ॥ 8 ॥

அத³ன்ஹ்யவித்³வானன்னானி மமத்வேனோபபத்³யதே ।
ஆத்மார்த²ம்ʼ பாசயந்நித்யம்ʼ மமத்வேனோபஹன்யதே ॥ 9 ॥

அப⁴க்ஷ்ய ப⁴க்ஷணம்ʼ சைவ மத்³ய பானம்ʼ ச ஹந்தி தம் ।
ஸ சான்னம்ʼ ஹந்தி தச்சான்னம்ʼ ஸ ஹத்வா ஹன்யதே பு³த⁴꞉ ॥ 10 ॥

அத்தா ஹ்யன்னமித³ம்ʼ வித்³வான்புனர்ஜனயதீஶ்வர꞉ ।
ஸ சான்னாஜ்ஜாயதே தஸ்மின்ஸூக்ஷ்மோ நாம வ்யதிக்ரம꞉ ॥ 11 ॥

மனஸா க³ம்யதே யச்ச யச்ச வாசா நிருத்⁴யதே ।
ஶ்ரோத்ரேண ஶ்ரூயதே யச்ச சக்ஷுஷா யச்ச த்³ருʼஶ்யதே ॥ 12 ॥

ஸ்பர்ஶேன ஸ்ப்ருʼஶ்யதே யச்ச க்⁴ராணேன க்⁴ராயதே ச யத் ।
மன꞉ஷஷ்டா²னி ஸம்ʼயம்ய ஹவீம்ʼஷ்யேதானி ஸர்வஶ꞉ ॥ 13 ॥

கு³ணவத்பாவகோ மஹ்யம்ʼ தீ³ப்யதே ஹவ்யவாஹன꞉ ।
யோக³யஜ்ஞ꞉ ப்ரவ்ருʼத்தோ மே ஜ்ஞானப்³ரஹ்ம மனோத்³ப⁴வ꞉ ।
ப்ராணஸ்தோத்ரோ(அ)பான ஶஸ்த்ர꞉ ஸர்வத்யாக³ஸு த³க்ஷிண꞉ ॥ 14 ॥

கர்மானுமந்தா ப்³ரஹ்மா மே கர்தாத்⁴வர்யு꞉ க்ருʼதஸ்துதி꞉ ।
க்ருʼதப்ரஶாஸ்தா தச்சா²ஸ்த்ரமபவர்கோ³(அ)ஸ்ய த³க்ஷிணா ॥ 15 ॥

ருʼசஶ்சாப்யத்ர ஶம்ʼஸந்தி நாராயண விதோ³ ஜனா꞉ ।
நாராயணாய தே³வாய யத³ப³த்⁴னன்பஶூன்புரா ॥ 16 ॥

தத்ர ஸாமானி கா³யந்தி தானி சாஹுர்நித³ர்ஶனம் ।
தே³வம்ʼ நாராயணம்ʼ பீ⁴ரு ஸர்வாத்மானம்ʼ நிபோ³த⁴ மே ॥ 17 ॥

இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே ஆஶ்வமேதி⁴கே பர்வணி அனுகீ³தாபர்வணி பஞ்சவிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

அத்⁴யாய꞉ 26
ப்³ராஹ்மண உவாச
ஏக꞉ ஶாஸ்தா ந த்³விதீயோ(அ)ஸ்தி ஶாஸ்தா
யதா² நியுக்தோ(அ)ஸ்மி ததா² சராமி ।
ஹ்ருʼத்³யேஷ திஷ்ட²ன்புருஷ꞉ ஶாஸ்தி ஶாஸ்தா
தேனைவ யுக்த꞉ ப்ரவணாதி³வோத³கம் ॥ 1 ॥

ஏகோ கு³ருர்னாஸ்தி ததோ த்³விதீயோ
யோ ஹ்ருʼச்ச²யஸ்தமஹமனுப்³ரவீமி ।
தேனானுஶிஷ்டா கு³ருணா ஸதை³வ
பராபூ⁴தா தா³னவா꞉ ஸர்வ ஏவ ॥ 2 ॥

ஏகோ ப³ந்து⁴ர்னாஸ்தி ததோ த்³விதீயோ
யோ ஹ்ருʼச்ச²யஸ்தமஹமனுப்³ரவீமி ।
தேனானுஶிஷ்டா பா³ந்த⁴வா ப³ந்து⁴மந்த꞉
ஸப்தர்ஷய꞉ ஸப்த தி³வி ப்ரபா⁴ந்தி ॥ 3 ॥

ஏக꞉ ஶ்ரோதா நாஸ்தி ததோ த்³விதீயோ
யோ ஹ்ருʼச்ச²யஸ்தமஹமனுப்³ரவீமி ।
தஸ்மின்கு³ரௌ கு³ரு வாஸம்ʼ நிருஷ்ய
ஶக்ரோ க³த꞉ ஸர்வலோகாமரத்வம் ॥ 4 ॥

ஏகோ த்³வேஷ்டா நாஸ்தி ததோ த்³விதீயோ
யோ ஹ்ருʼச்ச²யஸ்தமஹமனுப்³ரவீமி ।
தேனானுஶிஷ்டா கு³ருணா ஸதை³வ
லோகத்³விஷ்டா꞉ பன்னகா³꞉ ஸர்வ ஏவ ॥ 5 ॥

அத்ராப்யுதா³ஹரந்தீமமிதிஹாஸம்ʼ புராதனம் ।
ப்ரஜாபதௌ பன்னகா³னாம்ʼ தே³வர்ஷீணாம்ʼ ச ஸம்ʼவித³ம் ॥ 6 ॥

தே³வர்ஷயஶ்ச நாகா³ஶ்ச அஸுராஶ்ச ப்ரஜாபதிம் ।
பர்யப்ருʼச்ச²ன்னுபாஸீனா꞉ ஶ்ரேயோ ந꞉ ப்ரோச்யதாம் இதி ॥ 7 ॥

தேஷாம்ʼ ப்ரோவாச ப⁴க³வாஞ்ஶ்ரேய꞉ ஸமனுப்ருʼச்ச²தாம் ।
ஓமித்யேகாக்ஷரம்ʼ ப்³ரஹ்ம தே ஶ்ருத்வா ப்ராத்³ரவந்தி³ஶ꞉ ॥ 8 ॥

தேஷாம்ʼ ப்ராத்³ரவமாணாநாமுபதே³ஶார்த²மாத்மன꞉ ।
ஸர்பாணாம்ʼ த³ஶனே பா⁴வ꞉ ப்ரவ்ருʼத்த꞉ பூர்வமேவ து ॥ 9 ॥

அஸுராணாம்ʼ ப்ரவ்ருʼத்தஸ்து த³ம்ப⁴பா⁴வ꞉ ஸ்வபா⁴வஜ꞉ ।
தா³னம்ʼ தே³வா வ்யவஸிதா த³மமேவ மஹர்ஷய꞉ ॥ 10 ॥

ஏகம்ʼ ஶாஸ்தாரமாஸாத்³ய ஶப்³தே³னைகேன ஸம்ʼஸ்க்ருʼதா꞉ ।
நானா வ்யவஸிதா꞉ ஸர்வே ஸர்பதே³வர்ஷிதா³னவா꞉ ॥ 11 ॥

ஶ்ருʼணோத்யயம்ʼ ப்ரோச்யமானம்ʼ க்³ருʼஹ்ணாதி ச யதா²தத²ம் ।
ப்ருʼச்ச²தஸ்தாவதோ பூ⁴யோ கு³ருரன்யோ(அ)னுமன்யதே ॥ 12 ॥

தஸ்ய சானுமதே கர்ம தத꞉ பஶ்சாத்ப்ரவர்ததே ।
கு³ருர்போ³த்³தா⁴ ச ஶத்ருஶ்ச த்³வேஷ்டா ச ஹ்ருʼதி³ ஸம்ʼஶ்ரித꞉ ॥ 13 ॥

பாபேன விசரம்ˮல்லோகே பாபசாரீ ப⁴வத்யயம் ।
ஶுபே⁴ன விசரம்ˮல்லோகே ஶுப⁴சாரீ ப⁴வத்யுத ॥ 14 ॥

காமசாரீ து காமேன ய இந்த்³ரியஸுகே² ரத꞉ ।
வ்ரதவாரீ ஸதை³வைஷ ய இந்த்³ரியஜயே ரத꞉ ॥ 15 ॥

அபேதவ்ரதகர்மா து கேவலம்ʼ ப்³ரஹ்மணி ஶ்ரித꞉ ।
ப்³ரஹ்மபூ⁴தஶ்சரம்ˮல்லோகே ப்³ரஹ்ம சாரீ ப⁴வத்யயம் ॥ 16 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸமித⁴ஸ்தஸ்ய ப்³ரஹ்மாக்³நிர்ப்³ரஹ்ம ஸம்ʼஸ்தர꞉ ।
ஆபோ ப்³ரஹ்ம கு³ருர்ப்³ரஹ்ம ஸ ப்³ரஹ்மணி ஸமாஹித꞉ ॥ 17 ॥

ஏததே³தாத்³ருʼஶம்ʼ ஸூக்ஷ்மம்ʼ ப்³ரஹ்மசர்யம்ʼ விது³ர்பு³தா⁴꞉ ।
விதி³த்வா சான்வபத்³யந்த க்ஷேத்ரஜ்ஞேனானுத³ர்ஶின꞉ ॥ 18 ॥

இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே ஆஶ்வமேதி⁴கே பர்வணி அனுகீ³தாபர்வணி ஷட்³விம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

அத்⁴யாய꞉ 27
ப்³ராஹ்மண உவாச
ஸங்கல்பத³ம்ʼஶ மஶகம்ʼ ஶோகஹர்ஷஹிமாதபம் ।
மோஹாந்த⁴ காரதிமிரம்ʼ லோப⁴வ்யால ஸரீஸ்ருʼபம் ॥ 1 ॥

விஷயைகாத்யயாத்⁴வானம்ʼ காமக்ரோத⁴விரோத⁴கம் ।
தத³தீத்ய மஹாது³ர்க³ம்ʼ ப்ரவிஷ்டோ(அ)ஸ்மி மஹத்³வனம் ॥ 2 ॥

ப்³ராஹ்மண்யுவாச
க்வ தத்³வனம்ʼ மஹாப்ராஜ்ஞ கே வ்ருʼக்ஷா꞉ ஸரிதஶ்ச கா꞉ ।
கி³ரய꞉ பர்வதாஶ் சைவ கியத்யத்⁴வனி தத்³வனம் ॥ 3 ॥

ந தத³ஸ்தி ப்ருʼத²க்³பா⁴வே கிம்ʼ சித³ன்யத்தத꞉ ஸமம் ।
ந தத³ஸ்த்யப்ருʼத²க்³பா⁴வே கிம்ʼ சித்³தூ³ரதரம்ʼ தத꞉ ॥ 4 ॥

தஸ்மாத்³த்⁴ரஸ்வதரம்ʼ நாஸ்தி ந ததோ(அ)ஸ்தி ப்³ருʼஹத்தரம் ।
நாஸ்தி தஸ்மாத்³து³꞉க²தரம்ʼ நாஸ்த்யன்யத்தத்ஸமம்ʼ ஸுக²ம் ॥ 5 ॥

ந தத்ப்ரவிஶ்ய ஶோசந்தி ந ப்ரஹ்ருʼஷ்யந்தி ச த்³விஜா꞉ ।
ந ச பி³ப்⁴யதி கேஷாம்ʼ சித்தேப்⁴யோ பி³ப்⁴யதி கே ச ந ॥ 6 ॥

தஸ்மின்வனே ஸப்த மஹாத்³ருமாஶ் ச
ப²லானி ஸப்தாதித²யஶ் ச ஸப்த ।
ஸப்தாஶ்ரமா꞉ ஸப்த ஸமாத⁴யஶ் ச
தீ³க்ஷாஶ்ச ஸப்தைதத³ரண்யரூபம் ॥ 7 ॥

பஞ்ச வர்ணானி தி³வ்யானி புஷ்பாணி ச ப²லானி ச ।
ஸ்ருʼஜந்த꞉ பாத³பாஸ்தத்ர வ்யாப்ய திஷ்ட²ந்தி தத்³வனம் ॥ 8 ॥

ஸுவர்ணானி த்³விவர்ணானி புஷ்பாணி ச ப²லானி ச ।
ஸ்ருʼஜந்த꞉ பாத³பாஸ்தத்ர வ்யாப்ய திஷ்ட²ந்தி தத்³வனம் ॥ 9 ॥

சதுர்வர்ணாணி தி³வ்யானி புஷ்பாணி ச ப²லானி ச ।
ஸ்ருʼஜந்த꞉ பாத³பாஸ்தத்ர வ்யாப்ய திஷ்ட²ந்தி தத்³வனம் ॥ 10 ॥

ஶங்கராணித்ரி வர்ணானி புஷ்பாணி ச ப²லானி ச ।
ஸ்ருʼஜந்த꞉ பாத³பாஸ்தத்ர வ்யாப்ய திஷ்ட²ந்தி தத்³வனம் ॥ 11 ॥

ஸுரபீ⁴ண்யேகவர்ணானி புஷ்பாணி ச ப²லானிச ।
ஸ்ருʼஜந்த꞉ பாத³பாஸ்தத்ர வ்யாப்ய திஷ்ட²ந்தி தத்³வனம் ॥ 12 ॥

ப³ஹூன்யவ்யக்தவர்ணானி புஷ்பாணி ச ப²லானிச ।
விஸ்ருʼஜந்தௌ மஹாவ்ருʼக்ஷௌ தத்³வனம்ʼ வ்யாப்ய திஷ்ட²த꞉ ॥ 13 ॥

ஏகோ ஹ்யக்³னி꞉ ஸுமனா ப்³ராஹ்மணோ(அ)த்ர
பஞ்சேந்த்³ரியாணி ஸமித⁴ஶ்சாத்ர ஸந்தி ।
தேப்⁴யோ மோக்ஷா꞉ ஸப்த ப⁴வந்தி தீ³க்ஷா
கு³ணா꞉ ப²லான்யதித²ய꞉ ப²லாஶா꞉ ॥ 14 ॥

ஆதித்²யம்ʼ ப்ரதிக்³ருʼஹ்ணந்தி தத்ர ஸப்தமஹர்ஷய꞉ ।
அர்சிதேஷு ப்ரலீனேஷு தேஷ்வன்யத்³ரோசதே வனம் ॥ 15 ॥

ப்ரதிஜ்ஞா வ்ருʼக்ஷமப²லம்ʼ ஶாந்திச்சா²யா ஸமன்விதம் ।
ஜ்ஞாநாஶ்ரயம்ʼ த்ருʼப்திதோயமந்த꞉ க்ஷேத்ரஜ்ஞபா⁴ஸ்கரம் ॥ 16 ॥

யோ(அ)தி⁴க³ச்ச²ந்தி தத்ஸந்தஸ்தேஷாம்ʼ நாஸ்தி ப⁴யம்ʼ புன꞉ ।
ஊர்த்⁴வம்ʼ சாவாக்ச திர்யக்ச தஸ்ய நாந்தோ(அ)தி⁴க³ம்யதே ॥ 17 ॥

ஸப்த ஸ்த்ரியஸ்தத்ர வஸந்தி ஸத்³யோ
அவாங்முகா² பா⁴னுமத்யோ ஜனித்ர்ய꞉ ।
ஊர்த்⁴வம்ʼ ரஸானாம்ʼ த³த³தே ப்ரஜாப்⁴ய꞉
ஸர்வான்யதா² ஸர்வமநித்யதாம்ʼ ச ॥ 18 ॥

தத்ரைவ ப்ரதிதிஷ்ட²ந்தி புனஸ்தத்ரோத³யந்தி ச ।
ஸப்த ஸப்தர்ஷய꞉ ஸித்³தா⁴ வஸிஷ்ட²ப்ரமுகா²꞉ ஸஹ ॥ 19 ॥

யஶோ வர்சோ ப⁴க³ஶ்சைவ விஜய꞉ ஸித்³தி⁴தேஜஸீ ।
ஏவமேவானுவர்தந்தே ஸப்த ஜ்யோதீம்ʼஷி பா⁴ஸ்கரம் ॥ 20 ॥

கி³ரய꞉ பர்வதாஶ்சைவ ஸந்தி தத்ர ஸமாஸத꞉ ।
நத்³யஶ்ச ஸரிதோ வாரிவஹந்த்யோ ப்³ரஹ்ம ஸம்ப⁴வம் ॥ 21 ॥

