Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 3 Lyrics in Malayalam | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 3 Lyrics in Malayalam:

॥ ഹനുമദഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം 3 ॥
(ബ്രഹ്മവൈവര്‍തേ ഘടികാചലമാഹാത്മ്യതഃ)

അതിപാടലവക്ത്രാബ്ജം ധൃതഹേമാദ്രിവിഗ്രഹം ।
ആഞ്ജനേയം ശങ്ഖചക്രപാണിം ചേതസി ധീമഹി ॥ 1 ॥

പാരിജാതപ്രിയോ യോഗീ ഹനൂമാന്‍ നൃഹരിപ്രിയഃ ।
പ്ലവഗേന്ദ്രഃ പിങ്ഗലാക്ഷഃ ശീഘ്രഗാമീ ദൃഢവ്രതഃ ॥ 2 ॥

ശങ്ഖചക്രവരാഭീതിപാണിരാനന്ദദായകഃ ।
സ്ഥായീ വിക്രമസമ്പന്നോ രാമദൂതോ മഹായശാഃ ॥ 3 ॥

സൌമിത്രിജീവനകരോ ലങ്കാവിക്ഷോഭകാരകഃ ।
ഉദധിക്രമണഃ സീതാശോകഹേതുഹരോ ഹരിഃ ॥ 4 ॥

ബലീ രാക്ഷസസംഹര്‍താ ദശകണ്ഠമദാപഹഃ ।
ബുദ്ധിമാന്‍ നൈരൃതവധൂകണ്ഠസൂത്രവിദാരകഃ ॥

സുഗ്രീവസചിവോ ഭീമോ ഭീമസേനസഹോദരഃ ।
സാവിത്രവിദ്യാസംസേവീ ചരിതാര്‍ഥോ മഹോദയഃ ॥ 6 ॥

വാസവാഭീഷ്ടദോ ഭവ്യോ ഹേമശൈലനിവാസവാന്‍ ।
കിംശുകാഭോഽഗ്രയതനൂ ഋജുരോമാ മഹാമതിഃ ॥ 7 ॥

മഹാക്രമോ വനചരഃ സ്ഥിരബുദ്ധിരഭീശുമാന്‍ ।
സിംഹികാഗര്‍ഭനിര്‍ഭേത്താ ഭേത്താ ലങ്കാനിവാസിനാം ॥ 8 ॥

അക്ഷശത്രുവിനിഘ്നശ്ച രക്ഷോഽമാത്യഭയാവഹഃ ।
വീരഹാ മൃദുഹസ്തശ്ച പദ്മപാണിര്‍ജടാധരഃ ॥ 9 ॥

സര്‍വപ്രിയഃ സര്‍വകാമപ്രദഃ പ്രാംശുമുഖശ്ശുചിഃ ।
വിശുദ്ധാത്മാ വിജ്വരശ്ച സടാവാന്‍ പാടലാധരഃ ॥ 10 ॥

ഭരതപ്രേമജനകശ്ചീരവാസാ മഹോക്ഷധൃക് ।
മഹാസ്ത്രബന്ധനസഹോ ബ്രഹ്മചാരീ യതീശ്വരഃ ॥ 11 ॥

മഹൌഷധോപഹര്‍താ ച വൃഷപര്‍വാ വൃഷോദരഃ ।
സൂര്യോപലാലിതഃ സ്വാമീ പാരിജാതാവതംസകഃ ॥ 12 ॥

സര്‍വപ്രാണധരോഽനന്തഃ സര്‍വഭൂതാദിഗോ മനുഃ ।
രൌദ്രാകൃതിര്‍ഭീമകര്‍മാ ഭീമാക്ഷോ ഭീമദര്‍ശനഃ ॥ 13 ॥

സുദര്‍ശനകരോഽവ്യക്തോ വ്യക്താസ്യോ ദുന്ദുഭിസ്വനഃ ।
സുവേലചാരീ മൈനാകഹര്‍ഷദോ ഹര്‍ഷണപ്രിയഃ ॥ 14 ॥

സുലഭഃ സുവ്രതോ യോഗീ യോഗിസേവ്യോ ഭയാപഹഃ ।
വാലാഗ്നിമഥിതാനേകലങ്കാവാസിഗൃഹോച്ചയഃ ॥ 15 ॥

വര്‍ധനോ വര്‍ധമാനശ്ച രോചിഷ്ണൂ രോമശോ മഹാന്‍ ।
മഹാദംഷ്ട്രോ മഹാശൂരഃ സദ്ഗതിഃ സത്പരായണഃ ॥

സൌംയദര്‍ശീ സൌംയവേഷോ ഹേമയജ്ഞോപവീതിമാന്‍ ।
മൌഞ്ജീകൃഷ്ണാജിനധരോ മന്ത്രജ്ഞോ മന്ത്രസാരഥിഃ ।
ജിതാരാതിഃ ഷഡൂര്‍മിശ്ച സര്‍വപ്രിയഹിതേ രതഃ ॥ 17 ॥

ഏതൈര്‍നാമപദൈര്‍ദിവ്യൈര്യഃ സ്തൌതി തവ സന്നിധൌ ।
ഹനുമംസ്തസ്യ കിം നാമ നോ ഭവേദ്ഭക്തിശാലിനഃ ॥ 18 ॥

പ്രണവം ച പുരസ്കൃത്യ ചതുര്‍ഥ്യന്തൈര്‍നമോഽന്തകൈഃ ।
ഏതൈര്‍നാമഭിരവ്യഗ്രൈരുച്യതേ ഹനുമാന്‍ ഭവാന്‍ ॥ 19 ॥

ഋണരോഗാദിദാരിദ്ര്യപാപക്ഷുദപമൃത്യവഃ ।
വിനശ്യന്തി ഹനുമംസ്തേ നാമസങ്കീര്‍തനക്ഷണേ ॥ 20 ॥

ഭഗവന്‍ ഹനുമന്‍ നിത്യം രാജവശ്യം തഥൈവ ച ।
ലക്ഷ്മീവശ്യം ച ശ്രീവശ്യമാരോഗ്യം ദീര്‍ഘമായുഷം ॥ 21 ॥

പ്രാധാന്യം സകലാനാം ച ജ്ഞാതിപ്രാധാന്യമേവ ച ।
വീര്യം തേജശ്ച ഭക്താനാം പ്രയച്ഛസി മഹാമതേ ॥ 22 ॥

(ബ്രഹ്മവൈവര്‍തേ ഘടികാചലമാഹാത്മ്യതഃ)
(ഘടികാചലേ ശങ്ഖചക്രധരോ ഹനുമാന്‍)

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 3 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 3 Lyrics in Malayalam | Hanuman Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top