Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Narayana Kavacham Stotram Lyrics in Telugu

Narayana Kavacham Lyrics in Telugu:

అంగన్యాసః
ఓం ఓం పాదయోః నమః ।
ఓం నం జానునోః నమః ।
ఓం మోమ్ ఊర్వోః నమః ।
ఓం నామ్ ఉదరే నమః ।
ఓం రాం హృది నమః ।
ఓం యమ్ ఉరసి నమః ।
ఓం ణాం ముఖే నమః ।
ఓం యం శిరసి నమః ।

కరన్యాసః
ఓం ఓం దక్షిణతర్జన్యామ్ నమః ।
ఓం నం దక్షిణమధ్యమాయామ్ నమః ।
ఓం మోం దక్షిణానామికాయామ్ నమః ।
ఓం భం దక్షిణకనిష్ఠికాయామ్ నమః ।
ఓం గం వామకనిష్ఠికాయామ్ నమః ।
ఓం వం వామానికాయామ్ నమః ।
ఓం తేం వామమధ్యమాయామ్ నమః ।
ఓం వాం వామతర్జన్యామ్ నమః ।
ఓం సుం దక్షిణాంగుష్ఠోర్ధ్వపర్వణి నమః ।
ఓం దేం దక్షిణాంగుష్ఠాధః పర్వణి నమః ।
ఓం వాం వామాంగుష్ఠోర్ధ్వపర్వణి నమః ।
ఓం యం వామాంగుష్ఠాధః పర్వణి నమః ।

విష్ణుషడక్షరన్యాసః%
ఓం ఓం హృదయే నమః ।
ఓం విం మూర్ధ్నై నమః ।
ఓం షం భ్రుర్వోర్మధ్యే నమః ।
ఓం ణం శిఖాయామ్ నమః ।
ఓం వేం నేత్రయోః నమః ।
ఓం నం సర్వసంధిషు నమః ।
ఓం మః ప్రాచ్యామ్ అస్త్రాయ ఫట్ ।
ఓం మః ఆగ్నేయ్యామ్ అస్త్రాయ ఫట్ ।
ఓం మః దక్షిణస్యామ్ అస్త్రాయ ఫట్ ।
ఓం మః నైఋత్యే అస్త్రాయ ఫట్ ।
ఓం మః ప్రతీచ్యామ్ అస్త్రాయ ఫట్ ।
ఓం మః వాయవ్యే అస్త్రాయ ఫట్ ।
ఓం మః ఉదీచ్యామ్ అస్త్రాయ ఫట్ ।
ఓం మః ఐశాన్యామ్ అస్త్రాయ ఫట్ ।
ఓం మః ఊర్ధ్వాయామ్ అస్త్రాయ ఫట్ ।
ఓం మః అధరాయామ్ అస్త్రాయ ఫట్ ।

శ్రీ హరిః

అథ శ్రీనారాయణకవచ

॥ రాజోవాచ ॥
యయా గుప్తః సహస్త్రాక్షః సవాహాన్ రిపుసైనికాన్|
క్రీడన్నివ వినిర్జిత్య త్రిలోక్యా బుభుజే శ్రియమ్ ॥ 1 ॥

భగవంస్తన్మమాఖ్యాహి వర్మ నారాయణాత్మకమ్|
యథాస్స్తతాయినః శత్రూన్ యేన గుప్తోస్జయన్మృధే ॥ 2 ॥

॥ శ్రీశుక ఉవాచ ॥
వృతః పురోహితోస్త్వాష్ట్రో మహేంద్రాయానుపృచ్ఛతే|
నారాయణాఖ్యం వర్మాహ తదిహైకమనాః శృణు ॥ 3 ॥

విశ్వరూప ఉవాచధౌతాంఘ్రిపాణిరాచమ్య సపవిత్ర ఉదఙ్ ముఖః|
కృతస్వాంగకరన్యాసో మంత్రాభ్యాం వాగ్యతః శుచిః ॥ 4 ॥

నారాయణమయం వర్మ సంనహ్యేద్ భయ ఆగతే|
పాదయోర్జానునోరూర్వోరూదరే హృద్యథోరసి ॥ 5 ॥

ముఖే శిరస్యానుపూర్వ్యాదోంకారాదీని విన్యసేత్|
ఓం నమో నారాయణాయేతి విపర్యయమథాపి వా ॥ 6 ॥

కరన్యాసం తతః కుర్యాద్ ద్వాదశాక్షరవిద్యయా|
ప్రణవాదియకారంతమంగుల్యంగుష్ఠపర్వసు ॥ 7 ॥

న్యసేద్ హృదయ ఓంకారం వికారమను మూర్ధని|
షకారం తు భ్రువోర్మధ్యే ణకారం శిఖయా దిశేత్ ॥ 8 ॥

వేకారం నేత్రయోర్యుంజ్యాన్నకారం సర్వసంధిషు|
మకారమస్త్రముద్దిశ్య మంత్రమూర్తిర్భవేద్ బుధః ॥ 9 ॥

సవిసర్గం ఫడంతం తత్ సర్వదిక్షు వినిర్దిశేత్|
ఓం విష్ణవే నమ ఇతి ॥ 10 ॥

ఆత్మానం పరమం ధ్యాయేద ధ్యేయం షట్శక్తిభిర్యుతమ్|
విద్యాతేజస్తపోమూర్తిమిమం మంత్రముదాహరేత ॥ 11 ॥

ఓం హరిర్విదధ్యాన్మమ సర్వరక్షాం న్యస్తాంఘ్రిపద్మః పతగేంద్రపృష్ఠే|
దరారిచర్మాసిగదేషుచాపాశాన్ దధానోస్ష్టగుణోస్ష్టబాహుః ॥ 12 ॥

జలేషు మాం రక్షతు మత్స్యమూర్తిర్యాదోగణేభ్యో వరూణస్య పాశాత్|
స్థలేషు మాయావటువామనోస్వ్యాత్ త్రివిక్రమః ఖే‌உవతు విశ్వరూపః ॥ 13 ॥

దుర్గేష్వటవ్యాజిముఖాదిషు ప్రభుః పాయాన్నృసింహో‌உసురయుథపారిః|
విముంచతో యస్య మహాట్టహాసం దిశో వినేదుర్న్యపతంశ్చ గర్భాః ॥ 14 ॥

రక్షత్వసౌ మాధ్వని యఙ్ఞకల్పః స్వదంష్ట్రయోన్నీతధరో వరాహః|
రామో‌உద్రికూటేష్వథ విప్రవాసే సలక్ష్మణోస్వ్యాద్ భరతాగ్రజోస్స్మాన్ ॥ 15 ॥

మాముగ్రధర్మాదఖిలాత్ ప్రమాదాన్నారాయణః పాతు నరశ్చ హాసాత్|
దత్తస్త్వయోగాదథ యోగనాథః పాయాద్ గుణేశః కపిలః కర్మబంధాత్ ॥ 16 ॥

సనత్కుమారో వతు కామదేవాద్ధయశీర్షా మాం పథి దేవహేలనాత్|
దేవర్షివర్యః పురూషార్చనాంతరాత్ కూర్మో హరిర్మాం నిరయాదశేషాత్ ॥ 17 ॥

ధన్వంతరిర్భగవాన్ పాత్వపథ్యాద్ ద్వంద్వాద్ భయాదృషభో నిర్జితాత్మా|
యఙ్ఞశ్చ లోకాదవతాజ్జనాంతాద్ బలో గణాత్ క్రోధవశాదహీంద్రః ॥ 18 ॥

ద్వైపాయనో భగవానప్రబోధాద్ బుద్ధస్తు పాఖండగణాత్ ప్రమాదాత్|
కల్కిః కలే కాలమలాత్ ప్రపాతు ధర్మావనాయోరూకృతావతారః ॥ 19 ॥

మాం కేశవో గదయా ప్రాతరవ్యాద్ గోవింద ఆసంగవమాత్తవేణుః|
నారాయణ ప్రాహ్ణ ఉదాత్తశక్తిర్మధ్యందినే విష్ణురరీంద్రపాణిః ॥ 20 ॥

దేవోస్పరాహ్ణే మధుహోగ్రధన్వా సాయం త్రిధామావతు మాధవో మామ్|
దోషే హృషీకేశ ఉతార్ధరాత్రే నిశీథ ఏకోస్వతు పద్మనాభః ॥ 21 ॥

శ్రీవత్సధామాపరరాత్ర ఈశః ప్రత్యూష ఈశో‌உసిధరో జనార్దనః|
దామోదరో‌உవ్యాదనుసంధ్యం ప్రభాతే విశ్వేశ్వరో భగవాన్ కాలమూర్తిః ॥ 22 ॥

చక్రం యుగాంతానలతిగ్మనేమి భ్రమత్ సమంతాద్ భగవత్ప్రయుక్తమ్|
దందగ్ధి దందగ్ధ్యరిసైన్యమాసు కక్షం యథా వాతసఖో హుతాశః ॥ 23 ॥

గదే‌உశనిస్పర్శనవిస్ఫులింగే నిష్పింఢి నిష్పింఢ్యజితప్రియాసి|
కూష్మాండవైనాయకయక్షరక్షోభూతగ్రహాంశ్చూర్ణయ చూర్ణయారీన్ ॥ 24 ॥

త్వం యాతుధానప్రమథప్రేతమాతృపిశాచవిప్రగ్రహఘోరదృష్టీన్|
దరేంద్ర విద్రావయ కృష్ణపూరితో భీమస్వనో‌உరేర్హృదయాని కంపయన్ ॥ 25 ॥

త్వం తిగ్మధారాసివరారిసైన్యమీశప్రయుక్తో మమ ఛింధి ఛింధి|
చర్మఞ్ఛతచంద్ర ఛాదయ ద్విషామఘోనాం హర పాపచక్షుషామ్ ॥ 26 ॥

యన్నో భయం గ్రహేభ్యో భూత్ కేతుభ్యో నృభ్య ఏవ చ|
సరీసృపేభ్యో దంష్ట్రిభ్యో భూతేభ్యోం‌உహోభ్య ఏవ వా ॥ 27 ॥

సర్వాణ్యేతాని భగన్నామరూపాస్త్రకీర్తనాత్|
ప్రయాంతు సంక్షయం సద్యో యే నః శ్రేయః ప్రతీపకాః ॥ 28 ॥

గరూడో భగవాన్ స్తోత్రస్తోభశ్ఛందోమయః ప్రభుః|
రక్షత్వశేషకృచ్ఛ్రేభ్యో విష్వక్సేనః స్వనామభిః ॥ 29 ॥

సర్వాపద్భ్యో హరేర్నామరూపయానాయుధాని నః|
బుద్ధింద్రియమనః ప్రాణాన్ పాంతు పార్షదభూషణాః ॥ 30 ॥

యథా హి భగవానేవ వస్తుతః సద్సచ్చ యత్|
సత్యనానేన నః సర్వే యాంతు నాశముపాద్రవాః ॥ 31 ॥

యథైకాత్మ్యానుభావానాం వికల్పరహితః స్వయమ్|
భూషణాయుద్ధలింగాఖ్యా ధత్తే శక్తీః స్వమాయయా ॥ 32 ॥

తేనైవ సత్యమానేన సర్వఙ్ఞో భగవాన్ హరిః|
పాతు సర్వైః స్వరూపైర్నః సదా సర్వత్ర సర్వగః ॥ 33 ॥

విదిక్షు దిక్షూర్ధ్వమధః సమంతాదంతర్బహిర్భగవాన్ నారసింహః|
ప్రహాపయఁల్లోకభయం స్వనేన గ్రస్తసమస్తతేజాః ॥ 34 ॥

మఘవన్నిదమాఖ్యాతం వర్మ నారయణాత్మకమ్|
విజేష్యస్యంజసా యేన దంశితో‌உసురయూథపాన్ ॥ 35 ॥

ఏతద్ ధారయమాణస్తు యం యం పశ్యతి చక్షుషా|
పదా వా సంస్పృశేత్ సద్యః సాధ్వసాత్ స విముచ్యతే ॥ 36 ॥

న కుతశ్చిత భయం తస్య విద్యాం ధారయతో భవేత్|
రాజదస్యుగ్రహాదిభ్యో వ్యాఘ్రాదిభ్యశ్చ కర్హిచిత్ ॥ 37 ॥

ఇమాం విద్యాం పురా కశ్చిత్ కౌశికో ధారయన్ ద్విజః|
యోగధారణయా స్వాంగం జహౌ స మరూధన్వని ॥ 38 ॥

తస్యోపరి విమానేన గంధర్వపతిరేకదా|
యయౌ చిత్రరథః స్త్రీర్భివృతో యత్ర ద్విజక్షయః ॥ 39 ॥

గగనాన్న్యపతత్ సద్యః సవిమానో హ్యవాక్ శిరాః|
స వాలఖిల్యవచనాదస్థీన్యాదాయ విస్మితః|
ప్రాస్య ప్రాచీసరస్వత్యాం స్నాత్వా ధామ స్వమన్వగాత్ ॥ 40 ॥

॥ శ్రీశుక ఉవాచ ॥
య ఇదం శృణుయాత్ కాలే యో ధారయతి చాదృతః|
తం నమస్యంతి భూతాని ముచ్యతే సర్వతో భయాత్ ॥ 41 ॥

ఏతాం విద్యామధిగతో విశ్వరూపాచ్ఛతక్రతుః|
త్రైలోక్యలక్ష్మీం బుభుజే వినిర్జిత్య‌உమృధేసురాన్ ॥ 42 ॥

॥ ఇతి శ్రీనారాయణకవచం సంపూర్ణమ్ ॥
( శ్రీమద్భాగవత స్కంధ 6,అ| 8 )

Also Read:

Narayana Kavacham Lyrics in Hindi | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali | English

Narayana Kavacham Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top