Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Pingala Gita Lyrics in Gujarati

Pingala Geetaa in Gujarati:

॥ પિઙ્ગલાગીતા ॥

અધ્યાયઃ ૧૬૮
ય્
ધર્માઃ પિતામહેનોક્તા રાજધર્માશ્રિતાઃ શુભાઃ ।
ધર્મમાશ્રમિણાં શ્રેષ્ઠં વક્તુમર્હસિ પાર્થિવ ॥ ૧ ॥

ભીષ્મોવાચ
સર્વત્ર વિહિતો ધર્મઃ સ્વર્ગ્યઃ સત્યફલં તપઃ ।
બહુ દ્વારસ્ય ધર્મસ્ય નેહાસ્તિ વિફલા ક્રિયા ॥ ૨ ॥

યસ્મિન્યસ્મિંસ્તુ વિનયે યો યો યાતિ વિનિશ્ચયમ્ ।
સ તમેવાભિજાનાતિ નાન્યં ભરતસત્તમ ॥ ૩ ॥

યથા યથા ચ પર્યેતિ લોકતન્ત્રમસારવત્ ।
તથા તથા વિરાગોઽત્ર જાયતે નાત્ર સંશયઃ ॥ ૪ ॥

એવં વ્યવસિતે લોકે બહુદોષે યુધિષ્ઠિર ।
આત્મમોક્ષનિમિત્તં વૈ યતેત મતિમાન્નરઃ ॥ ૫ ॥

ય્
નષ્ટે ધને વા દારે વા પુત્રે પિતરિ વા મૃતે ।
યયા બુદ્ધ્યા નુદેચ્છોકં તન્મે બ્રૂહિ પિતામહ ॥ ૬ ॥

ભીષ્મોવાચ
નષ્ટે ધને વા દારે વા પુત્રે પિતરિ વા મૃતે ।
અહો દુઃખમિતિ ધ્યાયઞ્શોકસ્યાપચિતિં ચરેત્ ॥ ૭ ॥

અત્રાપ્યુદાહરન્તીમમિતિહાસં પુરાતનમ્ ।
યથા સેનજિતં વિપ્રઃ કશ્ચિદિત્યબ્રવીદ્વચઃ ॥ ૮ ॥

પુત્રશોકાભિસન્તપ્તં રાજાનં શોકવિહ્વલમ્ ।
વિષન્નવદનં દૃષ્ટ્વા વિપ્રો વચનમબ્રવીત્ ॥ ૯ ॥

કિં નુ ખલ્વસિ મૂઢસ્ત્વં શોચ્યઃ કિમનુશોચસિ ।
યદા ત્વામપિ શોચન્તઃ શોચ્યા યાસ્યન્તિ તાં ગતિમ્ ॥ ૧૦ ॥

ત્વં ચૈવાહં ચ યે ચાન્યે ત્વાં રાજન્પર્યુપાસતે ।
સર્વે તત્ર ગમિષ્યામો યત એવાગતા વયમ્ ॥ ૧૧ ॥

સેનાજિતોવાચ
કા બુદ્ધિઃ કિં તપો વિપ્ર કઃ સમાધિસ્તપોધન ।
કિં જ્ઞાનં કિં શ્રુતં વા તે યત્પ્રાપ્ય ન વિષીદસિ ॥ ૧૨ ॥

બ્રાહ્મણોવાચ
પશ્ય ભૂતાનિ દુઃખેન વ્યતિષક્તાનિ સર્વશઃ ।
આત્માપિ ચાયં ન મમ સર્વા વા પૃથિવી મમ ॥ ૧૩ ॥

યથા મમ તથાન્યેષામિતિ બુદ્ધ્યા ન મે વ્યથા ।
એતાં બુદ્ધિમહં પ્રાપ્ય ન પ્રહૃષ્યે ન ચ વ્યથે ॥ ૧૪ ॥

યથા કાષ્ઠં ચ કાષ્ઠં ચ સમેયાતાં મહોદધૌ ।
સમેત્ય ચ વ્યપેયાતાં તદ્વદ્ભૂતસમાગમઃ ॥ ૧૫ ॥

એવં પુત્રાશ્ચ પૌત્રાશ્ચ જ્ઞાતયો બાન્ધવાસ્તથા ।
તેષુ સ્નેહો ન કર્તવ્યો વિપ્રયોગો હિ તૈર્ધ્રુવમ્ ॥ ૧૬ ॥

અદર્શનાદાપતિતઃ પુનશ્ચાદર્શનં ગતઃ ।
ન ત્વાસૌ વેદ ન ત્વં તં કઃ સન્કમનુશોચસિ ॥ ૧૭ ॥

તૃષ્ણાર્તિ પ્રભવં દુઃખં દુઃખાર્તિ પ્રભવં સુખમ્ ।
સુખાત્સઞ્જાયતે દુઃખમેવમેતત્પુનઃ પુનઃ ।
સુખસ્યાનન્તરં દુઃખં દુઃખસ્યાનન્તરં સુખમ્ ॥ ૧૮ ॥

સુખાત્ત્વં દુઃખમાપન્નઃ પુનરાપત્સ્યસે સુખમ્ ।
ન નિત્યં લભતે દુઃખં ન નિત્યં લભતે સુખમ્ ॥ ૧૯ ॥

નાલં સુખાય સુહૃદો નાલં દુઃખાય શત્રવઃ ।
ન ચ પ્રજ્ઞાલમર્થાનાં ન સુખાનામલં ધનમ્ ॥ ૨૦ ॥

ન બુદ્ધિર્ધનલાભાય ન જાદ્યમસમૃદ્ધયે ।
લોકપર્યાય વૃત્તાન્તં પ્રાજ્ઞો જાનાતિ નેતરઃ ॥ ૨૧ ॥

બુદ્ધિમન્તં ચ મૂઢં ચ શૂરં ભીરું જદં કવિમ્ ।
દુર્બલં બલવન્તં ચ ભાગિનં ભજતે સુખમ્ ॥ ૨૨ ॥

ધેનુર્વત્સસ્ય ગોપસ્ય સ્વામિનસ્તસ્કરસ્ય ચ ।
પયઃ પિબતિ યસ્તસ્યા ધેનુસ્તસ્યેતિ નિશ્ચયઃ ॥ ૨૩ ॥

યે ચ મૂઢતમા લોકે યે ચ બુદ્ધેઃ પરં ગતાઃ ।
તે નરાઃ સુખમેધન્તે ક્લિશ્યત્યન્તરિતો જનઃ ॥ ૨૪ ॥

અન્ત્યેષુ રેમિરે ધીરા ન તે મધ્યેષુ રેમિરે ।
અન્ત્ય પ્રાપ્તિં સુખામાહુર્દુઃખમન્તરમન્તયોઃ ॥ ૨૫ ॥

યે તુ બુદ્ધિસુખં પ્રાપ્તા દ્વન્દ્વાતીતા વિમત્સરાઃ ।
તાન્નૈવાર્થા ન ચાનર્થા વ્યથયન્તિ કદા ચન ॥ ૨૬ ॥

અથ યે બુદ્ધિમપ્રાપ્તા વ્યતિક્રાન્તાશ્ચ મૂઢતામ્ ।
તેઽતિવેલં પ્રહૃષ્યન્તિ સન્તાપમુપયાન્તિ ચ ॥ ૨૭ ॥

નિત્યપ્રમુદિતા મૂઢા દિવિ દેવગણા ઇવ ।
અવલેપેન મહતા પરિદૃબ્ધા વિચેતસઃ ॥ ૨૮ ॥

સુખં દુઃખાન્તમાલસ્યં દુઃખં દાક્ષ્યં સુખોદયમ્ ।
ભૂતિશ્ચૈવ શ્રિયા સાર્ધં દક્ષે વસતિ નાલસે ॥ ૨૯ ॥

સુખં વા યદિ વા દુઃખં દ્વેષ્યં વા યદિ વા પ્રિયમ્ ।
પ્રાપ્તં પ્રાપ્તમુપાસીત હૃદયેનાપરાજિતઃ ॥ ૩૦ ॥

શોકસ્થાન સહસ્રાણિ હર્ષસ્થાન શતાનિ ચ ।
દિવસે દિવસે મૂઢમાવિશન્તિ ન પણ્ડિતમ્ ॥ ૩૧ ॥

બુદ્ધિમન્તં કૃતપ્રજ્ઞં શુશ્રૂસુમનસૂયકમ્ ।
દાન્તં જિતેન્દ્રિયં ચાપિ શોકો ન સ્પૃશતે નરમ્ ॥ ૩૨ ॥

એતાં બુદ્ધિં સમાસ્થાય ગુપ્તચિત્તશ્ચરેદ્બુધઃ ।
ઉદયાસ્તમયજ્ઞં હિ ન શોકઃ સ્પ્રસ્તુમર્હતિ ॥ ૩૩ ॥

યન્નિમિત્તં ભવેચ્છોકસ્ત્રાસો વા દુઃખમેવ વા ।
આયાસો વા યતોમૂલસ્તદેકાઙ્ગમપિ ત્યજેત્ ॥ ૩૪ ॥

યદ્યત્ત્યજતિ કામાનાં તત્સુખસ્યાભિપૂર્યતે ।
કામાનુસારી પુરુષઃ કામાનનુ વિનશ્યતિ ॥ ૩૫ ॥

યચ્ચ કામસુખં લોકે યચ્ચ દિવ્યં મહત્સુખમ્ ।
તૃષ્ણા ક્ષયસુખસ્યૈતે નાર્હતઃ સોદશીં કલામ્ ॥ ૩૬ ॥

પૂર્વદેહકૃતં કર્મ શુભં વા યદિ વાશુભમ્ ।
પ્રાજ્ઞં મૂઢં તથા શૂરં ભજતે યાદૃશં કૃતમ્ ॥ ૩૭ ॥

એવમેવ કિલૈતાનિ પ્રિયાણ્યેવાપ્રિયાણિ ચ ।
જીવેષુ પરિવર્તન્તે દુઃખાનિ ચ સુખાનિ ચ ॥ ૩૮ ॥

તદેવં બુદ્ધિમાસ્થાય સુખં જીવેદ્ગુણાન્વિતઃ ।
સર્વાન્કામાઞ્જુગુપ્સેત સઙ્ગાન્કુર્વીત પૃષ્ઠતઃ ।
વૃત્ત એષ હૃદિ પ્રૌધો મૃત્યુરેષ મનોમયઃ ॥ ૩૯ ॥

યદા સંહરતે કામાન્કૂર્મોઽઙ્ગાનીવ સર્વશઃ ।
તદાત્મજ્યોતિરાત્મા ચ આત્મન્યેવ પ્રસીદતિ ॥ ૪૦ ॥

કિં ચિદેવ મમત્વેન યદા ભવતિ કલ્પિતમ્ ।
તદેવ પરિતાપાર્થં સર્વં સમ્પદ્યતે તદા ॥ ૪૧ ॥

ન બિભેતિ યદા ચાયં યદા ચાસ્માન્ન બિભ્યતિ ।
યદા નેચ્છતિ ન દ્વેષ્ટિ બ્રહ્મ સમ્પદ્યતે તદા ॥ ૪૨ ॥

ઉભે સત્યાનૃતે ત્યક્ત્વા શોકાનન્દૌ ભયાભયે ।
પ્રિયાપ્રિયે પરિત્યજ્ય પ્રશાન્તાત્મા ભવિષ્યસિ ॥ ૪૩ ॥

યદા ન કુરુતે ધીરઃ સર્વભૂતેષુ પાપકમ્ ।
કર્મણા મનસા વાચા બ્રહ્મ સમ્પદ્યતે તદા ॥ ૪૪ ॥

યા દુસ્ત્યજા દુર્મતિભિર્યા ન જીર્યતિ જીર્યતઃ ।
યોઽસૌ પ્રાણાન્તિકો રોગસ્તાં તૃષ્ણાં ત્યજતઃ સુખમ્ ॥ ૪૫ ॥

અત્ર પિઙ્ગલયા ગીતા ગાથાઃ શ્રૂયન્તિ પાર્થિવ ।
યથા સા કૃચ્છ્રકાલેઽપિ લેભે ધર્મં સનાતનમ્ ॥ ૪૬ ॥

સઙ્કેતે પિઙ્ગલા વેશ્યા કાન્તેનાસીદ્વિનાકૃતા ।
અથ કૃચ્છ્રગતા શાન્તાં બુદ્ધિમાસ્થાપયત્તદા ॥ ૪૭ ॥

પિન્ગલા
ઉન્મત્તાહમનુન્મત્તં કાન્તમન્વવસં ચિરમ્ ।
અન્તિકે રમણં સન્તં નૈનમધ્યગમં પુરા ॥ ૪૮ ॥

એકસ્થૂનં નવદ્વારમપિધાસ્યામ્યગારકમ્ ।
કા હિ કાન્તમિહાયાન્તમયં કાન્તેતિ મન્સ્યતે ॥ ૪૯ ॥

અકામાઃ કામરૂપેણ ધૂર્તા નરકરૂપિણઃ ।
ન પુનર્વઞ્ચયિષ્યન્તિ પ્રતિબુદ્ધાસ્મિ જાગૃમિ ॥ ૫૦ ॥

અનર્થોઽપિ ભવત્યર્થો દૈવાત્પૂર્વકૃતેન વા ।
સમ્બુદ્ધાહં નિરાકારા નાહમદ્યાજિતેન્દ્રિયા ॥ ૫૧ ॥

સુખં નિરાશઃ સ્વપિતિ નૈરાશ્યં પરમં સુખમ્ ।
આશામનાશાં કૃત્વા હિ સુખં સ્વપિતિ પિઙ્ગલા ॥ ૫૨ ॥

ભીષ્મોવાચ
એતૈશ્ચાન્યૈશ્ચ વિપ્રસ્ય હેતુમદ્ભિઃ પ્રભાષિતૈઃ ।
પર્યવસ્થાપિતો રાજા સેનજિન્મુમુદે સુખમ્ ॥ ૫૩ ॥

॥ ઇતિ પિઙ્ગલાગીતા સમાપ્તા ॥

Also Read:

Pingala Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Pingala Gita Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top