Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Narayana Kavacham Stotram Lyrics in Malayalam

Narayana Kavacham Lyrics in Malayalam:

അംഗന്യാസഃ
ഓം ഓം പാദയോഃ നമഃ ।
ഓം നം ജാനുനോഃ നമഃ ।
ഓം മോമ് ഊര്വോഃ നമഃ ।
ഓം നാമ് ഉദരേ നമഃ ।
ഓം രാം ഹൃദി നമഃ ।
ഓം യമ് ഉരസി നമഃ ।
ഓം ണാം മുഖേ നമഃ ।
ഓം യം ശിരസി നമഃ ।

കരന്യാസഃ
ഓം ഓം ദക്ഷിണതര്ജന്യാമ് നമഃ ।
ഓം നം ദക്ഷിണമധ്യമായാമ് നമഃ ।
ഓം മോം ദക്ഷിണാനാമികായാമ് നമഃ ।
ഓം ഭം ദക്ഷിണകനിഷ്ഠികായാമ് നമഃ ।
ഓം ഗം വാമകനിഷ്ഠികായാമ് നമഃ ।
ഓം വം വാമാനികായാമ് നമഃ ।
ഓം തേം വാമമധ്യമായാമ് നമഃ ।
ഓം വാം വാമതര്ജന്യാമ് നമഃ ।
ഓം സും ദക്ഷിണാങ്ഗുഷ്ഠോര്ധ്വപര്വണി നമഃ ।
ഓം ദേം ദക്ഷിണാങ്ഗുഷ്ഠാധഃ പര്വണി നമഃ ।
ഓം വാം വാമാങ്ഗുഷ്ഠോര്ധ്വപര്വണി നമഃ ।
ഓം യം വാമാങ്ഗുഷ്ഠാധഃ പര്വണി നമഃ ।

Narayana Kavacham
viṣṇuṣaḍakṣaranyasah%

വിഷ്ണുഷഡക്ഷരന്യാസഃ%
ഓം ഓം ഹൃദയേ നമഃ ।
ഓം വിം മൂര്ധ്നൈ നമഃ ।
ഓം ഷം ഭ്രുര്വോര്മധ്യേ നമഃ ।
ഓം ണം ശിഖായാമ് നമഃ ।
ഓം വേം നേത്രയോഃ നമഃ ।
ഓം നം സര്വസന്ധിഷു നമഃ ।
ഓം മഃ പ്രാച്യാമ് അസ്ത്രായ ഫട് ।
ഓം മഃ ആഗ്നേയ്യാമ് അസ്ത്രായ ഫട് ।
ഓം മഃ ദക്ഷിണസ്യാമ് അസ്ത്രായ ഫട് ।
ഓം മഃ നൈഋത്യേ അസ്ത്രായ ഫട് ।
ഓം മഃ പ്രതീച്യാമ് അസ്ത്രായ ഫട് ।
ഓം മഃ വായവ്യേ അസ്ത്രായ ഫട് ।
ഓം മഃ ഉദീച്യാമ് അസ്ത്രായ ഫട് ।
ഓം മഃ ഐശാന്യാമ് അസ്ത്രായ ഫട് ।
ഓം മഃ ഊര്ധ്വായാമ് അസ്ത്രായ ഫട് ।
ഓം മഃ അധരായാമ് അസ്ത്രായ ഫട് ।

ശ്രീ ഹരിഃ
അഥ ശ്രീനാരായണകവച

॥ രാജോവാച ॥
യയാ ഗുപ്തഃ സഹസ്ത്രാക്ഷഃ സവാഹാന് രിപുസൈനികാന് ।
ക്രീഡന്നിവ വിനിര്ജിത്യ ത്രിലോക്യാ ബുഭുജേ ശ്രിയമ് ॥ 1 ॥

ഭഗവംസ്തന്മമാഖ്യാഹി വര്മ നാരായണാത്മകമ് ।
യഥാസ്സ്തതായിനഃ ശത്രൂന് യേന ഗുപ്തോസ്ജയന്മൃധേ ॥ 2 ॥

॥ ശ്രീശുക ഉവാച ॥
വൃതഃ പുരോഹിതോസ്ത്വാഷ്ട്രോ മഹേന്ദ്രായാനുപൃച്ഛതേ ।
നാരായണാഖ്യം വര്മാഹ തദിഹൈകമനാഃ ശൃണു ॥ 3 ॥

വിശ്വരൂപ ഉവാചധൗതാങ്ഘ്രിപാണിരാചമ്യ സപവിത്ര ഉദങ് മുഖഃ ।
കൃതസ്വാങ്ഗകരന്യാസോ മന്ത്രാഭ്യാം വാഗ്യതഃ ശുചിഃ ॥ 4 ॥

നാരായണമയം വര്മ സംനഹ്യേദ് ഭയ ആഗതേ ।
പാദയോര്ജാനുനോരൂര്വോരൂദരേ ഹൃദ്യഥോരസി ॥ 5 ॥

മുഖേ ശിരസ്യാനുപൂര്വ്യാദോംകാരാദീനി വിന്യസേത് ।
ഓം നമോ നാരായണായേതി വിപര്യയമഥാപി വാ ॥ 6 ॥

കരന്യാസം തതഃ കുര്യാദ് ദ്വാദശാക്ഷരവിദ്യയാ ।
പ്രണവാദിയകാരന്തമങ്ഗുല്യങ്ഗുഷ്ഠപര്വസു ॥ 7 ॥

ന്യസേദ് ഹൃദയ ഓങ്കാരം വികാരമനു മൂര്ധനി ।
ഷകാരം തു ഭ്രുവോര്മധ്യേ ണകാരം ശിഖയാ ദിശേത് ॥ 8 ॥

വേകാരം നേത്രയോര്യുഞ്ജ്യാന്നകാരം സര്വസന്ധിഷു ।
മകാരമസ്ത്രമുദ്ദിശ്യ മന്ത്രമൂര്തിര്ഭവേദ് ബുധഃ ॥ 9 ॥

സവിസര്ഗം ഫഡന്തം തത് സര്വദിക്ഷു വിനിര്ദിശേത് ।
ഓം വിഷ്ണവേ നമ ഇതി ॥ 10 ॥

ആത്മാനം പരമം ധ്യായേദ ധ്യേയം ഷട്ശക്തിഭിര്യുതമ് ।
വിദ്യാതേജസ്തപോമൂര്തിമിമം മന്ത്രമുദാഹരേത ॥ 11 ॥

ഓം ഹരിര്വിദധ്യാന്മമ സര്വരക്ഷാം ന്യസ്താങ്ഘ്രിപദ്മഃ പതഗേന്ദ്രപൃഷ്ഠേ ।
ദരാരിചര്മാസിഗദേഷുചാപാശാന് ദധാനോസ്ഷ്ടഗുണോസ്ഷ്ടബാഹുഃ ॥ 12 ॥

ജലേഷു മാം രക്ഷതു മത്സ്യമൂര്തിര്യാദോഗണേഭ്യോ വരൂണസ്യ പാശാത് ।
സ്ഥലേഷു മായാവടുവാമനോസ്വ്യാത് ത്രിവിക്രമഃ ഖേ‌உവതു വിശ്വരൂപഃ ॥ 13 ॥

ദുര്ഗേഷ്വടവ്യാജിമുഖാദിഷു പ്രഭുഃ പായാന്നൃസിംഹോ‌உസുരയുഥപാരിഃ ।
വിമുഞ്ചതോ യസ്യ മഹാട്ടഹാസം ദിശോ വിനേദുര്ന്യപതംശ്ച ഗര്ഭാഃ ॥ 14 ॥

രക്ഷത്വസൗ മാധ്വനി യജ്ഞകല്പഃ സ്വദംഷ്ട്രയോന്നീതധരോ വരാഹഃ ।
രാമോ‌உദ്രികൂടേഷ്വഥ വിപ്രവാസേ സലക്ഷ്മണോസ്വ്യാദ് ഭരതാഗ്രജോസ്സ്മാന് ॥ 15 ॥

മാമുഗ്രധര്മാദഖിലാത് പ്രമാദാന്നാരായണഃ പാതു നരശ്ച ഹാസാത് ।
ദത്തസ്ത്വയോഗാദഥ യോഗനാഥഃ പായാദ് ഗുണേശഃ കപിലഃ കര്മബന്ധാത് ॥ 16 ॥

സനത്കുമാരോ വതു കാമദേവാദ്ധയശീര്ഷാ മാം പഥി ദേവഹേലനാത് ।
ദേവര്ഷിവര്യഃ പുരൂഷാര്ചനാന്തരാത് കൂര്മോ ഹരിര്മാം നിരയാദശേഷാത് ॥ 17 ॥

