Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Uttara Gita Lyrics in Kannada

Uttara Geetaa in Kannada:

॥ ಉತ್ತರಗೀತಾ ॥
ಅಖಂಡಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮವಾಙ್ಮನಸಗೋಚರಂ ।
ಆತ್ಮಾನಮಖಿಲಾಧಾರಮಾಶ್ರಯೇಽಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧಯೇ ॥

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ –
ಯದೇಕಂ ನಿಷ್ಕಲಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವ್ಯೋಮಾತೀತಂ ನಿರಂಜನಂ ।
ಅಪ್ರತರ್ಕ್ಯಮವಿಜ್ಞೇಯಂ ವಿನಾಶೋತ್ಪತ್ತಿವರ್ಜಿತಂ ॥ 1 ॥

ಕಾರಣಂ ಯೋಗನಿರ್ಮುಕ್ತಂ ಹೇತುಸಾಧನವರ್ಜಿತಂ ।
ಹೃದಯಾಂಬುಜಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯಸ್ವರೂಪಕಂ ॥ 2 ॥

ತತ್ಕ್ಷಣಾದೇವ ಮುಚ್ಯೇತ ಯಜ್ಜ್ಞಾನಾದ್ಬ್ರೂಹಿ ಕೇಶವ ।
ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ –
ಸಾಧು ಪೃಷ್ಟಂ ಮಹಾಬಾಹೋ ಬುದ್ಧಿಮಾನಸಿ ಪಾಂಡವ ॥ 3 ॥

ಯನ್ಮಾಂ ಪೃಚ್ಛಸಿ ತತ್ತ್ವಾರ್ಥಮಶೇಷಂ ಪ್ರವದಾಮ್ಯಹಂ ।
ಆತ್ಮಮಂತ್ರಸ್ಯ ಹಂಸಸ್ಯ ಪರಸ್ಪರಸಮನ್ವಯಾತ್ ॥ 4 ॥

ಯೋಗೇನ ಗತಕಾಮಾನಾಂ ಭಾವನಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಚಕ್ಷತೇ ।
ಶರೀರಿಣಾಮಜಸ್ಯಾಂತಂ ಹಂಸತ್ವಂ ಪಾರದರ್ಶನಂ ॥ 5 ॥

ಹಂಸೋ ಹಂಸಾಕ್ಷರಂ ಚೈತತ್ಕೂಟಸ್ಥಂ ಯತ್ತದಕ್ಷರಂ ।
ತದ್ವಿದ್ವಾನಕ್ಷರಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಜಹ್ಯಾನ್ಮರಣಜನ್ಮನೀ ॥ 6 ॥

ಕಾಕೀಮುಖಂ ಕಕಾರಾಂತಮುಕಾರಶ್ಚೇತನಾಕೃತಿಃ ।
ಮಕಾರಸ್ಯ ತು ಲುಪ್ತಸ್ಯ ಕೋಽರ್ಥಃ ಸಂಪ್ರತಿಪದ್ಯತೇ ॥ 7 ॥

ಕಾಕೀಮುಖಕಕಾರಾಂತಮುಕಾರಶ್ಚೇತನಾಕೃತಿಃ ।
ಅಕಾರಸ್ಯ ತು ಲುಪ್ತಸ್ಯ ಕೋಽರ್ಥಃ ಸಂಪ್ರತಿಪದ್ಯತೇ ॥ 7 ॥

ಗಚ್ಛಂಸ್ತಿಷ್ಠನ್ಸದಾ ಕಾಲಂ ವಾಯುಸ್ವೀಕರಣಂ ಪರಂ ।
ಸರ್ವಕಾಲಪ್ರಯೋಗೇನ ಸಹಸ್ರಾಯುರ್ಭವೇನ್ನರಃ ॥ 8 ॥

ಯಾವತ್ಪಶ್ಯೇತ್ಖಗಾಕಾರಂ ತದಾಕಾರಂ ವಿಚಿಂತಯೇತ್ ।
ಖಮಧ್ಯೇ ಕುರು ಚಾತ್ಮಾನಮಾತ್ಮಮಧ್ಯೇ ಚ ಖಂ ಕುರು ।
ಆತ್ಮಾನಂ ಖಮಯಂ ಕೃತ್ವಾ ನ ಕಿಂಚಿದಪಿ ಚಿಂತಯೇತ್ ॥ 9 ॥

ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿರಸಂಮೂಢೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸ್ಥಿತಃ ।
ಬಹಿರ್ವ್ಯೋಮಸ್ಥಿತಂ ನಿತ್ಯಂ ನಾಸಾಗ್ರೇ ಚ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಂ ।
ನಿಷ್ಕಲಂ ತಂ ವಿಜಾನೀಯಾಚ್ಛ್ವಾಸೋ ಯತ್ರ ಲಯಂ ಗತಃ ॥ 10 ॥

ಪುಟದ್ವಯವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ವಾಯುರ್ಯತ್ರ ವಿಲೀಯತೇ ॥ 11 ॥

ತತ್ರ ಸಂಸ್ಥಂ ಮನಃ ಕೃತ್ವಾ ತಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಪಾರ್ಥ ಈಶ್ವರಂ ॥ 12 ॥

ನಿರ್ಮಲಂ ತಂ ವಿಜಾನೀಯಾತ್ಷಡೂರ್ಮಿರಹಿತಂ ಶಿವಂ ।
ಪ್ರಭಾಶೂನ್ಯಂ ಮನಃಶೂನ್ಯಂ ಬುದ್ಧಿಶೂನ್ಯಂ ನಿರಾಮಯಂ ॥ 13 ॥

ಸರ್ವಶೂನ್ಯಂ ನಿರಾಭಾಸಂ ಸಮಾಧಿಸ್ತಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ।
ತ್ರಿಶೂನ್ಯಂ ಯೋ ವಿಜಾನೀಯಾತ್ಸ ತು ಮುಚ್ಯೇತ ಬಂಧನಾತ್ ॥ 14 ॥

