Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 3 Lyrics in Punjabi | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 3 Lyrics in Punjabi:

॥ ਹਨੁਮਦਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ੩ ॥
(ਬ੍ਰਹ੍ਮਵੈਵਰ੍ਤੇ ਘਟਿਕਾਚਲਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯਤਃ)

ਅਤਿਪਾਟਲਵਕ੍ਤ੍ਰਾਬ੍ਜਂ ਧਤਹੇਮਾਦ੍ਰਿਵਿਗ੍ਰਹਮ੍ ।
ਆਞ੍ਜਨੇਯਂ ਸ਼ਙ੍ਖਚਕ੍ਰਪਾਣਿਂ ਚੇਤਸਿ ਧੀਮਹਿ ॥ ੧ ॥

ਪਾਰਿਜਾਤਪ੍ਰਿਯੋ ਯੋਗੀ ਹਨੂਮਾਨ੍ ਨਹਰਿਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਪ੍ਲਵਗੇਨ੍ਦ੍ਰਃ ਪਿਙ੍ਗਲਾਕ੍ਸ਼ਃ ਸ਼ੀਘ੍ਰਗਾਮੀ ਦਢਵ੍ਰਤਃ ॥ ੨ ॥

ਸ਼ਙ੍ਖਚਕ੍ਰਵਰਾਭੀਤਿਪਾਣਿਰਾਨਨ੍ਦਦਾਯਕਃ ।
ਸ੍ਥਾਯੀ ਵਿਕ੍ਰਮਸਮ੍ਪਨ੍ਨੋ ਰਾਮਦੂਤੋ ਮਹਾਯਸ਼ਾਃ ॥ ੩ ॥

ਸੌਮਿਤ੍ਰਿਜੀਵਨਕਰੋ ਲਙ੍ਕਾਵਿਕ੍ਸ਼ੋਭਕਾਰਕਃ ।
ਉਦਧਿਕ੍ਰਮਣਃ ਸੀਤਾਸ਼ੋਕਹੇਤੁਹਰੋ ਹਰਿਃ ॥ ੪ ॥

ਬਲੀ ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਸਂਹਰ੍ਤਾ ਦਸ਼ਕਣ੍ਠਮਦਾਪਹਃ ।
ਬੁਦ੍ਧਿਮਾਨ੍ ਨੈਰਤਵਧੂਕਣ੍ਠਸੂਤ੍ਰਵਿਦਾਰਕਃ ॥

ਸੁਗ੍ਰੀਵਸਚਿਵੋ ਭੀਮੋ ਭੀਮਸੇਨਸਹੋਦਰਃ ।
ਸਾਵਿਤ੍ਰਵਿਦ੍ਯਾਸਂਸੇਵੀ ਚਰਿਤਾਰ੍ਥੋ ਮਹੋਦਯਃ ॥ ੬ ॥

ਵਾਸਵਾਭੀਸ਼੍ਟਦੋ ਭਵ੍ਯੋ ਹੇਮਸ਼ੈਲਨਿਵਾਸਵਾਨ੍ ।
ਕਿਂਸ਼ੁਕਾਭੋऽਗ੍ਰਯਤਨੂ ऋਜੁਰੋਮਾ ਮਹਾਮਤਿਃ ॥ ੭ ॥

ਮਹਾਕ੍ਰਮੋ ਵਨਚਰਃ ਸ੍ਥਿਰਬੁਦ੍ਧਿਰਭੀਸ਼ੁਮਾਨ੍ ।
ਸਿਂਹਿਕਾਗਰ੍ਭਨਿਰ੍ਭੇਤ੍ਤਾ ਭੇਤ੍ਤਾ ਲਙ੍ਕਾਨਿਵਾਸਿਨਾਮ੍ ॥ ੮ ॥

ਅਕ੍ਸ਼ਸ਼ਤ੍ਰੁਵਿਨਿਘ੍ਨਸ਼੍ਚ ਰਕ੍ਸ਼ੋऽਮਾਤ੍ਯਭਯਾਵਹਃ ।
ਵੀਰਹਾ ਮਦੁਹਸ੍ਤਸ਼੍ਚ ਪਦ੍ਮਪਾਣਿਰ੍ਜਟਾਧਰਃ ॥ ੯ ॥

ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਿਯਃ ਸਰ੍ਵਕਾਮਪ੍ਰਦਃ ਪ੍ਰਾਂਸ਼ੁਮੁਖਸ਼੍ਸ਼ੁਚਿਃ ।
ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਾਤ੍ਮਾ ਵਿਜ੍ਵਰਸ਼੍ਚ ਸਟਾਵਾਨ੍ ਪਾਟਲਾਧਰਃ ॥ ੧੦ ॥

ਭਰਤਪ੍ਰੇਮਜਨਕਸ਼੍ਚੀਰਵਾਸਾ ਮਹੋਕ੍ਸ਼ਧਕ੍ ।
ਮਹਾਸ੍ਤ੍ਰਬਨ੍ਧਨਸਹੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰੀ ਯਤੀਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੧ ॥

