Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kama Gita Lyrics in Kannada

Kama Geetaa in Kannada:

॥ ಕಾಮಗೀತಾ ॥

Mahabharata – Ashvamedhika Parva 14.13
ಕಾಮಸ್ಯ ಶಕ್ತಿಕಥನೇನ ದುರ್ಜಯತ್ವಕಥನಪೂರ್ವಕಂ ತಜ್ಜಯೋಪಾಯಕಥನಂ ।

ವಾಸುದೇವ ಉವಾಚ ।
ನ ಬಾಹ್ಯಂ ದ್ರವ್ಯಮುತ್ಸೃಜ್ಯ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ।
ಶಾರೀರಂ ದ್ರವ್ಯಮುತ್ಸೃಜ್ಯ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ ವಾ ನ ವಾ ॥ 1 ॥

ಬಾಹ್ಯದ್ರವ್ಯವಿಮುಕ್ತಸ್ಯ ಶಾರೀರೇಷು ಚ ಗೃಹ್ಯತಃ ।
ಯೋ ಧರ್ಮೋ ಯತ್ಸುಖಂ ಚೈವ ದ್ವಿಷತಾಮಸ್ತು ತತ್ತವ ॥ 2 ॥

ದ್ವ್ಯಕ್ಷರಸ್ತು ಭವೇನ್ಮೃತ್ಯುಸ್ತ್ರ್ಯಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಾಶ್ವತಂ ।
ಮಮೇತಿ ದ್ವ್ಯಕ್ಷರೋ ಮೃತ್ಯುರ್ನಮಮೇತಿ ಚ ಶಾಶ್ವತಂ ॥ 3 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಮೃತ್ಯೂ ತತೋ ರಾಜನ್ನಾತ್ಮನ್ಯೇವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೌ ।
ಅದೃಶ್ಯಮಾನೌ ಭೂತಾನಿ ಯೋಧಯೇತಾಮಸಂಶಯಂ ॥ 4 ॥

ಅವಿನಾಶೋಽಸ್ಯ ತತ್ತ್ವಸ್ಯ ನಿಯತೋ ಯದಿ ಭಾರತ ।
ಭಿತ್ತ್ವಾ ಶರೀರಂ ಭೂತಾನಾಮಹಿಂಸಾಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೇ ॥ 5 ॥

ಲಬ್ಧ್ವಾ ಹಿ ಪೃಥಿವೀಂ ಕೃತ್ಸ್ನಾಂ ಸಹಸ್ಥಾವರಜಂಗಮಾಂ ।
ಮಮತ್ವಂ ಯಸ್ಯ ನೈವ ಸ್ಯಾತ್ಕಿಂ ತಯಾ ಸ ಕರಿಷ್ಯತಿ ॥ 6 ॥

ಅಥವಾ ವಸತಃ ಪಾರ್ಥ ವನೇ ವನ್ಯೇನ ಜೀವತಃ ।
ಮಮತಾ ಯಸ್ಯ ವಿತ್ತೇಷು ಮೃತ್ಯೋರಾಂಸ್ಯೇ ಸ ವರ್ತತೇ ॥ 7 ॥

ಬ್ರಾಹ್ಯಾಂತರಾಣಾಂ ಶತ್ರೂಣಾಂ ಸ್ವಭಾವಂ ಪಶ್ಯ ಭಾರತ ।
ಯನ್ನ ಪಶ್ಯತಿ ತದ್ಭೂತಂ ಮುಚ್ಯತೇ ಸ ಮಹಾಭಯಾತ್ ॥ 8 ॥

ಕಾಮಾತ್ಮಾನಂ ನ ಪ್ರಶಂಸಂತಿ ಲೋಕೇ ನೇಹಾಕಾಮಾ ಕಾಚಿದಸ್ತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ।
ಸರ್ವೇ ಕಾಮಾ ಮನಸೋಽಙ್ಗ ಪ್ರಭೂತಾ ಯಾನ್ಪಂಡಿತಃ ಸಂಹರತೇ ವಿಚಿಂತ್ಯ ॥ 9 ॥

ಭೂಯೋಭೂಯೋ ಜನ್ಮನೋಽಭ್ಯಾಸಯೋಗಾದ್ಯೋಗೀ ಯೋಗಂ ಸಾರಮಾರ್ಗಂ ವಿಚಿಂತ್ಯ ।
ದಾನಂ ಚ ವೇದಾಧ್ಯಯನಂ ತಪಶ್ಚ ಕಾಮ್ಯಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಚ ವೈದಿಕಾನಿ ॥ 10 ॥

ವ್ರತಂ ಯಜ್ಞಾನ್ನಿಯಮಾಂಧ್ಯಾನಯೋಗಾನ್ಕಾಮೇನ ಯೋ ನಾರಭತೇ ವಿದಿತ್ವಾ ।
ಯದ್ಯಚ್ಚಾಯಂ ಕಾಮಯತೇ ಸ ಧರ್ಮೋ ನಯೋ ಧರ್ಮೋ ನಿಯಮಸ್ತಸ್ಯ ಮೂಲಂ ॥ 11 ॥ ಯದ್ಯದ್ಧ್ಯಯಂ

ಅತ್ರ ಗಾಥಾಃ ಕಾಮಗೀತಾಃ ಕೀರ್ತಯಂತಿ ಪುರಾವಿದಃ ।
ಶೃಣು ಸಂಕೀರ್ತ್ಯಮಾನಾಸ್ತಾ ಅಖಿಲೇನ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ।
ಕಾಮ ಉವಾಚ ।
ನಾಹಂ ಶಕ್ಯೋಽನುಪಾಯೇನ ಹಂತುಂ ಭೂತೇನ ಕೇನಚಿತ್ ॥ 12 ॥

ಯೋ ಮಾಂ ಪ್ರಯತತೇ ಹಂತುಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಪ್ರಹರಣೇ ಬಲಂ ।
ತಸ್ಯ ತಸ್ಮಿನ್ಪ್ರಹರಣೇ ಪುನಃ ಪ್ರಾದುರ್ಭವಾಮ್ಯಹಂ ॥ 13 ॥

ಯೋ ಮಾಂ ಪ್ರಯತತೇ ಹಂತುಂ ಯಜ್ಞೈರ್ವಿವಿಧದಕ್ಷಿಣೈಃ ।
ಜಂಗಮೇಷ್ವಿವ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಪುನಃ ಪ್ರಾದುರ್ಭವಾಮ್ಯಹಂ ॥ 14 ॥

ಯೋ ಮಾಂ ಪ್ರಯತತೇ ಹಂತುಂ ವೇದೈರ್ವೇದಾಂತಸಾಧನೈಃ ।
ಸ್ಥಾವರೇಷ್ವಿವ ಭೂತಾತ್ಮಾ ತಸ್ಯ ಪ್ರಾದುರ್ಭವಾಮ್ಯಹಂ ॥ 15 ॥

ಯೋ ಮಾಂ ಪ್ರಯತತೇ ಹಂತುಂ ಧೃತ್ಯಾ ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮಃ ।
ಭಾವೋ ಭವಾಮಿ ತಸ್ಯಾಹಂ ಸ ಚ ಮಾಂ ನಾವಬುಧ್ಯತೇ ॥ 16 ॥

ಯೋ ಮಾಂ ಪ್ರಯತತೇ ಹಂತುಂ ತಪಸಾ ಸಂಶಿತವ್ರತಃ ।
ತತಸ್ಪಪಸಿ ತಸ್ಯಥ ಪುನಃ ಪ್ರಾದುರ್ಭವಾಮ್ಯಹಂ ॥ 17 ॥

ಯೋ ಮಾಂ ಪ್ರಯತತೇ ಹಂತುಂ ಮೋಕ್ಷಮಾಸ್ಥಾಯ ಪಂಡಿತಃ ।
ತಸ್ಯ ಮೋಕ್ಷರತಿಸ್ಥಸ್ಯ ನೃತ್ಯಾಮಿ ಚ ಹಸಾಮಿ ಚ ।
ಅವಧ್ಯಃ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಮಹಮೇಕಃ ಸನಾತನಃ ॥ 18 ॥

ತಸ್ಮಾತ್ತ್ವಮಪಿ ತಂ ಕಾಮಂ ಯಜ್ಞೈರ್ವಿವಿಧದಕ್ಷಿಣೈಃ ।
ಧರ್ಮೇ ಕುರು ಮಹಾರಾಜ ತತ್ರ ತೇ ಸ ಭವಿಷ್ಯತಿ ॥ 19 ॥

(ಯಜಸ್ವ ವಾಜಿಮೇಧೇನ ವಿಧಿವದ್ ದಕ್ಷಿಣಾವತಾ ।
ಅನ್ಯಶ್ಚ ವಿವಿಧೈರ್ಯಜ್ಞೈಃ ಸಮೃದ್ಧ್ಯೈರಾಪ್ತದಕ್ಷಿಣೈಃ ॥)
ಮಾ ತೇ ವ್ಯಥಾಽಸ್ತು ನಿಹತಾನ್ಬಂಧೂನ್ವೀಕ್ಷ್ಯ ಪುನಃಪುನಃ ।
ನ ಶಕ್ಯಾಸ್ತೇ ಪುನರ್ದ್ರಷ್ಟ್ರಂ ಯೇಽಹತಾಸ್ಮಿನ್ರಣಾಜಿರೇ ॥ 20 ॥

ಸ ತ್ವಮಿಷ್ಟ್ವಾ ಮಹಾಯಜ್ಞೈಃ ಸಮೃದ್ಧೈರಾಪ್ತದಕ್ಷಿಣೈಃ ।
ಕೀರ್ತಿಂ ಲೋಕೇ ಪರಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಗತಿಮಗ್ರ್ಯಾಂ ಗಮಿಷ್ಯಸಿ ॥ 21 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತೇ ಅಶ್ವಮೇಧಪರ್ವಣಿ
ಕೃಷ್ಣಧರ್ಮರಾಜಸಂವಾದೇ ತ್ರಯೋದಶೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಕಾಮಗೀತಾ ಸಮಾಪ್ತಾ ॥ 13 ॥

Also Read:

Kama Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Kama Gita Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top