நதீ³னாம்ʼ ஸங்க³மஸ்தத்ர வைதான꞉ ஸமுபஹ்வரே ।
ஸ்வாத்ம த்ருʼப்தா யதோ யாந்தி ஸாக்ஷாத்³தா³ந்தா꞉ பிதாமஹம் ॥ 22 ॥

க்ருʼஶாஶா꞉ ஸுவ்ரதாஶாஶ்ச தபஸா த³க்³த⁴கில்பி³ஷா꞉ ।
ஆத்மன்யாத்மானமாவேஶ்ய ப்³ரஹ்மாணம்ʼ ஸமுபாஸதே ॥ 23 ॥

ருʼசமப்யத்ர ஶம்ʼஸந்தி வித்³யாரண்யவிதோ³ ஜனா꞉ ।
தத³ரண்யமபி⁴ப்ரேத்ய யதா² தீ⁴ரமஜாயத ॥ 24 ॥

ஏததே³தாத்³ருʼஶம்ʼ தி³வ்யமரண்யம்ʼ ப்³ராஹ்மணா விது³꞉ ।
விதி³த்வா சான்வதிஷ்ட²ந்த க்ஷேத்ரஜ்ஞேனானுத³ர்ஶிதம் ॥ 25 ॥

இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே ஆஶ்வமேதி⁴கே பர்வணி அனுகீ³தாபர்வணி ஸப்தவிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

அத்⁴யாய꞉ 28
ப்³ராஹ்மண உவாச
க³ந்தா⁴ன்ன ஜிக்⁴ராமி ரஸான்ன வேத்³மி
ரூபம்ʼ ந பஶ்யாமி ந ச ஸ்ப்ருʼஶாமி ।
ந சாபி ஶப்³தா³ன்விவிதா⁴ஞ்ஶ்ருʼணோமி
ந சாபி ஸங்கல்பமுபைமி கிம்ʼ சித் ॥ 1 ॥

அர்தா²நிஷ்டான்காமயதே ஸ்வபா⁴வ꞉
ஸர்வாந்த்³வேஷ்யான்ப்ரத்³விஷதே ஸ்வபா⁴வ꞉ ।
காமத்³வேஷாவுத்³ப⁴வத꞉ ஸ்வபா⁴வாத்
ப்ராணாபானௌ ஜந்து தே³ஹாந்நிவேஶ்ய ॥ 2 ॥

தேப்⁴யஶ்சான்யாம்ʼஸ்தேஷ்வநித்யாம்ʼஶ்ச பா⁴வான்
பூ⁴தாத்மானம்ʼ லக்ஷயேயம்ʼ ஶரீரே ।
தஸ்மிம்ʼஸ்திஷ்ட²ன்னாஸ்மி ஶக்ய꞉ கத²ம்ʼ சித்
காமக்ரோதா⁴ப்⁴யாம்ʼ ஜரயா ம்ருʼத்யுனா ச ॥ 3 ॥

அகாமயானஸ்ய ச ஸர்வகாமான்
அவித்³விஷாணஸ்ய ச ஸர்வதோ³ஷான் ।
ந மே ஸ்வபா⁴வேஷு ப⁴வந்தி லேபாஸ்
தோயஸ்ய பி³ந்தோ³ரிவ புஷ்கரேஷு ॥ 4 ॥

நித்யஸ்ய சைதஸ்ய ப⁴வந்தி நித்யா
நிரீக்ஷமாணஸ்ய ப³ஹூன்ஸ்வபா⁴வான் ।
ந ஸஜ்ஜதே கர்மஸு போ⁴க³ஜாலம்ʼ
தி³வீவ ஸூர்யஸ்ய மயூக²ஜாலம் ॥ 5 ॥

அத்ராப்யுதா³ஹரந்தீமமிதிஹாஸம்ʼ புராதனம் ।
அத்⁴வர்யு யதி ஸம்ʼவாத³ம்ʼ தம்ʼ நிபோ³த⁴ யஶஸ்வினி ॥ 6 ॥

ப்ரோக்ஷ்யமாணம்ʼ பஶும்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா யஜ்ஞகர்மண்யதா²ப்³ரவீத் ।
யதிரத்⁴வர்யுமாஸீனோ ஹிம்ʼஸேயமிதி குத்ஸயன் ॥ 7 ॥

தமத்⁴வர்யு꞉ ப்ரத்யுவாச நாயம்ʼ சா²கோ³ வினஶ்யதி ।
ஶ்ரேயஸா யோக்ஷ்யதே ஜந்துர்யதி³ ஶ்ருதிரியம்ʼ ததா² ॥ 8 ॥

யோ ஹ்யஸ்ய பார்தி²வோ பா⁴க³꞉ ப்ருʼதி²வீம்ʼ ஸ க³மிஷ்யதி ।
யத³ஸ்ய வாரிஜம்ʼ கிம்ʼ சித³பஸ்தத்ப்ரதிபத்³யதே ॥ 9 ॥

ஸூர்யம்ʼ சக்ஷுர்தி³ஶ꞉ ஶ்ரோத்ரே ப்ராணோ(அ)ஸ்ய தி³வமேவ ச ।
ஆக³மே வர்தமானஸ்ய ந மே தோ³ஷோ(அ)ஸ்தி கஶ் சன ॥ 10 ॥

யதிருவாச
ப்ராணைர்வியோகே³ சா²க³ஸ்ய யதி³ ஶ்ரேய꞉ ப்ரபஶ்யஸி ।
சா²கா³ர்தே² வர்ததே யஜ்ஞோ ப⁴வத꞉ கிம்ʼ ப்ரயோஜனம் ॥ 11 ॥

அனு த்வா மன்யதாம்ʼ மாதா பிதா ப்⁴ராதா ஸகா²பி ச ।
மந்த்ரயஸ்வைனமுன்னீய பரவந்தம்ʼ விஶேஷத꞉ ॥ 12 ॥

ய ஏவமனுமன்யேரம்ʼஸ்தான்ப⁴வான்ப்ரஷ்டுமர்ஹதி ।
தேஷாமனுமதம்ʼ ஶ்ருத்வா ஶக்யா கர்தும்ʼ விசாரணா ॥ 13 ॥

ப்ராணா அப்யஸ்ய சா²க³ஸ்ய ப்ராபிதாஸ்தே ஸ்வயோநிஷு ।
ஶரீரம்ʼ கேவலம்ʼ ஶிஷ்டம்ʼ நிஶ்சேஷ்டமிதி மே மதி꞉ ॥ 14 ॥

இந்த⁴னஸ்ய து துல்யேன ஶரீரேண விசேதஸா ।
ஹிம்ʼஸா நிர்வேஷ்டு காமாநாமிந்த⁴னம்ʼ பஶுஸஞ்ஜ்ஞிதம் ॥ 15 ॥

அஹிம்ʼஸா ஸர்வத⁴ர்மாணாமிதி வ்ருʼத்³தா⁴னுஶாஸனம் ।
யத³ஹிம்ʼஸ்ரம்ʼ ப⁴வேத்கர்ம தத்கார்யமிதி வித்³மஹே ॥ 16 ॥

அஹிம்ʼஸேதி ப்ரதிஜ்ஞேயம்ʼ யதி³ வக்ஷ்யாம்யத꞉ பரம் ।
ஶக்யம்ʼ ப³ஹுவித⁴ம்ʼ வக்தும்ʼ ப⁴வத꞉ கார்யதூ³ஷணம் ॥ 17 ॥

அஹிம்ʼஸா ஸர்வபூ⁴தானாம்ʼ நித்யமஸ்மாஸு ரோசதே ।
ப்ரத்யக்ஷத꞉ ஸாத⁴யாமோ ந பரோக்ஷமுபாஸ்மஹே ॥ 18 ॥

அத்⁴வர்யுருவாச
பூ⁴மேர்க³ந்த⁴கு³ணான்பு⁴ங்க்ஷ்வ பிப³ஸ்யாபோமயான்ரஸான் ।
ஜ்யோதிஷாம்ʼ பஶ்யஸே ரூபம்ʼ ஸ்ப்ருʼஶஸ்யனிலஜான்கு³ணான் ॥ 19 ॥

ஶ்ருʼணோஷ்யாகாஶஜம்ʼ ஶப்³த³ம்ʼ மனஸா மன்யஸே மதிம் ।
ஸர்வாண்யேதானி பூ⁴தானி ப்ராணா இதி ச மன்யஸே ॥ 20 ॥

ப்ராணாதா³னே ச நித்யோ(அ)ஸி ஹிம்ʼஸாயாம்ʼ வர்ததே ப⁴வான் ।
நாஸ்தி சேஷ்டா வினா ஹிம்ʼஸாம்ʼ கிம்ʼ வா த்வம்ʼ மன்யஸே த்³விஜ ॥ 21 ॥

யதிருவாச
அக்ஷரம்ʼ ச க்ஷரம்ʼ சைவ த்³வைதீ⁴ பா⁴வோ(அ)யமாத்மன꞉ ।
அக்ஷரம்ʼ தத்ர ஸத்³பா⁴வ꞉ ஸ்வபா⁴வ꞉ க்ஷர உச்யதே ॥ 22 ॥

ப்ராணோ ஜிஹ்வா மன꞉ ஸத்த்வம்ʼ ஸ்வபா⁴வோ ரஜஸா ஸஹ ।
பா⁴வைரேதைர்விமுக்தஸ்ய நிர்த்³வந்த்³வஸ்ய நிராஶிஷ꞉ ॥ 23 ॥

ஸமஸ்ய ஸர்வபூ⁴தேஷு நிர்மமஸ்ய ஜிதாத்மன꞉ ।
ஸமந்தாத்பரிமுக்தஸ்ய ந ப⁴யம்ʼ வித்³யதே க்வ சித் ॥ 24 ॥

அத்⁴வர்யுருவாச
ஸத்³பி⁴ரேவேஹ ஸம்ʼவாஸ꞉ கார்யோ மதிமதாம்ʼ வர ।
ப⁴வதோ ஹி மதம்ʼ ஶ்ருத்வா ப்ரதிபா⁴தி மதிர்மம ॥ 25 ॥

ப⁴க³வன்ப⁴க³வத்³பு³த்³த்⁴யா ப்ரதிபு³த்³தோ⁴ ப்³ரவீம்யஹம் ।
மதம்ʼ மந்தும்ʼ க்ரதும்ʼ கர்தும்ʼ நாபராதோ⁴(அ)ஸ்தி மே த்³விஜ ॥ 26 ॥

ப்³ராஹ்மண உவாச
உபபத்த்யா யதிஸ்தூஷ்ணீம்ʼ வர்தமானஸ்தத꞉ பரம் ।
அத்⁴வர்யுரபி நிர்மோஹ꞉ ப்ரசசார மஹாமகே² ॥ 27 ॥

ஏவமேதாத்³ருʼஶம்ʼ மோக்ஷம்ʼ ஸுஸூக்ஷ்மம்ʼ ப்³ராஹ்மணா விது³꞉ ।
விதி³த்வா சானுதிஷ்ட²ந்தி க்ஷேத்ரஜ்ஞேனானுத³ர்ஶினா ॥ 28 ॥

இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே ஆஶ்வமேதி⁴கே பர்வணி அனுகீ³தாபர்வணி அஷ்டாவிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

அத்⁴யாய꞉ 29
ப்³ராஹ்மண உவாச
அத்ராப்யுதா³ஹரந்தீமமிதிஹாஸம்ʼ புராதனம் ।
கார்தவீர்யஸ்ய ஸம்ʼவாத³ம்ʼ ஸமுத்³ரஸ்ய ச பா⁴மினி ॥ 1 ॥

கார்தவீர்யார்ஜுனோ நாம ராஜா பா³ஹுஸஹஸ்ரவான் ।
யேன ஸாக³ரபர்யந்தா த⁴னுஷா நிர்ஜிதா மஹீ ॥ 2 ॥

ஸ கதா³ சித்ஸமுத்³ராந்தே விசரன்ப³லத³ர்பித꞉ ।
அவாகிரச்ச²ரஶதை꞉ ஸமுத்³ரமிதி ந꞉ ஶ்ருதம் ॥ 3 ॥

தம்ʼ ஸமுத்³ரோ நமஸ்க்ருʼத்ய க்ருʼதாஞ்ஜலிருவாச ஹ ।
மா முஞ்ச வீர நாராசான்ப்³ரூஹி கிம்ʼ கரவாணி தே ॥ 4 ॥

மதா³ஶ்ரயாணி பூ⁴தானி த்வத்³விஸ்ருʼஷ்டைர்மஹேஷுபி⁴꞉ ।
வத்⁴யந்தே ராஜஶார்தூ³ல தேப்⁴யோ தே³ஹ்யப⁴யம்ʼ விபோ⁴ ॥ 5 ॥

அர்ஜுவ உவாச
மத்ஸமோ யதி³ ஸங்க்³ராமே ஶராஸனத⁴ர꞉ க்வ சித் ।
வித்³யதே தம்ʼ மமாசக்ஷ்வ ய꞉ ஸமாஸீத மாம்ʼ ம்ருʼதே⁴ ॥ 6 ॥

ஸமுத்³ர உவாச
மஹர்ஷிர்ஜமத³க்³நிஸ்தே யதி³ ராஜன்பரிஶ்ருத꞉ ।
தஸ்ய புத்ரஸ்தவாதித்²யம்ʼ யதா²வத்கர்துமர்ஹதி ॥ 7 ॥

தத꞉ ஸ ராஜா ப்ரயயௌ க்ரோதே⁴ன மஹதா வ்ருʼத꞉ ।
ஸ தமாஶ்ரமமாக³ம்ய ரமமேவான்வபத்³யத ॥ 8 ॥

ஸ ராம ப்ரதிகூலானி சகார ஸஹ ப³ந்து⁴பி⁴꞉ ।
ஆயாஸம்ʼ ஜனயாமாஸ ராமஸ்ய ச மஹாத்மன꞉ ॥ 9 ॥

ததஸ்தேஜ꞉ ப்ரஜஜ்வால ராஜஸ்யாமித தேஜஸ꞉ ।
ப்ரத³ஹத்³ரிபுஸைன்யானி ததா³ கமலலோசனே ॥ 10 ॥

தத꞉ பரஶுமாதா³ய ஸ தம்ʼ பா³ஹுஸஹஸ்ரிணம் ।
சிச்சே²த³ ஸஹஸா ராமோ பா³ஹுஶாக²மிவ த்³ருமம் ॥ 11 ॥

தம்ʼ ஹதம்ʼ பதிதம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ஸமேதா꞉ ஸர்வபா³ந்த⁴வா꞉ ।
அஸீநாதா³ய ஶக்தீஶ்ச பா⁴ர்க³வம்ʼ பர்யவாரயன் ॥ 12 ॥

ராமோ(அ)பி த⁴னுராதா³ய ரத²மாருஹ்ய ஸ த்வர꞉ ।
விஸ்ருʼஜஞ்ஶரவர்ஷாணி வ்யத⁴மத்பார்தி²வம்ʼ ப³லம் ॥ 13 ॥

ததஸ்து க்ஷத்ரியா꞉ கே சிஜ்ஜமத³க்³னிம்ʼ நிஹத்ய ச ।
விவிஶுர்கி³ரிது³ர்கா³ணி ம்ருʼகா³꞉ ஸிம்ʼஹார்தி³தா இவ ॥ 14 ॥

தேஷாம்ʼ ஸ்வவிஹிதம்ʼ கர்ம தத்³ப⁴யான்னானுதிஷ்ட²தாம் ।
ப்ரஜா வ்ருʼஷலதாம்ʼ ப்ராப்தா ப்³ராஹ்மணாநாமத³ர்ஶனாத் ॥ 15 ॥

த ஏதே த்³ரமிடா³꞉ காஶா꞉ புண்ட்³ராஶ்ச ஶப³ரை꞉ ஸஹ ।
வ்ருʼஷலத்வம்ʼ பரிக³தா வ்யுத்தா²னாத்க்ஷத்ரத⁴ர்மத꞉ ॥ 16 ॥

ததஸ்து ஹதவீராஸு க்ஷத்ரியாஸு புன꞉ புன꞉ ।
த்³விஜைருத்பாதி³தம்ʼ க்ஷத்ரம்ʼ ஜாமத³க்³ன்யோ ந்யக்ருʼந்தத ॥ 17 ॥

ஏவ விம்ʼஶதிமேதா⁴ந்தே ராமம்ʼ வாக³ஶரீரிணீ ।
தி³வ்யா ப்ரோவாச மது⁴ரா ஸர்வலோகபரிஶ்ருதா ॥ 18 ॥

ராம ராம நிவர்தஸ்வ கம்ʼ கு³ணம்ʼ தாத பஶ்யஸி ।
க்ஷத்ரப³ந்தூ⁴னிமான்ப்ராணைர்விப்ரயோஜ்ய புன꞉ புன꞉ ॥ 19 ॥

ததை²வ தம்ʼ மஹாத்மானம்ருʼசீகப்ரமுகா²ஸ்ததா³ ।
பிதாமஹா மஹாபா⁴க³ நிவர்தஸ்வேத்யதா²ப்³ருவன் ॥ 20 ॥

பிதுர்வத⁴மம்ருʼஷ்யம்ʼஸ்து ராம꞉ ப்ரோவாச தாந்ருʼஷீன் ।
நார்ஹந்தீஹ ப⁴வந்தோ மாம்ʼ நிவாரயிதுமித்யுத ॥ 21 ॥

பிதர ஊசு꞉
நார்ஹஸே க்ஷத்ரப³ந்தூ⁴ம்ʼஸ்த்வம்ʼ நிஹந்தும்ʼ ஜயதாம்ʼ வர ।
ந ஹி யுக்தம்ʼ த்வயா ஹந்தும்ʼ ப்³ராஹ்மணேன ஸதா ந்ருʼபான் ॥ 22 ॥

இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே ஆஶ்வமேதி⁴கே பர்வணி அனுகீ³தாபர்வணி ஏகோனத்ரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

அத்⁴யாய꞉ 30
பிதர ஊசு꞉
அத்ராப்யுதா³ஹரந்தீமமிதிஹாஸம்ʼ புராதனம் ।
ஶ்ருத்வா ச தத்ததா² கார்யம்ʼ ப⁴வதா த்³விஜஸத்தம ॥ 1 ॥

அலர்கோ நாம ராஜர்ஷிரப⁴வத்ஸுமஹாதபா꞉ ।
த⁴ர்மஜ்ஞ꞉ ஸத்யஸந்த⁴ஶ்ச மஹாத்மா ஸுமஹாவ்ரத꞉ ॥ 2 ॥

ஸ ஸாக³ராந்தாம்ʼ த⁴னுஷா விநிர்ஜித்ய மஹீமிமாம் ।
க்ருʼத்வா ஸுது³ஷ்கரம்ʼ கர்ம மன꞉ ஸூக்ஷ்மே ஸமாத³தே⁴ ॥ 3 ॥

ஸ்தி²தஸ்ய வ்ருʼக்ஷமூலே(அ)த² தஸ்ய சிந்தா ப³பூ⁴வ ஹ ।
உத்ஸ்ருʼஜ்ய ஸுமஹத்³ராஜ்யம்ʼ ஸூக்ஷ்மம்ʼ ப்ரதி மஹாமதே ॥ 4 ॥

அலர்க உவாச
மனஸோ மே ப³லம்ʼ ஜாதம்ʼ மனோ ஜித்வா த்⁴ருவோ ஜய꞉ ।
அன்யத்ர பா³ணானஸ்யாமி ஶத்ருபி⁴꞉ பரிவாரித꞉ ॥ 5 ॥

யதி³த³ம்ʼ சாபலான்மூர்தே꞉ ஸர்வமேதச்சிகீர்ஷதி ।
மன꞉ ப்ரதி ஸுதீக்ஷ்ணாக்³ரானஹம்ʼ மோக்ஷ்யாமி ஸாயகான் ॥ 6 ॥

மன உவாச
நேமே பா³ணாஸ்தரிஷ்யந்தி மாமலர்க கத²ம்ʼ சன ।
தவைவ மர்ம பே⁴த்ஸ்யந்தி பி⁴ன்னமர்மா மரிஷ்யஸி ॥ 7 ॥

அன்யான்பா³ணான்ஸமீக்ஷஸ்வ யைஸ்த்வம்ʼ மாம்ʼ ஸூத³யிஷ்யஸி ।
தச்ச்²ருத்வா ஸ விசிந்த்யாத² ததோ வசனமப்³ரவீத் ॥ 8 ॥

அலக உவாச
ஆக்⁴ராய ஸுப³ஹூன்க³ந்தா⁴ம்ʼஸ்தானேவ ப்ரதிக்³ருʼத்⁴யதி ।
தஸ்மாத்³க்⁴ராணம்ʼ ப்ரதி ஶரான்ப்ரதிமோக்ஷ்யாம்யஹம்ʼ ஶிதான் ॥ 9 ॥

க்⁴ராண உவாச
நேமே பா³ணாஸ்தரிஷ்யந்தி மாமலர்க கத²ம்ʼ சன ।
தவைவ மர்ம பே⁴த்ஸ்யந்தி பி⁴ன்னமர்மா மரிஷ்யஸி ॥ 10 ॥

அன்யான்பா³ணான்ஸமீக்ஷஸ்வ யைஸ்த்வம்ʼ மாம்ʼ ஸூத³யிஷ்யஸி ।
தச்ச்²ருத்வா ஸ விசிந்த்யாத² ததோ வசனமப்³ரவீத் ॥ 11 ॥

அலர்க உவாச
இயம்ʼ ஸ்வாதூ³ன்ரஸான்பு⁴க்த்வா தானேவ ப்ரதிக்³ருʼத்⁴யதி ।
தஸ்மாஜ்ஜிஹ்வாம்ʼ ப்ரதி ஶரான்ப்ரதிமோக்ஷ்யாம்யஹம்ʼ ஶிதான் ॥ 12 ॥

ஜிஹ்வா உவாச
நேமே பா³ணாஸ்தரிஷ்யந்தி மாமலர்க கத²ம்ʼ சன ।
தவைவ மர்ம பே⁴த்ஸ்யந்தி பி⁴ன்னமர்மா மரிஷ்யஸி ॥ 13 ॥

அன்யான்பா³ணான்ஸமீக்ஷஸ்வ யைஸ்த்வம்ʼ மாம்ʼ ஸூத³யிஷ்யஸி ।
தச்ச்²ருத்வா ஸ விசிந்த்யாத² ததோ வசனமப்³ரவீத் ॥ 14 ॥

அலர்க உவாச
ஸ்ருʼஷ்ட்வா த்வக்³விவிதா⁴ன்ஸ்பர்ஶாம்ʼஸ்தானேவ ப்ரதிக்³ருʼத்⁴யதி ।
தஸ்மாத்த்வசம்ʼ பாடயிஷ்யே விவிதை⁴꞉ கங்கபத்ரபி⁴꞉ ॥ 15 ॥

த்வகு³வாச
நேமே பா³ணாஸ்தரிஷ்யந்தி மாமலர்க கத²ம்ʼ சன ।
தவைவ மர்ம பே⁴த்ஸ்யந்தி பி⁴ன்னமர்மா மரிஷ்யஸி ॥ 16 ॥

அன்யான்பா³ணான்ஸமீக்ஷஸ்வ யைஸ்த்வம்ʼ மாம்ʼ ஸூத³யிஷ்யஸி ।
தச்ச்²ருத்வா ஸ விசிந்த்யாத² ததோ வசனமப்³ரவீத் ॥ 17 ॥

அலர்க உவாச
ஶ்ருத்வா வை விவிதா⁴ஞ்ஶப்³தா³ம்ʼஸ்தானேவ ப்ரதிக்³ருʼத்⁴யதி ।
தஸ்மாச்ச்²ரோத்ரம்ʼ ப்ரதி ஶரான்ப்ரதிமோக்ஷ்யாம்யஹம்ʼ ஶிதான் ॥ 18 ॥

ஶ்ரோத்ரமுவாச
நேமே பா³ணாஸ்தரிஷ்யந்தி மாமலர்க கத²ம்ʼ சன ।
தவைவ மர்ம பே⁴த்ஸ்யந்தி ததோ ஹாஸ்யஸி ஜீவிதம் ॥ 19 ॥

அன்யான்பா³ணான்ஸமீக்ஷஸ்வ யைஸ்த்வம்ʼ மாம்ʼ ஸூத³யிஷ்யஸி ।
தச்ச்²ருத்வா ஸ விசிந்த்யாத² ததோ வசனமப்³ரவீத் ॥ 20 ॥

அலர்க உவாச
த்³ருʼஷ்ட்வா வை விவிதா⁴ன்பா⁴வாம்ʼஸ்தானேவ ப்ரதிக்³ருʼத்⁴யதி ।
தஸ்மாச்சக்ஷு꞉ ப்ரதி ஶரான்ப்ரதிமோக்ஷ்யாம்யஹம்ʼ ஶிதான் ॥ 21 ॥

சக்ஷுருவாச
நேமே பா³ணாஸ்தரிஷ்யந்தி மாமாலர்க கத²ம்ʼ சன ।
தவைவ மர்ம பே⁴த்ஸ்யந்தி பி⁴ன்னமர்மா மரிஷ்யஸி ॥ 22 ॥

அன்யான்பா³ணான்ஸமீக்ஷஸ்வ யைஸ்த்வம்ʼ மாம்ʼ ஸூத³யிஷ்யதி ।
தச்ச்²ருத்வா ஸ விசிந்த்யாத² ததோ வசனமப்³ரவீத் ॥ 23 ॥

அலர்க உவாச
இயம்ʼ நிஷ்டா² ப³ஹுவிதா⁴ ப்ரஜ்ஞயா த்வத்⁴யவஸ்யதி ।
தஸ்மாத்³பு³த்³தி⁴ம்ʼ ப்ரதி ஶரான்ப்ரதிமோக்ஷ்யாம்யஹம்ʼ ஶிதான் ॥ 24 ॥

பு³த்³தி⁴ருவாச
நேமே பா³ணாஸ்தரிஷ்யந்தி மாமலர்க கத²ம்ʼ சன ।
தவைவ மர்ம பே⁴த்ஸ்யந்தி பி⁴ன்னமர்மா மரிஷ்யஸி ॥ 25 ॥

ப்³ராஹ்மண உவாச
ததோ(அ)லர்கஸ்தபோ கோ⁴ரமாஸ்தா²யாத² ஸுது³ஷ்கரம் ।
நாத்⁴யக³ச்ச²த்பரம்ʼ ஶக்த்யா பா³ணமேதேஷு ஸப்தஸு ।
ஸுஸமாஹித சித்தாஸ்து ததோ(அ)சிந்தயத ப்ரபு⁴꞉ ॥ 26 ॥

ஸ விசிந்த்ய சிரம்ʼ காலமலர்கோ த்³விஜஸத்தம ।
நாத்⁴யக³ச்ச²த்பரம்ʼ ஶ்ரேயோ யோகா³ன்மதிமதாம்ʼ வர꞉ ॥ 27 ॥

ஸ ஏகாக்³ரம்ʼ மன꞉ க்ருʼத்வா நிஶ்சலோ யோக³மாஸ்தி²த꞉ ।
இந்த்³ரியாணி ஜகா⁴நாஶு பா³ணேனைகேன வீர்யவான் ॥ 28 ॥

யோகே³னாத்மானமாவிஶ்ய ஸம்ʼஸித்³தி⁴ம்ʼ பரமாம்ʼ யயௌ ।
விஸ்மிதஶ்சாபி ராஜர்ஷிரிமாம்ʼ கா³தா²ம்ʼ ஜகா³த³ ஹ ।
அஹோ கஷ்டம்ʼ யத³ஸ்மாபி⁴꞉ பூர்வம்ʼ ராஜ்யமனுஷ்டி²தம் ।
இதி பஶ்சான்மயா ஜ்ஞாதம்ʼ யோகா³ன்னாஸ்தி பரம்ʼ ஸுக²ம் ॥ 29 ॥

இதி த்வமபி ஜானீஹி ராம மா க்ஷத்ரியாஞ் ஜஹி ।
தபோ கோ⁴ரமுபாதிஷ்ட² தத꞉ ஶ்ரேயோ(அ)பி⁴பத்ஸ்யஸே ॥ 30 ॥

ப்³ராஹ்மண உவாச
இத்யுக்த꞉ ஸ தபோ கோ⁴ரம்ʼ ஜாமத³க்³ன்ய꞉ பிதாமஹை꞉ ।
ஆஸ்தி²த꞉ ஸுமஹாபா⁴கோ³ யயௌ ஸித்³தி⁴ம்ʼ ச து³ர்க³மாம் ॥ 31 ॥

இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே ஆஶ்வமேதி⁴கே பர்வணி அனுகீ³தாபர்வணி த்ரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

அத்⁴யாய꞉ 31
ப்³ராஹ்மண உவாச
த்ரயோ வை ரிபவோ லோகே நவ வை கு³ணத꞉ ஸ்ம்ருʼதா꞉ ।
ஹர்ஷ꞉ ஸ்தம்போ⁴(அ)பி⁴மானஶ்ச த்ரயஸ்தே ஸாத்த்விகா கு³ணா꞉ ॥ 1 ॥

ஶோக꞉ க்ரோதோ⁴(அ)திஸம்ʼரம்போ⁴ ராஜஸாஸ்தே கு³ணா꞉ ஸ்ம்ருʼதா꞉ ।
ஸ்வப்னஸ்தந்த்³ரீ ச மோஹஶ்ச த்ரயஸ்தே தாமஸா கு³ணா꞉ ॥ 2 ॥

ஏதான்னிக்ருʼத்ய த்⁴ருʼதிமான்பா³ணஸந்தை⁴ரதந்த்³ரித꞉ ।
ஜேதும்ʼ பரானுத்ஸஹதே ப்ரஶாந்தாத்மா ஜிதேந்த்³ரிய꞉ ॥ 3 ॥

அத்ர கா³தா²꞉ கீர்தயந்தி புராகல்பவிதோ³ ஜனா꞉ ।
அம்ப³ரீஷேண யா கீ³தா ராஜ்ஞா ராஜ்யம்ʼ ப்ரஶாஸதா ॥ 4 ॥

ஸமுதீ³ர்ணேஷு தோ³ஷேஷு வத்⁴யமானேஷு ஸாது⁴ஷு ।
ஜக்³ராஹ தரஸா ராஜ்யமம்ப³ரீஷ இதி ஶ்ருதி꞉ ॥ 5 ॥

ஸ நிக்³ருʼஹ்ய மஹாதோ³ஷான்ஸாதூ⁴ன்ஸமபி⁴பூஜ்ய ச ।
ஜகா³ம மஹதீம்ʼ ஸித்³தி⁴ம்ʼ கா³தா²ம்ʼ சேமாம்ʼ ஜகா³த³ ஹ ॥ 6 ॥

பூ⁴யிஷ்ட²ம்ʼ மே ஜிதா தோ³ஷா நிஹதா꞉ ஸர்வஶத்ரவ꞉ ।
ஏகோ தோ³ஷோ(அ)வஶிஷ்டஸ்து வத்⁴ய꞉ ஸ ந ஹதோ மயா ॥ 7 ॥

யேன யுக்தோ ஜந்துரயம்ʼ வைத்ருʼஷ்ண்யம்ʼ நாதி⁴க³ச்ச²தி ।
த்ருʼஷ்ணார்த இவ நிம்னானி தா⁴வமானோ ந பு³த்⁴யதே ॥ 8 ॥

அகார்யமபி யேனேஹ ப்ரயுக்த꞉ ஸேவதே நர꞉ ।
தம்ʼ லோப⁴மஸிபி⁴ஸ்தீக்ஷ்ணைர்நிக்ருʼந்தந்தம்ʼ நிக்ருʼந்தத ॥ 9 ॥

லோபா⁴த்³தி⁴ ஜாயதே த்ருʼஷ்ணா ததஶ்சிந்தா ப்ரஸஜ்யதே ।
ஸ லிப்ஸமானோ லப⁴தே பூ⁴யிஷ்ட²ம்ʼ ராஜஸான்கு³ணான் ॥ 10 ॥

ஸ தைர்கு³ணை꞉ ஸம்ʼஹததே³ஹப³ந்த⁴ன꞉
புன꞉ புனர்ஜாயதி கர்ம சேஹதே ।
ஜன்ம க்ஷயே பி⁴ன்னவிகீர்ண தே³ஹ꞉
புனர்ம்ருʼத்யும்ʼ க³ச்ச²தி ஜன்மனி ஸ்வே ॥ 11 ॥