ಸ್ವಯಮುಚ್ಚಲಿತೇ ದೇಹೇ ದೇಹೀ ನ್ಯಸ್ತಸಮಾಧಿನಾ ।
ನಿಶ್ಚಲಂ ತದ್ವಿಜಾನೀಯಾತ್ಸಮಾಧಿಸ್ಥಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ॥ 15 ॥

ಅಮಾತ್ರಂ ಶಬ್ದರಹಿತಂ ಸ್ವರವ್ಯಂಜನವರ್ಜಿತಂ ।
ಬಿಂದುನಾದಕಲಾತೀತಂ ಯಸ್ತಂ ವೇದ ಸ ವೇದವಿತ್ ॥ 16 ॥

ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಜ್ಞಾನೇನ ವಿಜ್ಞಾನೇ ಜ್ಞೇಯೇ ಚ ಹೃದಿ ಸಂಸ್ಥಿತೇ ।
ಲಬ್ಧಶಾಂತಿಪದೇ ದೇಹೇ ನ ಯೋಗೋ ನೈವ ಧಾರಣಾ ॥ 17 ॥

ಯೋ ವೇದಾದೌ ಸ್ವರಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ವೇದಾಂತೇ ಚ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ।
ತಸ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಲೀನಸ್ಯ ಯಃ ಪರಃ ಸ ಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ 18 ॥

ನಾವಾರ್ಥೀ ಚ ಭವೇತ್ತಾವದ್ಯಾವತ್ಪಾರಂ ನ ಗಚ್ಛತಿ ।
ಉತ್ತೀರ್ಣೇ ಚ ಸರಿತ್ಪಾರೇ ನಾವಯಾ ಕಿಂ ಪ್ರಯೋಜನಂ ॥ 19 ॥

ಗ್ರಂಥಮಭ್ಯಸ್ಯ ಮೇಧಾವೀ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನತತ್ಪರಃ ।
ಪಲಾಲಮಿವ ಧಾನ್ಯಾರ್ಥೀ ತ್ಯಜೇದ್ಗ್ರಂಥಮಶೇಷತಃ ॥ 20 ॥

ಉಲ್ಕಾಹಸ್ತೋ ಯಥಾ ಕಶ್ಚಿದ್ದ್ರವ್ಯಮಾಲೋಕ್ಯ ತಾಂ ತ್ಯಜೇತ್
ಜ್ಞಾನೇನ ಜ್ಞೇಯಮಾಲೋಕ್ಯ ಪಶ್ಚಾಜ್ಜ್ಞಾನಂ ಪರಿತ್ಯಜೇತ್ ॥ 21 ॥

ಯಥಾಮೃತೇನ ತೃಪ್ತಸ್ಯ ಪಯಸಾ ಕಿಂ ಪ್ರಯೋಜನಂ ।
ಏವಂ ತಂ ಪರಮಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ವೇದೈರ್ನಾಸ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಂ ॥ 22 ॥

ಜ್ಞಾನಾಮೃತೇನ ತೃಪ್ತಸ್ಯ ಕೃತಕೃತ್ಯಸ್ಯ ಯೋಗಿನಃ ।
ನ ಚಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿತ್ಕರ್ತವ್ಯಮಸ್ತಿ ಚೇನ್ನ ಸ ತತ್ತ್ವವಿತ್ ॥ 23 ॥

ತೈಲಧಾರಾಮಿವಾಚ್ಛಿನ್ನಂ ದೀರ್ಘಘಂಟಾನಿನಾದವತ್ ।
ಅವಾಚ್ಯಂ ಪ್ರಣವಸ್ಯಾಗ್ರಂ ಯಸ್ತಂ ವೇದ ಸ ವೇದವಿತ್ ॥ 24 ॥

ಆತ್ಮಾನಮರಣಿಂ ಕೃತ್ವಾ ಪ್ರಣವಂ ಚೋತ್ತರಾರಣಿಂ ।
ಧ್ಯಾನನಿರ್ಮಥನಾಭ್ಯಾಸಾದೇವಂ ಪಶ್ಯೇನ್ನಿಗೂಢವತ್ ॥ 25 ॥

ತಾದೃಶಂ ಪರಮಂ ರೂಪಂ ಸ್ಮರೇತ್ಪಾರ್ಥ ಹ್ಯನನ್ಯಧೀಃ ।
ವಿಧೂಮಾಗ್ನಿನಿಭಂ ದೇವಂ ಪಶ್ಯೇದಂತ್ಯಂತನಿರ್ಮಲಂ ॥ 26 ॥

ದೂರಸ್ಥೋಽಪಿ ನ ದೂರಸ್ಥಃ ಪಿಂಡಸ್ಥಃ ಪಿಂಡವರ್ಜಿತಃ ।
ವಿಮಲಃ ಸರ್ವದಾ ದೇಹೀ ಸರ್ವವ್ಯಾಪೀ ನಿರಂಜನಃ ॥ 27 ॥

ಕಾಯಸ್ಥೋಽಪಿ ನ ಕಾಯಸ್ಥಃ ಕಾಯಸ್ಥೋಽಪಿ ನ ಜಾಯತೇ ।
ಕಾಯಸ್ಥೋಽಪಿ ನ ಭುಂಜಾನಃ ಕಾಯಸ್ಥೋಽಪಿ ನ ಬಧ್ಯತೇ ॥ 28 ॥

ಕಾಯಸ್ಥೋಽಪಿ ನ ಲಿಪ್ತಃ ಸ್ಯಾತ್ಕಾಯಸ್ಥೋಽಪಿ ನ ಬಾಧ್ಯತೇ ।
ತಿಲಮಧ್ಯೇ ಯಥಾ ತೈಲಂ ಕ್ಷೀರಮಧ್ಯೇ ಯಥಾ ಘೃತಂ ॥ 29 ॥

ಪುಷ್ಪಮಧ್ಯೇ ಯಥಾ ಗಂಧಃ ಫಲಮಧ್ಯೇ ಯಥಾ ರಸಃ ।
ಕಾಷ್ಠಾಗ್ನಿವತ್ಪ್ರಕಾಶೇತ ಆಕಾಶೇ ವಾಯುವಚ್ಚರೇತ್ ॥ 30 ॥

ತಥಾ ಸರ್ವಗತೋ ದೇಹೀ ದೇಹಮಧ್ಯೇ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಃ ।
ಮನಸ್ಥೋ ದೇಶಿನಾಂ ದೇವೋ ಮನೋಮಧ್ಯೇ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಃ ॥ 31 ॥

ಮನಸ್ಥಂ ಮನಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ಮನವರ್ಜಿತಂ ।
ಮನಸಾ ಮನ ಆಲೋಕ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಸಿಧ್ಯಂತಿ ಯೋಗಿನಃ ॥ 32 ॥

ಆಕಾಶಂ ಮಾನಸಂ ಕೃತ್ವಾ ಮನಃ ಕೃತ್ವಾ ನಿರಾಸ್ಪದಂ ।
ನಿಶ್ಚಲಂ ತದ್ವಿಜಾನೀಯಾತ್ಸಮಾಧಿಸ್ಥಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ॥ 33 ॥

ಯೋಗಾಮೃತರಸಂ ಪೀತ್ವಾ ವಾಯುಭಕ್ಷಃ ಸದಾ ಸುಖೀ ।
ಯಮಮಭ್ಯಸ್ಯತೇ ನಿತ್ಯಂ ಸಮಾಧಿರ್ಮೃತ್ಯುನಾಶಕೃತ್ ॥ 34 ॥

ಊರ್ಧ್ವಶೂನ್ಯಮಧಃಶೂನ್ಯಂ ಮಧ್ಯಶೂನ್ಯಂ ಯದಾತ್ಮಕಂ ।
ಸರ್ವಶೂನ್ಯಂ ಸ ಆತ್ಮೇತಿ ಸಮಾಧಿಸ್ಥಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ॥ 35 ॥

ಶೂನ್ಯಭಾವಿತಭಾವಾತ್ಮಾ ಪುಣ್ಯಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ।
ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ-
ಅದೃಶ್ಯೇ ಭಾವನಾ ನಾಸ್ತಿ ದೃಶ್ಯಮೇತದ್ವಿನಶ್ಯತಿ ॥ 36 ॥

ಅವರ್ಣಮಸ್ವರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಥಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೋಗಿನಃ ।
ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ-
ಊರ್ಧ್ವಪೂರ್ಣಮಧಃಪೂರ್ಣಂ ಮಧ್ಯಪೂರ್ಣಂ ಯದಾತ್ಮಕಂ ॥ 37 ॥

ಸರ್ವಪೂರ್ಣಂ ಸ ಆತ್ಮೇತಿ ಸಮಾಧಿಸ್ಥಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ।
ಅರ್ಜುನ ಉಅವಾಚ-
ಸಾಲಂಬಸ್ಯಾಪ್ಯನಿತ್ಯತ್ವಂ ನಿರಾಲಂಬಸ್ಯ ಶೂನ್ಯತಾ ॥ 38 ॥

ಉಭಯೋರಪಿ ದುಷ್ಠತ್ವಾತ್ಕಥಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೋಗಿನಃ ।
ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ-
ಹೃದಯಂ ನಿರ್ಮಲಂ ಕೃತ್ವಾ ಚಿಂತಯಿತ್ವಾಪ್ಯನಾಮಯಂ ॥ 39 ॥

ಅಹಮೇವ ಇದಂ ಸರ್ವಮಿತಿ ಪಶ್ಯೇತ್ಪರಂ ಸುಖಂ ।
ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ-
ಅಕ್ಷರಾಣಿ ಸಮಾತ್ರಾಣಿ ಸರ್ವೇ ಬಿಂದುಸಮಾಶ್ರಿತಾಃ ॥ 40 ॥

ಬಿಂದುಭಿರ್ಭಿದ್ಯತೇ ನಾದಃ ಸ ನಾದಃ ಕೇನ ಭಿದ್ಯತೇ ।
ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ-
ಅನಾಹತಸ್ಯ ಶಬ್ದಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಯೋ ಧ್ವನಿಃ ॥ 41 ॥

ಧ್ವನೇರಂತರ್ಗತಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಜ್ಯೋತಿರಂತರ್ಗತಂ ಮನಃ ।
ತನ್ಮನೋ ವಿಲಯಂ ಯಾತಿ ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂ ಪದಂ ॥ 42 ॥

ಓಂಕಾರಧ್ವನಿನಾದೇನ ವಾಯೋಃ ಸಂಹರಣಾಂತಿಕಂ ।
ನಿರಾಲಂಬಂ ಸಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಯತ್ರ ನಾದೋ ಲಯಂ ಗತಃ ॥ 43 ॥

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ-
ಭಿನ್ನೇ ಪಂಚಾತ್ಮಕೇ ದೇಹೇ ಗತೇ ಪಂಚಸು ಪಂಚಧಾ ।
ಪ್ರಾಣೈರ್ವಿಮುಕ್ತೇ ದೇಹೇ ತು ಧರ್ಮಾಧರ್ಮೌ ಕ್ವ ಗಚ್ಛತಃ ॥ 44 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ-
ಧರ್ಮಾಧರ್ಮೌ ಮನಶ್ಚೈವ ಪಂಚಭೂತಾನಿ ಯಾನಿ ಚ ।
ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಚ ಪಂಚೈವ ಯಾಶ್ಚಾನ್ಯಾಃ ಪಂಚ ದೇವತಾಃ ॥ 45 ॥

ತಾಶ್ಚೈವ ಮನಸಾ ಸರ್ವೇ ನಿತ್ಯಮೇವಾಭಿಮಾನತಃ ।
ಜೀವೇನ ಸಹ ಗಚ್ಛಂತಿ ಯಾವತ್ತತ್ತ್ವಂ ನ ವಿಂದತಿ ॥ 46 ॥

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ-
ಸ್ಥಾವರಂ ಜಂಗಮಂ ಚೈವ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ಸಚರಾಚರಂ ।
ಜೀವಾ ಜೀವೇನ ಸಿಧ್ಯಂತಿ ಸ ಜೀವಃ ಕೇನ ಸಿಧ್ಯತಿ ॥ 47 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ-
ಮುಖನಾಸಿಕಯೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಪ್ರಾಣಃ ಸಂಚರತೇ ಸದಾ ।
ಆಕಾಶಃ ಪಿಬತೇ ಪ್ರಾಣಂ ಸ ಜೀವಃ ಕೇನ ಜೀವತಿ ॥ 48 ॥

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ-
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವ್ಯಾಪಿತಂ ವ್ಯೋಮ ವ್ಯೋಮ್ನಾ ಚಾವೇಷ್ಟಿತಂ ಜಗತ್ ।
ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತದ್ವ್ಯೋಮ ಕಥಂ ದೇವೋ ನಿರಂಜನಃ ॥ 49 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ-
ಆಕಾಶೋ ಹ್ಯವಕಾಶಶ್ಚ ಆಕಾಶವ್ಯಾಪಿತಂ ಚ ಯತ್ ।
ಆಕಾಶಸ್ಯ ಗುಣಃ ಶಬ್ದೋ ನಿಃಶಬ್ದೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 50 ॥

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ-
ದಂತೋಷ್ಠತಾಲುಜಿಹ್ವಾನಾಮಾಸ್ಪದಂ ಯತ್ರ ದೃಶ್ಯತೇ ।
ಅಕ್ಷರತ್ವಂ ಕುತಸ್ತೇಷಾಂ ಕ್ಷರತ್ವಂ ವರ್ತತೇ ಸದಾ ॥ 51 ॥

ಅಘೋಷಮವ್ಯಂಜನಮಸ್ವರಂ ಚಾ-
ಪ್ಯತಾಲುಕಂಠೋಷ್ಠಮನಾಸಿಕಂ ಚ ।
ಅರೇಖಜಾತಂ ಪರಮೂಷ್ಮವರ್ಜಿತಂ
ತದಕ್ಷರಂ ನ ಕ್ಷರತೇ ಕಥಂಚಿತ್ ॥ 52 ॥

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ-
ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಸರ್ವಗತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಭೂತಾಧಿವಾಸಿತಂ ।
ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ನಿರೋಧೇನ ಕಥಂ ಸಿಧ್ಯಂತಿ ಯೋಗಿನಃ ॥ 53 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ-
ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ನಿರೋಧೇನ ದೇಹೇ ಪಶ್ಯಂತಿ ಮಾನವಾಃ ।
ದೇಹೇ ನಷ್ಟೇ ಕುತೋ ಬುದ್ಧಿರ್ಬುದ್ಧಿನಾಶೇ ಕುತೋ ಜ್ಞತಾ ॥ 54 ॥

ತಾವದೇವ ನಿರೋಧಃ ಸ್ಯಾದ್ಯಾವತ್ತತ್ತ್ವಂ ನ ವಿಂದತಿ ।
ವಿದಿತೇ ತು ಪರೇ ತತ್ತ್ವೇ ಏಕಮೇವಾನುಪಶ್ಯತಿ ॥ 55 ॥

ಭವಚ್ಛಿದ್ರಕೃತಾ ದೇಹಾಃ ಸ್ರವಂತಿ ಗಲಿಕಾ ಇವ ।
ನೈವ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಶುದ್ಧಂ ಸ್ಯಾತ್ಪುಮಾನ್ಬ್ರಹ್ಮ ನ ವಿಂದತಿ ॥ 56 ॥

ಅತ್ಯಂತಮಲಿನೋ ದೇಹೋ ದೇಹೀ ಚಾತ್ಯಂತನಿರ್ಮಲಃ ।
ಉಭಯೋರಂತರಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಕಸ್ಯ ಶೌಚಂ ವಿಧೀಯತೇ ॥ 57 ॥

ಇತಿ ಉತ್ತರಗೀತಾಯಾಂ ಪ್ರಥಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

॥ ದ್ವಿತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಅರೂಢಸ್ಯಾರುರುಕ್ಷೋಶ್ಚ ಸ್ವರೂಪೇ ಪರಿಕೀರ್ತಿತೇ ।
ತತ್ರಾರೂಢಸ್ಯ ಬಿಂಬೈಕ್ಯಂ ಕಥಂ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಪೃಚ್ಛತಿ ॥

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ-
ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಸರ್ವಗತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞಂ ಪರಮೇಶ್ವರಂ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿರ್ದೇಷ್ಟುಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ತತ್ರ ಕಿಂ ಭವೇತ್ ॥ 1 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ-
ಯಥಾ ಜಲಂ ಜಲೇ ಕ್ಷಿಪ್ತಂ ಕ್ಷೀರೇ ಕ್ಷೀರಂ ಘೃತೇ ಘೃತಂ ।
ಅವಿಶೇಷೋ ಭವೇತ್ತದ್ವಜ್ಜೀವಾತ್ಮಪರಮಾತ್ಮನೋಃ ॥ 2 ॥

ಜೀವೇ ಪರೇಣ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಂ ಸರ್ವಗಂ ಜ್ಯೋತಿರೀಶ್ವರಂ ।
ಪ್ರಮಾಣಲಕ್ಷಣೈರ್ಜ್ಞೇಯಂ ಸ್ವಯಮೇಕಾಗ್ರವೇದಿನಾ ॥ 3 ॥

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ-
ಜ್ಞಾನಾದೇವ ಭವೇಜ್ಜ್ಞೇಯಂ ವಿದಿತ್ವಾ ತತ್ಕ್ಷಣೇನ ತು ।
ಜ್ಞಾನಮಾತ್ರೇಣ ಮುಚ್ಯೇತ ಕಿಂ ಪುನರ್ಯೋಗಧಾರಣಾ ॥ 4 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ-
ಜ್ಞಾನೇನ ದೀಪಿತೇ ದೇಹೇ ಬುದ್ಧಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಸಮನ್ವಿತಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿನಾ ವಿದ್ವಾನ್ನಿರ್ದಹೇತ್ಕರ್ಮಬಂಧನಂ ॥ 5 ॥

ತತಃ ಪವಿತ್ರಂ ಪರಮೇಶ್ವರಾಖ್ಯ-
ಮದ್ವೈತರೂಪಂ ವಿಮಲಾಂಬರಾಭಂ ।
ಯಥೋದಕೇ ತೋಯಮನುಪ್ರವಿಷ್ಟಂ
ತಥಾತ್ಮರೂಪೋ ನಿರುಪಾಧಿಸಂಸ್ಥಃ ॥ 6 ॥

ಆಕಾಶವತ್ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರ ಆತ್ಮಾ
ನ ದೃಶ್ಯತೇ ವಾಯುವದಂತರಾತ್ಮಾ ।
ಸ ಬಾಹ್ಯಮಭ್ಯಂತರನಿಶ್ಚಲಾತ್ಮಾ
ಜ್ಞಾನೋಲ್ಕಯಾ ಪಶ್ಯತಿ ಚಾಂತರಾತ್ಮಾ ॥ 7 ॥

ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಮೃತೋ ಜ್ಞಾನೀ ಯೇನ ಕೇನಾಪಿ ಮೃತ್ಯುನಾ ।
ಯಥಾ ಸರ್ವಗತಂ ವ್ಯೋಮ ತತ್ರ ತತ್ರ ಲಯಂ ಗತಃ ॥ 8 ॥

ಶರೀರವ್ಯಾಪಿತಂ ವ್ಯೋಮ ಭುವನಾನಿ ಚತುರ್ದಶ ।
ನಿಶ್ಚಲೋ ನಿರ್ಮಲೋ ದೇಹೀ ಸರ್ವವ್ಯಾಪೀ ನಿರಂಜನಃ ॥ 9 ॥

ಮುಹೂರ್ತಮಪಿ ಯೋ ಗಚ್ಛೇನ್ನಾಸಾಗ್ರೇ ಮನಸಾ ಸಹ ।
ಸರ್ವಂ ತರತಿ ಪಾಪ್ಮಾನಂ ತಸ್ಯ ಜನ್ಮ ಶತಾರ್ಜಿತಂ ॥ 10 ॥

ದಕ್ಷಿಣೇ ಪಿಂಗಲಾ ನಾಡೀ ವಹ್ನಿಮಂಡಲಗೋಚರಾ ।
ದೇವಯಾನಮಿತಿ ಜ್ಞೇಯಾ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಾನುಸಾರಿಣೀ ॥ 11 ॥

ಇಲಾ ಚ ವಾಮನಿಶ್ವಾಸಸೋಮಮಂಡಲಗೋಚರಾ ।
ಪಿತೃಯಾನಮಿತಿ ಜ್ಞೇಯಂ ವಾಮಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ತಿಷ್ಠತಿ ॥ 12 ॥

ಗುದಸ್ಯ ಪೃಷ್ಠಭಾಗೇಽಸ್ಮಿನ್ವೀಣಾದಂಡಸ್ಯ ದೇಹಭೃತ್ ।
ದೀರ್ಘಾಸ್ತಿ ಮೂರ್ಧ್ನಿಪರ್ಯಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮದಂಡೀತಿ ಕಥ್ಯತೇ ॥ 13 ॥

ತಸ್ಯಾಂತೇ ಸುಷಿರಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಬ್ರಹ್ಮನಾಡೀತಿ ಸೂರಿಭಿಃ ।
ಇಲಾಪಿಂಗಲಯೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಸುಷುಮ್ನಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಿಣೀ ।
ಸರ್ವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ಯಸ್ಮಿನ್ಸರ್ವಗಂ ಸರ್ವತೋಮುಖಂ ॥ 14 ॥

ತಸ್ಯ ಮಧ್ಯಗತಾಃ ಸೂರ್ಯಸೋಮಾಗ್ನಿಪರಮೇಶ್ವರಾಃ ।
ಭೂತಲೋಕಾ ದಿಶಃ ಕ್ಷೇತ್ರಸಮುದ್ರಾಃ ಪರ್ವತಾಃ ಶಿಲಾಃ ॥ 15 ॥

ದ್ವೀಪಾಶ್ಚ ನಿಮ್ನಗಾ ವೇದಾಃ ಶಾಸ್ತ್ರವಿದ್ಯಾಕಲಾಕ್ಷರಾಃ ।
ಸ್ವರಮಂತ್ರಪುರಾಣಾನಿ ಗುಣಾಶ್ಚೈತೇ ಚ ಸರ್ವಶಃ ॥ 16 ॥

ಬೀಜಂ ಬೀಜಾತ್ಮಕಾಸ್ತೇಷಾಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾಃ ಪ್ರಾಣವಾಯವಃ ।
ಸುಷುಮ್ನಾಂತರ್ಗತಂ ವಿಶ್ವಂ ತಸ್ಮಿನ್ಸರ್ವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ॥ 17 ॥

ನಾನಾನಾಡೀಪ್ರಸವಕಂ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮನಿ ।
ಊರ್ಧ್ವಮೂಲಮಧಃ ಶಾಖಂ ವಾಯುಮಾರ್ಗೇಣ ಸರ್ವಗಂ ॥ 18 ॥

ದ್ವಿಸಪ್ತತಿಸಹಸ್ರಾಣಿ ನಾಡ್ಯಃ ಸ್ಯುರ್ವಾಯುಗೋಚರಾಃ ।
ಕರ್ಮಮಾರ್ಗೇಣ ಸುಷಿರಾಸ್ತಿರ್ಯಂಚಃ ಸುಷಿರಾತ್ಮಕಾಃ ॥ 19 ॥

ಅಧಶ್ಚೋರ್ಧ್ವಗತಾಸ್ತಾಸು ನವದ್ವಾರಾಣಿ ಶೋಧಯನ್ ।
ವಾಯುನಾ ಸಹ ಜೀವೋರ್ಧ್ವಜ್ಞಾನೀ ಮೋಕ್ಷಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 20 ॥

ಅಮರಾವತೀಂದ್ರಲೋಕೋಽಸ್ಮಿನ್ನಾಸಾಗ್ರೇ ಪೂರ್ವತೋ ದಿಶಿ ।
ಅಗ್ನಿಲೋಕೋ ಹೃದಿ ಜ್ಞೇಯಶ್ಚಕ್ಷುಸ್ತೇಜೋವತೀ ಪುರೀ ॥ 21 ॥

ಯಾಮ್ಯಾ ಸಂಯಮನೀ ಶ್ರೋತ್ರೇ ಯಮಲೋಕಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ।
ನೈರೃತೋ ಹ್ಯಥ ತತ್ಪಾರ್ಶ್ವೇ ನೈರೃತೋ ಲೋಕ ಆಶ್ರಿತಃ ॥ 22 ॥

ವಿಭಾವರೀ ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಂ ತು ಪೃಷ್ಠೇ ವಾರುಣಿಕಾ ಪುರೀ ।
ವಾಯೋರ್ಗಂಧವತೀ ಕರ್ಣಪಾರ್ಶ್ವೇ ಲೋಕಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ॥ 23 ॥

ಸೌಮ್ಯಾ ಪುಷ್ಪವತೀ ಸೌಮ್ಯೇ ಸೋಮಲೋಕಸ್ತು ಕಂಠತಃ ।
ವಾಮಕರ್ಣೇ ತು ವಿಜ್ಞೇಯೋ ದೇಹಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ತಿಷ್ಠತಿ ॥ 24 ॥

ವಾಮೇ ಚಕ್ಷುಷಿ ಚೈಶಾನೀ ಶಿವಲೋಕೋ ಮನೋನ್ಮನೀ ।
ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುರೀ ಜ್ಞೇಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂ ದೇಹಮಾಶ್ರಿತಂ ॥ 25 ॥

ಪಾದಾದಧಃ ಶಿವೋಽನಂತಃ ಕಾಲಾಗ್ನಿಪ್ರಲಯಾತ್ಮಕಃ ।
ಅನಾಮಯಮಧಶ್ಚೋರ್ಧ್ವಂ ಮಧ್ಯಮಂ ತು ಬಹಿಃ ಶಿವಂ ॥ 26 ॥

ಅಧಃ ಪದೋಽತಲಂ ವಿದ್ಯಾತ್ಪಾದಂ ಚ ವಿತಲಂ ವಿದುಃ ।
ನಿತಲಂ ಪಾದಸಂಧಿಶ್ಚ ಸುತಲಂ ಜಂಘಮುಚ್ಯತೇ ॥ 27 ॥

ಮಹಾತಲಂ ತು ಜಾನು ಸ್ಯಾದೂರುದೇಶೋ ರಸಾತಲಂ ।
ಕಟಿಸ್ತಾಲತಲಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸಪ್ತ ಪಾತಾಲಸಂಜ್ಞಯಾ ॥ 28 ॥

ಕಾಲಾಗ್ನಿನರಕಂ ಘೋರಂ ಮಹಾಪಾತಾಲಸಂಜ್ಞಯಾ ।
ಪಾತಾಲಂ ನಾಭ್ಯಧೋಭಾಗೋ ಭೋಗೀಂದ್ರಫಣಿಮಂಡಲಂ ॥ 29 ॥

ವೇಷ್ಟಿತಃ ಸರ್ವತೋಽನಂತಃ ಸ ಬಿಭ್ರಜ್ಜೀವಸಂಜ್ಞಕಃ ।
ಭೂಲೋಕಂ ನಾಭಿದೇಶಂ ತು ಭುವರ್ಲೋಕಂ ತು ಕುಕ್ಷಿತಃ ॥ 30 ॥

ಹೃದಯಂ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಂ ತು ಸೂರ್ಯಾದಿಗ್ರಹತಾರಕಾಃ ।
ಸೂರ್ಯಸೋಮಸುನಕ್ಷತ್ರಂ ಬುಧಶುಕ್ರಕುಜಾಂಗಿರಾಃ ॥ 31 ॥

ಮಂದಶ್ಚ ಸಪ್ತಮೋ ಹ್ಯೇಷ ಧ್ರುವೋಽತಃ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕತಃ ।
ಹೃದಯೇ ಕಲ್ಪಯನ್ಯೋಗೀ ತಸ್ಮಿನ್ಸರ್ವಸುಖಂ ಲಭೇತ್ ॥ 32 ॥

