Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Dattatreya Ashtottarashata Namastotram 2 Lyrics in English

Sri Dattatreya Ashtottarashata Nama Stotram 2 Lyrics in English:

sridattatreyastottarasatanamastotram 2
asya sridattatreyastottarasatanamastotramahamantrasya,
brahmavisnumahesvara rsayah । sridattatreyo devata । anustupchandah ।
sridattatreyaprityarthe namaparayane viniyogah ।
Om dram drim drum draim draum drah ।
iti karahrdayadinyasau ।

dhyanam-
digambaram bhasmavilopitangam cakram trisulam damarum gadam ca ।
padmananam yogimunindra vandyam dhyayami tam dattamabhistasiddhyai ॥

lamityadi pancapujah ।
Om anasuyasuto datto hyatriputro mahamunih ।
yogindrah punyapuruso deveso jagadisvarah ॥ 1 ॥

paramatma param brahma sadanando jagadguruh ।
nityatrpto nirvikaro nirvikalpo niranjanah ॥ 2 ॥

gunatmako gunatito brahmavisnusivatmakah ।
nanarupadharo nityah santo dantah krpanidhih ॥ 3 ॥

bhaktapriyo bhavaharo bhagavanbhavanasanah ।
adidevo mahadevah sarveso bhuvanesvarah ॥ 4 ॥

vedantavedyo varado visvarupo’vyayo harih ।
saccidanandah sarveso yogiso bhaktavatsalah ॥ 5 ॥

digambaro divyamutirdivyabhutivibhusanah ।
anadisiddhah sulabho bhaktavacchitadayakah ॥ 6 ॥

eko’neko hyadvitiyo nigamagamapanditah ।
bhuktimuktipradata ca kartaviryavarapradah ॥ 7 ॥

sasvatango visuddhatma visvatma visvato mukhah ।
sarvesvarah sadatustah sarvamangaladayakah ॥ 8 ॥

niskalanko nirabhaso nirvikalpo nirasrayah ।
purusottamo lokanathah puranapuruso’naghah ॥ 9 ॥

aparamahima’nanto hyadyantarahitakrtih ।
samsaravanadavagnirbhavasagaratarakah ॥ 10 ॥

srinivaso visalaksah ksirabdhisayano’cyutah ।
sarvapapaksayakarastapatrayanivaranah ॥ 11 ॥

lokesah sarvabhuteso vyapakah karunamayah ।
brahmadivanditapado munivandyah stutipriyah ॥ 12 ॥

namarupakriyatito nihsprho nirmalatmakah ।
mayadhiso mahatma ca mahadevo mahesvarah ॥ 13 ॥

vyaghnacarmambaradharo nagakundabhusanah ।
sarvalaksanasampurnah sarvasiddhipradayakah ॥ 14 ॥

sarvajnah karunasindhuh sarpaharah sadasivah ।
sahyadrivasah sarvatma bhavabandhavimocanah ॥ 15 ॥

visvambharo visvanatho jagannatho jagatprabhuh ।
nityam pathati yo bhaktya sarvapapaih pramucyate ॥ 16 ॥

sarvaduhkhaprasamanam sarvaristanivaranam ।
bhogamoksapradam nrnam dattasayujyadayakam ॥ 17 ॥

pathanti ye prayatnena satyam satyam vadamyaham ।
iti brahmandapurane brahmanaradasamvade
sridattatreyastottarasatanamastotram ।

iti sridattatreyastottarasatanamastotram (2) sampurnam ।

Also Read:

Shri Dattatreya Ashtottarashata Namastotram 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Dattatreya Ashtottarashata Namastotram 2 Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top