Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Surya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English | Sri Surya Bhagwan Slokam

Sri Suryashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English:

॥ sri suryastottarasatanamastotram ॥

sriganesaya namah ।
vaisampayana uvaca ।
srnusvavahito rajan sucirbhutva samahitah ।
ksanam ca kuru rajendra guhyam vaksyami te hitam ॥ 1 ॥

dhaumyena tu yatha proktam parthaya sumahatmane ।
namnamastottaram punyam satam tacchrnu bhupate ॥ 2 ॥

suryo’ryama bhagastvasta pusarkah savita ravih ।
gabhastimanajah kalo mrtyurdhata prabhakarah ॥ 3 ॥

prthivyapasca tejasca kham vayusca parayanam ।
somo brhaspatih sukro budho’ngaraka eva ca ॥ 4 ॥

indro vivasvandiptamsuh sucih saurih sanaiscarah ।
brahma visnusca rudrasca skando vaisravano yamah ॥ 5 ॥

vaidyuto jatharascagniraindhanastejasam patih ।
dharmadhvajo vedakarta vedango vedavahanah ॥ 6 ॥

krtam treta dvaparasca kalih sarvamarasrayah ।
kala kastha muhurtasca paksa masa rtustatha ॥ 7 ॥

samvatsarakaro’svatthah kalacakro vibhavasuh ।
purusah sasvato yogi vyaktavyaktah sanatanah ॥ 8 ॥

lokadhyaksah prajadhyakso visvakarma tamonudah । kaladhyaksah
varunah sagarom’susca jimuto jivano’riha ॥ 9 ॥

bhutasrayo bhutapatih sarvalokanamaskrtah ।
srasta samvartako vahnih sarvasyadiralolupah ॥ 10 ॥

anantah kapilo bhanuh kamadah sarvatomukhah ।
jayo visalo varadah sarvadhatunisecita ॥ 11 ॥ sarvabhutanisevitah
manah suparno bhutadih sighragah pranadharanah ॥

dhanvantarirdhumaketuradidevo’diteh sutah ॥ 12 ॥

dvadasatmaravindaksah pita mata pitamahah ।
svargadvaram prajadvaram moksadvaram trivistapam ॥ 13 ॥

dehakarta prasantatma visvatma visvatomukhah ।
caracaratma suksmatma maitrena vapusanvitah ॥ 14 ॥

etadvai kirtaniyasya suryasyaiva mahatmanah । suryasyamitatejasah
namnamastasatam punyam sakrenoktam mahatmana ॥ 15 ॥ proktametatsvyambhuva
sakracca naradah prapto dhaumyasca tadanantaram ।
dhaumyadyudhisthirah prapya sarvankamanavaptavan ॥ 16 ॥

surapitrganayaksasevitam hyasuranisacarasiddhavanditam ।
varakanakahutasanaprabham tvamapi manasyabhidhehi bhaskaram ॥ 17 ॥

suryodaye yastu samahitah pathetsa putralabham dhanaratnasañcayan ।
labheta jatismaratam sada narah smrtim ca medham ca sa vindate param ॥ 18 ॥

imam stavam devavarasya yo narah prakirtayecchucisumanah samahitah ।
vimucyate sokadavagnisagarallabheta kamanmanasa yathepsitan ॥ 19 ॥

॥ iti srimahabharate yudhisthiradhaumyasamvade
aranyakaparvani srisuryastottarasatanamastotram sampurnam ॥

Also Read:

Shri Surya Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Surya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English | Sri Surya Bhagwan Slokam

2 thoughts on “Shri Surya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English | Sri Surya Bhagwan Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top