Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Upamanyukrutam Shivastotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

Upamanyukrutam Shiva Stotram in Gujarati:

॥ ઉપમન્યુકૃતં શિવસ્તોત્રમ ॥
ઉપમન્યુકૃતં શિવસ્તોત્રમ

જય શઙ્કર પાર્વતીપતે મૃડ શંભો શશિખણ્ડમણ્ડન |
મદનાન્તક ભક્તવત્સલ પ્રિયકૈલાસ દયાસુધાંબુધે ॥ ૧ ॥

સદુપાયકથાસ્વપણ્ડિતો હૃદયે દુઃખશરેણ ખણ્ડિતઃ |
શશિખણ્ડશિખણ્ડમણ્ડનં શરણં યામિ શરણ્યમીશ્વરમ ॥ ૨ ॥

મહતઃ પરિતઃ પ્રસર્પતસ્તમસો દર્શનમેદિનો ભિદે |
દિનનાથ ઇવ સ્વતેજસા હૃદયવ્યોમ્નિ મનાગુદેહિ નઃ ॥ ૩ ॥

ન વયં તવ ચર્મચક્ષુષા પદવીમપ્યુપવીક્ષિતું ક્ષમાઃ |
કૃપયાઽભયદેન ચક્ષુષા સકલેનેશ વિલોકયાશુ નઃ ॥ ૪ ॥

ત્વદનુસ્મૃતિરેવ પાવની સ્તુતિયુક્તા ન હિ વક્તુમીશ સા |
મધુરં હિ પયઃ સ્વભાવતો નનુ કીદ્રુક્સિતશર્કરાન્વિતમ ॥ ૫ ॥

સવિષોઽપ્યમૃતાયતે ભવાચ્છવમુણ્ડાભરણોઽપિ પાવનઃ |
ભવ એવ ભવાન્તકઃ સતાં સમદ્રુષ્ટિર્વિષમોક્ષણોઽપિ સન ॥ ૬ ॥

અપિ શૂલધરો નિરામયો દ્રુઢવૈરાગ્યરતોઽપિ રાગવાન |
અપિ ભૈક્ષ્યચરો મહેશ્વરશ્ચરિતં ચિત્રમિદં હિ તે પ્રભો ॥ ૭ ॥

વિતરત્યભિવાઞ્છિતં દ્રુશા પરિદ્રુષ્ટઃ કિલ કલ્પપાદપઃ |
હૃદયે સ્મૃત એવ ધીમતે નમતેઽભીષ્ટફલપ્રદો ભવાન ॥ ૮ ॥

સહસૈવ ભુજઙ્ગપાશવાન્વિનિગૃહ્ણાતિ ન યાવદન્તકઃ |
અભયં કુરુ તાવદાશુ મે ગતજીવસ્ય પુનઃ કિમૌષધૈઃ ॥ ૯ ॥

સવિષૈરિવ ભીમપન્નગૈર્વિષયૈરેભિરલં પરિક્ષતમ |
અમૃતૈરિવ સંભ્રમેણ મામભિષિઞ્ચાશુ દયાવલોકનૈઃ ॥ ૧૦ ॥

મુનયો બહવોઽદ્ય ધન્યતાં ગમિતાઃ સ્વાભિમતાર્થદર્શિનઃ |
કરુણાકર યેન તેન મામવસન્નં નનુ પશ્ય ચક્ષુષા ॥ ૧૧ ॥

પ્રણમામ્યથ યામિ ચાપરં શરણં કં કૃપણાભયપ્રદમ |
વિરહીવ વિભો પ્રિયામયં પરિપશ્યામિ ભવન્મયં જગત ॥ ૧૨ ॥

બહવો ભવતાઽનુકંપિતાઃ કિમિતીશાન ન માઽનુકંપસે |
દધતા કિમુ મન્દરાચલં પરમાણુઃ કમઠેન દુર્ધરઃ ॥ ૧૩ ॥

અશુચિં યદિ માઽનુમન્યસે કિમિદં મૂર્ધ્નિ કપાલદામ તે |
ઉત શાઠ્યમસાધુસઙ્ગિનં વિષલક્ષ્માસિ ન કિં દ્વિજિહ્વધૃક ॥ ૧૪ ॥

ક્વ દ્દશં વિદધામિ કિં કરોમ્યનુતિષ્ઠામિ કથં ભયાકુલઃ |
ક્વ નુ તિષ્ઠસિ રક્ષ રક્ષ મામયિ શંભો શરણાગતોઽસ્મિ તે ॥ ૧૫ ॥

વિલુઠામ્યવનૌ કિમાકુલઃ કિમુરો હન્મિ શિરશ્છિનદ્મિ વા |
કિમુ રોદિમિ રારટીમિ કિં કૃપણં માં ન યદીક્ષસે પ્રભો ॥ ૧૬ ॥

શિવ સર્વગ શર્વ શર્મદં પ્રણતો દેવ દયાં કુરુષ્વ મે |
નમ ઈશ્વર નાથ દિક્પતે પુનરેવેશ નમો નમોઽસ્તુ તે ॥ ૧૭ ॥

શરણં તરુણેન્દુશેખરઃ શરણં મે ગિરિરાજકન્યકા |
શરણં પુનરેવ તાવુભૌ શરણં નાન્યદુપૈમિ દૈવતમ ॥ ૧૮ ॥

ઉપમન્યુકૃતં સ્તવોત્તમં જપતઃ શંભુસમીપવર્તિનઃ |
અભિવાઞ્છિતભાગ્યસમ્પદઃ પરમાયુઃ પ્રદદાતિ શઙ્કરઃ ॥ ૧૯ ॥

ઉપમન્યુકૃતં સ્તવોત્તમં પ્રજપેદ્યસ્તુ શિવસ્ય સન્નિધૌ |
શિવલોકમવાપ્ય સોઽચિરાત્સહ તેનૈવ શિવેન મોદતે ॥ ૨૦ ॥

ઇત્યુપમન્યુકૃતં શિવસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ ॥

Also Read:

Upamanyukrutam Shivastotram Lyrics in English | Marathi | Gujarati | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Upamanyukrutam Shivastotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top