ധന്വന്തരിര്ഭഗവാന് പാത്വപഥ്യാദ് ദ്വന്ദ്വാദ് ഭയാദൃഷഭോ നിര്ജിതാത്മാ ।
യജ്ഞശ്ച ലോകാദവതാജ്ജനാന്താദ് ബലോ ഗണാത് ക്രോധവശാദഹീന്ദ്രഃ ॥ 18 ॥

ദ്വൈപായനോ ഭഗവാനപ്രബോധാദ് ബുദ്ധസ്തു പാഖണ്ഡഗണാത് പ്രമാദാത് ।
കല്കിഃ കലേ കാലമലാത് പ്രപാതു ധര്മാവനായോരൂകൃതാവതാരഃ ॥ 19 ॥

മാം കേശവോ ഗദയാ പ്രാതരവ്യാദ് ഗോവിന്ദ ആസങ്ഗവമാത്തവേണുഃ ।
നാരായണ പ്രാഹ്ണ ഉദാത്തശക്തിര്മധ്യന്ദിനേ വിഷ്ണുരരീന്ദ്രപാണിഃ ॥ 20 ॥

ദേവോസ്പരാഹ്ണേ മധുഹോഗ്രധന്വാ സായം ത്രിധാമാവതു മാധവോ മാമ് ।
ദോഷേ ഹൃഷീകേശ ഉതാര്ധരാത്രേ നിശീഥ ഏകോസ്വതു പദ്മനാഭഃ ॥ 21 ॥

ശ്രീവത്സധാമാപരരാത്ര ഈശഃ പ്രത്യൂഷ ഈശോ‌உസിധരോ ജനാര്ദനഃ ।
ദാമോദരോ‌உവ്യാദനുസന്ധ്യം പ്രഭാതേ വിശ്വേശ്വരോ ഭഗവാന് കാലമൂര്തിഃ ॥ 22 ॥

ചക്രം യുഗാന്താനലതിഗ്മനേമി ഭ്രമത് സമന്താദ് ഭഗവത്പ്രയുക്തമ് ।
ദന്ദഗ്ധി ദന്ദഗ്ധ്യരിസൈന്യമാസു കക്ഷം യഥാ വാതസഖോ ഹുതാശഃ ॥ 23 ॥

ഗദേ‌உശനിസ്പര്ശനവിസ്ഫുലിങ്ഗേ നിഷ്പിണ്ഢി നിഷ്പിണ്ഢ്യജിതപ്രിയാസി ।
കൂഷ്മാണ്ഡവൈനായകയക്ഷരക്ഷോഭൂതഗ്രഹാംശ്ചൂര്ണയ ചൂര്ണയാരീന് ॥ 24 ॥

ത്വം യാതുധാനപ്രമഥപ്രേതമാതൃപിശാചവിപ്രഗ്രഹഘോരദൃഷ്ടീന് ।
ദരേന്ദ്ര വിദ്രാവയ കൃഷ്ണപൂരിതോ ഭീമസ്വനോ‌உരേര്ഹൃദയാനി കമ്പയന് ॥ 25 ॥

ത്വം തിഗ്മധാരാസിവരാരിസൈന്യമീശപ്രയുക്തോ മമ ഛിന്ധി ഛിന്ധി ।
ചര്മഞ്ഛതചന്ദ്ര ഛാദയ ദ്വിഷാമഘോനാം ഹര പാപചക്ഷുഷാമ് ॥ 26 ॥

യന്നോ ഭയം ഗ്രഹേഭ്യോ ഭൂത് കേതുഭ്യോ നൃഭ്യ ഏവ ച ।
സരീസൃപേഭ്യോ ദംഷ്ട്രിഭ്യോ ഭൂതേഭ്യോം‌உഹോഭ്യ ഏവ വാ ॥ 27 ॥

സര്വാണ്യേതാനി ഭഗന്നാമരൂപാസ്ത്രകീര്തനാത് ।
പ്രയാന്തു സംക്ഷയം സദ്യോ യേ നഃ ശ്രേയഃ പ്രതീപകാഃ ॥ 28 ॥

ഗരൂഡോ ഭഗവാന് സ്തോത്രസ്തോഭശ്ഛന്ദോമയഃ പ്രഭുഃ ।
രക്ഷത്വശേഷകൃച്ഛ്രേഭ്യോ വിഷ്വക്സേനഃ സ്വനാമഭിഃ ॥ 29 ॥

സര്വാപദ്ഭ്യോ ഹരേര്നാമരൂപയാനായുധാനി നഃ ।
ബുദ്ധിന്ദ്രിയമനഃ പ്രാണാന് പാന്തു പാര്ഷദഭൂഷണാഃ ॥ 30 ॥

യഥാ ഹി ഭഗവാനേവ വസ്തുതഃ സദ്സച്ച യത് ।
സത്യനാനേന നഃ സര്വേ യാന്തു നാശമുപാദ്രവാഃ ॥ 31 ॥

യഥൈകാത്മ്യാനുഭാവാനാം വികല്പരഹിതഃ സ്വയമ് ।
ഭൂഷണായുദ്ധലിങ്ഗാഖ്യാ ധത്തേ ശക്തീഃ സ്വമായയാ ॥ 32 ॥

തേനൈവ സത്യമാനേന സര്വജ്ഞോ ഭഗവാന് ഹരിഃ ।
പാതു സര്വൈഃ സ്വരൂപൈര്നഃ സദാ സര്വത്ര സര്വഗഃ ॥ 33 ॥

വിദിക്ഷു ദിക്ഷൂര്ധ്വമധഃ സമന്താദന്തര്ബഹിര്ഭഗവാന് നാരസിംഹഃ ।
പ്രഹാപയംല്ലോകഭയം സ്വനേന ഗ്രസ്തസമസ്തതേജാഃ ॥ 34 ॥

മഘവന്നിദമാഖ്യാതം വര്മ നാരയണാത്മകമ് ।
വിജേഷ്യസ്യഞ്ജസാ യേന ദംശിതോ‌உസുരയൂഥപാന് ॥ 35 ॥

ഏതദ് ധാരയമാണസ്തു യം യം പശ്യതി ചക്ഷുഷാ ।
പദാ വാ സംസ്പൃശേത് സദ്യഃ സാധ്വസാത് സ വിമുച്യതേ ॥ 36 ॥

ന കുതശ്ചിത ഭയം തസ്യ വിദ്യാം ധാരയതോ ഭവേത് ।
രാജദസ്യുഗ്രഹാദിഭ്യോ വ്യാഘ്രാദിഭ്യശ്ച കര്ഹിചിത് ॥ 37 ॥

ഇമാം വിദ്യാം പുരാ കശ്ചിത് കൗശികോ ധാരയന് ദ്വിജഃ ।
യോഗധാരണയാ സ്വാങ്ഗം ജഹൗ സ മരൂധന്വനി ॥ 38 ॥

തസ്യോപരി വിമാനേന ഗന്ധര്വപതിരേകദാ ।
യയൗ ചിത്രരഥഃ സ്ത്രീര്ഭിവൃതോ യത്ര ദ്വിജക്ഷയഃ ॥ 39 ॥

ഗഗനാന്ന്യപതത് സദ്യഃ സവിമാനോ ഹ്യവാക് ശിരാഃ ।
സ വാലഖില്യവചനാദസ്ഥീന്യാദായ വിസ്മിതഃ ।
പ്രാസ്യ പ്രാചീസരസ്വത്യാം സ്നാത്വാ ധാമ സ്വമന്വഗാത് ॥ 40 ॥

॥ ശ്രീശുക ഉവാച ॥
യ ഇദം ശൃണുയാത് കാലേ യോ ധാരയതി ചാദൃതഃ ।
തം നമസ്യന്തി ഭൂതാനി മുച്യതേ സര്വതോ ഭയാത് ॥ 41 ॥

ഏതാം വിദ്യാമധിഗതോ വിശ്വരൂപാച്ഛതക്രതുഃ ।
ത്രൈലോക്യലക്ഷ്മീം ബുഭുജേ വിനിര്ജിത്യ‌உമൃധേസുരാന് ॥ 42 ॥

॥ ഇതി ശ്രീനാരായണകവചം സമ്പൂര്ണമ് ॥
( ശ്രീമദ്ഭാഗവത സ്കന്ധ 6,അ । 8 )

Also Read:

Narayana Kavacham Lyrics in HindiTeluguTamilKannada । Malayalam । BengaliEnglish

Narayana Kavacham Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top