Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shankara Ashtakam Lyrics in English

Shankara Ashtakam Lyrics in English

38 Views

Shankarashtakam in English:

sri Ganesaya namah ।

sir sajataganabharam garalaharam samastasamharam ।
kailasadriviharam param bhavavaridheraham vande ॥ 1 ॥

candrakalojjvalabhalam kanthavyalam jagattrayipalam ।
krtanaramastakamalam kalam kalasya komalam vande ॥ 2 ॥

kopeksanahatakamam svatmaramam nagendrajavamam ।
samsrtisokaviramam syamam kanthena karanam vande ॥ 3 ॥

katitatavilasitanagam khanditayagam mahadbhutatyagam ।
vigatavisayarasaragam bhagam yajnesu bibhratam vande ॥ 4 ॥

tripuradikadanujantam girijakantam sadaiva samsantam ।
lilavijitakrtantam bhantam svantepu dehinam vande ॥ 5 ॥

surasaridaplutakesam tridasakulesam hrdalayavesam ।
vigatasesaklesam desam sarvestasampadam vande ॥ 6 ॥

karatalakalitapinakam vigatajarakam sukarmanam pakam ।
parapadavitavarakam nakaṅgamapugavanditam vande ॥ 7 ॥

bhutivibhusitakayam dustaramayam vivarjitapayam ।
pramathasamuhasahayam sayam pratarnirantaram vande ॥ 8 ॥

yastupadastakametadbrahmanandena nirmitam nityam ।
pathati samahitacetah prapnotyante sa saivameva padam ॥ 9 ॥

iti srimatparamahamsasvamibrahmanandaviracitam srisaṅkarastakam sampurnam ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *