Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 3 Lyrics in Kannada | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 3 Lyrics in Kannada:

॥ ಹನುಮದಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 3 ॥
(ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತೇ ಘಟಿಕಾಚಲಮಾಹಾತ್ಮ್ಯತಃ)

ಅತಿಪಾಟಲವಕ್ತ್ರಾಬ್ಜಂ ಧೃತಹೇಮಾದ್ರಿವಿಗ್ರಹಮ್ ।
ಆಂಜನೇಯಂ ಶಂಖಚಕ್ರಪಾಣಿಂ ಚೇತಸಿ ಧೀಮಹಿ ॥ 1 ॥

ಪಾರಿಜಾತಪ್ರಿಯೋ ಯೋಗೀ ಹನೂಮಾನ್ ನೃಹರಿಪ್ರಿಯಃ ।
ಪ್ಲವಗೇನ್ದ್ರಃ ಪಿಂಗಲಾಕ್ಷಃ ಶೀಘ್ರಗಾಮೀ ದೃಢವ್ರತಃ ॥ 2 ॥

ಶಂಖಚಕ್ರವರಾಭೀತಿಪಾಣಿರಾನನ್ದದಾಯಕಃ ।
ಸ್ಥಾಯೀ ವಿಕ್ರಮಸಮ್ಪನ್ನೋ ರಾಮದೂತೋ ಮಹಾಯಶಾಃ ॥ 3 ॥

ಸೌಮಿತ್ರಿಜೀವನಕರೋ ಲಂಕಾವಿಕ್ಷೋಭಕಾರಕಃ ।
ಉದಧಿಕ್ರಮಣಃ ಸೀತಾಶೋಕಹೇತುಹರೋ ಹರಿಃ ॥ 4 ॥

ಬಲೀ ರಾಕ್ಷಸಸಂಹರ್ತಾ ದಶಕಂಠಮದಾಪಹಃ ।
ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ನೈರೃತವಧೂಕಂಠಸೂತ್ರವಿದಾರಕಃ ॥

ಸುಗ್ರೀವಸಚಿವೋ ಭೀಮೋ ಭೀಮಸೇನಸಹೋದರಃ ।
ಸಾವಿತ್ರವಿದ್ಯಾಸಂಸೇವೀ ಚರಿತಾರ್ಥೋ ಮಹೋದಯಃ ॥ 6 ॥

ವಾಸವಾಭೀಷ್ಟದೋ ಭವ್ಯೋ ಹೇಮಶೈಲನಿವಾಸವಾನ್ ।
ಕಿಂಶುಕಾಭೋಽಗ್ರಯತನೂ ಋಜುರೋಮಾ ಮಹಾಮತಿಃ ॥ 7 ॥

ಮಹಾಕ್ರಮೋ ವನಚರಃ ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿರಭೀಶುಮಾನ್ ।
ಸಿಂಹಿಕಾಗರ್ಭನಿರ್ಭೇತ್ತಾ ಭೇತ್ತಾ ಲಂಕಾನಿವಾಸಿನಾಮ್ ॥ 8 ॥

ಅಕ್ಷಶತ್ರುವಿನಿಘ್ನಶ್ಚ ರಕ್ಷೋಽಮಾತ್ಯಭಯಾವಹಃ ।
ವೀರಹಾ ಮೃದುಹಸ್ತಶ್ಚ ಪದ್ಮಪಾಣಿರ್ಜಟಾಧರಃ ॥ 9 ॥

ಸರ್ವಪ್ರಿಯಃ ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದಃ ಪ್ರಾಂಶುಮುಖಶ್ಶುಚಿಃ ।
ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ವಿಜ್ವರಶ್ಚ ಸಟಾವಾನ್ ಪಾಟಲಾಧರಃ ॥ 10 ॥

ಭರತಪ್ರೇಮಜನಕಶ್ಚೀರವಾಸಾ ಮಹೋಕ್ಷಧೃಕ್ ।
ಮಹಾಸ್ತ್ರಬನ್ಧನಸಹೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಯತೀಶ್ವರಃ ॥ 11 ॥

ಮಹೌಷಧೋಪಹರ್ತಾ ಚ ವೃಷಪರ್ವಾ ವೃಷೋದರಃ ।
ಸೂರ್ಯೋಪಲಾಲಿತಃ ಸ್ವಾಮೀ ಪಾರಿಜಾತಾವತಂಸಕಃ ॥ 12 ॥

ಸರ್ವಪ್ರಾಣಧರೋಽನನ್ತಃ ಸರ್ವಭೂತಾದಿಗೋ ಮನುಃ ।
ರೌದ್ರಾಕೃತಿರ್ಭೀಮಕರ್ಮಾ ಭೀಮಾಕ್ಷೋ ಭೀಮದರ್ಶನಃ ॥ 13 ॥

ಸುದರ್ಶನಕರೋಽವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತಾಸ್ಯೋ ದುನ್ದುಭಿಸ್ವನಃ ।
ಸುವೇಲಚಾರೀ ಮೈನಾಕಹರ್ಷದೋ ಹರ್ಷಣಪ್ರಿಯಃ ॥ 14 ॥

ಸುಲಭಃ ಸುವ್ರತೋ ಯೋಗೀ ಯೋಗಿಸೇವ್ಯೋ ಭಯಾಪಹಃ ।
ವಾಲಾಗ್ನಿಮಥಿತಾನೇಕಲಂಕಾವಾಸಿಗೃಹೋಚ್ಚಯಃ ॥ 15 ॥

ವರ್ಧನೋ ವರ್ಧಮಾನಶ್ಚ ರೋಚಿಷ್ಣೂ ರೋಮಶೋ ಮಹಾನ್ ।
ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರೋ ಮಹಾಶೂರಃ ಸದ್ಗತಿಃ ಸತ್ಪರಾಯಣಃ ॥

ಸೌಮ್ಯದರ್ಶೀ ಸೌಮ್ಯವೇಷೋ ಹೇಮಯಜ್ಞೋಪವೀತಿಮಾನ್ ।
ಮೌಂಜೀಕೃಷ್ಣಾಜಿನಧರೋ ಮನ್ತ್ರಜ್ಞೋ ಮನ್ತ್ರಸಾರಥಿಃ ।
ಜಿತಾರಾತಿಃ ಷಡೂರ್ಮಿಶ್ಚ ಸರ್ವಪ್ರಿಯಹಿತೇ ರತಃ ॥ 17 ॥

ಏತೈರ್ನಾಮಪದೈರ್ದಿವ್ಯೈರ್ಯಃ ಸ್ತೌತಿ ತವ ಸನ್ನಿಧೌ ।
ಹನುಮಂಸ್ತಸ್ಯ ಕಿಂ ನಾಮ ನೋ ಭವೇದ್ಭಕ್ತಿಶಾಲಿನಃ ॥ 18 ॥

ಪ್ರಣವಂ ಚ ಪುರಸ್ಕೃತ್ಯ ಚತುರ್ಥ್ಯನ್ತೈರ್ನಮೋಽನ್ತಕೈಃ ।
ಏತೈರ್ನಾಮಭಿರವ್ಯಗ್ರೈರುಚ್ಯತೇ ಹನುಮಾನ್ ಭವಾನ್ ॥ 19 ॥

ಋಣರೋಗಾದಿದಾರಿದ್ರ್ಯಪಾಪಕ್ಷುದಪಮೃತ್ಯವಃ ।
ವಿನಶ್ಯನ್ತಿ ಹನುಮಂಸ್ತೇ ನಾಮಸಂಕೀರ್ತನಕ್ಷಣೇ ॥ 20 ॥

ಭಗವನ್ ಹನುಮನ್ ನಿತ್ಯಂ ರಾಜವಶ್ಯಂ ತಥೈವ ಚ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀವಶ್ಯಂ ಚ ಶ್ರೀವಶ್ಯಮಾರೋಗ್ಯಂ ದೀರ್ಘಮಾಯುಷಮ್ ॥ 21 ॥

ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಂ ಸಕಲಾನಾಂ ಚ ಜ್ಞಾತಿಪ್ರಾಧಾನ್ಯಮೇವ ಚ ।
ವೀರ್ಯಂ ತೇಜಶ್ಚ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಸಿ ಮಹಾಮತೇ ॥ 22 ॥

(ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತೇ ಘಟಿಕಾಚಲಮಾಹಾತ್ಮ್ಯತಃ)
(ಘಟಿಕಾಚಲೇ ಶಂಖಚಕ್ರಧರೋ ಹನುಮಾನ್)

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 3 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 3 Lyrics in Kannada | Hanuman Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top