Shiva Stotram

Shri Vishvanatha Suprabhatam Lyrics in English

shrI vishvanAtha suprabhAtam Lyrics in English:

uttiShTa bhairavasvAmin kAshikApurapAlaka |
shrIvishvanAthabhaktAnAM saMpUraya manoratham || 1 ||

snAnAya gA~Ngasalile.atha samarchanAya vishveshvarasya bahubhaktajanA upetAH |
shrIkAlabhairava lasanti bhavannideshaM uttiShTa darshaya dashAM tava suprabhAtam || 2||

yAgavratAdibahupuNyavashaM yathA tvaM pApAtmanAmapi tathA sugatipradA.asi |
kAruNyapUramayi shailasutAsapatni mAtarbhagIrathasute tava suprabbbhAtam || 3 ||

dugdhapravAhakamanIyatara~Ngabha~Nge puNyapravAhaparipAthitabhaktasa~Nghe |
nityaM tapasvijanasevitapAdapadme ga~Nge sharaNyashivade tava suprabhAtam || 4 ||

vArANasIsthitagajAnana duNThirAja saMprArthiteShTaphaladAnasamarthamUrte |
uttiShTa vighnavirahAya bhajAmahe tvAM shrIpArvatItanaya bhostava suprabhAtam || 5 ||

pUjAspada prathamameva sureshu madhye saMpUraNe kushala bhaktamanorathAnAm |
gIrvANabR^indaparipUjitapAdapadma saMjAyatAM gaNapate tava suprabhAtam || 6 ||

kAtyAyani pramathanAthasharIrabhAge bhaktAligItamukharIkR^itapAdapadme |
brahmAdidevagaNavanditadivyashaurye shrIvishvanAthadayite tava suprabhAtam || 7 ||

prAtaH prasIda vimale kamalAyatAxi kAruNyapUrNahR^idaye namatAM sharaNye |
nirdhUtapApanichaye surapUjitA~Nghre shrIvishvanAthadayite tava suprabhAtam || 8 ||

sasyAnukUlajalavarShaNakAryahetoH shAkambharIti tava nAma bhuvi prasiddam |
sasyAtijAtamiha shuShyati chAnnapUrNe uttiShTa sarvaphalade tava suprabhAtam || 9 ||

sarvottamaM mAnavajanma labdhvA hinasti jIvAn bhuvi martyavargaH |
taddAraNAyAshu jahIhi nidrAM devyannapUrNe tava suprabhAtam ||10|

shRIkaNTha kaNThadhR^itapannaga nIlakaNTha sotkaNThabhaktanivahopahitopakaNTha |
uttiShTa sarvajanama~NgalasAdhanAya vishvaprajAprathitabhadra jahIhi nidrAm || 11 ||

ga~NgAdharAdritanayApriya shAntamUrte vedAntavedya sakaleshvara vishvamUrte |
kUTasthanitya nikhilAgamagItakIrte devAsurArchita vibho tava suprabhAtam || 12 ||

shrIvishvanAthakaruNAmR^itapUrNasindho shItAMshukhaNDasamalaMkR^itabhavyachUDa |
bhasmA~NgarAgaparishobhitasarvadeha vArANasIpurapate tava suprabhAtam || 13 ||

devAdideva tripurAntaka divyabhAva ga~NgAdhara pramathavandita sundarA~Nga |
nAgendrahAra natabhaktabhayApahAra vArANasIpurapate tava suprabhAtam || 14 ||

vedAntashAstravishadIkR^itadivyamUrte pratyUShakAlamunipu~NgavagItakIrte |
tvayyarpitArjitasamastasuraxaNasya vArANasIpurapate tava suprabhAtam || 15 ||

kailAsavAsamunisevitapAdapadma ga~NgAjalaughapariShiktajaTAkalApa |
vAchAmagocharavibho jaTilatrinetra vArANasIpurapate tava suprabhAtam || 16 ||

shrIpArvatIhR^idayavallabha pa~nchavaktra shrInIlakaNTha nR^ikapAlakalApamAla |
shrIvishvanAthamR^idupa~Nkajama~njupAda shrIkAshikApurapate tava suprabhAtam || 17 ||

kAshI tritApaharaNI shivasadmabhUtA sharmeshvarI trijagatAM supurIShu hR^idyA |
vidyAkalAsu navakaushaladAnashIlA shrIkAshikApurapate tava suprabhAtam || 18 ||

shrIvishvanAtha tava pAdayugaM smarAmi ga~NgAmaghApaharaNIM shirashA namAmi |
vAchaM tavaiva yashasA.anagha bhUShayAmi vArANasIpurapate tava suprabhAtam || 19 ||

nArInateshvarayutaM nijachArurUpaM strIgauravaM jagati vardhayituM tanoShi |
ga~NgAM hi dhArayasi mUrdhni tathaiva deva vArANasIpurapate tava suprabhAtam || 20 ||

tvameva mAtA cha pitA tvameva tvameva bandhushcha sakhA tvameva |
tvameva vidyA draviNaM tvameva tvameva sarvaM mama devadeva || *

om ma~NgalaM bhagavAn shambho ma~Ngalam vR^IShabhadhvaja |
ma~NgalaM pArvatInAtha ma~NgalaM bhaktavatsala || *

* etat shlokadvayaM prAchInakavikR^Itam |