ਮਹੌਸ਼ਧੋਪਹਰ੍ਤਾ ਚ ਵਸ਼ਪਰ੍ਵਾ ਵਸ਼ੋਦਰਃ ।
ਸੂਰ੍ਯੋਪਲਾਲਿਤਃ ਸ੍ਵਾਮੀ ਪਾਰਿਜਾਤਾਵਤਂਸਕਃ ॥ ੧੨ ॥

ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਾਣਧਰੋऽਨਨ੍ਤਃ ਸਰ੍ਵਭੂਤਾਦਿਗੋ ਮਨੁਃ ।
ਰੌਦ੍ਰਾਕਤਿਰ੍ਭੀਮਕਰ੍ਮਾ ਭੀਮਾਕ੍ਸ਼ੋ ਭੀਮਦਰ੍ਸ਼ਨਃ ॥ ੧੩ ॥

ਸੁਦਰ੍ਸ਼ਨਕਰੋऽਵ੍ਯਕ੍ਤੋ ਵ੍ਯਕ੍ਤਾਸ੍ਯੋ ਦੁਨ੍ਦੁਭਿਸ੍ਵਨਃ ।
ਸੁਵੇਲਚਾਰੀ ਮੈਨਾਕਹਰ੍ਸ਼ਦੋ ਹਰ੍ਸ਼ਣਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੪ ॥

ਸੁਲਭਃ ਸੁਵ੍ਰਤੋ ਯੋਗੀ ਯੋਗਿਸੇਵ੍ਯੋ ਭਯਾਪਹਃ ।
ਵਾਲਾਗ੍ਨਿਮਥਿਤਾਨੇਕਲਙ੍ਕਾਵਾਸਿਗਹੋਚ੍ਚਯਃ ॥ ੧੫ ॥

ਵਰ੍ਧਨੋ ਵਰ੍ਧਮਾਨਸ਼੍ਚ ਰੋਚਿਸ਼੍ਣੂ ਰੋਮਸ਼ੋ ਮਹਾਨ੍ ।
ਮਹਾਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰੋ ਮਹਾਸ਼ੂਰਃ ਸਦ੍ਗਤਿਃ ਸਤ੍ਪਰਾਯਣਃ ॥

ਸੌਮ੍ਯਦਰ੍ਸ਼ੀ ਸੌਮ੍ਯਵੇਸ਼ੋ ਹੇਮਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਿਮਾਨ੍ ।
ਮੌਞ੍ਜੀਕਸ਼੍ਣਾਜਿਨਧਰੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਜ੍ਞੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਸਾਰਥਿਃ ।
ਜਿਤਾਰਾਤਿਃ ਸ਼ਡੂਰ੍ਮਿਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਿਯਹਿਤੇ ਰਤਃ ॥ ੧੭ ॥

ਏਤੈਰ੍ਨਾਮਪਦੈਰ੍ਦਿਵ੍ਯੈਰ੍ਯਃ ਸ੍ਤੌਤਿ ਤਵ ਸਨ੍ਨਿਧੌ ।
ਹਨੁਮਂਸ੍ਤਸ੍ਯ ਕਿਂ ਨਾਮ ਨੋ ਭਵੇਦ੍ਭਕ੍ਤਿਸ਼ਾਲਿਨਃ ॥ ੧੮ ॥

ਪ੍ਰਣਵਂ ਚ ਪੁਰਸ੍ਕਤ੍ਯ ਚਤੁਰ੍ਥ੍ਯਨ੍ਤੈਰ੍ਨਮੋऽਨ੍ਤਕੈਃ ।
ਏਤੈਰ੍ਨਾਮਭਿਰਵ੍ਯਗ੍ਰੈਰੁਚ੍ਯਤੇ ਹਨੁਮਾਨ੍ ਭਵਾਨ੍ ॥ ੧੯ ॥

ऋਣਰੋਗਾਦਿਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਪਾਪਕ੍ਸ਼ੁਦਪਮਤ੍ਯਵਃ ।
ਵਿਨਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਹਨੁਮਂਸ੍ਤੇ ਨਾਮਸਙ੍ਕੀਰ੍ਤਨਕ੍ਸ਼ਣੇ ॥ ੨੦ ॥

ਭਗਵਨ੍ ਹਨੁਮਨ੍ ਨਿਤ੍ਯਂ ਰਾਜਵਸ਼੍ਯਂ ਤਥੈਵ ਚ ।
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਵਸ਼੍ਯਂ ਚ ਸ਼੍ਰੀਵਸ਼੍ਯਮਾਰੋਗ੍ਯਂ ਦੀਰ੍ਘਮਾਯੁਸ਼ਮ੍ ॥ ੨੧ ॥

ਪ੍ਰਾਧਾਨ੍ਯਂ ਸਕਲਾਨਾਂ ਚ ਜ੍ਞਾਤਿਪ੍ਰਾਧਾਨ੍ਯਮੇਵ ਚ ।
ਵੀਰ੍ਯਂ ਤੇਜਸ਼੍ਚ ਭਕ੍ਤਾਨਾਂ ਪ੍ਰਯਚ੍ਛਸਿ ਮਹਾਮਤੇ ॥ ੨੨ ॥

(ਬ੍ਰਹ੍ਮਵੈਵਰ੍ਤੇ ਘਟਿਕਾਚਲਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯਤਃ)
(ਘਟਿਕਾਚਲੇ ਸ਼ਙ੍ਖਚਕ੍ਰਧਰੋ ਹਨੁਮਾਨ੍)

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 3 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 3 Lyrics in Punjabi | Hanuman Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top