Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Dattatreya Ashtottarashata Namastotram 2 Lyrics in Oriya

Sri Dattatreya Ashtottarashata Nama Stotram 2 Lyrics in Oriya:

ଶ୍ରୀଦତ୍ତାତ୍ରେୟାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ୨
ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀଦତ୍ତାତ୍ରେୟାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମହାମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ,
ବ୍ରହ୍ମଵିଷ୍ଣୁମହେଶ୍ଵରା ଋଷୟଃ । ଶ୍ରୀଦତ୍ତାତ୍ରେୟୋ ଦେଵତା । ଅନୁଷ୍ଟୁପ୍ଛନ୍ଦଃ ।
ଶ୍ରୀଦତ୍ତାତ୍ରେୟପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ନାମପରାୟଣେ ଵିନିୟୋଗଃ ।
ଓଂ ଦ୍ରାଂ ଦ୍ରୀଂ ଦ୍ରୂଂ ଦ୍ରୈଂ ଦ୍ରୌଂ ଦ୍ରଃ ।
ଇତି କରହୃଦୟାଦିନ୍ୟାସୌ ।

ଧ୍ୟାନମ୍-
ଦିଗମ୍ବରଂ ଭସ୍ମଵିଲୋପିତାଙ୍ଗଂ ଚକ୍ରଂ ତ୍ରିଶୂଲଂ ଡମରୁଂ ଗଦାଂ ଚ ।
ପଦ୍ମାନନଂ ୟୋଗିମୁନୀନ୍ଦ୍ର ଵନ୍ଦ୍ୟଂ ଧ୍ୟାୟାମି ତଂ ଦତ୍ତମଭୀଷ୍ଟସିଦ୍ଧ୍ୟୈ ॥

ଲମିତ୍ୟାଦି ପଞ୍ଚପୂଜାଃ ।
ଓଂ ଅନସୂୟାସୁତୋ ଦତ୍ତୋ ହ୍ୟତ୍ରିପୁତ୍ରୋ ମହାମୁନିଃ ।
ୟୋଗୀନ୍ଦ୍ରଃ ପୁଣ୍ୟପୁରୁଷୋ ଦେଵେଶୋ ଜଗଦୀଶ୍ଵରଃ ॥ ୧ ॥

ପରମାତ୍ମା ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ସଦାନନ୍ଦୋ ଜଗଦ୍ଗୁରୁଃ ।
ନିତ୍ୟତୃପ୍ତୋ ନିର୍ଵିକାରୋ ନିର୍ଵିକଲ୍ପୋ ନିରଞ୍ଜନଃ ॥ ୨ ॥

ଗୁଣାତ୍ମକୋ ଗୁଣାତୀତୋ ବ୍ରହ୍ମଵିଷ୍ଣୁଶିଵାତ୍ମକଃ ।
ନାନାରୂପଧରୋ ନିତ୍ୟଃ ଶାନ୍ତୋ ଦାନ୍ତଃ କୃପାନିଧିଃ ॥ ୩ ॥

ଭକ୍ତପ୍ରିୟୋ ଭଵହରୋ ଭଗଵାନ୍ଭଵନାଶନଃ ।
ଆଦିଦେଵୋ ମହାଦେଵଃ ସର୍ଵେଶୋ ଭୁଵନେଶ୍ଵରଃ ॥ ୪ ॥

ଵେଦାନ୍ତଵେଦ୍ୟୋ ଵରଦୋ ଵିଶ୍ଵରୂପୋଽଵ୍ୟୟୋ ହରିଃ ।
ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଃ ସର୍ଵେଶୋ ୟୋଗୀଶୋ ଭକ୍ତଵତ୍ସଲଃ ॥ ୫ ॥

ଦିଗମ୍ବରୋ ଦିଵ୍ୟମୂତିର୍ଦିଵ୍ୟଭୂତିଵିଭୂଷଣଃ ।
ଅନାଦିସିଦ୍ଧଃ ସୁଲଭୋ ଭକ୍ତଵାଚ୍ଛିତଦାୟକଃ ॥ ୬ ॥

ଏକୋଽନେକୋ ହ୍ୟଦ୍ଵିତୀୟୋ ନିଗମାଗମପଣ୍ଡିତଃ ।
ଭୁକ୍ତିମୁକ୍ତିପ୍ରଦାତା ଚ କାର୍ତଵୀର୍ୟଵରପ୍ରଦଃ ॥ ୭ ॥

