Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Surya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi | Sri Surya Bhagwan Slokam

Sri Suryashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਸੂਰ੍ਯਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਵੈਸ਼ਮ੍ਪਾਯਨ ਉਵਾਚ ।
ਸ਼ਣੁਸ਼੍ਵਾਵਹਿਤੋ ਰਾਜਨ੍ ਸ਼ੁਚਿਰ੍ਭੂਤ੍ਵਾ ਸਮਾਹਿਤਃ ।
ਕ੍ਸ਼ਣਂ ਚ ਕੁਰੁ ਰਾਜੇਨ੍ਦ੍ਰ ਗੁਹ੍ਯਂ ਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਤੇ ਹਿਤਮ੍ ॥ ੧ ॥

ਧੌਮ੍ਯੇਨ ਤੁ ਯਥਾ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਂ ਪਾਰ੍ਥਾਯ ਸੁਮਹਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਨਾਮ੍ਨਾਮਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਂ ਪੁਣ੍ਯਂ ਸ਼ਤਂ ਤਚ੍ਛਣੁ ਭੂਪਤੇ ॥ ੨ ॥

ਸੂਰ੍ਯੋऽਰ੍ਯਮਾ ਭਗਸ੍ਤ੍ਵਸ਼੍ਟਾ ਪੂਸ਼ਾਰ੍ਕਃ ਸਵਿਤਾ ਰਵਿਃ ।
ਗਭਸ੍ਤਿਮਾਨਜਃ ਕਾਲੋ ਮਤ੍ਯੁਰ੍ਧਾਤਾ ਪ੍ਰਭਾਕਰਃ ॥ ੩ ॥

ਪਥਿਵ੍ਯਾਪਸ਼੍ਚ ਤੇਜਸ਼੍ਚ ਖਂ ਵਾਯੁਸ਼੍ਚ ਪਰਾਯਣਮ੍ ।
ਸੋਮੋ ਬਹਸ੍ਪਤਿਃ ਸ਼ੁਕ੍ਰੋ ਬੁਧੋऽਙ੍ਗਾਰਕ ਏਵ ਚ ॥ ੪ ॥

ਇਨ੍ਦ੍ਰੋ ਵਿਵਸ੍ਵਾਨ੍ਦੀਪ੍ਤਾਂਸ਼ੁਃ ਸ਼ੁਚਿਃ ਸ਼ੌਰਿਃ ਸ਼ਨੈਸ਼੍ਚਰਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼੍ਚ ਰੁਦ੍ਰਸ਼੍ਚ ਸ੍ਕਨ੍ਦੋ ਵੈਸ਼੍ਰਵਣੋ ਯਮਃ ॥ ੫ ॥

ਵੈਦ੍ਯੁਤੋ ਜਾਠਰਸ਼੍ਚਾਗ੍ਨਿਰੈਨ੍ਧਨਸ੍ਤੇਜਸਾਂ ਪਤਿਃ ।
ਧਰ੍ਮਧ੍ਵਜੋ ਵੇਦਕਰ੍ਤਾ ਵੇਦਾਙ੍ਗੋ ਵੇਦਵਾਹਨਃ ॥ ੬ ॥

ਕਤਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦ੍ਵਾਪਰਸ਼੍ਚ ਕਲਿਃ ਸਰ੍ਵਾਮਰਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਕਲਾ ਕਾਸ਼੍ਠਾ ਮੁਹੁਰ੍ਤਾਸ਼੍ਚ ਪਕ੍ਸ਼ਾ ਮਾਸਾ ऋਤੁਸ੍ਤਥਾ ॥ ੭ ॥

ਸਂਵਤ੍ਸਰਕਰੋऽਸ਼੍ਵਤ੍ਥਃ ਕਾਲਚਕ੍ਰੋ ਵਿਭਾਵਸੁਃ ।
ਪੁਰੁਸ਼ਃ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤੋ ਯੋਗੀ ਵ੍ਯਕ੍ਤਾਵ੍ਯਕ੍ਤਃ ਸਨਾਤਨਃ ॥ ੮ ॥

ਲੋਕਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਃ ਪ੍ਰਜਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਵਿਸ਼੍ਵਕਰ੍ਮਾ ਤਮੋਨੁਦਃ । ਕਾਲਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਃ
ਵਰੁਣਃ ਸਾਗਰੋਂऽਸ਼ੁਸ਼੍ਚ ਜੀਮੂਤੋ ਜੀਵਨੋऽਰਿਹਾ ॥ ੯ ॥

ਭੂਤਾਸ਼੍ਰਯੋ ਭੂਤਪਤਿਃ ਸਰ੍ਵਲੋਕਨਮਸ੍ਕਤਃ ।
ਸ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਸਂਵਰ੍ਤਕੋ ਵਹ੍ਨਿਃ ਸਰ੍ਵਸ੍ਯਾਦਿਰਲੋਲੁਪਃ ॥ ੧੦ ॥

ਅਨਨ੍ਤਃ ਕਪਿਲੋ ਭਾਨੁਃ ਕਾਮਦਃ ਸਰ੍ਵਤੋਮੁਖਃ ।
ਜਯੋ ਵਿਸ਼ਾਲੋ ਵਰਦਃ ਸਰ੍ਵਧਾਤੁਨਿਸ਼ੇਚਿਤਾ ॥ ੧੧ ॥ ਸਰ੍ਵਭੂਤਨਿਸ਼ੇਵਿਤਃ
ਮਨਃ ਸੁਪਰ੍ਣੋ ਭੂਤਾਦਿਃ ਸ਼ੀਘ੍ਰਗਃ ਪ੍ਰਾਣਧਾਰਣਃ ॥

ਧਨ੍ਵਨ੍ਤਰਿਰ੍ਧੂਮਕੇਤੁਰਾਦਿਦੇਵੋऽਦਿਤੇਃ ਸੁਤਃ ॥ ੧੨ ॥

ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਤ੍ਮਾਰਵਿਨ੍ਦਾਕ੍ਸ਼ਃ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾਮਹਃ ।
ਸ੍ਵਰ੍ਗਦ੍ਵਾਰਂ ਪ੍ਰਜਾਦ੍ਵਾਰਂ ਮੋਕ੍ਸ਼ਦ੍ਵਾਰਂ ਤ੍ਰਿਵਿਸ਼੍ਟਪਮ੍ ॥ ੧੩ ॥

ਦੇਹਕਰ੍ਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ੍ਤਾਤ੍ਮਾ ਵਿਸ਼੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਵਿਸ਼੍ਵਤੋਮੁਖਃ ।
ਚਰਾਚਰਾਤ੍ਮਾ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਮੈਤ੍ਰੇਣ ਵਪੁਸ਼ਾਨ੍ਵਿਤਃ ॥ ੧੪ ॥

ਏਤਦ੍ਵੈ ਕੀਰ੍ਤਨੀਯਸ੍ਯ ਸੂਰ੍ਯਸ੍ਯੈਵ ਮਹਾਤ੍ਮਨਃ । ਸੂਰ੍ਯਸ੍ਯਾਮਿਤਤੇਜਸਃ
ਨਾਮ੍ਨਾਮਸ਼੍ਟਸ਼ਤਂ ਪੁਣ੍ਯਂ ਸ਼ਕ੍ਰੇਣੋਕ੍ਤਂ ਮਹਾਤ੍ਮਨਾ ॥ ੧੫ ॥ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਮੇਤਤ੍ਸ੍ਵ੍ਯਮ੍ਭੁਵਾ
ਸ਼ਕ੍ਰਾਚ੍ਚ ਨਾਰਦਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੋ ਧੌਮ੍ਯਸ਼੍ਚ ਤਦਨਨ੍ਤਰਮ੍ ।
ਧੌਮ੍ਯਾਦ੍ਯੁਧਿਸ਼੍ਠਿਰਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਸਰ੍ਵਾਨ੍ਕਾਮਾਨਵਾਪ੍ਤਵਾਨ੍ ॥ ੧੬ ॥

ਸੁਰਪਿਤਗਣਯਕ੍ਸ਼ਸੇਵਿਤਂ ਹ੍ਯਸੁਰਨਿਸ਼ਾਚਰਸਿਦ੍ਧਵਨ੍ਦਿਤਮ੍ ।
ਵਰਕਨਕਹੁਤਾਸ਼ਨਪ੍ਰਭਂ ਤ੍ਵਮਪਿ ਮਨਸ੍ਯਭਿਧੇਹਿ ਭਾਸ੍ਕਰਮ੍ ॥ ੧੭ ॥

ਸੂਰ੍ਯੋਦਯੇ ਯਸ੍ਤੁ ਸਮਾਹਿਤਃ ਪਠੇਤ੍ਸ ਪੁਤ੍ਰਲਾਭਂ ਧਨਰਤ੍ਨਸਞ੍ਚਯਾਨ੍ ।
ਲਭੇਤ ਜਾਤਿਸ੍ਮਰਤਾਂ ਸਦਾ ਨਰਃ ਸ੍ਮਤਿਂ ਚ ਮੇਧਾਂ ਚ ਸ ਵਿਨ੍ਦਤੇ ਪਰਾਮ੍ ॥ ੧੮ ॥

ਇਮਂ ਸ੍ਤਵਂ ਦੇਵਵਰਸ੍ਯ ਯੋ ਨਰਃ ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਯੇਚ੍ਛੁਚਿਸੁਮਨਾਃ ਸਮਾਹਿਤਃ ।
ਵਿਮੁਚ੍ਯਤੇ ਸ਼ੋਕਦਵਾਗ੍ਨਿਸਾਗਰਾਲ੍ਲਭੇਤ ਕਾਮਾਨ੍ਮਨਸਾ ਯਥੇਪ੍ਸਿਤਾਨ੍ ॥ ੧੯ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਭਾਰਤੇ ਯੁਧਿਸ਼੍ਠਿਰਧੌਮ੍ਯਸਂਵਾਦੇ
ਆਰਣ੍ਯਕਪਰ੍ਵਣਿ ਸ਼੍ਰੀਸੂਰ੍ਯਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Also Read:

Shri Surya Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Surya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi | Sri Surya Bhagwan Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top