Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 3 Lyrics in English | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 3 Lyrics in English:

॥ hanumadastottarasatanamastotram 3 ॥
(brahmavaivarte ghatikacalamahatmyatah)

atipatalavaktrabjam dhrtahemadrivigraham ।
anjaneyam sankhacakrapanim cetasi dhimahi ॥ 1 ॥

parijatapriyo yogi hanuman nrharipriyah ।
plavagendrah pingalaksah sighragami drdhavratah ॥ 2 ॥

sankhacakravarabhitipaniranandadayakah ।
sthayi vikramasampanno ramaduto mahayasah ॥ 3 ॥

saumitrijivanakaro lankaviksobhakarakah ।
udadhikramanah sitasokahetuharo harih ॥ 4 ॥

bali raksasasamharta dasakanthamadapahah ।
buddhiman nairrtavadhukanthasutravidarakah ॥

sugrivasacivo bhimo bhimasenasahodarah ।
savitravidyasamsevi caritartho mahodayah ॥ 6 ॥

vasavabhistado bhavyo hemasailanivasavan ।
kimsukabho’grayatanu rjuroma mahamatih ॥ 7 ॥

mahakramo vanacarah sthirabuddhirabhisuman ।
simhikagarbhanirbhetta bhetta lankanivasinam ॥ 8 ॥

aksasatruvinighnasca rakso’matyabhayavahah ।
viraha mrduhastasca padmapanirjatadharah ॥ 9 ॥

sarvapriyah sarvakamapradah pramsumukhassucih ।
visuddhatma vijvarasca satavan pataladharah ॥ 10 ॥

bharatapremajanakasciravasa mahoksadhrk ।
mahastrabandhanasaho brahmacari yatisvarah ॥ 11 ॥

mahausadhopaharta ca vrsaparva vrsodarah ।
suryopalalitah svami parijatavatamsakah ॥ 12 ॥

sarvapranadharo’nantah sarvabhutadigo manuh ।
raudrakrtirbhimakarma bhimakso bhimadarsanah ॥ 13 ॥

sudarsanakaro’vyakto vyaktasyo dundubhisvanah ।
suvelacari mainakaharsado harsanapriyah ॥ 14 ॥

sulabhah suvrato yogi yogisevyo bhayapahah ।
valagnimathitanekalankavasigrhoccayah ॥ 15 ॥

vardhano vardhamanasca rocisnu romaso mahan ।
mahadamstro mahasurah sadgatih satparayanah ॥

saumyadarsi saumyaveso hemayajnopavitiman ।
maunjikrsnajinadharo mantrajno mantrasarathih ।
jitaratih sadurmisca sarvapriyahite ratah ॥ 17 ॥

etairnamapadairdivyairyah stauti tava sannidhau ।
hanumamstasya kim nama no bhavedbhaktisalinah ॥ 18 ॥

pranavam ca puraskrtya caturthyantairnamo’ntakaih ।
etairnamabhiravyagrairucyate hanuman bhavan ॥ 19 ॥

rnarogadidaridryapapaksudapamrtyavah ।
vinasyanti hanumamste namasankirtanaksane ॥ 20 ॥

bhagavan hanuman nityam rajavasyam tathaiva ca ।
laksmivasyam ca srivasyamarogyam dirghamayusam ॥ 21 ॥

pradhanyam sakalanam ca jnatipradhanyameva ca ।
viryam tejasca bhaktanam prayacchasi mahamate ॥ 22 ॥

(brahmavaivarte ghatikacalamahatmyatah)
(ghatikacale sankhacakradharo hanuman)

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 3 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 3 Lyrics in English | Hanuman Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top