Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Category: Panchaka

ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: । விநோத³மோத³மோதி³தா த³யோத³யோஜ்ஜ்வலாந்தரா நிஶும்ப⁴ஶும்ப⁴த³ம்ப⁴தா³ரணே ஸுதா³ருணாঽருணா । அக²ண்ட³க³ண்ட³த³ண்ட³முண்ட³மண்ட³லீவிமண்டி³தா ப்ரசண்ட³சண்ட³ரஶ்மிரஶ்மிராஶிஶோபி⁴தா ஶிவா ॥ 1॥ அமந்த³நந்தி³நந்தி³நீ த⁴ராத⁴ரேந்த்³ரநந்தி³நீ ப்ரதீர்ணஶீர்ணதாரிணீ ஸதா³ர்யகார்யகாரிணீ । தத³ந்த⁴காந்தகாந்தகப்ரியேஶகாந்தகாந்தகா முராரிகாமசாரிகாமமாரிதா⁴ரிணீ ஶிவா ॥ 2॥ அஶேஷவேஷஶூந்யதே³ஶப⁴ர்த்ருʼகேஶஶோபி⁴தா க³ணேஶதே³வதேஶஶேஷநிர்நிமேஷவீக்ஷிதா । ஜிதஸ்வஶிஞ்ஜிதாঽலிகுஞ்ஜபுஞ்ஜமஞ்ஜுகு³ஞ்ஜிதா…

శ్రీగణేశాయ నమః । వినోదమోదమోదితా దయోదయోజ్జ్వలాన్తరా నిశుమ్భశుమ్భదమ్భదారణే సుదారుణాఽరుణా । అఖణ్డగణ్డదణ్డముణ్డమణ్డలీవిమణ్డితా ప్రచణ్డచణ్డరశ్మిరశ్మిరాశిశోభితా శివా ॥ ౧॥ అమన్దనన్దినన్దినీ ధరాధరేన్ద్రనన్దినీ ప్రతీర్ణశీర్ణతారిణీ సదార్యకార్యకారిణీ । తదన్ధకాన్తకాన్తకప్రియేశకాన్తకాన్తకా మురారికామచారికామమారిధారిణీ శివా ॥ ౨॥ అశేషవేషశూన్యదేశభర్తృకేశశోభితా గణేశదేవతేశశేషనిర్నిమేషవీక్షితా । జితస్వశిఞ్జితాఽలికుఞ్జపుఞ్జమఞ్జుగుఞ్జితా…

ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ । ଵିନୋଦମୋଦମୋଦିତା ଦୟୋଦୟୋଜ୍ଜ୍ଵଲାନ୍ତରା ନିଶୁମ୍ଭଶୁମ୍ଭଦମ୍ଭଦାରଣେ ସୁଦାରୁଣାଽରୁଣା । ଅଖଣ୍ଡଗଣ୍ଡଦଣ୍ଡମୁଣ୍ଡମଣ୍ଡଲୀଵିମଣ୍ଡିତା ପ୍ରଚଣ୍ଡଚଣ୍ଡରଶ୍ମିରଶ୍ମିରାଶିଶୋଭିତା ଶିଵା ॥ ୧॥ ଅମନ୍ଦନନ୍ଦିନନ୍ଦିନୀ ଧରାଧରେନ୍ଦ୍ରନନ୍ଦିନୀ ପ୍ରତୀର୍ଣଶୀର୍ଣତାରିଣୀ ସଦାର୍ୟକାର୍ୟକାରିଣୀ । ତଦନ୍ଧକାନ୍ତକାନ୍ତକପ୍ରିୟେଶକାନ୍ତକାନ୍ତକା ମୁରାରିକାମଚାରିକାମମାରିଧାରିଣୀ ଶିଵା ॥ ୨॥ ଅଶେଷଵେଷଶୂନ୍ୟଦେଶଭର୍ତୃକେଶଶୋଭିତା ଗଣେଶଦେଵତେଶଶେଷନିର୍ନିମେଷଵୀକ୍ଷିତା । ଜିତସ୍ଵଶିଞ୍ଜିତାଽଲିକୁଞ୍ଜପୁଞ୍ଜମଞ୍ଜୁଗୁଞ୍ଜିତା…

ശ്രീഗണേശായ നമഃ । വിനോദമോദമോദിതാ ദയോദയോജ്ജ്വലാന്തരാ നിശുംഭശുംഭദംഭദാരണേ സുദാരുണാഽരുണാ । അഖണ്ഡഗണ്ഡദണ്ഡമുണ്ഡമണ്ഡലീവിമണ്ഡിതാ പ്രചണ്ഡചണ്ഡരശ്മിരശ്മിരാശിശോഭിതാ ശിവാ ॥ 1॥ അമന്ദനന്ദിനന്ദിനീ ധരാധരേന്ദ്രനന്ദിനീ പ്രതീര്‍ണശീര്‍ണതാരിണീ സദാര്യകാര്യകാരിണീ । തദന്ധകാന്തകാന്തകപ്രിയേശകാന്തകാന്തകാ മുരാരികാമചാരികാമമാരിധാരിണീ ശിവാ ॥ 2॥ അശേഷവേഷശൂന്യദേശഭര്‍തൃകേശശോഭിതാ ഗണേശദേവതേശശേഷനിര്‍നിമേഷവീക്ഷിതാ । ജിതസ്വശിഞ്ജിതാഽലികുഞ്ജപുഞ്ജമഞ്ജുഗുഞ്ജിതാ…

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ । ವಿನೋದಮೋದಮೋದಿತಾ ದಯೋದಯೋಜ್ಜ್ವಲಾನ್ತರಾ ನಿಶುಮ್ಭಶುಮ್ಭದಮ್ಭದಾರಣೇ ಸುದಾರುಣಾಽರುಣಾ । ಅಖಂಡಗಂಡದಂಡಮುಂಡಮಂಡಲೀವಿಮಂಡಿತಾ ಪ್ರಚಂಡಚಂಡರಶ್ಮಿರಶ್ಮಿರಾಶಿಶೋಭಿತಾ ಶಿವಾ ॥ 1॥ ಅಮನ್ದನನ್ದಿನನ್ದಿನೀ ಧರಾಧರೇನ್ದ್ರನನ್ದಿನೀ ಪ್ರತೀರ್ಣಶೀರ್ಣತಾರಿಣೀ ಸದಾರ್ಯಕಾರ್ಯಕಾರಿಣೀ । ತದನ್ಧಕಾನ್ತಕಾನ್ತಕಪ್ರಿಯೇಶಕಾನ್ತಕಾನ್ತಕಾ ಮುರಾರಿಕಾಮಚಾರಿಕಾಮಮಾರಿಧಾರಿಣೀ ಶಿವಾ ॥ 2॥ ಅಶೇಷವೇಷಶೂನ್ಯದೇಶಭರ್ತೃಕೇಶಶೋಭಿತಾ ಗಣೇಶದೇವತೇಶಶೇಷನಿರ್ನಿಮೇಷವೀಕ್ಷಿತಾ । ಜಿತಸ್ವಶಿಂಜಿತಾಽಲಿಕುಂಜಪುಂಜಮಂಜುಗುಂಜಿತಾ…

ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । ਵਿਨੋਦਮੋਦਮੋਦਿਤਾ ਦਯੋਦਯੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾਨ੍ਤਰਾ ਨਿਸ਼ੁਮ੍ਭਸ਼ੁਮ੍ਭਦਮ੍ਭਦਾਰਣੇ ਸੁਦਾਰੁਣਾऽਰੁਣਾ । ਅਖਣ੍ਡਗਣ੍ਡਦਣ੍ਡਮੁਣ੍ਡਮਣ੍ਡਲੀਵਿਮਣ੍ਡਿਤਾ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡਰਸ਼੍ਮਿਰਸ਼੍ਮਿਰਾਸ਼ਿਸ਼ੋਭਿਤਾ ਸ਼ਿਵਾ ॥ ੧॥ ਅਮਨ੍ਦਨਨ੍ਦਿਨਨ੍ਦਿਨੀ ਧਰਾਧਰੇਨ੍ਦ੍ਰਨਨ੍ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਤੀਰ੍ਣਸ਼ੀਰ੍ਣਤਾਰਿਣੀ ਸਦਾਰ੍ਯਕਾਰ੍ਯਕਾਰਿਣੀ । ਤਦਨ੍ਧਕਾਨ੍ਤਕਾਨ੍ਤਕਪ੍ਰਿਯੇਸ਼ਕਾਨ੍ਤਕਾਨ੍ਤਕਾ ਮੁਰਾਰਿਕਾਮਚਾਰਿਕਾਮਮਾਰਿਧਾਰਿਣੀ ਸ਼ਿਵਾ ॥ ੨॥ ਅਸ਼ੇਸ਼ਵੇਸ਼ਸ਼ੂਨ੍ਯਦੇਸ਼ਭਰ੍ਤਕੇਸ਼ਸ਼ੋਭਿਤਾ ਗਣੇਸ਼ਦੇਵਤੇਸ਼ਸ਼ੇਸ਼ਨਿਰ੍ਨਿਮੇਸ਼ਵੀਕ੍ਸ਼ਿਤਾ । ਜਿਤਸ੍ਵਸ਼ਿਞ੍ਜਿਤਾऽਲਿਕੁਞ੍ਜਪੁਞ੍ਜਮਞ੍ਜੁਗੁਞ੍ਜਿਤਾ…

શ્રીગણેશાય નમઃ । વિનોદમોદમોદિતા દયોદયોજ્જ્વલાન્તરા નિશુમ્ભશુમ્ભદમ્ભદારણે સુદારુણાઽરુણા । અખણ્ડગણ્ડદણ્ડમુણ્ડમણ્ડલીવિમણ્ડિતા પ્રચણ્ડચણ્ડરશ્મિરશ્મિરાશિશોભિતા શિવા ॥ ૧॥ અમન્દનન્દિનન્દિની ધરાધરેન્દ્રનન્દિની પ્રતીર્ણશીર્ણતારિણી સદાર્યકાર્યકારિણી । તદન્ધકાન્તકાન્તકપ્રિયેશકાન્તકાન્તકા મુરારિકામચારિકામમારિધારિણી શિવા ॥ ૨॥ અશેષવેષશૂન્યદેશભર્તૃકેશશોભિતા ગણેશદેવતેશશેષનિર્નિમેષવીક્ષિતા । જિતસ્વશિઞ્જિતાઽલિકુઞ્જપુઞ્જમઞ્જુગુઞ્જિતા…

শ্রীগণেশায় নমঃ । বিনোদমোদমোদিতা দয়োদয়োজ্জ্বলান্তরা নিশুম্ভশুম্ভদম্ভদারণে সুদারুণাঽরুণা । অখণ্ডগণ্ডদণ্ডমুণ্ডমণ্ডলীবিমণ্ডিতা প্রচণ্ডচণ্ডরশ্মিরশ্মিরাশিশোভিতা শিবা ॥ ১॥ অমন্দনন্দিনন্দিনী ধরাধরেন্দ্রনন্দিনী প্রতীর্ণশীর্ণতারিণী সদার্যকার্যকারিণী । তদন্ধকান্তকান্তকপ্রিয়েশকান্তকান্তকা মুরারিকামচারিকামমারিধারিণী শিবা ॥ ২॥ অশেষবেষশূন্যদেশভর্তৃকেশশোভিতা গণেশদেবতেশশেষনির্নিমেষবীক্ষিতা । জিতস্বশিঞ্জিতাঽলিকুঞ্জপুঞ্জমঞ্জুগুঞ্জিতা…

sriganesaya namah । vinodamodamodita dayodayojjvalantara nisumbhasumbhadambhadarane sudaruna’runa । akhandagandadandamundamandalivimandita pracandacandarasmirasmirasisobhita siva ॥ 1॥ amandanandinandini dharadharendranandini pratirnasirnatarini sadaryakaryakarini । tadandhakantakantakapriyesakantakantaka murarikamacarikamamaridharini siva ॥ 2॥ asesavesasunyadesabhartrkesasobhita ganesadevatesasesanirnimesaviksita । jitasvasinjita’likunjapunjamanjugunjita…

श्रीगणेशाय नमः । विनोदमोदमोदिता दयोदयोज्ज्वलान्तरा निशुम्भशुम्भदम्भदारणे सुदारुणाऽरुणा । अखण्डगण्डदण्डमुण्डमण्डलीविमण्डिता प्रचण्डचण्डरश्मिरश्मिराशिशोभिता शिवा ॥ १॥ अमन्दनन्दिनन्दिनी धराधरेन्द्रनन्दिनी प्रतीर्णशीर्णतारिणी सदार्यकार्यकारिणी । तदन्धकान्तकान्तकप्रियेशकान्तकान्तका मुरारिकामचारिकाममारिधारिणी शिवा ॥ २॥ अशेषवेषशून्यदेशभर्तृकेशशोभिता गणेशदेवतेशशेषनिर्निमेषवीक्षिता । जितस्वशिञ्जिताऽलिकुञ्जपुञ्जमञ्जुगुञ्जिता…