Home / Ashtaka / Siva Gitimala - Shiva Ashtapadi or Lyrics in Punjabi

Siva Gitimala - Shiva Ashtapadi or Lyrics in Punjabi

About Shiva Gitimala !! Shiva Ashtapadi:

Shiva Gitimala was composed by Jagadguru Sri Chandra Sekharendra Saraswathi the 62nd seer of Sri Kanchi Kamakoti Peedam, composed of 20 exciting verses known as Ashtapadi, praising the pleasing moments of Lord Ekamreshwarar and the goddess Sri Kamakshi Devi. This beautiful composition represents the despair, devotion and dedication of the individual soul / Jeevathma, to achieve union with the supreme soul / Paramathma to attain eternal happiness. Shiva Ashtapadi / Shiva Gitimala begins with the veneration of Lord Ganesha. The entire verses illustrate the miserable state of separation of the goddess Parvathi from Lord Shiva. The goddess Sri Parvati underwent severe penance on the banks of the Kampa River to unite with Lord Shiva. The divine couple suffers an unbearable pain of separation; Lord Shiva descended to Earth and resides under a mango tree where the goddess Sri Parvati undertaking penance was observed by a faithful companion of the goddess and was duly informed. The state of remorse, abandonment, guilt and the messages exchanged through the companion of the goddess Sri Parvati, etc. They are beautifully represented in the Ashtapadi. Finally, Lord Shiva appears before the goddess Sri Parvati and apologizes profusely, after a first hardness between the couple and a happy union.

Lord Siva Gitimala and Ashtapadi Lyrics in Punjabi:

॥ ਪ੍ਰਥਮਃ ਸਰ੍ਗਃ ॥
ਧ੍ਯਾਨਸ਼੍ਲੋਕਾਃ -
ਸਕਲਵਿਘ੍ਨਨਿਵਰ੍ਤਕ ਸ਼ਙ੍ਕਰਪ੍ਰਿਯਸੁਤ ਪ੍ਰਣਤਾਰ੍ਤਿਹਰ ਪ੍ਰਭੋ ॥

ਮਮ ਹਦਮ੍ਬੁਜਮਧ੍ਯਲਸਨ੍ਮਣੀਰਚਿਤਮਣ੍ਡਪਵਾਸਰਤੋ ਭਵ ॥ ੧ ॥

ਵਿਧਿਵਦਨਸਰੋਜਾਵਾਸਮਾਧ੍ਵੀਕਧਾਰਾ
ਵਿਵਿਧਨਿਗਮਵਨ੍ਦਸ੍ਤੂਯਮਾਨਾਪਦਾਨਾ ।
ਸਮਸਮਯਵਿਰਾਜਚ੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਕੋਟਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ
ਮਮ ਵਦਨਸਰੋਜੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਸਨ੍ਨਿਧਤ੍ਤਾਮ੍ ॥ ੨ ॥

ਯਦਨੁਭਵਸੁਧੋਰ੍ਮੀਮਾਧੁਰੀਪਾਰਵਸ਼੍ਯਂ
ਵਿਸ਼ਦਯਤਿ ਮੁਨੀਨਾਤ੍ਮਨਸ੍ਤਾਣ੍ਡਵੇਨ ।
ਕਨਕਸਦਸਿ ਰਮ੍ਯੇ ਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੀਵੀਕ੍ਸ਼੍ਯਮਾਣਃ
ਪ੍ਰਦਿਸ਼ਤੁ ਸ ਸੁਖਂ ਮੇ ਸੋਮਰੇਖਾਵਤਂਸਃ ॥ ੩ ॥

ਸ਼ਰ੍ਵਾਣਿ ਪਰ੍ਵਤਕੁਮਾਰਿ ਸ਼ਰਣ੍ਯਪਾਦੇ
ਨਿਰ੍ਵਾਪਯਾਸ੍ਮਦਘਸਨ੍ਤਤਿਮਨ੍ਤਰਾਯਮ੍ ।
ਇਚ੍ਛਾਮਿ ਪਙ੍ਗੁਰਿਵ ਗਾਙ੍ਗਜਲਾਵਗਾਹ-
ਮਿਚ੍ਛਾਮਿਮਾਂ ਕਲਯਿਤੁਂ ਸ਼ਿਵਗੀਤਿਮਾਲਾਮ੍ ॥ ੪ ॥

ਸ਼ਿਵਚਰਣਸਰੋਜਧ੍ਯਾਨਯੋਗਾਮਤਾਬ੍ਧੌ
ਜਲਵਿਹਰਣਵਾਞ੍ਛਾਸਙ੍ਗਤਂ ਯਸ੍ਯ ਚੇਤਃ ।
ਨਿਖਿਲਦੁਰਿਤਮਭਙ੍ਗਵ੍ਯਾਪਤਂ ਵਾ ਮਨੋਜ੍ਞਂ
ਪਰਸ਼ਿਵਚਰਿਤਾਖ੍ਯਂ ਗਾਨਮਾਕਰ੍ਣਨੀਯਮ੍ ॥ ੫ ॥

॥ ਪ੍ਰਥਮਾਸ਼੍ਟਪਦੀ ॥

ਮਾਲਵੀਰਾਗੇਣ ਆਦਿਤਾਲੇਨ ਗੀਯਤੇ
(ਪ੍ਰਲਯਪਯੋਧਿਜਲੇ ਇਤਿਵਤ੍)

ਕਨਕਸਭਾਸਦਨੇ ਵਦਨੇ ਦਰਹਾਸਂ
ਨਟਸਿ ਵਿਧਾਯ ਸੁਧਾਕਰਭਾਸਂ
ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਧਤਤਾਪਸਰੂਪ ਜਯ ਭਵਤਾਪਹਰ ॥ ੧ ॥

ਜਲਧਿਮਥਨਸਮਯੇ ਗਰਲਾਨਲਸ਼ੈਲਂ
ਵਹਸਿ ਗਲਸ੍ਥਮੁਦਿਤ੍ਵਰਕੀਲਂ
ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਧਤਨੀਲਗਲਾਖ੍ਯ ਜਯ ਭਵਤਾਪਹਰ ॥ ੨ ॥

ਵਿਧੁਰਵਿਰਥਚਰਣੇ ਨਿਵਸਨ੍ਨਵਨਿਰਥੇ
ਪੁਰਮਿਸ਼ੁਣਾ ਹਤਵਾਨਿਤਯੋਧੇ
ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਵਰ ਵੀਰਮਹੇਸ਼ ਜਯ ਭਵਤਾਪਹਰ ॥ ੩ ॥

ਕੁਸੁਮਸ਼ਰਾਸਕਰਂ ਪੁਰਤੋ ਵਿਚਰਨ੍ਤਂ
ਗਿਰਿਸ਼ ਨਿਹਿਂਸਿਤਵਾਨਚਿਰਂ ਤਂ
ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਮਦਨਾਰਿਪਦਾਖ੍ਯ ਜਯ ਭਵਤਾਪਹਰ ॥ ੪ ॥

ਵਟਤਰੁਤਲਮਹਿਤੇ ਨਿਵਸਨ੍ਮਣਿਪੀਠੇ
ਦਿਸ਼ਸਿ ਪਰਾਤ੍ਮਕਲਾਮਤਿਗਾਢੇ
ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਧਤਮੌਨ ਗਭੀਰ ਜਯ ਭਵਤਾਪਹਰ ॥ ੫ ॥

ਜਲਨਿਧਿਸੇਤੁਤਟੇ ਜਨਪਾਵਨਯੋਗੇ
ਰਘੁਕੁਲਤਿਲਕਯਸ਼ਃ ਪ੍ਰਵਿਭਾਗੇ
ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਰਘੁਰਾਮਮਹੇਸ਼ ਜਯ ਭਵਤਾਪਹਰ ॥ ੬ ॥

ਤਨੁ ਭਦਵਨਕਤੇ ਵਰਕਾਸ਼ੀਨਗਰੇ
ਤਾਰਕਮੁਪਦਿਸ਼ਸਿ ਸ੍ਥਲਸਾਰੇ
ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਿਵ ਵਿਸ਼੍ਵਮਹੇਸ਼ ਜਯ ਭਵਤਾਪਹਰ ॥ ੭ ॥

ਨਿਗਮਰਸਾਲਤਲੇ ਨਿਰਵਧਿਬੋਧਘਨ
ਸ਼੍ਰੀਕਾਮਕ੍ਸ਼ਿਕੁਚਕਲਸ਼ਾਙ੍ਕਨ
ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸਹਕਾਰਮਹੇਸ਼ ਜਯ ਭਵਤਾਪਹਰ ॥ ੮ ॥

ਕਚ੍ਛਪਤਨੁਹਰਿਣਾ ਨਿਸ੍ਤੁਲਭਕ੍ਤਿਯੁਜਾ
ਸਨ੍ਤਤਪੂਜਿਤਚਰਣਸਰੋਜ
ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਿਵ ਕਚ੍ਛਪ ਲਿਙ੍ਗ ਜਯ ਭਵਤਾਪਹਰ ॥ ੯ ॥

ਸ਼ਙ੍ਕਰਵਰਗੁਰੁਣਾ ਪਰਿਪੂਜਿਤਪਾਦ
ਕਾਞ੍ਚਿਪੁਰੇ ਵਿਵਤਾਖਿਲਵੇਦ
ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਵਿਧੁਮੌਲਿਮਹੇਸ਼ ਜਯ ਭਵਤਾਪਹਰ ॥ ੧੦ ॥

ਸ਼੍ਰੀਵਿਧੁਮੌਲਿਯਤੇਰਿਦਮੁਦਿਤਮੁਦਾਰਂ
ਸ਼੍ਰਣੁ ਕਰੁਣਾਭਰਣਾਖਿਲਸਾਰਂ
ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਰੁਣਸ਼ੈਲਮਹੇਸ਼ ਜਯ ਭਵਤਾਪਹਰ ॥ ੧੧ ॥

ਸ਼੍ਲੋਕਃ
ਕਨਕਸਭਾਨਟਾਯ ਹਰਿਨੀਲਗਲ਼ਾਯ ਨਮ-
ਸ੍ਤ੍ਰਿਪੁਰਹਰਾਯ ਮਾਰਰਿਪਵੇ ਮੁਨਿਮੋਹਭਿਦੇ ।
ਰਘੁਕਤਸੇਤਵੇ ਵਿਮਲਕਾਸ਼ਿਜੁਸ਼ੇ ਭਵਤੇ
ਨਿਗਮਰਸਾਲ ਕੂਰ੍ਮਹਰਿਪੂਜਿਤ ਚਨ੍ਦ੍ਰਧਰ ॥ ॥ ੬ ॥

ਪਾਪਂ ਵਾਰਯਤੇ ਪਰਂ ਘਟਯਤੇ ਕਾਲਂ ਪਰਾਕੁਰ੍ਵਤੇ
ਮੋਹਂ ਦੂਰਯਤੇ ਮਦਂ ਸ਼ਮਯਤੇ ਮਤ੍ਤਾਸੁਰਾਨ੍ ਹਿਂਸਤੇ ।
ਮਾਰਂ ਮਾਰਯਤੇ ਮਹਾਮੁਨਿਗਣਾਨਾਨਨ੍ਦਿਨਃ ਕੁਰ੍ਵਤੇ
ਪਾਰ੍ਵਤ੍ਯਾ ਸਹਿਤਾਯ ਸਰ੍ਵਨਿਧਯੇ ਸ਼ਰ੍ਵਾਯ ਤੁਭ੍ਯਂ ਨਮਃ ॥ ੭ ॥

॥ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾਸ਼੍ਟਪਦੀ ॥

ਭੈਰਵੀਰਾਗੇਣ ਤ੍ਰਿਪੁਟਤਾਲੇਨ ਗੀਯਤੇ
(ਸ਼੍ਰਿਤਕਮਲਾਕੁਚ ਇਤਿਵਤ੍)
ਕਲਿਹਰਚਰਿਤਵਿਭੂਸ਼ਣ ਸ਼੍ਰੁਤਿਭਾਸ਼ਣ
ਕਰਤਲਵਿਲਸਿਤਸ਼ੂਲ ਜਯ ਭਵਤਾਪਹਰ ॥ ੧ ॥

ਦਿਨਮਣਿਨਿਯੁਤਵਿਭਾਸੁਰ ਵਿਜਿਤਾਸੁਰ
ਨਲਿਨਨਯਨਕਤਪੂਜ ਜਯ ਭਵਤਾਪਹਰ ॥ ੨ ॥

ਨਿਰ੍ਜਿਤਕੁਸੁਮਸ਼ਰਾਸਨ ਪੁਰਸ਼ਾਸਨ
ਨਿਟਿਲਤਿਲਕਸ਼ਿਖਿਕੀਲ ਜਯ ਭਵਤਾਪਹਰ ॥ ੩ ॥

ਪਦਯੁਗਵਿਨਤਾਖਣ੍ਡਲ ਫਣਿਕੁਣ੍ਡਲ
ਤ੍ਰਿਭੁਵਨਪਾਵਨ ਪਾਦ ਜਯ ਭਵਤਾਪਹਰ ॥ ੪ ॥

ਅਨ੍ਧਕਦਾਨਵਦਾਰਣ ਭਵਤਾਰਣ
ਸ੍ਮਰਤਨੁਭਸਿਤਵਿਲੇਪ ਜਯ ਭਵਤਾਪਹਰ ॥ ੫ ॥

ਹਿਮਕਰਸ਼ਕਲਵਤਂਸਕ ਫਣਿਹਂਸਕ
ਗਗਨਧੁਨੀਧਤਸ਼ੀਲ ਜਯ ਭਵਤਾਪਹਰ ॥ ੬ ॥

ਪਰਮਤਪੋਧਨਭਾਵਿਤ ਸੁਰਸੇਵਿਤ
ਨਿਖਿਲਭੁਵਨਜਨਪਾਲ ਜਯ ਭਵਤਾਪਹਰ ॥ ੭ ॥

ਕਰਿਮੁਖਸ਼ਰਭਵਨਨ੍ਦਨ ਕਤਵਨ੍ਦਨ
ਸ਼੍ਰਣੁਸ਼ਸ਼ਿਧਰਯਤਿਗੀਤਂ ਜਯ ਭਵਤਾਪਹਰ ॥ ੮ ॥

ਸ਼੍ਲੋਕਃ
ਤੁਹਿਨਗਿਰਿਕੁਮਾਰੀ ਤੁਙ੍ਗਵਕ੍ਸ਼ੋਜਕੁਮ੍ਭ-
ਸ੍ਫੁਟਦਢਪਰਿਰਮ੍ਭਸ਼੍ਲਿਸ਼੍ਟ ਦਿਵ੍ਯਾਙ੍ਗਰਾਗਮ੍ ।
ਉਦਿਤਮਦਨਖੇਦਸ੍ਵੇਦਮਂਸਾਨ੍ਤਰਂ ਮਾਂ
ਅਵਤੁ ਪਰਸ਼ੁਪਾਣੇਰ੍ਵ੍ਯਕ੍ਤ ਗਾਢਾਨੁਰਾਗਮ੍ ॥ ੮ ॥

ਵਾਸਨ੍ਤਿਕਾਕੁਸੁਮਕੋਮਲਦਰ੍ਸ਼ਨੀਯੈਃ
ਅਙ੍ਗੈਰਨਙ੍ਗਵਿਹਿਤਜ੍ਵਰਪਾਰਵਸ਼੍ਯਾਤ੍ ।
ਕਮ੍ਪਾਤਟੋਪਵਨਸੀਮਨਿ ਵਿਭ੍ਰਮਨ੍ਤੀਂ
ਗੌਰਿਮਿਦਂ ਸਰਸਮਾਹ ਸਖੀ ਰਹਸ੍ਯਮ੍ ॥ ੯ ॥

॥ ਤਤੀਯਾਸ਼੍ਟਪਦੀ ॥

ਵਸਨ੍ਤਰਾਗੇਣ ਆਦਿਤਾਲੇਨ ਗੀਯਤੇ
(ਲਲਿਤਲਵਙ੍ਗਲਤਾ ਇਤਿਵਤ੍)
ਵਿਕਸਦਮਲਕੁਸੁਮਾਨੁਸਮਾਗਮਸ਼ੀਤਲਮਦੁਲਸਮੀਰੇ
ਅਤਿਕੁਲਕਲਰਵਸਮ੍ਭਤਘਨਮਦਪਰਭਤਘੋਸ਼ਗਭੀਰੇ
ਵਿਲਸਤਿ ਸੁਰਤਰੁਸਦਸਿ ਨਿਸ਼ਾਨ੍ਤੇ
ਵਰਯੁਵਤਿਜਨਮੋਹਨਤਨੁਰਿਹ ਸ਼ੁਭਦਤਿ ਵਿਤਤਵਸਨ੍ਤੇ ਵਿਲਸਤਿ ॥ ੧ ॥

ਕੁਸੁਮਸ਼ਰਾਸਨਸ਼ਬਰਨਿਸ਼ੂਦਿਤਕੁਪਿਤਵਧੂਧਤਮਾਨੇ
ਧਨਰਸਕੁਙ੍ਕੁਮਪਙ੍ਕਵਿਲੇਪਨਵਿਟਜਨਕੁਤੁਕਵਿਧਾਨੇ ਵਿਲਸਤਿ ॥ ੨ ॥

ਕੁਸੁਮਿਤਬਾਲਰਸਾਲਮਨੋਹਰਕਿਸਲਯਮਦਨਕਪਾਣੇ
ਮਧੁਕਰਮਿਥੁਨਪਰਸ੍ਪਰਮਧੁਰਸਪਾਨਨਿਯੋਗਧੁਰੀਣੇ ਵਿਲਸਤਿ ॥ ੩ ॥

ਮਦਨਮਹੀਪਤਿਸ਼ੁਭਕਰਮਨ੍ਤ੍ਰਜਪਾਯਿਤਮਧੁਕਰਘੋਸ਼ੇ
ਅਵਿਰਲਕੁਸੁਮਮਰਨ੍ਦਕਤਾਭਿਨਿਸ਼ੇਚਨਤਰੁਮੁਨਿਪੋਸ਼ੇ ਵਿਲਸਤਿ ॥ ੪ ॥

ਮਦਨਨਿਦੇਸ਼ਨਿਵਤ੍ਤਕਲੇਬਰਮਰ੍ਦਨਮਲਯਸਮੀਰੇ
ਤੁਸ਼ਿਤਮਧੁਵ੍ਰਤਸਞ੍ਚਲਦਤਿਥਿਸੁਪੂਜਨਮਧੁਰਸਪੂਰੇ ਵਿਲਸਤਿ ॥ ੫ ॥

ਸੁਚਿਰਕਤਵ੍ਰਤਮੌਨਵਨਪ੍ਰਿਯਮੁਨਿਜਨਵਾਗਨੁਕੂਲੇ
ਲਲਿਤਲਤਾਗਹਵਿਹਤਿਕਤਸ਼੍ਰਮਯੁਵਤਿਸੁਖਾਨਿਲਸ਼ੀਲੇ ਵਿਲਸਤਿ ॥ ੬ ॥

ਵਿਸ਼ਮਸ਼ਰਾਵਨਿਪਾਲਰਥਾਯਿਤਮਦੁਲਸਮੀਰਣਜਾਲੇ
ਵਿਰਹਿਜਨਾਸ਼ਯਮੋਹਨਭਸਿਤਪਰਾਗਵਿਜਮ੍ਭਣਕਾਲੇ ਵਿਲਸਤਿ ॥ ੭ ॥

ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਪੂਜਨਯਤਮਤਿ ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ਿਖਾਮਣਿਯਤਿਵਰਗੀਤਂ
ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਚਰਣਯੁਗਸ੍ਮਤਿਸਾਧਕਮੁਦਯਤੁ ਵਨ੍ਯਵਸਨ੍ਤਂ ਵਿਲਸਤਿ ॥ ੮ ॥

ਸ਼੍ਲੋਕਃ
ਵਿਕਚਕਮਲਕਮ੍ਪਾਸ਼ੈਵਲਿਨ੍ਯਾਸ੍ਤਰਙ੍ਗੈਃ
ਅਵਿਰਲਪਰਿਰਮ੍ਭਃ ਸਮ੍ਭ੍ਰਮਨ੍ ਮਞ੍ਜਰੀਣਾਮ੍ ।
ਪਰਿਸਰਰਸਰਾਗੈਰ੍ਵ੍ਯਾਪ੍ਤਗਾਤ੍ਰਾਨੁਲੇਪੋ
ਵਿਚਰਤਿ ਕਿਤਵੋऽਯਂ ਮਨ੍ਦਮਨ੍ਦਂ ਸਮੀਰਃ ॥ ੯ ॥

॥ ਦ੍ਵਿਤੀਯਃ ਸਰ੍ਗਃ ॥
ਸ਼੍ਲੋਕਃ
ਪ੍ਰਗਲ੍ਭਤਰਭਾਮਿਨੀ ਸ਼ਿਵਚਰਿਤ੍ਰ ਗਾਨਾਮਤ-
ਪ੍ਰਭੂਤਨਵਮਞ੍ਜਰੀਸੁਰਭਿਗਨ੍ਧਿਮਨ੍ਦਾਨਿਲੇ ।
ਰਸਾਲਤਰੁਮੂਲਗਸ੍ਫੁਰਿਤਮਾਧਵੀ ਮਣ੍ਡਪੇ
ਮਹੇਸ਼ਮੁਪਦਰ੍ਸ਼ਯਨ੍ਤ੍ਯਸਕਦਾਹ ਗੌਰੀਮਸੌ ॥

॥ ਚਤੁਰ੍ਥਾਸ਼੍ਟਪਦੀ ॥

ਰਾਮਕ੍ਰਿਯਾਰਾਗੇਣ ਆਦਿਤਾਲੇਨ ਗੀਯਤੇ
(ਚਨ੍ਦਨਚਰ੍ਚਿਤ ਇਤਿਵਤ੍)
ਅਵਿਰਲ ਕੁਙ੍ਕੁਮਪਙ੍ਕਕਰਮ੍ਬਿਤਮਗਮਦਚਨ੍ਦ੍ਰਵਿਲੇਪਂ
ਨਿਟਿਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਭਾਸੁਰਵਹ੍ਨਿਵਿਲੋਚਨ ਕਤਪੁਰਤਾਪਂ
ਸ਼ਸ਼ਿਮੁਖਿ ਸ਼ੈਲਵਧੂਤਨਯੇ ਵਿਲੋਕਯ ਹਰਮਥ ਕੇਲਿਮਯੇ ਸ਼ਸ਼ਿਮੁਖਿ ॥ ੧ ॥

ਯੁਵਤਿਜਨਾਸ਼ਯਮਦਨਸ਼ਰਾਯਿਤਸ਼ੁਭਤਰਨਯਨ ਵਿਲਾਸਂ
ਭੁਵਨਵਿਜਮ੍ਭਿਤਘਨਤਰਤਿਮਿਰਨਿਸ਼ੂਦਨਨਿਜਤਨੁ ਭਾਸਂ ਸ਼ਸ਼ਿਮੁਖਿ ॥ ੨ ॥

ਪਾਣਿ ਸਰੋਜਮਗੀਪਰਿਸ਼ਙ੍ਕਿਤਬਾਲਤਣਾਲਿਗਲਾਭਂ
ਯੌਵਤਹਦਯਵਿਦਾਰਣਪਟੁਤਰਦਰਹਸਿਤਾਮਿਤਸ਼ੋਭਂ ਸ਼ਸ਼ਿਮੁਖਿ ॥ ੩ ॥

ਚਰਣਸਰੋਜਲਸਨ੍ਮਣਿਨੂਪੁਰਘੋਸ਼ਵਿਵਤਪਦਜਾਤਂ
ਗਗਨਧੁਨੀਸਮਤਨੁਰੁਚਿਸਂਹਤਿਕਾਰਿਤਭੁਵਨਵਿਭਾਤਂ ਸ਼ਸ਼ਿਮੁਖਿ ॥ ੪ ॥

ਨਿਖਿਲਵਧੂਜਨਹਦਯਸਮਾਹਤਿਪਟੁਤਰਮੋਹਨਰੂਪਂ
ਮੁਨਿਵਰਨਿਕਰਵਿਮੁਕ੍ਤਿਵਿਧਾਯਕਬੋਧਵਿਭਾਵਨਦੀਪਂ ਸ਼ਸ਼ਿਮੁਖਿ ॥ ੫ ॥

ਵਿਕਚਸਰੋਰੁਹਲੋਚਨਸਕਦਵਲੋਕਨਕਤਸ਼ੁਭਜਾਤਂ
ਭੁਜਗਸ਼ਿਰੋਮਣਿਸ਼ੋਣਰੁਚਾ ਪਰਿਭੀਤਮਗੀਸਮੁਪੇਤਂ ਸ਼ਸ਼ਿਮੁਖਿ ॥ ੬ ॥

ਰਜਤਮਹੀਧਰਸਦਸ਼ਮਹਾਵਸ਼ਦਸ਼੍ਟਪੁਰੋਵਨਿਭਾਗਂ
ਸਨਕਸਨਨ੍ਦਨਮੁਨਿਪਰਿਸ਼ੋਭਿਤਦਕ੍ਸ਼ਿਣਤਦਿਤਰਭਾਗਂ ਸ਼ਸ਼ਿਮੁਖਿ ॥ ੭ ॥

ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਪਰਿਚਰਣਵ੍ਰਤਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ਿਖਾਮਣਿ ਨਿਯਮਧਨੇਨ
ਸ਼ਿਵਚਰਿਤਂ ਸ਼ੁਭਗੀਤਮਿਦਂ ਕਤਮੁਦਯਤੁ ਬੋਧਘਨੇਨ ਸ਼ਸ਼ਿਮੁਖਿ ॥ ੮ ॥

ਸ਼੍ਲੋਕਃ
ਮਦਨਕਦਨਸ਼ਾਨ੍ਤ੍ਯੈ ਫੁਲ੍ਲਮਲ੍ਲੀ ਪ੍ਰਸੂਨੈਃ
ਵਿਰਚਿਤਵਰਸ਼ਯ੍ਯਾਮਾਪ੍ਨੁਵਨ੍ਨਿਨ੍ਦੁਮੌਲਿਃ ।
ਮਦੁਮਲਯਸਮੀਰਂ ਮਨ੍ਯਮਾਨਃ ਸ੍ਫੁਲਿਙ੍ਗਾਨ੍
ਕਲਯਤਿ ਹਦਯੇ ਤ੍ਵਾਮਨ੍ਵਹਂ ਸ਼ੈਲ ਕਨ੍ਯੇ ॥ ੧੨ ॥

ਇਤਿ ਸਹਚਰੀਵਾਣੀਮਾਕਰ੍ਣ੍ਯ ਸਾਪਿ ਸੁਧਾਝਰੀਂ
ਅਚਲਦੁਹਿਤਾ ਨੇਤੁਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾਭਿਰੂਪ੍ਯਗੁਣੋਦਯਮ੍ ।
ਵਿਰਹਜਨਿਤਾਮਾਰ੍ਤਿਂ ਦੂਰੀਚਕਾਰ ਹਦਿ ਸ੍ਥਿਤਾਂ
ਦਯਿਤਨਿਹਿਤਪ੍ਰੇਮਾ ਕਾਮਂ ਜਗਾਦ ਮਿਥਃ ਸਖੀਮ੍ ॥ ੧੩ ॥

॥ ਪਞ੍ਚਮਾਸ਼੍ਟਪਦੀ ॥

ਤੋਡਿਰਾਗੇਣ ਚਾਪੁਤਾਲੇਨ ਗੀਯਤੇ
(ਸਞ੍ਚਰਦਧਰ ਇਤਿਵਤ੍)
ਜਲਰੁਹਸ਼ਿਖਰਵਿਰਾਜਿਤਹਿਮਕਰਸ਼ਙ੍ਕਿਤਕਰਨਖਰਾਭਂ
ਰੁਚਿਰਰਦਨਕਿਰਣਾਮਰਸਰਿਦਿਵ ਸ਼ੋਣਨਦਾਧਰ ਸ਼ੋਭਂ
ਸੇਵੇ ਨਿਗਮਰਸਾਲਨਿਵਾਸਂ - ਯੁਵਤਿਮਨੋਹਰਵਿਵਿਧਵਿਲਾਸਂ ਸੇਵੇ ॥ ੧ ॥

ਸ਼ੁਭਤਨੁਸੌਰਭਲੋਭਵਿਭੂਸ਼ਣਕੈਤਵਮਹਿਤ ਭੁਜਙ੍ਗਂ
ਮੁਕੁਟਵਿਰਾਜਿਤਹਿਮਕਰਸ਼ਕਲਵਿਨਿਰ੍ਗਲਦਮਤਸਿਤਾਙ੍ਗਂ ਸੇਵੇ ॥ ੨ ॥

ਮਕੁਟਪਰਿਭ੍ਰਮਦਮਰਧੁਨੀਨਖਵਿਕ੍ਸ਼ਤਸ਼ਙ੍ਕਿਤ ਚਨ੍ਦ੍ਰਂ
ਉਰਸਿ ਵਿਲੇਪਿਤਮਲਯਜਪਙ੍ਕਵਿਮਰ੍ਦਿਤਸ਼ੁਭਤਰਚਨ੍ਦ੍ਰਂ ਸੇਵੇ ॥ ੩ ॥

ਪਨ੍ਨਗਕਰ੍ਣਵਿਭੂਸ਼ਣਮੌਲਿਗਮਣਿਰੁਚਿ ਸ਼ੋਣਕਪੋਲਂ
ਅਗਣਿਤਸਰਸਿਜਸਮ੍ਭਵਮੌਲਿਕਪਾਲਨਿਵੇਦਿਤ ਕਾਲਂ ਸੇਵੇ ॥ ੪ ॥

ਹਰਿਦਨੁਪਾਲਸੁਰੇਸ਼ਪਦੋਨ੍ਨਤਿਮੁਪਨਮਤੋ ਵਿਤਰਨ੍ਤਂ
ਅਨਵਧਿਮਹਿਮਚਿਰਨ੍ਤਨਮੁਨਿਹਦਯੇਸ਼ੁ ਸਦਾ ਵਿਹਰਨ੍ਤਂ ਸੇਵੇ ॥ ੫ ॥

ਨਾਰਦਪਰ੍ਵਤਵਰਮੁਨਿਕਿਨ੍ਨਰਸਨ੍ਨੁਤ ਵੈਭਵ ਜਾਤਂ
ਅਨ੍ਧਕਸੁਰਰਿਪੁਗਨ੍ਧਸਿਨ੍ਧੁਰ ਵਿਭਙ੍ਗਮਗਾਦਿਪਰੀਤਂ ਸੇਵੇ ॥ ੬ ॥

ਵਿਸ਼ਯਵਿਰਤਵਿਮਲਾਸ਼ਯਕੋਸ਼ਮਹਾਧਨਚਰਣਸਰੋਜਂ
ਘਨਤਰਨਿਜਤਨੁਮਞ੍ਜੁਲਤਾਪਰਿ ਨਿਰ੍ਜਿਤਨਿਯੁਤ ਮਨੋਜਂ ਸੇਵੇ ॥ ੭ ॥

ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵ ਭਜਨ ਮਨੋਰਥਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ਿਖਾਮਣਿਯਤਿਵਰਗੀਤਂ
ਸ਼੍ਰੋਤੁਮੁਦਞ੍ਚਿਤਕੌਤੁਕਮਵਿਰਤਮਮਰਵਧੂਪਰਿ ਗੀਤਂ ਸੇਵੇ ॥ ੮ ॥

ਸ਼੍ਲੋਕਃ
ਸਹਚਰਿ ਮੁਖਂ ਚੇਤਃ ਪ੍ਰਾਤਃ ਪ੍ਰਫੁਲ੍ਲਸਰੋਰੁਹ-
ਪ੍ਰਤਿਮਮਨਘਂ ਕਾਨ੍ਤਂ ਕਾਨ੍ਤਸ੍ਯ ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ਿਖਾਮਣੇਃ ।
ਸ੍ਮਰਤਿ ਪਰਿਤੋਦਸ਼੍ਟਿਸ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਤਦਾਕਤਿਮਾਧੁਰੀ-
ਗਤਿਵਿਸ਼ਯਿਣੀ ਵਾਣੀ ਤਸ੍ਯ ਬ੍ਰਵੀਤਿ ਗੁਣੋਦਯਮ੍ ॥ ੧੪ ॥

॥ ਸ਼ਸ਼੍ਟਾਸ਼੍ਟਪਦੀ ॥

ਕਾਮ੍ਭੋਜਿਰਾਗੇਣ ਤ੍ਰਿਪੁਟਤਾਲੇਨ ਗੀਯਤੇ
(ਨਿਭਤਨਿਕੁਞ੍ਜ ਇਤਿਵਤ੍)
ਨਿਖਿਲਚਰਾਚਰਨਿਰ੍ਮਿਤਿਕੌਸ਼ਲਭਰਿਤਚਰਿਤ੍ਰ ਵਿਲੋਲਂ
ਲਲਿਤਰਸਾਲਨਿਬਦ੍ਧਲਤਾਗਹਵਿਹਰਣ ਕੌਤੁਕ ਸ਼ੀਲਂ
ਕਲਯੇ ਕਾਲਮਥਨਮਧੀਸ਼ਂ
ਘਟਯ ਮਯਾ ਸਹ ਘਨਤਰਕੁਚਪਰਿਰਮ੍ਭਣ ਕੇਲਿਕਤਾਸ਼ਂ ਕਲਯੇ ॥ ੧ ॥

ਕੁਵਲਯਸੌਰਭਵਦਨਸਮੀਰਣਵਸਿਤਨਿਖਿਲਦਿਗਨ੍ਤਂ
ਚਰਣਸਰੋਜਵਿਲੋਕਨਤੋऽਖਿਲਤਾਪਰੁਜਂ ਸ਼ਮਯਨ੍ਤਂ ਕਲਯੇ ॥ ੨ ॥

ਪਟੁਤਰਚਾਟੁਵਚੋਮਤਸ਼ਿਸ਼ਿਰਨਿਵਾਰਿਤਮਨਸਿਜਤਾਪਂ
ਤਰੁਣਵਨਪ੍ਰਿਯਭਾਸ਼ਣਯਾ ਸਹ ਸਾਦਰਵਿਹਿਤਸੁਲਾਪਂ ਕਲਯੇ ॥ ੩ ॥

ਚਲਿਤਦਗਞ੍ਚਲਮਸਮਸ਼ਰਾਨਿਵ ਯੁਵਤਿਜਨੇ ਨਿਦਧਾਨਂ
ਰਹਸਿ ਰਸਾਲਗਹਂ ਗਤਯਾ ਸਹ ਸਰਸਵਿਹਾਰਵਿਧਾਨਂ ਕਲਯੇ ॥ ੪ ॥

ਦਰਹਸਿਤਦ੍ਯੁਤਿਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਯਾ ਗਤਖੇਦ ਵਿਕਾਰਚਕੋਰਂ
ਲਸਦਰੁਣਾਧਰਵਦਨਵਸ਼ੀਕਤਯੁਵਤਿਜਨਾਸ਼ਯਚੋਰਂ ਕਲਯੇ ॥ ੫ ॥

ਮਲਯਜਪਙ੍ਕਵਿਲੇਪਨਮੁਰੁਤਰਕੁਚਯੁਗਮਾਕਲਯਨ੍ਤਂ
ਕਤਕਰੁਸ਼ੋ ਮਮ ਸੁਤਨੁਲਤਾਪਰਿਰਮ੍ਭਣਕੇਲ਼ਿਮਯਨ੍ਤਂ ਕਲਯੇ ॥ ੬ ॥

ਸੁਰਤਰੁਕੁਸੁਮਸੁਮਾਲਿਕਯਾ ਪਰਿਮਣ੍ਡਿਤਚਿਕੁਰਨਿਕਾਯਂ
ਅਲਘੁਪੁਲਕਕਟਸੀਮਨਿ ਮਗਮਦਪਤ੍ਰਵਿਲੇਖਵਿਧੇਯਂ ਕਲਯੇ ॥ ੭ ॥

ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਸੇਵਨਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ਿਖਾਮਣਿਯਤਿਵਰਗੀਤਮੁਦਾਰਂ
ਸੁਖਯਤੁ ਸ਼ੈਲਜਯਾ ਕਥਿਤਂ ਸ਼ਿਵਚਰਿਤਵਿਸ਼ੇਸ਼ਿਤਸਾਰਂ ਕਲਯੇ ॥ ੮ ॥

ਸ਼੍ਲੋਕਃ
ਲੀਲਾਪ੍ਰਸੂਨਸ਼ਰਪਾਸ਼ਸਣਿਪ੍ਰਕਾਣ੍ਡ-
ਪੁਣ੍ਡ੍ਰੇਕ੍ਸ਼ੁਭਾਸਿਕਰਪਲ੍ਲਵਮਮ੍ਬੁਜਾਕ੍ਸ਼ਮ੍ ।
ਆਲੋਕ੍ਯ ਸਸ੍ਮਿਤਮੁਖੇਨ੍ਦੁਕਮਿਨ੍ਦੁਮੌਲਿਂ
ਉਤ੍ਕਣ੍ਠਤੇ ਹਦਯਮੀਕ੍ਸ਼ਿਤੁਮੇਵ ਭੂਯਃ ॥ ੧੫ ॥

॥ ਤਤੀਯਃ ਸਰ੍ਗਃ ॥
ਸ਼੍ਲੋਕਃ
ਇਤਿ ਬਹੁ ਕਥਯਨ੍ਤੀਮਾਲਿਮਾਲੋਕ੍ਯ ਬਾਲਾਂ
ਅਲਘੁਵਿਰਹਦੈਨ੍ਯਾਮਦ੍ਰਿਜਾਮੀਕ੍ਸ਼ਮਾਣਃ ।
ਸਪਦਿ ਮਦਨਖਿਨ੍ਨਃ ਸੋਮਰੇਖਾਵਤਂਸਃ
ਕਿਮਪਿ ਵਿਰਹਸ਼ਾਨ੍ਤ੍ਯੈ ਚਿਨ੍ਤਯਾਮਾਸ ਧੀਰਃ ॥ ੧੬ ॥

॥ ਸਪ੍ਤਮਾਸ਼੍ਟਪਦੀ ॥

ਭੂਪਾਲਰਾਗੇਣ ਤ੍ਰਿਪੁਟਤਾਲੇਨ ਗੀਯਤੇ
(ਮਾਮਿਯਂ ਚਲਿਤਾ ਇਤਿਵਤ੍)
ਸ਼੍ਲੋਕਃ
ਲੀਲਯਾ ਕਲਹੇ ਗਤਾ ਕਪਟਕ੍ਰੁਧਾ ਵਨਿਤੇਯਂ
ਮਾਨਿਨੀ ਮਦਨੇਨ ਮਾਮਪਿ ਸਨ੍ਤਨੋਤਿ ਵਿਧੇਯਮ੍ ॥

ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਕੁਲਾਚਲਸੁਤਾ ॥ ੧ ॥

ਤਾਪਿਤੋ ਮਦਨਜ੍ਵਰੇਣ ਤਨੂਨਪਾਦਧਿਕੇਨ
ਯਾਪਯਮਿ ਕਤਂ ਨੁ ਤਦ੍ਵਿਰਹਂ ਕ੍ਸ਼ਣਂ ਕੁਤੁਕੇਨ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ॥ ੨ ॥

ਯਤ੍ਸਮਾਗਮਸਮ੍ਮਦੇਨ ਸੁਖੀ ਚਿਰਂ ਵਿਹਰਾਮਿ ।
ਯਦ੍ਵਿਯੋਗਰੁਜਾ ਨ ਜਾਤੁ ਮਨੋਹਿਤਂ ਵਿਤਨੋਮਿ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ॥ ੩ ॥

ਲੀਲਯਾ ਕੁਪਿਤਾ ਯਦਾ ਮਯਿ ਤਾਮਥਾਨੁਚਰਾਮਿ ।
ਭੂਯਸਾ ਸਮਯੇਨ ਤਾਮਨੁਨੀਯ ਸਂਵਿਹਰਾਮਿ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ॥ ੪ ॥

ਅਰ੍ਪਿਤਂ ਸ਼ਿਰਸਿ ਕ੍ਰੁਧਾ ਮਮ ਹਾ ਯਦਙ੍ਘ੍ਰਿਸਰੋਜਂ
ਪਾਣਿਨਾ ਪਰਿਪੂਜਿਤਂ ਬਤ ਜਮ੍ਭਮਾਣਮਨੋਜਂ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ॥ ੫ ॥

ਦਸ਼੍ਯਸੇ ਪੁਰਤੋऽਪਿ ਗੌਰਿ ਨ ਦਸ਼੍ਯਸੇ ਚਪਲੇਵ ।
ਨਾਪਰਾਧਕਥਾ ਮਯਿ ਪ੍ਰਣਤਂ ਜਨਂ ਕਪਯਾਵ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ॥ ੬ ॥

ਨੀਲਨੀਰਦਵੇਣਿ ਕਿਂ ਤਵ ਮਤ੍ਕਤੇऽਨੁਨਯੇਨ ।
ਸਨ੍ਨਿਧੇਹਿ ਨ ਗਨ੍ਤੁਮਰ੍ਹਸਿ ਮਾਦਸ਼ੇ ਦਯਨੇਨ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ॥ ੭ ॥

ਵਰ੍ਣਿਤਂ ਸ਼ਿਵਦਾਸਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ਿਖਾਮਣਿਸ਼੍ਰਮਣੇਨ ।
ਵਤ੍ਤਮੇਤਦੁਦੇਤੁ ਸਨ੍ਤਤਂ ਈਸ਼ਿਤੁਃ ਪ੍ਰਵਣੇਨ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ॥ ੮ ॥

ਸ਼੍ਲੋਕਃ
ਭੁਵਨਵਿਜਯੀ ਵਿਕ੍ਰਾਨ੍ਤੇਸ਼ੁ ਤ੍ਵਮੇਵ ਨ ਚੇਤਰਃ
ਤਵ ਨ ਕਪਣੇ ਯੁਕ੍ਤਂ ਮਾਦਗ੍ਵਿਧੇ ਸ਼ਰਵਰ੍ਸ਼ਣਮ੍ ।
ਮਦਨ ਯਦਿ ਤੇ ਵੈਰਂ ਨਿਰ੍ਯਾਤੁ ਭੋ ਨਿਯਤਂ ਪੁਰਾ
ਵਿਹਿਤਮਹਿਤੋ ਨਾਹਂ ਨਿਤ੍ਯਂ ਤਵਾਸ੍ਮਿ ਨਿਦੇਸ਼ਗਃ ॥ ੧੭ ॥

ਮਧੁਕਰਮਯਜ੍ਯਾਘੋਸ਼ੇਣ ਪ੍ਰਕਮ੍ਪਯਸੇ ਮਨਃ
ਪਰਭਤਵਧੂਗਾਨੇ ਕਰ੍ਣਜ੍ਵਰਂ ਤਨੁਸ਼ੇਤਰਾਮ੍ ।
ਕੁਸੁਮਰਜਸਾਂ ਬਨ੍ਦੈਰੁਤ੍ਮਾਦਯਸ੍ਯਚਿਰਾਦਿਤਃ
ਸ੍ਮਰ ਵਿਜਯਸੇ ਵਿਸ਼੍ਵਂ ਚਿਤ੍ਰੀਯਤੇ ਕਤਿਰੀਦਸ਼ੀ ॥ ੧੮ ॥

ਚਲਿਤਲਲਿਤਾਪਾਙ੍ਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀਪ੍ਰਸਾਰਣਕੈਤਵਾਤ੍
ਦਰਵਿਕਸਿਤਸ੍ਵਚ੍ਛਚ੍ਛਾਯਾਸਿਤੋਤ੍ਪਲਵਰ੍ਸ਼ਣੈਃ ।
ਵਿਰਹਸ਼ਿਖਿਨਾ ਦੂਨਂ ਦੀਨਂ ਨ ਮਾਮਭਿਰਕ੍ਸ਼ਿਤੁਂ
ਯਦਿ ਨ ਮਨੁਸ਼ੇ ਜਾਨਾਸਿ ਤ੍ਵਂ ਮਦੀਯਦਸ਼ਾਂ ਤਤਃ ॥ ੧੯ ॥

ਸ਼ੁਭਦਤਿ ਵਿਚਰਾਵਃ ਸ਼ੁਭ੍ਰਕਮ੍ਪਾਤਟਿਨ੍ਯਾਸ੍ਤਟ
ਭੁਵਿ ਰਮਣੀਯੋਦ੍ਯਾਨਕੇਲ਼ਿਂ ਭਜਾਵਃ ।
ਪ੍ਰਤਿਮੁਹੁਰਿਤਿ ਚਿਨ੍ਤਾਵਿਹ੍ਵਲਃ ਸ਼ੈਲਕਨ੍ਯਾਮਭਿ
ਸ਼ੁਭਤਰਵਾਦਃ ਪਾਤੁ ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਰ੍ਧਮੌਲੇਃ ॥ ੨੦ ॥

॥ ਚਤੁਰ੍ਥਃ ਸਰ੍ਗਃ ॥
ਸ਼੍ਲੋਕਃ
ਕਮ੍ਪਾਤੀਰਪ੍ਰਚੁਰਰੁਚਿਰੋਦ੍ਯਾਨਵਿਦ੍ਯੋਤਮਾਨ-
ਸ਼੍ਰੀਮਾਕਨ੍ਦਦ੍ਰੁਮਪਰਿਸਰ ਮਾਧਵੀਕ੍ਲਪ੍ਤਸ਼ਾਲਾਮ੍ ।
ਅਧ੍ਯਾਸੀਨਂ ਰਹਸਿ ਵਿਰਹਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤਮਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤਕੇਲਿਂ
ਵਾਚਂ ਗੌਰੀਪ੍ਰਿਯਸਹਚਰੀ ਪ੍ਰਾਹ ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਵਤਂਸਮ੍ ॥ ੨੧ ॥

॥ ਅਸ਼੍ਟਮਾਸ਼੍ਟਪਦੀ ॥

ਸੌਰਾਸ਼੍ਟ੍ਰਰਾਗੇਣ ਆਦਿਤਾਲੇਨ ਗੀਯਤੇ
(ਨਿਨ੍ਦਤਿ ਚਨ੍ਦਨਂ ਇਤਿਵਤ੍)
ਯਾ ਹਿ ਪੁਰਾ ਹਰ ਕੁਤੁਕਵਤੀ ਪਰਿਹਾਸਕਥਾਸੁ ਵਿਰਾਗਿਣੀ
ਅਸਿਤਕੁਟਿਲ ਚਿਕੁਰਾਵਲ਼ਿ ਮਣ੍ਡਨਸ਼ੁਭਤਰਦਾਮ ਨਿਰੋਧਿਨੀ
ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ਰਣਮੁਪੈਤਿ ਸ਼ਿਵਾਮਤਿਹਨ੍ਤਿ ਸ ਸ਼ਮ੍ਬਰਵੈਰੀ
ਸ਼ਿਵ ਵਿਰਹਕਸ਼ਾ ਤਵ ਗੌਰੀ ॥ ੧ ॥

ਕੁਸੁਮ ਸ਼ਯਨਮੁਪਗਮ੍ਯ ਸਪਦਿ ਮਦਨਸ਼ਰਵਿਸਰਪਰਿਦੂਨਾ
ਮਲਯਜਰਜਸਿ ਮਹਨਲਤਤਿਮਿਵ ਕਲਯਤਿ ਮਤਿਮਤਿਦੀਨਾ
ਸ਼ਿਵ ਵਿਰਹਕਸ਼ਾ ਤਵ ਗੌਰੀ ॥ ੨ ॥

ਉਰਸਿਰੁਚਿਰਮਣਿਹਾਰਲਤਾਗਤਬਲਭਿਦੁਪਲਤਤਿਨੀਲਾ
ਮਞ੍ਜੁਵਚਨਗਹਪਞ੍ਜਰਸ਼ੁਕਪਰਿਭਾਸ਼ਣਪਰਿਹਤਲੀਲਾ
ਸ਼ਿਵ ਵਿਰਹਕਸ਼ਾ ਤਵ ਗੌਰੀ ॥ ੩ ॥

ਭਸ਼ਕਤਭਵਦਨੁਭਾਵਨਯੇਕ੍ਸ਼ਿਤ ਭਵਤਿ ਵਿਹਿਤਪਰਿਵਾਦਾ
ਸਪਦਿ ਵਿਹਿਤ ਵਿਰਹਾਨੁਗਮਨਾਦਨੁਸਮ੍ਭਤਹਦਯ ਵਿਸ਼ਾਦਾ
ਸ਼ਿਵ ਵਿਰਹਕਸ਼ਾ ਤਵ ਗੌਰੀ ॥ ੪ ॥

ਬਾਲਹਰਿਣਪਰਿਲੀਢਪਦਾ ਤਦਨਾਦਰਵਿਗਤ ਵਿਨੋਦਾ
ਉਨ੍ਮਦਪਰਭਤਵਿਰੁਤਾਕਰ੍ਣਨਕਰ੍ਣਸ਼ਲ੍ਯਕਤਬਾਧਾ
ਸ਼ਿਵ ਵਿਰਹਕਸ਼ਾ ਤਵ ਗੌਰੀ ॥ ੫ ॥

ਕੋਕਮਿਥੁਨਬਹੁਕੇਲ਼ਿਵਿਲੋਕਨਜਮ੍ਭਿਤਮਦਨ ਵਿਕਾਰਾ
ਸ਼ਙ੍ਕਰਹਿਮਕਰਸ਼ੇਖਰ ਪਾਲਯ ਮਾਮਿਤਿ ਵਦਤਿ ਨ ਧੀਰਾ
ਸ਼ਿਵ ਵਿਰਹਕਸ਼ਾ ਤਵ ਗੌਰੀ ॥ ੬ ॥

ਦੂਸ਼ਿਤਮਗਮਦਰੁਚਿਰਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਨਿਟਿਲਭਸਿਕਤਰੇਖਾ
ਅਤਨੁਤਨੁਜ੍ਵਰਕਾਰਿਤਯਾ ਪਰਿਵਰ੍ਜਿਤਚਨ੍ਦ੍ਰਮਯੂਖਾ
ਸ਼ਿਵ ਵਿਰਹਕਸ਼ਾ ਤਵ ਗੌਰੀ ॥ ੭ ॥

ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਚਰਣਨਿਸ਼ੇਵਣਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ਿਖਾਮਣਿਯਤਿਵਰਗੀਤਂ
ਸ਼੍ਰੀਗਿਰਿਜਾਵਿਰਹਕ੍ਰਮਵਰ੍ਣਨਮੁਦਯਤੁ ਵਿਨਯਸਮੇਤਂ
ਸ਼ਿਵ ਵਿਰਹਕਸ਼ਾ ਤਵ ਗੌਰੀ ॥ ੮ ॥

ਸ਼੍ਲੋਕਃ
ਆਵਾਸਮਨ੍ਦਿਰਮਿਦਂ ਮਨੁਤੇ ਮਡਾਨੀ ਘੋਰਾਟਵੀਸਦਸ਼ਮਾਪ੍ਤਸਖੀਜਨੇਨ ।
ਨਾ ਭਾਸ਼ਣਾਨਿ ਤਨੁਤੇ ਨਲਿਨਾਯਤਾਕ੍ਸ਼ੀ ਦੇਵ ਤ੍ਵਯਾ ਵਿਰਹਿਤਾ ਹਰਿਣਾਙ੍ਕਮੌਲੇ ॥

॥ ਨਵਮਾਸ਼੍ਟਪਦੀ ॥

ਬਿਲਹਰਿਰਾਗੇਣ ਤ੍ਰਿਪੁਟਤਾਲੇਨ ਗੀਯਤੇ
(ਸ੍ਤਨਵਿਨਿਹਤ ਇਤਿਵਤ੍)
ਹਿਮਕਰਮਣਿਮਯਦਾਮਨਿਕਾਯ ਕਲਯਤਿ ਵਹ੍ਨਿਸ਼ਿਖਾਮੁਰਸੀਯਂ
ਸ਼ੈਲਜਾ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੈਲਜਾ ਵਿਰਹੇ ਤਵ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸ਼ੈਲਜਾ ॥ ੧ ॥

ਵਪੁਸ਼ਿ ਪਤਿਤਘਨਹਿਮਕਰਪੂਰਂ ਸਨ੍ਤਨੁਤੇ ਹਦਿ ਦਿਵਿ ਦੁਰਿਤਾਰਂ ਸ਼ੈਲਜਾ ॥ ੨ ॥

ਉਰਸਿ ਨਿਹਿਤਮਦੁ ਵਿਤਤਮਣਾਲਂ ਪਸ਼੍ਯਤਿ ਸਪਦਿ ਵਿਲਸਦਲ਼ਿਨੀਲਂ ਸ਼ੈਲਜਾ ॥ ੩ ॥

ਸਹਚਰਯੁਵਤਿਸ਼ੁ ਨਯਨਮਨੀਲਂ ਨਮਿਤਮੁਖੀ ਵਿਤਨੋਤਿ ਵਿਸ਼ਾਲਂ ਸ਼ੈਲਜਾ ॥ ੪ ॥

ਰੁਸ਼੍ਯਤਿ ਖਿਦ੍ਯਤਿ ਮੁਹੁਰਨਿਦਾਨਂ ਨ ਪ੍ਰਤਿਵਕ੍ਤਿ ਸਖੀਮਪਿ ਦੀਨਂ ਸ਼ੈਲਜਾ ॥ ੫ ॥

ਸ਼ਿਵ ਇਤਿ ਸ਼ਿਵ ਇਤਿ ਵਦਤਿ ਸਕਾਮਂ ਪਸ਼੍ਯਤਿ ਪਸ਼ੁਰਿਵ ਕਿਮਪਿ ਲਲਾਮਂ ਸ਼ੈਲਜਾ ॥ ੬ ॥

ਸੁਰਤਰੁਵਿਵਿਧਫਲਾਮਤਸਾਰਂ ਪਸ਼੍ਯਤਿ ਵਿਸ਼ਮਿਵ ਭਸ਼ਮਤਿਘੋਰਂ ਸ਼ੈਲਜਾ ॥ ੭ ॥

ਯਤਿਵਰਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ਿਖਾਮਣਿਗੀਤਂ ਸੁਖਯਤੁ ਸਾਧੁਜਨਂ ਸ਼ੁਭਗੀਤਂ ਸ਼ੈਲਜਾ ॥ ੮ ॥

ਸ਼੍ਲੋਕਃ
ਤ੍ਵਦ੍ਭਾਵਨੈਕਰਸਿਕਾਂ ਤ੍ਵਦਧੀਨਵਤ੍ਤਿਂ
ਤ੍ਵਨ੍ਨਾਮਸਂਸ੍ਮਰਣਸਂਯੁਤਚਿਤ੍ਤਵਤ੍ਤਿਮ੍ ।
ਬਾਲਾਮਿਮਾਂ ਵਿਰਹਿਣੀਂ ਕਪਣੈਕਬਨ੍ਧੋ
ਨੋਪੇਕ੍ਸ਼ਸੇ ਯਦਿ ਤਦਾ ਤਵ ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਖ੍ਯਾ ॥ ੨੩ ॥

ਵਸ੍ਤੂਨਿ ਨਿਸ੍ਤੁਲਗੁਣਾਨਿ ਨਿਰਾਕਤਾਨਿ
ਕਸ੍ਤੂਰਿਕਾਰੁਚਿਰਚਿਤ੍ਰਕਪਤ੍ਰਜਾਤਮ੍ ।
ਈਦਗ੍ਵਿਧਂ ਵਿਰਹਿਣੀ ਤਨੁਤੇ ਮਡਾਨੀ
ਤਾਮਾਦ੍ਰਿਯਸ੍ਵ ਕਰੁਣਾਭਰਿਤੈਰਪਾਙ੍ਗੈਃ ॥ ੨੪ ॥

॥ ਪਞ੍ਚਮਃ ਸਰ੍ਗਃ ॥
ਸ਼੍ਲੋਕਃ
ਏਕਾਮ੍ਰਮੂਲਵਿਲਸਨ੍ਨਵਮਞ੍ਜਰੀਕ
ਸ਼੍ਰੀਮਾਧਵੀਰੁਚਿਰਕੁਞ੍ਜਗਹੇਵਸਾਮਿ ।
ਤਾਮਾਨਯਾਨੁਨਯ ਮਦ੍ਵਚਨੇਨ ਗੌਰੀਮਿਤ੍ਥਂ
ਸ਼ਿਵੇਨ ਪੁਨਰਾਹ ਸਖੀ ਨਿਯੁਕ੍ਤਾ ॥

॥ ਦਸ਼ਮਾਸ਼੍ਟਪਦੀ ॥

ਆਨਨ੍ਦਭੈਰਵੀਰਾਗੇਣ ਆਦਿਤਾਲੇਨ ਗੀਯਤੇ
(ਵਹਤਿ ਮਲਯਸਮੀਰੇ ਇਤਿਵਤ੍)
ਜਯਤਿ ਮਦਨਨਪਾਲੇ ਸ਼ਿਵੇ ਕੁਪਿਤਪਥਿਕ ਜਾਲਂ
ਭ੍ਰਮਰਮਿਥੁਨ ਜਾਲੇ ਸ਼ਿਵੇ ਪਿਬਤਿ ਮਧੁ ਸਲੀਲਂ
ਵਿਰਹਰੁਜਾ ਪੁਰਵੈਰੀ ਪਰਿਖਿਦ੍ਯਤਿ ਗੌਰੀ ਸ਼ਿਵਵਿਰਹਰੁਜਾ ॥ ੧ ॥

ਮਲਯਮਰੁਤਿ ਵਲਮਾਨੇ ਸ਼ਿਵੇ ਵਿਰਹ ਵਿਘਟਨਾਯ
ਸਤਿ ਚ ਮਧੁਪਗਾਨੇ ਸ਼ਿਵੇ ਸਰਸਵਿਹਰਣਾਯ ਸ਼ਿਵ ਵਿਰਹਰੁਜਾ ॥ ੨ ॥

ਕੁਸੁਮਭਰਿਤਸਾਲੇ ਸ਼ਿਵੇ ਵਿਤਤਸੁਮਧੁਕਾਲੇ
ਕਪਣਵਿਰਹਿਜਾਲੇ ਸ਼ਿਵੇ ਕਿਤਵਹਦਨੁਕੂਲੇ ਸ਼ਿਵਵਿਰਹਰੁਜਾ ॥ ੩ ॥

ਮਦਨਵਿਜਯਨਿਗਮਂ ਸ਼ਿਵੇ ਜਪਤਿ ਪਿਕਸਮੂਹੇ
ਚਤੁਰਕਿਤਵਸਙ੍ਗ (ਸ਼ਿਵੇ) ਕੁਟਿਲਰਵਦੁਰੂਹੇ ਸ਼ਿਵਵਿਰਹਰੁਜਾ ॥ ੪ ॥

ਕੁਸੁਮਰਜਸਿ ਭਰਿਤੇ ਸ਼ਿਵੇ ਕਿਤਵਮਦੁਲ਼ਮਰੁਤਾ
ਦਿਸ਼ਿ ਚ ਵਿਦਿਸ਼ਿ ਵਿਤਤੇ ਸ਼ਿਵੇ ਵਿਰਹਿਵਪੁਸ਼ਿ ਚਰਤਾ ਸ਼ਿਵਵਿਰਹਰੁਜਾ ॥ ੫ ॥

ਵਿਮਲਤੁਹਿਨਕਿਰਣੇ ਸ਼ਿਵੇ ਵਿਕਿਰਤਿ ਕਰਜਾਲਂ
ਵਿਹਤਿਵਿਰਤਿਹਰਣੇ ਸ਼ਿਵੇ ਵਿਯਤਿ ਦਿਸ਼ਿ ਵਿਸ਼ਾਲਂ ਸ਼ਿਵਵਿਰਹਰੁਜਾ ॥ ੬ ॥

ਮਦੁਲਕੁਸੁਮਸ਼ਯਨੇ ਸ਼ਿਵੇ ਵਪੁਸ਼ਿ ਵਿਰਹਦੂਨੇ
ਭ੍ਰਮਤਿ ਲੁਠਤਿ ਦੀਨੇ ਸ਼ਿਵੇ ਸੁਹਿਤਸ਼ਰਣਹੀਨੇ ਸ਼ਿਵਵਿਰਹਰੁਜਾ ॥ ੭ ॥

ਜਯਤਿ ਗਿਰਿਸ਼ਮਤਿਨਾ ਸ਼ਿਵੇ ਗਿਰਿਸ਼ਵਿਰਹਕਥਨਂ
ਚਨ੍ਦ੍ਰਮਕੁਟਯਤਿਨਾ ਸ਼ਿਵੇ ਨਿਖਿਲਕਲੁਸ਼ਮਥਨਂ ਸ਼ਿਵਵਿਰਹਰੁਜਾ ॥ ੮ ॥

ਸ਼੍ਲੋਕਃ
ਯਤ੍ਰਤ੍ਵਾਮਨੁਰਞ੍ਜਯਨ੍ਨਤਿਤਰਾਮਾਰਬ੍ਧਕਾਮਾਗਮਂ
ਵ੍ਯਾਪਾਰੈਰਚਲਾਧਿਰਾਜਤਨਯੇ ਕੇਲੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ੈਰ੍ਯੁਤਃ ।
ਤਤ੍ਰ ਤ੍ਵਾਮਨੁਚਿਨ੍ਤਯਨ੍ਨਥ ਭਵਨ੍ਨਾਮੈਕਤਨ੍ਤ੍ਰਂ ਜਪਨ੍
ਭੂਯਸ੍ਤਤ੍ਪਰਿਤਮ੍ਭਸਮ੍ਭ੍ਰਮਸੁਖਂ ਪ੍ਰਾਣੇਸ਼੍ਵਰਃ ਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼ਤਿ ॥ ੨੬ ॥

॥ ਏਕਾਦਸ਼ਾਸ਼੍ਟਪਦੀ ॥

ਕੇਦਾਰਗੌਲ਼ਰਾਗੇਣ ਆਦਿਤਾਲੇਨ ਗੀਯਤੇ
(ਰਤਿਸੁਖਸਾਰੇ ਗਤਮਭਿਸਾਰੇ ਇਤਿਵਤ੍)
ਹਿਮਗਿਰਿਤਨਯੇ ਗੁਰੁਤਰਵਿਨਯੇ ਨਿਯੁਤਮਦਨਸ਼ੁਭਰੂਪਂ
ਨਿਟਿਲਨਯਨਮਨੁਰਞ੍ਜਯ ਸਤਿ ਤਵ ਵਿਰਹਜਨਿਤਘਨਤਾਪਮ੍ ।
ਮਲਯਜਪਵਨੇ ਕਮ੍ਪਾਨੁਵਨੇ ਵਸਤਿ ਸੁਦਤਿ ਪੁਰਵੈਰੀ
ਯੁਵਤਿਹਦਯਮਦਮਰ੍ਦਨਕੁਸ਼ਲੀ ਸਮ੍ਭਤ ਕੇਲਿਵਿਹਾਰੀ । ਮਲਯਜਪਵਨੇ ॥ ੧ ॥

ਵਦ ਮਦੁ ਦਯਿਤੇ ਮਮ ਹਦਿ ਨਿਯਤੇ ਬਹਿਰਿਵ ਚਰਸਿ ਸਮੀਪਂ
ਵਦਤਿ ਮੁਹੁਰ੍ਮੁਹੁਰਿਤਿ ਹਰ ਮਾਮਕਦੇਹਮਦਨਘਨਤਾਪਮ੍ । ਮਲਯਜਪਵਨੇ ॥ ੨ ॥

ਉਰੁਘਨ ਸਾਰਂ ਹਿਮਜਲ ਪੂਰਂ ਵਪੁਸ਼ਿ ਪਤਿਤਮਤਿਘੋਰਂ
ਸਪਦਿ ਨ ਮਸ਼੍ਯਤਿ ਸ਼ਪਤਿ ਮਨੋਭਵਮਤਿਮਦੁਮਲਯ ਸਮੀਰਮ੍ ।
ਮਲਯਜਪਵਨੇ ॥ ੩ ॥

ਵਿਲਿਖਤਿ ਚਿਤ੍ਰਂ ਤਵ ਚ ਵਿਚਿਤ੍ਰਂ ਪਸ਼੍ਯਤਿ ਸਪਦਿ ਸਮੋਦਂ
ਵਦਤਿ ਝਟਿਤਿ ਬਹੁ ਮਾਮਿਤਿ ਸ਼ਮ੍ਬਰਰਿਪੁਰਤਿਕਲਯਤਿ ਖੇਦਮ੍ ।
ਮਲਯਜਪਵਨੇ ॥ ੪ ॥

ਅਰ੍ਪਯਨੀਲਂ ਮਯਿ ਧਤਲੀਲਂ ਨਯਨਕੁਸੁਮਮਤਿਲੋਲਂ
ਵਿਰਹਤਰੁਣਿ ਵਿਰਹਾਤੁਰਮਨੁਭਜ ਮਾਮਿਹ (ਤਿ) ਵਿਲਪਤਿ ਸਾ (ਸੋऽ) ਲਮ੍ ।
ਮਲਯਜਪਵਨੇ ॥ ੫ ॥

ਲਸਦਪਰਾਧਂ ਮਨਸਿਜਬਾਧਂ ਵਿਮਸ਼ ਵਿਨੇਤੁਮੁਪਾਯਂ
ਗੁਰੁਤਰਤੁਙ੍ਗਪਯੋਧਰਦੁਰ੍ਗਮਪਾਨਯ ਹਰਮਨਪਾਯਮ੍ । ਮਲਯਜਪਵਨੇ ॥ ੬ ॥

ਅਤਿਧਤਮਾਨੇ ਪਰਭਤਗਾਨੇ ਕਿਞ੍ਚਿਦੁਦਞ੍ਚਯ ਗਾਨਂ
ਜਹਿ ਜਹਿ ਮਾਨਮਨੂਨਗੁਣੈ ਰਮਯਾਸ਼ੁ ਵਿਰਹਚਿਰਦੀਨਮ੍ । ਮਲਯਜਪਵਨੇ ॥ ੭ ॥

ਇਤਿ ਸ਼ਿਵਵਿਰਹਂ ਘਨਤਰਮੋਹਂ ਭਣਤਿ ਨਿਯਮਿਜਨਧੀਰੇ
ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ਿਖਾਮਣਿਨਾਮਨਿ ਕੁਸ਼ਲਮੁਪਨਯ ਗਜਵਰਚੀਰੇ । ਮਲਯਜਪਵਨੇ ॥ ੮ ॥

ਸ਼੍ਲੋਕਃ
ਵਿਮਲ ਸਲਿਲੋਦਞ੍ਚਤ੍ਕਮ੍ਪਾਸਰੋਰੁਹਧੋਰਣੀ-
ਪਰਿਮਲਰਜਃ ਪਾਲੀਸਙ੍ਕ੍ਰਾਨ੍ਤਮਨ੍ਦਸਮੀਰਣੇ ।
ਵਿਤਪਤਿ ਵਿਯਦ੍ਗਙ੍ਗਾਮਙ੍ਗੀਚਕਾਰ ਸ਼ਿਰਃ ਸ੍ਥਿਤਾਂ
ਤਵ ਹਿ ਵਿਰਹਾਕ੍ਰਾਨ੍ਤਃ ਕਾਨ੍ਤਃ ਨਤੋऽਪਿ ਨ ਵੇਦਿਤਃ ॥ ੨੭ ॥

ਅਨੁਭਵਤਿ ਮਗਾਕ੍ਸ਼ੀ ਤ੍ਵਦ੍ਵਿਯੋਗਕ੍ਸ਼ਣਾਨਾਂ
ਲਵਮਿਵ ਯੁਗਕਲ੍ਪਂ ਸ੍ਵਲ੍ਪਮਾਤ੍ਮਾਪਰਾਧਮ੍ ।
ਤ੍ਵਯਿ ਵਿਹਿਤਮਨਲ੍ਪਂ ਮਨ੍ਯਮਾਨਃ ਕਥਞ੍ਚਿਤ੍
ਨਯਤਿ ਸਮਯਮੇਨਂ ਦੇਵਿ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ਪ੍ਰਸੀਦ ॥ ੨੮ ॥

ਇਤਿ ਸਹਚਰੀਵਾਣੀਮੇਣਾਙ੍ਕਮੌਲ਼ਿਮਨੋਭਵ-
ਵ੍ਯਥਨਕਥਨੀਮੇਨਾਮਾਕਰ੍ਣ੍ਯ ਕਰ੍ਣਸੁਧਾਝਰੀਮ੍ ।
ਸਪਦਿ ਮੁਦਿਤਾ ਵਿਨ੍ਯਸ੍ਯਨ੍ਤੀ ਪਦਾਨਿ ਸ਼ਨੈਃ ਸ਼ਨੈਃ
ਜਯਤਿ ਜਗਤਾਂ ਮਾਤਾ ਨੇਤੁਃ ਪ੍ਰਵਿਸ਼੍ਯ ਲਤਾਗਹਮ੍ ॥ ੨੯ ॥

ਸਾ ਦਕ੍ਸ਼ਦੇਵਨਵਿਹਾਰਜਯਾਨੁਸ਼ਙ੍ਗਲੀਲਾਹਵੇ ਭਵਤਿ ਸ਼ੈਲਜਯਾ ਸ਼ਿਵਸ੍ਯ ।
ਚੇਤਃ ਪ੍ਰਸਾਦਮਨਯੋਸ੍ਤਰਸਾ ਵਿਧਾਯ ਦੇਵ੍ਯਾ ਕਤਂ ਕਥਯਤਿ ਸ੍ਮ ਸਖੀ ਰਹਸ੍ਯਮ੍ ॥ ੩੦ ॥

॥ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਸ਼੍ਟਪਦੀ ॥

ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਭਰਣਰਾਗੇਣ ਤ੍ਰਿਪੁਟਤਾਲੇਨ ਗੀਯਤੇ
(ਪਸ਼੍ਯਤਿ ਦਿਸ਼ਿ ਦਿਸ਼ਿ ਇਤਿਵਤ੍)
ਕਲਯਤਿ ਕਲਯਤਿ ਮਨਸਿ ਚਰਨ੍ਤਂ
ਕੁਚਕਲਸ਼ਸ੍ਪਸ਼ਮਯਤਿ ਭਵਨ੍ਤਮ੍ ।
ਪਾਹਿ ਵਿਭੋ ਸ਼ਿਵ ਪਾਹਿ ਵਿਭੋ
ਨਿਵਸਤਿ ਗੌਰੀ ਕੇਲ਼ਿਵਨੇ ਪਾਹਿ ਵਿਭੋ ॥ ੧ ॥

ਜਪਤਿ ਜਪਤਿ ਤਵ ਨਾਮ ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰਂ
ਪ੍ਰਤਿ ਮੁਹੁਰੁਦਿਤਸੁਮਾਯੁਧਤਨ੍ਤ੍ਰਂ ਪਾਹਿ ॥ ੨ ॥

ਉਪਚਿਤਕੁਸੁਮਸੁਦਾਮਵਹਨ੍ਤੀ
ਭਵਦਨੁਚਿਨ੍ਤਨਮਾਕਲਯਨ੍ਤੀ ਪਾਹਿ ॥ ੩ ॥

ਮਲਯਜਰਜਸਿ ਨਿਰਾਕਤਰਾਗਾ
ਵਪੁਸ਼ਿ ਭਸਿਤ ਧਤਿਸਂਯਤਯੋਗਾ ਪਾਹਿ ॥ ੪ ॥

ਪਰਿਹਤਵੇਣਿ ਜਟਾਕਚ ਭਾਰਾ
ਨਿਜਪਤਿਘਟਕਜਨਾਸ਼ਯਧਾਰਾ ਪਾਹਿ ॥ ੫ ॥

ਅਵਿਧਤਮਣਿਮੁਕੁਟਾਦਿਲਲਾਮਾ
ਬਿਸਵਲਯਾਦਿਵਿਧਾਰਣਕਾਮਾ ਪਾਹਿ ॥ ੬ ॥

ਮੁਹੁਰਵਲੋਕਿਤ ਕਿਸਲਯਸ਼ਯਨਾ
ਬਹਿਰੁਪਸਙ੍ਗਤ ਸੁਲਲਿਤ ਨਯਨਾ ਪਾਹਿ ॥ ੭ ॥

ਇਤਿ ਸ਼ਿਵ ਭਜਨਗੁਣੇਨ ਵਿਭਾਨ੍ਤਂ
ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ਿਖਾਮਣਿਨਾ ਸ਼ੁਭਗੀਤਮ੍ ॥ ਪਾਹਿ ॥ ੮ ॥

ਸ਼੍ਲੋਕਃ
ਸਾ ਵੀਕ੍ਸ਼ਤੇ ਸਹਚਰੀਂ ਮਦਨੇਨ ਲਜ੍ਜਾ-
ਭਾਰੇਣ ਨੋਤ੍ਤਰਵਚੋ ਵਦਤਿ ਪ੍ਰਗਲ੍ਭਾ ।
ਵ੍ਯਾਧੂਨ੍ਵਤਿ ਸ਼੍ਵਸਿਤਕੋਸ਼੍ਣਸਮੀਰਣੇਨ
ਤੁਙ੍ਗਸ੍ਤਨੋਤ੍ਤਰਪਟਂ ਗਿਰਿਜਾ ਵਿਯੁਕ੍ਤਾ ॥ ੩੧ ॥

॥ ਸ਼ਸ਼੍ਠਃ ਸਰ੍ਗਃ ॥
ਸ਼੍ਲੋਕਃ
ਅਥ ਵਿਰਹਿਣੀਮਰ੍ਮਚ੍ਛੇਦਾਨੁਸਮ੍ਭਤਪਾਤਕ-
ਸ਼੍ਰਿਤ ਇਵ ਨਿਸ਼ਾਨਾਥਃ ਸਙ੍ਕ੍ਰਾਨ੍ਤਨੀਲਗੁਣਾਨ੍ਤਰਃ ।
ਕਿਰਣਨਿਕਰੈਰਞ੍ਚਤ੍ਕਮ੍ਪਾਸਰਿਤ੍ਤਟਰਮ੍ਯਭੂ-
ਵਲਯਮਭਿਤੋ ਵ੍ਯਾਪ੍ਤ੍ਯਾ ਵਿਭ੍ਰਾਜਯਨ੍ਪਰਿਜਮ੍ਭਤੇ ॥ ੩੨ ॥

ਵਿਕਿਰਤਿ ਨਿਜਕਰਜਾਲਂ ਹਿਮਕਰਬਿਮ੍ਬੇऽਪਿ ਨਾਗਤੇ ਕਾਨ੍ਤੇ ।
ਅਕਤਕਮਨੀਯਰੂਪਾ ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਗਤਂ ਕਿਮਪਿ ਵਦਤਿ ਗਿਰਿਕਨ੍ਯਾ ॥ ੩੩ ॥

॥ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ਾਸ਼੍ਟਪਦੀ ॥

ਆਹਿਰਿਰਾਗੇਣ ਝਮ੍ਪਤਾਲੇਨ ਗੀਯਤੇ
(ਕਥਿਤਸਮਯੇऽਪਿ ਇਤਿਵਤ੍)
ਸੁਚਿਰਵਿਰਹਾਪਨਯ ਸੁਕਤਭਿਕਾਮਿਤਂ
ਸਫਲਯਤਿ ਕਿਮਿਹ ਵਿਧਿਰੁਤ ਨ ਵਿਭਵਾਮਿਤਂ
ਕਾਮਿਨੀ ਕਿਮਿਹ ਕਲਯੇ ਸਹਚਰੀਵਞ੍ਚਿਤਾਹਂ ਕਾਮਿਨੀ ॥ ੧ ॥

ਯਦਨੁਭਜਨੇਨ ਮਮ ਸੁਖਮਖਿਲਮਾਯਤਂ
ਤਮਨੁਕਲਯੇ ਕਿਮਿਹ ਨਯਨਪਥਮਾਗਤਂ ਕਾਮਿਨੀ ॥ ੨ ॥

ਯੇਨ ਮਲਯਜਰੇਣੁਨਿਕਰਮਿਦਮੀਰਿਤਂ
ਨ ਚ ਵਹਤਿ ਕੁਚਯੁਗਲਮੁਰੁ ਤਦਵਧੀਰਿਤੁਂ ਕਾਮਿਨੀ ॥ ੩ ॥

ਯਚ੍ਚਰਣਪਰਿਚਰਣਮਖਿਲਫਲਦਾਯਕਂ
ਨ ਸ੍ਪਸ਼ਤਿ ਮਨਸਿ ਮਮ ਹਾ ਤਦੁਪਨਾਯਕਂ ਕਾਮਿਨੀ ॥ ੪ ॥

ਨਿਗਮਸ਼ਿਰਸਿ ਸ੍ਫੁਰਤਿ ਯਤਿਮਨਸਿ ਯਤ੍ਪਦਮ੍ ।
ਵਿਤਤਸੁਖਦਂ ਤਦਪਿ ਹਦਿ ਨ ਮੇ ਕਿਮਿਦਂ ਕਾਮਿਨੀ ॥ ੫ ॥

ਵਿਰਹਸਮਯੇਸ਼ੁ ਕਿਲ ਹਦਿ ਯਦਨੁਚਿਨ੍ਤਨਮ੍ ।
ਨ ਸ ਭਜਤਿ ਨਯਨਪਥਮਖਿਲਭਯ ਕਨ੍ਤਨਂ ਕਾਮਿਨੀ ॥ ੬ ॥

ਕੁਚਯੁਗਲਮਭਿਮਸ਼ਤਿ ਸ ਯਦਿ ਰਤਸੂਚਿਤਮ੍ ।
ਸਫਲਮਿਹ ਨਿਖਿਲਗੁਣਸਹਿਤਮਪਿ ਜੀਵਿਤਂ ਕਾਮਿਨੀ ॥ ੭ ॥

ਨਿਯਮਧਨਵਿਧੁਮੌਲ਼ਿਫਣਿਤਮਿਦਮਞ੍ਚਿਤਮ੍ ।
ਬਹੁਜਨਿਸ਼ੁ ਕਲੁਸ਼ਭਯਮਪਨਯਤੁ ਸਞ੍ਚਿਤਂ ਕਾਮਿਨੀ ॥ ੮ ॥

ਸ਼੍ਲੋਕਃ
ਆਜਗ੍ਮੁਸ਼ੀਂ ਸਹਚਰੀਂ ਹਰਮਨ੍ਤਰੇਣ
ਚਿਨ੍ਤਾਵਿਜਮ੍ਭਿਤਵਿਸ਼ਾਦਭਰੇਣ ਦੀਨਾ ।
ਆਲੋਕ੍ਯ ਲੋਕਜਨਨੀ ਹਦਿ ਸਨ੍ਦਿਹਾਨਾ
ਕਾਨ੍ਤਂ ਕਯਾਭਿਰਮਿਤਂ ਨਿਜਗਾਦ ਵਾਕ੍ਯਮ੍ ॥ ੩੪ ॥

॥ ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼ਾਸ਼੍ਟਪਦੀ ॥

ਸਾਰਙ੍ਗਰਾਗੇਣ ਤ੍ਰਿਪੁਟਤਾਲੇਨ ਗੀਯਤੇ
(ਸ੍ਮਰਸਮਰੋਚਿਤ ਇਤਿਵਤ੍)
ਕੁਸੁਮਸ਼ਰਾਹਵਸਮੁਚਿਤਰੂਪਾ ਪ੍ਰਿਯਪਰਿਰਮ੍ਭਣਪਰਿਹਤਤਾਪਾ
ਕਾਪਿ ਪੁਰਰਿਪੁਣਾ ਰਮਯਤਿ ਹਦਯਮਮਿਤਗੁਣਾ ਕਾਪਿ ॥ ੧ ॥

ਘਨਤਰਕੁਚਯੁਗਮਗਮਦਲੇਪਾ
ਦਯਿਤਵਿਹਿਤਰਤਿਨਵ੍ਯਸੁਲਾਪਾ ॥ ਕਾਪਿ ॥ ੨ ॥

ਰਮਣਰਚਿਤਕਟਪਤ੍ਰਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ
ਉਰਸਿਲੁਲਿਤਮਣਿਹਾਰਵਿਭੂਸ਼ਾ ॥ ਕਾਪਿ ॥ ੩ ॥

ਦਯਿਤਨਿਪੀਤਸੁਧਾਧਰਸੀਮਾ
ਗਲਿਤਵਸਨਕਟਿਪਰਿਹਤਦਾਮਾ ॥ ਕਾਪਿ ॥ ੪ ॥

ਅਧਿਗਤਮਦੁਤਰਕਿਸਲਯਸ਼ਯਨਾ
ਦਰਪਰਿਮੀਲਿਤਚਾਲਿਤਨਯਨਾ ॥ ਕਾਪਿ ॥ ੫ ॥

ਵਿਹਿਤਮਧੁਰਰਤਿਕੂਜਿਤਭੇਦਾ
ਦਢਪਰਿਰਮ੍ਭਣਹਤਮੇਤਿ ਭੇਦਾ ॥ ਕਾਪਿ ॥ ੬ ॥

ਮਹਿਤ ਮਹੋਰਸਿ ਸਰਭਸਪਤਿਤਾ
ਲੁਲਿਤਕੁਸੁਮਕੁਟਿਲਾਲਕਮੁਦਿਤਾ ॥ ਕਾਪਿ ॥ ੭ ॥

ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ਿਖਾਮਣਿਯਤਿਵਰਭਣਿਤਮ੍ ।
ਸੁਖਯਤੁ ਸਾਧੁਜਨਂ ਸ਼ਿਵਚਰਿਤਮ੍ ॥ ਕਾਪਿ ॥ ੮ ॥

॥ ਸਪ੍ਤਮਃ ਸਰ੍ਗਃ ॥
ਸ਼੍ਲੋਕਃ
ਚਕੋਰਾਣਾਂ ਪ੍ਰੀਤਿਂ ਕਲਯਸਿ ਮਯੂਖੈਰ੍ਨਿਜਕਲਾ-
ਪ੍ਰਦਾਨੈਰ੍ਦੇਵਾਨਮਪਿ ਦਯਿਤਭਾਜਾਂ ਮਗਦਸ਼ਾਮ੍ ।
ਨ ਕੋਕਾਨਾਂ ਰਾਕਾਹਿਮਕਿਰਣ ਮਾਦਗ੍ਵਿਰਹਿਣੀ-
ਜਨਾਨਾਂ ਯੁਕ੍ਤਂ ਤੇ ਕਿਮਿਦਮਸਮਂ ਹਨ੍ਤ ਚਰਿਤਮ੍ ॥ ੩੫ ॥

ਗਙ੍ਗਾਮਙ੍ਗਨਿਸ਼ਙ੍ਗਿਪਙ੍ਕਜਰਜੋਗਨ੍ਧਾਵਹਾਮਙ੍ਗਨਾਂ
ਆਸ਼੍ਲਿਸ਼੍ਯਨ੍ਨਿਭਤਂ ਨਿਰਙ੍ਕੁਸ਼ਰਹਃ ਕੇਲ਼ੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ੈਰਲਮ੍ ।
ਵਿਭ੍ਰਾਨ੍ਤਃ ਕਿਮਦਭ੍ਰਰਾਗਭਰਿਤਸ੍ਤਸ੍ਯਾਮੁਤ ਸ੍ਯਾਦਯਂ
ਕਾਨ੍ਤੋऽਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤਮਨਙ੍ਗਨਾਗਵਿਹਤੋ ਨਾਭ੍ਯਾਸ਼ਮਭ੍ਯਾਗਤਃ ॥ ੩੬ ॥

ਸਨ੍ਤਾਪਯਨ੍ਨਖਿਲਗਾਤ੍ਰਮਮਿਤ੍ਰਭਾਵਾਤ੍
ਸਨ੍ਦਸ਼੍ਯਤੇ ਜਡਧਿਯਾਮਿਹ ਸ਼ੀਤਭਾਨੁਃ ।
ਦੋਸ਼ਾਕਰੋ ਵਪੁਸ਼ਿ ਸਙ੍ਗਤਰਾਜਯਕ੍ਸ਼੍ਮਾ
ਘੋਰਾਕਤਿਰ੍ਹਿ ਸ਼ਿਵਦੂਤਿ ਨਿਸ਼ਾਚਰਾਣਾਮ੍ ॥ ੩੭ ॥

॥ ਪਞ੍ਚਦਸ਼ਾਸ਼੍ਟਪਦੀ ॥

ਸਾਵੇਰਿਰਾਗੇਣ ਆਦਿਤਾਲੇਨ ਗੀਯਤੇ
(ਸਮੁਦਿਤਵਦਨੇ ਇਤਿਵਤ੍)
ਵਿਰਹਿਤਸ਼ਰਣੇ ਰਮਣੀਚਰਣੇ ਵਿਜਿਤਾਰੁਣਪਙ੍ਕਜੇ
ਅਰੁਣਿਮਰੁਚਿਰਂ ਕਲਯਤਿ ਸੁਚਿਰਂ ਮਤਿਮਿਵ ਵਪੁਸ਼ਿ ਨਿਜੇ
ਰਮਤੇ ਕਮ੍ਪਾਮਹਿਤਵਨੇ ਵਿਜਯੀ ਪੁਰਾਰਿਜਨੇ ॥ ਰਮਤੇ ॥ ੧ ॥

ਅਲਿਕੁਲਵਲਿਤੇ ਪਰਿਮਲ਼ਲਲਿਤੇ ਯੁਵਤਿਕੁਟਿਲਾਲਕੇ
ਕਲਯਤਿ ਕੁਸੁਮਂ ਵਿਲਸਿਤਸੁਸ਼ੁਮਂ ਸੁਮਸ਼ਰਪਰਿਪਾਲਕੇ ॥ ਰਮਤੇ ॥ ੨ ॥

ਕੁਚਗਿਰਿਯੁਗਲੇ ਨਿਜਮਤਿਨਿਗਲੇ ਮਗਮਦਰਚਨਾਕਰੇ
ਮਣਿਸਰਨਿਕਰਂ ਵਿਲਸਿਤਮੁਕੁਰਂ ਘਟਯਤਿ ਸੁਮਨੋਹਰੇ ॥ ਰਮਤੇ ॥ ੩ ॥

ਵਿਲਸਿਤਰਦਨੇ ਤਰੁਣੀਵਦਨੇ ਕਿਸਲਯਰੁਚਿਰਾਧਰੇ
ਰਚਯਤਿ ਪਤ੍ਰਂ ਮਕਰਵਿਚਿਤ੍ਰਂ ਸ੍ਮਿਤਰੁਚਿਪਰਿਭਾਸੁਰੇ ॥ ਰਮਤੇ ॥ ੪ ॥

ਕਟਿਤਟਭਾਗੇ ਮਨਸਿਜਯੋਗੇ ਵਿਗਲ਼ਿਤਕਨਕਾਮ੍ਬਰੇ
ਮਣਿਮਯਰਸ਼ਨਂ ਰਵਿਰਚਿਵਸਨਂ ਘਟਯਤਿ ਤੁਹਿਨਕਰੇ ॥ ਰਮਤੇ ॥ ੫ ॥

ਅਧਰਸੁਧਾਲ਼ਿਂ ਰੁਚਿਰਰਦਾਲਿਂ ਪਿਬਤਿ ਸੁਮੁਖਸ਼ਙ੍ਕਰੇ
ਵਿਦਧਤਿ ਮਧੁਰਂ ਹਸਤਿ ਚ ਵਿਧੁਰਂ ਰਤਿਨਿਧਿਨਿਹਿਤਾਦਰੇ ॥ ਰਮਤੇ ॥ ੬ ॥

ਮਦੁਲਸਮੀਰੇ ਵਲਤਿ ਗਭੀਰੇ ਵਿਲਸਤਿ ਤੁਹਿਨਕਰੇ
ਉਦਿਤਮਨੋਜਂ ਵਿਕਸਦੁਰੋਜਂ ਸ਼ਿਵਰਤਿਵਿਹਿਤਾਦਰੇ ॥ ਰਮਤੇ ॥ ੭ ॥

ਇਤਿ ਰਸਵਚਨੇ ਸ਼ਿਵਨਤਿ ਰਚਨੇ ਪੁਰਹਰਭਜਨਾਦਰੇ
ਬਹੁਜਨਿਕਲੁਸ਼ਂ ਨਿਰਸਤੁ ਪਰੁਸ਼ਂ ਯਤਿਵਰਵਿਧੁਸ਼ੇਖਰੇ ॥ ਰਮਤੇ ॥ ੮ ॥

ਸ਼੍ਲੋਕਃ
ਆਯਾਤਵਾਨਿਹ ਨ ਖੇਦਪਰਾਨੁਸ਼ਙ੍ਗ-
ਵਾਞ੍ਛਾਭਰੇਣ ਵਿਵਸ਼ਸ੍ਤਰੁਣੇਨ੍ਦੁਮੌਲਿਃ ।
ਸ੍ਵਚ੍ਛ੍ਨ੍ਦਮੇਵ ਰਮਤਾਂ ਤਵ ਕੋऽਤ੍ਰ ਦੋਸ਼ਃ
ਪਸ਼੍ਯਾਚਿਰੇਣ ਦਯਿਤਂ ਮਦੁਪਾਸ਼੍ਰਯਸ੍ਥਮ੍ ॥ ੩੮ ॥

॥ ਅਸ਼੍ਟਮਃ ਸਰ੍ਗਃ ॥
ਸ਼੍ਲੋਕਃ
ਮਤ੍ਪ੍ਰਾਣਨੇਤੁਰਸਹਾਯਰਸਾਲਮੂਲ-
ਲੀਲਾਗਹਸ੍ਯ ਮਯਿ ਚੇਦਨੁਰਾਗਬਨ੍ਧਃ ।
ਅਨ੍ਯਾਕਥਾਨੁਭਵਿਨਃ ਪ੍ਰਣਯਾਨੁਬਨ੍ਧੋ
ਦੂਤਿ ਪ੍ਰਸੀਦਤਿ ਮਮੈਸ਼ ਮਹਾਨੁਭਾਵਃ ॥

॥ ਸ਼ੋਡਸ਼ਾਸ਼੍ਟਪਦੀ ॥

ਪੁਨ੍ਨਾਗਵਰਾਲੀ ਰਾਗੇਣ ਆਦਿਤਾਲੇਨ ਗੀਯਤੇ
(ਅਨਿਲਤਰਲਕੁਵਲਯਨਯਨੇਨ ਇਤਿਵਤ੍)
ਅਰੁਣਕਮਲਸ਼ੁਭਤਰਚਰਣੇਨ ਸਪਦਿ ਗਤਾ ਨ ਹਿ ਭਵਤਰਣੇਨ ।
ਯਾ ਵਿਹਤਾ ਪੁਰਵੈਰਿਣਾ ॥ ੧ ॥

ਸ੍ਮਿਤਰੁਚਿਹਿਮਕਰਸ਼ੁਭਵਦਨੇਨ ਨਿਹਿਤਗੁਣਾ ਵਿਲਸਿਤਸਦਨੇਨ ।
ਯਾ ਵਿਹਤਾ ਪੁਰਵੈਰਿਣਾ ॥ ੨ ॥

ਸਰਸਵਚਨਜਿਤਕੁਸੁਮਰਸੇਨ ਹਦਿ ਵਿਨਿਹਿਤਰਤਿਕਤਰਭਸੇਨ ।
ਯਾ ਵਿਹਤਾ ਪੁਰਵੈਰਿਣਾ ॥ ੩ ॥

ਵਿਹਿਤ ਵਿਵਿਧਕੁਸੁਮਸ਼ਰਵਿਹਤੇ ਨਾਨਾਗਤਰਸਾ ਨਯਗੁਣ ਵਿਹਿਤੇਨ ।
ਯਾ ਵਿਹਤਾ ਪੁਰਵੈਰਿਣਾ ॥ ੪ ॥

ਉਦਿਤਜਲਜਰੁਚਿਰਗਲ਼ੇਨ ਸ੍ਫੁਟਿਤਮਨਾ ਨ ਯੁਵਤਿਨਿਗਲ਼ੇਨ ।
ਯਾ ਵਿਹਤਾ ਪੁਰਵੈਰਿਣਾ ॥ ੫ ॥

ਕਨਕਰੁਚਿਰਸੁਜਟਾਪਟਲੇਨਾਨੁਹਤਸੁਖਾਸਤਿਲਕਨਿਟਿਲੇਨ ।
ਯਾ ਵਿਹਤਾ ਪੁਰਵੈਰਿਣਾ ॥ ੬ ॥

ਨਿਖਿਲਯੁਵਤਿਮਦਨੋਦਯਨੇਨ ਜ੍ਵਰਿਤਮਾਨਾ ਨ ਵਿਰਹਦਹਨੇਨ ।
ਯਾ ਵਿਹਤਾ ਪੁਰਵੈਰਿਣਾ ॥ ੭ ॥

ਤੁਹਿਨਕਿਰਣਧਰਯਤਿਰਚਨੇਨ ਸੁਖਯਤੁ ਮਾਂ ਸ਼ਿਵਹਿਤਵਚਨੇਨ ।
ਯਾ ਵਿਹਤਾ ਪੁਰਵੈਰਿਣਾ ॥ ੮ ॥

ਸ਼੍ਲੋਕਃ
ਅਯਿ ਮਲਯਸਮੀਰ ਕ੍ਰੂਰ ਭਾਵੋਰਗਾਣਾਂ
ਸ਼੍ਵਸਿਤਜਨਿਤ ਕਿਂ ਤੇ ਮਾਦਸ਼ੀਹਿਂਸਨੇਨ ।
ਕ੍ਸ਼ਣਮਿਵ ਸਹਕਾਰਾਦੀਸ਼ਗਾਤ੍ਰਾਨੁਸ਼ਙ੍ਗ-
ਉਪਹਤਪਰਿਮਲਾਤ੍ਮਾ ਸਨ੍ਨਿਧੇਹਿ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਃ ॥ ੪੦ ॥

॥ ਨਵਮਃ ਸਰ੍ਗਃ ॥
ਸ਼੍ਲੋਕਃ
ਇਤ੍ਥਂ ਰੁਸ਼ਾ ਸਹਚਰੀਂ ਪਰੁਸ਼ਂ ਵਦਨ੍ਤੀ
ਸ਼ੈਲਾਧਿਰਾਜਤਨੁਜਾ ਤਨੁਜਾਤਕਾਰ੍ਸ਼੍ਯਾ ।
ਨੀਤ੍ਵਾ ਕਥਂ ਕਥਮਪਿ ਕ੍ਸ਼ਣਦਾਂ ਮਹੇਸ਼ਃ
ਮਾਗਃ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ੍ਤਿ ਵਿਨਤਂ ਕੁਟਿਲਂ ਬਭਾਸ਼ੇ ॥ ੪੧ ॥

॥ ਸਪ੍ਤਦਸ਼ਾਸ਼੍ਟਪਦੀ ॥

ਆਰਭੀਰਾਗੇਣ ਤ੍ਰਿਪੁਟਤਾਲੇਨ ਗੀਯਤੇ
(ਰਜਨਿਜਨਿਤਗੁਰੁ ਇਤਿਵਤ੍)
ਚਤੁਰਯੁਵਤਿਸੁਰਤਾਦਰ ਜਾਗਰਿਤਾਰੁਣਮਧਤਵਿਲਾਸਂ
ਨਿਟਿਲਨਯਨ ਨਯਨਦ੍ਵਿਤਯਂ ਤਵ ਕਥਯਤਿ ਤਦਭਿਨਿਵੇਸ਼ਮ੍ ।
ਪਾਹਿ ਤਾਮਿਹ ਫਾਲਲੋਚਨ ਯਾ ਤਵ ਦਿਸ਼ਤਿ ਵਿਹਾਰਂ
ਗਰਲ਼ਮਿਲਿਤਧਵਲਾਮਤਮਿਵ ਹਰਮਾਗਮਵਚਨਮਸਾਰਂ ਪਾਹਿ ॥

ਗੁਰੁਤਰਕੁਚਪਰਿਰਮ੍ਭਣਸਮ੍ਭਤਕੁਙ੍ਕੁਮਪਙ੍ਕਿਲਹਾਰਂ
ਸ੍ਮਰਤਿ ਵਿਸ਼ਾਲਮੁਰੋ ਵਿਸ਼ਦਂ ਤਵ ਰਤਿਰਭਸਾਦਨੁਰਾਗਂ ਪਾਹਿ ॥ ੨ ॥

ਰਤਿਪਤਿਸਮਰਵਿਨਿਰ੍ਮਿਤ ਨਿਸ਼ਿਤਨਖਕ੍ਸ਼ਤਚਿਹ੍ਨਿਤਰੇਖਂ
ਵਪੁਰਿਦਮਲ਼ਿਕਵਿਲੋਚਨ ਲਸਦਿਵ ਰਤਿਭਰਕਤਜਯਰੇਖਂ ਪਾਹਿ ॥ ੩ ॥

ਰਦਨਵਸਨਮਰੁਣਮਿਦਂ ਤਵ ਪੁਰਹਰ ਭਜਤਿ ਵਿਰਾਗਂ
ਵਿਗਲਿਤਹਿਮਕਰਸ਼ਕਲਮੁਦਞ੍ਚਿਤਦਰ੍ਸ਼ਿਤਰਤਿਭਰਵੇਗਂ ਪਾਹਿ ॥ ੪ ॥

ਯੁਵਤਿਪਦਸ੍ਥਿਤਯਾਵਕਰਸਪਰਿਚਿਨ੍ਤਿਤਰਤਿਕਮਨੀਯਂ
ਵਿਲਸਤਿ ਵਪੁਰਿਦਮਲਘੁਬਹਿਰ੍ਗਤਮਯਤਿ ਵਿਰਾਗਮਮੇਯਂ ਪਾਹਿ ॥ ੫ ॥

ਯੁਵਤਿਕਤਵ੍ਰਣਮਧਰਗਤਂ ਤਵ ਕਲਯਤਿ ਮਮ ਹਦਿ ਰੋਸ਼ਂ
ਪ੍ਰਿਯਵਚਨਾਵਸਰੇऽਪਿ ਮਯਾ ਸਹ ਸ੍ਫੁਟਯਤਿ ਤਤ੍ਪਰਿਤੋਸ਼ਂ ਪਾਹਿ ॥ ੬ ॥

ਸੁਰਤਰੁਸੁਮਦਾਮਨਿਕਾਯਨਿਬਦ੍ਧਜਟਾਵਲਿਵਲਯਮੁਦਾਰਂ
ਕਿਤਵਮਨੋਭਵਸਙ੍ਗਰਸ਼ਿਥਿਲਿਤਮਨੁਕਥਯਤਿ ਸੁਵਿਹਾਰਂ ਪਾਹਿ ॥ ੭ ॥

ਇਤਿ ਹਿਮਗਿਰਿਕੁਲਦੀਪਿਕਯਾ ਕਤਸ਼ਿਵਪਰਿਵਦਨਵਿਧਾਨਂ
ਸੁਖਯਤੁ ਬੁਧਜਨਮੀਸ਼ਨਿਸ਼ੇਵਣਯਤਿਵਰਵਿਧੁਸ਼ੇਖਰਗਾਨਂ ਪਾਹਿ ॥ ੮ ॥

ਸ਼੍ਲੋਕਃ
ਈਦਗ੍ਵਿਧਾਨਿ ਸੁਬਹੂਨਿ ਤਵ ਪ੍ਰਿਯਾਯਾਂ
ਗਾਢਾਨੁਰਾਗਕਤਸਙ੍ਗਮਲਾਞ੍ਛਿਤਾਨਿ ।
ਸਾਕ੍ਸ਼ਦਵੇਕ੍ਸ਼ਿਤਵਤੀਮਿਹ ਮਾਮੁਪੇਤ੍ਯ
ਕਿਂ ਭਾਸ਼ਸੇ ਕਿਤਵਸ਼ੇਖਰ ਚਨ੍ਦ੍ਰਮੌਲ਼ੇ ॥ ੪੨

॥ ਦਸ਼ਮਃ ਸਰ੍ਗਃ ॥
ਸ਼੍ਲੋਕਃ
ਤਾਮੁਦ੍ਯਤਪ੍ਰਸਵਬਾਣਵਿਕਾਰਖਿਨ੍ਨਾਂ
ਸਞ੍ਚਿਨ੍ਤ੍ਯਮਾਨਸ਼ਸ਼ਿਮੌਲਿਚਰਿਤ੍ਰਲੀਲਾਮ੍ ।
ਬਾਲਾਂ ਤੁਸ਼ਾਰਗਿਰਿਜਾਂ ਰਤਿਕੇਲਿਭਿਨ੍ਨਾਂ
ਆਲ਼ਿਃ ਪ੍ਰਿਯਾਥ ਕਲਹਾਨ੍ਤਰਿਤਾਮੁਵਾਚ ॥ ੪੩ ॥

॥ ਅਸ਼੍ਟਾਦਸ਼ਾਸ਼੍ਟਪਦੀ ॥

ਯਦੁਕੁਲਕਾਮ੍ਭੋਜਿਰਾਗੇਣ ਆਦਿਤਾਲੇਨ ਗੀਯਤੇ
(ਹਰਿਰਭਿਸਰਤਿ ਇਤਿਵਤ੍)
ਪੁਰਰਿਪੁਰਭਿਰਤਿਮਤਿ ਹਦਿ ਤਨੁਤੇ
ਭਵਦੁਪਗੂਹਨਮਿਹ ਬਹੁ ਮਨੁਤੇ ।
ਸ਼ਙ੍ਕਰੇ ਹੇ ਸ਼ਙ੍ਕਰਿ ਮਾ ਭਜ
ਮਾਨਿਨਿ ਪਰਿਮਾਨਮੁਮੇ ਸ਼ਙ੍ਕਰੇ ॥ ੧ ॥

ਮਗਮਦਰਸਮਯ ਗੁਰੁਕੁਚਯੁਗਲੇ
ਕਲਯਤਿ ਪੁਰਰਿਪੁਰਥ ਮਤਿ ਨਿਗਲੇ ॥ ਸ਼ਙ੍ਕਰੇ ॥ ੨ ॥

ਸੁਚਿਰਵਿਰਹਭਵਮਪਹਰ ਕਲੁਸ਼ਂ
ਭਵਦਧਰਾਮਤਮੁਪਹਰ ਨਿਮਿਸ਼ਂ ॥ ਸ਼ਙ੍ਕਰੇ ॥ ੩ ॥

ਸਰਸ ਨਿਟਿਲਕਤਚਿਤ੍ਰਕਰੁਚਿਰਂ
ਤਵ ਵਦਨਂ ਸ ਚ ਕਲਯਤਿ ਸੁਚਿਰਂ ॥ ਸ਼ਙ੍ਕਰੇ ॥ ੪ ॥

ਵਿਭੁਰਯਮੇਸ਼੍ਯਤਿ ਸ਼ੁਭਤਰਮਨਸਾ
ਤਦੁਰਸਿ ਕੁਚਯੁਗਮੁਪਕੁਰੁ ਸਹਸਾ ॥ ਸ਼ਙ੍ਕਰੇ ॥ ੫ ॥

ਸਕੁਸੁਮਨਿਕਰਮੁਦਞ੍ਚਯ ਚਿਕੁਰਂ
ਸੁਦਤਿ ਵਿਲੋਕਯ ਮਣਿਮਯ ਮੁਕੁਰਂ ॥ ਸ਼ਙ੍ਕਰੇ ॥ ੬ ॥

ਸ਼੍ਰਣੁ ਸਖਿ ਸ਼ੁਭਦਤਿ ਮਮ ਹਿਤਵਚਨਂ
ਘਟਯ ਜਘਨਮਪਿ ਵਿਗਲਿਤਰਸ਼ਨਂ ॥ ਸ਼ਙ੍ਕਰੇ ॥ ੭ ॥

ਸ਼੍ਰੀਵਿਧੁਸ਼ੇਖਰਯਤਿਵਰਫਣਿਤਂ
ਸੁਖਯਤੁ ਸਾਧੁਜਨਂ ਸ਼ਿਵਚਰਿਤਂ ॥ ਸ਼ਙ੍ਕਰੇ ॥ ੮ ॥

ਮਹਾਦੇਵੇ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ਪ੍ਰਣਮਤਿ ਨਿਜਾਗਃ ਸ਼ਮਯਿਤੁਂ
ਤਦੀਯਂ ਮੂਰ੍ਧਾਨਂ ਪ੍ਰਹਰਸਿ ਪਦਾਭ੍ਯਾਂ ਗਿਰਿਸੁਤੇ ।
ਸ ਏਸ਼ ਕ੍ਰੁਦ੍ਧਸ਼੍ਚੇਤ੍ਤੁਹਿਨਕਿਰਣਂ ਸ੍ਥਾਪਯਤਿ ਚੇਤ੍
ਮਦੂਨ੍ਯਙ੍ਗਾਨ੍ਯਙ੍ਗਾਰਕ ਇਵ ਤਨੋਤ੍ਯੇਸ਼ ਪਵਨਃ ॥ ੪੪ ॥

॥ ਏਕਾਦਸ਼ਃ ਸਰ੍ਗਃ ॥
ਇਤ੍ਥਂ ਪ੍ਰਿਯਾਂ ਸਹਚਰੀਂ ਗਿਰਮੁਦ੍ਗਿਰਨ੍ਤੀਂ
ਚਿਨ੍ਤਾਭਰੇਣ ਚਿਰਮੀਕ੍ਸ਼ਿਤੁਮਪ੍ਯਧੀਰਾ ।
ਗੌਰੀ ਕਥਞ੍ਚਿਦਭਿਮਾਨਵਤੀ ਦਦਰ੍ਸ਼
ਕਾਨ੍ਤਂ ਪ੍ਰਿਯਾਨੁਨਯਵਾਕ੍ਯ ਮੁਦੀਰਯਨ੍ਤਮ੍ ॥ ੪੫ ॥

ਬਾਲੇ ਕੁਲਾਚਲਕੁਮਾਰਿ ਵਿਮੁਞ੍ਚ ਰੋਸ਼ਂ
ਦੋਸ਼ਂ ਚ ਮਯ੍ਯਧਿਗਤਂ ਹਦਯੇ ਨ ਕੁਰ੍ਯਾਃ ।
ਸ਼ਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਨੈਵ ਭਵਿਤੁਂ ਭਵਤੀਂ ਵਿਨਾਹਂ
ਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਕਿਂ ਤਵ ਪੁਰਃ ਪ੍ਰਿਯਮਨ੍ਯਦਸ੍ਮਾਤ੍ ॥ ੪੬ ॥

॥ ਏਕੋਨਵਿਂਸ਼ਾਸ਼੍ਟਪਦੀ ॥

ਮੁਖਾਰਿ ਰਾਗੇਣ ਝਮ੍ਪਤਾਲੇਨ ਗੀਯਤੇ
(ਵਦਸਿ ਯਦਿ ਕਿਞ੍ਚਿਦਪਿ ਇਤਿਵਤ੍)
ਭਜਸਿ ਯਦਿ ਮਯਿ ਰੋਸ਼ਮਰੁਣਵਾਰਿਰੁਹਾਕ੍ਸ਼ਿ
ਕਿਮਿਹ ਮਮ ਸ਼ਰਣਮਭਿਜਾਤਂ
ਸ਼ਰਣਮੁਪਯਾਯਤਵਤਿ ਕਲੁਸ਼ਪਰਿਭਾਵਨਂ
ਨ ਵਰਮਿਤਿ ਸਤਿ ਸੁਜਨਗੀਤਂ ਸ਼ਿਵੇ ਸ਼ੈਲਕਨ੍ਯੇ
ਪਞ੍ਚਸ਼ਰਤਪਨਮਿਹ ਜਾਤਂ
ਹਰਕਮਲਸ਼ੀਤਲਂ ਸਰਸਨਯਨਾਞ੍ਚਲਂ
ਮਯਿ ਕਲਯ ਰਤਿਸ਼ੁ ਕਮਨੀਯਂ ਸ਼ਿਵੇ ਸ਼ੈਲਕਨ੍ਯੇ ॥ ੧ ॥

ਸ੍ਪਸ਼ਸਿ ਯਦਿ ਵਪੁਰਰੁਣਕਮਲਸਮਪਾਣਿਨਾ
ਨ ਸ੍ਪਸ਼ਸਿ ਤਪਨਮਨਿਵਾਰਂ
ਦਰਹਸਿਤਚਨ੍ਦ੍ਰਕਰਨਿਕਰਮਨੁਸ਼ਞ੍ਜਯਸਿ
ਯਦਿ ਮਮ ਚ ਹਦਯਮਤਿਧੀਰਂ ਸ਼ਿਵੇ ਸ਼ੈਲਕਨ੍ਯੇ ॥ ੨ ॥

ਕੁਸੁਮਦਾਮਚਯੇਨ ਮਮ ਜਟਾਵਲਿਜੂਟਨਿਚਯਮਯਿ ਸੁਦਤਿ ਸਵਿਲਾਸਂ
ਸਪਦਿ ਕਲਯਾਮਿ ਵਲਯਾਕਤਿਸਰੋਜਵਨਸੁਰਸਰਿਤਮੁਪਹਸਿਤਭਾਸਮ੍
ਸ਼ਿਵੇ ਸ਼ੈਲਕਨ੍ਯੇ ॥ ੩ ॥

ਅਮਲਮਣਿਹਾਰਨਿਕਰੇਣ ਪਰਿਭੂਸ਼ਯਸਿ
ਪਥੁਲ ਕੁਚਯੁਗਲ ਮਤਿਭਾਰਮ੍ ।
ਤੁਹਿਨਗਰਿਸ਼ਿਖਰਾਨੁਗਲ਼ਿਤਸੁਰਨਿਮ੍ਨਗਾ
ਸੁਗਲ਼ਸਮਭਾਵਸੁਗਭੀਰਮ੍ ਸ਼ਿਵੇ ਸ਼ੈਲਕਨ੍ਯੇ ॥ ੪ ॥

ਵਿਕਸਦਸਿਤਾਮ੍ਬੁਰੁਹਵਿਮਲਨਯਨਾ-
ਞ੍ਚਲੈਰੁਪਚਰਸਿ ਵਿਰਹਪਰਿਦੂਨਮ੍ ।
ਸਫਲਮਿਹ ਜੀਵਿਤਂ ਮਮ ਸੁਦਤਿ ਕੋਪਨੇ
ਵਿਸਜ ਮਯਿ ਸਫਲਮਤਿਮਾਨਮ੍ ਸ਼ਿਵੇ ਸ਼ੈਲਕਨ੍ਯੇ ॥ ੫ ॥

ਭਵਦਧਰ ਮਧੁ ਵਿਤਰ ਵਿਸ਼ਮਸ਼ਰਵਿਕਤਿ-
ਹਰਮਯਿ ਵਿਤਰ ਰਤਿਨਿਯਤਭਾਨਂ
ਸ੍ਫੁਯਮਦਪਰਾਧਸ਼ਤਮਗਣਨੀਯਮਿਹ
ਵਿਮਸ਼ ਭਵਦਨੁਸਤਿਵਿਧਾਨਂ ਸ਼ਿਵੇ ਸ਼ੈਲਕਨ੍ਯੇ ॥ ੬ ॥

ਕੁਪਿਤਹਦਯਾਸਿ ਮਯਿ ਕਲਯ ਭੁਜਬਨ੍ਧਨੇ
ਕੁਰੁ ਨਿਸ਼ਿਤਰਦਨਪਰਿਪਾਤਂ
ਉਚਿਤਮਿਦਮਖਿਲਂ ਤੁ ਨਾਯਿਕੇ ਸੁਦਤਿ ਮਮ
ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਣਂ ਸ੍ਵਕੁਚਗਿਰਿਪਾਤਂ ਸ਼ਿਵੇ ਸ਼ੈਲਕਨ੍ਯੇ ॥ ੭ ॥

ਇਤਿ ਵਿਵਿਧਵਚਨਮਪਿ ਚਤੁਰਪੁਰਵੈਰਿਣਾ
ਹਿਮਸ਼ਿਖਰਿਜਨੁਸ਼ਮਭਿਰਾਮਂ
ਸ਼ਿਵਭਜਨਨਿਯਤਮਤਿਯਤਿਚਨ੍ਦ੍ਰਮੌਲਿਨਾ
ਫਣਿਤਮਪਿ ਜਯਤੁ ਭੁਵਿ ਕਾਮਂ ਸ਼ਿਵੇ ਸ਼ੈਲਕਨ੍ਯੇ ॥ ੮ ॥

ਸ਼੍ਲੋਕਃ
ਸੁਚਿਰ ਵਿਰਹਾਕ੍ਰਾਨ੍ਤਂ ਵਿਭ੍ਰਾਨ੍ਤਚਿਤ੍ਤਮਿਤਸ੍ਤਤਃ
ਸ੍ਮਰਪਰਵਸ਼ਂ ਦੀਨਂ ਨੋਪੇਕ੍ਸ਼ਸੇ ਯਦਿ ਮਾਂ ਪ੍ਰਿਯੇ ।
ਅਹਮਿਹ ਚਿਰਂ ਜੀਵਨ੍ਭਾਵਤ੍ਕਸੇਵਨਮਾਦ੍ਰਿਯੇ
ਯਦਪਕਰਣਂ ਸਰ੍ਵਂ ਕ੍ਸ਼ਨ੍ਤਵ੍ਯਮਦ੍ਰਿਕੁਮਾਰਿਕੇ ॥ ੪੭ ॥

॥ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਃ ਸਰ੍ਗਃ ॥
ਸ਼੍ਲੋਕਃ
ਇਤਿ ਵਿਰਹਿਤਾਮੇਨਾਂ ਚੇਤਃ ਪ੍ਰਸਾਦਵਤੀਂ ਸ਼ਿਵਾਂ
ਅਨੁਨਯਗਿਰਾਂ ਗੁਮ੍ਫੈਃ ਸਮ੍ਭਾਵਯਨ੍ਨਿਜਪਾਣਿਨਾ ।
ਝਟਿਤਿ ਘਟਯਨ੍ਮਨ੍ਦਸ੍ਮੇਰਸ੍ਤਦੀਯਕਰਾਮ੍ਬੁਜਂ
ਹਿਮਕਰਕਲਾਮੌਲਿਃ ਸਂਪ੍ਰਾਪ ਕੇਲਿਲਤਾਗਹਮ੍ ॥ ੪੮ ॥

ਸਂਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਕੇਲ਼ੀਗਹਮਿਨ੍ਦੁਮੌਲਿਃ ਇਨ੍ਦੀਵਰਾਕ੍ਸ਼ੀਮਨੁਵੀਕ੍ਸ਼ਮਾਣਃ ।
ਜਹੌ ਰਹਃ ਕੇਲਿਕੁਤੂਹਲੇਨ ਵਿਯੋਗਜਾਰ੍ਤਿਂ ਪੁਨਰਾਬਭਾਸ਼ੇ ॥ ੪੯ ॥

॥ ਵਿਂਸ਼ਾਸ਼੍ਟਪਦੀ ॥

ਘਣ੍ਟਾਰਾਗੇਣ ਝਮ੍ਪਤਾਲੇਨ ਗੀਯਤੇ
(ਮਞ੍ਜੁਤਰਕੁਞ੍ਜਤਲ ਇਤਿਵਤ੍)
ਪਥੁਲਤਰਲਲਿਤਕੁਚਯੁਗਲਮਯਿ ਤੇ
ਮਗਮਦਰਸੇਨ ਕਲਯਾਮਿ ਦਯਿਤੇ ।
ਰਮਯ ਬਾਲੇ ਭਵਦਨੁਗਮੇਨਂ ॥ ਰਮਯ ਬਾਲੇ ॥ ੧ ॥

ਵਿਧੁਸ਼ਕਲਰੁਚਿਰਮਿਦਮਲਿਕਮਯਿ ਤੇ
ਸ਼ੁਭਤਿਲਕਮਭਿਲਸਤੁ ਕੇਲਿਨਿਯਤੇ ॥ ਰਮਯ ਬਾਲੇ ॥ ੨ ॥

ਇਹ ਵਿਹਰ ਤਰੁਣਿ ਨਵ ਕੁਸੁਮਸ਼ਯਨੇ
ਭਵਦਧਰਮਧੁ ਵਿਤਰ ਮਕਰਨਯਨੇ ॥ ਰਮਯ ਬਾਲੇ ॥ ੩ ॥

ਅਯਿ ਸੁਚਿਰਵਿਰਹਰੁਜਮਪਹਰ ਸ਼ਿਵੇ
ਸਰਸਮਭਿਲਪ ਰਮਣਿ ਪਰਭਤਰਵੇ ॥ ਰਮਯ ਬਾਲੇ ॥ ੪ ॥

ਕਲਯ ਮਲਯਜਪਙ੍ਕਮੁਰਸਿ ਮਮ ਤੇ
ਕਠਿਨਕੁਚਯੁਗਮਤਨੁ ਘਟਯ ਲਲਿਤੇ ॥ ਰਮਯ ਬਾਲੇ ॥ ੫ ॥

ਇਦਮਮਰਤਰੁਕੁਸੁਮਨਿਕਰਮਯਿ ਤੇ
ਘਨਚਿਕੁਰਮੁਪਚਰਤੁ ਸਪਦਿ ਵਨਿਤੇ ॥ ਰਮਯ ਬਾਲੇ ॥ ੬ ॥

ਦਰਹਸਿਤਵਿਧੁਕਰਮੁਦਞ੍ਚਯ ਮਨੋ-
ਭਵਤਪਨਮਪਨੁਦਤੁ ਵਿਲਸਿਤਘਨੇ ॥ ਰਮਯ ਬਾਲੇ ॥ ੭ ॥

ਸ਼ਿਵਚਰਣਪਰਿਚਰਣਯਤਵਿਚਾਰੇ
ਫਣਤਿ ਹਿਮਕਰਮੌਲ਼ਿਨਿਯਮਿਧੀਰੇ ॥ ਰਮਯ ਬਾਲੇ ॥ ੮ ॥

ਸ਼੍ਲੋਕਃ
ਈਦਗ੍ਵਿਧੈਸ਼੍ਚਟੁਲਚਾਟੁਵਚੋਵਿਲਾਸੈਃ
ਗਾਢੋਪਗੂਹਨਮੁਖਾਮ੍ਬੁਜਚੁਮ੍ਭਨਾਦ੍ਯੈਃ ।
ਆਹ੍ਲਾਦਯਨ੍ ਗਿਰਿਸੁਤਾਮਧਿਕਾਞ੍ਚਿ ਨਿਤ੍ਯਂ
ਏਕਾਮ੍ਰਮੂਲਵਸਤਿਰ੍ਜਯਤਿ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਃ ॥ ੫੦ ॥

ਵਿਦ੍ਯਾਵਿਨੀਤਜਯਦੇਵਕਵੇਰੁਦਾਰ-
ਗੀਤਿਪ੍ਰਬਨ੍ਧਸਰਣਿਪ੍ਰਣਿਧਾਨਮਾਤ੍ਰਾਤ੍ ।
ਏਸ਼ਾ ਮਯਾ ਵਿਰਚਿਤਾ ਸ਼ਿਵਗੀਤਿਮਾਲਾ
ਮੋਦਂ ਕਰੋਤੁ ਸ਼ਿਵਯੋਃ ਪਦਯੋਜਨੀਯਾ ॥ ੫੧ ॥

ਅਵ੍ਯਕ੍ਤਵਰ੍ਣਮੁਦਿਤੇਨ ਯਥਾਰ੍ਭਕਸ੍ਯ
ਵਾਕ੍ਯੇਨ ਮੋਦਭਰਿਤਂ ਹਦਯਂ ਹਿ ਪਿਤ੍ਰੋਃ ।
ਏਕਾਮ੍ਰਨਾਥ ਭਵਦਙ੍ਘ੍ਰਿਸਮਰ੍ਪਿਤੇਯਂ
ਮੋਦਂ ਕਰੋਤੁ ਭਵਤਃ ਸ਼ਿਵਗੀਤਿਮਾਲਾ ॥ ੫੨ ॥

ਗੁਣਾਨੁਸ੍ਯੂਤਿਰਹਿਤਾ ਦੋਸ਼ਗ੍ਰਨ੍ਥਿਵਿਦੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਤਥਾਪਿ ਸ਼ਿਵਗੀਤਿਰ੍ਨੋ ਮਾਲਿਕਾ ਚਿਤ੍ਰਮੀਦਸ਼ੀ ॥ ੫੩ ॥

ॐ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯੈ ਚ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯ

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰੇਨ੍ਦ੍ਰਸਰਸ੍ਵਤੀਵਿਰਚਿਤਾ ਸ਼ਿਵਗੀਤਿਮਾਲਾ
ਅਥਵਾ ਸ਼ਿਵਾਸ਼੍ਟਪਦੀ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ।

॥ ਸ਼ੁਭਮਸ੍ਤੁ ॥

Add Comment

Click here to post a comment