Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Dattatreya Ashtottarashata Namastotram 2 Lyrics in Punjabi

Sri Dattatreya Ashtottarashata Nama Stotram 2 Lyrics in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ੨
ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ,
ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਸ਼੍ਣੁਮਹੇਸ਼੍ਵਰਾ ऋਸ਼ਯਃ । ਸ਼੍ਰੀਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯੋ ਦੇਵਤਾ । ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ਛਨ੍ਦਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯਪ੍ਰੀਤ੍ਯਰ੍ਥੇ ਨਾਮਪਰਾਯਣੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ।
ॐ ਦ੍ਰਾਂ ਦ੍ਰੀਂ ਦ੍ਰੂਂ ਦ੍ਰੈਂ ਦ੍ਰੌਂ ਦ੍ਰਃ ।
ਇਤਿ ਕਰਹਦਯਾਦਿਨ੍ਯਾਸੌ ।

ਧ੍ਯਾਨਮ੍-
ਦਿਗਮ੍ਬਰਂ ਭਸ੍ਮਵਿਲੋਪਿਤਾਙ੍ਗਂ ਚਕ੍ਰਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲਂ ਡਮਰੁਂ ਗਦਾਂ ਚ ।
ਪਦ੍ਮਾਨਨਂ ਯੋਗਿਮੁਨੀਨ੍ਦ੍ਰ ਵਨ੍ਦ੍ਯਂ ਧ੍ਯਾਯਾਮਿ ਤਂ ਦਤ੍ਤਮਭੀਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧ੍ਯੈ ॥

ਲਮਿਤ੍ਯਾਦਿ ਪਞ੍ਚਪੂਜਾਃ ।
ॐ ਅਨਸੂਯਾਸੁਤੋ ਦਤ੍ਤੋ ਹ੍ਯਤ੍ਰਿਪੁਤ੍ਰੋ ਮਹਾਮੁਨਿਃ ।
ਯੋਗੀਨ੍ਦ੍ਰਃ ਪੁਣ੍ਯਪੁਰੁਸ਼ੋ ਦੇਵੇਸ਼ੋ ਜਗਦੀਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧ ॥

ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਪਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਸਦਾਨਨ੍ਦੋ ਜਗਦ੍ਗੁਰੁਃ ।
ਨਿਤ੍ਯਤਪ੍ਤੋ ਨਿਰ੍ਵਿਕਾਰੋ ਨਿਰ੍ਵਿਕਲ੍ਪੋ ਨਿਰਞ੍ਜਨਃ ॥ ੨ ॥

ਗੁਣਾਤ੍ਮਕੋ ਗੁਣਾਤੀਤੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼ਿਵਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਨਾਨਾਰੂਪਧਰੋ ਨਿਤ੍ਯਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤੋ ਦਾਨ੍ਤਃ ਕਪਾਨਿਧਿਃ ॥ ੩ ॥

ਭਕ੍ਤਪ੍ਰਿਯੋ ਭਵਹਰੋ ਭਗਵਾਨ੍ਭਵਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਆਦਿਦੇਵੋ ਮਹਾਦੇਵਃ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ੋ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੪ ॥

ਵੇਦਾਨ੍ਤਵੇਦ੍ਯੋ ਵਰਦੋ ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪੋऽਵ੍ਯਯੋ ਹਰਿਃ ।
ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਃ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ੋ ਯੋਗੀਸ਼ੋ ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲਃ ॥ ੫ ॥

ਦਿਗਮ੍ਬਰੋ ਦਿਵ੍ਯਮੂਤਿਰ੍ਦਿਵ੍ਯਭੂਤਿਵਿਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਅਨਾਦਿਸਿਦ੍ਧਃ ਸੁਲਭੋ ਭਕ੍ਤਵਾਚ੍ਛਿਤਦਾਯਕਃ ॥ ੬ ॥

ਏਕੋऽਨੇਕੋ ਹ੍ਯਦ੍ਵਿਤੀਯੋ ਨਿਗਮਾਗਮਪਣ੍ਡਿਤਃ ।
ਭੁਕ੍ਤਿਮੁਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਾਤਾ ਚ ਕਾਰ੍ਤਵੀਰ੍ਯਵਰਪ੍ਰਦਃ ॥ ੭ ॥

ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਾਙ੍ਗੋ ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਾਤ੍ਮਾ ਵਿਸ਼੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਵਿਸ਼੍ਵਤੋ ਮੁਖਃ ।
ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਃ ਸਦਾਤੁਸ਼੍ਟਃ ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਦਾਯਕਃ ॥ ੮ ॥

ਨਿਸ਼੍ਕਲਙ੍ਕੋ ਨਿਰਾਭਾਸੋ ਨਿਰ੍ਵਿਕਲ੍ਪੋ ਨਿਰਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮੋ ਲੋਕਨਾਥਃ ਪੁਰਾਣਪੁਰੁਸ਼ੋऽਨਘਃ ॥ ੯ ॥

ਅਪਾਰਮਹਿਮਾऽਨਨ੍ਤੋ ਹ੍ਯਾਦ੍ਯਨ੍ਤਰਹਿਤਾਕਤਿਃ ।
ਸਂਸਾਰਵਨਦਾਵਾਗ੍ਨਿਰ੍ਭਵਸਾਗਰਤਾਰਕਃ ॥ ੧੦ ॥

ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸੋ ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ਃ ਕ੍ਸ਼ੀਰਾਬ੍ਧਿਸ਼ਯਨੋऽਚ੍ਯੁਤਃ ।
ਸਰ੍ਵਪਾਪਕ੍ਸ਼ਯਕਰਸ੍ਤਾਪਤ੍ਰਯਨਿਵਾਰਣਃ ॥ ੧੧ ॥

ਲੋਕੇਸ਼ਃ ਸਰ੍ਵਭੂਤੇਸ਼ੋ ਵ੍ਯਾਪਕਃ ਕਰੁਣਾਮਯਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਿਵਨ੍ਦਿਤਪਦੋ ਮੁਨਿਵਨ੍ਦ੍ਯਃ ਸ੍ਤੁਤਿਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੨ ॥

ਨਾਮਰੂਪਕ੍ਰਿਯਾਤੀਤੋ ਨਿਃਸ੍ਪਹੋ ਨਿਰ੍ਮਲਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਮਾਯਾਧੀਸ਼ੋ ਮਹਾਤ੍ਮਾ ਚ ਮਹਾਦੇਵੋ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੩ ॥

ਵ੍ਯਾਘ੍ਨਚਰ੍ਮਾਮ੍ਬਰਧਰੋ ਨਾਗਕੁਣ੍ਡਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਸਰ੍ਵਲਕ੍ਸ਼ਣਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਃ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ॥ ੧੪ ॥

ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਃ ਕਰੁਣਾਸਿਨ੍ਧੁਃ ਸਰ੍ਪਹਾਰਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵਃ ।
ਸਹ੍ਯਾਦ੍ਰਿਵਾਸਃ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਭਵਬਨ੍ਧਵਿਮੋਚਨਃ ॥ ੧੫ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਮ੍ਭਰੋ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥੋ ਜਗਨ੍ਨਾਥੋ ਜਗਤ੍ਪ੍ਰਭੁਃ ।
ਨਿਤ੍ਯਂ ਪਠਤਿ ਯੋ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸਰ੍ਵਪਾਪੈਃ ਪ੍ਰਮੁਚ੍ਯਤੇ ॥ ੧੬ ॥

ਸਰ੍ਵਦੁਃਖਪ੍ਰਸ਼ਮਨਂ ਸਰ੍ਵਾਰਿਸ਼੍ਟਨਿਵਾਰਣਮ੍ ।
ਭੋਗਮੋਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਦਂ ਨਣਾਂ ਦਤ੍ਤਸਾਯੁਜ੍ਯਦਾਯਕਮ੍ ॥ ੧੭ ॥

ਪਠਨ੍ਤਿ ਯੇ ਪ੍ਰਯਤ੍ਨੇਨ ਸਤ੍ਯਂ ਸਤ੍ਯਂ ਵਦਾਮ੍ਯਹਮ੍ ।
ਇਤਿ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਪੁਰਾਣੇ ਬ੍ਰਹ੍ਮਨਾਰਦਸਂਵਾਦੇ
ਸ਼੍ਰੀਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ।

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ (੨) ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

Also Read:

Shri Dattatreya Ashtottarashata Namastotram 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Dattatreya Ashtottarashata Namastotram 2 Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top