Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Surya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu | Sri Surya Bhagwan Slokam

Sri Suryashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీసూర్యాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ ॥

శ్రీగణేశాయ నమః ।
వైశమ్పాయన ఉవాచ ।
శృణుష్వావహితో రాజన్ శుచిర్భూత్వా సమాహితః ।
క్షణం చ కురు రాజేన్ద్ర గుహ్యం వక్ష్యామి తే హితమ్ ॥ ౧ ॥

ధౌమ్యేన తు యథా ప్రోక్తం పార్థాయ సుమహాత్మనే ।
నామ్నామష్టోత్తరం పుణ్యం శతం తచ్ఛృణు భూపతే ॥ ౨ ॥

సూర్యోఽర్యమా భగస్త్వష్టా పూషార్కః సవితా రవిః ।
గభస్తిమానజః కాలో మృత్యుర్ధాతా ప్రభాకరః ॥ ౩ ॥

పృథివ్యాపశ్చ తేజశ్చ ఖం వాయుశ్చ పరాయణమ్ ।
సోమో బృహస్పతిః శుక్రో బుధోఽఙ్గారక ఏవ చ ॥ ౪ ॥

ఇన్ద్రో వివస్వాన్దీప్తాంశుః శుచిః శౌరిః శనైశ్చరః ।
బ్రహ్మా విష్ణుశ్చ రుద్రశ్చ స్కన్దో వైశ్రవణో యమః ॥ ౫ ॥

వైద్యుతో జాఠరశ్చాగ్నిరైన్ధనస్తేజసాం పతిః ।
ధర్మధ్వజో వేదకర్తా వేదాఙ్గో వేదవాహనః ॥ ౬ ॥

కృతం త్రేతా ద్వాపరశ్చ కలిః సర్వామరాశ్రయః ।
కలా కాష్ఠా ముహుర్తాశ్చ పక్షా మాసా ఋతుస్తథా ॥ ౭ ॥

సంవత్సరకరోఽశ్వత్థః కాలచక్రో విభావసుః ।
పురుషః శాశ్వతో యోగీ వ్యక్తావ్యక్తః సనాతనః ॥ ౮ ॥

లోకాధ్యక్షః ప్రజాధ్యక్షో విశ్వకర్మా తమోనుదః । కాలాధ్యక్షః
వరుణః సాగరోంఽశుశ్చ జీమూతో జీవనోఽరిహా ॥ ౯ ॥

భూతాశ్రయో భూతపతిః సర్వలోకనమస్కృతః ।
స్రష్టా సంవర్తకో వహ్నిః సర్వస్యాదిరలోలుపః ॥ ౧౦ ॥

అనన్తః కపిలో భానుః కామదః సర్వతోముఖః ।
జయో విశాలో వరదః సర్వధాతునిషేచితా ॥ ౧౧ ॥ సర్వభూతనిషేవితః
మనః సుపర్ణో భూతాదిః శీఘ్రగః ప్రాణధారణః ॥

ధన్వన్తరిర్ధూమకేతురాదిదేవోఽదితేః సుతః ॥ ౧౨ ॥

ద్వాదశాత్మారవిన్దాక్షః పితా మాతా పితామహః ।
స్వర్గద్వారం ప్రజాద్వారం మోక్షద్వారం త్రివిష్టపమ్ ॥ ౧౩ ॥

దేహకర్తా ప్రశాన్తాత్మా విశ్వాత్మా విశ్వతోముఖః ।
చరాచరాత్మా సూక్ష్మాత్మా మైత్రేణ వపుషాన్వితః ॥ ౧౪ ॥

ఏతద్వై కీర్తనీయస్య సూర్యస్యైవ మహాత్మనః । సూర్యస్యామితతేజసః
నామ్నామష్టశతం పుణ్యం శక్రేణోక్తం మహాత్మనా ॥ ౧౫ ॥ ప్రోక్తమేతత్స్వ్యమ్భువా
శక్రాచ్చ నారదః ప్రాప్తో ధౌమ్యశ్చ తదనన్తరమ్ ।
ధౌమ్యాద్యుధిష్ఠిరః ప్రాప్య సర్వాన్కామానవాప్తవాన్ ॥ ౧౬ ॥

సురపితృగణయక్షసేవితం హ్యసురనిశాచరసిద్ధవన్దితమ్ ।
వరకనకహుతాశనప్రభం త్వమపి మనస్యభిధేహి భాస్కరమ్ ॥ ౧౭ ॥

సూర్యోదయే యస్తు సమాహితః పఠేత్స పుత్రలాభం ధనరత్నసఞ్చయాన్ ।
లభేత జాతిస్మరతాం సదా నరః స్మృతిం చ మేధాం చ స విన్దతే పరామ్ ॥ ౧౮ ॥

ఇమం స్తవం దేవవరస్య యో నరః ప్రకీర్తయేచ్ఛుచిసుమనాః సమాహితః ।
విముచ్యతే శోకదవాగ్నిసాగరాల్లభేత కామాన్మనసా యథేప్సితాన్ ॥ ౧౯ ॥

॥ ఇతి శ్రీమహాభారతే యుధిష్ఠిరధౌమ్యసంవాదే
ఆరణ్యకపర్వణి శ్రీసూర్యాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read:

Shri Surya Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Surya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu | Sri Surya Bhagwan Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top