Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Narayana Kavacham Stotram Lyrics in Kannada

Narayana Kavacham Lyrics in Kannada:

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ
ಓಂ ಓಂ ಪಾದಯೋಃ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಂ ಜಾನುನೋಃ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಮ್ ಊರ್ವೋಃ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಮ್ ಉದರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಂ ಹೃದಿ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಮ್ ಉರಸಿ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಾಂ ಮುಖೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಂ ಶಿರಸಿ ನಮಃ ।

ಕರನ್ಯಾಸಃ
ಓಂ ಓಂ ದಕ್ಷಿಣತರ್ಜನ್ಯಾಮ್ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಂ ದಕ್ಷಿಣಮಧ್ಯಮಾಯಾಮ್ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಂ ದಕ್ಷಿಣಾನಾಮಿಕಾಯಾಮ್ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಂ ದಕ್ಷಿಣಕನಿಷ್ಠಿಕಾಯಾಮ್ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂ ವಾಮಕನಿಷ್ಠಿಕಾಯಾಮ್ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಂ ವಾಮಾನಿಕಾಯಾಮ್ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೇಂ ವಾಮಮಧ್ಯಮಾಯಾಮ್ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಂ ವಾಮತರ್ಜನ್ಯಾಮ್ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಂ ದಕ್ಷಿಣಾಂಗುಷ್ಠೋರ್ಧ್ವಪರ್ವಣಿ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇಂ ದಕ್ಷಿಣಾಂಗುಷ್ಠಾಧಃ ಪರ್ವಣಿ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಂ ವಾಮಾಂಗುಷ್ಠೋರ್ಧ್ವಪರ್ವಣಿ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಂ ವಾಮಾಂಗುಷ್ಠಾಧಃ ಪರ್ವಣಿ ನಮಃ ।

ವಿಷ್ಣುಷಡಕ್ಷರನ್ಯಾಸಃ%
ಓಂ ಓಂ ಹೃದಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಂ ಮೂರ್ಧ್ನೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಂ ಭ್ರುರ್ವೋರ್ಮಧ್ಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಂ ಶಿಖಾಯಾಮ್ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇಂ ನೇತ್ರಯೋಃ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಂ ಸರ್ವಸಂಧಿಷು ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಃ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಮ್ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಓಂ ಮಃ ಆಗ್ನೇಯ್ಯಾಮ್ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಓಂ ಮಃ ದಕ್ಷಿಣಸ್ಯಾಮ್ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಓಂ ಮಃ ನೈಋತ್ಯೇ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಓಂ ಮಃ ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಮ್ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಓಂ ಮಃ ವಾಯವ್ಯೇ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಓಂ ಮಃ ಉದೀಚ್ಯಾಮ್ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಓಂ ಮಃ ಐಶಾನ್ಯಾಮ್ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಓಂ ಮಃ ಊರ್ಧ್ವಾಯಾಮ್ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಓಂ ಮಃ ಅಧರಾಯಾಮ್ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।

ಶ್ರೀ ಹರಿಃ
ಅಥ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಕವಚ

॥ ರಾಜೋವಾಚ ॥
ಯಯಾ ಗುಪ್ತಃ ಸಹಸ್ತ್ರಾಕ್ಷಃ ಸವಾಹಾನ್ ರಿಪುಸೈನಿಕಾನ್ ।
ಕ್ರೀಡನ್ನಿವ ವಿನಿರ್ಜಿತ್ಯ ತ್ರಿಲೋಕ್ಯಾ ಬುಭುಜೇ ಶ್ರಿಯಮ್ ॥ 1 ॥

ಭಗವಂಸ್ತನ್ಮಮಾಖ್ಯಾಹಿ ವರ್ಮ ನಾರಾಯಣಾತ್ಮಕಮ್ ।
ಯಥಾಸ್ಸ್ತತಾಯಿನಃ ಶತ್ರೂನ್ ಯೇನ ಗುಪ್ತೋಸ್ಜಯನ್ಮೃಧೇ ॥ 2 ॥

॥ ಶ್ರೀಶುಕ ಉವಾಚ ॥
ವೃತಃ ಪುರೋಹಿತೋಸ್ತ್ವಾಷ್ಟ್ರೋ ಮಹೇಂದ್ರಾಯಾನುಪೃಚ್ಛತೇ ।
ನಾರಾಯಣಾಖ್ಯಂ ವರ್ಮಾಹ ತದಿಹೈಕಮನಾಃ ಶೃಣು ॥ 3 ॥

ವಿಶ್ವರೂಪ ಉವಾಚಧೌತಾಂಘ್ರಿಪಾಣಿರಾಚಮ್ಯ ಸಪವಿತ್ರ ಉದಙ್ ಮುಖಃ ।
ಕೃತಸ್ವಾಂಗಕರನ್ಯಾಸೋ ಮಂತ್ರಾಭ್ಯಾಂ ವಾಗ್ಯತಃ ಶುಚಿಃ ॥ 4 ॥

ನಾರಾಯಣಮಯಂ ವರ್ಮ ಸಂನಹ್ಯೇದ್ ಭಯ ಆಗತೇ ।
ಪಾದಯೋರ್ಜಾನುನೋರೂರ್ವೋರೂದರೇ ಹೃದ್ಯಥೋರಸಿ ॥ 5 ॥

ಮುಖೇ ಶಿರಸ್ಯಾನುಪೂರ್ವ್ಯಾದೋಂಕಾರಾದೀನಿ ವಿನ್ಯಸೇತ್ ।
ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ವಿಪರ್ಯಯಮಥಾಪಿ ವಾ ॥ 6 ॥

ಕರನ್ಯಾಸಂ ತತಃ ಕುರ್ಯಾದ್ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರವಿದ್ಯಯಾ ।
ಪ್ರಣವಾದಿಯಕಾರಂತಮಂಗುಲ್ಯಂಗುಷ್ಠಪರ್ವಸು ॥ 7 ॥

ನ್ಯಸೇದ್ ಹೃದಯ ಓಂಕಾರಂ ವಿಕಾರಮನು ಮೂರ್ಧನಿ ।
ಷಕಾರಂ ತು ಭ್ರುವೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಣಕಾರಂ ಶಿಖಯಾ ದಿಶೇತ್ ॥ 8 ॥

ವೇಕಾರಂ ನೇತ್ರಯೋರ್ಯುಂಜ್ಯಾನ್ನಕಾರಂ ಸರ್ವಸಂಧಿಷು ।
ಮಕಾರಮಸ್ತ್ರಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿರ್ಭವೇದ್ ಬುಧಃ ॥ 9 ॥

ಸವಿಸರ್ಗಂ ಫಡಂತಂ ತತ್ ಸರ್ವದಿಕ್ಷು ವಿನಿರ್ದಿಶೇತ್ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮ ಇತಿ ॥ 10 ॥

ಆತ್ಮಾನಂ ಪರಮಂ ಧ್ಯಾಯೇದ ಧ್ಯೇಯಂ ಷಟ್ಶಕ್ತಿಭಿರ್ಯುತಮ್ ।
ವಿದ್ಯಾತೇಜಸ್ತಪೋಮೂರ್ತಿಮಿಮಂ ಮಂತ್ರಮುದಾಹರೇತ ॥ 11 ॥

ಓಂ ಹರಿರ್ವಿದಧ್ಯಾನ್ಮಮ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಂ ನ್ಯಸ್ತಾಂಘ್ರಿಪದ್ಮಃ ಪತಗೇಂದ್ರಪೃಷ್ಠೇ ।
ದರಾರಿಚರ್ಮಾಸಿಗದೇಷುಚಾಪಾಶಾನ್ ದಧಾನೋಸ್ಷ್ಟಗುಣೋಸ್ಷ್ಟಬಾಹುಃ ॥ 12 ॥

ಜಲೇಷು ಮಾಂ ರಕ್ಷತು ಮತ್ಸ್ಯಮೂರ್ತಿರ್ಯಾದೋಗಣೇಭ್ಯೋ ವರೂಣಸ್ಯ ಪಾಶಾತ್ ।
ಸ್ಥಲೇಷು ಮಾಯಾವಟುವಾಮನೋಸ್ವ್ಯಾತ್ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಃ ಖೇ‌உವತು ವಿಶ್ವರೂಪಃ ॥ 13 ॥

ದುರ್ಗೇಷ್ವಟವ್ಯಾಜಿಮುಖಾದಿಷು ಪ್ರಭುಃ ಪಾಯಾನ್ನೃಸಿಂಹೋ‌உಸುರಯುಥಪಾರಿಃ ।
ವಿಮುಂಚತೋ ಯಸ್ಯ ಮಹಾಟ್ಟಹಾಸಂ ದಿಶೋ ವಿನೇದುರ್ನ್ಯಪತಂಶ್ಚ ಗರ್ಭಾಃ ॥ 14 ॥

ರಕ್ಷತ್ವಸೌ ಮಾಧ್ವನಿ ಯಙ್ಞಕಲ್ಪಃ ಸ್ವದಂಷ್ಟ್ರಯೋನ್ನೀತಧರೋ ವರಾಹಃ ।
ರಾಮೋ‌உದ್ರಿಕೂಟೇಷ್ವಥ ವಿಪ್ರವಾಸೇ ಸಲಕ್ಷ್ಮಣೋಸ್ವ್ಯಾದ್ ಭರತಾಗ್ರಜೋಸ್ಸ್ಮಾನ್ ॥ 15 ॥

ಮಾಮುಗ್ರಧರ್ಮಾದಖಿಲಾತ್ ಪ್ರಮಾದಾನ್ನಾರಾಯಣಃ ಪಾತು ನರಶ್ಚ ಹಾಸಾತ್ ।
ದತ್ತಸ್ತ್ವಯೋಗಾದಥ ಯೋಗನಾಥಃ ಪಾಯಾದ್ ಗುಣೇಶಃ ಕಪಿಲಃ ಕರ್ಮಬಂಧಾತ್ ॥ 16 ॥

ಸನತ್ಕುಮಾರೋ ವತು ಕಾಮದೇವಾದ್ಧಯಶೀರ್ಷಾ ಮಾಂ ಪಥಿ ದೇವಹೇಲನಾತ್ ।
ದೇವರ್ಷಿವರ್ಯಃ ಪುರೂಷಾರ್ಚನಾಂತರಾತ್ ಕೂರ್ಮೋ ಹರಿರ್ಮಾಂ ನಿರಯಾದಶೇಷಾತ್ ॥ 17 ॥

ಧನ್ವಂತರಿರ್ಭಗವಾನ್ ಪಾತ್ವಪಥ್ಯಾದ್ ದ್ವಂದ್ವಾದ್ ಭಯಾದೃಷಭೋ ನಿರ್ಜಿತಾತ್ಮಾ ।
ಯಙ್ಞಶ್ಚ ಲೋಕಾದವತಾಜ್ಜನಾಂತಾದ್ ಬಲೋ ಗಣಾತ್ ಕ್ರೋಧವಶಾದಹೀಂದ್ರಃ ॥ 18 ॥

ದ್ವೈಪಾಯನೋ ಭಗವಾನಪ್ರಬೋಧಾದ್ ಬುದ್ಧಸ್ತು ಪಾಖಂಡಗಣಾತ್ ಪ್ರಮಾದಾತ್ ।
ಕಲ್ಕಿಃ ಕಲೇ ಕಾಲಮಲಾತ್ ಪ್ರಪಾತು ಧರ್ಮಾವನಾಯೋರೂಕೃತಾವತಾರಃ ॥ 19 ॥

ಮಾಂ ಕೇಶವೋ ಗದಯಾ ಪ್ರಾತರವ್ಯಾದ್ ಗೋವಿಂದ ಆಸಂಗವಮಾತ್ತವೇಣುಃ ।
ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಾಹ್ಣ ಉದಾತ್ತಶಕ್ತಿರ್ಮಧ್ಯಂದಿನೇ ವಿಷ್ಣುರರೀಂದ್ರಪಾಣಿಃ ॥ 20 ॥

ದೇವೋಸ್ಪರಾಹ್ಣೇ ಮಧುಹೋಗ್ರಧನ್ವಾ ಸಾಯಂ ತ್ರಿಧಾಮಾವತು ಮಾಧವೋ ಮಾಮ್ ।
ದೋಷೇ ಹೃಷೀಕೇಶ ಉತಾರ್ಧರಾತ್ರೇ ನಿಶೀಥ ಏಕೋಸ್ವತು ಪದ್ಮನಾಭಃ ॥ 21 ॥

ಶ್ರೀವತ್ಸಧಾಮಾಪರರಾತ್ರ ಈಶಃ ಪ್ರತ್ಯೂಷ ಈಶೋ‌உಸಿಧರೋ ಜನಾರ್ದನಃ ।
ದಾಮೋದರೋ‌உವ್ಯಾದನುಸಂಧ್ಯಂ ಪ್ರಭಾತೇ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೋ ಭಗವಾನ್ ಕಾಲಮೂರ್ತಿಃ ॥ 22 ॥

ಚಕ್ರಂ ಯುಗಾಂತಾನಲತಿಗ್ಮನೇಮಿ ಭ್ರಮತ್ ಸಮಂತಾದ್ ಭಗವತ್ಪ್ರಯುಕ್ತಮ್ ।
ದಂದಗ್ಧಿ ದಂದಗ್ಧ್ಯರಿಸೈನ್ಯಮಾಸು ಕಕ್ಷಂ ಯಥಾ ವಾತಸಖೋ ಹುತಾಶಃ ॥ 23 ॥

ಗದೇ‌உಶನಿಸ್ಪರ್ಶನವಿಸ್ಫುಲಿಂಗೇ ನಿಷ್ಪಿಂಢಿ ನಿಷ್ಪಿಂಢ್ಯಜಿತಪ್ರಿಯಾಸಿ ।
ಕೂಷ್ಮಾಂಡವೈನಾಯಕಯಕ್ಷರಕ್ಷೋಭೂತಗ್ರಹಾಂಶ್ಚೂರ್ಣಯ ಚೂರ್ಣಯಾರೀನ್ ॥ 24 ॥

ತ್ವಂ ಯಾತುಧಾನಪ್ರಮಥಪ್ರೇತಮಾತೃಪಿಶಾಚವಿಪ್ರಗ್ರಹಘೋರದೃಷ್ಟೀನ್ ।
ದರೇಂದ್ರ ವಿದ್ರಾವಯ ಕೃಷ್ಣಪೂರಿತೋ ಭೀಮಸ್ವನೋ‌உರೇರ್ಹೃದಯಾನಿ ಕಂಪಯನ್ ॥ 25 ॥

ತ್ವಂ ತಿಗ್ಮಧಾರಾಸಿವರಾರಿಸೈನ್ಯಮೀಶಪ್ರಯುಕ್ತೋ ಮಮ ಛಿಂಧಿ ಛಿಂಧಿ ।
ಚರ್ಮಞ್ಛತಚಂದ್ರ ಛಾದಯ ದ್ವಿಷಾಮಘೋನಾಂ ಹರ ಪಾಪಚಕ್ಷುಷಾಮ್ ॥ 26 ॥

ಯನ್ನೋ ಭಯಂ ಗ್ರಹೇಭ್ಯೋ ಭೂತ್ ಕೇತುಭ್ಯೋ ನೃಭ್ಯ ಏವ ಚ ।
ಸರೀಸೃಪೇಭ್ಯೋ ದಂಷ್ಟ್ರಿಭ್ಯೋ ಭೂತೇಭ್ಯೋಂ‌உಹೋಭ್ಯ ಏವ ವಾ ॥ 27 ॥

ಸರ್ವಾಣ್ಯೇತಾನಿ ಭಗನ್ನಾಮರೂಪಾಸ್ತ್ರಕೀರ್ತನಾತ್ ।
ಪ್ರಯಾಂತು ಸಂಕ್ಷಯಂ ಸದ್ಯೋ ಯೇ ನಃ ಶ್ರೇಯಃ ಪ್ರತೀಪಕಾಃ ॥ 28 ॥

ಗರೂಡೋ ಭಗವಾನ್ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ತೋಭಶ್ಛಂದೋಮಯಃ ಪ್ರಭುಃ ।
ರಕ್ಷತ್ವಶೇಷಕೃಚ್ಛ್ರೇಭ್ಯೋ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಃ ಸ್ವನಾಮಭಿಃ ॥ 29 ॥

ಸರ್ವಾಪದ್ಭ್ಯೋ ಹರೇರ್ನಾಮರೂಪಯಾನಾಯುಧಾನಿ ನಃ ।
ಬುದ್ಧಿಂದ್ರಿಯಮನಃ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಪಾಂತು ಪಾರ್ಷದಭೂಷಣಾಃ ॥ 30 ॥

ಯಥಾ ಹಿ ಭಗವಾನೇವ ವಸ್ತುತಃ ಸದ್ಸಚ್ಚ ಯತ್ ।
ಸತ್ಯನಾನೇನ ನಃ ಸರ್ವೇ ಯಾಂತು ನಾಶಮುಪಾದ್ರವಾಃ ॥ 31 ॥

ಯಥೈಕಾತ್ಮ್ಯಾನುಭಾವಾನಾಂ ವಿಕಲ್ಪರಹಿತಃ ಸ್ವಯಮ್ ।
ಭೂಷಣಾಯುದ್ಧಲಿಂಗಾಖ್ಯಾ ಧತ್ತೇ ಶಕ್ತೀಃ ಸ್ವಮಾಯಯಾ ॥ 32 ॥

ತೇನೈವ ಸತ್ಯಮಾನೇನ ಸರ್ವಙ್ಞೋ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಃ ।
ಪಾತು ಸರ್ವೈಃ ಸ್ವರೂಪೈರ್ನಃ ಸದಾ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವಗಃ ॥ 33 ॥

ವಿದಿಕ್ಷು ದಿಕ್ಷೂರ್ಧ್ವಮಧಃ ಸಮಂತಾದಂತರ್ಬಹಿರ್ಭಗವಾನ್ ನಾರಸಿಂಹಃ ।
ಪ್ರಹಾಪಯಂಲ್ಲೋಕಭಯಂ ಸ್ವನೇನ ಗ್ರಸ್ತಸಮಸ್ತತೇಜಾಃ ॥ 34 ॥

ಮಘವನ್ನಿದಮಾಖ್ಯಾತಂ ವರ್ಮ ನಾರಯಣಾತ್ಮಕಮ್ ।
ವಿಜೇಷ್ಯಸ್ಯಂಜಸಾ ಯೇನ ದಂಶಿತೋ‌உಸುರಯೂಥಪಾನ್ ॥ 35 ॥

ಏತದ್ ಧಾರಯಮಾಣಸ್ತು ಯಂ ಯಂ ಪಶ್ಯತಿ ಚಕ್ಷುಷಾ ।
ಪದಾ ವಾ ಸಂಸ್ಪೃಶೇತ್ ಸದ್ಯಃ ಸಾಧ್ವಸಾತ್ ಸ ವಿಮುಚ್ಯತೇ ॥ 36 ॥

ನ ಕುತಶ್ಚಿತ ಭಯಂ ತಸ್ಯ ವಿದ್ಯಾಂ ಧಾರಯತೋ ಭವೇತ್ ।
ರಾಜದಸ್ಯುಗ್ರಹಾದಿಭ್ಯೋ ವ್ಯಾಘ್ರಾದಿಭ್ಯಶ್ಚ ಕರ್ಹಿಚಿತ್ ॥ 37 ॥

ಇಮಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಪುರಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕೌಶಿಕೋ ಧಾರಯನ್ ದ್ವಿಜಃ ।
ಯೋಗಧಾರಣಯಾ ಸ್ವಾಂಗಂ ಜಹೌ ಸ ಮರೂಧನ್ವನಿ ॥ 38 ॥

ತಸ್ಯೋಪರಿ ವಿಮಾನೇನ ಗಂಧರ್ವಪತಿರೇಕದಾ ।
ಯಯೌ ಚಿತ್ರರಥಃ ಸ್ತ್ರೀರ್ಭಿವೃತೋ ಯತ್ರ ದ್ವಿಜಕ್ಷಯಃ ॥ 39 ॥

ಗಗನಾನ್ನ್ಯಪತತ್ ಸದ್ಯಃ ಸವಿಮಾನೋ ಹ್ಯವಾಕ್ ಶಿರಾಃ ।
ಸ ವಾಲಖಿಲ್ಯವಚನಾದಸ್ಥೀನ್ಯಾದಾಯ ವಿಸ್ಮಿತಃ ।
ಪ್ರಾಸ್ಯ ಪ್ರಾಚೀಸರಸ್ವತ್ಯಾಂ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಧಾಮ ಸ್ವಮನ್ವಗಾತ್ ॥ 40 ॥

॥ ಶ್ರೀಶುಕ ಉವಾಚ ॥
ಯ ಇದಂ ಶೃಣುಯಾತ್ ಕಾಲೇ ಯೋ ಧಾರಯತಿ ಚಾದೃತಃ ।
ತಂ ನಮಸ್ಯಂತಿ ಭೂತಾನಿ ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವತೋ ಭಯಾತ್ ॥ 41 ॥

ಏತಾಂ ವಿದ್ಯಾಮಧಿಗತೋ ವಿಶ್ವರೂಪಾಚ್ಛತಕ್ರತುಃ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಬುಭುಜೇ ವಿನಿರ್ಜಿತ್ಯ‌உಮೃಧೇಸುರಾನ್ ॥ 42 ॥
॥ ಇತಿ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಕವಚಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ॥
( ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಸ್ಕಂಧ 6,ಅ । 8 )

Also Read:

Narayana Kavacham Lyrics in HindiTeluguTamil । Kannada । MalayalamBengaliEnglish

Narayana Kavacham Stotram Lyrics in Kannada

2 thoughts on “Narayana Kavacham Stotram Lyrics in Kannada

  1. Greetings . Happy to be able to recite the Narayana varma stotra. I was looking out for the same since a few months . Is there any way we can download it as I recite it everyday and its easier if I have to read on paper than on my laptop or phone.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top