Home / Ashtaka / Shankara Ashtakam Lyrics in English

Shankara Ashtakam Lyrics in English

Shankarashtakam in English:

sri Ganesaya namah ।

sir sajataganabharam garalaharam samastasamharam ।
kailasadriviharam param bhavavaridheraham vande ॥ 1 ॥

candrakalojjvalabhalam kanthavyalam jagattrayipalam ।
krtanaramastakamalam kalam kalasya komalam vande ॥ 2 ॥

kopeksanahatakamam svatmaramam nagendrajavamam ।
samsrtisokaviramam syamam kanthena karanam vande ॥ 3 ॥

katitatavilasitanagam khanditayagam mahadbhutatyagam ।
vigatavisayarasaragam bhagam yajnesu bibhratam vande ॥ 4 ॥

tripuradikadanujantam girijakantam sadaiva samsantam ।
lilavijitakrtantam bhantam svantepu dehinam vande ॥ 5 ॥

surasaridaplutakesam tridasakulesam hrdalayavesam ।
vigatasesaklesam desam sarvestasampadam vande ॥ 6 ॥

karatalakalitapinakam vigatajarakam sukarmanam pakam ।
parapadavitavarakam nakaṅgamapugavanditam vande ॥ 7 ॥

bhutivibhusitakayam dustaramayam vivarjitapayam ।
pramathasamuhasahayam sayam pratarnirantaram vande ॥ 8 ॥

yastupadastakametadbrahmanandena nirmitam nityam ।
pathati samahitacetah prapnotyante sa saivameva padam ॥ 9 ॥

iti srimatparamahamsasvamibrahmanandaviracitam srisaṅkarastakam sampurnam ।

Add Comment

Click here to post a comment