ಹೃದಯಸ್ಯ ಮಹರ್ಲೋಕಂ ಜನೋಲೋಕಂ ತು ಕಂಠತಃ ।
ತಪೋಲೋಕಂ ಭ್ರುವೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ॥ 33 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡರೂಪಿಣೀ ಪೃಥ್ವೀ ತೋಯಮಧ್ಯೇ ವಿಲೀಯತೇ ।
ಅಗ್ನಿನಾ ಪಚ್ಯತೇ ತೋಯಂ ವಾಯುನಾ ಗ್ರಸ್ಯತೇಽನಲಃ ॥ 34 ॥

ಆಕಾಶಂ ತು ಪಿಬೇದ್ವಾಯುಂ ಮನಶ್ಚಾಕಾಶಮೇವ ಚ ।
ಬುದ್ಧ್ಯಹಂಕಾರಚಿತ್ತಂ ಚ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಃ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ॥ 35 ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಮಾಂ ಧ್ಯಾಯೇದೇಕಾಗ್ರಮನಸಾ ಸಕೃತ್ ।
ಸರ್ವಂ ತರತಿ ಪಾಪ್ಮಾನಂ ಕಲ್ಪಕೋಟಿಶತೈಃ ಕೃತಂ ॥ 36 ॥

ಘಟಸಂವೃತಮಾಕಾಶಂ ನೀಯಮಾನೇ ಘಟೇ ಯಥಾ ।
ಘಟೋ ನಶ್ಯತಿ ನಾಕಾಶಂ ತದ್ವಜ್ಜೀವ ಇಹಾತ್ಮನಿ ॥ 37 ॥

ಘಟಾಕಾಶಮಿವಾತ್ಮಾನಂ ವಿಲಯಂ ವೇತ್ತಿ ತತ್ತ್ವತಃ ।
ಸ ಗಚ್ಛತಿ ನಿರಾಲಂಬಂ ಜ್ಞಾನಾಲೋಕ್ಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 38 ॥

ತಪೇದ್ವರ್ಷಸಹಸ್ರಾಣಿ ಏಕಪಾದಸ್ಥಿತೋ ನರಃ ।
ಏಕಸ್ಯ ಧ್ಯಾನಯೋಗಸ್ಯ ಕಲಾಂ ನಾರ್ಹಂತಿ ಷೋಡಶೀಂ ॥ 39 ॥

ಆಲೋಡ್ಯ ಚತುರೋ ವೇದಾಂಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಸರ್ವದಾ ।
ಯೋ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಜಾನಾತಿ ದರ್ವೀ ಪಾಕರಸಂ ಯಥಾ ॥ 40 ॥

ಯಥಾ ಖರಶ್ಚಂದನಭಾರವಾಹೀ
ಸಾರಸ್ಯ ವಾಹೀ ನ ತು ಚಂದನಸ್ಯ ।
ಏವಂ ಹಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಬಹೂನ್ಯಧೀತ್ಯ
ಸಾರಂ ತ್ವಜಾನನ್ಖರವದ್ವಹೇತ್ಸಃ ॥ 41 ॥

ಅನಂತಕರ್ಮ ಶೌಚಂ ಚ ಜಪೋ ಯಜ್ಞಸ್ತಥೈವ ಚ ।
ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾದಿಗಮನಂ ಯಾವತ್ತತ್ತ್ವಂ ನ ವಿಂದತಿ ॥ 42 ॥

ಗವಾಮನೇಕವರ್ಣಾನಾಂ ಕ್ಷೀರಂ ಸ್ಯಾದೇಕವರ್ಣಕಂ ।
ಕ್ಷೀರವದ್ದೃಶ್ಯತೇ ಜ್ಞಾನಂ ದೇಹಿನಾಂ ಚ ಗವಾಂ ಯಥಾ ॥ 43 ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿಯತಂ ಮೋಕ್ಷಹೇತುರ್ಮಹಾತ್ಮನಾಂ ।
ದ್ವೇ ಪದೇ ಬಂಧಮೋಕ್ಷಾಯ ನ ಮಮೇತಿ ಮಮೇತಿ ಚ ॥ 44 ॥

ಮಮೇತಿ ಬಧ್ಯತೇ ಜಂತುರ್ನ ಮಮೇತಿ ವಿಮುಚ್ಯತೇ ।
ಮನಸೋ ಹ್ಯುನ್ಮನೀಭಾವಾದ್ದ್ವೈತಂ ನೈವೋಪಲಭ್ಯತೇ ।
ಯದಾ ಯಾತ್ಯುನ್ಮನೀಭಾವಂ ತದಾ ತತ್ಪರಮಂ ಪದಂ ॥ 45 ॥

ಹನ್ಯಾನ್ಮುಷ್ಟಿಭಿರಾಕಾಶಂ ಕ್ಷುಧಾರ್ತಃ ಕಂಡಯೇತ್ತುಷಂ ।
ನಾಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಜಾನಾತಿ ತಸ್ಯ ಮುಕ್ತಿರ್ನ ಜಾಯತೇ ॥ 46 ॥

ಇತಿ ಉತ್ತರಗೀತಾಯಾಂ ದ್ವಿತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

॥ ತೃತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಯೋಗೀ ವ್ಯರ್ಥಕ್ರಿಯಾಲಾಪಪರಿತ್ಯಾಗೇನ ಶಾಂತಧೀಃ ।
ತೃತೀಯೇ ಶರಣಂ ಯಾಯಾದ್ಧರಿಮೇವೇತಿ ಕೀರ್ತ್ಯತೇ ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ-
ಅನಂತಶಾಸ್ತ್ರಂ ಬಹುವೇದಿತವ್ಯ-
ಮಲ್ಪಶ್ಚ ಕಾಲೋ ಬಹವಶ್ಚ ವಿಘ್ನಾಃ ।
ಯತ್ಸಾರಭೂತಂ ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಂ
ಹಂಸೋ ಯಥಾ ಕ್ಷೀರಮಿವಾಂಬುಮಿಶ್ರಂ ॥ 1 ॥

