Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Narayana Kavacham Stotram Lyrics in Tamil

Narayana Kavacham Lyrics in Tamil:

அம்கன்யாஸஃ
ஓம் ஓம் பாதயோஃ னமஃ ।
ஓம் னம் ஜானுனோஃ னமஃ ।
ஓம் மோம் ஊர்வோஃ னமஃ ।
ஓம் னாம் உதரே னமஃ ।
ஓம் ராம் ஹ்றுதி னமஃ ।
ஓம் யம் உரஸி னமஃ ।
ஓம் ணாம் முகே னமஃ ।
ஓம் யம் ஶிரஸி னமஃ ।

கரன்யாஸஃ
ஓம் ஓம் தக்ஷிணதர்ஜன்யாம் னமஃ ।
ஓம் னம் தக்ஷிணமத்யமாயாம் னமஃ ।
ஓம் மோம் தக்ஷிணானாமிகாயாம் னமஃ ।
ஓம் பம் தக்ஷிணகனிஷ்டிகாயாம் னமஃ ।
ஓம் கம் வாமகனிஷ்டிகாயாம் னமஃ ।
ஓம் வம் வாமானிகாயாம் னமஃ ।
ஓம் தேம் வாமமத்யமாயாம் னமஃ ।
ஓம் வாம் வாமதர்ஜன்யாம் னமஃ ।
ஓம் ஸும் தக்ஷிணாங்குஷ்டோர்த்வபர்வணி னமஃ ।
ஓம் தேம் தக்ஷிணாங்குஷ்டாதஃ பர்வணி னமஃ ।
ஓம் வாம் வாமாங்குஷ்டோர்த்வபர்வணி னமஃ ।
ஓம் யம் வாமாங்குஷ்டாதஃ பர்வணி னமஃ ।

விஷ்ணுஷடக்ஷரன்யாஸஃ%
ஓம் ஓம் ஹ்றுதயே னமஃ ।
ஓம் விம் மூர்த்னை னமஃ ।
ஓம் ஷம் ப்ருர்வோர்மத்யே னமஃ ।
ஓம் ணம் ஶிகாயாம் னமஃ ।
ஓம் வேம் னேத்ரயோஃ னமஃ ।
ஓம் னம் ஸர்வஸன்திஷு னமஃ ।
ஓம் மஃ ப்ராச்யாம் அஸ்த்ராய பட் ।
ஓம் மஃ ஆக்னேய்யாம் அஸ்த்ராய பட் ।
ஓம் மஃ தக்ஷிணஸ்யாம் அஸ்த்ராய பட் ।
ஓம் மஃ னைறுத்யே அஸ்த்ராய பட் ।
ஓம் மஃ ப்ரதீச்யாம் அஸ்த்ராய பட் ।
ஓம் மஃ வாயவ்யே அஸ்த்ராய பட் ।
ஓம் மஃ உதீச்யாம் அஸ்த்ராய பட் ।
ஓம் மஃ ஐஶான்யாம் அஸ்த்ராய பட் ।
ஓம் மஃ ஊர்த்வாயாம் அஸ்த்ராய பட் ।
ஓம் மஃ அதராயாம் அஸ்த்ராய பட் ।

ஶ்ரீ ஹரிஃ
அத ஶ்ரீனாராயணகவச

॥ ராஜோவாச ॥
யயா குப்தஃ ஸஹஸ்த்ராக்ஷஃ ஸவாஹான் ரிபுஸைனிகான் ।
க்ரீடன்னிவ வினிர்ஜித்ய த்ரிலோக்யா புபுஜே ஶ்ரியம் ॥ 1 ॥

பகவம்ஸ்தன்மமாக்யாஹி வர்ம னாராயணாத்மகம் ।
யதாஸ்ஸ்ததாயினஃ ஶத்ரூன் யேன குப்தோஸ்ஜயன்ம்றுதே ॥ 2 ॥

॥ ஶ்ரீஶுக உவாச ॥
வ்றுதஃ புரோஹிதோஸ்த்வாஷ்ட்ரோ மஹேன்த்ராயானுப்றுச்சதே ।
னாராயணாக்யம் வர்மாஹ ததிஹைகமனாஃ ஶ்றுணு ॥ 3 ॥

விஶ்வரூப உவாசதௌதாங்க்ரிபாணிராசம்ய ஸபவித்ர உதங் முகஃ ।
க்றுதஸ்வாங்ககரன்யாஸோ மன்த்ராப்யாம் வாக்யதஃ ஶுசிஃ ॥ 4 ॥

னாராயணமயம் வர்ம ஸம்னஹ்யேத் பய ஆகதே ।
பாதயோர்ஜானுனோரூர்வோரூதரே ஹ்றுத்யதோரஸி ॥ 5 ॥

முகே ஶிரஸ்யானுபூர்வ்யாதோம்காராதீனி வின்யஸேத் ।
ஓம் னமோ னாராயணாயேதி விபர்யயமதாபி வா ॥ 6 ॥

கரன்யாஸம் ததஃ குர்யாத் த்வாதஶாக்ஷரவித்யயா ।
ப்ரணவாதியகாரன்தமங்குல்யங்குஷ்டபர்வஸு ॥ 7 ॥

ன்யஸேத் ஹ்றுதய ஓங்காரம் விகாரமனு மூர்தனி ।
ஷகாரம் து ப்ருவோர்மத்யே ணகாரம் ஶிகயா திஶேத் ॥ 8 ॥

வேகாரம் னேத்ரயோர்யுஞ்ஜ்யான்னகாரம் ஸர்வஸன்திஷு ।
மகாரமஸ்த்ரமுத்திஶ்ய மன்த்ரமூர்திர்பவேத் புதஃ ॥ 9 ॥

ஸவிஸர்கம் படன்தம் தத் ஸர்வதிக்ஷு வினிர்திஶேத் ।
ஓம் விஷ்ணவே னம இதி ॥ 10 ॥

ஆத்மானம் பரமம் த்யாயேத த்யேயம் ஷட்ஶக்திபிர்யுதம் ।
வித்யாதேஜஸ்தபோமூர்திமிமம் மன்த்ரமுதாஹரேத ॥ 11 ॥

ஓம் ஹரிர்விதத்யான்மம ஸர்வரக்ஷாம் ன்யஸ்தாங்க்ரிபத்மஃ பதகேன்த்ரப்றுஷ்டே ।
தராரிசர்மாஸிகதேஷுசாபாஶான் ததானோஸ்ஷ்டகுணோஸ்ஷ்டபாஹுஃ ॥ 12 ॥

ஜலேஷு மாம் ரக்ஷது மத்ஸ்யமூர்திர்யாதோகணேப்யோ வரூணஸ்ய பாஶாத் ।
ஸ்தலேஷு மாயாவடுவாமனோஸ்வ்யாத் த்ரிவிக்ரமஃ கே‌உவது விஶ்வரூபஃ ॥ 13 ॥

துர்கேஷ்வடவ்யாஜிமுகாதிஷு ப்ரபுஃ பாயான்ன்றுஸிம்ஹோ‌உஸுரயுதபாரிஃ ।
விமுஞ்சதோ யஸ்ய மஹாட்டஹாஸம் திஶோ வினேதுர்ன்யபதம்ஶ்ச கர்பாஃ ॥ 14 ॥

ரக்ஷத்வஸௌ மாத்வனி யஜ்ஞகல்பஃ ஸ்வதம்ஷ்ட்ரயோன்னீததரோ வராஹஃ ।
ராமோ‌உத்ரிகூடேஷ்வத விப்ரவாஸே ஸலக்ஷ்மணோஸ்வ்யாத் பரதாக்ரஜோஸ்ஸ்மான் ॥ 15 ॥

மாமுக்ரதர்மாதகிலாத் ப்ரமாதான்னாராயணஃ பாது னரஶ்ச ஹாஸாத் ।
தத்தஸ்த்வயோகாதத யோகனாதஃ பாயாத் குணேஶஃ கபிலஃ கர்மபன்தாத் ॥ 16 ॥