ଶାଶ୍ଵତାଙ୍ଗୋ ଵିଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ଵିଶ୍ଵାତ୍ମା ଵିଶ୍ଵତୋ ମୁଖଃ ।
ସର୍ଵେଶ୍ଵରଃ ସଦାତୁଷ୍ଟଃ ସର୍ଵମଙ୍ଗଲଦାୟକଃ ॥ ୮ ॥

ନିଷ୍କଲଙ୍କୋ ନିରାଭାସୋ ନିର୍ଵିକଲ୍ପୋ ନିରାଶ୍ରୟଃ ।
ପୁରୁଷୋତ୍ତମୋ ଲୋକନାଥଃ ପୁରାଣପୁରୁଷୋଽନଘଃ ॥ ୯ ॥

ଅପାରମହିମାଽନନ୍ତୋ ହ୍ୟାଦ୍ୟନ୍ତରହିତାକୃତିଃ ।
ସଂସାରଵନଦାଵାଗ୍ନିର୍ଭଵସାଗରତାରକଃ ॥ ୧୦ ॥

ଶ୍ରୀନିଵାସୋ ଵିଶାଲାକ୍ଷଃ କ୍ଷୀରାବ୍ଧିଶୟନୋଽଚ୍ୟୁତଃ ।
ସର୍ଵପାପକ୍ଷୟକରସ୍ତାପତ୍ରୟନିଵାରଣଃ ॥ ୧୧ ॥

ଲୋକେଶଃ ସର୍ଵଭୂତେଶୋ ଵ୍ୟାପକଃ କରୁଣାମୟଃ ।
ବ୍ରହ୍ମାଦିଵନ୍ଦିତପଦୋ ମୁନିଵନ୍ଦ୍ୟଃ ସ୍ତୁତିପ୍ରିୟଃ ॥ ୧୨ ॥

ନାମରୂପକ୍ରିୟାତୀତୋ ନିଃସ୍ପୃହୋ ନିର୍ମଲାତ୍ମକଃ ।
ମାୟାଧୀଶୋ ମହାତ୍ମା ଚ ମହାଦେଵୋ ମହେଶ୍ଵରଃ ॥ ୧୩ ॥

ଵ୍ୟାଘ୍ନଚର୍ମାମ୍ବରଧରୋ ନାଗକୁଣ୍ଡଭୂଷଣଃ ।
ସର୍ଵଲକ୍ଷଣସମ୍ପୂର୍ଣଃ ସର୍ଵସିଦ୍ଧିପ୍ରଦାୟକଃ ॥ ୧୪ ॥

ସର୍ଵଜ୍ଞଃ କରୁଣାସିନ୍ଧୁଃ ସର୍ପହାରଃ ସଦାଶିଵଃ ।
ସହ୍ୟାଦ୍ରିଵାସଃ ସର୍ଵାତ୍ମା ଭଵବନ୍ଧଵିମୋଚନଃ ॥ ୧୫ ॥

ଵିଶ୍ଵମ୍ଭରୋ ଵିଶ୍ଵନାଥୋ ଜଗନ୍ନାଥୋ ଜଗତ୍ପ୍ରଭୁଃ ।
ନିତ୍ୟଂ ପଠତି ୟୋ ଭକ୍ତ୍ୟା ସର୍ଵପାପୈଃ ପ୍ରମୁଚ୍ୟତେ ॥ ୧୬ ॥

ସର୍ଵଦୁଃଖପ୍ରଶମନଂ ସର୍ଵାରିଷ୍ଟନିଵାରଣମ୍ ।
ଭୋଗମୋକ୍ଷପ୍ରଦଂ ନୃଣାଂ ଦତ୍ତସାୟୁଜ୍ୟଦାୟକମ୍ ॥ ୧୭ ॥

ପଠନ୍ତି ୟେ ପ୍ରୟତ୍ନେନ ସତ୍ୟଂ ସତ୍ୟଂ ଵଦାମ୍ୟହମ୍ ।
ଇତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡପୁରାଣେ ବ୍ରହ୍ମନାରଦସଂଵାଦେ
ଶ୍ରୀଦତ୍ତାତ୍ରେୟାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ।

ଇତି ଶ୍ରୀଦତ୍ତାତ୍ରେୟାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରଂ (୨) ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ।

Also Read:

Shri Dattatreya Ashtottarashata Namastotram 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Dattatreya Ashtottarashata Namastotram 2 Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top