ಪುರಾಣಂ ಭಾರತಂ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ವಿವಿಧಾನಿ ಚ ।
ಪುತ್ರದಾರಾದಿಸಂಸಾರೋ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಸ್ಯ ವಿಘ್ನಕೃತ್ ॥ 2 ॥

ಇದಂ ಜ್ಞಾನಮಿದಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಯಃ ಸರ್ವಂ ಜ್ಞಾತುಮಿಚ್ಛತಿ ।
ಅಪಿ ವರ್ಷಸಹಸ್ರಾಯುಃ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತಂ ನಾಧಿಗಚ್ಛತಿ ॥ 3 ॥

ವಿಜ್ಞೇಯೋಽಕ್ಷರತನ್ಮಾತ್ರಂ ಜೀವಿತಂ ಚಾಪಿ ಚಂಚಲಂ ।
ವಿಹಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರಜಾಲಾನಿ ಯತ್ಸತ್ಯಂ ತದುಪಾಸ್ಯತಾಂ ॥ 4 ॥

ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಯಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಿಹ್ವೋಪಸ್ಥನಿಮಿತ್ತಿಕಂ ।
ಜಿಹ್ವೋಪಸ್ಥಪರಿತ್ಯಾಗೇ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಕಿಂ ಪ್ರಯೋಜನಂ ॥ 5 ॥

ತೀರ್ಥಾನಿ ತೋಯಪೂರ್ಣಾನಿ ದೇವಾನ್ಪಾಷಾಣಮೃನ್ಮಯಾನ್ ।
ಯೋಗಿನೋ ನ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೇ ಆತ್ಮಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಾಃ ॥ 6 ॥

ಅಗ್ನಿರ್ದೇವೋ ದ್ವಿಜಾತೀನಾಂ ಮುನೀನಾಂ ಹೃದಿ ದೈವತಂ ।
ಪ್ರತಿಮಾ ಸ್ವಲ್ಪಬುದ್ಧೀನಾಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಮದರ್ಶಿನಾಂ ॥ 7 ॥

ಸರ್ವತ್ರಾವಸ್ಥಿತಂ ಶಾಂತಂ ನ ಪ್ರಪಶ್ಯೇಜ್ಜನಾರ್ದನಂ ।
ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷುರ್ವಿಹೀನತ್ವಾದಂಧಃ ಸೂರ್ಯಮಿವೋದಿತಂ ॥ 8 ॥

ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಮನೋ ಯಾತಿ ತತ್ರ ತತ್ರ ಪರಂ ಪದಂ ।
ತತ್ರ ತತ್ರ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವತ್ರ ಸಮವಸ್ಥಿತಂ ॥ 9 ॥

ದೃಶ್ಯಂತೇ ದೃಶಿ ರೂಪಾಣಿ ಗಗನಂ ಭಾತಿ ನಿರ್ಮಲಂ ।
ಅಹಮಿತ್ಯಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಂ ವಿಷ್ಣುಮವ್ಯಯಂ ॥ 10 ॥

ದೃಶ್ಯತೇ ಚೇತ್ಖಗಾಕಾರಂ ಖಗಾಕಾರಂ ವಿಚಿಂತಯೇತ್ ।
ಸಕಲಂ ನಿಷ್ಕಲಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಮೋಕ್ಷದ್ವಾರೇಣ ನಿರ್ಗತಂ ॥ 11 ॥

ಅಪವರ್ಗಸ್ಯ ನಿರ್ವಾಣಂ ಪರಮಂ ವಿಷ್ಣುಮವ್ಯಯಂ ।
ಸರ್ವಜ್ಯೋತಿರ್ನಿರಾಕಾರಂ ಸರ್ವಭೂತಗುಣಾನ್ವಿತಂ ॥ 12 ॥

ಸರ್ವತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮಾನಂ ಅಹಮಾತ್ಮಾ ಪರಮವ್ಯಯಂ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಯಃ ಸರ್ವಂ ವಿಜಾನಾತಿ ನರಃ ಸದಾ ।
ಹನ್ಯಾತ್ಸ್ವಯಮಿಮಾನ್ಕಾಮಾನ್ಸರ್ವಾಶೀ ಸರ್ವವಿಕ್ರಯೀ ॥ 13 ॥

ನಿಮಿಷಂ ನಿಮಿಷಾರ್ಧಂ ವಾ ಶೀತಾಶೀತನಿವಾರಣಂ ।
ಅಚಲಾ ಕೇಶವೇ ಭಕ್ತಿರ್ವಿಭವೈಃ ಕಿಂ ಪ್ರಯೋಜನಂ ॥ 14 ॥

ಭಿಕ್ಷಾನ್ನಂ ದೇಹರಕ್ಷಾರ್ಥಂ ವಸ್ತ್ರಂ ಶೀತನಿವಾರಣಂ ।
ಅಶ್ಮಾನಂ ಚ ಹಿರಣ್ಯಂ ಚ ಶಾಕಂ ಶಾಲ್ಯೋದನಂ ತಥಾ ॥ 15 ॥

ಸಮಾನಂ ಚಿಂತಯೇದ್ಯೋಗೀ ಯದಿ ಚಿಂತ್ಯಮಪೇಕ್ಷತೇ ।
ಭೂತವಸ್ತುನ್ಯಶೋಚಿತ್ವಂ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನ ವಿದ್ಯತೇ ॥ 16 ॥

ಆತ್ಮಯೋಗಮವೋಚದ್ಯೋ ಭಕ್ತಿಯೋಗಶಿರೋಮಣಿಂ ।
ತಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದಂ ನಂದನಂದನಮೀಶ್ವರಂ ॥

ಇತಿ ಉತ್ತರಗೀತಾಯಾಂ ತೃತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

Also Read:

Uttara Gita in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Uttara Gita Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top