Home / Ashtottara Shatanama / Shri Bala Ashtottara Shatanama Stotram 4 Lyrics in Tamil | Shakthi Slokas

Shri Bala Ashtottara Shatanama Stotram 4 Lyrics in Tamil | Shakthi Slokas

Sri Bala Ashtottarashatanama Stotram 4 Lyrics in Tamil:

ஶ்ரீபா³லாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் 4
அக³ஸ்த்ய உவாச-
ஹயக்³ரீவ த³யாஸிந்தோ⁴ ப⁴க³வந்ப⁴க்தவத்ஸல ।
பா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ர்யா நாம்நாமஷ்டோத்தரம் ஶுப⁴ம் ॥

வத³ஸ்வ மே த்வம் க்ருʼபயா யேந ஜ்ஞாநம் ப்ரவர்ததே ॥ 1
ஹயக்³ரீவ உவாச -
ஶ்ருʼணு ஸம்யக்ப்ரவக்ஷ்யாமி ஶ்ரீபா³லாஷ்டோத்தரம் ஶதம் ।
ஸர்வவித்³யாத்மகம் ஜ்ஞேயம் ஶ்ரீபா³லாப்ரீதிதா³யகம் ॥ 2
அஸ்ய ஶ்ரீபா³லாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய த³க்ஷிணாமூர்தி: ருʼஷி: ।
அநுஷ்டுப் ச²ந்த:³ । பா³லாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ தே³வதா ।
ஐம் பீ³ஜம் । க்லீம் ஶக்தி: । ஸௌ: கீலகம் ।
ஶ்ரீபா³லாப்ரித்யர்தே² நாமபாராயணே விநியோக:³ ।
மூலேந கராங்க³ந்யாஸௌ ।

த்⁴யாநம் -
உத³ஞ்சத்³தி³நேஶப்ரபஞ்ச ப்ரகாஶாம்
உதூ³டே⁴ந்து³ரே கா²முதா³ராம் த்ரிணேத்ராம் ।
வஹந்தீம் வராபீ⁴திகோஶாக்ஷமாலா:
வஹந்தீம் ஸ்பு²டே ஹல்லகே நௌமி பா³லாம் ॥ 1 var 1 மாலாஸ்ருʼணீபுஸ்தகபாஶஹஸ்தாம் பா³லாம் ப⁴ஜேঽஹம் லலிதாம் குமாரீம் ।
லமித்யாதி³ பஞ்ச பூஜா: ।
(குமாரகாமேஶ்வரகேலிலோலாம் நமாமி கௌ³ரீம் நவவர்ஷதோ³ஶ்யாம் ॥)

