Shiva Stotram

Nandikeshvara Ashtottara Shata Namavali Lyrics in English | 108 Names Nandhi

nandikeshvara aShTottarashatanAmAvaliH Lyrics in English:

vibhrANa.n parashu.n mR^iga.n karatalairIshapraNAmA~njali.n
bhasmoddhUlana\-pANDara.n shashikalA\-ga.ngA\-kapardojvalam.
paryAya\-tripurAntaka.n pramathapa\-shreShTa.n gaNa.n daivata.n
brahnendrAchyuta\-pUjitA.nghrikamala.n shrInandikesha.n bhaje..

OM nandikeshaya namah |
OM brahmarupine namah |
OM shivadhyanaparayanaya namah |
OM tixnashringaya namah |
OM vedapadaya namah
OM virupaya namah |
OM vrishabhaya namah |
OM tungashailaya namah |
OM devadevaya namah |
OM shivapriyaya namah | 10|

OM virajamanaya namah |
OM natanaya namah |
OM agnirupaya namah |
OM dhanapriyaya namah |
OM sitachamaradharine namah
OM vedangaya namah |
OM kanakapriyaya namah |
OM kailasavasine namah |
OM devaya namah |
OM sthitapadaaaya namah | 20|

OM shrutipriyaya namah |
OM shvetopavitine namah |
OM natyanandakaya namah |
OM ki.nkinidharaya namah |
OM mattashringine namah
OM hatakeshaya namah |
OM hemabhushanaya namah |
OM vishnurupine namah |
OM prithvirupine namah |
OM nidhishaya namah | 30|

OM shivavahanaya namah |
OM gulapriyaya namah |
OM charuhasaya namah |
OM shringine namah |
OM navatrinapriyaya namah
OM vedasaraya namah |
OM mantrasaraya namah |
OM pratyaxaya namah |
OM karunakaraya namah |
OM shighraya namah | 40|

OM lalamakalikaya namah |
OM shivayogine namah |
OM jaladhipaya namah |
OM charurupaya namah |
OM vrisheshaya namah
OM somasuryagnilochanaya namah |
OM sundaraya namah |
OM somabhushaya namah |
OM suvaktraya namah |
OM kalinashanaya namah | 50|

OM suprakashaya namah |
OM mahaviryaya namah |
OM ha.nsaya namah |
OM agnimayaya namah |
OM prabhave namah
OM varadaya namah |
OM rudrarupaya namah |
OM madhuraya namah |
OM kamikapriyaya namah |
OM vishishtaya namah | 60|

OM divyarupaya namah |
OM ujvaline namah |
OM jvalanetraya namah |
OM sa.nvartaya namah |
OM kalaya namah
OM keshavaya namah |
OM sarvadevataya namah |
OM shvetavarnaya namah |
OM shivasinaya namah |
OM chinmayaya namah | 70|

OM shringapattaya namah |
OM shvetachamarabhushaya namah |
OM devarajaaya namah |
OM prabhanandine namah |
OM panditaya namah
OM parameshvaraya namah |
OM virupaya namah |
OM nirakaraya namah |
OM Chinnadaityaya namah |
OM nasasutrine namah | 80|

OM ananteshaya namah |
OM tilatandulabhaxanaya namah |
OM varanandine namah |
OM sarasaya namah |
OM vimalaya namah
OM pattasutraya namah |
OM kalakanthaya namah |
OM shailadine namah |
OM shiladanasunandanaya namah |
OM karanaya namah | 90|

OM shrutibhaktaya namah |
OM viraghantadharaya namah |
OM dhanyaya namah |
OM vishnunandine namah |
OM shivajvalagrahine namah
OM bhadraya namah |
OM anaghaya namah |
OM viraya namah |
OM dhruvaya namah |
OM dhatre namah | 100|

OM shashvataya namah |
OM pradoshapriyarupine namah |
OM vrishaya namah |
OM kundaladhrite namah |
OM bhimaya namah
OM sitavarnasvarupine namah |
OM sarvatmane namah |
OM sarvavikhyataya namah | 108|