Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Dattatreya Ashtottarashata Namastotram 2 Lyrics in Telugu

Sri Dattatreya Ashtottarashata Nama Stotram 2 Lyrics in Telugu:

శ్రీదత్తాత్రేయాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ ౨
అస్య శ్రీదత్తాత్రేయాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమహామన్త్రస్య,
బ్రహ్మవిష్ణుమహేశ్వరా ఋషయః । శ్రీదత్తాత్రేయో దేవతా । అనుష్టుప్ఛన్దః ।
శ్రీదత్తాత్రేయప్రీత్యర్థే నామపరాయణే వినియోగః ।
ఓం ద్రాం ద్రీం ద్రూం ద్రైం ద్రౌం ద్రః ।
ఇతి కరహృదయాదిన్యాసౌ ।

ధ్యానమ్-
దిగమ్బరం భస్మవిలోపితాఙ్గం చక్రం త్రిశూలం డమరుం గదాం చ ।
పద్మాననం యోగిమునీన్ద్ర వన్ద్యం ధ్యాయామి తం దత్తమభీష్టసిద్ధ్యై ॥

లమిత్యాది పఞ్చపూజాః ।
ఓం అనసూయాసుతో దత్తో హ్యత్రిపుత్రో మహామునిః ।
యోగీన్ద్రః పుణ్యపురుషో దేవేశో జగదీశ్వరః ॥ ౧ ॥

పరమాత్మా పరం బ్రహ్మ సదానన్దో జగద్గురుః ।
నిత్యతృప్తో నిర్వికారో నిర్వికల్పో నిరఞ్జనః ॥ ౨ ॥

గుణాత్మకో గుణాతీతో బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మకః ।
నానారూపధరో నిత్యః శాన్తో దాన్తః కృపానిధిః ॥ ౩ ॥

భక్తప్రియో భవహరో భగవాన్భవనాశనః ।
ఆదిదేవో మహాదేవః సర్వేశో భువనేశ్వరః ॥ ౪ ॥

వేదాన్తవేద్యో వరదో విశ్వరూపోఽవ్యయో హరిః ।
సచ్చిదానన్దః సర్వేశో యోగీశో భక్తవత్సలః ॥ ౫ ॥

దిగమ్బరో దివ్యమూతిర్దివ్యభూతివిభూషణః ।
అనాదిసిద్ధః సులభో భక్తవాచ్ఛితదాయకః ॥ ౬ ॥

ఏకోఽనేకో హ్యద్వితీయో నిగమాగమపణ్డితః ।
భుక్తిముక్తిప్రదాతా చ కార్తవీర్యవరప్రదః ॥ ౭ ॥

శాశ్వతాఙ్గో విశుద్ధాత్మా విశ్వాత్మా విశ్వతో ముఖః ।
సర్వేశ్వరః సదాతుష్టః సర్వమఙ్గలదాయకః ॥ ౮ ॥

నిష్కలఙ్కో నిరాభాసో నిర్వికల్పో నిరాశ్రయః ।
పురుషోత్తమో లోకనాథః పురాణపురుషోఽనఘః ॥ ౯ ॥

అపారమహిమాఽనన్తో హ్యాద్యన్తరహితాకృతిః ।
సంసారవనదావాగ్నిర్భవసాగరతారకః ॥ ౧౦ ॥

శ్రీనివాసో విశాలాక్షః క్షీరాబ్ధిశయనోఽచ్యుతః ।
సర్వపాపక్షయకరస్తాపత్రయనివారణః ॥ ౧౧ ॥

లోకేశః సర్వభూతేశో వ్యాపకః కరుణామయః ।
బ్రహ్మాదివన్దితపదో మునివన్ద్యః స్తుతిప్రియః ॥ ౧౨ ॥

నామరూపక్రియాతీతో నిఃస్పృహో నిర్మలాత్మకః ।
మాయాధీశో మహాత్మా చ మహాదేవో మహేశ్వరః ॥ ౧౩ ॥

వ్యాఘ్నచర్మామ్బరధరో నాగకుణ్డభూషణః ।
సర్వలక్షణసమ్పూర్ణః సర్వసిద్ధిప్రదాయకః ॥ ౧౪ ॥

సర్వజ్ఞః కరుణాసిన్ధుః సర్పహారః సదాశివః ।
సహ్యాద్రివాసః సర్వాత్మా భవబన్ధవిమోచనః ॥ ౧౫ ॥

విశ్వమ్భరో విశ్వనాథో జగన్నాథో జగత్ప్రభుః ।
నిత్యం పఠతి యో భక్త్యా సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే ॥ ౧౬ ॥

సర్వదుఃఖప్రశమనం సర్వారిష్టనివారణమ్ ।
భోగమోక్షప్రదం నృణాం దత్తసాయుజ్యదాయకమ్ ॥ ౧౭ ॥

పఠన్తి యే ప్రయత్నేన సత్యం సత్యం వదామ్యహమ్ ।
ఇతి బ్రహ్మాణ్డపురాణే బ్రహ్మనారదసంవాదే
శ్రీదత్తాత్రేయాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ ।

ఇతి శ్రీదత్తాత్రేయాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం (౨) సమ్పూర్ణమ్ ।

Also Read:

Shri Dattatreya Ashtottarashata Namastotram 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Dattatreya Ashtottarashata Namastotram 2 Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top