Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 3 Lyrics in Gujarati | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 3 Lyrics in Gujarati:

॥ હનુમદષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ૩ ॥
(બ્રહ્મવૈવર્તે ઘટિકાચલમાહાત્મ્યતઃ)

અતિપાટલવક્ત્રાબ્જં ધૃતહેમાદ્રિવિગ્રહમ્ ।
આઞ્જનેયં શઙ્ખચક્રપાણિં ચેતસિ ધીમહિ ॥ ૧ ॥

પારિજાતપ્રિયો યોગી હનૂમાન્ નૃહરિપ્રિયઃ ।
પ્લવગેન્દ્રઃ પિઙ્ગલાક્ષઃ શીઘ્રગામી દૃઢવ્રતઃ ॥ ૨ ॥

શઙ્ખચક્રવરાભીતિપાણિરાનન્દદાયકઃ ।
સ્થાયી વિક્રમસમ્પન્નો રામદૂતો મહાયશાઃ ॥ ૩ ॥

સૌમિત્રિજીવનકરો લઙ્કાવિક્ષોભકારકઃ ।
ઉદધિક્રમણઃ સીતાશોકહેતુહરો હરિઃ ॥ ૪ ॥

બલી રાક્ષસસંહર્તા દશકણ્ઠમદાપહઃ ।
બુદ્ધિમાન્ નૈરૃતવધૂકણ્ઠસૂત્રવિદારકઃ ॥

સુગ્રીવસચિવો ભીમો ભીમસેનસહોદરઃ ।
સાવિત્રવિદ્યાસંસેવી ચરિતાર્થો મહોદયઃ ॥ ૬ ॥

વાસવાભીષ્ટદો ભવ્યો હેમશૈલનિવાસવાન્ ।
કિંશુકાભોઽગ્રયતનૂ ઋજુરોમા મહામતિઃ ॥ ૭ ॥

મહાક્રમો વનચરઃ સ્થિરબુદ્ધિરભીશુમાન્ ।
સિંહિકાગર્ભનિર્ભેત્તા ભેત્તા લઙ્કાનિવાસિનામ્ ॥ ૮ ॥

અક્ષશત્રુવિનિઘ્નશ્ચ રક્ષોઽમાત્યભયાવહઃ ।
વીરહા મૃદુહસ્તશ્ચ પદ્મપાણિર્જટાધરઃ ॥ ૯ ॥

સર્વપ્રિયઃ સર્વકામપ્રદઃ પ્રાંશુમુખશ્શુચિઃ ।
વિશુદ્ધાત્મા વિજ્વરશ્ચ સટાવાન્ પાટલાધરઃ ॥ ૧૦ ॥

ભરતપ્રેમજનકશ્ચીરવાસા મહોક્ષધૃક્ ।
મહાસ્ત્રબન્ધનસહો બ્રહ્મચારી યતીશ્વરઃ ॥ ૧૧ ॥

મહૌષધોપહર્તા ચ વૃષપર્વા વૃષોદરઃ ।
સૂર્યોપલાલિતઃ સ્વામી પારિજાતાવતંસકઃ ॥ ૧૨ ॥

સર્વપ્રાણધરોઽનન્તઃ સર્વભૂતાદિગો મનુઃ ।
રૌદ્રાકૃતિર્ભીમકર્મા ભીમાક્ષો ભીમદર્શનઃ ॥ ૧૩ ॥

સુદર્શનકરોઽવ્યક્તો વ્યક્તાસ્યો દુન્દુભિસ્વનઃ ।
સુવેલચારી મૈનાકહર્ષદો હર્ષણપ્રિયઃ ॥ ૧૪ ॥

સુલભઃ સુવ્રતો યોગી યોગિસેવ્યો ભયાપહઃ ।
વાલાગ્નિમથિતાનેકલઙ્કાવાસિગૃહોચ્ચયઃ ॥ ૧૫ ॥

વર્ધનો વર્ધમાનશ્ચ રોચિષ્ણૂ રોમશો મહાન્ ।
મહાદંષ્ટ્રો મહાશૂરઃ સદ્ગતિઃ સત્પરાયણઃ ॥

સૌમ્યદર્શી સૌમ્યવેષો હેમયજ્ઞોપવીતિમાન્ ।
મૌઞ્જીકૃષ્ણાજિનધરો મન્ત્રજ્ઞો મન્ત્રસારથિઃ ।
જિતારાતિઃ ષડૂર્મિશ્ચ સર્વપ્રિયહિતે રતઃ ॥ ૧૭ ॥

એતૈર્નામપદૈર્દિવ્યૈર્યઃ સ્તૌતિ તવ સન્નિધૌ ।
હનુમંસ્તસ્ય કિં નામ નો ભવેદ્ભક્તિશાલિનઃ ॥ ૧૮ ॥

પ્રણવં ચ પુરસ્કૃત્ય ચતુર્થ્યન્તૈર્નમોઽન્તકૈઃ ।
એતૈર્નામભિરવ્યગ્રૈરુચ્યતે હનુમાન્ ભવાન્ ॥ ૧૯ ॥

ઋણરોગાદિદારિદ્ર્યપાપક્ષુદપમૃત્યવઃ ।
વિનશ્યન્તિ હનુમંસ્તે નામસઙ્કીર્તનક્ષણે ॥ ૨૦ ॥

ભગવન્ હનુમન્ નિત્યં રાજવશ્યં તથૈવ ચ ।
લક્ષ્મીવશ્યં ચ શ્રીવશ્યમારોગ્યં દીર્ઘમાયુષમ્ ॥ ૨૧ ॥

પ્રાધાન્યં સકલાનાં ચ જ્ઞાતિપ્રાધાન્યમેવ ચ ।
વીર્યં તેજશ્ચ ભક્તાનાં પ્રયચ્છસિ મહામતે ॥ ૨૨ ॥

(બ્રહ્મવૈવર્તે ઘટિકાચલમાહાત્મ્યતઃ)
(ઘટિકાચલે શઙ્ખચક્રધરો હનુમાન્)

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 3 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 3 Lyrics in Gujarati | Hanuman Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top