தஸ்மாதே³னம்ʼ ஸம்யக³வேக்ஷ்ய லோப⁴ம்ʼ
நிக்³ருʼஹ்ய த்⁴ருʼத்யாத்மனி ராஜ்யமிச்சே²த் ।
ஏதத்³ராஜ்யம்ʼ நான்யத³ஸ்தீதி வித்³யாத்³
யஸ்த்வத்ர ராஜா விஜிதோ மமைக꞉ ॥ 12 ॥

இதி ராஜ்ஞாம்ப³ரீஷேண கா³தா² கீ³தா யஶஸ்வினா ।
ஆதி⁴ராஜ்யம்ʼ புரஸ்க்ருʼத்ய லோப⁴மேகம்ʼ நிக்ருʼந்ததா ॥ 13 ॥

இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே ஆஶ்வமேதி⁴கே பர்வணி அனுகீ³தாபர்வணி ஏகத்ரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

அத்⁴யாய꞉ 32
ப்³ராஹ்மண உவாச
அத்ராப்யுதா³ஹரந்தீமமிதிஹாஸம்ʼ புராதனம் ।
ப்³ராஹ்மணஸ்ய ச ஸம்ʼவாத³ம்ʼ ஜனகஸ்ய ச பா⁴மினி ॥ 1 ॥

ப்³ராஹ்மணம்ʼ ஜனகோ ராஜா ஸன்னம்ʼ கஸ்மிம்ʼஶ்சிதா³க³மே ।
விஷயே மே ந வஸ்தவ்யமிதி ஶிஷ்ட்யர்த²மப்³ரவீத் ॥ 2 ॥

இத்யுக்த꞉ ப்ரத்யுவாசாத² ப்³ராஹ்மணோ ராஜஸத்தமம் ।
ஆசக்ஷ்வ விஷயம்ʼ ராஜன்யாவாம்ʼஸ்தவ வஶே ஸ்தி²த꞉ ॥ 3 ॥

ஸோ(அ)ன்யஸ்ய விஷயே ராஜ்ஞோ வஸ்துமிச்சா²ம்யஹம்ʼ விபோ⁴ ।
வசஸ்தே கர்துமிச்சா²மி யதா²ஶாஸ்த்ரம்ʼ மஹீபதே ॥ 4 ॥

இத்யுக்த꞉ ஸ ததா³ ராஜா ப்³ராஹ்மணேன யஶஸ்வினா ।
முஹுருஷ்ணம்ʼ ச நி꞉ஶ்வஸ்ய ந ஸ தம்ʼ ப்ரத்யபா⁴ஷத ॥ 5 ॥

தமாஸீனம்ʼ த்⁴யாயமானம்ʼ ராஜானமமிதௌஜஸம் ।
கஶ்மலம்ʼ ஸஹஸாக³ச்ச²த்³பா⁴னுமந்தமிவ க்³ரஹ꞉ ॥ 6 ॥

ஸமாஶ்வாஸ்ய ததோ ராஜா வ்யபேதே கஶ்மலே ததா³ ।
ததோ முஹூர்தாதி³வ தம்ʼ ப்³ராஹ்மணம்ʼ வாக்யமப்³ரவீத் ॥ 7 ॥

ஜனக உவாச
பித்ருʼபைதாமஹே ராஜ்யே வஶ்யே ஜனபதே³ ஸதி ।
விஷயம்ʼ நாதி⁴க³ச்சா²மி விசின்வன்ப்ருʼதி²வீமிமாம் ॥ 8 ॥

நாத்⁴யக³ச்ச²ம்ʼ யதா³ ப்ருʼத்²வ்யாம்ʼ மிதி²லா மார்கி³தா மயா ।
நாத்⁴யக³ச்ச²ம்ʼ யதா³ தஸ்யாம்ʼ ஸ்வப்ரஜா மார்கி³தா மயா ॥ 9 ॥

நாத்⁴யக³ச்ச²ம்ʼ யதா³ தாஸு ததா³ மே கஶ்மலோ(அ)ப⁴வத் ।
ததோ மே கஶ்மலஸ்யாந்தே மதி꞉ புனருபஸ்தி²தா ॥ 10 ॥

தயா ந விஷயம்ʼ மன்யே ஸர்வோ வா விஷயோ மம ॥ 11 ॥

ஆத்மாபி சாயம்ʼ ந மம ஸர்வா வா ப்ருʼதி²வீ மம ।
உஷ்யதாம்ʼ யாவது³த்ஸாஹோ பு⁴ஜ்யதாம்ʼ யாவதி³ஷ்யதே ॥ 11 ॥

ப்³ராஹ்மண உவாச
பித்ருʼபைதாமஹே ராஜ்யே வஶ்யே ஜனபதே³ ஸதி ।
ப்³ரூஹி காம்ʼ பு³த்³தி⁴மாஸ்தா²ய மமத்வம்ʼ வர்ஜிதம்ʼ த்வயா ॥ 12 ॥

காம்ʼ வா பு³த்³தி⁴ம்ʼ விநிஶ்சித்ய ஸர்வோ வை விஷயஸ்தவ ।
நாவைஷி விஷயம்ʼ யேன ஸர்வோ வா விஷயஸ்தவ ॥ 13 ॥

ஜனக உவாச
அந்தவந்த இஹாரம்பா⁴ விதி³தா ஸர்வகர்மஸு । var இஹாவஸ்தா²
நாத்⁴யக³ச்ச²மஹம்ʼ யஸ்மான்மமேத³மிதி யத்³ப⁴வேத் ॥ 14 ॥

கஸ்யேத³மிதி கஸ்ய ஸ்வமிதி வேத³ வசஸ்ததா² ।
நாத்⁴யக³ச்ச²மஹம்ʼ பு³த்³த்⁴யா மமேத³மிதி யத்³ப⁴வேத் ॥ 15 ॥

ஏதாம்ʼ பு³த்³தி⁴ம்ʼ விநிஶ்சித்ய மமத்வம்ʼ வர்ஜிதம்ʼ மயா ।
ஶ்ருʼணு பு³த்³தி⁴ம்ʼ து யாம்ʼ ஜ்ஞாத்வா ஸர்வத்ர விஷயோ மம ॥ 16 ॥

நாஹமாத்மார்த²மிச்சா²மி க³ந்தா⁴ன்க்⁴ராணக³தானபி ।
தஸ்மான்மே நிர்ஜிதா பூ⁴மிர்வஶே திஷ்ட²தி நித்யதா³ ॥ 17 ॥

நாஹமாத்மார்த²மிச்சா²மி ரஸானாஸ்யே(அ)பி வர்தத꞉ ।
ஆபோ மே நிர்ஜிதாஸ்தஸ்மாத்³வஶே திஷ்ட²ந்தி நித்யதா³ ॥ 18 ॥

நாஹமாத்மார்த²மிச்சா²மி ரூபம்ʼ ஜ்யோதிஶ்ச சக்ஷுஷா ।
தஸ்மான்மே நிர்ஜிதம்ʼ ஜ்யோதிர்வஶே திஷ்ட²தி நித்யதா³ ॥ 19 ॥

நாஹமாத்மார்த²மிச்சா²மி ஸ்பர்ஶாம்ʼஸ்த்வசி க³தாஶ் ச யே ।
தஸ்மான்மே நிர்ஜிதோ வாயுர்வஶே திஷ்ட²தி நித்யதா³ ॥ 20 ॥

நாஹமாத்மார்த²மிச்சா²மி ஶப்³தா³ஞ்ஶ்ரோத்ரக³தானபி ।
தஸ்மான்மே நிர்ஜிதா꞉ ஶப்³தா³ வஶே திஷ்ட²ந்தி நித்யதா³ ॥ 21 ॥

நாஹமாத்மார்த²மிச்சா²மி மனோ நித்யம்ʼ மனோ(அ)ந்தரே ।
மனோ மே நிர்ஜிதம்ʼ தஸ்மாத்³வஶே திஷ்ட²தி நித்யதா³ ॥ 22 ॥

தே³வேப்⁴யஶ்ச பித்ருʼப்⁴யஶ்ச பூ⁴தேப்⁴யோ(அ)திதி²பி⁴꞉ ஸஹ ।
இத்யர்த²ம்ʼ ஸர்வ ஏவேமே ஸமாரம்பா⁴ ப⁴வந்தி வை ॥ 23 ॥

தத꞉ ப்ரஹஸ்ய ஜனகம்ʼ ப்³ராஹ்மண꞉ புனரப்³ரவீத் ।
த்வஜ்ஜிஜ்ஞாஸார்த²மத்³யேஹ வித்³தி⁴ மாம்ʼ த⁴ர்மமாக³தம் ॥ 24 ॥

த்வமஸ்ய ப்³ரஹ்ம நாப⁴ஸ்ய பு³த்³த்⁴யாரஸ்யாநிவர்தின꞉ ।
ஸத்த்வனேமி நிருத்³த⁴ஸ்ய சக்ரஸ்யைக꞉ ப்ரவர்தக꞉ ॥ 25 ॥

இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே ஆஶ்வமேதி⁴கே பர்வணி அனுகீ³தாபர்வணி த்³வாத்ரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

அத்⁴யாய꞉ 33
ப்³ராஹ்மண உவாச
நாஹம்ʼ ததா² பீ⁴ரு சராமி லோகே
ததா² த்வம்ʼ மாம்ʼ தர்கயஸே ஸ்வபு³த்³த்⁴யா ।
விப்ரோ(அ)ஸ்மி முக்தோ(அ)ஸ்மி வனேசரோ(அ)ஸ்மி
க்³ருʼஹஸ்த² த⁴ர்மா ப்³ரஹ்ம சாரீ ததா²ஸ்மி ॥ 1 ॥

நாஹமஸ்மி யதா² மாம்ʼ த்வம்ʼ பஶ்யஸே சக்ஷுஷா ஶுபே⁴ ।
மயா வ்யாப்தமித³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ யத்கிம்ʼ சிஜ்ஜக³தீ க³தம் ॥ 2 ॥

யே கே சிஜ்ஜந்தவோ லோகே ஜங்க³மா꞉ ஸ்தா²வராஶ் ச ஹ ।
தேஷாம்ʼ மாமந்தகம்ʼ வித்³தி⁴ தா³ரூணாமிவ பாவகம் ॥ 3 ॥

ராஜ்யம்ʼ ப்ருʼதி²வ்யாம்ʼ ஸர்வஸ்யாமத² வாபி த்ரிவிஷ்டபே ।
ததா² பு³த்³தி⁴ரியம்ʼ வேத்தி பு³த்³தி⁴ரேவ த⁴னம்ʼ மம ॥ 4 ॥

ஏக꞉ பந்தா² ப்³ராஹ்மணானாம்ʼ யேன க³ச்ச²ந்தி தத்³வித³꞉ ।
க்³ருʼஹேஷு வனவாஸேஷு கு³ரு வாஸேஷு பி⁴க்ஷுஷு ।
லிங்கை³ர்ப³ஹுபி⁴ரவ்யக்³ரைரேகா பு³த்³தி⁴ருபாஸ்யதே ॥ 5 ॥

நானா லிங்கா³ஶ்ரமஸ்தா²னாம்ʼ யேஷாம்ʼ பு³த்³தி⁴꞉ ஶமாத்மிகா ।
தே பா⁴வமேகமாயாந்தி ஸரித꞉ ஸாக³ரம்ʼ யதா² ॥ 6 ॥

பு³த்³த்⁴யாயம்ʼ க³ம்யதே மார்க³꞉ ஶரீரேண ந க³ம்யதே ।
ஆத்³யந்தவந்தி கர்மாணி ஶரீரம்ʼ கர்மப³ந்த⁴னம் ॥ 7 ॥

தஸ்மாத்தே ஸுப⁴கே³ நாஸ்தி பரலோகக்ருʼதம்ʼ ப⁴யம் ।
மத்³பா⁴வபா⁴வநிரதா மமைவாத்மானமேஷ்யஸி ॥ 8 ॥

இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே ஆஶ்வமேதி⁴கே பர்வணி அனுகீ³தாபர்வணி த்ரயஸ்த்ரிஞ்சோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

அத்⁴யாய꞉ 34
ப்³ராஹ்மண்யுவாச
நேத³மல்பாத்மனா ஶக்யம்ʼ வேதி³தும்ʼ நாக்ருʼதாத்மனா ।
ப³ஹு சால்பம்ʼ ச ஸங்க்ஷிப்தம்ʼ விப்லுதம்ʼ ச மதம்ʼ மம ॥ 1 ॥

உபாயம்ʼ து மம ப்³ரூஹி யேனைஷா லப்⁴யதே மதி꞉ ।
தன்மன்யே காரணதமம்ʼ யத ஏஷா ப்ரவர்ததே ॥ 2 ॥

ப்³ராஹ்மண உவாச
அரணீம்ʼ ப்³ராஹ்மணீம்ʼ வித்³தி⁴ கு³ருரஸ்யோத்தராரணி꞉ ।
தப꞉ ஶ்ருதே(அ)பி⁴மத்²னீதோ ஜ்ஞாநாக்³நிர்ஜாயதே தத꞉ ॥ 3 ॥

ப்³ராஹ்மண்யுவாச
யதி³த³ம்ʼ ப்³ரஹ்மணோ லிங்க³ம்ʼ க்ஷேத்ரஜ்ஞமிதி ஸஞ்ஜ்ஞிதம் ।
க்³ரஹீதும்ʼ யேன தச்ச²க்யம்ʼ லக்ஷணம்ʼ தஸ்ய தத்க்வ நு ॥ 4 ॥

ப்³ராஹ்மண்யுவாச
அலிங்கோ³ நிர்கு³ணஶ்சைவ காரணம்ʼ நாஸ்ய வித்³யதே ।
உபாயமேவ வக்ஷ்யாமி யேன க்³ருʼஹ்யேத வா ந வா ॥ 5 ॥

ஸம்யக³ப்யுபதி³ஷ்டஶ்ச ப்⁴ரமரைரிவ லக்ஷ்யதே ।
கர்ம பு³த்³தி⁴ரபு³த்³தி⁴த்வாஜ்ஜ்ஞானலிங்கை³ரிவாஶ்ரிதம் ॥ 6 ॥

இத³ம்ʼ கார்யமித³ம்ʼ நேதி ந மோக்ஷேஷூபதி³ஶ்யதே ।
பஶ்யத꞉ ஶ்ருʼண்வதோ பு³த்³தி⁴ராத்மனோ யேஷு ஜாயதே ॥ 7 ॥

யாவந்த இஹ ஶக்யேரம்ʼஸ்தாவதோ(அ)ம்ʼஶான்ப்ரகல்பயேத் ।
வ்யக்தாநவ்யக்தரூபாம்ʼஶ்ச ஶதஶோ(அ)த² ஸஹஸ்ரஶ꞉ ॥ 8 ॥

ஸர்வான்னானாத்வ யுக்தாம்ʼஶ்ச ஸர்வான்ப்ரத்யக்ஷஹேதுகான் ।
யத꞉ பரம்ʼ ந வித்³யேத ததோ(அ)ப்⁴யாஸே ப⁴விஷ்யதி ॥ 9 ॥

வாஸுதே³வ உவாச²
ததஸ்து தஸ்யா ப்³ராஹ்மண்யா மதி꞉ க்ஷேத்ரஜ்ஞஸங்க்ஷயே ।
க்ஷேத்ரஜ்ஞாதே³வ பரத꞉ க்ஷேத்ரஜ்ஞோ(அ)ன்ய꞉ ப்ரவர்ததே ॥ 10 ॥

அர்ஜுன உவாச
க்வ நு ஸா ப்³ராஹ்மணீ க்ருʼஷ்ண க்வ சாஸௌ ப்³ராஹ்மணர்ஷப⁴꞉ ।
யாப்⁴யாம்ʼ ஸித்³தி⁴ரியம்ʼ ப்ராப்தா தாவுபௌ⁴ வத³ மே(அ)ச்யுத ॥ 11 ॥

வாஸுதே³வ உவாச
மனோ மே ப்³ராஹ்மணம்ʼ வித்³தி⁴ பு³த்³தி⁴ம்ʼ மே வித்³தி⁴ ப்³ராஹ்மணீம் ।
க்ஷேத்ரஜ்ஞ இதி யஶ்சோக்த꞉ ஸோ(அ)ஹமேவ த⁴னஞ்ஜய ॥ 12 ॥

இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே ஆஶ்வமேதி⁴கே பர்வணி அனுகீ³தாபர்வணி சதுஸ்த்ரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

॥ இதி ப்³ராஹ்மணகீ³தா ஸமாப்தா ॥

Also Read:

Brahmana Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Brahmana Gita Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top