Home / Ashtottara Shatanama / Shri Saubhagya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Saubhagya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

Saubhagya Ashtottara Shatanama Stotram was recited by Dattatreya in Parashurama. It is a very reserved and powerful text, obligatory for shrvidyopasakas (verse 30, line 1). The rishi for this stotram is Lord Shiva, it is in the Anushtup counter and the deity is Shri Lalitambika. The text is in 26th Adhyaya gauryupakhyana of mahatmyakandam in tripura rahasya.

Saubhagya Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Kannada:

ಸೌಭಾಗ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್
ದತ್ತಾತ್ರೇಯೇಣ ಕೃತಂ ಸೌಭಾಗ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರೋಪದೇಶವರ್ಣನಮ್
ನಿಶಮ್ಯೈತಜ್ಜಾಮದಗ್ನ್ಯೋ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಸರ್ವತೋಽಧಿಕಮ್ ।
ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಭೂಯಃ ಪಪ್ರಚ್ಛ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ಗುರೂತ್ತಮಮ್ ॥ 1 ॥

ಭಗವನ್ ತ್ವನ್ಮುಖಾಮ್ಭೋಜನಿರ್ಗಮದ್ವಾಕ್ಸುಧಾರಸಮ್ ।
ಪಿಬತಃ ಶ್ರೋತಮುಖತೋ ವರ್ಧತೇಽನುಕ್ಷಣಂ ತೃಷಾ ॥ 2 ॥

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಶ್ರೀದೇವ್ಯಾ ಯತ್ಪ್ರಸಾದತಃ ।
ಕಾಮಃ ಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತವಾನ್ ಲೋಕೇ ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ಸರ್ವಮೋಹನಮ್ ॥ 3 ॥

ಸೌಭಾಗ್ಯವಿದ್ಯಾವರ್ಣಾನಾಮುದ್ಧಾರೋ ಯತ್ರ ಸಂಸ್ಥಿತಃ ।
ತತ್ಸಮಾಚಕ್ಷ್ವ ಭಗವನ್ ಕೃಪಯಾ ಮಯಿ ಸೇವಕೇ ॥ 4 ॥

ನಿಶಮ್ಯೈವಂ ಭಾರ್ಗವೋಕ್ತಿಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯೋ ದಯಾನಿಧಿಃ ।
ಪ್ರೋವಾಚ ಭಾರ್ಗವಂ ರಾಮಂ ಮಧುರಾಽಕ್ಷರಪೂರ್ವಕಮ್ ॥ 5 ॥

ಶೃಣು ಭಾರ್ಗವ ! ಯತ್ ಪೃಷ್ಟಂ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ।
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾವರ್ಣರತ್ನಾನಾಂ ನಿಧಾನಮಿವ ಸಂಸ್ಥಿತಮ್ ॥ 6 ॥

ಶ್ರೀದೇವ್ಯಾ ಬಹುಧಾ ಸನ್ತಿ ನಾಮಾನಿ ಶೃಣು ಭಾರ್ಗವ ।
ಸಹಸ್ರಶತಸಂಖ್ಯಾನಿ ಪುರಾಣೇಷ್ವಾಗಮೇಷು ಚ ॥ 7 ॥

ತೇಷು ಸಾರತಮಂ ಹ್ಯೇತತ್ಸೌಭಾಗ್ಯಾಽಷ್ಟೋತ್ತರಾಽಽತ್ಮಕಮ್ ।
ಯದುವಾಚ ಶಿವಃ ಪೂರ್ವಂ ಭವಾನ್ಯೈ ಬಹುಧಾಽರ್ಥಿತಃ ॥ 8 ॥

ಸೌಭಾಗ್ಯಾಽಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಭಾರ್ಗವ ।
ಋಷಿರುಕ್ತಃ ಶಿವಶ್ಛನ್ದೋಽನುಷ್ಟುಪ್ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಽಮ್ಬಿಕಾ ॥ 9 ॥

ದೇವತಾ ವಿನ್ಯಸೇತ್ಕೂಟತ್ರಯೇಣಾಽಽವರ್ತ್ಯ ಸರ್ವತಃ ।
ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಸಮ್ಪೂಜ್ಯ ಮನಸಾ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತದುದೀರಯೇತ್ ॥ 10 ॥

॥ ತ್ರಿಪುರಾಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ॥

ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಕಾಮಶಕ್ತಿಃ ಕಾಮಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನೀ।
ಕಾಮರೂಪಾ ಕಾಮಕಲಾ ಕಾಮಿನೀ ಕಮಲಾಽಽಸನಾ ॥ 11 ॥

ಕಮಲಾ ಕಲ್ಪನಾಹೀನಾ ಕಮನೀಯಕಲಾವತೀ ।
ಕಮಲಾ ಭಾರತೀಸೇವ್ಯಾ ಕಲ್ಪಿತಾಽಶೇಷಸಂಸೃತಿಃ ॥ 12 ॥

ಅನುತ್ತರಾಽನಘಾಽನನ್ತಾಽದ್ಭುತರೂಪಾಽನಲೋದ್ಭವಾ ।
ಅತಿಲೋಕಚರಿತ್ರಾಽತಿಸುನ್ದರ್ಯತಿಶುಭಪ್ರದಾ ॥ 13 ॥

ಅಘಹನ್ತ್ರ್ಯತಿವಿಸ್ತಾರಾಽರ್ಚನತುಷ್ಟಾಽಮಿತಪ್ರಭಾ ।
ಏಕರೂಪೈಕವೀರೈಕನಾಥೈಕಾನ್ತಾಽರ್ಚನಪ್ರಿಯಾ ॥ 14 ॥

ಏಕೈಕಭಾವತುಷ್ಟೈಕರಸೈಕಾನ್ತಜನಪ್ರಿಯಾ ।
ಏಧಮಾನಪ್ರಭಾವೈಧದ್ಭಕ್ತಪಾತಕನಾಶಿನೀ ॥ 15 ॥

ಏಲಾಮೋದಮುಖೈನೋಽದ್ರಿಶಕ್ರಾಯುಧಸಮಸ್ಥಿತಿಃ ।
ಈಹಾಶೂನ್ಯೇಪ್ಸಿತೇಶಾದಿಸೇವ್ಯೇಶಾನವರಾಂಗನಾ ॥ 16 ॥

ಈಶ್ವರಾಽಽಜ್ಞಾಪಿಕೇಕಾರಭಾವ್ಯೇಪ್ಸಿತಫಲಪ್ರದಾ ।
ಈಶಾನೇತಿಹರೇಕ್ಷೇಷದರುಣಾಕ್ಷೀಶ್ವರೇಶ್ವರೀ ॥ 17 ॥

ಲಲಿತಾ ಲಲನಾರೂಪಾ ಲಯಹೀನಾ ಲಸತ್ತನುಃ ।
ಲಯಸರ್ವಾ ಲಯಕ್ಷೋಣಿರ್ಲಯಕರ್ಣೀ ಲಯಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 18 ॥

ಲಘಿಮಾ ಲಘುಮಧ್ಯಾಽಽಢ್ಯಾ ಲಲಮಾನಾ ಲಘುದ್ರುತಾ ।
ಹಯಾಽಽರೂಢಾ ಹತಾಽಮಿತ್ರಾ ಹರಕಾನ್ತಾ ಹರಿಸ್ತುತಾ ॥ 19 ॥

ಹಯಗ್ರೀವೇಷ್ಟದಾ ಹಾಲಾಪ್ರಿಯಾ ಹರ್ಷಸಮುದ್ಧತಾ ।
ಹರ್ಷಣಾ ಹಲ್ಲಕಾಭಾಂಗೀ ಹಸ್ತ್ಯನ್ತೈಶ್ವರ್ಯದಾಯಿನೀ ॥ 20 ॥

ಹಲಹಸ್ತಾಽರ್ಚಿತಪದಾ ಹವಿರ್ದಾನಪ್ರಸಾದಿನೀ ।
ರಾಮರಾಮಾಽರ್ಚಿತಾ ರಾಜ್ಞೀ ರಮ್ಯಾ ರವಮಯೀ ರತಿಃ ॥ 21 ॥

ರಕ್ಷಿಣೀರಮಣೀರಾಕಾ ರಮಣೀಮಂಡಲಪ್ರಿಯಾ ।
ರಕ್ಷಿತಾಽಖಿಲಲೋಕೇಶಾ ರಕ್ಷೋಗಣನಿಷೂದಿನೀ ॥ 22 ॥

ಅಮ್ಬಾನ್ತಕಾರಿಣ್ಯಮ್ಭೋಜಪ್ರಿಯಾಽನ್ತಕಭಯಂಕರೀ ।
ಅಮ್ಬುರೂಪಾಽಮ್ಬುಜಕರಾಽಮ್ಬುಜಜಾತವರಪ್ರದಾ ॥ 23 ॥

ಅನ್ತಃಪೂಜಾಪ್ರಿಯಾಽನ್ತಃಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯನ್ತರ್ವಚೋಮಯೀ ।
ಅನ್ತಕಾಽರಾತಿವಾಮಾಂಕಸ್ಥಿತಾಽನ್ತಃಸುಖರೂಪಿಣೀ ॥ 24 ॥

ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸರ್ವಗಾ ಸಾರಾ ಸಮಾ ಸಮಸುಖಾ ಸತೀ ।
ಸನ್ತತಿಃ ಸನ್ತತಾ ಸೋಮಾ ಸರ್ವಾ ಸಾಂಖ್ಯಾ ಸನಾತನೀ ॥ 25 ॥

॥ ಫಲಶ್ರುತಿಃ ॥

ಏತತ್ತೇ ಕಥಿತಂ ರಾಮ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ।
ಅತಿಗೋಪ್ಯಮಿದಂ ನಾಮ್ನಃ ಸರ್ವತಃ ಸಾರಮುದ್ಧೃತಮ್ ॥ 26 ॥

ಏತಸ್ಯ ಸದೃಶಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ದುರ್ಲಭಮ್ ।
ಅಪ್ರಾಕಶ್ಯಮಭಕ್ತಾನಾಂ ಪುರತೋ ದೇವತಾದ್ವಿಷಾಮ್ ॥ 27 ॥

ಏತತ್ ಸದಾಶಿವೋ ನಿತ್ಯಂ ಪಠನ್ತ್ಯನ್ಯೇ ಹರಾದಯಃ ।
ಏತತ್ಪ್ರಭಾವಾತ್ಕನ್ದರ್ಪಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಜಯತಿ ಕ್ಷಣಾತ್ ॥ 28 ॥

ಸೌಭಾಗ್ಯಾಽಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಮನೋಹರಮ್ ।
ಯಸ್ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಂ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ನ ತಸ್ಯ ಭುವಿ ದುರ್ಲಭಮ್ ॥ 29 ॥

ಶ್ರೀವಿದ್ಯೋಪಾಸನವತಾಮೇತದಾವಶ್ಯಕಂ ಮತಮ್ ।
ಸಕೃದೇತತ್ಪ್ರಪಠತಾಂ ನಾಽನ್ಯತ್ಕರ್ಮ ವಿಲುಪ್ಯತೇ ॥ 30 ॥

ಅಪಠಿತ್ವಾ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ನಿತ್ಯಂ ನೈಮಿತ್ತಿಕಂ ಕೃತಮ್ ।
ವ್ಯರ್ಥೀಭವತಿ ನಗ್ನೇನ ಕೃತಂ ಕರ್ಮ ಯಥಾ ತಥಾ ॥ 31 ॥

ಸಹಸ್ರನಾಮಪಾಠಾದಾವಶಕ್ತಸ್ತ್ವೇತದೀರಯೇತ್ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮಪಾಠಸ್ಯ ಫಲಂ ಶತಗುಣಂ ಭವೇತ್ ॥ 32 ॥

ಸಹಸ್ರಧಾ ಪಠಿತ್ವಾ ತು ವೀಕ್ಷಣಾನ್ನಾಶಯೇದ್ರಿಪೂನ್ ।
ಕರವೀರರಕ್ತಪುಷ್ಪೈರ್ಹುತ್ವಾ ಲೋಕಾನ್ ವಶಂ ನಯೇತ್ ॥ 33 ॥

ಸ್ತಮ್ಭೇಯತ್ ಶ್ವೇತಕುಸುಮೈರ್ನೀಲೈರುಚ್ಚಾಟಯೇದ್ರಿಪೂನ್ ।
ಮರಿಚೈರ್ವಿದ್ವೇಷೇಣಾಯ ಲವಂಗೈರ್ವ್ಯಾಧಿನಾಶನೇ ॥ 34 ॥

ಸುವಾಸಿನೀರ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ವಾ ಭೋಜಯೇದ್ಯಸ್ತು ನಾಮಭಿಃ ।
ಯಶ್ಚ ಪುಷ್ಪೈಃ ಫಲೈರ್ವಾಪಿ ಪೂಜಯೇತ್ ಪ್ರತಿನಾಮಭಿಃ ॥ 35 ॥

ಚಕ್ರರಾಜೇಽಥವಾಽನ್ಯತ್ರ ಸ ವಸೇಚ್ಛ್ರೀಪುರೇ ಚಿರಮ್ ।
ಯಃ ಸದಾ ವರ್ತಯನ್ನಾಸ್ತೇ ನಾಮಾಽಷ್ಟಶತಮುತ್ತಮಮ್ ॥ 36 ॥

ತಸ್ಯ ಶ್ರೀಲಲಿತಾ ರಾಜ್ಞೀ ಪ್ರಸನ್ನಾ ವಾಂಛಿತಪ್ರದಾ ॥

Also Read:

Shri Saubhagya Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment