Home / Ashtottara Shatanama / Shri Batukabhairava Ashtottarashatanama Stotram 2 Lyrics in Malayalam | Bhairava Slokam

Shri Batukabhairava Ashtottarashatanama Stotram 2 Lyrics in Malayalam | Bhairava Slokam

Sri Batukabhairava Ashtottara Shatanama Stotram 2 Lyrics in Malayalam:

ശ്രീബടുകഭൈരവാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം 2
॥ ശ്രീഗണേശായ നമഃ ॥

॥ ശ്രീഉമാമഹേശ്വരാഭ്യാം നമഃ ॥

॥ ശ്രീഗുരവേ നമഃ ॥

॥ ശ്രീഭൈരവായ നമഃ ॥

ഓം അസ്യ ശ്രീബടുകഭൈരവസ്തോത്രമന്ത്രസ്യ കാലഗ്നിരുദ്ര ഋഷിഃ ।
അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ । ആപദുദ്ധാരകബടുകഭൈരവോ ദേവതാ । ഹ്രീം ബീജം ।
ഭൈരവീവല്ലഭഃ ശക്തിഃ । നീലവര്‍ണോ ദണ്ഡപാണിരിതി കീലകം ।
സമസ്തശത്രുദമനേ സമസ്താപന്നിവാരണേ സര്‍വാഭീഷ്ടപ്രദാനേ ച വിനിയോഗഃ ॥

॥ ഋഷ്യാദി ന്യാസഃ ॥

ഓം കാലാഗ്നിരുദ്ര ഋഷയേ നമഃ ശിരസി । അനുഷ്ടുപ്ഛന്ദസേ നമഃ മുഖേ ।
ആപദുദ്ധാരകശ്രീബടുകഭൈരവ ദേവതായൈ നമഃ ഹൃദയേ ।
ഹ്രീം ബീജായ നമഃ ഗുഹ്യേ । ഭൈരവീവല്ലഭ ശക്തയേ നമഃ പാദയോഃ ।
നീലവര്‍ണോ ദണ്ഡപാണിരിതി കീലകായ നമഃ നാഭൌ ।
സമസ്തശത്രുദമനേ സമസ്താപന്നിവാരണേ സര്‍വാഭീഷ്ടപ്രദാനേ
വിനിയോഗായ നമഃ സര്‍വാങ്ഗേ ।
॥ ഇതി ഋഷ്യാദി ന്യാസഃ ॥

॥ അഥ മൂലമന്ത്രഃ ॥

॥ ഓം ഹ്രീം വാം ബടുകായ ക്ഷ്രൌം ക്ഷൌ ആപദുദ്ധാരണായ
കുരു കുരു ബടുകായ ഹ്രാം ബടുകായ സ്വാഹാ ॥

॥ ഇതി മൂലമന്ത്രഃ ॥

॥ അഥ ധ്യാനം ॥

നീലജീമൂതസങ്കാശോ ജടിലോ രക്തലോചനഃ ।
ദംഷ്ട്രാകരാലവദനഃ സര്‍പയജ്ഞോപവീതവാന്‍ ॥

ദംഷ്ട്രായുധാലംകൃതശ്ച കപാലസ്രഗ്വിഭൂഷിതഃ ।
ഹസ്തന്യസ്തകരോടീകോ ഭസ്മഭൂഷിതവിഗ്രഹഃ ॥
നാഗരാജകടീസൂത്രോ ബാലമൂര്‍തി ദിഗംബരഃ ।
മഞ്ജു സിഞ്ജാനമഞ്ജരീ പാദകമ്പിതഭൂതലഃ ॥
ഭൂതപ്രേതപിശാചൈശ്ച സര്‍വതഃ പരിവാരിതഃ ।
യോഗിനീചക്രമധ്യസ്ഥോ മാതൃമണ്ഡലവേഷ്ടിതഃ ॥
അട്ടഹാസസ്ഫുരദ്വക്ത്രോ ഭ്രുകുടീഭീഷണാനനഃ ।
ഭക്തസംരക്ഷണാര്‍ഥായ ദിക്ഷുഭ്രമണതത്പരഃ ॥

॥ ഇതി ധ്യാനം ॥

അഥ സ്തോത്രം ।
ഓം ഹ്രീം ബടുകോ വരദഃ ശൂരോ ഭൈരവഃ കാലഭൈരവഃ ।
ഭൈരവീവല്ലഭോ ഭവ്യോ ദണ്ഡപാണിര്‍ദയാനിധിഃ ॥ 1 ॥

വേതാലവാഹനോ രൌദ്രോ രുദ്രഭ്രുകുടിസംഭവഃ ।
കപാലലോചനഃ കാന്തഃ കാമിനീവശകൃദ്വശീ ॥ 2 ॥
ആപദുദ്ധാരണോ ധീരോ ഹരിണാങ്കശിരോമണിഃ ।
ദംഷ്ട്രാകരാലോ ദഷ്ടോഷ്ഠൌ ധൃഷ്ടോ ദുഷ്ടനിബര്‍ഹണഃ ॥ 3 ॥

സര്‍പഹാരഃ സര്‍പശിരാഃ സര്‍പകുണ്ഡലമണ്ഡിതഃ ।
കപാലീ കരുണാപൂര്‍ണഃ കപാലൈകശിരോമണിഃ ॥ 4 ॥

ശ്മശാനവാസീ മാംസാശീ മധുമത്തോഽട്ടഹാസവാന്‍ ।
വാഗ്മീ വാമവ്രതോ വാമോ വാമദേവപ്രിയങ്കരഃ ॥ 5 ॥
വനേചരോ രാത്രിചരോ വസുദോ വായുവേഗവാന്‍ ।
യോഗീ യോഗവ്രതധരോ യോഗിനീവല്ലഭോ യുവാ ॥ 6 ॥

വീരഭദ്രോ വിശ്വനാഥോ വിജേതാ വീരവന്ദിതഃ ।
ഭൃതധ്യക്ഷോ ഭൂതിധരോ ഭൂതഭീതിനിവാരണഃ ॥ 7 ॥

കലങ്കഹീനഃ കങ്കാലീ ക്രൂരകുക്കുരവാഹനഃ ।
ഗാഢോ ഗഹനഗംഭീരോ ഗണനാഥസഹോദരഃ ॥ 8 ॥

ദേവീപുത്രോ ദിവ്യമൂര്‍തിര്‍ദീപ്തിമാന്‍ ദീപ്തിലോചനഃ ।
മഹാസേനപ്രിയകരോ മാന്യോ മാധവമാതുലഃ ॥ 9 ॥

ഭദ്രകാലീപതിര്‍ഭദ്രോ ഭദ്രദോ ഭദ്രവാഹനഃ ।
പശൂപഹാരരസികഃ പാശീ പശുപതിഃ പതിഃ ॥ 10 ॥
ചണ്ഡഃ പ്രചണ്ഡചണ്ഡേശശ്ചണ്ഡീഹൃദയനന്ദനഃ ।
ദക്ഷോ ദക്ഷാധ്വരഹരോ ദിഗ്വാസാ ദീര്‍ഘലോചനഃ ॥ 11 ॥

നിരാതങ്കോ നിര്‍വികല്‍പഃ കല്‍പഃ കല്‍പാന്തഭൈരവഃ ।
മദതാണ്ഡവകൃന്‍മത്തോ മഹാദേവപ്രിയോ മഹാന്‍ ॥ 12 ॥

ഖട്വാങ്ഗപാണിഃ ഖാതീതഃ ഖരശൂലഃ ഖരാന്തകൃത് ।
ബ്രഹ്മാണ്ഡഭേദനോ ബ്രഹ്മജ്ഞാനീ ബ്രാഹ്മണപാലകഃ ॥ 13 ॥

ദിഗ്ചരോ ഭൂചരോ ഭൂഷ്ണുഃ ഖേചരഃ ഖേലനപ്രിയഃ । ദിഗ്ചരോ
സര്‍വദുഷ്ടപ്രഹര്‍താ ച സര്‍വരോഗനിഷൂദനഃ ।
സര്‍വകാമപ്രദഃ ശര്‍വഃ സര്‍വപാപനികൃന്തനഃ ॥ 14 ॥

ഇത്ഥമഷ്ടോത്തരശതം നാംനാം സര്‍വസമൃദ്ധിദം ।
ആപദുദ്ധാരജനകം ബടുകസ്യ പ്രകീര്‍തിതം ॥ 15 ॥
ഏതച്ച ശൃണുയാന്നിത്യം ലിഖേദ്വാ സ്ഥാപയേദ്ഗൃഹേ ।
ധാരയേദ്വാ ഗലേ ബാഹൌ തസ്യ സര്‍വാ സമൃദ്ധയഃ ॥ 16 ॥

ന തസ്യ ദുരിതം കിഞ്ചിന്ന ചോരനൃപജം ഭയം ।
ന ചാപസ്മൃതിരോഗേഭ്യോ ഡാകിനീഭ്യോ ഭയം ന ഹി ॥ 17 ॥

ന കൂഷ്മാണ്ഡഗ്രഹാദിഭ്യോ നാപമൃത്യോര്‍ന ച ജ്വരാത് ।
മാസമേകം ത്രിസന്ധ്യം തു ശുചിര്‍ഭൂത്വാ പഠേന്നരഃ ॥ 18 ॥

സര്‍വദാരിദ്ര്യനിര്‍മുക്തോ നിധിം പശ്യതി ഭൂതലേ ।
മാസദ്വയമധീയാനഃ പാദുകാസിദ്ധിമാന്‍ ഭവേത് ॥ 19 ॥

അഞ്ജനം ഗുടികാ ഖഡ്ഗം ധാതുവാദരസായനം ।
സാരസ്വതം ച വേതാലവാഹനം ബിലസാധനം ॥ 20 ॥
കാര്യസിദ്ധിം മഹാസിദ്ധിം മന്ത്രം ചൈവ സമീഹിതം ।
വര്‍ഷമാത്രമധീയാനഃ പ്രാപ്നുയാത്സാധകോത്തമഃ ॥ 21 ॥

ഏതത്തേ കഥിതം ദേവി ഗുഹ്യാദ്ഗുഹ്യതരം പരം ।
കലികല്‍മഷനാശനം വശീകരണം ചാംബികേ ॥ 22 ॥

॥ ഇതി കാലസങ്കര്‍ഷണതന്ത്രോക്ത
ശ്രീബടുകഭൈരവാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read:

Shri Batukabhairava Ashtottarashatanama Stotram 2 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment