Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Dattatreya Ashtottarashata Namastotram 2 Lyrics in Kannada

Sri Dattatreya Ashtottarashata Nama Stotram 2 Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 2
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ,
ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಮಹೇಶ್ವರಾ ಋಷಯಃ । ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯೋ ದೇವತಾ । ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ ।
ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ನಾಮಪರಾಯಣೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಓಂ ದ್ರಾಂ ದ್ರೀಂ ದ್ರೂಂ ದ್ರೈಂ ದ್ರೌಂ ದ್ರಃ ।
ಇತಿ ಕರಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸೌ ।

ಧ್ಯಾನಮ್-
ದಿಗಮ್ಬರಂ ಭಸ್ಮವಿಲೋಪಿತಾಂಗಂ ಚಕ್ರಂ ತ್ರಿಶೂಲಂ ಡಮರುಂ ಗದಾಂ ಚ ।
ಪದ್ಮಾನನಂ ಯೋಗಿಮುನೀನ್ದ್ರ ವನ್ದ್ಯಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ತಂ ದತ್ತಮಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧ್ಯೈ ॥

ಲಮಿತ್ಯಾದಿ ಪಂಚಪೂಜಾಃ ।
ಓಂ ಅನಸೂಯಾಸುತೋ ದತ್ತೋ ಹ್ಯತ್ರಿಪುತ್ರೋ ಮಹಾಮುನಿಃ ।
ಯೋಗೀನ್ದ್ರಃ ಪುಣ್ಯಪುರುಷೋ ದೇವೇಶೋ ಜಗದೀಶ್ವರಃ ॥ 1 ॥

ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸದಾನನ್ದೋ ಜಗದ್ಗುರುಃ ।
ನಿತ್ಯತೃಪ್ತೋ ನಿರ್ವಿಕಾರೋ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೋ ನಿರಂಜನಃ ॥ 2 ॥

ಗುಣಾತ್ಮಕೋ ಗುಣಾತೀತೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಕಃ ।
ನಾನಾರೂಪಧರೋ ನಿತ್ಯಃ ಶಾನ್ತೋ ದಾನ್ತಃ ಕೃಪಾನಿಧಿಃ ॥ 3 ॥

ಭಕ್ತಪ್ರಿಯೋ ಭವಹರೋ ಭಗವಾನ್ಭವನಾಶನಃ ।
ಆದಿದೇವೋ ಮಹಾದೇವಃ ಸರ್ವೇಶೋ ಭುವನೇಶ್ವರಃ ॥ 4 ॥

ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯೋ ವರದೋ ವಿಶ್ವರೂಪೋಽವ್ಯಯೋ ಹರಿಃ ।
ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಃ ಸರ್ವೇಶೋ ಯೋಗೀಶೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ॥ 5 ॥

ದಿಗಮ್ಬರೋ ದಿವ್ಯಮೂತಿರ್ದಿವ್ಯಭೂತಿವಿಭೂಷಣಃ ।
ಅನಾದಿಸಿದ್ಧಃ ಸುಲಭೋ ಭಕ್ತವಾಚ್ಛಿತದಾಯಕಃ ॥ 6 ॥

ಏಕೋಽನೇಕೋ ಹ್ಯದ್ವಿತೀಯೋ ನಿಗಮಾಗಮಪಂಡಿತಃ ।
ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾತಾ ಚ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯವರಪ್ರದಃ ॥ 7 ॥

ಶಾಶ್ವತಾಂಗೋ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖಃ ।
ಸರ್ವೇಶ್ವರಃ ಸದಾತುಷ್ಟಃ ಸರ್ವಮಂಗಲದಾಯಕಃ ॥ 8 ॥

ನಿಷ್ಕಲಂಕೋ ನಿರಾಭಾಸೋ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೋ ನಿರಾಶ್ರಯಃ ।
ಪುರುಷೋತ್ತಮೋ ಲೋಕನಾಥಃ ಪುರಾಣಪುರುಷೋಽನಘಃ ॥ 9 ॥

ಅಪಾರಮಹಿಮಾಽನನ್ತೋ ಹ್ಯಾದ್ಯನ್ತರಹಿತಾಕೃತಿಃ ।
ಸಂಸಾರವನದಾವಾಗ್ನಿರ್ಭವಸಾಗರತಾರಕಃ ॥ 10 ॥

ಶ್ರೀನಿವಾಸೋ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಃ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಶಯನೋಽಚ್ಯುತಃ ।
ಸರ್ವಪಾಪಕ್ಷಯಕರಸ್ತಾಪತ್ರಯನಿವಾರಣಃ ॥ 11 ॥

ಲೋಕೇಶಃ ಸರ್ವಭೂತೇಶೋ ವ್ಯಾಪಕಃ ಕರುಣಾಮಯಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿವನ್ದಿತಪದೋ ಮುನಿವನ್ದ್ಯಃ ಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 12 ॥

ನಾಮರೂಪಕ್ರಿಯಾತೀತೋ ನಿಃಸ್ಪೃಹೋ ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮಕಃ ।
ಮಾಯಾಧೀಶೋ ಮಹಾತ್ಮಾ ಚ ಮಹಾದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ 13 ॥

ವ್ಯಾಘ್ನಚರ್ಮಾಮ್ಬರಧರೋ ನಾಗಕುಂಡಭೂಷಣಃ ।
ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಸಮ್ಪೂರ್ಣಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 14 ॥

ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಕರುಣಾಸಿನ್ಧುಃ ಸರ್ಪಹಾರಃ ಸದಾಶಿವಃ ।
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿವಾಸಃ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಭವಬನ್ಧವಿಮೋಚನಃ ॥ 15 ॥

ವಿಶ್ವಮ್ಭರೋ ವಿಶ್ವನಾಥೋ ಜಗನ್ನಾಥೋ ಜಗತ್ಪ್ರಭುಃ ।
ನಿತ್ಯಂ ಪಠತಿ ಯೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ॥ 16 ॥

ಸರ್ವದುಃಖಪ್ರಶಮನಂ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟನಿವಾರಣಮ್ ।
ಭೋಗಮೋಕ್ಷಪ್ರದಂ ನೃಣಾಂ ದತ್ತಸಾಯುಜ್ಯದಾಯಕಮ್ ॥ 17 ॥

ಪಠನ್ತಿ ಯೇ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ವದಾಮ್ಯಹಮ್ ।
ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣೇ ಬ್ರಹ್ಮನಾರದಸಂವಾದೇ
ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

ಇತಿ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ (2) ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read:

Shri Dattatreya Ashtottarashata Namastotram 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Dattatreya Ashtottarashata Namastotram 2 Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top