Home / Shiva Stotram / Panchabrahma Upanishat Lyrics in English

Panchabrahma Upanishat Lyrics in English

pa~nchabrahmopanishhat.h Lyrics in English:

brahmaadipa~nchabrahmaaNo yatra vishraantimaapnuyuH .
tadakhaNDasukhaakaara.n raamachandrapadaM bhaje ||
AUM saha naavavatu || saha nau bhunaktu || saha viirya.n karavaavahai ||
tejasvinaavadhiitamastu maa vidvishhaavahai ||
AUM shaantiH shaantiH shaantiH ||
hariH AUM ||
atha paippalaado bhagavaanbho kimaadau ki.n jaatamiti . sadyo jaatamiti .
kiM bhagava iti . aghora iti . kiM bhagava iti . vaamadeva iti .
ki.n vaa punarime bhagava iti . tatpurushha iti . ki.n vaa punarime bhagava iti .
sarveshhaa.n divyaanaa.n prerayitaa iishaana iti . iishaano bhuutabhavyasya
sarveshhaa.n devayoginaam.h . kati varNaaH . kati bhedaaH . kati shaktayaH .
yatsarva.n tadguhyam.h . tasmai namo mahaadevaaya mahaarudraaya provaacha
tasmai bhagavaanmaheshaH .
gopyaadgopyatara.n loke yadyasti shruNu shaakala .
sadyo jaataM mahii puushhaa ramaa brahmaH trivR^itsvaraH || 1 ||
R^igvedo gaarhapatya.n cha mantraaH saptasvaraastathaa .
varNaM piita.n kriyaa shaktiH sarvaabhiishhTaphalapradam.h || 2 ||
aghora.n salila.n chandra.n gaurii veda dvitiiyakam.h .
niirdaabha.n svara.n saandra.n dakshiNaagnirudaahR^itam.h || 3 ||
pa~nchaashadvarNasa.nyukta.n sthitirichchhakriyaanvitam.h .
shaktirakshaNasa.nyukta.n sarvaaghaughavinaashanam.h || 4 ||
sarvadushhTaprashamana.n sarvaishvaryaphalapradam.h .
vaamadeva mahaabodhadaayakaM paavanaatmakam.h || 5 ||
vidyaalokasamaayuktaM bhaanukoTisamaprabham.h .
prasanna.n saamavedaakhya.n naanaashhTakasamanvitam.h || 6 ||
dhiirasvaramadhiina.n chaavahaniiyamanuttamam.h .
j~naanasa.nhaarasa.nyukta.n shaktidvayasamanvitam.h || 7 ||
varNa.n shukla.n tamomishraM puurNabodhakara.n svayam.h .
dhaamatrayaniyantaara.n dhaamatrayasamanvitam.h || 8 ||
sarvasaubhaagyada.n nR^INaa.n sarvakarmaphalapradam.h .
ashhTaaksharasamaayuktamashhTapatraantarasthitam.h || 9 ||
yattatpurushhaM prokta.n vaayumaNDalasa.nvR^itam.h .
pa~nchaagninaa samaayuktaM mantrashaktiniyaamakam.h || 10 ||
pa~nchaashatsvaravarNaakhyamatharvavedasvaruupakam.h .
koTikoTigaNaadhyakshaM brahmaaNDaakhaNDavigraham.h || 11 ||
varNa.n rakta.n kaamada.n cha sarvaadhivyaadhibheshhajam.h .
sR^ishhTisthitilayaadiinaa.n kaaraNa.n sarvashaktidhR^ik.h || 12 ||
avasthaatritayaatiita.n turiiyaM brahmasa.nj~nitam.h .
brahmavishhNvaadibhiH sevya.n sarveshhaa.n janakaM param.h || 13 ||
iishaanaM parama.n vidyaatprerakaM buddhisaakshiNam.h .
aakaashaatmakamavyaktamo~Nkaarasvarabhuushhitam.h || 14 ||
sarvadevamaya.n shaanta.n shaantyatiita.n svaraadbahiH .
akaaraadisvaraadhyakshamaakaashamayavigraham.h || 15 ||
pa~nchakR^ityaniyantaaraM pa~nchabrahmaatmakaM bR^ihat.h .
pa~nchabrahmopasa.nhaara.n kR^itvaa svaatmani sa.nsthitaH || 16 ||
svamaayaavaibhavaansarvaansa.nhR^itya svaatmani sthitaH .
pa~nchabrahmaatmakaatiito bhaasate svasvatejasaa || 17 ||
aadaavante cha madhye cha bhaasase naanyahetunaa .
maayayaa mohitaaH shambhormahaadeva.n jagadgurum.h || 18 ||
na jaananti suraaH sarve sarvakaaraNakaaraNam.h .
na sandR^ishe tishhThati ruupamasya paraatparaM purushha.n vishvadhaama || 19 ||
yena prakaashate vishva.n yatraiva praviliiyate .
tadbrahma parama.n shaanta.n tadbrahmaasmi paramaM padam.h || 20 ||
pa~nchabrahma para.n vidyaatsadyojaataadipuurvakam.h .
dR^ishyate shruuyate yachcha pa~nchabrahmaatmaka.n svayam.h || 21 ||
pa~nchadhaa vartamaana.n taM brahmakaaryamiti smR^itam.h .
brahmakaaryamiti j~naatvaa iishaanaM pratipadyate || 22 ||
pa~nchabrahmaatmaka.n sarva.n svaatmani pravilaapya cha .
so.ahamasmiiti jaaniiyaadvidvaanbrahmaa.amR^ito bhavet.h || 23 ||
ityetadbrahma jaaniiyaadyaH sa mukto na sa.nshayaH .
pa~nchaaksharamaya.n shambhuM parabrahmasvaruupiNam.h || 24 ||
nakaaraadiyakaaraanta.n j~naatvaa pa~nchaakshara.n japet.h .
sarvaM pa~nchaatmaka.n vidyaatpa~nchabrahmaatmatattvataH || 25 ||
pa~nchabrahmaatmikii.n vidyaa.n yo.adhiite bhaktibhaavitaH .
sa pa~nchaatmakataametya bhaasate pa~nchadhaa svayam.h || 26 ||
evamuktvaa mahaadevo gaalavasya mahaatmanaH .
kR^ipaa.n chakaara tatraiva svaantardhimagamatsvayam.h || 27 ||
yasya shravaNamaatreNaashrutameva shrutaM bhavet.h .
amata.n cha mata.n j~naatamavij~naata.n cha shaakala || 28 ||
ekenaiva tu piNDena mR^ittikaayaashcha gautama .
vij~naataM mR^iNmaya.n sarvaM mR^idabhinna.n hi kaayakam.h || 29 ||
ekena lohamaNinaa sarva.n lohamaya.n yathaa .
vij~naata.n syaadathaikena nakhaanaa.n kR^intanena cha || 30 ||
sarva.n kaarshhNaayasa.n j~naata.n tadabhinna.n svabhaavataH .
kaaraNaabhinnaruupeNa kaarya.n kaaraNameva hi || 31 ||
tadruupeNa sadaa satyaM bhedenoktirmR^ishhaa khalu .
tachcha kaaraNameka.n hi na bhinna.n nobhayaatmakam.h || 32 ||
bhedaH sarvatra mithyaiva dharmaaderaniruupaNaat.h .
atashcha kaaraNa.n nityamekamevaadvaya.n khalu || 33 ||
atra kaaraNamadvaita.n shuddhachaitanyameva hi .
asminbrahmapure veshma dahara.n yadidaM mune || 34 ||
puNDariika.n tu tanmadhye aakaasho daharo.asti tat.h .
sa shivaH sachchidaanandaH so.anveshhTavyo mumukshibhiH || 35 ||
aya.n hR^idi sthitaH saakshii sarveshhaamavisheshhataH .
tenaaya.n hR^idayaM proktaH shivaH sa.nsaaramochakaH || 36 ||
ityupanishhat.h ||
AUM saha naavavatu || saha nau bhunaktu || saha viirya.n karavaavahai ||
tejasvinaavadhiitamastu maa vidvishhaavahai ||

AUM shaantiH shaantiH shaantiH ||
iti pa~nchabrahmopanishhatsamaaptaa ||

Add Comment

Click here to post a comment