ஸனத்குமாரோ வது காமதேவாத்தயஶீர்ஷா மாம் பதி தேவஹேலனாத் ।
தேவர்ஷிவர்யஃ புரூஷார்சனான்தராத் கூர்மோ ஹரிர்மாம் னிரயாதஶேஷாத் ॥ 17 ॥

தன்வன்தரிர்பகவான் பாத்வபத்யாத் த்வன்த்வாத் பயாத்றுஷபோ னிர்ஜிதாத்மா ।
யஜ்ஞஶ்ச லோகாதவதாஜ்ஜனான்தாத் பலோ கணாத் க்ரோதவஶாதஹீன்த்ரஃ ॥ 18 ॥

த்வைபாயனோ பகவானப்ரபோதாத் புத்தஸ்து பாகண்டகணாத் ப்ரமாதாத் ।
கல்கிஃ கலே காலமலாத் ப்ரபாது தர்மாவனாயோரூக்றுதாவதாரஃ ॥ 19 ॥

மாம் கேஶவோ கதயா ப்ராதரவ்யாத் கோவின்த ஆஸங்கவமாத்தவேணுஃ ।
னாராயண ப்ராஹ்ண உதாத்தஶக்திர்மத்யன்தினே விஷ்ணுரரீன்த்ரபாணிஃ ॥ 20 ॥

தேவோஸ்பராஹ்ணே மதுஹோக்ரதன்வா ஸாயம் த்ரிதாமாவது மாதவோ மாம் ।
தோஷே ஹ்றுஷீகேஶ உதார்தராத்ரே னிஶீத ஏகோஸ்வது பத்மனாபஃ ॥ 21 ॥

ஶ்ரீவத்ஸதாமாபரராத்ர ஈஶஃ ப்ரத்யூஷ ஈஶோ‌உஸிதரோ ஜனார்தனஃ ।
தாமோதரோ‌உவ்யாதனுஸன்த்யம் ப்ரபாதே விஶ்வேஶ்வரோ பகவான் காலமூர்திஃ ॥ 22 ॥

சக்ரம் யுகான்தானலதிக்மனேமி ப்ரமத் ஸமன்தாத் பகவத்ப்ரயுக்தம் ।
தன்தக்தி தன்தக்த்யரிஸைன்யமாஸு கக்ஷம் யதா வாதஸகோ ஹுதாஶஃ ॥ 23 ॥

கதே‌உஶனிஸ்பர்ஶனவிஸ்புலிங்கே னிஷ்பிண்டி னிஷ்பிண்ட்யஜிதப்ரியாஸி ।
கூஷ்மாண்டவைனாயகயக்ஷரக்ஷோபூதக்ரஹாம்ஶ்சூர்ணய சூர்ணயாரீன் ॥ 24 ॥

த்வம் யாதுதானப்ரமதப்ரேதமாத்றுபிஶாசவிப்ரக்ரஹகோரத்றுஷ்டீன் ।
தரேன்த்ர வித்ராவய க்றுஷ்ணபூரிதோ பீமஸ்வனோ‌உரேர்ஹ்றுதயானி கம்பயன் ॥ 25 ॥

த்வம் திக்மதாராஸிவராரிஸைன்யமீஶப்ரயுக்தோ மம சின்தி சின்தி ।
சர்மஞ்சதசன்த்ர சாதய த்விஷாமகோனாம் ஹர பாபசக்ஷுஷாம் ॥ 26 ॥

யன்னோ பயம் க்ரஹேப்யோ பூத் கேதுப்யோ ன்றுப்ய ஏவ ச ।
ஸரீஸ்றுபேப்யோ தம்ஷ்ட்ரிப்யோ பூதேப்யோம்‌உஹோப்ய ஏவ வா ॥ 27 ॥

ஸர்வாண்யேதானி பகன்னாமரூபாஸ்த்ரகீர்தனாத் ।
ப்ரயான்து ஸம்க்ஷயம் ஸத்யோ யே னஃ ஶ்ரேயஃ ப்ரதீபகாஃ ॥ 28 ॥

கரூடோ பகவான் ஸ்தோத்ரஸ்தோபஶ்சன்தோமயஃ ப்ரபுஃ ।
ரக்ஷத்வஶேஷக்றுச்ச்ரேப்யோ விஷ்வக்ஸேனஃ ஸ்வனாமபிஃ ॥ 29 ॥

ஸர்வாபத்ப்யோ ஹரேர்னாமரூபயானாயுதானி னஃ ।
புத்தின்த்ரியமனஃ ப்ராணான் பான்து பார்ஷதபூஷணாஃ ॥ 30 ॥

யதா ஹி பகவானேவ வஸ்துதஃ ஸத்ஸச்ச யத் ।
ஸத்யனானேன னஃ ஸர்வே யான்து னாஶமுபாத்ரவாஃ ॥ 31 ॥

யதைகாத்ம்யானுபாவானாம் விகல்பரஹிதஃ ஸ்வயம் ।
பூஷணாயுத்தலிங்காக்யா தத்தே ஶக்தீஃ ஸ்வமாயயா ॥ 32 ॥

தேனைவ ஸத்யமானேன ஸர்வஜ்ஞோ பகவான் ஹரிஃ ।
பாது ஸர்வைஃ ஸ்வரூபைர்னஃ ஸதா ஸர்வத்ர ஸர்வகஃ ॥ 33 ॥

விதிக்ஷு திக்ஷூர்த்வமதஃ ஸமன்தாதன்தர்பஹிர்பகவான் னாரஸிம்ஹஃ ।
ப்ரஹாபயம்ல்லோகபயம் ஸ்வனேன க்ரஸ்தஸமஸ்ததேஜாஃ ॥ 34 ॥

மகவன்னிதமாக்யாதம் வர்ம னாரயணாத்மகம் ।
விஜேஷ்யஸ்யஞ்ஜஸா யேன தம்ஶிதோ‌உஸுரயூதபான் ॥ 35 ॥

ஏதத் தாரயமாணஸ்து யம் யம் பஶ்யதி சக்ஷுஷா ।
பதா வா ஸம்ஸ்ப்றுஶேத் ஸத்யஃ ஸாத்வஸாத் ஸ விமுச்யதே ॥ 36 ॥

ன குதஶ்சித பயம் தஸ்ய வித்யாம் தாரயதோ பவேத் ।
ராஜதஸ்யுக்ரஹாதிப்யோ வ்யாக்ராதிப்யஶ்ச கர்ஹிசித் ॥ 37 ॥

இமாம் வித்யாம் புரா கஶ்சித் கௌஶிகோ தாரயன் த்விஜஃ ।
யோகதாரணயா ஸ்வாங்கம் ஜஹௌ ஸ மரூதன்வனி ॥ 38 ॥

தஸ்யோபரி விமானேன கன்தர்வபதிரேகதா ।
யயௌ சித்ரரதஃ ஸ்த்ரீர்பிவ்றுதோ யத்ர த்விஜக்ஷயஃ ॥ 39 ॥

ககனான்ன்யபதத் ஸத்யஃ ஸவிமானோ ஹ்யவாக் ஶிராஃ ।
ஸ வாலகில்யவசனாதஸ்தீன்யாதாய விஸ்மிதஃ ।
ப்ராஸ்ய ப்ராசீஸரஸ்வத்யாம் ஸ்னாத்வா தாம ஸ்வமன்வகாத் ॥ 40 ॥

॥ ஶ்ரீஶுக உவாச ॥
ய இதம் ஶ்றுணுயாத் காலே யோ தாரயதி சாத்றுதஃ ।
தம் னமஸ்யன்தி பூதானி முச்யதே ஸர்வதோ பயாத் ॥ 41 ॥

ஏதாம் வித்யாமதிகதோ விஶ்வரூபாச்சதக்ரதுஃ ।
த்ரைலோக்யலக்ஷ்மீம் புபுஜே வினிர்ஜித்ய‌உம்றுதேஸுரான் ॥ 42 ॥

॥ இதி ஶ்ரீனாராயணகவசம் ஸம்பூர்ணம் ॥
( ஶ்ரீமத்பாகவத ஸ்கன்த 6,அ । 8 )

Also Read:

Narayana Kavacham Lyrics in HindiTelugu । Tamil । KannadaMalayalamBengaliEnglish

Narayana Kavacham Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top