கல்யாணீ த்ரிபுரா பா³லா மாயா த்ரிபுரஸுந்த³ரீ ।
ஸௌந்த³ர்யபா⁴க்³யஸம்யுக்தா க்லீங்காரீ ஸர்வமங்க³ளா ॥ 2 3 var 2 ஸுந்த³ரீ ஸர்வஸௌபா⁴க்³யவதீ ஹ்ரீங்காரரூபிணீ ।
ஐங்காரீ ஸர்வஜநநீ3 பரா பஞ்சத³ஶாக்ஷரீ । ( var 3 ஸ்கந்த³ஜநநீ க்லீங்காரீ பரமேஶ்வரீ ।
த்ரைலோக்யமோஹநாதீ⁴ஶா ஸர்வாஶாபூரவல்லபா⁴ ॥ 4 (ஸௌ:காரீ ஸர்வஶக்திஶ்ச பரா பஞ்சத³ஶாக்ஷரீ ॥
ஸர்வஸங்க்ஷோப⁴ணாதீ⁴ஶா ஸர்வஸௌபா⁴க்³யதா³யிநீ ।
ஸர்வார்த²ஸாத⁴காதீ⁴ஶா ஸர்வரக்ஷாகராதி⁴பா ॥ 5
ஸர்வரோக³ஹராதீ⁴ஶா ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³யிகா ।
ஸர்வாநந்த³மயாதீ⁴ஶா யோகி³நீசக்ரநாயிகா ॥ 6
ப⁴க்தாநுரக்தா4 ரக்தாங்கீ³ ஶங்கரார்த⁴ஶரீரிணீ । var 4 ப⁴க்தாநுரக்ஷா
புஷ்பபா³ணேக்ஷுகோத³ண்ட³பாஶாங்குஶலஸத்கரா ॥ 5 7 var 5 புஷ்பபா³ணைக்ஷவத⁴நு:பாஶாங்குஶலஸத்கரா ।
ஸம்விதா³நந்த³லஹரீ6 ஶ்ரீவித்³யா த்ரிபுரேஶ்வரீ । var 6 ஸச்சிதா³நந்த³லஹரீ
ஸர்வஸங்க்ஷோபி⁴ணீபூர்வநவமுத்³ரேஶ்வரீ ஶிவா7॥ 8 var 7 பூர்வா சாநந்தமுத்³ரேஶீ ஸர்வஸங்க்ஷோபி⁴ணீ ஶிவா ।
அநங்க³குஸுமாராத்⁴யா சக்ரேஶீ8 பு⁴வநேஶ்வரீ । var 8 அநங்க³குஸுமாபீடா³ சக்ரிணீ
கு³ப்தா கு³ப்ததரா நித்யா நித்யக்லிந்நா மத³த்³ரவா9॥ 9 var 9 நித்யக்லிந்நமத³த்³ரவா
மோஹிநீ பரமாநந்தா³ காமேஶீ தருணீ கலா ।
பத்³மாவதீ10 ப⁴க³வதீ பத்³மராக³கிரீடிநீ ॥ 10 var கலாவதீ10
ரக்தவஸ்த்ரா ரக்தபூ⁴ஷா ரக்தக³ந்தா⁴நுலேபநா ।
ஸௌக³ந்தி⁴கமிலத்³வேணீ மந்த்ரிணீ மந்த்ரரூபிணீ ॥ 11
தத்த்வாஸநா11 தத்த்வமயீ ஸித்³தா⁴ந்த:புரவாஸிநீ । var தத்த்வத்ரயா11
ஶ்ரீமதீ ச மஹாதே³வீ கௌலிநீ பரதே³வதா ॥ 12
கைவல்யரேகா² வஶிநீ 12ஸர்வேஶீ ஸப்தமாத்ருʼகா । var ஸர்வமாத்ருʼகா ஸர்வமங்க³ளா12
விஷ்ணுஸ்வஸா வேத³வேத்³யா13 ஸர்வஸம்பத்ப்ரதா³யிநீ ॥ 13 var 13வேத³மயீ தே³வமாதா
கிங்கரீபூ⁴த14கீ³ர்வாணீ ஸுதா⁴பாநவிநோதி³நீ । var 14ஶ்ரீவாணீ
15ஆதா⁴ரபீட²நிலயா ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²நஸமாஶ்ரயா ॥ 14 var 15ஆதா⁴ரவீதி²பதி²கா
மணிபூரஸமாஸீநா சாநாஹதநிவாஸிநீ ।
16ஆஜ்ஞாசக்ராப்³ஜநிலயா 17விஶுத்³தி⁴ஸ்த²லஸம்ஶ்ரயா ॥ 15 var 16ஆஜ்ஞாபத்³மாஸநாஸீநா 17விஶுத்³த⁴சக்ரநிலயா சாஜ்ஞாசக்ரநிவாஸிநீ
அஷ்டாத்ரிம்ஶத்கலாமூர்தி: 18ஸுஷும்நாத்³வாரமத்⁴யகா³ । var 18ஸுஷும்நாகா³ரமத்⁴யகா³
யோகீ³ஶ்வரமநோத்⁴யேயா19 பரப்³ரஹ்மஸ்வரூபிணீ ॥ 16 var யோகீ³ஶ்வரமநோத்⁴யேயா19
சதுர்பு⁴ஜா சந்த்³ரசூடா³ புராணாக³மரூபிணீ ।
ஓங்காரீ விவிதா⁴காரா பஞ்சப்³ரஹ்மஸ்வரூபிணீ20॥ 17 var ஓங்காரீ விமலா வித்³யா பஞ்சப்ரணவரூபிணீ20
பூ⁴தேஶ்வரீ பூ⁴தமயீ பஞ்சாஶத்பீட²ரூபிணீ21। var பஞ்சாஶத்³வர்ணரூபிணீ21
ஷோடா⁴ந்யாஸமஹாபூ⁴ஷா காமாக்ஷீ த³ஶமாத்ருʼகா ॥ 18
ஆதா⁴ரவீதீ²பதி²கா22 லக்ஷ்மீஸ்த்ரிபுரபை⁴ரவீ । var ஆதா⁴ரஶக்திரருணா22
ரஹ:பூஜாஸமாலோலா ரஹோயஜ்ஞஸ்வரூபிணீ ॥ 19
த்ரிகோணமத்⁴யநிலயா ஷட்கோணபுரவாஸிநீ ।
வஸுகோணபுராவாஸா 23த³ஶாரத்³வயவாஸிநீ ॥ 20 var 23த³ஶாரத்³வந்த்³வ
சதுர்த³ஶாரகோணஸ்தா² வஸுபத்ரநிவாஸிநீ ।
24ஸ்வராப்³ஜபத்ரநிலயா வ்ருʼத்தத்ரயநிவாஸிநீ: ॥ 21 var 24ஸ்வராப்³ஜசக்ர
சதுரஶ்ரஸ்வரூபா ச பி³ந்து³ஸ்த²லமநோஹரா25। var பி³ந்து³ஸ்த²லநிவாஸிநீ25
நாம்நாமஷ்டோத்தரஶதம் ப⁴வேத்³தே³வ்யா: ஸமந்த்ரகம் ॥ 22
ப்ரத்யஹம் பூஜயேத்³பா³லாம் ஶ்ரத்³தா⁴ப⁴க்திஸமந்வித: ।
அர்சயேத்குங்குமேநைவ ஜாதீசம்பகபங்கஜை: ॥ 23
அந்யை: ஸுக³ந்தி⁴குஸுமை: கேதகீகரவீரகை: ।
யோঽர்சயேத்பரயா ப⁴க்த்யா ஸ லபே⁴த்³வாஞ்சி²தம் ப²லம் ।
ப⁴க்த்யா நித்யம் படே²த்ஸம்யக்³வாகீ³ஶ்வரஸமோ ப⁴வேத் ॥ 24

இதி ஶ்ரீபா³லாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் (4) ஸம்பூர்ணம் ।

Also Read:

Shri Bala Ashtottara Shatanama Stotram 4 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment