Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kama Gita Lyrics in English

Kama Geetaa in English:

॥ kaamageetaa ॥
mahabharata – Ashvamedhika Parva 14.13
kaamasya shaktikathanena durjayatvakathanapoorvakam tajjayopaayakathanam ।

vaasudeva uvaacha ।
na baahyam dravyamutsri’jya siddhirbhavati bhaarata ।
shaareeram dravyamutsri’jya siddhirbhavati vaa na vaa ॥ 1 ॥

baahyadravyavimuktasya shaareereshu cha gri’hyatah’ ।
yo dharmo yatsukham chaiva dvishataamastu tattava ॥ 2 ॥

dvyaksharastu bhavenmri’tyustryaksharam brahma shaashvatam ।
mameti dvyaksharo mri’tyurnamameti cha shaashvatam ॥ 3 ॥

brahmamri’tyoo tato raajannaatmanyeva vyavasthitau ।
adri’shyamaanau bhootaani yodhayetaamasamshayam ॥ 4 ॥

avinaasho’sya tattvasya niyato yadi bhaarata ।
bhittvaa shareeram bhootaanaamahimsaam pratipadyate ॥ 5 ॥

labdhvaa hi pri’thiveem kri’tsnaam sahasthaavarajangamaam ।
mamatvam yasya naiva syaatkim tayaa sa karishyati ॥ 6 ॥

athavaa vasatah’ paartha vane vanyena jeevatah’ ।
mamataa yasya vitteshu mri’tyoraamsye sa vartate ॥ 7 ॥

braahyaantaraanaam shatroonaam svabhaavam pashya bhaarata ।
yanna pashyati tadbhootam muchyate sa mahaabhayaat ॥ 8 ॥

kaamaatmaanam na prashamsanti loke nehaakaamaa kaachidasti pravri’ttih’ ।
sarve kaamaa manaso’nga prabhootaa yaanpand’itah’ samharate vichintya ॥ 9 ॥

bhooyobhooyo janmano’bhyaasayogaadyogee yogam saaramaargam vichintya ।
daanam cha vedaadhyayanam tapashcha kaamyaani karmaani cha vaidikaani ॥ 10 ॥

vratam yajnyaanniyamaandhyaanayogaankaamena yo naarabhate viditvaa ।
yadyachchaayam kaamayate sa dharmo nayo dharmo niyamastasya moolam ॥ 11 ॥ yadyaddhyayam

atra gaathaah’ kaamageetaah’ keertayanti puraavidah’ ।
shri’nu sankeertyamaanaastaa akhilena yudhisht’hira ।
kaama uvaacha ।
naaham shakyo’nupaayena hantum bhootena kenachit ॥ 12 ॥

yo maam prayatate hantum jnyaatvaa praharane balam ।
tasya tasminpraharane punah’ praadurbhavaamyaham ॥ 13 ॥

yo maam prayatate hantum yajnyairvividhadakshinaih’ ।
yangameshviva dharmaatmaa punah’ praadurbhavaamyaham ॥ 14 ॥

yo maam prayatate hantum vedairvedaantasaadhanaih’ ।
sthaavareshviva bhootaatmaa tasya praadurbhavaamyaham ॥ 15 ॥

yo maam prayatate hantum dhri’tyaa satyaparaakramah’ ।
bhaavo bhavaami tasyaaham sa cha maam naavabudhyate ॥ 16 ॥

yo maam prayatate hantum tapasaa samshitavratah’ ।
tataspapasi tasyatha punah’ praadurbhavaamyaham ॥ 17 ॥

yo maam prayatate hantum mokshamaasthaaya pand’itah’ ।
tasya moksharatisthasya nri’tyaami cha hasaami cha ।
avadhyah’ sarvabhootaanaamahamekah’ sanaatanah’ ॥ 18 ॥

tasmaattvamapi tam kaamam yajnyairvividhadakshinaih’ ।
dharme kuru mahaaraaja tatra te sa bhavishyati ॥ 19 ॥

(yajasva vaajimedhena vidhivad dakshinaavataa ।
anyashcha vividhairyajnyaih’ samri’ddhyairaaptadakshinaih’ ॥)
maa te vyathaa’stu nihataanbandhoonveekshya punah’punah’ ।
na shakyaaste punardrasht’ram ye’hataasminranaajire ॥ 20 ॥

sa tvamisht’vaa mahaayajnyaih’ samri’ddhairaaptadakshinaih’ ।
keertim loke paraam praapya gatimagryaam gamishyasi ॥ 21 ॥

iti shreemanmahaabhaarate ashvamedhaparvani
kri’shnadharmaraajasamvaade trayodasho’dhyaaye kaamageetaa samaaptaa ॥ 13 ॥

Also Read:

Kama Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Kama Gita Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top