Home / Ashtottara Shatanama / Nityananda Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in English | Sri Nityananda Prabhu

Nityananda Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in English | Sri Nityananda Prabhu

Nityananda Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English:

nityanandastottarasatanamastotram
srimannityanandacandraya namah ।
nityanandamaham vande karne lambitamauktikam ।
caitanyagrajarupena pavitrikrtabhutalam ॥ 1 ॥

pranamya srijagannatham nityanandamahaprabhum ।
namnamastottarasatam pravaksyami mudakaram ॥ 2 ॥

nilambaradharah srimallaṅgalimusalapriyah ।
saṅkarsanascandravarno yadunam kulamaṅgalah ॥ 3 ॥

gopikaramano ramo vrndavanakalanidhih ।
kadambarisudhamatto gopagopiganavrtah ॥ 4 ॥

gopimandalamadhyastho rasatandavapanditah ।
ramaniramanah kami madaghurnitalocanah ॥ 5 ॥

rasotsavaparisranto gharmaniravrtananah ।
kalindibhedanotsahi nirakridakutuhalah ॥ 6 ॥

gaurasrayah samah santo mayamanusarupadhrk ।
nityanandavadhutasca yajnasutradharah sudhih ॥ 7 ॥

patitapranadah prthvipavano bhaktavatsalah ।
premanandamadonmattah brahmadinamagocarah ॥ 8 ॥

vanamaladharo hari rocanadivibhusitah ।
nagendrasundadordandasvarnakaṅkanamanditah ॥ 9 ॥

gaurabhaktirasollasascalaccancalanupurah ।
gajendragatilavanyasammohitajagajjanah ॥ 10 ॥

samvitasubhaliladhrgromancitakalevarah ।
ho ho dhvanisudhasisca mukhacandravirajitah ॥ 11 ॥

sindhurarunasusnigdhasubimbadharapallavah ।
svabhaktaganamadhyastho revatiprananayakah ॥ 12 ॥

lauhadandadharo srṅgi venupanih pratapavan ।
pracandakrtahuṅkaro mattah pasandamardanah ॥ 13 ॥

sarvabhaktimayo deva asramacaravarjitah ।
gunatito gunamayo gunavan nartanapriyah ॥ 14 ॥

trigunatma gunagrahi saguno guninam varah ।
yogi yogavidhata ca bhaktiyogapradarsakah ॥ 15 ॥

sarvasaktiprakasaṅgi mahanandamayo natah ।
sarvagamamayo dhiro jnanado muktidah prabhuh ॥ 16 ॥

gaudadesaparitrata premanandaprakasakah ।
premanandarasanandi radhikamantrado vibhuh ॥ 17 ॥

sarvamantrasvarupasca krsnaparyaṅkasundarah ।
rasajno rasadata ca rasabhokta rasasrayah ॥ 18 ॥

brahmesadimahendradyavanditasripadambujah ।
sahasramastakopeto rasatalasudhakarah ॥ 19 ॥

ksirodarnavasambhutah kundalaikavatamsakah ।
raktopaladharah subhro narayanaparayanah ॥ 20 ॥

aparamahimananto nrdosadarsanah sada ।
dayalurdurgatitrata krtanto dustadehinam ॥ 21 ॥

manjudasarathirviro laksmanah sarvavallabhah ।
sadojjvalo rasanandi vrndavanarasapradah ॥ 22 ॥

purnapremasudhasindhurnatyalilavisaradah ।
kotinduvaibhavah sriman jagadahladakarakah ॥ 23 ॥

gopalah sarvapalasca sarvagopavatamsakah ।
maghe masi site pakse trayodasyam tithau sada ॥ 24 ॥

uposanam pujanam ca srinityanandavasare ।
yadyat sah kurute kamam tattadeva labhennarah ॥ 25 ॥

asadhyarogayukto'pi mucyate gadabhisanat ।
aputrah sadhuputram ca labhate natra samsayah ॥ 26 ॥

nityanandasvarupasya namnamastottaram satam ।
yah pathet pratarutthaya sa labhedvanchitam dhruvam ॥ 27 ॥

iti sarvabhauma bhattacaryaviracitam
nityanandastottarasatanamastotram sampurnam ।

Also Read:

Nityananda Ashtottarashatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment